Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CJ0202

2013 m. gruodžio 19 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas.
Innoweb BV prieš Wegener ICT Media BV ir Wegener Mediaventions BV.
Gerechtshof te ’s‑Gravenhage prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Direktyva 96/9/EB – Duomenų bazių teisinė apsauga – 7 straipsnio 1 ir 5 dalys – Duomenų bazės sudarytojo sui generis teisė – Sąvoka „naudojimas iš naujo“ – Didelė duomenų bazės dalis – Specializuota metapaieškos sistema.
Byla C-202/12.

Digital reports (Court Reports - general)

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:850

TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. gruodžio 19 d. ( *1 )

„Direktyva 96/9/EB — Duomenų bazių teisinė apsauga — 7 straipsnio 1 ir 5 dalys — Duomenų bazės sudarytojo sui generis teisė — Sąvoka „Naudojimas iš naujo“ — Didelė duomenų bazės dalis — Specializuota metapaieškos sistema“

Byloje C‑202/12

dėl Gerechtshof tes‑Gravenhage (Nyderlandai) 2012 m. kovo 27 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2012 m. balandžio 30 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Innoweb BV

prieš

Wegener ICT Media BV,

Wegener Mediaventions BV

TEISINGUMO TEISMAS (penktoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas T. von Danwitz (pranešėjas), teisėjai E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby ir C. Vajda,

generalinis advokatas P. Cruz Villalón,

kancleris A. Calot Escobar,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

Innoweb BV, atstovaujamos advokatų H. Elferink ir A. S. M. van Leent,

Wegener ICT Media BV ir Wegener Mediaventions BV, atstovaujamos advokato J. van Manen,

Europos Komisijos, atstovaujamos J. Samnada ir F. Wilman,

atsižvelgęs į sprendimą, priimtą susipažinus su generalinio advokato nuomone, nagrinėti bylą be išvados,

priima šį

Sprendimą

1

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 1996 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/9/EB dėl duomenų bazių teisinės apsaugos (OL L 77, p. 20; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 459) 7 straipsnio išaiškinimu.

2

Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Innoweb BV (toliau – Innoweb) ir Wegener ICT Media BV ir Wegener Mediaventions BV (toliau kartu – Wegener) ginčą dėl to, kad Innoweb savo interneto svetainėje naudojo „specializuotą metapaieškos sistemą“, kuri leidžia atlikti paiešką trečiųjų asmenų interneto svetainėse, įskaitant Wegener interneto svetainę, kuriose publikuojami automobilių pardavimo skelbimai (toliau – automobilių skelbimai).

Teisinis pagrindas

Sąjungos teisė

3

Direktyvos 96/9 39, 42 ir 48 konstatuojamosios dalys suformuluotos taip:

„(39)

<...> šia direktyva siekiama apginti <...> duomenų bazių sudarytojus nuo medžiagai gauti ir surinkti skirtų finansinių ir profesinių investicijų rezultatų pasisavinimo ir apsaugoti visą duomenų bazę arba jos dalis nuo tam tikrų naudotojo arba konkurento veiksmų;

<...>

(42)

<...> ypatinga teisė neleisti neteisėtai perkelti bazės duomenų arba jų dalies ir (arba) jų [iš naujo] naudoti yra siejama su naudotojo veiksmais, peržengiančiais jam suteiktų teisių ribas ir todėl darančiais žalą investicijoms; kadangi teisė uždrausti neteisėtai perkelti bazės duomenis arba jų dalį ir (arba) juos [iš naujo] naudoti siejama ne tik su piratinės konkuruojančios produkcijos gamyba, tačiau ir su bet kuriuo naudotoju, kuris savo veiksmais daro didelę žalą (kokybine ir kiekybine prasme) investicijoms;

<...>

(48)

<...> šios direktyvos tikslas suteikti tinkamo ir vienodo lygio duomenų bazių apsaugą, kaip priemonę, užtikrinančią atlyginimą duomenų bazės sudarytojui <...>“.

4

Remiantis šios direktyvos 1 straipsnio 1 dalimi, ji taikoma bet kokio pobūdžio duomenų bazių teisinei apsaugai. Pagal šios direktyvos 1 straipsnio 2 dalį duomenų bazė reiškia „pavienių darbų, duomenų ar kitokios metodiškai arba sistemingai sutvarkytos ir individualiai elektroniniu arba kitokiu būdu prieinamos medžiagos rinkinius“.

5

Minėtos direktyvos III skyriaus „Sui generis teisė“ 7 straipsnyje, susijusiame su apsaugos objektu, nustatyta:

„1.   Valstybės narės numato duomenų bazės, pasižyminčios pakankamai didelėmis jos duomenų gavimo, tikrinimo ir pateikimo kokybinėmis ir (arba) kiekybinėmis investicijomis [kokybiniu ir (arba) kiekybiniu požiūriu pakankamai didelėmis duomenų gavimo, tikrinimo ir pateikimo investicijomis], sudarytojui teisę neleisti perkelti ir (arba) [iš naujo] naudoti visos tokių duomenų bazės arba pakankamai didelės jos dalies, kokybiškai ir (arba) kiekybiškai ją įvertinus [iš naujo] naudoti visos, vertinant kiekybiniu arba kokybiniu požiūriu, tokių duomenų bazės arba pakankamai didelės jos dalies].

2.   Šiame skyriuje:

a)

„perkėlimas“ – tai nuolatinis arba laikinas visų bazės duomenų arba pakankamai didelės jų dalies transformavimas į kitą lygmenį [perdavimas į kitą laikmeną] bet kokiomis priemonėmis ir bet kokia forma;

b)

panaudojimas [naudojimas iš naujo] – tai [bet koks] bazės duomenų arba pakankamai didelės jų dalies pateikimas visuomenei platinant kopijas, nuomojant, operatyviosios (on‑line) sistemos pagrindu [suteikiant internetinę prieigą] arba kitais informacijos perdavimo būdais. Pačiam teisės savininkui arba su jo leidimu kartą pardavus duomenų bazės kopiją Bendrijoje, prarandama [nustoja galioti] teisė kontroliuoti kopijos perpardavimą Bendrijos teritorijoje.

Viešas skolinimas nelaikomas nei perkėlimu, nei viešu skelbimu [naudojimu iš naujo].

<...>

5.   Pasikartojantis ir sistemingas duomenų bazės nedidelių turinio dalių perkėlimas ir (arba) naudojimas [iš naujo], reikalaujantis veiksmų [pasireiškiantis veiksmais], kurie nebūdingi [prieštarauja] normaliam duomenų bazių naudojimui arba kurie nepagrįstai pažeidžia teisėtus duomenų bazės sudarytojo interesus, nėra leidžiamas.“

Nyderlandų teisė

6

Direktyva 96/9 į Nyderlandų teisės sistemą perkelta priėmus 1999 m. liepos 8 d.Databankenwet (Duomenų bazių įstatymas, Stb. 1999, Nr. 303).

7

Šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

„Duomenų bazės sudarytojas turi išimtinę teisę leisti atlikti šiuos veiksmus:

a.

perkelti arba iš naujo naudoti visą, vertinant kokybiniu arba kiekybiniu požiūriu, duomenų bazę arba pakankamai didelę jos dalį;

b.

pakartotinai ir sistemingai perkelti arba iš naujo naudoti nedideles, vertinant kokybiniu ar kiekybiniu požiūriu, duomenų bazės dalis, jei tai pasireiškia veiksmais, kurie prieštarauja normaliam duomenų bazių naudojimui arba kuriais nepagrįstai pažeidžiami teisėti duomenų bazės sudarytojo interesai.“

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

8

Wegener savo interneto svetainėje www.autotrack.nl (toliau – AutoTrack) suteikia prieigą prie internetinio automobilių skelbimų rinkinio. Šį rinkinį sudaro kasdien atnaujinamas 190 000–200 000 naudotų automobilių sąrašas. Apie 40000 šių skelbimų gali būti randami tik AutoTrack svetainėje. Kitus skelbimus galima rasti ir kitose skelbimų svetainėse. Naudodamiesi AutoTrack paieškos sistema, internautai pagal įvairius kriterijus gali atlikti tikslinę automobilio paiešką.

9

Innoweb savo interneto svetainėje www.gaspedaal.nl (toliau – GasPedaal) siūlo naudotis specializuota automobilių pardavimui skirta metapaieškos sistema. Ši sistema naudoja kitų interneto svetainių paieškos sistemas, persiųsdama naudotojų užklausas kitoms paieškos sistemoms; tuo ji skiriasi nuo bendrųjų paieškos sistemų, kaip antai Google. Žodis „specializuota“ reiškia, kad metapaieškos sistema leidžia atlikti paiešką viena arba keliomis temomis. GasPedaal teikia tokią specializuotą metapaieškos sistemą, skirtą automobilių skelbimų paieškai: GasPedaal svetainėje pateikęs vieną užklausą, internautas vienu metu gali atlikti paiešką keliuose automobilių skelbimų rinkiniuose, esančiuose trečiųjų asmenų svetainėse, įskaitant AutoTrack.

10

Specializuota GasPedaal metapaieškos sistema leidžia atlikti paiešką AutoTrack rinkinyje pagal įvairius kriterijus, prie kurių priskiriama ne tik automobilio markė, modelis, rida, gamybos metai ir kaina, bet ir kitos automobilio ypatybės, kaip antai spalva, kėbulo tipas, kuro tipas, durų skaičius ar pavarų dėžė, ir „tikruoju laiku“, t. y. tuo momentu, kai GasPedaal pateikia užklausą. GasPedaal įvykdo užklausą, t. y. ją retransliuoja – pateikia AutoTrack paieškos sistemai reikalingu formatu.

11

AutoTrack svetainėje rasti paieškos rezultatai, t. y. galutinio naudotojo kriterijus atitinkantys automobiliai, kartu su kitų svetainių paieškos rezultatais sujungiami į vieną elementą, pateikiant nuorodas į šaltinius, kur buvo rasti skelbimai. Tada sukuriamas interneto puslapis, kuriame rodomas gautų ir sujungtų rezultatų sąrašas su pagrindine informacija apie kiekvieną automobilį, visų pirma jo gamybos metais, kaina, rida ir maža nuotrauka. Šis interneto puslapis maždaug 30 minučių saugomas GasPedaal serveryje ir naudotojui siunčiamas arba rodomas GasPedaal interneto svetainėje jos formatu.

12

Interneto svetainėse, kuriose GasPedaal atlieka paiešką, iš viso yra apie 300000 skelbimų.

13

AutoTrack svetainėje GasPedaal kasdien įvykdo apie 100000 paieškos užklausų. Kasdien paieška atliekama naudojant apie 80 % įvairių AutoTrack rinkinyje pateikiamų markės ir modelio derinių. Tačiau GasPedaal per vieną paieškos užklausą rodo tik nedidelę šio rinkinio turinio dalį. Per kiekvieną paieškos užklausą šių duomenų turinys nustatomas pagal kriterijus, kuriuos naudotojas įveda GasPedaal svetainėje.

14

Manydama, kad Innoweb pažeidė jos sui generis teisę, susijusią su duomenų bazėmis, Wegener pareiškė jai ieškinį, kuriama pareikalavo nurodyti Innoweb nutraukti šį pažeidimą; ieškinys pirmojoje instancijos buvo iš esmės patenkintas.

15

Innoweb apskundė šį sprendimą Gerechtshof tes‑Gravenhage (Hagos apeliacinis teismas).

16

Sprendimas pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą grindžiamas prielaida, kad Wegener skelbimų rinkinys yra duomenų bazė, atitinkanti reikalaujamas apsaugos pagal Direktyvos 96/6 7 straipsnį sąlygas.

17

Be to, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pagrindinėje byloje laikėsi nuomonės, kad nebuvo perkelta visa Wegener duomenų bazė arba pakankamai didelė jos dalis. Jo nuomone, kartotinis duomenų bazės nedidelių dalių perkėlimas taip pat neturi tokio kumuliacinio poveikio, dėl kurio būtų pažeista minėto straipsnio 5 dalis.

18

Šiomis aplinkybėmis Gerechtshof tes‑Gravenhage nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1)

Ar direktyvos [96/6] 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad trečiasis asmuo iš naujo naudoja (padaro prieinamą) visą, vertinant kokybiniu ar kiekybiniu požiūriu, interneto svetainėje pateiktą (tinklinę) duomenų bazę arba pakankamai didelę jos duomenų dalį, jei, vykdydamas „retransliuotą“ naudotojo paieškos užklausą interneto svetainės, kurioje yra duomenų bazė, paieškos sistemoje, šis trečiasis asmuo suteikia galimybę visuomenei, naudojant jo pateiktą specializuotą metapaieškos sistemą, „tikruoju laiku“ vykdyti paieškos operacijas visoje duomenų bazėje arba pakankamai didelėje jos dalyje?

2)

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas, ar kitaip yra tuo atveju, jei, gavęs paieškos užklausos rezultatus, šis trečiasis asmuo savo interneto svetainės formatu siunčia arba rodo kiekvienam naudotojui labai nedidelę duomenų bazės dalį?

3)

Ar siekiant atsakyti į [pirmąjį ir antrąjį] klausimus svarbu tai, kad šis trečiasis asmuo minėtus veiksmus atlieka nuolat, per savo paieškos sistemą jis kasdien įvykdo iš viso 100000 „retransliuotų“ naudotojų paieškos užklausų ir kad gautus rezultatus jis padaro prieinamus įvairiems naudotojams pirmiau aprašytu būdu?

4)

Ar direktyvos [96/9] 7 straipsnio 5 dalis turi būti aiškinama taip, kad nėra leidžiamas pasikartojantis ir sistemingas duomenų bazės nedidelių dalių naudojimas iš naujo, kai jis pasireiškia veiksmais, kurie prieštarauja normaliam duomenų bazių naudojimui arba kuriais nepagrįstai pažeidžiami teisėti duomenų bazės sudarytojo interesai, o gal šiuo atžvilgiu pakanka to, kad naudojimas iš naujo yra pasikartojantis arba sistemingas?

5)

Jei reikalingas pasikartojantis ir sistemingas naudojimas iš naujo:

a)

ką reiškia žodis „sistemingai”?

b)

ar naudojimas iš naujo yra sistemingas, kai naudojama automatizuota sistema?

c)

ar svarbu tai, jog specializuota metapaieškos sistema naudojama pirmiau aprašytu būdu?

6)

Ar direktyvos [96/9] 7 straipsnio 5 dalis turi būti aiškinama taip, kad joje įtvirtintas draudimas netaikomas, jeigu trečiasis asmuo pavieniams savo metapaieškos sistemos naudotojams per kiekvieną paieškos užklausą pakartotinai pateikia tik nedideles duomenų bazės dalis?

7)

Jei atsakymas į šeštąjį klausimą būtų teigiamas, ar tai taip pat taikoma, jeigu pasikartojantis šių nedidelių dalių naudojimas iš naujo turi tokį kumuliacinį poveikį, kad šiems atskiriems naudotojams bendrai pateikiama pakankamai didelė duomenų bazės dalis?

8)

Ar direktyvos [96/9] 7 straipsnio 5 dalis turi būti aiškinama taip, kad esant neteisėtiems veiksmams, lemiantiems, kad dėl kumuliacinio naudojimo iš naujo poveikio visuomenei padaromi prieinami visi saugomos duomenų bazės duomenys arba pakankamai didelė jos dalis, įvykdomos [šios nuostatos] sąlygos, o gal taip pat turi būti teigiama ir įrodyta, jog tie veiksmai prieštarauja normaliam duomenų bazių naudojimui arba jais nepagrįstai pažeidžiami teisėti duomenų bazės sudarytojo interesai?

9)

Ar darytina prielaida, kad atlikus minėtus veiksmus duomenų bazę sudariusio asmens investicijoms padaroma didelė žala?“

Dėl prejudicinių klausimų

19

Pirmiausia, konstatuotina, kad šiais klausimais iš esmės siekiama sužinoti, ar tokios specializuotos metapaieškos sistemos, kaip pagrindinėje byloje, operatorius atlieka veiklą, patenkančią į Direktyvos 96/9 7 straipsnio 1 arba 5 dalies taikymo sritį, ir todėl duomenų bazės, kuri atitinka 1 dalyje numatytus kriterijus, sudarytojas gali prieštarauti tam, kad ši duomenų bazė be jokio atlygio būtų įtraukta į specializuotą metapaieškos sistemą.

20

Pagal Direktyvos 96/9 7 straipsnio 1 dalį, su kurios išaiškinimu susiję pirmasis–trečiasis klausimai, duomenų bazės sudarytojas gali neleisti perkelti arba naudoti iš naujo visos tokių duomenų bazės arba pakankamai didelės jos dalies.

21

Tačiau remiantis minėtos direktyvos 7 straipsnio 5 dalimi, su kurios išaiškinimu susiję ketvirtasis–devintasis klausimai, neleidžiama iš naujo naudoti nedidelių saugomos duomenų bazės turinio dalių, kai toks naudojimas iš naujo yra kartotinis ir sistemingas ir pasireiškia veiksmais, kurie prieštarauja normaliam duomenų bazių naudojimui arba kurie nepagrįstai pažeidžia teisėtus duomenų bazės sudarytojo interesus.

22

Vis dėlto šiomis nuostatomis suteikiama apsauga, remiantis Direktyvos 96/9 7 straipsnio 1 dalimi, taikoma duomenų bazėms, kurios atitinka tikslų kriterijų, t. y. jos turi pasižymėti kokybiniu arba kiekybiniu požiūriu pakankamai didelėmis duomenų gavimo, tikrinimo ir pateikimo investicijomis. Kaip matyti iš šio sprendimo 16 punkto, klausimai užduoti vadovaujantis prielaida, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamas automobilių skelbimų rinkinys šią sąlygą atitinka.

Dėl pirmojo–trečiojo klausimų

23

Pirmuoju–trečiuoju klausimais, kuriuos reikia nagrinėti kartu, iš esmės klausiama, ar Direktyvos 96/9 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad tokios specializuotos metapaieškos sistemos, kaip pagrindinėje byloje, operatorius iš naujo naudoja visą duomenų bazę, kurioje atlieka paiešką, arba pakankamai didelę jos dalį.

24

Norint atsakyti į šį klausimą, pirmiausia, reikia priminti esmines tokios specializuotos metapaieškos sistemos ir jos veikimo ypatybes, kurios apibūdintos Teisingumo Teismui pateiktoje medžiagoje ir kuriomis specializuota metapaieškos sistema labai skiriasi nuo bendrosios algoritmu pagrįstos paieškos sistemos, kaip antai Google arba Yahoo.

25

Viena vertus, iš sprendimo pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad tokia specializuota metapaieškos sistema, kaip pagrindinėje byloje, neturi savo paieškos sistemos, atliekančios paiešką kitose interneto svetainėse. Tačiau, kad įvykdytų paieškos užklausas, ji naudojasi paieškos sistemomis, kurios įdiegtos jos naudojamose duomenų bazėse, kaip nurodyta šio sprendimo 9 punkte. Specializuota paieškos sistema „tikruoju laiku“ retransliuoja savo naudotojų užklausas į tas paieškos sistemas, kad paieška būtų vykdoma visose minėtose duomenų bazėse.

26

Kita vertus, iš sprendimo pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad tokia metapaieškos sistema, kaip pagrindinėje byloje, turi privalumų, kurie panašūs į pačios duomenų bazės privalumus, kiek tai susiję su paieškos užklausos formulavimu ir rezultatų rodymu, ir leidžia pateikus vieną užklausą naršyti keliose duomenų bazėse, kaip paaiškinta šio sprendimo 9 ir 10 punktuose. Kaip ir duomenų bazėje, metapaieškos sistemos formą, kurioje galutinis naudotojas įrašo užklausą, sudaro įvairūs langeliai, kurie leidžia naudotojui patikslinti paiešką pagal keletą kriterijų, kuriuos turi atitikti paieškos rezultatas. Be to, ir duomenų bazėje, ir specializuotoje metapaieškos sistemoje rezultatai pagal tam tikrus kriterijus galutinio naudotojo pasirinkimu rodomi didėjančia arba mažėjančia tvarka.

27

Antra, kiek tai susiję su tokios specializuotos metapaieškos sistemos, kaip pagrindinėje byloje, operatoriaus veikla, kuri turi būti kvalifikuojama atsižvelgiant į Direktyvos 96/9 7 straipsnio 1 dalį, primintina, kad pirmasis klausimas orientuotas į šio operatoriaus pasiūlymą visuomenei naudojant specializuotą metapaieškos sistemą „tikruoju laiku“ atlikti paiešką visoje duomenų bazėje arba pakankamai didelėje jos dalyje, vykdant „retransliuotą“ galutinio naudotojo paieškos užklausą duomenų bazės paieškos sistemoje.

28

Taip aprašant esminę minėto operatoriaus veiklą atsižvelgiama į tai, kad konkreti paieškos užklausa specializuotoje metapaieškos sistemoje vykdoma, įskaitant rastų rezultatų rodymą galutiniam naudotojui, automatiškai, nelygu, kaip suprogramuota metapaieškos sistema, be operatoriaus įsikišimo šiuo etapu. Šiuo metu veikia tik galutinis naudotojas, kuris pateikia paieškos užklausą.

29

Tačiau tokios specializuotos metapaieškos sistemos, kaip pagrindinėje byloje, operatorius faktinius veiksmus atlieka iki galutinių naudotojų veiklos ir konkrečios paieškos užklausos įvykdymo. Faktiškai, tai yra specializuotos metapaieškos sistemos, kurios paskirtis – galutinių naudotojų pateiktas paieškos užklausas retransliuoti į duomenų bazių, įtrauktų į aptariamą metapaieškos sistemą, paieškos sistemas, pateikimas naudotis internete.

30

Todėl, trečia, reikia patikrinti, ar ši veikla patenka į Direktyvos 96/9 7 straipsnio 1 dalies taikymo sritį, ir tai leidžia daryti prielaidą, kad minėta veikla yra „panaudojimas [naudojimas iš naujo]“ pagal 7 straipsnio 2 dalies b punktą ir ji susijusi su visa konkrečia duomenų baze ar didele jos dalimi.

31

Kiek tai susiję su Direktyvos 96/9 7 straipsnio 2 dalies b punkto sąvoka „panaudojimas [naudojimas iš naujo]“, ji šioje nuostatoje apibrėžta kaip „[bet koks] bazės duomenų arba pakankamai didelės jų dalies pateikimas visuomenei platinant kopijas, nuomojant, operatyviosios (on‑line) sistemos pagrindu [suteikiant internetinę prieigą] arba kitais informacijos perdavimo būdais“. Tačiau nuoroda į iš naujo naudotos dalies dydį nėra susijusi su pačia minėtos sąvokos apibrėžtimi (žr. 2004 m. lapkričio 9 d. Sprendimo The British Horseracing Board ir kt., C-203/02, Rink. p. I-10415, 50 punktą).

32

Kadangi sąvoka „panaudojimas [naudojimas iš naujo]“ vartojama minėto Direktyvos 96/91 7 straipsnio 1 ir 5 dalyse, ją reikia aiškinti atsižvelgiant į bendrą šio straipsnio kontekstą (šiuo klausimu, kiek tai susiję su sąvoka „perkėlimas“, žr. 2008 m. spalio 9 d. Sprendimo Directmedia Publishing, C-304/07, Rink. p. I-7565, 28 punktą).

33

Tai, kad Direktyvos 96/9 7 straipsnio 2 dalies b punkte vartojama formuluotė „[bet koks] pateikimas visuomenei“, rodo, kad Bendrijos teisės aktų leidėjas naudojimo iš naujo sąvokai suteikė plačią prasmę (šiuo klausimu žr. minėto Sprendimo The British Horseracing Board ir kt. 51 punktą ir 2012 m. spalio 18 d. Sprendimo Football Dataco ir kt., C‑173/11, 20 punktą).

34

Tokią plačią naudojimo iš naujo sąvokos sampratą patvirtina tikslas, kurio Bendrijos teisės aktų leidėjas siekė įtvirtindamas sui generis teisę (šiuo klausimu, kiek tai susiję su sąvoka „perkėlimas“, žr. minėto Sprendimo Directmedia Publishing 32 punktą).

35

Kaip jau yra nusprendęs Teisingumo Teismas, remdamasis įvairiomis Direktyvos 96/9 konstatuojamosiomis dalimis, visų pirma 39, 42 ir 48, tikslas yra skatinti duomenų kaupimo ir apdorojimo sistemų kūrimą, siekiant prisidėti prie informacijos rinkos, kuriai būdingas didelis kasmet sukuriamos ir apdorojamos informacijos kiekis, plėtros visose veiklos srityse (žr., be kita ko, minėto Sprendimo The British Horseracing Board ir kt. 30 ir 31 punktus; 2004 m. lapkričio 9 d. Sprendimo Fixtures Marketing, C-46/02, Rink. p. I-10365, 33 punktą ir 2012 m. kovo 1 d. Sprendimo Football Dataco ir kt., C‑604/10, 34 punktą).

36

Tuo tikslu Direktyvoje 96/9 grindžiant sui generis teise sukurta apsauga siekiama užtikrinti asmeniui, kuris ėmėsi iniciatyvos ir prisiėmė riziką skirti pakankamai dideles investicijas, susijusias su žmogiškaisiais, techniniais ir (arba) finansiniais ištekliais, duomenų bazės sukūrimui ir veikimui, siekdamas užtikrinti savo investicijų grąžą, duomenų bazę apsaugant nuo neleistino investuotojo darbo rezultatų pasisavinimo (žr. minėto Sprendimo The British Horseracing Board ir kt. 32 ir 46 punktus; minėto Sprendimo Fixtures Marketing 35 punktą ir minėto Sprendimo Directmedia Publishing 33 punktą).

37

Atsižvelgiant į šį tikslą, Direktyvos 96/9 7 straipsnio sąvoka „panaudojimas [naudojimas iš naujo]“ turi būti aiškinama kaip nurodanti bet kokį veiksmą, kuriuo be duomenų bazės sudarytojo leidimo investicijų rezultatai padaromi prieinami visuomenei ir taip atimama iš jo galimybė gauti atlyginimą, kuris padengtų investicijų sąnaudas (žr. minėto Sprendimo The British Horseracing Board ir kt. 51 punktą). Taigi minėta sąvoka apima bet kokį didelės dalies ar visos saugomos duomenų bazės turinio viešo platinimo veiksmą, kuriam nėra duotas leidimas (žr. minėto Sprendimo The British Horseracing Board ir kt. 67 punktą; 2009 m. kovo 5 d. Sprendimo Apis‑Hristovich, C-545/07, Rink. p. I-1627, 49 punktą ir 2012 m. spalio 18 d. Sprendimo Football Dataco ir kt. 20 punktą). Šiuo klausimu nėra svarbus šio veiksmo pobūdis ir forma (minėto 2012 m. spalio 18 d. Sprendimo Football Dataco ir kt. 20 punktas).

38

Antroji Direktyvos 96/9 7 straipsnio 2 dalies b punkte vartojamos apibrėžties dalis, t. y. „platinant kopijas, nuomojant, operatyviosios (on‑line) sistemos pagrindu [suteikiant internetinę prieigą] arba kitais informacijos perdavimo būdais“, ypač formuluotė „kitais informacijos perdavimo būdais“, taip pat leidžia šią apibrėžtį aiškinti plačiai, remiantis 7 straipsnio tikslu, nurodytu šio sprendimo 35 ir 36 punktuose.

39

Dėl tokios specializuotos metapaieškos sistemos, kaip pagrindinėje byloje, operatoriaus veiklos, kuri reikšminga šioje byloje, t. y. dėl sudarytos galimybės per internetinę prijungtį naudotis tokia specializuota metapaieškos sistema, kurios paskirtis – galutinių naudotojų pateiktas paieškos užklausas retransliuoti į duomenų bazių, įtrauktų į aptariamą metapaieškos sistemą, paieškos sistemas, primintina, kad tokia veikla neapsiriboja vien informacijos tam tikra tema pateikimu duomenų bazių naudotojams.

40

Kaip matyti iš šio sprendimo 25 ir 26 punktų, faktiškai jos esmė – suteikti visiems galutiniams naudotojams įrankį, leidžiantį vykdyti paiešką visoje saugomoje duomenų bazėje, taigi ir prieigą prie viso šios bazės turinio kitu būdu, nei numatė minėtos bazės sudarytojas, tam naudojant bazės paieškos sistemą ir teikiant tokius pačius paieškos privalumus, kokius teikia pati duomenų bazė. Duomenų ieškančiam galutiniam naudotojui nebereikia eiti į konkrečios duomenų bazės interneto svetainę, t. y. nei į jos pradžios tinklalapį, nei į paieškos formą, kad galėtų atlikti joje paiešką, kadangi su bazės turiniu jis gali susipažinti „tikruoju laiku“ specializuotos metapaieškos sistemos interneto svetainėje.

41

Minėta tokios specializuotos metapaieškos sistemos, kaip pagrindinėje byloje, operatoriaus veikla susijusi su pavojumi, kad dings duomenų bazės sudarytojos pajamos, visų pirma iš reklamos jos interneto svetainėje, ir jis neteks pajamų, kurios leistų jam padengti investicijų į duomenų bazės kūrimą ir veikimą sąnaudas.

42

Kadangi galutiniam naudotojui nebereikia eiti į duomenų bazės pradžios tinklalapį ir paieškos formą, gali būti, kad šios duomenų bazės sudarytojas gaus mažiau pajamų iš reklamos, publikuojamos tame pradžios tinklalapyje arba minėtoje paieškos formoje, visų pirma dėl to, kad ūkio subjektams, norintiems paduoti internetinius reklamos skelbimus, gali atrodyti naudingiau tai padaryti specializuotos metapaieškos sistemos interneto svetainėje, o ne duomenų bazėje, įtrauktoje į šią metapaieškos sistemą.

43

Be to, kiek tai susiję su skelbimus publikuojančiomis duomenų bazėmis, pardavėjai galėtų nuspręsti publikuoti skelbimus tik vienoje duomenų bazėje, nes naudojant specializuotą metapaieškos sistemą vienu metu galima atlikti paiešką keliose duomenų bazėse ir ši metapaieškos sistema rodo dubletus, todėl duomenų bazių apimtis, taigi ir jų patrauklumas, sumažėtų.

44

Minėto pavojaus, kad, sudarius galimybę tokia specializuota metapaieškos sistema, kaip pagrindinėje byloje, naudotis per internetinę prieigą, konkrečios duomenų bazės sudarytojas neteks pajamų, tikimybės negalima atmesti dėl to, kad norint gauti prieigą prie visos informacijos, susijusios su duomenų bazėje rastu paieškos rezultatu, pagrindinėje byloje – prie visos skelbimo informacijos, susijusios su automobiliu, – iš esmės vis tiek reikia atversti saitą į pradžios tinklalapį, kuriame rastas rezultatas.

45

Viena vertus, specializuotos metapaieškos sistemos pateikta informacija leidžia galutiniam naudotojui tam tikra apimtimi pasirinkti kurį nors iš rastų rezultatų ir nustatyti, kad jam nereikia daugiau informacijos apie konkretų paieškos rezultatą. Kita vertus, įmanoma, kad galutinis naudotojas gaus prieigą prie išsamesnės informacijos apie tam tikrą duomenį, rastą neatvertus saito į konkrečią duomenų bazę, kai jis yra keliose duomenų bazėse, įtrauktose į specializuotą metapaieškos sistemą, kadangi specializuota metapaieškos sistema tokius dubletus parodo sugrupuotus.

46

Žinoma, Direktyvos 96/9 7 straipsniu suteikta apsauga neapima informacijos paieškos duomenų bazėje (žr. minėto Sprendimo The British Horseracing Board ir kt. 54 punktą ir minėto Sprendimo Directmedia Publishing 51 punktą). Tačiau kai duomenų bazės sudarytojas suteikia galimybę tretiesiems asmenims prieiti prie jos duomenų, nors ir atlygintinai, jo sui generis teisė neleidžia jam prieštarauti, jog tokie tretieji asmenys šioje bazėje atliktų informacijos paiešką informacijos gavimo tikslais (žr. minėto Sprendimo The British Horseracing Board ir kt. 55 punktą ir minėto Sprendimo Directmedia Publishing 53 punktą).

47

Tačiau pažymėtina, kad tokios specializuotos metapaieškos sistemos, kaip pagrindinėje byloje, operatoriaus veikla nėra informacijos paieška konkrečioje duomenų bazėje. Faktiškai operatorius visiškai nesuinteresuotas gauti duomenų bazėje esančių duomenų, tačiau jis suteikia galutiniam naudotojui specialią prieigą prie šios bazės ir jos duomenų, kuri skiriasi nuo minėtos bazės sudarytojo numatyto būdo, ir teikia tokius pačius paieškos privalumus. Priešingai, būtent galutinis naudotojas, kuris specializuotoje metapaieškos sistemoje pateikia paieškos užklausą, naudodamasis šia sistema, ieško informacijos duomenų bazėje.

48

Be to, tokios specializuotos metapaieškos sistemos, kaip pagrindinėje byloje, operatoriaus veikla, t. y. galimybės naudotis specializuota metapaieškos sistema per internetinę prijungtį sudarymas, panašėja į piratinę konkuruojančio produkto gamybą, nurodytą Direktyvos 96/9 42 konstatuojamojoje dalyje, tačiau duomenų bazėje esanti informacija nekopijuojama. Atsižvelgiant į siūlomas paieškos galimybes, tokia specializuota metapaieškos sistema atrodo panaši į duomenų bazę, tačiau duomenų joje nėra.

49

Galutiniam naudotojui pakanka nueiti į specializuotos metapaieškos sistemos interneto svetainę, kad galėtų vienu metu gauti prieigą prie visų duomenų bazių, įtrauktų į specializuotą metapaieškos sistemą, informacijos, nes šioje specializuotoje metapaieškos sistemoje atlikus paiešką gaunamas tas pats rezultatų sąrašas, kokį būtų galima gauti atliekant paiešką kiekvienoje atskiroje duomenų bazėje, tačiau rezultatų sąrašas pateikiamas specializuotos metapaieškos sistemos interneto svetainės formatu. Galutiniam naudotojui nebereikia eiti į duomenų bazės interneto svetainę, nebent tarp rodomų paieškos rezultatų randa skelbimą, su kuriuo norėtų išsamiau susipažinti. Vis dėlto šiuo atveju jis tiesiogiai nukreipiamas į patį skelbimą, ir dėl dubletų sugrupavimo visiškai įmanoma, kad tą skelbimą jis perskaitys kitoje duomenų bazėje.

50

Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad operatoriaus sudaryta galimybė per internetinę prieigą naudotis tokia specializuota metapaieškos sistema, kaip pagrindinėje byloje, kuri skirta tam, kad galutiniai naudotojai joje pateiktų paieškos užklausas, siekiant jas retransliuoti į saugomos duomenų bazės specializuotą metapaieškos sistemą, yra šios duomenų bazės turinio „pateikimas“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 96/9 7 straipsnio 2 dalies b punktą.

51

Šis pateikimas orientuotas į „visuomenę“, nes tokia specializuota metapaieškos sistema gali naudotis kiekvienas asmuo, taigi ji skirta neapibrėžtam skaičiui asmenų, nesvarbu, kiek asmenų faktiškai ja naudojasi.

52

Todėl tokios metapaieškos sistemos, kaip pagrindinėje byloje, operatorius iš naujo naudoja duomenų bazės turinį, kaip tai suprantama pagal minėtą nuostatą.

53

Toks naudojimas iš naujo susijęs su didele konkrečios duomenų bazės dalimi, netgi visa ja, nes tokia specializuota metapaieškos sistema, kaip pagrindinėje byloje, leidžia peržiūrėti visą šios duomenų bazės turinį lygiai taip pat, kaip ir paieškos užklausą pateikus tiesiogiai minėtos bazės paieškos sistemoje. Šiomis aplinkybėmis nesvarbu, kiek faktiškai randama ir rodoma rezultatų specializuotoje metapaieškos sistemoje pateikus vieną užklausą. Kaip pabrėžia Europos Komisija, tai, kad, priklausomai nuo galutinio naudotojo apibrėžtų paieškos kriterijų, faktiškai peržiūrima ir rodoma tik dalis duomenų bazės, nekeičia fakto, kad tam galutiniam naudotojui pateikiama visa duomenų bazė, kaip nurodyta šio sprendimo 39 ir 40 punktuose.

54

Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, į pirmąjį–trečiąjį klausimus reikia atsakyti taip: Direktyvos 96/9 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad operatorius, kuris sudaro galimybę tokia specializuota metapaieškos sistema, kaip pagrindinėje byloje, naudotis per internetinę prijungtį, iš naujo naudoja visą pagal 7 straipsnį saugomą duomenų bazę arba didelę jos dalį, jeigu ši specializuota metapaieškos sistema:

teikia galutiniam naudotojui paieškos formą, kuri atlieka iš esmės tas pačias funkcijas kaip ir duomenų bazės paieškos forma,

„tikruoju laiku“ retransliuoja galutinių naudotojų užklausas į paieškos sistemą, kuri įdiegta duomenų bazėje, kad paieška būtų vykdoma visoje šioje bazėje, ir

rastus rezultatus galutiniam naudotojui pateikia savo interneto svetainės formatu, dubletus sugrupuodama į vieną elementą, tačiau tokia tvarka, kuri grindžiama kriterijais, panašiais į naudojamus konkrečios duomenų bazės paieškos sistemoje rezultatams parodyti.

Dėl ketvirtojo–devintojo klausimų

55

Atsižvelgiant į atsakymą į pirmąjį–trečiąjį klausimus, į ketvirtąjį–devintąjį klausimus atsakyti nebereikia.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

56

Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą dėl prejudicinio sprendimo pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

 

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendžia:

 

1996 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/9/EB dėl duomenų bazių teisinės apsaugos 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad operatorius, kuris sudaro galimybę tokia specializuota metapaieškos sistema, kaip pagrindinėje byloje, naudotis per internetinę prijungtį, iš naujo naudoja visą pagal 7 straipsnį saugomą duomenų bazę arba didelę jos dalį, jeigu ši specializuota metapaieškos sistema:

 

teikia galutiniam naudotojui paieškos formą, kuri atlieka iš esmės tas pačias funkcijas kaip ir duomenų bazės paieškos forma,

 

„tikruoju laiku“ retransliuoja galutinių naudotojų užklausas į paieškos sistemą, kuri įdiegta duomenų bazėje, kad paieška būtų vykdoma visoje šioje bazėje, ir

 

rastus rezultatus galutiniam naudotojui pateikia savo interneto svetainės formatu, dubletus sugrupuodama į vieną elementą, tačiau tokia tvarka, kuri grindžiama kriterijais, panašiais į naudojamus konkrečios duomenų bazės paieškos sistemoje rezultatams parodyti.

 

Parašai.


( *1 ) Proceso kalba: nyderlandų.

Top