Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Verslumo skatinimas švietimo ir mokymo srityje

Go to the summaries’ table of contents

Verslumo skatinimas švietimo ir mokymo srityje

Verslios mąstysenos vystymas suteikia didelės naudos Europos Sąjungai (ES) ir piliečiams. Šiose Europos Sąjungos Tarybos išvadose akcentuojami būdai, kaip įtraukti verslumą į švietimo ir mokymo sritį.

DOKUMENTAS

Tarybos išvados dėl verslumo švietimo ir mokymo srityje (2015/C 17/02) (Oficialusis leidinys C 17, 2015 1 20, p. 2-7).

SANTRAUKA

Verslios mąstysenos vystymas suteikia didelės naudos Europos Sąjungai (ES) ir piliečiams. Šiose Europos Sąjungos Tarybos išvadose akcentuojami būdai, kaip įtraukti verslumą į švietimo ir mokymo sritį.

KAM SKIRTOS ŠIOS TARYBOS IŠVADOS?

Tarybos išvadose pabrėžiama verslumo skatinimo švietimo ir mokymo srityje svarba. ES šalių ir Europos Komisijos prašoma skatinti, remti bei ištirti priemones, kurios gali padėti sudaryti palankesnes sąlygas verslumui mokymosi aplinkoje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Verslumo apibrėžtis

Šiose Tarybos išvadose terminas „verslumas“ yra vartojamas taip, kaip apibrėžta 2006 m. rekomendacijoje dėl mokymosi visą gyvenimą, ir reiškia sugebėjimą idėjas paversti veiksmais, pasitelkiant kūrybiškumą, novatoriškumą ir pasirengimą rizikuoti bei gebėjimą planuoti ir valdyti projektus.

ES šalių priemonės

Išvadose ES šalys raginamos:

  • susieti švietimo ir kitas atitinkamas ministerijas;
  • remti studentų įmonių kūrimo iniciatyvas, pavyzdžiui, sudarant sąlygas asmenims, norintiems tapti verslininkais, naudotis mentorių paslaugomis ar verslo inkubatoriais;
  • įtraukti verslininkus į mokymosi procesą;
  • pasinaudoti informacija apie absolventų profesinį kelią vertinant verslumo ugdymo ir mokymo kokybę bei veiksmingumą.

Europos Komisijos ir ES šalių priemonės

Europos Komisija ir ES šalys raginamos:

  • sukurti orientacinius metmenis;
  • sudaryti palankesnes sąlygas keistis idėjomis ir gerosios praktikos pavyzdžiais nacionaliniu ir Europos lygiu;
  • panaudoti „Erasmus+“ potencialą remiant verslumą švietimo srityje;
  • skatinti mokytojų ir dėstytojų verslumo įgūdžių ugdymą;
  • apsvarstyti, kaip panaudoti kitus Europos išteklius, pavyzdžiui, Europos socialinį fondą, remiant verslumą;
  • ištirti nemokamų ir atvirų skaitmeninių ir internetinių priemonių, kurios padėtų stiprinti verslumo bei inovacinius įgūdžius, galimybes.

KONTEKSTAS

Šiose Tarybos išvadose aptariami keli ankstesnėse Tarybos išvadose iškelti klausimai dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos: aukštojo mokslo modernizavimas, jaunimo verslumo propagavimas siekiant skatinti jaunuolių socialinį įtrauktį ir veiksmingas mokytojų švietimas.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie verslumą švietimo srityje.

paskutinis atnaujinimas 10.06.2015

Top