EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES statistika apie pajamas ir gyvenimo sąlygas

This summary has been archived and will not be updated. See 'Švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistiniai duomenys' , 'Europos asmenų ir namų ūkių statistika' for an updated information about the subject.

ES statistika apie pajamas ir gyvenimo sąlygas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1177/2003 dėl ES statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Šiuo reglamentu sukuriama statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas Europos Sąjungoje (ES), vadinamosios ES-SPGS, rengimo sistema.
 • Šie duomenys padės stebėti pažangą siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų, visų pirma tikslo mažinti skurdą. Svarbu, kad surinkti duomenys būtų palyginami, todėl būtina užtikrinti suderintas šių duomenų rinkimo taisykles.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • ES-SPGS tikslas yra rinkti savalaikius skerspjūvio* ir išilginio pjūvio* duomenis apie pajamas ir skurdo bei socialinės atskirties lygį bei sudėtį nacionaliniu ir Europos lygmenimis.
 • ES-SPGS aprėpia skerspjūvio duomenis apie pajamas, skurdą, socialinę atskirtį ir kitas gyvenimo sąlygas bei išilginio pjūvio duomenis tik apie pajamas, darbą ir nedidelį skaičių nepiniginių socialinės atskirties rodiklių (tarp jų išgyvenimo sunkumus, įsiskolinimų dydį, priverstinį pirmo būtinumo daiktų trūkumą).
 • Skerspjūvio ir išilginio pjūvio duomenys turi būti paremti reprezentatyviomis šalies tikimybinėmis imtimis.
 • Reglamente išdėstomos taisyklės, apibrėžiančios suderintus tikslinių pirminių ir šalutinių kintamųjų, kuriuos ES šalys privalo perduoti Europos Komisijos statistikos tarnybai Eurostatui, sąrašus:
  • pirminiai kintamieji renkami kasmet ir aprėpia namų ūkių duomenis (pagrindiniai duomenys, būstas, materialinis nepriteklius bei pajamos) ir asmens duomenis (pagrindiniai duomenys, išsilavinimas, sveikata, darbas bei pajamos);
  • šalutiniai kintamieji renkami kas ketveri metai ar rečiau ir aprėpia namų ūkių arba asmens duomenis, kaip antai informaciją apie būsto sąlygas, iš kartos į kartą keliaujantį skurdą ir materialinį nepriteklių.
 • Kad būtų galima atlikti namų ūkių ir asmenų daugiamatę analizę ir ypač tirti svarbiausius naujus specialaus tyrimo reikalaujančius socialinius klausimus, visus namų ūkių ir asmens duomenis turi būti įmanoma sujungti atliekant skerspjūvio tyrimą ir išilginio pjūvio tyrimą.
 • ES šalys užtikrina, kad duomenys būtų renkami kiekvienais metais tuo pačiu metu.
 • Pirmais ketveriais duomenų rinkimo metais ES šalys gavo iš ES finansinį įnašą darbo, susijusio su duomenų rinkimu, kaštams padengti.
 • Eurostatas gali savo patalpose leisti susipažinti su konfidencialiais duomenimis arba išleisti iš ES-SPGS šaltinio paimtų anonimizuotų mikroduomenų rinkinius mokslo reikmėms.
 • Komisijai padeda Europos statistikos sistemos komitetas, kurį sudaro šalių ekspertai, ir kuriam pirmininkauja Europos Komisija. Komitetas sprendžia, kokios tikslinės šalutinės sritys turi būti įtrauktos.
 • Reglamentas buvo iš dalies keičiamas tris kartus, t. y.:
  • 2004 m., kai į ES įstojo 10 naujų šalių;
  • 2007 m., kai į ES įstojo Bulgarija ir Rumunija;
  • 2013 m., kai į ES įstojo Kroatija.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2003 m. liepos 23 d.

KONTEKSTAS

Pirmą kartą ES-SPGS buvo pristatyta 2003 m., kuomet į ją buvo įtrauktos šešios ES šalys (Belgija, Danija, Graikija, Airija, Liuksemburgas bei Austrija) ir Norvegija, ir sudaro neatsiejamą Europos statistikos sistemos dalį. Ilgainiui ši statistika aprėpė visas 28 ES šalis, tris Europos laisvosios prekybos asociacijos šalis (Islandiją, Norvegiją bei Šveicariją) ir buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Serbiją bei Turkiją.

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Skerspjūvio duomenys: duomenys, susiję su tam tikru laiku arba laikotarpiu. Šie duomenys gali būti renkami atliekant atrankinius skerspjūvio tyrimus ir gali būti derinami su registrų duomenimis (t. y. duomenimis apie asmenis, namų ūkius arba būstą, sudarytais iš administracinio arba statistinio registro).

Išilginio pjūvio duomenys: duomenys, susiję su individualaus lygio pokyčiais bėgant laikui, periodiškai stebimi per tam tikrą laikotarpį. Šie duomenys gali būti gaunami arba iš skerspjūvio tyrimo su rotacine imtimi, kai nuolat stebimi vieną kartą atrinkti asmenys, arba iš grynos panelinės imties tyrimo. Šie duomenys gali būti derinami su registrų duomenimis.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) (OL L 165, 2003 7 3, p. 1–9)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1177/2003 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1980/2003 įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS), kiek tai susiję su apibrėžimais ir jų atnaujinimu (OL L 298, 2003 11 17, p. 1–22)

Žr. konsoliduotą versiją

2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1981/2003 įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS), susijusias su duomenų rinkimo vietoje aspektais ir trūkstamų reikšmių priskyrimo procedūromis (OL L 298, 2003 11 17, p. 23–28)

2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1982/2003 įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) sąsajoje su imčių atrankos aspektais ir paieškos taisyklėmis (OL L 298, 2003 11 17, p. 29–33)

2003 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1983/2003 įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) tikslinių pirminių kintamųjų sąrašo atžvilgiu (OL L 298, 2003 11 17, p. 34–85)

Žr. konsoliduotą versiją

2004 m. sausio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 28/2004 įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS), susijusias su išsamiu tarpinių ir galutinių kokybės ataskaitų turiniu (OL L 5, 2004 1 9, p. 42–56)

paskutinis atnaujinimas 18.11.2016

Top