EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europos Komisija

Europos Komisija

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnis

Europos Sąjungos sutarties 18 straipsnis

Sutarties dėl ES veikimo (SESV) 244 straipsnis dėl Europos Komisijos vaidmens, sudėties, įgaliojimų ir veikimo

SESV 245 straipsnis dėl Europos Komisijos vaidmens, sudėties, įgaliojimų ir veikimo

SESV 246 straipsnis dėl Europos Komisijos vaidmens, sudėties, įgaliojimų ir veikimo

SESV 247 straipsnis dėl Europos Komisijos vaidmens, sudėties, įgaliojimų ir veikimo

SESV 248 straipsnis dėl Europos Komisijos vaidmens, sudėties, įgaliojimų ir veikimo

SESV 249 straipsnis dėl Europos Komisijos vaidmens, sudėties, įgaliojimų ir veikimo

SESV 250 straipsnis dėl Europos Komisijos vaidmens, sudėties, įgaliojimų ir veikimo

KOKS ŠIŲ SUTARTIES STRAIPSNIŲ TIKSLAS?

Šiais straipsniais nustatomas Europos Komisijos, kaip ES vykdomosios institucijos, vaidmuo, sudėtis, įgaliojimai, paskyrimo tvarka ir veikimas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Vaidmuo

1. Siūlo naujus įstatymus – Komisija yra vienintelė ES institucija, kuri oficialiai siūlo Europos Parlamentui ir Europos Tarybai priimti įstatymus.

2. Valdo ES politiką ir skiria ES finansavimą – Komisija kartu su Taryba ir Parlamentu nustato išlaidų prioritetus ir rengia bei vykdo metinį biudžetą.

3. Įgyvendina ES teisę – Komisija kartu su Europos Sąjungos Teisingumo Teismu užtikrina, kad ES teisė būtų tinkamai taikoma visose ES šalyse.

4. Atstovauja ES tarptautiniu mastu – kalba visų ES šalių vardu tarptautinėse organizacijose (kaip antai Pasaulio prekybos organizacijoje – PPO).

Sudėtis

 • Komisijai politiškai vadovauja 28 Komisijos narių komanda. Komisijos narių kolegijoje yra po vieną Komisijos narį iš kiekvienos ES valstybės. Kolegiją sudaro:
 • Komisijos darbą vykdo departamentai, žinomi kaip generaliniai direktoratai (GD), iš kurių kiekvienas atsakingas už konkrečią politikos sritį.

Pirmininkas

 • Europos Taryba pasiūlo kandidatą į pirmininkus, atsižvelgdama į Europos Parlamento rinkimų rezultatus. Kad kandidatas būtų išrinktas, jį turi remti dauguma Europos Parlamento narių. Jis / ji yra atsakingas (-a) už:
  • Komisijos narių kolegijos politinių gairių nustatymą;
  • sprendimą dėl Komisijos vidaus organizavimo ir atsakomybės už tam tikras politikos sritis skyrimo pavieniams Komisijos nariams – šios užduotys gali būti perskirstytos per jo / jos kadenciją;
  • pirmininko pavaduotojų paskyrimą iš Komisijos narių, išskyrus Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją.
 • Jis / ji taip pat gali paprašyti Komisijos nario atsistatydinti iš pareigų be Kolegijos pritarimo.

Paskyrimas

 • Taryba bendru susitarimu su išrinktuoju pirmininku patvirtina asmenų, kuriuos ji siūlo skirti Komisijos nariais, sąrašą, išskyrus Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją.
 • Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją skiria Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Komisijos pirmininku.
 • Komisijos nariai renkami dėl jų bendros kompetencijos ir nepriklausomumo.
 • Visa Kolegija patvirtinama Europos Parlamento balsavimu.

Apibendrinamoji lentelė

Europos Sąjungos sutartis

17

Komisijos vaidmuo ir sudėtis; Komisijos pirmininko paskyrimas ir įgaliojimai

Europos Sąjungos sutartis

18

Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojo paskyrimas ir įgaliojimai

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo

244, 245, 246, 247, 248, 249, 250

Komisijos veikimas

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Europos Sąjungos sutarties suvestinė redakcija. III antraštinė dalis – Nuostatos dėl institucijų. 17 ir 18 straipsniai (OL C 202, 2016 6 7, p. 26–27)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Šeštoji dalis – Institucinės ir finansinės nuostatos. I antraštinė dalis – Institucijas reglamentuojančios nuostatos. 1 skyrius – Institucijos. 4 skirsnis – Komisija. 244, 245, 246, 247, 248, 249 ir 250 straipsniai (OL C 202, 2016 6 7, p. 155–157)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. gegužės 22 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas 2013/272/ES dėl Europos Komisijos narių skaičiaus (OL L 165, 2013 6 18, p. 98)

paskutinis atnaujinimas 11.10.2017

Top