EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tam tikrų viešųjų dokumentų judėjimo Europos Sąjungoje supaprastinimas

Tam tikrų viešųjų dokumentų judėjimo Europos Sąjungoje supaprastinimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komisijos reglamentas (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Reglamentu siekiama mažinti biurokratizmą ir išlaidas piliečiams, kai jie vienos Europos Sąjungos šalies valdžios institucijoms pateikia kitos ES šalies valdžios institucijų išduotą viešąjį dokumentą.
 • Juo panaikinamas reikalavimas dėl apostilės (žr. toliau pateiktą skirsnį) ir supaprastinami formalumai, susiję su patvirtintomis kopijomis ir vertimais.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

 • Šis reglamentas taikomas viešiesiems dokumentams, įskaitant administracinius dokumentus, notarinius aktus, teismo sprendimus ir konsulinius dokumentus, tam tikrose srityse.
 • Sritys, kurioms taikomas šis reglamentas, yra šios:
  • gimimas;
  • mirtis;
  • vardas ir pavardė;
  • santuoka, įskaitant santuokinį veiksnumą ir santuokinę padėtį;
  • santuokos nutraukimas, gyvenimas skyrium (separacija) ar santuokos pripažinimas negaliojančia;
  • registruota partnerystė, įskaitant teisę sudaryti registruotą partnerystę ir registruotos partnerystės padėtį;
  • registruotos partnerystės nutraukimas, gyvenimas skyrium (separacija) arba registruotos partnerystės pripažinimas negaliojančia;
  • tėvystė, įskaitant įvaikinimą;
  • nuolatinė gyvenamoji vieta ir (arba) gyvenamoji vieta;
  • pilietybė;
  • teistumo nebuvimo fakto patvirtinimas;
  • teisė balsuoti ir būti kandidatu vietos savivaldos rinkimuose ir rinkimuose į Europos Parlamentą.
 • Šiuo reglamentu nustatoma tik viešojo dokumento autentiškumo nustatymo tvarka, bet ne jo turinio ar teisinių pasekmių pripažinimo tvarka.

Reikalavimo dėl apostilės panaikinimas

Tose srityse, kurioms taikomas šis reglamentas, kai pilietis ES šalies institucijoms pristato kitos ES šalies institucijų išduotą viešąjį dokumentą, gaunančiosios institucijos negali reikalauti, kad dokumente būtų apostilės antspaudas (apostilės antspaudas yra skirtas įrodyti, kad užsienio šalyje išduotas viešasis dokumentas yra autentiškas).

Patvirtintos kopijos

 • ES šalys gali reikalauti pateikti originalų viešąjį dokumentą arba jo patvirtintą kopiją, bet ne juos abu vienu metu.
 • Jeigu ES šalis leidžia pateikti patvirtintą kopiją vietoje viešojo dokumento, tos šalies valdžios institucijos privalo priimti kitoje ES šalyje padarytą patvirtintą kopiją.

Vertimai

ES šalis, kurioje pateikiamas viešasis dokumentas, negali reikalauti vertimo, jeigu viešasis dokumentas yra viena iš ES šalies oficialiųjų kalbų arba neoficialiąja kalba, kurią ES šalis gali priimti.

Be to, vertimo negalima reikalauti, kai prie viešojo dokumento pridedama daugiakalbė standartinė forma. Tai galioja su sąlyga, kad valdžios institucija, kuriai viešasis dokumentas pateikiamas, mano, kad į formą įtrauktos informacijos pakanka viešajam dokumentui tvarkyti.

Daugiakalbės standartinės formos

 • Reglamentu nustatomos neprivalomos daugiakalbės standartinės formos visomis ES kalbomis.
 • Formas piliečiai gali pateikti kitoje ES šalyje kaip pagalbinę medžiagą vertimui, pridedamą prie viešojo dokumento, kad būtų išvengta vertimo reikalavimų.
 • Jeigu prie pateikiamo viešojo dokumento pridedama daugiakalbė standartinė forma, gaunančioji ES šalis gali pareikalauti dokumento vertimo tik išskirtinėmis aplinkybėmis.
 • Jei yra tokios išskirtinės aplinkybės ir gaunančioji ES šalis reikalauja patvirtinto vertimo, ji turi priimti kitoje ES šalyje atliktą patvirtintą vertimą.
 • Yra parengtos daugiakalbės standartinės formos kaip viešųjų dokumentų pagalbinė medžiaga vertimui, skirtos dokumentams, susijusiems su:
  • gimimu;
  • faktu, kad asmuo yra gyvas;
  • mirtimi;
  • santuoka, įskaitant santuokinį veiksnumą ir santuokinę padėtį;
  • registruota partneryste, įskaitant teisę sudaryti registruotą partnerystę ir registruotos partnerystės padėtį;
  • nuolatine gyvenamąja vieta ir (arba) gyvenamąja vieta;
  • teistumo nebuvimo fakto patvirtinimu.

Suklastoti dokumentai

 • Šiuo reglamentu nustatomas ES šalių valdžios institucijų bendradarbiavimo mechanizmas, skirtas kovoti su suklastotais viešaisiais dokumentais. Bendradarbiavimo mechanizmas grindžiamas esama IT sistema (Vidaus rinkos informacine sistema).
 • Bendradarbiavimo mechanizmas suteikia galimybę gaunančiosios ES šalies valdžios institucijoms susisiekti su išduodančiosios ES šalies valdžios institucijomis, jei kyla pagrįsta abejonė dėl piliečio pateikto viešojo dokumento autentiškumo.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Jis taikomas nuo 2019 m. vasario 16 d., išskyrus:

 • 24 straipsnio 2 dalį (dėl informacijos, kurią ES šalys gali perduoti konkrečiai šaliai skirtose įrašų skiltyse, įtraukiamose į daugiakalbes standartines formas), kuri taikoma nuo 2017 m. vasario 16 d.;
 • 12 straipsnį ir 24 straipsnio 3 dalį (dėl galimybės naudoti konkrečiai šaliai skirtas įrašų skiltis Europos e. teisingumo portale), kurie taikomi nuo 2018 m. vasario 16 d.;
 • 22 straipsnį ir 24 straipsnio 1 dalį (dėl informacijos, kurią ES šalys turi perduoti Europos Komisijai), kurie taikomi nuo 2018 m. rugpjūčio 16 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Komisijos reglamentas (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (OL L 200, 2016 7 26. p. 1–136)

paskutinis atnaujinimas 12.01.2017

Top