EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai

Pakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2020/741 dėl pakartotinio vandens naudojimo minimaliųjų reikalavimų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Šiuo reglamentu nustatomi suderinti parametrai, užtikrinantys pakartotinio vandens naudojimo drėkinimui žemės ūkyje saugumą, siekiant skatinti šią praktiką ir padėti kovoti su sausromis bei vandens trūkumu.
 • Juo taip pat siekiama prisidėti įgyvendinant JT darnaus vystymosi tikslus, visų pirma šeštą tikslą visiems užtikrinti galimybę gauti vandens ir tvarią vandentvarką bei sanitarines paslaugas ir dvyliktą tikslą dėl tausaus vartojimo ir gamybos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šiame reglamente nustatomi minimalieji vandens kokybės ir stebėsenos reikalavimai kartu su nuostatomis dėl rizikos valdymo, skirti saugiam regeneruoto vandens naudojimui drėkinimui žemės ūkyje integruoto vandens išteklių valdymo kontekste.

Jis yra paremtas dviem Europos Komisijos komunikatais:

Taikymo sritis

 • Šis reglamentas taikomas visais atvejais, kai išvalytos miesto nuotekos pakartotinai naudojamos, laikantis Direktyvos 91/271/EEB 12 straipsnio 1 dalies, drėkinimui žemės ūkyje (žr. santrauką).
 • ES valstybė narė gali nuspręsti, kad netikslinga pakartotinai naudoti vandenį drėkinimui žemės ūkyje viename ar daugiau savo upių baseinų rajonų ar jų dalių, atsižvelgdama į šiuos kriterijus:
  • rajono ar jo dalių geografines ir klimato sąlygas;
  • su kitais vandens ištekliais susijusias problemas ir tų išteklių būklę;
  • su paviršinio vandens telkiniais, į kuriuos išleidžiamos išvalytos miesto nuotekos, susijusias problemas ir tų telkinių būklę;
  • su regeneruotu vandeniu ir kitais vandens ištekliais susijusias aplinkos apsaugos ir išteklių sąnaudas.
 • Toks sprendimas turi būti tinkamai pagrindžiamas ir reguliariai peržiūrimas, atsižvelgiant į klimato kaitos prognozes ir nacionalines prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas, taip pat upių baseino valdymo planus, parengtus pagal Vandens pagrindų direktyvą (Direktyva 2000/60/EB, žr. santrauką).
 • Reglamentu leidžiama laikinai netaikyti taisyklių moksliniams tyrimams ar bandomiesiems projektams, laikantis tam tikrų sąlygų.

Regeneruoto vandens kokybė

Regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas turi užtikrinti, kad regeneruotas vanduo, skirtas drėkinimui žemės ūkyje, atitiktų:

 • minimaliuosius vandens kokybės reikalavimus, nustatytus reglamento 1 priede. Jie apima mikrobiologinius elementus (kaip antai Escherichia coli bakterijų lygį) ir įprastinės bei patvirtinamosios stebėsenos reikalavimus;
 • atitinkamos institucijos atitinkamame leidime nustatytas visas papildomas su vandens kokybe susijusias sąlygas.

Rizikos valdymas

 • Regeneruoto vandens gamybos, tiekimo ir naudojimo tikslu kompetentinga institucija turi užtikrinti, kad būtų parengtas pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo planas.
 • Pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo planą gali parengti, atitinkamais atvejais, regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas, kitos pakartotinio vandens naudojimo projekto šalys ir galutiniai naudotojai. Jame turi būti nustatyta visų pakartotinio vandens naudojimo projekto šalių rizikos valdymo atsakomybė.
 • Plane visų pirma išdėstomi visi papildomi vandens kokybės reikalavimai, nustatomos tinkamos prevencinės ir (arba) taisomosios priemonės ir nustatomi papildomi barjerai ar priemonės sistemos saugumui užtikrinti.

Pareigos, susijusios su leidimais

 • Regeneruoto vandens, skirto drėkinimui žemės ūkyje, gamybai ir tiekimui taikomas reikalavimas turėti leidimą.
 • Susijusios šalys turi pateikti prašymą atitinkamai nacionalinei institucijai.
 • Leidime nustatomos regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojo ir, kai aktualu, kitų šalių, dalyvaujančių pakartotinio vandens naudojimo sistemoje, pareigos. Jis grindžiamas rizikos valdymo planu. Leidime, be kita ko, pateikiama ši informacija:
  • regeneruoto vandens kokybės klasė arba klasės ir naudojimo žemės ūkyje paskirtis, kuriai suteikiamas leidimas naudoti regeneruotą vandenį, naudojimo vieta, regeneravimo įrenginiai ir regeneruoto vandens, kurį numatoma pagaminti per metus, kiekis;
  • sąlygos, susijusios su minimaliaisiais vandens kokybės ir stebėsenos reikalavimais;
  • sąlygos, susijusios su regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojui taikomais papildomais reikalavimais, nustatytais pakartotinio vandens naudojimo rizikos valdymo plane;
  • visos kitos sąlygos, būtinos siekiant pašalinti bet kokią nepriimtiną riziką aplinkai ir žmonių bei gyvūnų sveikatai;
  • leidimo galiojimo laikotarpis;
  • atitikties vieta.
 • Leidimai turi būti reguliariai peržiūrimi ir prireikus atnaujinami bent jau esant reikšmingiems pokyčiams apdorojimo procesuose ar vietos sąlygose.

Atitikties patikra

 • Atitinkama institucija turi atlikti atitikties leidime nustatytoms sąlygoms patikrą. Tai gali būti atliekama naudojantis šiomis priemonėmis:
  • patikromis vietoje;
  • stebėsenos duomenimis, visų pirma gautais pagal šį reglamentą;
  • bet kokios kitomis tinkamomis priemonėmis.
 • Reglamente taip pat nustatomos priemonės, kurių reikia imtis, jei nesilaikoma reikalavimų.
 • Atitinkama nacionalinė institucija taip pat reguliariai tikrina, ar laikomasi rizikos valdymo planų.

Skaidrumas ir dalijimas informacija

 • Prireikus turi būti paskiriamos nacionalinės ryšių palaikymo institucijos, kurios palengvintų tarpvalstybinį koordinavimą.
 • Siekiant užtikrinti skaidrumą, reglamente taip pat nustatomos taisyklės dėl:
  • sąmoningumo didinimo;
  • visuomenės informavimo;
  • informacijos, susijusios su įgyvendinimo stebėsena.
 • Komisija įvertins reglamentą ne vėliau kaip 2028 m. birželio 26 d.

Gairės

Komisija paskelbė gaires, padedančias valstybėms narėms ir suinteresuotosioms šalims taikyti pakartotinio vandens naudojimo taisykles. Gairės papildytos keliais praktiniais pavyzdžiais, kurie palengvina taisyklių taikymą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2023 m. birželio 26 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/741 dėl pakartotinio vandens naudojimo minimaliųjų reikalavimų (OL L 177, 2020 6 5, p. 32–55)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos pranešimas Gairės Reglamento 2020/741 dėl pakartotinio vandens naudojimo minimaliųjų reikalavimų taikymui palengvinti (2022/C 298/01) (OL C 298, 2022 8 5, p. 1–55)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Uždaro ciklo kūrimas. ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas“ (COM(2015) 614 final, 2015 12 2)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos vandens išteklių išsaugojimo metmenys“ (COM(2012) 673 final, 2012 11 14)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Vandens trūkumo ir sausrų problemos Europos Sąjungoje sprendimas“ (KOM(2007) 414 galutinis, 2007 7 18)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1–54) Tekstas iš naujo paskelbtas klaidų ištaisyme (OL L 226, 2004 6 25, p. 3–21)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 852/2004 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1–73)

Žr. konsoliduotą versiją.

1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (OL L 330, 1998 12 5, p. 32–54)

Žr. konsoliduotą versiją.

1991 m. gegužės 21 d. Tarybos Direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo (OL L 135, 1991 5 30, p. 40–52)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 30.08.2022

Top