Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Naujos ES biudžetui taikomos finansinės taisyklės (Finansinis reglamentas)

Naujos ES biudžetui taikomos finansinės taisyklės (Finansinis reglamentas)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Šiuo reglamentu atnaujinamos ir supaprastinamos ES ir Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo) bendrojo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės.
 • Juo perpus sumažinamas bendrasis taisyklių skaičius. Dabar šios taisyklės glaustesnės ir lengviau pritaikomos.
 • Pakeitus taisykles, visa biudžeto procedūra tapo aiškesnė ir lėšų iš ES biudžeto gavėjams, ir jų valdytojams.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Priėmus naująjį ES finansinį reglamentą:

 • sudėtingos taisyklės ir procedūros keičiamos bendruoju taisyklių sąvadu ir užtikrinamas mažesnis biurokratizmas;
 • mažinama pareiškėjų, besikreipiančių dėl ES finansavimo, našta
  • reikalaujant pateikti mažiau informacijos,
  • leidžiant, kad pateikta informacija galiotų trejus metus ir būtų pakartotinai naudojama,
  • vertingiems projektams skiriant „pažangumo ženklo“ pažymėjimus, galinčius padėti pritraukti finansavimą iš kitų šaltinių,
  • taikant supaprastintas finansavimo formas, kaip antai fiksuotąsias sumas, fiksuotąsias normas ir fiksuotuosius vieneto įkainius,
  • labiau orientuojantis į rezultatus (pvz., kiek žmonių sėkmingai baigė mokymo kursus ir susirado darbą), o ne faktines išlaidas ir sąskaitas faktūras,
  • derinant finansavimą iš įvairių finansavimo šaltinių, visų pirma įgyvendinant transporto, energetikos bei informacinių ir ryšių technologijų projektus;
 • įdiegiamas vieno bendro audito principas, siekiant išvengti dubliuojamos kontrolės
  • pakartotinai naudojantis ES institucijų, vadovaujančių institucijų ar kitų įstaigų jau turima informacija,
  • atsižvelgiant į patikimų partnerių, nacionalinių valdžios institucijų ir tarptautinių organizacijų, kaip antai Jungtinių Tautų ir Pasaulio banko, atliktą auditą ir vertinimus;
 • stiprinamos kovos su sukčiavimu priemonės
  • kryptingiau tikrinant galimai įtartinus projektus ir atliekant jų auditą,
  • užtikrinant apsaugą nuo mokesčių vengimo ir pinigų plovimo, uždraudžiama naudotis priedangos įmonėmis* ir mokesčių rojais,
  • taikant interesų konflikto taisykles ES finansavimą gaunančioms nacionalinėms ir regioninėms valdžios institucijoms,
  • viešinant visų projekto akcininkų tapatybę.

Metinio biudžeto terminai

 • Liepos 1 d.: kiekviena ES institucija parengia savo kitų metų pajamų ir išlaidų sąmatą ir nusiunčia ją Europos Komisijai.
 • Rugsėjo 1 d.: Komisija pateikia biudžeto projektą Europos Parlamentui ir Tarybai.
 • Spalio 1 d.: Taryba pateikia Europos Parlamentui savo nuomonę dėl biudžeto projekto.
 • Gruodžio 31 d.: Taryba ir Europos Parlamentas suderina kitų metų biudžetą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Dauguma naujųjų taisyklių taikomos nuo 2018 m. rugpjūčio 2 d. Išimtys išvardytos šio reglamento 282 straipsnyje.

KONTEKSTAS

 • Metiniame ES biudžete numatomos ir nustatomos visos ES ir Euratomo pajamos ir išlaidos kitiems finansiniams metams (sausio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiui). Pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos.
 • Numatytos įvairios vidaus ir išorės kontrolės priemonės užtikrina, kad būtų išvengta finansinių klaidų ar sukčiavimo. Pažeidėjams skiriamos finansinės nuobaudos. Lėšų iš ES biudžeto gavėjų tapatybės yra viešinamos.
 • Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Priedangos įmonės: veiklos nevykdančios arba didelio turto neturinčios įmonės. Tai nereiškia, kad jos yra neteisėtos, tačiau kartais priedangos įmonėmis naudojamasi mokesčių vengimo ar slėpimo, pinigų plovimo ir anonimiškumo tikslais.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1–222)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Pareiškimai: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, ir panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (pirmasis svarstymas). Teisėkūros procedūra priimamo akto priėmimas (OL L 267I, 2018 7 30, p. 1–3)

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1–96)

Vėlesni Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 22.03.2019

Top