EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Polichlorintų bifenilų (PCB) ir polichlorintų terfenilų (PCT) šalinimas

Polichlorintų bifenilų (PCB) ir polichlorintų terfenilų (PCT) šalinimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) šalinimo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Ši direktyva skirta suderinti teisę dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)* šalinimo ir jais užterštos įrangos nukenksminimo arba šalinimo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • ES šalys privalo užtikrinti, kad:
  • panaudoti PCB ir PCT, taip pat įranga, kurioje jų yra, būtų pašalinti kaip galima greičiau;
  • būtų sudaryti įrangos, kurioje yra daugiau kaip penki litrai PCB ir PCT, inventoriniai sąrašai ir tokie apibendrinti sąrašai būtų siunčiami Europos Komisijai per trejus metus nuo šio teisės akto priėmimo;
  • PCB ir PCT šalinančios įmonės turėtų leidimus ir registruotų gaunamų naudotų PCB ir PCT kiekį, kilmę, pobūdį bei koncentraciją;
  • būtų imtasi visų atsargos priemonių PCB ir PCT arba jais užterštos įrangos gaisro pavojui išvengti;
  • PCB arba PCT nebūtų deginami laivuose;
  • transformatoriai nebūtų pripildomi PCB arba PCT;
  • transformatoriai, kuriuose PCB arba PCT sudaro daugiau kaip 0,05 % svorio, būtų nukenksminami pagal teisės akte nurodytas sąlygas;
  • įranga, kurioje yra daugiau kaip penki litrai PCB ir PCT, būtų nukenksminta ir (arba) pašalinta vėliausiai iki 2010 m. pabaigos, išskyrus transformatorius, kuriuose PCB arba PCT sudaro nuo 0,05 % iki 0,005 % svorio ir kurie gali būti šalinami pasibaigus jų naudojimo laikui.
 • Inventoriniuose sąrašuose turi būti nurodyta:
  • įrangos turėtojo pavardė / pavadinimas ir adresas;
  • įrangos vieta ir aprašas;
  • įrangoje esančių PCB ar PCT kiekis;
  • atlikto ar numatomo atlikti tvarkymo ar pakeitimo būdai ir datos;
  • deklaravimo data.
 • Komisija:
  • nurodo matavimo atskaitinius metodus PCB ir PCT kiekiui užterštose medžiagose nustatyti;
  • gali nustatyti techninius reikalavimus kitiems PCB ir PCT šalinimo būdams;
  • privalo turėti elektros įrangos, t. y. kondensatorių, rezistorių ir indukcinių ričių, užterštų PCB ir PCT, gamyklinių pavadinimų sąrašą;
  • turi, jei būtina, nustatyti kitus mažiau pavojingus PCB ir PCT pakaitalus.
 • Reglamentu (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų (POT) nustatomas POT teisinis pagrindas. Jis taip pat taikomas PCB, kurie klasifikuojami kaip POT.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1996 m. rugsėjo 16 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1998 m. kovo 16 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Polichlorinti bifenilai (PCB) ir polichlorinti terfenilai (PCT): anksčiau plačiai naudota, visų pirma elektros įrangoje, žmogaus sukurtų junginių grupė. XX a. 8-ojo dešimtmečio pabaigoje jie buvo uždrausti daugelyje šalių dėl galimos žalos aplinkai.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyva 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT) (OL L 243, 1996 9 24, p. 31–35)

Paskesni Direktyvos 96/59/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2001 m. sausio 16 d. Komisijos sprendimas 2001/68/EB, nustatantis du PCB kiekio matavimo etaloninius metodus pagal Tarybos direktyvos 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT) 10 straipsnio a punktą (pranešta dokumentu Nr. C(2001) 107) (OL L 23, 2001 1 25, p. 31)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 7–49)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 13.02.2017

Top