EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES teisės aktų dėl darbuotojų komandiravimo vykdymo užtikrinimas

ES teisės aktų dėl darbuotojų komandiravimo vykdymo užtikrinimas

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje

Direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo

Direktyva (ES) 2018/957, kuria iš dalies keičiama Direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje

KOKS ŠIŲ DIREKTYVŲ TIKSLAS?

 • Direktyvoje 96/71/EB pateikiamas darbo sąlygų, kurias darbdaviai laikinai komandiruodami darbuotojus į užsienį turi sudaryti šalyje, į kurią darbuotojai yra komandiruojami (priimančioji šalis), sąrašas. Jos tikslas – garantuoti darbuotojų apsaugą ir sudaryti vienodas sąlygas paslaugų teikėjams.
 • Direktyva 2014/67/ES siekiama pagerinti Direktyvos 96/71/EB įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą. Joje nagrinėjami tokie klausimai kaip piktnaudžiavimas komandiravimo taisyklėmis ir vengimas jas taikyti, bendra atsakomybė subrangos grandinėse ir dalijimasis informacija tarp ES šalių.
 • Direktyva (ES) 2018/957 atnaujinama ir iš dalies keičiama Direktyva 96/71/EB. Joje nustatomos darbo sąlygų ir komandiruojamų darbuotojų sveikatos ir saugos apsaugos taisyklės. Šia direktyva siekiama užtikrinti teisingą atlyginimą ir vienodas konkurencines sąlygas komandiruojančioms ir vietos įmonėms priimančiojoje šalyje, išlaikant laisvo paslaugų judėjimo principą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva 96/71/EB

 • Direktyva 96/71/EB taikoma įmonėms, kurios tarpvalstybinio paslaugų teikimo atveju komandiruoja darbuotojus į kitos ES šalies teritoriją, jei komandiravimo laikotarpiu tarp komandiruojančios įmonės ir darbuotojo egzistuoja darbo santykiai. Komandiruotas darbuotojas – tai darbuotojas, kuris ribotą laiką dirba kitos ES šalies nei tos, kurioje jis paprastai dirba, teritorijoje.
 • Siekiant apsaugoti komandiruotų darbuotojų socialines teises tuo metu, kai įmonės naudojasi teise laisvai teikti paslaugas, ir palengvinti galimybes įmonėms naudotis šia teise, Direktyvoje 96/71/EB pateikiamos svarbiausios įdarbinimo sąlygos, kurios turi būti taikomos darbuotojams priimančiojoje šalyje, t. y. dėl:
  • maksimalaus darbo ir minimalaus poilsio laiko;
  • minimalių mokamų metinių atostogų trukmės;
  • minimalių užmokesčio normų, įskaitant viršvalandžių apmokėjimo normas;
  • darbuotojų sveikatos, higienos ir darbo saugos.

Direktyva 2014/67/ES

Geresnė piktnaudžiavimo taikomomis taisyklėmis prevencija, stebėsena ir sankcijos

 • Siekiant kovoti su piktnaudžiavimu ir taisyklių apėjimu (pavyzdžiui, per lengvatinių mokesčių zonose įsteigtas įmones), Direktyvoje 2014/67/ES pateikiamas faktinių elementų sąrašas, padedantis įvertinti, ar konkreti situacija gali būti laikoma tikru komandiravimu.
 • Siekiant didesnio teisinio tikrumo, Direktyvoje 2014/67/ES taip pat pateikiamas nacionalinių kontrolės priemonių, kurios laikomos pagrįstomis ir proporcingomis ir kurios gali būti pritaikytos Direktyvos 96/71/EB ir Vykdymo užtikrinimo direktyvos (Direktyva 2014/67/ES) laikymosi stebėsenai, sąrašas.
 • Stengiantis užtikrinti geresnę darbuotojų teisių apsaugą subrangos atveju, ES šalys turi garantuoti, kad komandiruotas darbuotojas statybos sektoriuje veikiantį rangovą, kurio tiesioginis subrangovas yra darbdavys, galėtų kartu su darbdaviu arba vietoj jo laikyti atsakingu už nesumokėtą grynąjį darbo užmokestį. Šias taisykles dėl atsakomybės ES šalys gali pakeisti kitomis atitinkamomis vykdymo užtikrinimo priemonėmis.

Geresnės galimybės gauti informaciją

 • Siekiant geresnio informuotumo ir didesnio skaidrumo, ES šalys yra įpareigotos bendroje oficialioje nacionalinėje interneto svetainėje nemokamai teikti informaciją apie komandiruotiems darbuotojams taikomas darbo ir kolektyvinių sutarčių sąlygas. Informacija turi būti viešai skelbiama priimančiosios valstybės oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) ir tinkamiausiomis kalbomis, atsižvelgiant į paklausą jos darbo rinkoje.

Glaudesnis administracinis bendradarbiavimas

 • Direktyvoje 2014/67/ES taip pat išdėstomos aiškesnės taisyklės, kuriomis siekiama glaudesnio administracinio bendradarbiavimo tarp nacionalinių valdžios institucijų, atsakingų už direktyvos nuostatų laikymosi stebėseną, įskaitant informacijos teikimo terminus. Tokiu atveju taikomas VRI reglamentas. VRI sistema yra daugiakalbė elektroninė priemonė, leidžianti nacionalinėms, regioninėms ir vietos valdžios institucijoms ES vidaus rinkos teisės klausimais greitai bei lengvai bendrauti su atitinkamomis institucijomis ES, Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje.
 • Direktyva 2014/67/ES taip pat užtikrinama, kad administracinės nuobaudos ir baudos, skirtos paslaugų teikėjams už atitinkamų taisyklių nesilaikymą vienoje ES šalyje, galėtų būti išieškotos ir susigrąžintos kitoje ES šalyje.

Direktyva (ES) 2018/957, kuria iš dalies keičiama ankstesnė direktyva

Direktyva (ES) 2018/957, kuria iš dalies keičiama ankstesnė direktyva, nustatomos naujos taisyklės:

 • komandiruotiems darbuotojams taikomos tos pačios darbo užmokesčio taisyklės kaip ir vietos darbuotojams priimančiojoje šalyje;
 • darbuotojas laikomas komandiruotu ilgesniam laikotarpiui, kai komandiruotės trukmė viršija 12 mėnesių (su galimybe šį laikotarpį pratęsti dar šešiems mėnesiams, jei paslaugų teikėjas pateikia motyvuotą pranešimą). Pasibaigus šiam laikotarpiui, komandiruotam darbuotojui bus taikomi beveik visi priimančiosios šalies darbo teisės aktai;
 • gali būti padidintas galimų kolektyvinių sutarčių, kurios gali būti taikomos ES šalyse, turinčiose sistemą, leidžiančią paskelbti kolektyvines sutartis ar visuotinai taikomus arbitražo sprendimus, skaičius;
 • laikinojo įdarbinimo įmonės privalo garantuoti komandiruotiems darbuotojams tas pačias sąlygas, kurios taikomos laikiniesiems darbuotojams, įdarbintiems šalyje, kurioje atliekamas darbas;
 • geresnis ES šalių valdžios institucijų bendradarbiavimas dėl piktnaudžiavimo taisyklėmis ir vengimo jas taikyti komandiruočių atveju.

NUO KADA TAIKOMOS ŠIOS DIREKTYVOS?

 • Direktyva 96/71/EB taikoma nuo 1997 m. vasario 10 d. ir turėjo būti perkelta į ES šalių teisę ne vėliau kaip 1994 m. gruodžio 31 d.
 • Direktyva 2014/67/ES taikoma nuo 2014 m. birželio 17 d. ir turėjo būti perkelta į ES šalių teisę ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 13 d.
 • Iš dalies keičianti Direktyva (ES) 2018/957 turi būti perkelta į ES šalių teisę ne vėliau kaip 2020 m. liepos 30 d. ir taikoma nuo šios dienos. Tačiau kelių transporto sektoriui ji bus taikoma tik nuo teisėkūros procedūra priimto akto, kuris turės būti priimtas iš dalies keičiant direktyvas 2006/22/EB ir 2014/67/ES dėl vairuotojų komandiravimo kelių transporto sektoriuje, taikymo dienos.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1–6)

Vėlesni Direktyvos 96/71/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas) (OL L 159, 2014 5 28, p. 11–31)

2018 m. birželio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/957, kuria iš dalies keičiama Direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 173, 2018 7 9, p. 16–24)

2018 m. birželio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/957, kuria iš dalies keičiama Direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje, klaidų ištaisymas (OL L 91, 2019 3 29, p. 77)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/49/EB (VRI reglamentas) (OL L 316, 2012 11 14, p. 1–11)

Žr. konsoliduotą versiją.

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinanti Direktyvą 88/599/EEB (OL L 102, 2006 4 11, p. 35–44)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 28.04.2020

Top