EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Keleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai

Keleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA

Direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų

Direktyva (ES) 2017/2108, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Ja siekiama nustatyti vienodus žmonių gyvybės ir turto saugos standartus keleiviniuose laivuose bei greitaeigiuose keleiviniuose laivuose, kaip antai laivuose su povandeniniais sparnais, plaukiojančiuose vidaus reisais ES vandenyse (t. y. tarp tos pačios ES valstybės narės uostų).

Iš pradžių ja ketinta kodifikuoti Direktyvą 98/18/EB, tačiau vėliau nuspręsta 1998 m. Direktyvą išdėstyti nauja redakcija. Vadinasi, Direktyva 2009/45/EB panaikina ir pakeičia Direktyvą 98/18/EB.

2017 m. persvarsčius direktyvą pagal Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (žinomą REFIT pavadinimu), buvo priimta Direktyva (ES) 2017/2108. Ja iš dalies keičiama Direktyva 2009/45/EB ir paaiškinamos bei supaprastinamos keleivinių laivų taisyklės ir standartai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Teisės aktas skirtas keleiviniams laivams, pagamintiems iš plieno arba kitos lygiavertės medžiagos, ir greitaeigiams keleiviniams laivams.

Keleivinių laivų klasifikacija ir plaukiojimo zonos

Keleiviniai laivai skirstomi į keturias klases (A, B, C, D), atsižvelgiant į jūrų zonas, kuriose jie plaukioja.

ES šalys skelbia jūrų zonų ir atitinkamų laivų klasių sąrašą, įskaitant apribotus laikotarpius, viešai prieinamoje duomenų bazėje.

Techniniai saugos reikalavimai

Teisės aktu išdėstomi saugos priemonių išsamūs techniniai reikalavimai, kurių laivai turi laikytis, susiję su:

 • statyba;
 • stabilumu,
 • mechanizmais,
 • elektronika,
 • apsauga nuo gaisro ir gelbėjimu.

Nacionalinės institucijos gali reikalauti papildomų saugos reikalavimų, jei manoma, kad tai būtina dėl konkrečių vietinių sąlygų.

Tikrinimai ir saugos sertifikatai

 • Visi ES valstybėje narėje registruoti keleiviniai laivai tikrinami prieš jiems išplaukiant ir ne rečiau kaip kartą per metus po to.
 • Visiems keleiviniams laivams, kurie atitinka saugos standartus, suteikiamas keleivinio laivo saugos sertifikatas.
 • Nacionalinės institucijos taiko „veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias“ sankcijas už saugos standartų pažeidimą.

Išimtys

Teisės aktas netaikomas kai kuriems laivų tipams, kaip antai:

 • karo laivams;
 • paprastiems mediniams laivams,
 • originaliems istoriniams keleiviniams laivams arba jų kopijoms,
 • jachtoms, skirtoms mažiau kaip 12 keleivių, arba
 • vien uostuose naudojamiems laivams.

Direktyva (ES) 2017/2108, kuria iš dalies keičiama ankstesnė direktyva

Šia iš dalies keičiančia direktyva:

 • į Direktyvos 2009/45/EB taikymo sritį neįtraukiami
  • visi eksploatuojami ir nauji keleiviniai laivai, kurių ilgis nesiekia 24 metrų – jiems bus taikomi nacionaliniai saugos standartai (2018 m. gegužės mėn. Europos Komisija pateikė pasiūlymą koordinuoti saugos taisykles mažiems keleiviniams laivams, kurių ilgis nesiekia 24 metrų)
  • jūriniai aptarnavimo laivai, kuriais plukdomi darbuotojai į jūroje esančius įrenginius ir iš jų, taip pat laive esantys barkasai, naudojami daugiau kaip 12 keleivių iš keleivinio laivo perkelti į krantą ir atgal
  • pramoginiai laivai ir tradiciniai laivai bei burlaiviai, jei jie turi mechaninio varymo priemones;
 • supaprastinamos C ir D jūrų zonų apibrėžtys;
 • klasifikuojami keleiviniai laivai (A, B, C ir D) atsižvelgiant į jūros zoną, kurioje jie gali plaukioti;
 • reikalaujama, kad iki 2017 m. gruodžio 20 d. iš aliuminio pagaminti laivai atitiktų jos reikalavimus iki 2025 m. gruodžio 22 d. Tačiau, jei ES valstybė narė turi daugiau kaip 60 iš aliuminio lydinio pagamintų keleivinių laivų, kurie su jos vėliava plaukiojo 2017 m. gruodžio 20 d., ji gali šios direktyvos nuostatų netaikyti B, C ir D klasių keleiviniams laivams iš aliuminio dar 12 metų po šios datos, su sąlyga, kad bus išlaikytas jų saugos standartas;
 • reikalaujama, kad visi nauji arba eksploatuojami keleiviniai laivai turėtų keleivinio laivo saugos sertifikatą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva 2009/45/EB taikoma nuo 2009 m. liepos 15 d. Direktyva 2009/45/EB buvo peržiūrėta ir pakeista Direktyva 98/18/EB (ir vėlesni jos pakeitimai).

Direktyva (ES) 2017/2108 įsigaliojo 2017 m. gruodžio 20 d., o ES valstybės narės turėjo perkelti ją į savo teisę iki 2019 m. gruodžio 21 d.

KONTEKSTAS

Laivai, naudojami plaukiant ES vidaus maršrutais, privalo atitikti pagrindinius saugos reikalavimus, kad būtų apsaugotos jų keleivių ir įgulos gyvybės. Tie standartai buvo smarkiai sugriežtinti po to, kaip 1994 m. Baltijos jūroje nuskendo keltas „Estonia“.

Direktyva 2009/45/EB yra išsamiausias ES teisės aktas keleivinių laivų saugos srityje. Ją papildo specialios ES taisyklės dėl keleivinių laivų, į kuriuos įvažiuoja ir iš kurių išvažiuoja transporto priemonės (ro-ro) bei greitaeigių laivų, ir dėl laivu plaukiančių žmonių registracijos.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų (nauja redakcija) (OL L 163, 2009 6 25, p. 1–140)

Paskesni Direktyvos 2009/45/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2108, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų (OL L 315, 2017 11 30, p. 40–51)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos dėl trumpesnių nei 24 metrų ilgio keleivinių laivų saugos tikslų ir funkcinių reikalavimų (COM(2018) 314 final, 2018 5 23)

2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2109, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams (OL L 315, 2017 11 30, p. 52–60)

2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2110 dėl inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keleivinių laivų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistemos ir kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės ir panaikinama Tarybos direktyva 1999/35/EB (OL L 315, 2017 11 30, p. 61–77)

Tekstas iš naujo paskelbtas klaidų ištaisyme (OL L 157, 2018 6 20, p. 30)

1998 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos (OL L 188, 1998 7 2, p. 35–39)

Žr. konsoliduotą versiją.

1998 m. kovo 17 d. Tarybos direktyva 98/18/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų (OL L 144, 1998 5 15, p. 1–115)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 18.12.2018

Top