EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ES

Bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ES

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Šiuo reglamentu sukuriamas žemės ūkio rinkų apsaugos mechanizmas, apimantis rinkos rėmimo priemones (pvz., valstybės intervenciją ir privatųjį sandėliavimą), išskirtines priemones ir pagalbą konkretiems sektoriams (visų pirma vaisių bei daržovių ir vyno).
 • Juo siekiama paskatinti gamintojų organizacijų ir tarpšakinių organizacijų (organizacijų, kurios atstovauja veiklai, apimančiai įvairių sektorių produktų gamybą, prekybą jais ir (arba) jų perdirbimą) bendradarbiavimą.
 • Taip pat nustatomi įvairiems produktams taikomi būtiniausi kokybės reikalavimai (prekybos standartai), prekybos žemės ūkio produktais taisyklės ir specialios konkurencijos taisyklės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Toliau pristatomi bendro rinkų organizavimo (BRO) pagrindiniai akcentai.

Intervencija į rinką

Nustatomos taisyklės, susijusios su:

 • valstybės intervencija, kurią taikant ES šalių vyriausybės arba jų įstaigos superka produktus ir juos sandėliuoja iki kol jie realizuojami;
 • privačiojo sektoriaus organizacijų vykdomam produktų sandėliavimui teikiama pagalba.

Peržiūrimos esamos valstybės intervencijos ir pagalbos privačiajam sandėliavimui sistemos, kad jos būtų labiau prisitaikančios ir efektyvios. To siekiama, pavyzdžiui, techniniais patikslinimais, skirtais jautienos ir pieno produktams, taip pat tam tikram sūriui, pažymėtam saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda.

Išskirtinės priemonės

 • Europos Komisija gali imtis skubos priemonių, skirtų panaikinti rinkos sutrikdymą, kurį sukėlė dideli kainų svyravimai, arba tokio sutrikdymo pavojų. Ji taip pat gali imtis veiksmų, kuriais mažinamas priemonių, skirtų kovoti su gyvūnų ligų plitimu ar dideliais rinkos sutrikimais, susijusiais su vartotojų pasitikėjimo praradimu dėl pavojaus visuomenės, gyvūnų ar augalų sveikatai ir ligų, poveikis rinkai.
 • Esant dideliems rinkos sutrikimams, šios priemonės papildomai finansuojamos iš krizių rezervo.

Tiekimo kontrolės priemonės

 • Pieno ir cukraus kvotos: pieno kvotų sistema nustojo galioti 2015 m., o cukraus kvotų sistema – 2017 m. Tai padidins ES gamintojų konkurencingumą šalies viduje ir pasaulyje.
 • Vyno sektoriaus reglamentavimas: 2016 m. reglamentu nustatyta nauja leidimų naujiems vynmedžiams sodinti išdavimo sistema, kuri bus taikoma iki 2030 m. Numatoma, kad dėl to apsodintas plotas kasmet turėtų padidėti 1 %.

Kitos priemonės

Padidintas metinis vaisių ir pieno vartojimą mokyklose skatinančių sistemų biudžetas (nuo 90 mln. EUR iki 150 mln. EUR).

Gamintojų ir tarpšakinės organizacijos

Reglamentu skatinamas gamintojų organizacijų kūrimas stiprinant jų galimybes maisto grandinėje. Jis buvo iš dalies pakeistas ir papildytas:

 • Reglamentu (ES) 2017/2393, kuriuo leidžiama pripažintoms gamintojų organizacijoms visuose sektoriuose, kuriuose BRO buvo įvestas siekiant vykdyti veiklą, kaip antai planuoti gamybą, optimizuoti gamybos išlaidas, prekiauti narių produktais ir derėtis dėl sutarčių. Juo taip pat išplečiami tarpšakinių organizacijų tikslai valdyti su gyvūnų sveikata, augalų apsauga ir aplinka susijusį pavojų ir užkirsti jam kelią;
 • Reglamentais (ES) 2017/891 ir (ES) 2017/892, kuriais supaprastinamos ir patikslinamos gamintojų organizacijų taisyklės vaisių ir daržovių sektoriuje.

Prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis

Tam tikrų produktų importui ir eksportui gali reikėti licencijos.

Žemės ūkio produktams Bendrajame muitų tarife yra taikomi importo muitai. Tam tikriems produktams (pvz., kanapėms, apyniams, vynui ir rafinuoti skirtam cukrui) nustatytos specialios taisyklės. Be to, Komisija gali nustatyti importo tarifines kvotas, t. y. specialius prekių, kurias galima importuoti sumažintu muitu, kiekio apribojimus.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Reglamentas dėl bendro žemės ūkio produktų rinkų organizavimo yra viena iš BŽŪP reformos priemonių. Į reformos priemonių rinkinį taip pat įeina reglamentai dėl:

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671–854)

Vėlesni Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2393, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, ir (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos (OL L 350, 2017 12 29, p. 15–49)

Klaidų ištaisymas.

2017 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas. Verband Sozialer Wettbewerb eV prieš TofuTown.com GmbH. Landgericht Trier prašymas priimti prejudicinį sprendimą. Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas – Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 – 78 straipsnis ir VII priedo III dalis – Sprendimas 2010/791/ES – Apibrėžtys, pavadinimai ir prekiniai pavadinimai – „Pienas“ ir „pieno produktai“ – Pavadinimai, vartojami reklamuojant grynai augalinius produktus ir jais prekiaujant. Byla C-422/16

2017 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/891, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektorių, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas nuostatomis dėl tuose sektoriuose taikytinų nuobaudų ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011 (OL L 138, 2017 5 25, p. 4–56)

Žr. konsoliduotą versiją.

2017 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/892, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL L 138, 2017 5 25, p. 57–91)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (OL L 346, 2013 12 20, p. 12–19)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549–607)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 18.09.2018

Top