EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurostatas – ES statistikos tarnyba

Eurostatas – ES statistikos tarnyba

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2012/504/ES, kuriuo išaiškinamas Eurostato vaidmuo

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

Šiuo sprendimu išaiškinamas Eurostato vaidmuo ir nustatomos atsakomybės sritys, susijusios su Europos statistikos plėtojimu, rengimu ir sklaida.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Eurostatas yra Europos Komisijos tarnyba. Jam vadovauja generalinis direktorius.
 • Eurostatas veikia vadovaudamasis statistikos principais, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 223/2009 ir Europos statistikos praktikos kodekse:
  • profesinio nepriklausomumo;
  • nešališkumo;
  • objektyvumo;
  • patikimumo;
  • statistikos duomenų konfidencialumo;
  • ekonominio veiksmingumo.
 • Eurostatas įgyvendina Europos statistikos programą ir dirba pagal metines darbo programas.
 • Eurostato pagrindinės užduotys yra šios:
  • rinkti ir kaupti statistinę informaciją, būtiną Europos statistikai rengti;
  • rengti ir skatinti taikyti statistikos standartus, metodus ir procedūras;
  • valdyti Europos statistikos sistemą (ESS), stiprinti jos partnerių bendradarbiavimą ir užtikrinti, kad tarptautiniu mastu ji pirmautų oficialios statistikos srityje;
  • bendradarbiauti tarptautiniu lygmeniu su kitomis šalimis ir organizacijomis, padėti ES nepriklausančioms šalims tobulinti jų statistikos sistemas.
 • Eurostato generalinis direktorius, kuris taip pat yra vyriausiasis statistikos pareigūnas:
  • yra atsakingas už procesus, statistikos metodus, standartus ir procedūras, taip pat statistikos pranešimų turinį bei skelbimo laiką. Generalinis direktorius veikia nepriklausomai, nesiekia gauti ir nevykdo ES institucijų ar įstaigų, nacionalinių vyriausybių ar bet kokių kitų organizacijų nurodymų. Generalinis direktorius imasi visų priemonių, būtinų statistikos duomenų konfidencialumui užtikrinti;
  • pirmininkauja Europos statistikos sistemos komitetui (ESSK), kurį sudaro ES šalių atstovai (iš nacionalinių statistikos tarnybų) ir kuris ESS teikia gaires dėl Europos statistikos plėtojimo, rengimo ir sklaidos;
  • palaiko ryšius tarp ESS ir Europos statistikos valdymo patariamosios tarybos (kurią sudaro nepriklausomi statistikos ekspertai) dėl visų klausimų, susijusių su Europos statistikos praktikos kodeksu.
 • Eurostatas, laikydamasis ES konfidencialumo taisyklių, turi teisę naudotis Komisijos tarnybų administraciniais duomenimis, kad sumažintų respondentams tenkančią naštą.
 • Eurostatas atsako už Europos statistikos kokybės valdymą ir turi nustatyti kokybės užtikrinimo sistemą, kad būtų užtikrintas Europos statistikos praktikos kodekso tinkamas įgyvendinimas.
 • Eurostatas turi užtikrinti, kad Europos statistika būtų prieinama visiems naudotojams, laikydamasis statistikos principų, visų pirma profesinio nepriklausomumo, nešališkumo ir statistikos duomenų konfidencialumo.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2012 m. spalio 8 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2012 m. rugsėjo 17 d. Komisijos sprendimas 2012/504/ES dėl Eurostato (OL L 251, 2012 9 18, p. 49–52)

paskutinis atnaujinimas 13.11.2017

Top