EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų maksimalus panaudojimas

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų maksimalus panaudojimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Ja siekiama apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą skatinant tvarią gamybą bei vartojimą. Šių tikslų siekiama:

 • užkertant kelią susidaryti elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekoms*;
 • skatinti elektros ir elektroninės įrangos*, (EEĮ) atliekų;
 • remti veiksmingą išteklių ir vertingų antrinių žaliavų naudojimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šis teisės aktas:

 • išdėsto nauja redakcija ir panaikina pradinę EEĮ atliekų direktyvą (Direktyva 2002/96/EB), kuri buvo iš esmės pakeista nuo to laiko, kai ji buvo priimta;
 • Suskirsto EEĮ atliekas į skirtingas kategorijas, kaip antai maža ir didelė temperatūros keitimo įranga, ekranai, lempos ir maža IT bei telekomunikacinė įranga;
 • netaikomas tam tikro tipo elektros ir elektroninei įrangai, būtent medžiagai, skirtai karo ar kosmoso reikmėms, kaitinamosioms lempoms, aktyviesiems implantuojamiesiems medicinos prietaisams ar transporto priemonėms.

ES valstybės narės privalo:

 • skatina gamintojų ir perdirbėjų bendradarbiavimą projektuojant elektros įrangą, kurią galima pakartotinai panaudoti, išmontuoti ir panaudoti pagal Ekologinio projektavimo direktyvą (Direktyva 2009/125/EB);
 • sumažinti iki minimumo EEĮ atliekų šalinimą kaip nerūšiuotas komunalines atliekas;
 • leisti privatiems namų ūkiams ir platintojams nemokamai grąžinti EEĮ atliekas;
 • uždrausti šalinti EEĮ atliekas, kurios buvo atskirai surinktos ir nebuvo tinkamai apdorotos;
 • užtikrinti minimalų metinį EEĮ atliekų surinkimo lygį. Nuo 2016 m. bendras elektros ir elektroninės įrangos, parduotos per pastaruosius 3 metus, svoris sudarė 45 %, o pagal 2019 m. iškeltą tikslą jis sudarys iki 65 %, o tai prilygs tikslui surinkti 85 % visų susikaupusių EEĮ. Jos gali nustatyti ryžtingesnius tikslus.

Bulgarijai, Čekijai, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Rumunijai, Slovėnijai ir Slovakijai leidžiama atidėti tikslą pasiekti 2019 m. surinkimo lygį iki 2021 m. atsižvelgiant į tai, kad jose trūksta būtinos infrastruktūros, o EEĮ vartojimo lygis yra žemas.

ES šalys taip pat privalo:

 • patikrinti, ar visos gamyklos, apdorojančios EEĮ, turi oficialią licenciją;
 • sudaryti visų įmonių, kurios gamina arba importuoja elektros ir elektroninę įrangą, registrą;
 • atlikti tikrinimus siekiant užtikrinti atitiktį teisės aktams ir nustatyti sankcijas už įstatymų pažeidimą;
 • reikalauti, kad gamintojai:
  • pasiektų minimalius apdorojimo tikslus skirtingoms EEĮ kategorijoms;
  • finansuotų iš visų naudotojų, išskyrus privačius namų ūkius, nuo 2005 m. rugpjūčio 13 d. parduodamų produktų surinkimo, apdorojimo, naudojimo ir aplinką tausojančio šalinimo išlaidas;
  • teiktų informaciją visuomenei, kaip gali būti grąžinamos ir surenkamos EEĮ atliekos.

Įgyvendinimo aktai

2017 m. balandžio mėn. Europos Komisija priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/699. Jame nustatyti metodai apskaičiuoti:

 • bendras kiekvienos ES valstybės narės rinkai pateiktos EEĮ svoris;
 • kiekvienoje ES valstybėje narėje susidariusių EEĮ atliekų kiekis, išreikštas svoriu.

2019 m. vasario mėn. Komisija priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/290, kuriuo nustatoma elektros ir elektroninės įrangos gamintojų registravimo ir ataskaitų teikimo registrui forma.

Komisija pateikė šias ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai:

 • ataskaita dėl Direktyvos 2012/19/ES taikymo srities peržiūros ir dėl terminų, iki kurių turi būti pasiekti įrangos atliekų surinkimo tikslai, persvarstymo bei galimybės nustatyti atskirus vienos ar daugiau direktyvos III priede nurodytų kategorijų elektros ir elektroninės įrangos surinkimo tikslus;
 • ataskaita dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo tikslų persvarstymo, dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, kurios turi būti parengtos pakartotinai naudoti, galimo atskirų tikslų nustatymo ir dėl Direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų 11 straipsnio 6 dalyje nurodytų naudojimo tikslų apskaičiavimo metodo persvarstymo;
 • ataskaita dėl naudojimosi įgaliojimais priimti deleguotuosius aktus, suteiktais Komisijai EEĮA direktyva.

Remdamasi tomis ataskaitomis Komisija padarė išvadą, kad teisės aktas neturėtų būti iš dalies keičiamas.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2012 m. rugpjūčio 13 d. Direktyva 2012/19/ES buvo peržiūrėta ir pakeista Direktyva 2002/96/EB bei jos vėlesni daliniai pakeitimai. Naujos Direktyvoje 2012/19/EB išdėstytos nuostatos turėjo būti perkeltos į ES šalių teisę ne vėliau kaip 2014 m. vasario 14 d.

KONTEKSTAS

 • Kasmet daugėja elektros ir elektroninės įrangos, kaip antai kompiuterių, televizorių, šaldytuvų ir mobiliojo ryšio telefonų, atliekų. 2005 m. buvo sukaupta apie 9 mln. tonų. 2020 m., kaip tikimasi, šis kiekis išaugs iki maždaug 12 mln. tonų.
 • Šiose atliekose yra ne tik retų ir brangių išteklių, kuriuos galima pakartotinai naudoti, bet ir pavojingų metalų, kurie turi būti tinkamai tvarkomi siekiant išvengti pavojaus aplinkai ir sveikatai.
 • Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos: elektros arba elektroninė įranga, medžiaga ar objektas, kuriuos ketinama arba reikalaujama išmesti.
Elektros ir elektroninė įranga: įranga, kuriai tinkamai veikti reikalinga elektros srovė arba elektromagnetiniai laukai.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (nauja redakcija) (OL L 197, 2012 7 24, p. 38–71)

Paskesni Direktyvos 2012/19/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2019 m. vasario 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/290, kuriuo nustatoma elektros ir elektroninės įrangos gamintojų registravimo ir ataskaitų teikimo registrui forma (OL L 48, 2019 2 20, p. 6–16)

2017 m. balandžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/699, kuriuo nustatoma bendra kiekvienos valstybės narės rinkai pateiktos elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) svorio apskaičiavimo metodika ir bendra metodika, pagal kurią apskaičiuojamas kiekvienoje valstybėje narėje susidariusių elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) kiekis, išreikštas svoriu (OL L 103, 2017 4 19, p. 17–21)

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (OL L 285, 2009 10 31, p. 10–35)

Žr. konsoliduotą versiją.

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (naujosios EEĮ atliekų direktyvos) taikymo srities peržiūros ir dėl naujosios EEĮ atliekų direktyvos 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų terminų, iki kurių turi būti pasiekti įrangos atliekų surinkimo tikslai, persvarstymo bei galimybės nustatyti atskirus vienos ar daugiau direktyvos III priede nurodytų kategorijų elektros ir elektroninės įrangos surinkimo tikslus (COM(2017) 171 final, 2017 4 18)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl naudojimosi įgaliojimais priimti deleguotuosius aktus, suteiktais Komisijai Direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) (COM(2017) 172 final, 2017 4 18)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo tikslų persvarstymo, dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, kurios turi būti parengtos pakartotinai naudoti, galimo atskirų tikslų nustatymo ir dėl Direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų 11 straipsnio 6 dalyje nurodytų naudojimo tikslų apskaičiavimo metodo persvarstymo (COM(2017) 173 final, 2017 04 18)

paskutinis atnaujinimas 24.07.2019

Top