EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistema

Profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistema

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Šia direktyva Europos Sąjungoje (ES) sukuriama profesinių kvalifikacijų savitarpio pripažinimo sistema, kuri su tam tikrais pakeitimais taip pat taikoma kitose Europos ekonominės erdvės / Europos laisvosios prekybos asociacijos (EEE / ELPA) šalyse ir Šveicarijoje.
 • Ja siekiama suteikti galimybę specialistams patekti į kitų ES valstybių narių darbo rinką, toliau palengvinti tarpvalstybinių paslaugų teikimą ir supaprastinti administracines procedūras.
 • Ja pristatomas nacionalinių profesinių taisyklių savitarpio vertinimas ir skaidrumo naudojimas (t. y. profesijų atrankos apribojimų tikrinimas ir jų reikalingumo vertinimas).
 • Taip pat numatomi nuolatiniai skaidrumo įpareigojimai, pagal kuriuos visos valstybės narės turi pranešti apie savo reglamentuojamas profesijas ir pateikti Europos Komisijai priežastis, dėl kurių manoma, kad esami ar nauji reikalavimai atitinka nediskriminavimo ir proporcingumo principus.
 • Direktyva taikoma visiems ES ir EEE / ELPA šalių, taip pat Šveicarijos piliečiams, norintiems įgyti reglamentuojamą profesiją dirbti savarankiškai arba pagal darbo sutartį kitoje šalyje nei ta, kurioje jie įgijo savo profesinę kvalifikaciją.
 • Komisija paskelbė sąveikųjį žemėlapį, kuriame nurodytos ES reglamentuojamos profesijos, t. y. profesijos, kuriomis užsiimti leidžiama tik turint atitinkamą kvalifikaciją. Tai taip pat yra profesijos, kurių specifinio pavadinimo naudojimas yra saugomas, kaip antai privilegijuotų ir atestuotų apskaitininkų Airijoje.
 • Direktyva netaikoma profesijoms, kurios reglamentuojamos atskiromis direktyvomis, pavyzdžiui, Direktyva 2006/43/EB dėl įstatyminių auditorių. Nors teisininkų kvalifikacijos apibūdinamos Direktyvoje 2005/36/EB, jiems taip pat taikomos dvi atskiros direktyvos (77/249/EEB ir 98/5/EB), kuriose pateikiami papildomi būdai, kaip teikti tarpvalstybines paslaugas laikinai arba nuolat įsisteigiant kitose valstybėse narėse.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Laikinas judumas

 • Specialistai gali teikti laikinas ar vienkartines paslaugas kitoje valstybėje narėje iš savo įsisteigimo vietos kilmės šalyje.
 • Paskirties šalis gali iš jų reikalauti išankstinės deklaracijos, tačiau jiems nereikalinga pripažinimo procedūra.
 • Tai netaikoma specialistams, susijusiems su visuomenės sveikata ar sauga, dėl kurių valstybės narės gali reikalauti išankstinio jų kvalifikacijos pripažinimo pagal direktyvos 7 straipsnio 4 dalį.

Nuolatinė buveinė

Direktyva numatomos trys kvalifikacijos pripažinimo sistemos:

 • 1.

  profesijų, kurių būtiniausi rengimo reikalavimai yra tam tikru mastu suderinti ES lygmeniu, automatinis pripažinimas. Ši sistema taikoma gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojams, gydytojams odontologams, veterinarijos gydytojams, akušeriams, vaistininkams ir architektams;

 • 2.

  automatinis tam tikrų profesijų pripažinimas remiantis profesine patirtimi. Ši sistema taikoma amatų, prekybos ir pramonės specialistams;

 • 3.

  bendroji sistema minėtoms profesijoms, kurios neatitinka automatinio pripažinimo sistemos sąlygų. Ji yra pagrįsta kvalifikacijos savitarpio pripažinimo principu.

Bendroji sistema taip pat taikoma kitoms reglamentuojamoms profesijoms, kuriomis galima verstis pademonstravus visišką kvalifikaciją savo kilmės šalyje.

Tačiau jei valdžios institucijos priimančiojoje šalyje nustato reikšmingus skirtumus tarp kilmės šalyje įgyto išsilavinimo ir išsilavinimo, kurio reikalaujama tokios pačios veiklos vykdymui jų šalyje, tokiam asmeniui turi būti pasiūlyta pasirinkti adaptacijos laikotarpį arba tinkamumo testą. Svarstant tokių kompensavimo priemonių taikymą ir mastą, reikia atsižvelgti į pareiškėjo profesinę patirtį.

Teisė iš dalies verstis profesine veikla

 • Direktyva nustatoma teisė iš dalies verstis profesine veikla, jei atskirtose šalyse skiriasi reguliuojamos profesijos veikla.
 • Tai gali būti naudinga specialistams, dirbantiems ekonomikos sektoriuje, kurio kaip savarankiškos profesijos nėra valstybėje narėje, į kurią jie nori persikelti.

Kalbos mokėjimo tikrinimas

 • Pagal direktyvą priimančiosioms šalims leidžiama sistemingai tikrinti profesijų, galinčių daryti poveikį pacientų saugumui, atstovų kalbos žinias.
 • Kalbos mokėjimo tikrinimas turėtų būti atliekamas tik po to, kai priimančioji šalis pripažįsta kvalifikaciją, turėtų apsiriboti vienos priimančiosios šalies oficialios ar administracinės kalbos mokėjimu ir būti proporcingas vykdytinai veiklai.

Europos profesinė kortelė

 • Šia direktyva, kuri buvo iš dalies pakeista Direktyva 2013/55/ES, numatoma galimybė atrinktoms profesijoms sukurti Europos profesinę kortelę (EPK). Tai specialistams leidžia paprasčiau ir greičiau gauti kvalifikacijos pripažinimą pasinaudojant standartizuota elektronine procedūra. Kortelė veikia Vidaus rinkos informacinės sistemos pagrindu ir yra elektroninė.
 • EPK pirmiausia buvo išduotos bendrosios praktikos slaugytojams, fizioterapeutams, vaistininkams, kalnų gidams ir nekilnojamojo turto agentams.

Internetinė prieiga prie informacijos ir procedūrų

 • Valstybės narės privalo kontaktiniuose centruose pateikti visą informaciją apie visų reglamentuojamų profesijų kvalifikacijų pripažinimą.
 • Specialistams kontaktiniuose centruose arba už atitinkamą profesiją atsakingose institucijose turi būti suteikta galimybė internetu įvykdyti procedūras ir formalumus, susijusius su šia direktyva.
 • Pagalbos centrai kiekvienoje valstybėje narėje turi konsultuoti ir padėti atskirais atvejais.

Įgyvendinimo ir deleguotieji aktai

2015 m. Komisija priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/983, kuriuo nustatoma:

 • EPK išdavimo procedūra;
 • Direktyva 2005/36/EB sukurto įspėjimo mechanizmo taikymo procedūra. Juo užtikrinama, kad ES pacientai ir vartotojai būtų tinkamai apsaugoti nuo specialistų, kuriems draudžiama verstis praktika ar ši teisė yra apribota vienoje šalyje arba kurie naudojo suklastotus diplomus prašydami pripažinti savo kvalifikaciją.

2020 m. Komisija priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/1190, kuriuo ištaisomas Reglamentas (ES) 2015/983 ir išaiškinama, kad kilmės valstybės narės institucija sprendžia, ar pratęsti laikinas EPK, kurios buvo išduotos iš anksto patikrinus kvalifikaciją pagal direktyvos 7 straipsnio 4 dalį.

Komisija taip pat priėmė deleguotuosius sprendimus, kuriais iš dalies keičiamas Direktyvos 2005/36/EB V priedas ir atnaujinamas automatiškai pripažįstamų oficialių kvalifikacijų ir mokymo kursų įrodymų sąrašas.

Deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/907, kuriuo nustatomas bendrasis slidinėjimo instruktorių rengimo testas, 2019 m. sukurta papildoma savanoriška automatinio slidinėjimo instruktorių pripažinimo visoje ES sistema. Slidinėjimo instruktoriams, kuriems netaikomas bendrasis rengimo testas, vis dar taikoma direktyvoje nustatyta bendra savitarpio kvalifikacijų pripažinimo sistema.

COVID-19 pandemija

Prasidėjus COVID-19 pandemijai ir nustačius priemones krizės padariniams įveikti, Komisija priėmė komunikatą, kuriame pateikiamos ES pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju vykstant su COVID-19 krize susijusiam tarpvalstybiniam bendradarbiavimui sveikatos priežiūros srityje gairės.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

 • Direktyva 2005/36/EB turėjo būti perkelta į nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2007 m. spalio 20 d.
 • Iš dalies keičianti Direktyva 2013/55/ES turėjo būti perkelta į nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2016 m. sausio 18 d.

KONTEKSTAS

Mažėjant darbingo amžiaus gyventojų skaičiui daugelyje valstybių narių, tikėtina, kad išaugs aukštos kvalifikacijos žmonių paklausa, todėl jų kvalifikacija visoje ES turėtų būti pripažįstama greitai, paprastai ir patikimai.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L 255, 2005 9 30, p. 22–142)

Vėlesni Direktyvos 2005/36/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2015 m. birželio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/983 dėl Europos profesinės kortelės išdavimo ir įspėjimo mechanizmo taikymo procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB (OL L 159, 2015 6 25, p. 27–42)

Žr. konsoliduotą versiją.

2020 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1190, kuriuo ištaisomas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/983 dėl Europos profesinės kortelės išdavimo ir įspėjimo mechanizmo taikymo procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB (OL L 262, 2020 8 12, p. 4–5)

Komisijos komunikatas „ES pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju vykstant su COVID-19 krize susijusiam tarpvalstybiniam bendradarbiavimui sveikatos priežiūros srityje gairės“ (OL C 111I, 2020 4 3, p. 1–5)

2019 m. kovo 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/907, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo 49b straipsnį nustatomas bendrasis slidinėjimo instruktorių rengimo testas (OL L 145, 2019 6 4, p. 7–18)

Žr. konsoliduotą versiją.

2007 m. kovo 19 d. Komisijos sprendimas 2007/172/EB, kuriuo įsteigiama profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatorių grupė (OL L 79, 2007 3 20, p. 38–39)

1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/5/EB, skirta padėti teisininkams verstis nuolatine advokato praktika kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje buvo įgyta kvalifikacija (OL L 77, 1998 3 14, p. 36–43)

Žr. konsoliduotą versiją.

1977 m. kovo 22 d. Tarybos direktyva 77/249/EEB, skirta padėti teisininkams veiksmingai naudotis laisve teikti paslaugas (OL L 78, 1977 3 26, p. 17–18)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 10.08.2022

Top