EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES suteikiamas motorinių transporto priemonių ir jų priekabų patvirtinimas ir rinkos priežiūra

ES suteikiamas motorinių transporto priemonių ir jų priekabų patvirtinimas ir rinkos priežiūra

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Reglamente nustatytos visoje ES taikomos taisyklės dėl techninių reikalavimų ir procedūrų siekiant užtikrinti, kad naujo tipo motorinės transporto priemonės ir jų priekabos atitiktų ES patvirtintus saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.
 • Juo siekiama:
  • didinti transporto priemonių tipo patvirtinimo* ir bandymų kokybę ir nepriklausomumą;
  • didinti ES rinkoje jau esančių automobilių patikrų skaičių ir
  • griežtinti visą ES priežiūros sistemą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas:

 • keleiviams vežti skirtoms ne mažiau kaip keturis ratus turinčioms motorinėms transporto priemonėms (M kategorija);
 • kroviniams vežti skirtoms ne mažiau kaip keturis ratus turinčioms motorinėms transporto priemonėms (N kategorija);
 • priekaboms (O kategorija).

Tipo patvirtinimas ir bandymas prieš automobilį pateikiant rinkai

 • Kad techninės tarnybos galėtų gauti ir išsaugoti ES šalių suteiktą leidimą bandyti ir tikrinti naujus automobilių modelius, remiantis griežtais veiklos kriterijais techninėse tarnybose bus atliekamas reguliarus ir nepriklausomas auditas. Iškilus problemoms, Europos Komisija ir kitos ES šalys galės ginčyti šiuos leidimus.
 • Nacionalinėse tipo patvirtinimo institucijose bus atliekamas Komisijos auditas siekiant užtikrinti, kad atitinkamos taisyklės būtų vykdomos ir visoje ES būtų griežtai prižiūrima, kaip jų laikomasi.
 • Komisijos pasiūlymui keisti atlygio mokėjimo sistemą, kad techninės tarnybos atlygį gautų ne tiesiogiai iš gamintojo nepritarta.

Rinkoje esančių automobilių patikros

 • Anksčiau priimtos tipo patvirtinimo taisyklės daugiausia taikomos prototipų, pasirinktų iš gamybos linijos, patikroms; šiuo reglamentu įvedama rinkos priežiūra ir iš ES šalių papildomai reikalaujama vykdyti reguliarias rinkoje jau esančių teansporto priemonių patikras vietoje ir viešai skelbti jų rezultatus.
 • Dabar visos ES šalys gali iš karto imtis apsaugos priemonių prieš jų teritorijoje esančias reikalavimų neatitinkančias transporto priemones ir joms nebereikia laukti, kol veiksmų imsis tipo patvirtinimą suteikusi institucija.

Priežiūra

 • Komisija gali vykdyti rinkos patikras nepriklausomai nuo ES šalių ir gali inicijuoti atšaukimą iš rinkos visoje ES.
 • Ji gali ginčyti techninių tarnybų paskyrimą ir skirti gamintojams arba techninėms tarnyboms iki 30 000 EUR dydžio administracines baudas už kiekvieną reikalavimų neatitinkantį automobilį.
 • Komisija vadovaus naujam vykdymo užtikrinimo forumui siekiant užtikrinti vienodesnį atitinkamų ES teisės aktų aiškinimą, visišką reikalavimų nesilaikymo atvejų skaidrumą ir geresnę bei labiau koordinuotą ES šalių vykdomą rinkos priežiūros veiklą.

Gamintojai

 • Be jau galiojančio draudimo naudoti „išderinimo įtaisus“, kuriais keičiamas veikimas per bandymo procedūras, gamintojai privalo leisti susipažinti su jų automobilių programinės įrangos protokolais, kad būtų galima atlikti išorės patikras.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

KONTEKSTAS

ES tipo patvirtinimo direktyva pertvarkyta į tiesiogiai taikytiną reglamentą, o sužinojus, kad kai kurie gamintojai įdiegė sistemas, kuriomis transporto priemonių veikimas atliekant tų transporto priemonių bandymus yra pakeičiamas („išderinimo įtaisai“), reglamento vykdymo užtikrinimas sugriežtintas.

Ši reforma vykdoma įgyvendinant platesnį Komisijos darbą automobilių sektoriuje, kaip išdėstyta komunikate „Europa kelyje“.

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Tipo patvirtinimas: procedūra, pagal kurią patvirtinimo institucija patvirtina, kad transporto priemonės tipas, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas atitinka atitinkamas administracines nuostatas ir techninius reikalavimus.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB (OL L 151, 2018 6 14, p. 1–218)

SUSIJĘS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europa kelyje“. Tvarus judumas Europoje: saugus, susietas ir netaršus (COM(2018) 293 final, 2018 5 17)

paskutinis atnaujinimas 30.01.2019

Top