EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statistinis ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

Statistinis ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EEB) Nr. 3037/90 dėl nuoseklaus statistinio ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus užtikrinimo ES

Reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Šiame reglamente pateikiamas ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, kuris bus naudojamas visoje ES, siekiant užtikrinti, kad surinkti statistiniai duomenys būtų palyginami.
 • Reglamentas buvo kelis kartus iš dalies keičiamas. Pagrindinis keitimas atliktas Reglamentu (EB) Nr. 1893/2006, kuriuo nustatyta šiuo metu taikoma NACE 2 red.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Reglamente apibrėžiamas ekonominės veiklos rūšių keturženklis klasifikatorius, paprastai vadinamas NACE*. Reglamente kalbama apie pradinę klasifikatoriaus formą – NACE 1 red., tačiau nuo 2008 m. galioja NACE 2 red.
 • Pirmą kartą 1970 m. įvestas NACE atitinka JT ekonominės veiklos klasifikatorių ISIC (Tarptautinis standartinis gamybinis visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius). Tai leidžia palyginti statistinius duomenis skirtingose šalyse ir skirtingose srityse.
 • NACE raidinė ir skaitinė struktūra yra hierarchinė, o jos keturi lygiai, išsamiai aprašyti reglamento priede, yra tokie:
  • pozicijos, identifikuojamos pagal abėcėlinį kodą (sekcijos), pavyzdžiui, A sekcija „Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė“;
  • pozicijos, identifikuojamos pagal skaitmeninį dviženklį kodą (skyriai), pavyzdžiui, 01 skyrius „Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla“ ir 02 skyrius „Miškininkystė ir medienos ruoša“;
  • pozicijos, identifikuojamos pagal skaitmeninį triženklį kodą (grupės), pavyzdžiui, 01.2 grupė „Daugiamečių augalų auginimas“;
  • pozicijos, identifikuojamos pagal skaitmeninį keturženklį kodą (klasės), pavyzdžiui, 01.21 klasė „Vynuogių auginimas“.
 • 2009 m. Europos statistikos sistemos komitetas pakeitė Statistikos programų komitetą. Jis yra atsakingas už NACE įgyvendinimą, valdymą ir vienodo taikymo visoje ES užtikrinimą. Jį sudaro ES šalių atstovai, o jam pirmininkauja Komisija.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas (EEB) Nr. 3037/90 taikomas nuo 1990 m. lapkričio 13 d.

Priėmus Reglamentą (EB) Nr. 1893/2006, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 3037/90, nuo 2008 m. sausio 1 d. NACE 2 red. taikoma visose srityse, išskyrus trumpojo laikotarpio statistinius duomenis ir darbo sąnaudų indeksą, kuriems ji taikoma nuo 2009 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

NACE: ES ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus pavadinimo santrumpa, kilusi iš prancūziško pavadinimo Nomenclature statistique des activités économiques.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1–39)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 1893/2006 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

1990 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3037/90 dėl statistinio Europos bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (OL L 293, 1990 10 24, p. 1–26)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 13.11.2017

Top