EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europos Sąjungos prieglobsčio procedūros

Europos Sąjungos prieglobsčio procedūros

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Šia direktyva panaikinama Direktyva 2005/85/EB, nustatanti būtiniausius reikalavimus dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos Europos Sąjungoje (ES).
 • Ja nustatoma bendra tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo procedūra (pabėgėlio statuso ir apsaugos suteikimo procedūra asmenims, kurie nėra pabėgėliai, tačiau egzistuoja pavojus, kad grąžinti į savo kilmės šalį jie patirtų didelę žalą).
 • Direktyva siekiama užtikrinti, kad tarptautinės apsaugos procedūros:
  • būtų spartesnės ir veiksmingesnės;
  • būtų teisingesnės prašytojams;
  • atitiktų ES lygmens standartus dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Kam taikoma?

Ši direktyva taikoma visiems tarptautinės apsaugos prašymams, pateiktiems ES šalyse (išskyrus Daniją, Airiją ir Jungtinę Karalystę (1)), įskaitant pasienį, teritorinius vandenis ir tranzito zonas.

Kaip?

 • Joje nustatomos aiškesnės taisyklės, kaip kreiptis dėl tarptautinės apsaugos, kad sprendimai dėl prašymų būtų priimami greičiau ir veiksmingiau nei iki šiol. Turi būti sudaryti konkretūs susitarimai, ypač pasienyje, kurie padėtų žmonėms pateikti prašymus. Bendruoju atveju pradinis prašymo procesas (be apeliacijos) turi trukti ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Sprendimus priimantys asmenys turi būti specialiai apmokyti šio proceso, ir prašytojams turi būti suteiktos procedūrinės garantijos.
 • Griežtai apibrėžtais atvejais, kai tikėtina, kad prašymas neturi pagrindo, arba kyla didelių nacionalinio saugumo arba viešosios tvarkos problemų, gali būti taikomos specialios procedūros, įskaitant spartesnę procedūrą arba prašymų nagrinėjimą pasienyje.

Pagrindinės garantijos

 • ES šalys privalo užtikrinti, kad:
  • prašymai būtų nagrinėjami individualiai, objektyviai ir nešališkai;
  • informacija apie vykdomą procesą, prašytojų teises ir priimtą sprendimą prašytojams būtų teikiama ta kalba, kurią jie gali suprasti. Kai būtina, jiems turi būti suteikiamos vertimo žodžiu paslaugos, kad jie galėtų išdėstyti savo argumentus;
  • prieglobsčio prašytojai turėtų teisę savo sąskaita konsultuotis su patarėju teisės klausimais;
  • prieglobsčio prašytojai turėtų teisę veiksmingai pateikti apeliacinį skundą teisme arba specializuotame teisme ir gauti nemokamą teisinę pagalbą apeliacinio skundo nagrinėjimo metu.
 • ES šalys negali sulaikyti asmens vien dėl to, kad jis (ji) yra prieglobsčio prašytojas. Jeigu prieglobsčio prašytojas sulaikomas, turi būti taikomos ES taisyklės, išdėstytos peržiūrėtoje direktyvoje dėl būtiniausių reikalavimų priimant tarptautinės apsaugos prašytojus (priėmimo taisyklių direktyvoje).

Nagrinėjimo procedūra

Prieš atitinkamai institucijai priimant sprendimą, prašytojai turi teisę į asmeninį pokalbį, kurio metu jiems turi būti suteikta galimybė išsamiai išdėstyti prašymo pateikimo priežastis. Pokalbį vykdantis asmuo turi būti kompetentingas atsižvelgti į prašytojo asmenines aplinkybes ir bendrąsias padėties aplinkybes. ES šalys turi užtikrinti, kad informacija apie atskirus prašymus būtų laikoma konfidencialia.

Konkrečios garantijos pažeidžiamiems asmenims

 • Asmenims, kurie turi specialiųjųprocedūrinių poreikių , pavyzdžiui, dėl amžiaus, negalios, ligos, seksualinės orientacijos, traumos pasekmių arba dėl bet kurios kitos priežasties, turi būti suteikta tinkama parama pateikti prašymą bei skiriama pakankamai laiko.
 • Specialieji reikalavimai egzistuoja nelydimiems vaikams, įskaitant įsipareigojimą paskirti kvalifikuotą atstovą. Apskritai, taikant šią direktyvą reikia atsižvelgti į visų vaikų interesus.

Pakartotinių prašymų prevencija

Šia direktyva ES šalims suteikiama naujų būdų, kaip nagrinėti to paties asmens pateiktus pakartotinius prašymus. Asmenys, kuriems nereikia apsaugos, nebegali išvengti grąžinimo į savo šalį nuolat teikdami naujus prašymus.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

 • Direktyva įsigaliojo 2013 m. liepos 19 d., išskyrus 47 (viešųjų institucijų galimybė apskųsti administracinius ir (arba) teismo sprendimus, kaip numatyta nacionaliniuose teisės aktuose) ir 48 (konfidencialumas dėl bet kokios informacijos, kurią įgyvendinimo institucijos gavo vykstant darbui) straipsnius. Šie straipsniai taikomi nuo 2015 m. liepos 21 d.
 • ES šalys turėjo įtraukti šią direktyvą į nacionalinius teisės aktus ne vėliau kaip 2015 m. liepos 20 d., išskyrus kai kuriuos 31 straipsnio aspektus dėl nagrinėjimo procedūros, kurie taikomi nuo 2018 m. liepos 20 d.

KONTEKSTAS

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, 2013 6 29, p. 60–95)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (OL L 337, 2011 12 20, p. 9–26)

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013 dėl Eurodac sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 180, 2013 6 29, p. 1–30)

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 2013 6 29, p. 31–59)

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo OL L 180, 2013 6 29, p. 96–116)

paskutinis atnaujinimas 25.05.2020(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).

Top