EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Laikinosios ir kilnojamosios darbo vietos

Laikinosios ir kilnojamosios darbo vietos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 92/57/EEB – būtiniausi saugos ir sveikatos reikalavimai laikinosiose arba kilnojamosiose statybvietėse

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Ja siekiama užtikrinti geresnes darbo sąlygas statybvietėse, kuriose darbuotojai gali susidurti su ypač didele rizika.
 • Pagal ją reikalaujama, kad:
  • būtų atsižvelgiama į su sauga ir sveikata susijusius aspektus rengiant ir organizuojant projektus;
  • būtų nustatyta atsakomybės grandinė, kuri susietų visus dalyvaujančius asmenis, kad būtų išvengta bet kokios rizikos.
 • Tai aštuntoji atskira direktyva, kaip numatyta Pagrindų direktyvoje 89/391/EEB, kuria nustatomos bendros taisyklės, kuriomis nustatomos priemonės darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Direktyva taikoma laikinosioms arba kilnojamosioms statybvietėms* visuose veiklos sektoriuose, tiek valstybiniame, tiek privačiame (įskaitant pramonės, žemės ūkio, prekybos, administravimo, paslaugų, švietimo, kultūros ir poilsio sektorius).

Ji netaikoma gavybos pramonės šakų gręžimo ir gavybos darbams.

Saugos ir sveikatos priemonių planas

Užsakovas* arba projekto vadovas* privalo:

 • paskirti vieną arba daugiau saugos ir sveikatos koordinatorių kiekvienai statybvietei, kurioje dirba daugiau negu vienas rangovas. Šis koordinatorius užtikrina, kad prieš pradedant statybvietės įrengimo darbus, būtų parengtas saugos ir sveikatos priemonių planas;
 • iki darbų pradžios pateikia kompetentingoms valdžios institucijoms pranešimą (parengtą pagal direktyvos III priedą) statybvietėje, kurioje numatytų darbų trukmė ilgesnė kaip 30 darbo dienų ir vienu metu dirba daugiau nei 20 darbuotojų, arba numatytų darbų apimtis didesnė kaip 500 žmogaus dienų.

Projekto rengimas

Užsakovas arba projekto vadovas taiko bendruosius Direktyvoje 89/391/EEB nurodytus prevencijos principus ir sveikatos priemonių planą:

 • darbo vietos projekto parengimo etape;
 • sprendžiant architektūrinius ir organizacinius klausimus;
 • įvairiuose darbų etapuose.

Koordinatorius privalo:

 • užtikrinti bendrųjų prevencijos principų įgyvendinimą;
 • parengti saugos ir sveikatos apsaugos planą;
 • parengti bylą su reikiama saugos ir sveikatos informacija, kuria būtų vadovaujamasi atliekant bet kuriuos tolesnius darbus.

Projekto vykdymas

Vykdant projektą, koordinatorius privalo:

 • užtikrinti, jog darbdaviai ir savarankiškai dirbantys asmenys* taikytų atitinkamus prevencijos principus ir, kai reikia, laikytųsi saugos ir sveikatos apsaugos priemonių plano;
 • organizuoti darbdavių bendradarbiavimą saugos ir sveikatos apsaugos srityje;
 • tikrinti, kad būtų tiksliai laikomasi darbo tvarkos taisyklių;
 • imtis priemonių, būtinų užtikrinti, kad statybvietėje būtų tik tie asmenys, kurie turi tam teisę.

Užsakovų, projekto vadovų ir darbdavių atsakomybė

Net jeigu buvo paskirtas koordinatorius, tai neatleidžia užsakovo ar projekto vadovo nuo atsakomybės saugos ir sveikatos apsaugos srityje:

 • darbdaviai privalo laikytis būtiniausių IV priede nustatytų reikalavimų dėl saugos ir sveikatos apsaugos, taikomų statybvietėms (kaip antai, reikalavimų dėl elektros paskirstymo įrenginių, evakuacijos kelių ir avarinių išėjimų, vėdinimo, temperatūros, judėjimo kelių, sanitarinių įrenginių ir pan.). Jie taip pat turi atsižvelgti į statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus nurodymus;
 • savarankiškai dirbantys asmenys privalo laikytis reikalavimų dėl saugos, ypač susijusių su darbo įrenginiais ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

Informacija darbuotojams, konsultacijos su darbuotojais ir jų dalyvavimas

Remiantis Direktyva 89/391/EEB,

 • darbuotojai ir (arba) jų atstovai turi būti išsamiai informuojami apie visas saugos ir sveikatos apsaugos priemones, kurios taikomos statybvietėse;
 • kai reikia, su jais turi būti konsultuojamasi į šios direktyvos taikymo sritį patenkančiais klausimais.

Iš dalies keičianti direktyva

Direktyva 2007/30/EB buvo supaprastinti reikalavimai ataskaitoms Europos Komisijai dėl Direktyvos 89/391/EEB ir jos įvairių atskirų direktyvų įgyvendinimo. Dabar ES valstybės narės turi parengti vieną ataskaitą kas penkerius metus, į kurią įtraukiamas visų šių direktyvų įgyvendinimas.

Direktyvos įgyvendinimo tyrimas buvo paskelbtas 2017 m.

NUO KADA TAIKOMAS ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1992 m. liepos 17 d., o ES šalys turėjo ją perkelti į savo teisę ne vėliau kaip 1993 m. gruodžio 31 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Laikinosios arba kilnojamosios statybvietės: tai visos statybos vietos, kuriose vyksta pastatų ir kelių, tiltų, uostų statybos darbai (neišsamus šių darbų sąrašas pateiktas direktyvos I priede).
Užsakovas: tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris atlieka statybos užsakovo funkcijas.
Projekto vadovas: tai fizinis ar juridinis asmuo, kuris užsakovo pavedimu atsakingas už projektavimą ir (arba) statybą ir (arba) statybos priežiūrą.
Savarankiškai dirbantis asmuo: tai asmuo, išskyrus darbuotojus ir darbdavius, kuris vykdydamas profesinę veiklą padeda įvykdyti projektą.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1992 m. birželio 24 d. Tarybos direktyva 92/57/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos reikalavimų laikinosiose arba kilnojamosiose statybvietėse įgyvendinimo (aštuntoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 245, 1992 8 26, p. 6–22)

Paskesni Direktyvos 92/57/EEB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘS DOKUMENTAS

1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL L 183, 1989 6 29, p. 1–8)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 26.11.2018

Top