Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Valdžios skaitmeninių permainų skatinimas ES: 2016–2020 m. veiksmų planas

Valdžios skaitmeninių permainų skatinimas ES: 2016–2020 m. veiksmų planas

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Komisijos komunikatas (COM(2016) 179 final) „ES e. valdžios veiksmų planas“

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 197 straipsnis

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnis

KOKS YRA ŠIO KOMUNIKATO, SUTARTIES STRAIPSNIŲ IR CHARTIJOS TIKSLAS?

Nuo 2005 m. Europos Komisija priima ES e. valdžios veiksmų planus siekdama vykdyti viešojo sektoriaus modernizavimą visoje ES. Jais siekiama padėti Europos veiklos koordinavimui, bendradarbiavimui ir jungtiniams veiksmams e. valdžios srityje.

Naujausiu veiksmų planu siekiama paremti administracinius procesus, gerinant paslaugų kokybę ir didinant veiksmingumą visapusiškai išnaudojant skaitmenines technologijas. Juo taip pat siekiama mažinti įmonių ir piliečių administracinę naštą, užtikrinant spartesnį, patogesnį bei pigesnį bendravimą ir tokiu būdu skatinant tolesnę ekonominę bei socialinę naudą visai visuomenei.

Pagal SESV 197 straipsnį ES gali remti ES šalių pastangas gerinti savo administracinius gebėjimus įgyvendinant ES teisę.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje numatyta, jog kiekvienas asmuo turi teisę:

 • į tai, kad ES institucijos jo reikalus tvarkytų nešališkai, teisingai ir per kuo trumpesnį laiką, įskaitant teisę būti išklausytam prieš taikant bet kokią individualią jam nepalankią priemonę;
 • susipažinti su savo byla, laikantis teisėto konfidencialumo ir profesinio bei verslo slaptumo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Veiksmų planas yra grindžiamas vizija, pagal kurią iki 2020 m. viešojo administravimo įstaigos ir institucijos ES turėtų tapti atviros, veiksmingos bei integracinės ir nevaržomos sienų teikti pritaikytas asmeninėms reikmėms, klientams patogias skaitmenines viešąsias paslaugas visiems piliečiams ir įmonėms.

Geresnėms paslaugoms kurti ir teikti naudojami novatoriški modeliai, atitinkantys piliečių ir įmonių poreikius ir lūkesčius. Siekdamos pagerinti sąveiką su suinteresuotosiomis šalimis ir tarpusavyje, viešojo administravimo įstaigos naudojasi naujos skaitmeninės aplinkos galimybėmis.

Šiuo veiksmų planu siekiama suvienyti pastangas šalinant esamas skaitmenines bendrosios skaitmeninės rinkos kliūtis. Jis neturi atskiro biudžeto, tačiau padeda koordinuoti šaltinius, kuriais ES šalys gali naudotis per įvairias ES programas. Pagal šį veiksmų planą iniciatyvos yra pagrįstos tokiais principais:

 • standartiniu paslaugų skaitmeninimu, kai paslaugos teikiamos visų pirma skaitmeniniu būdu per vieną bendrą kontaktinį punktą;
 • vienkartinio duomenų pateikimo principu, kuriuo užtikrinama, kad piliečiai ir įmonės tą pačią informaciją viešojo administravimo įstaigai pateiktų tik vieną kartą;
 • įtraukumu ir prieinamumu, kai skaitmenines viešosios paslaugos yra integracinės ir tenkina skirtingus poreikius, pavyzdžiui, neįgalių asmenų;
 • atvirumu ir skaidrumu, kai viešosios institucijos dalijasi informacija ir duomenimis tarpusavyje, o piliečiams ir įmonėms yra sudarytos sąlygos pasiekti savo duomenis, bendradarbiauti su įmonėmis ir kitais projektuojant paslaugas;
 • tarpvalstybiškumu, kai skaitmeninės viešosios paslaugos yra prieinamos tarpvalstybiniu mastu, stabdant tolesnį susiskaidymą ir palengvinant judumą ES bendrojoje rinkoje;
 • sąveikumu, kai įstaigos yra pasirengusios sklandžiai dirbti visoje bendrojoje rinkoje ir visose organizacijose;
 • patikimumu ir saugumu, kai iniciatyvos ne vien atitinka asmens duomenų apsaugos bei privatumo teisinę sistemą ir IT saugumo taisykles.

20 punktų veiksmų planas yra paremtas trimis pagrindiniais ramsčiais, o kiekvieno veiksmo įgyvendinimui yra nustatyta planuojama data.

I ramstis. Viešojo administravimo modernizavimas su IRT

Šiame ramstyje numatytais veiksmais siekiama pagerinti viešojo administravimo įstaigų, kurios vis dar yra labai svarbios dabartiniu ekonominiu laikotarpiu ir griežto biudžeto taupymo kontekste, efektyvumą ir veiksmingumą panaudojant pagrindines skaitmenines priemones:

1. 2019 m. padėti ES šalims visiškai pereiti prie e. viešųjų pirkimų ir sutarčių registrų naudojimo;

2. 2016 m. spartinti eIDAS paslaugų diegimą;

3. 2018 m. užtikrinti tarpvalstybinės skaitmeninių paslaugų infrastruktūros tvarumą;

4. 2016–2019 m. pateikti persvarstytą Europos sąveikumo sistemą ir padėti ES šalims ją įdiegti;

5. 2017 m. koordinuoti viešiesiems pirkimams skirtų IRT standartų Europos katalogo prototipo kūrimą;

6. 2016–2019 m. palaipsniui įdiegti „standartinio paslaugų skaitmeninimo“ ir „vienkartinio duomenų pateikimo“ principus, e. sąskaitų faktūrų išrašymą bei e. viešuosius pirkimus ir įvertinti, kokias pasekmes atneštų „reguliaraus pakeitimo“ principo įgyvendinimas.

II ramstis. Skaitmeninėmis viešosiomis paslaugomis sąlygų sudarymas tarpvalstybiniam judumui

Pastarųjų metų e. valdžios veiklos analizė rodo, kad ES vidaus paslaugos gerokai atsilieka nuo nacionalinių paslaugų ir kad nerezidentams siūlomų paslaugų prieinamumas ir kokybė yra netinkami. Pavyzdžiui, prieš užsiregistruojant studijoms kitoje šalyje vis dar gali tekti pateikti popierines paraiškas ir atvykti į tiesioginius susitikimus.

Šiame ramstyje numatytais veiksmais siekiama piliečiams ir įmonėms sąveikioje ES sudaryti sąlygas tarpvalstybiniam judumui ir galimybei pasinaudoti skaitmeninėmis viešosiomis paslaugomis:

7. 2017 m. pateikti pasiūlymą dėl bendrųjų skaitmeninių vartų;

8. 2016 m. Europos e. teisingumo portalą padaryti vieno langelio principu veikiančiu informacijos centru;

9. 2017 m. užtikrinti privalomą visų ES šalių verslo duomenų registrų jungtį;

10. 2019 m. toliau plėtoti elektroninę nemokumo registrų jungtį;

11. 2017 m. pristatyti iniciatyvą, skirtą skaitmeninių sprendimų naudojimui per visą įmonės gyvavimo ciklą;

12. 2016 m. išplėsti bendrą elektroninį mechanizmą dėl PVM registravimo ir mokėjimo;

13. 2016 m. inicijuoti bandomąjį vienkartinio duomenų pateikimo principo taikymo įmonėms projektą;

14. 2018 m. sukurti bendrą jūrų transporto ataskaitų teikimo mechanizmą ir skaitmeniniu būdu tvarkyti transporto e. dokumentus;

15. 2019 m. baigti elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų sistemos kūrimą;

16. 2017 m. toliau plėtoti EURES Europos darbo mobilumo portalą;

17. 2016–2018 m. padėti ES šalims plėtoti tarpvalstybines e. sveikatos paslaugas.

III ramstis. Skaitmeninio piliečių ir įmonių bendravimo palengvinimas

Šiame ramstyje numatytais veiksmais siekiama piliečius ir įmones skatinti pradėti naudoti viešąsias skaitmenines paslaugas. Taip norima pagerinti vartotojų patirtį, pavyzdžiui, atsižvelgiant į jų asmenines reikmes, tuo pačiu užtikrinant privatumą ir duomenų apsaugą. Tai gali būti pasiekta įtraukiant pačius vartotojus į viešųjų paslaugų projektavimą, kūrimą ir teikimą.

Į kai kuriuos iš efektyviausių veiksmų įeina elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo (eIDAS paslaugos) įgyvendinimas, vienkartinio registravimo principo taikymas ir skaitmeninių paslaugų infrastruktūros sudėtinių elementų pakartotinis naudojimas tarpvalstybinėse viešosiose paslaugose. Kai kurie veiksmai yra konkrečiai skirti pačios Komisijos skaitmeninėms permainoms.

Šio ramsčio veiksmai:

18. 2019 m. įvertinti galimybę vienkartinio duomenų pateikimo principą taikyti piliečiams tarpvalstybiniame kontekste;

19. 2016–2020 m. paspartinti INSPIRE direktyvos duomenų infrastruktūros naudojimą;

20. 2018 m. pertvarkyti ES interneto svetaines siekiant paskatinti piliečių ir įmonių dalyvavimą programų veikloje bei formuojant politiką.

Šiems tikslams pasiekti ir prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios technologinės aplinkos gali prireikti tolesnių veiksmų.

Komisija taip pat įsteigė e. valdžios veiksmų plano valdančiąją tarybą, sudarytą iš ES šalių atstovų, kurie bus atsakingi už veiksmų plano veiksmingą įgyvendinimą bei stebėjimą ir naujų planų vertinimą bei atranką.

Nors planas neturės savo atskiro biudžeto, jis gaus finansavimą pagal įvairias ES finansavimo programas. Jei lėšos skiriamos iš ES struktūrinių ir investicijų fondų, finansavimas priklauso nuo to, ar atitinkamos šalys laikosi ES ekonomikos valdymo procedūrų.

KONTEKSTAS

Skaitmeninės valdžios permainos palengvina įmonių sąveiką su viešojo administravimo įstaigomis visoje ES tam, kad jos lengviau patektų į naujas rinkas. Jos taip pat mažina piliečių, kurie nori gyventi, dirbti, studijuoti ar išeiti į pensiją kitoje ES šalyje, administracinę naštą.

Skaitmeninės viešosios paslaugos yra itin svarbios mažinant administracinę naštą įmonėms ir piliečiams, nes bendravimas su valdžios institucijomis tampa spartesnis, patogesnis ir pigesnis.

2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų plano tikslas – spręsti problemas, su kuriomis susiduria piliečiai, įmonės ir viešojo administravimo įstaigos, pasinaudojant strateginiais tikslais, nustatytais Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje:

 • 1.

  modernizuoti viešojo administravimo įstaigas;

 • 2.

  užtikrinti tarpvalstybinį sąveikumą;

 • 3.

  supaprastinti bendravimą su piliečiais.

Dinamiškas veiksmų planas

2011–2015 m. e. valdžios veiksmų plano vidurio laikotarpio vertinime rekomenduojama, kad dabartinis veiksmų planas pereitų nuo penkerių metų statiškos iniciatyvos prie lankstesnių ir pasikartojančių metodų. Dinamiškai kintantis e. valdžios veiksmų planas yra paremtas skaitmenine bendravimo platforma „eGovernment4EU“. Joje renkamos konkrečios visų suinteresuotųjų šalių veiksmų idėjos. Bendrosios skaitmeninės rinkos vidurio laikotarpio 5-oje peržiūroje į veiksmų planą jau buvo įtraukti nauji veiksmai, tačiau veiksmų planą vis dar galima papildyti.

Po veiksmų plano

2017 m. Talino ministrų deklaracijoje dėl e. valdžios išreiškiama Europos šalių (iš ES ir ELPA) tvirta politinė parama toliau spartinti skaitmenines valdžios permainas, vadovaujantis e. valdžios veiksmų plano principais. Nors joje pripažįstamas 2016 m. ES e. valdžios veiksmų plano vaidmuo įgyvendinant šias permainas, taip pat raginama parengti pagrindą tolimesniam skaitmeniniam tobulėjimui ir bendrų veiksmų vykdymui po 2020 m., skleidžiant skaitmeninimą visose politikos srityse ir užtikrinant, kad galutiniams paslaugos gavėjams būtų skiriamas didžiausias dėmesys.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Trečioji dalis. XXIV antraštinė dalis – Administracinis bendradarbiavimas. 197 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 136)

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija. V antraštinė dalis – Pilietinės teisės. 41 straipsnis – Teisė į gerą administravimą (OL C 202, 2016 7 6, p. 401–402)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų planas. Valdžios skaitmeninių permainų spartinimas“ (COM(2016) 179 final, 2016 4 19)

paskutinis atnaujinimas 03.04.2018

Top