EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Viešojo sektoriaus interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumas

Viešojo sektoriaus interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Šia direktyva siekiama padidinti viešojo sektoriaus interneto svetainių bei mobiliųjų programų prieinamumą ir suderinti skirtingus Europos Sąjungos (ES) standartus, taip sumažinant kliūtis su žiniatinklio prieinamumu susijusių produktų ir paslaugų kūrėjams.
 • Tai leis ES piliečiams, visų pirma tiems, kurie turi negalią, sudaryti geresnes sąlygas naudotis viešosiomis paslaugomis.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES valstybės narės turi užtikrinti, kad viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainės ir mobiliosios programos būtų „prieinamesnės“, visų pirma neįgaliesiems, pasirūpindamos, kad jos būtų „suvokiamos, galimos naudoti, suprantamos ir tvarios“. Prieinamumo standartas yra nustatytas darniajame Europos standarte EN 301 549 v3.2.1 (2021 m. kovo mėn.). Su šia direktyva susijusios šio standarto dalys yra išvardytos standarto A priede.

Viešojo sektoriaus institucijos turi reguliariai teikti detalų, išsamų ir aiškų pareiškimą dėl prieinamumo apie jų interneto svetainių ir mobiliųjų programų atitiktį šiai direktyvai, įskaitant:

 • paaiškinimą apie neprieinamas dalis ir informaciją apie prieinamas alternatyvas;
 • aprašymą, kaip naudotojas gali pranešti apie neatitiktį šiai direktyvai ir prašyti informacijos, kuriai ši direktyva netaikoma;
 • saitą į skundų pateikimo mechanizmą, kuriuo galima pasinaudoti, jeigu atsakymas yra nepakankamas.

Europos Komisijos priimtu įgyvendinimo aktu – Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2018/1523 – nustatomas pareiškimo dėl prieinamumo pavyzdys.

Valstybės narės taip pat privalo:

 • palengvinti prieinamumo reikalavimų taikymą kitoms interneto svetainių ir mobiliųjų programų rūšims, kurioms taikomi galiojantys nacionaliniai įstatymai;
 • propaguoti su interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumu susijusias mokymo programas;
 • didinti informuotumą apie prieinamumo reikalavimus;
 • padedant Komisijai dalytis geriausia praktika;
 • užtikrinti, kad būtų veiksminga vykdymo užtikrinimo procedūra.

ES valstybės narės gali toliau taikyti arba priimti teisės aktus, kuriais numatomi griežtesni nei būtiniausi šios direktyvos reikalavimai.

Išimtys

Ši direktyva netaikoma visuomeniniams transliuotojams ir nevyriausybinėms organizacijoms, kurios neteikia visuomenei skirtų esminių paslaugų arba paslaugų, skirtų konkrečiai neįgaliesiems. Ji taip pat netaikoma šiems turinio elementams:

 • biuro programinės įrangos rinkmenų formatams, paskelbtiems anksčiau nei 2018 m. rugsėjo 23 d., nebent toks turinys reikalingas atitinkamos viešojo sektoriaus institucijos administraciniams procesams;
 • garso ar vaizdo įrašams, paskelbtiems anksčiau nei 2020 m. rugsėjo 23 d.;
 • tiesiogiai įrašytiems garso ir vaizdo įrašams;
 • internetinio kartografavimo paslaugoms, jeigu esminė navigacinė informacija pateikiama prieinamu būdu;
 • trečiosios šalies turiniui, kurio nevaldo atitinkama viešojo sektoriaus institucija;
 • paveldo kolekcijų objektų reprodukcijoms ir rankraščiams tam tikromis aplinkybėmis;
 • ekstraneto ir intraneto turiniui, skirtam uždarai žmonių grupei ir paskelbtam anksčiau nei 2019 m. rugsėjo 23 d., iki tol, kol nebus atlikta esminė peržiūra;
 • interneto svetainių ir mobiliųjų programų (archyvų) turiniui, kuris nereikalingas administraciniams procesams ir nėra atnaujinamas arba redaguojamas po 2019 m. rugsėjo 23 d.

Valstybės narės gali netaikyti šios direktyvos mokyklų, vaikų darželių ar ikimokyklinio ugdymo įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms, išskyrus jų turinį, susijusį su esminėmis internetu vykdomomis administracinėmis funkcijomis.

Stebėsena

Valstybės narės privalo stebėti, kaip laikomasi reikalavimų, taikydamos metodiką, kurią Komisija patvirtino 2018 m. spalio 11 d. Ši metodika, nustatyta Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2018/1524, apima:

 • stebėsenos periodiškumą ir interneto svetainių bei mobiliųjų programų atranką;
 • interneto puslapių, tų puslapių turinio ir mobiliųjų programų turinio atranką;
 • būdo, kuriuo galima nustatyti atitiktį reikalavimams, aprašymą;
 • trūkumų nustatymo atveju – mechanizmą, kuriuo viešojo sektoriaus institucijos gali pasinaudoti tiems trūkumams ištaisyti, ir
 • automatiniams, rankiniu būdu atliekamiems ir tinkamumo naudoti testams skirtas priemones.

Ataskaitų teikimas

Ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 23 d., o vėliau – kas trejus metus valstybės narės turi paskelbti ir pateikti Komisijai ataskaitą apie stebėsenos rezultatus ir informaciją apie vykdymo užtikrinimo procedūros naudojimą. Pirmoji ataskaita taip pat apims:

 • priemones, skirtas konsultuotis su suinteresuotaisiais subjektais (neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių organizacijomis, socialiniais partneriais, pramone ir kt.) dėl interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo;
 • procedūras, kurias taikant viešai skelbiama apie prieinamumo politikos pokyčius;
 • patirtį ir išvadas, susijusias su direktyvos įgyvendinimu;
 • informaciją apie mokymo ir informuotumo didinimo veiklą.

Visų ataskaitų turinys bus viešai skelbiamas prieinama forma. Komisija ne vėliau kaip 2022 m. birželio 23 d. atliks šios direktyvos taikymo peržiūrą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2016 m. gruodžio 22 d. Valstybės narės turėjo ją perkelti į savo teisę ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 23 d. Valstybės narės šias priemones turėjo taikyti taip:

 • nuo 2019 m. rugsėjo 23 d. – interneto svetainėms, paskelbtoms po 2018 m. rugsėjo 22 d.;
 • nuo 2020 m. rugsėjo 23 d. – visoms kitoms viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainėms;
 • nuo 2021 m. birželio 23 d. – viešojo sektoriaus institucijų mobiliosioms programoms.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo (OL L 327, 2016 12 2, p. 1–15)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2021 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1339, kuriuo dėl interneto svetainių ir mobiliųjų programų darniojo standarto iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2048 (OL L 289, 2021 8 12, p. 53–55)

2018 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2048 dėl interneto svetainių ir mobiliųjų programų darniojo standarto, parengto siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2102 įgyvendinimą (OL L 327, 2018 12 21, p. 84–86)

Vėlesni Sprendimo (ES) 2018/2048 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2018 m. spalio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1523, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo nustatomas pareiškimo dėl prieinamumo pavyzdys (OL L 256, 2018 10 12, p. 103–107)

2018 m. spalio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1524, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo nustatoma stebėsenos metodika ir valstybių narių ataskaitų teikimo tvarka (OL L 256, 2018 10 12, p. 108–116)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 27.10.2021

Top