Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0110

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo fondų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013

COM/2018/0110 final - 2018/045 (COD)

No longer in force, Date of end of validity: 20/06/2019

Briuselis, 2018 03 12

COM(2018) 110 final

2018/0045(COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo fondų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013

(Tekstas svarbus EEE)

{SWD(2018) 54 final}
{SWD(2018) 55 final}


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Šiandien Komisija priėmė priemonių kapitalo rinkų sąjungai (KRS) stiprinti rinkinį kartu su komunikatu „Kapitalo rinkų sąjungos sukūrimas iki 2019 m. Metas spartinti darbus“. Rinkinį sudaro šis pasiūlymas ir pasiūlymas dėl direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB 1 ir Direktyvos 2011/61/ES 2 nuostatos dėl kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu, taip pat pasiūlymas dėl ES padengtųjų obligacijų reglamentavimo sistemos, pasiūlymas dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų sistemos, pasiūlymas dėl taikytinos teisės, kai reikalavimų perleidimas daro poveikį trečiosioms šalims, ir Komunikatas dėl taikytinos teisės, kai vertybinių popierių sandoriai daro poveikį nuosavybės teisėms.

Šiuo pasiūlymu tikimasi sumažinti tarpvalstybinės veiklos pradėjimo sąnaudas ir padėti sukurti labiau integruotą bendrąją investicinių fondų rinką. Išaugus konkurencijai ES, padidės investuotojų pasirinkimo galimybės ir nauda.

Šis pasiūlymas numatytas 2018 m. Komisijos darbo programoje 3 ir turėtų būti vertinamas platesniame KRS veiksmų plano 4 ir KRS laikotarpio vidurio peržiūros 5 kontekste, kad sumažinus kapitalo rinkų fragmentaciją, pašalinus ekonomikos finansavimą stabdančias reguliavimo kliūtis ir padidinus kapitalo pasiūlą įmonėms būtų galima sukurti tikrą vidaus kapitalo rinką. Reguliavimo kliūtys, t. y. valstybių narių platinimo reikalavimai, reguliavimo mokesčiai ir administraciniai bei pranešimo reikalavimai labai atgraso nuo tarpvalstybinio fondų vienetų ar akcijų platinimo. Šios kliūtys buvo nustatytos reaguojant į Žaliąją knygą dėl kapitalo rinkų sąjungos 6 , Kvietimą teikti informaciją apie ES finansinių paslaugų reglamentavimo sistemą 7 ir viešas konsultacijas dėl kliūčių platinti investicinių fondų investicinius vienetus ar akcijas tarpvalstybiniu mastu 8 .

Investiciniai fondai yra investiciniai produktai, sukurti siekiant vienintelio tikslo – sutelkti investuotojų kapitalą ir tą kapitalą kolektyviai investuoti naudojant tokių finansinių priemonių kaip akcijos, obligacijos ir kiti vertybiniai popieriai portfelį. Europos Sąjungoje investiciniai fondai gali būti skirstomi į kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektus (KIPVPS) ir alternatyvaus investavimo fondus (AIF), valdomus alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (AIFV). KIPVPS taikoma Direktyva 2009/65/EB, o AIF – Direktyva 2011/61/ES. Direktyvą 2011/61/ES papildo keturi fondus reglamentuojantys teisės aktai:

·Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 9 dėl Europos rizikos kapitalo fondų,

·Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 10 dėl Europos socialinio verslumo fondų,

·Reglamentas (ES) 2015/760 11 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų ir

·Reglamentas (ES) 2017/1131 12 dėl pinigų rinkos fondų.

Bendras šių taisyklių tikslas – visų pirma palengvinti tarpvalstybinį platinimą kartu užtikrinant aukštą investuotojų apsaugos lygį.

ES investicinių fondų taisyklėmis investicinių fondų valdytojams leidžiama platinti savo fondų investicinius vienetus ar akcijas ir (su tam tikromis išimtimis) tuos fondus valdyti visoje ES. Nors ES investiciniai fondai sparčiai augo ir 2017 m. birželio mėn. 13 jų valdomas turtas sudarė 14 310 mlrd. EUR, ES investicinių fondų rinka daugiausia tebėra organizuota kaip nacionalinė rinka: 70 % viso valdomo turto priklauso investiciniams fondams, registruotiems arba turintiems veiklos leidimus platinti tik savo šalies vidaus rinkoje. Tik 37 % KIPVPS ir apie 3 % AIF turi teisę platinti daugiau nei trijose valstybėse narėse. Palyginti su Jungtinėmis Valstijomis, ES rinka pagal valdomą turtą yra mažesnė. Tačiau ES yra gerokai daugiau fondų (58 125 ES, palyginti su 15 415 JAV) 14 . Tai reiškia, kad ES fondai vidutiniškai yra gerokai mažesni. Tai turi neigiamo poveikio masto ekonomijai, investuotojų mokamiems mokesčiams ir investicinių fondų vidaus rinkos veikimui.

Šiuo pasiūlymu taip pat pripažįstama, kad yra kitų į jo taikymo sritį nepatenkančių veiksnių, stabdančių ES investicinių fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimą tarpvalstybiniu mastu. Šie veiksniai yra, be kita ko, investiciniams fondams ir investuotojams taikomi nacionaliniai mokesčių režimai, vertikalūs platinimo kanalai ir kultūriniai ypatumai, dėl kurių pirmenybė teikiama nacionaliniams investiciniams produktams.

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Šis pasiūlymas teikiamas kartu su Direktyva, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB ir Direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu. Jame dėmesys sutelkiamas į investicinių fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimą tarpvalstybiniu mastu. Juo įvedami nauji arba iš dalies keičiami esami susijusių teisės aktų elementai. Šie nauji elementai arba pakeitimai atitinka galiojančių politikos nuostatų, kuriomis siekiama sukurti bendrąją investicinių fondų rinką ir palengvinti investicinių fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimą tarpvalstybiniu mastu, tikslus politikos srityje. Pasiūlymu taip pat suderinamos įvairių rūšių investiciniams fondams taikomos taisyklės. Taigi suderinamumas su galiojančiomis politikos nuostatomis yra užtikrintas.

Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Svarbiausias Komisijos prioritetas – sustiprinti ES ekonomiką ir skatinti investuoti, kad būtų kuriamos darbo vietos. Pagrindinis Investicijų plano Europai 15 , kuriuo siekiama sustiprinti Europos ekonomiką ir paskatinti investicijas visose 28 valstybėse narėse, elementas yra stipresnės bendrosios kapitalo rinkos – KRS – sukūrimas. Stipresnės ir integruotos kapitalo rinkos suteiks įmonėms daugiau galimybių gauti kapitalo ir kartu padės plėtoti naujas investavimo galimybes santaupų turėtojams.

Šis pasiūlymas padeda siekti šio tikslo ir yra KRS laikotarpio vidurio peržiūros prioritetinis veiksmas 16 , nes jame numatytos priemonės kapitalo rinkos kliūtims šalinti. Juo prisidedama prie labiau integruotų kapitalo rinkų plėtros suteikiant galimybę investuotojams, fondų valdytojams ir įmonėms, į kurias investuojama, lengviau pasinaudoti bendrosios rinkos teikiama nauda.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

Šis pasiūlymas patenka į pasidalijamosios kompetencijos sritį pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 4 straipsnio 2 dalies a punktą.

Teisinis veiksmų pagrindas – SESV 114 straipsnis. Toks teisinio pagrindo pasirinkimas rodo, koks svarbus investicinių fondų vidaus rinkos veikimui yra suderintas paso mechanizmas.

Būtina sudaryti galimybes investiciniams fondams lengviau teikti paslaugas ir taip sukurti konkurencingesnę integruotą vidaus rinką Sąjungoje. Šiuo metu tarpvalstybinio platinimo reguliavimo kliūtys neleidžia investicinių fondų vidaus rinkai tinkamai veikti. Dėl reguliavimo kliūčių vidaus rinka yra susiskaidžiusi ir investiciniams fondams sunku visapusiškai pasinaudoti vidaus rinkos teikiama nauda. Todėl norint užtikrinti, kad investicinių fondų vidaus rinka tinkamai veiktų, ir pagerinti jos veikimo sąlygas, reikalinga reguliavimo sistema, kuri Sąjungos mastu mažintų kliūtis platinti investicinių fondų investicinius vienetus ar akcijas. Todėl šiuo pasiūlymu siekiama suderinti investicinių fondų veikimo reikalavimus, t. y. rinkodaros pranešimų potencialiems investuotojams ir nuostatų, nepriklausančių Direktyvos 2009/65/EB ir Direktyvos 2011/61/ES reglamentavimo sričiai, skaidrumo reikalavimus, taip sudarant sąlygas taikyti tarpvalstybinio paso mechanizmą.

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Šis pasiūlymas atitinka Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą.

ES taisyklių, susijusių su rinkodaros pranešimais potencialiems investuotojams, suderinimas ir didesnis nuostatų, nepriklausančių šiai sričiai, skaidrumas gali prisidėti prie labiau integruotų investicinių fondų kapitalo rinkų plėtros visoje Sąjungoje. Taigi pasiūlymo tikslas – užtikrinti, kad investicinių fondų paslaugų vidaus rinka veiktų sklandžiai. Jis neapsiriboja vienos valstybės narės teritorija ir valstybės narės jo negali pasiekti nacionaliniu lygmeniu. Pasiūlymu taip pat sukuriama papildomų užduočių Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI), įsteigtai pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 17 , kurių valstybės narės negali įgyvendinti veikdamos atskirai.

Proporcingumo principas

Šis pasiūlymas atitinka ES sutarties 5 straipsnyje nustatytą proporcingumo principą.

Poveikio vertinime, remiantis faktinėmis ir tikroviškomis prielaidomis, pateikti pradiniai skaičiavimai, kiek lėšų būtų sutaupyta. Padidinus skaidrumą, pasiūlymu bus sumažinta investicinių fondų reikalavimų laikymosi našta ir išlaidos. Nors EVPRI duomenų bazių kūrimas ir priežiūra reikalauja valstybių narių kompetentingų institucijų indėlio (visų pirma EVPRI skirtų pranešimų), finansinės valstybių narių išlaidos bus nedidelės. Surinkti duomenys leis EVPRI geriau atlikti savo vaidmenį vykdant konvergenciją. Didesnė konkurencija investicinių fondų sektoriuje turės teigiamo poveikio investuotojų pasirinkimo galimybėms ir valstybių narių ekonomikai.

Priemonės pasirinkimas

Šis pasiūlymas apima nuostatas, kuriomis investiciniams fondams suteikiama daugiau teisinio tikrumo teikiant paslaugas. Valstybėse narėse stebimo reguliavimo kliūčių skaidrumo trūkumo klausimas nebūtų išspręstas vien tik iš dalies pakeičiant Direktyvą 2009/65/EB ir Direktyvą 2011/61/ES, nes tai galėtų lemti nevienodą įgyvendinimą.

Be to, šiame reglamente siūlomos taisyklės, skirtos EVPRI ir nacionalinėms institucijoms, yra techninio pobūdžio ir atskiros. Pasiūlymu siekiama didesnio taisyklių ir procedūrų, taikomų (tarpvalstybiniam) investicinių fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimui, ir nacionalinių kompetentingų institucijų taikomų reguliavimo mokesčių ir rinkliavų skaidrumo. Norint pasiekti šiuos politikos tikslus, reikalingas tiesiogiai taikomas reglamentas, kuriuo numatomas visiškas suderinimas. Reglamentas taip pat yra tinkama teisinė priemonė, kuria EVPRI pavedama užduotis sukurti ir prižiūrėti duomenų bazes, susijusias su nacionalinėmis rinkodaros pranešimų taisyklėmis, taip pat taikomais mokesčiais ir rinkliavomis, be kita ko, už pranešimų saugojimą. Todėl reglamentu turėtų būti geriausiai užtikrintas maksimalus suderinimas išvengiant skirtumų ir taip užtikrinant didesnę reguliavimo konvergenciją.

Taip pat siūloma priimti nedidelius Reglamento (ES) Nr. 345/2013 ir Reglamento (ES) Nr. 346/2013 pakeitimus, siekiant atsižvelgti į išankstinio platinimo sąvokos įvedimą ir sąlygų nustatymą atskiroje direktyvoje, kuria siūloma iš dalies pakeisti Direktyvą 2011/61/ES. Todėl reglamento pakeitimai turi būti padaryti reglamentu.

Be to, siūloma padaryti nedidelius Direktyvos 2009/65/EB ir Direktyvos 2011/61/ES nuostatų dėl kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu pakeitimus. Tuo tikslu šis pasiūlymas pateikiamas kartu su direktyva, kuria iš dalies keičiamos tos direktyvos (jos pasiūlymas pateikiamas atskirai).

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Galiojančių teisės aktų ex post vertinimas / tinkamumo patikrinimas

Rengdama šį pasiūlymą Komisija išsamiai įvertino atitinkamas Direktyvos 2009/65/EB ir Direktyvos 2011/61/ES nuostatas ir valstybių narių nustatytus papildomus reikalavimus.

Šis vertinimas parodė, kad, nepaisant bendros sėkmės, platinant investicinių fondų investicinius vienetus ar akcijas tarpvalstybiniu mastu nėra išnaudojamas visas bendros rinkos potencialas, nes fondai vis dar susiduria su daug kliūčių. Be to, teisiniams reikalavimams ir administracinei praktikai, kuriems netaikoma Direktyva 2009/65/EB ir Direktyva 2011/61/ES nustatytas derinimas, trūksta skaidrumo. Komisijos vertinimas parodė, kad valstybės narės labai skirtingai žiūri į rinkodaros pranešimų reikalavimus ir patikrinimus. Taip pat labai skiriasi mokesčiai ir rinkliavos, kuriuos nacionalinės kompetentingos institucijos taiko už priežiūros užduotis pagal Direktyvą 2009/65/EB ir Direktyvą 2011/61/ES. Visa tai trukdo platinti investicinių fondų vienetus ar akcijas tarpvalstybiniu mastu.

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Po dviejų konsultacijų paaiškėjo, kad dėl reguliavimo kliūčių, trukdančių platinti investicinių fondų investicinius vienetus ar akcijas tarpvalstybiniu mastu, nebuvo visapusiškai pasinaudota bendros rinkos privalumais. Pirmoji konsultacija – dėl Žaliosios knygos dėl kapitalo rinkų sąjungos – pradėta 2015 m. vasario 18 d. Antroji konsultacija – kvietimas teikti informaciją apie ES finansinių paslaugų reglamentavimo sistemą – pradėta 2015 m. rugsėjo 30 d.

Dėl papildomos informacijos apie nacionalinę praktiką buvo kreiptasi į kompetentingas institucijas ir EVPRI. Komisijos prašymu 2016 m. EVPRI apklausė kompetentingas institucijas, prašydama pateikti informacijos apie dabartinę nacionalinę praktiką tokiose srityse kaip reguliavimo mokesčiai ir platinimo reikalavimai.

Remdamasi Žaliosios knygos dėl KRS, kvietimo teikti informaciją ir EVPRI apklausos rezultatais, 2016 m. birželio 2 d. Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl investicinių fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu 18 . Atsižvelgiant į jau gautą grįžtamąją informaciją, vykdant konsultacijas prašyta pateikti praktinių pavyzdžių, su kokiomis problemomis susiduriama ir koks jų poveikis. Siekdama gauti kuo daugiau atsakymų, Komisija turto valdymo asociacijoms ir jų narėms surengė pristatymo kampanijas pagrindiniuose turto valdymo centruose Europos Sąjungoje, t. y. Liuksemburge, Prancūzijoje, Airijoje, JK, Vokietijoje ir Belgijoje. Buvo surengti keli susitikimai ir telefoninės konferencijos su Europos ir nacionalinėmis investuotojų asociacijomis, o 2016 m. rugsėjo 15 d. konsultacijos buvo pristatytos Finansinių paslaugų naudotojų grupei. Iš viso gauti 64 atsakymai: 52 iš asociacijų ar įmonių, 8 iš valdžios institucijų ar tarptautinių organizacijų ir 4 iš pavienių asmenų. Iš daugelio atsakymų matyti, kad reguliavimo kliūtys labai atgraso nuo tarpvalstybinio platinimo.

Komisijos prašymu ir remdamasi gauta informacija 2017 m. EVPRI atliko tolesnę apklausą, kad gautų daugiau informacijos apie konkrečią platinimo praktiką ir pranešimo reikalavimus valstybėse narėse.

Siekdama gauti daugiau informacijos Komisija taip pat surengė susitikimus su investicinių fondų sektoriaus atstovais ir Europos investuotojų asociacijomis. 2017 m. gegužės 30 d. aštuonioms prekybos organizacijoms buvo išsiųstas klausimynas apie įvairius investicinių fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu aspektus. Ypatingas dėmesys buvo skirtas pastangoms kiekybiškai įvertinti išlaidas, patiriamas dėl reguliavimo kliūčių platinimui tarpvalstybiniu mastu, ir nustatyti potencialią šių kliūčių panaikinimo naudą turto valdytojams ir investuotojams. Atsakymai parodė, kad šios dėl reguliavimo kliūčių patiriamos išlaidos yra didelės: jos sudaro nuo 1 iki 4 % visų investicinio fondo išlaidų. 2017 m. spalio mėn. taip pat buvo atlikta 60 vienodai atstovaujamų mažų, vidutinių ir didelių investicinių fondų tikslinė apklausa, paremta atsitiktinės sluoksninės atrankos procedūra. Apklausa patvirtino reguliavimo kliūčių reikšmę ir poreikį imtis veiksmų ES lygmeniu.

2017 m. birželio–liepos mėn. Komisija taip pat konsultavosi su suinteresuotaisiais subjektais per įžanginį poveikio vertinimą 19 . Penki atsakymai, gauti iš turto valdytojų, jų asociacijų ir finansų konsultantų asociacijų, palaikė Komisijos iniciatyvą mažinti kliūtis platinti investicinių fondų investicinius vienetus ar akcijas tarpvalstybiniu mastu.

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Komisija rėmėsi informacija ir duomenimis, gautais iš „Morningstar“ 20 , Europos lėšų ir turto valdymo asociacijos (EFAMA) ir privačių įmonių rinkos ataskaitų bei tyrimų. Taip pat buvo peržiūrėta mokslinė literatūra, visų pirma leidiniai apie tarpvalstybinio platinimo poveikį konkurencijai ir numatomą vartotojų elgseną.

Poveikio vertinimas

Rengiant šią iniciatyvą buvo atliktas poveikio vertinimas.

2017 m. gruodžio 1 d. Reglamentavimo patikros valdyba pateikė teigiamą nuomonę su rekomendacijomis papildomai pagerinti poveikio vertinimo ataskaitos projektą. Paskui siekiant atsižvelgti į Valdybos pastabas ataskaitos projektas iš dalies pakeistas 21 . Pagrindiniai Valdybos rekomenduoti pakeitimai buvo susiję su:

·veiksniais, kurie turi įtakos tarpvalstybiniam platinimui, kuriam ši iniciatyva netaikoma,

·pastarojo meto iniciatyvų, turinčių (netiesioginį) poveikį tarpvalstybiniam investicinių vienetų ar akcijų platinimui, aprašymo įtraukimu į bazinį scenarijų;

·galimybių struktūra, pateikimu, vertinimu ir palyginimu ir

·kiekybinių metodų ir jų rezultatų pateikimu, dokumentavimu ir apibūdinimu.

Pakoreguota poveikio vertinimo ataskaita ir jos santrauka skelbiamos kartu su šiuo pasiūlymu 22 .

Poveikio vertinimo ataskaitoje aptariamos įvairios politikos galimybės. Remiantis jų vertinimu, politikos pasirinkimo galimybės apibūdintos toliau.

(a)Nacionaliniai platinimo reikalavimai turėtų būti skaidresni tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu. Be to, reikėtų suderinti išankstinio platinimo apibrėžtį Direktyvoje 2011/61/ES, o rinkodaros medžiagos tikrinimo procesas turėtų būti apibrėžtas aiškiau.

(b)Reguliavimo mokesčiai ES lygmeniu turėtų būti skaidresni, taip pat reikėtų nustatyti aukšto lygmens principus, kurie užtikrintų, kad reguliavimo mokesčiai būtų nustatomi nuosekliau.

(c)Teisę rinktis vietos investuotojų paramos priemones reikėtų palikti investicinių fondų valdytojams, numatant investuotojų apsaugos priemones.

(d)Turėtų būti geriau suderintos pranešimų apie prekybos paso naudojimą atnaujinimo ir atšaukimo procedūros ir reikalavimai.

Kartu šiomis politikos pasirinkimo galimybėmis gerokai sumažinamos reguliavimo kliūtys. Jomis didinamos galimybės daugiau investicinių fondų vienetų ar akcijų platinti tarpvalstybiniu mastu, didinama konkurencija, mažinama rinkos fragmentacija ir suteikiamas didesnis pasirinkimas investuotojams ES. Politikos pasirinkimo galimybės taip pat turi netiesioginės naudos, susijusios su jų socialiniu poveikiu ir poveikiu aplinkai. Didesnio masto tarpvalstybinis platinimas turėtų atverti daugiau galimybių investuoti į investicinius fondus, siekiančius socialinių ir aplinkosaugos tikslų. Tai savo ruožtu paskatintų augimą šiose srityse.

Tikimasi, kad pasirinkus šias politikos galimybes, visi investiciniai fondai, kurių investiciniai vienetai ar akcijos šiuo metu platinami ES tarpvalstybiniu mastu, per metus sutaupys nuo 306 iki 440 mln. EUR (pasikartojančių išlaidų). Tikimasi, kad vienkartinės sutaupytos lėšos būtų dar didesnės ir siektų 378–467 mln. EUR. Toks išlaidų sumažinimas turėtų būti paskata labiau plėtoti tarpvalstybinę veiklą ir remti labiau integruotą bendrąją investicinių fondų rinką.

Šis reglamentas apima politikos pasirinkimo galimybes a ir b. Direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/65/EB ir Direktyva 2011/61/ES, ir kurios pasiūlymas pateikiamas atskirai, apima politikos pasirinkimo galimybes c ir d.

Reglamentavimo tinkamumas ir supaprastinimas

Priėmus šį pasiūlymą turėtų gerokai sumažėti investicinių fondų valdytojų, platinančių arba ketinančių platinti savo fondų investicinius vienetus ar akcijas ES tarpvalstybiniu mastu, išlaidos. Toks išlaidų sumažėjimas visų pirma turės teigiamą poveikį fondų valdytojams, valdantiems mažesnį investicinių fondų skaičių arba investicinius fondus, kurie valdo ne tokį didelį turtą, nes jie turi mažiau galimybių paskirstyti išlaidas.

Nors šis pasiūlymas nėra tiesiogiai skirtas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), jis netiesiogiai bus joms naudingas. Išaugus tarpvalstybiniam investicinių fondų vienetų ar akcijų platinimui sparčiau augs ES investiciniai fondai ir jų investicijos į MVĮ, visų pirma rizikos kapitalo fondų investicijos.

Pagrindinės teisės

ES yra įsipareigojusi siekti aukštų pagrindinių teisių apsaugos standartų. Šiuo atveju pasiūlymas greičiausiai neturės tiesioginio poveikio šioms teisėms, išvardytoms Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Šis pasiūlymas turės dvejopą poveikį EVPRI biudžetui. EVPRI turės:

·parengti techninius reguliavimo ir įgyvendinimo standartus ir

·sukurti ir tvarkyti duomenų bazes, kuriomis visuomenė galėtų naudotis nemokamai.

Konkretūs padariniai EVPRI biudžetui įvertinti prie šio pasiūlymo pridėtoje finansinėje pažymoje.

Kol nebaigta naujausia Europos priežiūros institucijų peržiūra, pasiūlymo poveikis Sąjungos biudžetui – 40 % Komisijos dalis finansuojant EVPRI.

5.KITI ELEMENTAI

·Vertinimas

Šio reglamento ir pasiūlymo dėl direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB ir Direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu, vertinimas bus atliktas praėjus penkeriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo. Komisija remsis viešomis konsultacijomis ir diskusijomis su EVPRI ir kompetentingomis institucijomis.    

·Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

1 straipsnyje pateikiamos apibrėžtys.

2 straipsnyje apie rinkodaros pranešimų reikalavimus nustatomi principai, kuriuos turi atitikti rinkodaros pranešimai, t. y.: i) rinkodaros pranešimai investuotojams turi būti atpažįstami kaip tokie, ii) juose turi būti vienodai aiškiai nurodyta su AIF ir KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų įsigijimu susijusi rizika ir nauda ir iii) visa rinkodaros pranešimuose pateikta informacija turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti. Jis iš esmės paremtas Direktyvos 2009/65/EB 77 straipsniu ir jo taikymo sritis išplečiama taip, kad aprėptų Direktyvą 2011/61/ES.

3 ir 4 straipsniuose nustatoma nacionalinių nuostatų dėl platinimo reikalavimų skaidrumo sistema. Kompetentingos institucijos internete paskelbs visus taikomus nacionalinius AIF ir KIPVPS platinimo reikalavimus reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei jų santraukas bent jau tarptautinių finansų srityje įprasta kalba, prašydamos juos paskelbti ta kalba greta teksto atitinkamoje valstybėje narėje naudojama oficialiąja kalba arba viena iš oficialiųjų kalbų. EVPRI bus pranešta apie šią informaciją ir ji savo svetainėje paskelbs ir tvarkys specialią centrinę duomenų bazę. Siekiant optimizuoti informacijos srautus tarp kompetentingų institucijų ir EVPRI, 3 straipsnyje numatytas įgaliojimas parengti techninius įgyvendinimo standartus, pagal kuriuos nustatomos standartinės pranešimų formos, šablonai ir procedūros.

Pagal 5 straipsnį, kai kompetentingos institucijos reikalauja sistemingai informuoti apie rinkodaros pranešimus, kad patikrintų, ar tie pranešimas atitinka susijusias nacionalines nuostatas dėl platinimo reikalavimų, kompetentingos institucijos turi priimti sprendimą per 10 darbo dienų. Patikrinimas negali būti išankstinė platinimo sąlyga. 5 straipsnyje taip pat nustatyta, kad kompetentingos institucijos turi taikyti ir skelbti taikomas procedūras, kuriomis užtikrinama, kad būtų taikomos skaidrios ir nediskriminacinės sąlygos, nepriklausomai nuo tikrinamo investicinio fondo kilmės. Kompetentingos institucijos kasmet privalo informuoti EVPRI apie sprendimus dėl rinkodaros pranešimų atmetimo arba prašymo juos pakeisti. Siekiant užtikrinti, kad mažmeniniams investuotojams būtų taikomos vienodos sąlygos, šiuos reikalavimus taip pat turėtų taikyti AIFV, kai valstybės narės jiems leidžia savo teritorijose platinti AIF investicinius vienetus ar akcijas mažmeniniams investuotojams.

6 straipsnyje nustatyta, kad, kai kompetentinga institucija taiko mokesčius arba rinkliavas, tie mokesčiai ar rinkliavos turi būti proporcingi vykdomoms priežiūros užduotims, o susijusios sąskaitos faktūros turi būti siunčiamos į AIFV arba KIPVPS valdymo įmonių registruotas buveines.

7 straipsnyje nustatyta, kad kompetentingos institucijos savo interneto svetainėse turi skelbti ir tvarkyti centrines mokesčių ar rinkliavų arba jų apskaičiavimo metodikų duomenų bazes. Informacija turi būti pateikta bent jau tarptautinių finansų srityje įprasta kalba. Pagal sistemą numatoma, kad kompetentingos institucijos praneša svarbią informaciją. Siekiant optimizuoti informacijos srautus tarp kompetentingų institucijų ir EVPRI, EVPRI turi parengti techninius įgyvendinimo standartus, pagal kuriuos nustatomos standartinės pranešimų formos, šablonai ir procedūros.

8 straipsniu EVPRI pavedama užduotis internete skelbti ir tvarkyti interaktyvią centrinę kompetentingų institucijų taikomų mokesčių ar rinkliavų arba, kai taikoma, naudotų apskaičiavimo metodikų duomenų bazę.

9 straipsnyje, kaip 8 straipsnyje numatytos interaktyvios centrinės duomenų bazės dalis, numatyta interaktyvi mokesčių ir rinkliavų priemonė, leidžianti vartotojui atlikti skaičiavimus internetu.

10 straipsnyje nustatytas reikalavimas, kad EVPRI savo interneto svetainėje skelbtų ir tvarkytų centrinę visų AIFV, KIPVPS valdymo įmonių, AIF ir KIPVPS duomenų bazę. Ši duomenų bazė paremta pagal Direktyvos 2009/65/EB 6 straipsnio 1 dalį ir Direktyvos 2011/61/ES 7 straipsnio 5 dalį EVPRI gauta informacija ir pagal tas direktyvas kompetentingų institucijų gautais pranešimais ir pranešimo laiškais, perduodamais EVPRI pagal šio reglamento 11 straipsnio 1 dalį.

Pagal 11 straipsnį reikalaujama, kad kompetentingos institucijos perduotų 10 straipsnyje nurodytus pranešimus ir pranešimo laiškus EVPRI. Siekiant standartizuoti ir optimizuoti informacijos srautus tarp investicinių fondų ir (arba) AIFV arba KIPVPS valdymo įmonių ir kompetentingų institucijų ir tarp kompetentingų institucijų ir EVPRI, šiame straipsnyje taip pat nustatyti įgaliojimai parengti techninius reguliavimo ir įgyvendinimo standartus.

12 ir 13 straipsniais Reglamente (ES) Nr. 345/2013 ir Reglamente (ES) Nr. 346/2013 įvedama išankstinio platinimo sąvoka. Šiuo pakeitimu būtų sudarytos sąlygos pagal šiuos reglamentus registruotiems valdytojams kryptingai pritraukti investuotojus patikrinant jų susidomėjimą numatomomis investicijų galimybėmis ar strategijomis per išankstinį platinimą. Šiuo pakeitimu būtų užtikrintos tokios pat veiklos sąlygos, kaip ir valdytojams, kuriems suteiktas leidimas pagal Direktyvos 2011/61/ES 6 straipsnį, kurie naudojasi išankstinio platinimo koncepcija, nustatyta [nuoroda į direktyvą, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB ir Direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu].

14 straipsnyje nustatyta, kad praėjus 60 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos Komisija atlieka šio reglamento įvertinimą.

2018/0045 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo fondų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę, 23

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)dėl skirtingų reguliavimo ir priežiūros metodų, taikomų alternatyvaus investavimo fondų (AIF), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES 24 4 straipsnio 1 dalies a punkte, ir kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/65/EB 25 , investicinių vienetų ar akcijų platinimui tarpvalstybiniu mastu, rinka yra susiskaidžiusi ir kyla kliūčių tarpvalstybiniu mastu platinti AIF ir KIPVPS investicinius vienetus ar akcijas ir jų įsigyti, o tai savo ruožtu gali trukdyti juos platinti kitose valstybėse narėse;

(2)siekiant sustiprinti investiciniams fondams taikomą reglamentavimo sistemą ir geriau apsaugoti investuotojus, į AIF ir KIPVPS investuojantiems investuotojams skirti rinkodaros pranešimai turėtų būti atpažįstami kaip tokie, juose turėtų būti vienodai aiškiai nurodyta su AIF arba KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų įsigijimu susijusi rizika ir nauda. Be to, visa rinkodaros pranešimuose esanti informacija turėtų būti pateikta teisingai, aiškiai ir neklaidinančiai. Siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą ir vienodas AIF ir KIPVPS veiklos sąlygas, rinkodaros pranešimų standartai turėtų būti vienodai taikomi AIF ir KIPVPS rinkodaros pranešimams;

(3)kompetentingos institucijos, kurios nusprendžia reikalauti sistemingai informuoti apie rinkodaros pranešimus, turėtų patikrinti, ar tie pranešimai atitinka šį reglamentą ir kitus taikomus reikalavimus, t. y., ar rinkodaros pranešimai yra atpažįstami kaip tokie, ar juose vienodai aiškiai nurodyta su KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų ir, kai valstybė narė leidžia platinti AIF investicinius vienetus ar akcijas mažmeniniams klientams, AIF investicinių vienetų ar akcijų įsigijimu susijusi rizika ir nauda, ir ar visa rinkodaros pranešimuose esanti informacija pateikta teisingai, aiškiai ir neklaidinančiai;

(4)siekiant didinti skaidrumą ir stiprinti investuotojų apsaugą, turėtų būti pagerinta prieiga prie informacijos apie AIF arba KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimo reikalavimus, nustatytus nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose, reikalaujant, kad kompetentingos institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) savo svetainėse tvarkytų centrines duomenų bazes bent jau tarptautinių finansų srityje įprasta kalba;

(5)siekiant užtikrinti vienodas sąlygas AIFV ir KIPVPS valdymo įmonėms ir padėti joms nuspręsti, ar užsiimti investicinių fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimu tarpvalstybiniu mastu, svarbu, kad kompetentingų institucijų taikomi mokesčiai ir rinkliavos už direktyvose 2009/65/EB ir 2011/61/ES nurodytą veiklos leidimų išdavimą, registraciją ir priežiūrą būtų proporcingi atliktoms priežiūros užduotims ir būtų viešai atskleisti ir kad tie mokesčiai ir rinkliavos būtų skelbiami jų svetainėse. Dėl tos pačios priežasties EVPRI svetainėje turėtų būti pateikta interaktyvi priemonė, naudojama kompetentingų institucijų taikomiems mokesčiams ir rinkliavoms apskaičiuoti;

(6)kadangi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 26 EVPRI turėtų stebėti ir vertinti rinkos pokyčius savo kompetencijos srityje, yra tinkama ir būtina gausinti EVPRI žinias išplečiant egzistuojančias EVPRI duomenų bazes, kad į jas būtų įtraukti visi AIFV ir KIPVPS valdymo įmonės ir visi AIF ir KIPVPS, kuriuos tos valdymo įmonės valdo ir kurių investicinius vienetus ar akcijas jos platina, ir valstybės narės, kuriose platinami šių fondų investiciniai vienetai ar akcijos. Tuo tikslu kompetentingos institucijos turėtų perduoti EVPRI pranešimus, pranešimo laiškus ar raštiškus pranešimus, kuriuos jos gavo pagal direktyvas 2009/65/EB ir 2011/61/ES;

(7)siekiant užtikrinti vienodas reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 345/2013 27 3 straipsnio b punkte, arba reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 346/2013 28 3 straipsnio b punkte, ir kitų AIF veiklos sąlygas, būtina į tuos reglamentus įtraukti išankstinio platinimo taisykles, kurios būtų tokios pat, kaip Direktyvoje 2011/61/ES nustatytos išankstinio platinimo taisyklės. Tomis taisyklėmis turėtų būti sudarytos sąlygos pagal tuos reglamentus registruotiems valdytojams kryptingai pritraukti investuotojus patikrinant jų susidomėjimą numatomomis investicijų į reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus ir reikalavimus atitinkančius socialinio verslumo fondus galimybėmis ar strategijomis;

(8)Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti EVPRI parengtus techninių reguliavimo standartų projektus, susijusius su informacijos apie kompetentingų institucijų taikomus mokesčius ar rinkliavas arba, kai taikoma, tų mokesčių ar rinkliavų apskaičiavimo metodikas, pateikimu. Be to, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti EVPRI parengtus techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatoma informacija, kuri turi būti pateikta pranešimuose, pranešimo laiškuose ir raštiškuose pranešimuose apie tarpvalstybinę veiklą, kaip reikalaujama pagal direktyvas 2009/65/EB ir 2011/61/ES. Komisija tuos techninių reguliavimo standartų projektus turėtų patvirtinti priimdama deleguotuosius aktus pagal SESV 290 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius;

(9)Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti EVPRI parengtus techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriais nustatomos kompetentingų institucijų teikiamų pranešimų apie įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su jų teritorijose taikomais platinimo reikalavimais, jų taikomų mokesčių ar rinkliavų lygiu ir, kai taikoma, jų apskaičiavimo metodikomis, ir jų santraukas, standartinės formos, šablonai ir procedūros. Be to, siekiant pagerinti informacijos perdavimą kompetentingoms institucijoms ir tarp kompetentingų institucijų ir EVPRI, techniniai įgyvendinimo standartai turėtų apimti pranešimus, pranešimo laiškus ir raštiškus pranešimus apie tarpvalstybinę veiklą, kaip reikalaujama pagal direktyvas 2009/65/EB ir 2011/61/ES. Komisija turėtų priimti tuos įgyvendinimo techninius standartus kaip įgyvendinimo aktus pagal SESV 291 straipsnį ir vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsniu;

(10)būtina koordinuoti Komisijai suteiktus įgaliojimus priimti EVPRI parengtus techninių reguliavimo standartų ir techninių įgyvendinimo standartų projektus, susijusius su pranešimais, pranešimo laiškais ar raštiškais pranešimais apie tarpvalstybinę veiklą pagal šį reglamentą ir pagal direktyvas 2009/65/EB ir 2011/61/ES. Todėl [Direktyva, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB ir Direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu] šie įgaliojimai turėtų būti išbraukti iš direktyvų 2009/65/EB ir 2011/61/ES;

(11)bet koks asmens duomenų tvarkymas taikant šį reglamentą, kaip antai kompetentingų institucijų vykdomas keitimasis asmens duomenimis arba jų perdavimas, turėtų būti vykdomas laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 29 , o bet kokie EVPRI informacijos mainai ir jos perdavimas turėtų būti vykdomi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 30 ;

(12)praėjus penkeriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija turėtų įvertinti šio reglamento taikymą. Atliekant įvertinimą turėtų būti atsižvelgta į rinkos pokyčius ir įvertinta, ar nustatytomis priemonėmis pavyko pagerinti investicinių fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimą tarpvalstybiniu mastu;

(13)siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina sinchronizuoti įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriais įgyvendinama [direktyva, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB ir Direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu], nuostatų ir šio reglamento nuostatų, susijusių su rinkodaros pranešimais ir išankstiniu platinimu, taikymo datas;

(14)kadangi šio reglamento tikslų, t. y. kuriant kapitalo rinkų sąjungą padidinti rinkos efektyvumą, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)    AIF – AIF, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte;

b)    AIFV – AIFV, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies b punkte;

c)    kompetentinga institucija – kompetentinga institucija, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies h punkte, arba kompetentinga institucija, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies f punkte arba Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies h punkte;

d)    buveinės valstybė narė – valstybė narė, kurioje yra registruota AIFV arba KIPVPS valdymo įmonės buveinė;

e)    KIPVPS – KIPVPS, kuriam suteiktas leidimas pagal Direktyvos 2009/65/EB 5 straipsnį;

f)    KIPVPS valdymo įmonė – valdymo įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkte.

2 straipsnis

Rinkodaros pranešimams taikomi reikalavimai

1.AIFV arba KIPVPS valdymo įmonės užtikrina, kad visi rinkodaros pranešimai investuotojams būtų atpažįstami kaip tokie, juose būtų vienodai aiškiai nurodyta su AIF arba KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų įsigijimu susijusi rizika ir nauda ir kad visa rinkodaros pranešimuose pateikta informacija būtų teisinga, aiški ir neklaidinanti.

2.KIPVPS valdymo įmonės užtikrina, kad rinkodaros pranešimai, kuriuose pateikta konkreti informacija apie KIPVPS, neprieštarautų Direktyvos 2009/65/EB 68 straipsnyje nurodytame prospekte pateiktai informacijai ir tos direktyvos 78 straipsnyje nurodytai pagrindinei informacijai investuotojams ir nesumenkintų jos svarbos. KIPVPS valdymo įmonės užtikrina, kad visuose rinkodaros pranešimuose būtų nurodyta, kad egzistuoja prospektas ir kad galima gauti pagrindinę informaciją investuotojams. Rinkodaros pranešime nurodoma kur, kaip ir kokia kalba investuotojai arba potencialūs investuotojai gali gauti prospektą ir pagrindinę informaciją investuotojams.

3.AIFV užtikrina, kad rinkodaros pranešimuose, kuriuose kviečiama pirkti AIF investicinius vienetus ar akcijas ir kuriuose pateikta konkreti informacija apie AIF, nebūtų jokių teiginių, prieštaraujančių informacijai, kuri turi būti atskleista investuotojams pagal Direktyvos 2011/61/ES 23 straipsnį, arba menkinančių jos svarbą.

4.Šio straipsnio 2 dalis mutatis mutandis taikoma AIF, kurie skelbia prospektą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2017/1129 31 arba pagal nacionalinę teisę arba taiko taisykles, susijusias su Direktyvos 2009/65/EB 78 straipsnyje nurodytos pagrindinės informacijos investuotojams formatu ir turiniu.

5.Iki [LB: prašom įrašyti datą – 24 mėnesiai po įsigaliojimo dienos] EVPRI paskelbia pirmoje dalyje nurodytiems rinkodaros pranešimams taikomų reikalavimų gaires, atsižvelgdama į tai, kad rinkodaros pranešimai gali būti teikiami internetu, o vėliau tas gaires periodiškai atnaujina.

3 straipsnis

Nacionalinių nuostatų dėl platinimo reikalavimų skelbimas

1.Kompetentingos institucijos savo interneto svetainėse skelbia ir tvarko centrines duomenų bazes, kuriose pateikti taikomi AIF ir KIPVPS platinimo reikalavimus reglamentuojantys nacionaliniai įstatymai ir kiti teisės aktai bei jų santraukos bent jau tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

2.Kompetentingos institucijos praneša EVPRI apie 1 dalyje nurodytus įstatymus ir kitus teisės aktus bei jų santraukas ir pateikia nuorodas į kompetentingų institucijų svetaines, kuriose ta informacija paskelbta.

Kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša EVPRI apie bet kokius šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos pasikeitimus.

3.EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų, kuriais nustatomos standartinės formos, šablonai ir procedūros, taikomi teikiant pranešimus pagal šį straipsnį, projektus.

EVPRI tuos įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai iki [LB: prašom įrašyti datą – 18 mėnesių po įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

4.Iki [LB: prašom įrašyti datą – 48 mėnesiai nuo įsigaliojimo dienos] EVPRI ataskaitoje išnagrinėja 1 dalyje nurodytus platinimo reikalavimus ir apie ją informuoja Komisiją. EVPRI ataskaitą atnaujina kas dvejus metus.

4 straipsnis

EVPRI centrinė nacionalinių nuostatų dėl platinimo reikalavimų duomenų bazė

Iki [LB: prašom įrašyti datą – 30 mėnesių po įsigaliojimo dienos] EVPRI savo svetainėje viešai skelbia ir tvarko centrinę duomenų bazę, kurioje pateikti nacionaliniai įstatymai ir kiti teisės aktai, susiję su platinimo reikalavimais, ir jų santraukos, taip pat nuorodos į kompetentingų institucijų svetaines.

5 straipsnis

Rinkodaros pranešimų patikrinimas

1.Išimtinai siekiant patikrinti atitiktį šiam reglamentui ir nacionalinėms nuostatoms dėl platinimo reikalavimų, kompetentingos institucijos gali pareikalauti sistemingai informuoti apie rinkodaros pranešimus, kuriuos KIPVPS valdymo įmonės ketina tiesiogiai arba netiesiogiai panaudoti bendraudamos su investuotojais.

Pirmoje pastraipoje nurodytas sistemingas informavimas nėra išankstinė prekybos KIPVPS investiciniais vienetais sąlyga.

Kai kompetentingos institucijos reikalauja informuoti apie pirmoje pastraipoje nurodytus rinkodaros pranešimus, jos per 10 darbo dienų nuo pirmos darbo dienos po informacijos gavimo informuoja KIPVPS valdymo įmonę apie kiekvieną prašymą iš dalies pakeisti jos rinkodaros pranešimus.

2.Kompetentingos institucijos, kurios reikalauja sistemingai informuoti apie rinkodaros pranešimus, nustato, taiko ir skelbia savo svetainėse sistemingo informavimo apie rinkodaros pranešimus procedūras. Vidaus taisyklėmis ir procedūromis užtikrinama, kad visiems KIPVPS būtų taikomos skaidrios ir nediskriminacinės sąlygos, nepriklausomai nuo valstybės narės, kurioje KIPVPS išduotas leidimas.

3.Jeigu valstybės narės leidžia AIFV savo teritorijose platinti AIF investicinius vienetus ar akcijas mažmeniniams investuotojams, tiems AIFV mutatis mutandis taikomos šio straipsnio 1 ir 2 dalys.

4.Kompetentingos institucijos, kurios reikalauja sistemingai informuoti apie rinkodaros pranešimus, kaip nurodyta 1 dalyje, iki kiekvienų metų kovo 31 d. pateikia ataskaitą EVPRI apie ankstesniais metais priimtus sprendimus dėl rinkodaros pranešimų atmetimo arba prašymo juos pakeisti.

EVPRI skirtoje ataskaitoje pateikiama tokia informacija:

(a)bendras priimtų sprendimų skaičius, aiškiai atskiriant dažniausius pažeidimus, įskaitant dalyko aprašymą;

(b)kiekvieno sprendimo rezultatai;

(c)vienas konkretus kiekvieno iš a punkte nurodytų pažeidimų pavyzdys.

Iki kiekvienų metų birželio 30 d. EVPRI pateikia ataskaitą Komisijai, kurioje analizuoja nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių rinkodaros pranešimus, poveikį.

6 straipsnis

Bendrieji principai, susiję su mokesčiais ar rinkliavomis

1.Kompetentingų institucijų taikomi mokesčiai ar rinkliavos yra proporcingi išlaidoms, susijusioms su veiklos leidimu arba registracija ir priežiūros ir tyrimo įgaliojimų vykdymu pagal Direktyvos 2011/61/ES 44, 45 ir 46 straipsnius ir Direktyvos 2009/65/EB 97 ir 98 straipsnius.

2.Kompetentingos institucijos siunčia sąskaitą faktūrą už atitinkamus finansinius metus į AIFV arba KIPVPS valdymo įmonės registruotąją buveinę. Sąskaitoje faktūroje nurodomi pirmoje pastraipoje minėti mokesčiai ar rinkliavos, mokėjimo priemonės ir data, iki kurios turi būti atliktas mokėjimas.

7 straipsnis

Nacionalinių nuostatų dėl mokesčių ir rinkliavų skelbimas

1.Iki [LB: prašom įrašyti datą – 6 mėnesiai po įsigaliojimo dienos] kompetentingos institucijos savo svetainėse viešai paskelbia ir tvarko centrines duomenų bazes, kuriose pateikiami 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti mokesčiai ar rinkliavos arba, kai taikoma, tų mokesčių ar rinkliavų apskaičiavimo metodikos bent jau tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

2.Kompetentingos institucijos informuoja EVPRI apie 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų mokesčių ar rinkliavų lygius ir, kai taikoma, tų mokesčių ar rinkliavų apskaičiavimo metodikas.

Kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša EVPRI apie bet kokius pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos pasikeitimus.

3.EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų, kuriuose nustatoma, kokią informaciją kompetentingos institucijos turi pateikti EVPRI pagal šį straipsnį, projektus.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki [LB: prašom įrašyti datą – 18 mėnesių po įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

4.EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų, kuriais nustatomos standartinės formos, šablonai ir procedūros, taikomi teikiant pranešimus pagal šį straipsnį, projektus.

EVPRI tuos įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai iki [LB: prašom įrašyti datą – 18 mėnesių po įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

8 straipsnis

EVPRI interaktyvi mokesčių ir rinkliavų duomenų bazė

Iki [LB: prašom įrašyti datą – 30 mėnesių po įsigaliojimo dienos] EVPRI savo svetainėje viešai paskelbia ir tvarko interaktyvią duomenų bazę, viešai prieinamą bent jau tarptautinių finansų srityje įprasta kalba, kurioje išvardyti 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti mokesčiai ar rinkliavos arba, kai taikoma, tų mokesčių ar rinkliavų apskaičiavimo metodikos.

Interaktyvioje duomenų bazėje pateikiamos nuorodos į 7 straipsnio 1 dalyje nurodytas kompetentingų institucijų svetaines.

9 straipsnis

EVPRI interaktyvi mokesčių ir rinkliavų priemonė

Iki [LB: prašom įrašyti datą – 30 mėnesių po įsigaliojimo dienos] EVPRI parengia ir savo svetainėje viešai paskelbia ir tvarko interaktyvią priemonę, viešai prieinamą bent jau tarptautinių finansų srityje įprasta kalba, kurioje pateikiami 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti mokesčiai ir rinkliavos.

Interaktyvi priemonė yra 8 straipsnyje nurodytos interaktyvios duomenų bazės dalis.

10 straipsnis

EVPRI centrinė AIFV, KIPVPS valdymo įmonių, AIF ir KIPVPS duomenų bazė

Iki [LB: prašom įrašyti datą – 30 mėnesių po įsigaliojimo dienos] EVPRI savo svetainėje viešai paskelbia ir tvarko centrinę duomenų bazę, viešai prieinamą tarptautinių finansų srityje įprasta kalba, kurioje išvardyti visi AIFV, KIPVPS valdymo įmonės, AIF ir KIPVPS, kuriuos tie AIFV ir KIPVPS valdymo įmonės valdo ir kurių investicinius vienetus ar akcijas platina, ir valstybės narės, kuriose platinami šių fondų investiciniai vienetai ar akcijos.

11 straipsnis

EVPRI skirtų pranešimų standartizavimas

1.Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos perduoda EVPRI bet kokį pranešimą, pranešimo laišką, raštišką pranešimą ar informaciją, nurodytą Direktyvos 2009/65/EB 17 straipsnio 3 ir 8 dalyse, 18 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 93 straipsnio 3 ir 8 dalyse ir 93a straipsnio 3 dalyje ir Direktyvos 2011/61/ES 31 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 32 straipsnio 3 ir 7 dalyse, 32a straipsnio 3 dalyje ir 33 straipsnio 2 ir 3 dalyse.

2.EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų, kuriuose nurodoma, kokią informaciją reikia pateikti pagal Direktyvos 2009/65/EB 17 straipsnio 1, 2, 3, 8 ir 9 dalis, 18 straipsnio 1, 2 ir 4 dalis, 93 straipsnio 1, 2 ir 8 dalis ir 93a straipsnio 2 dalį ir Direktyvos 2011/61/ES 32a straipsnio 2 dalį ir 33 straipsnio 2, 3 ir 6 dalis, projektus.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki [LB: prašom įrašyti datą – 18 mėnesių po įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

3.EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų, kuriais nustatomos Direktyvos 2009/65/EB 17 straipsnio 1, 2, 3, 8 ir 9 dalyse, 18 straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse, 93 straipsnio 1, 2 ir 8 dalyse ir 93a straipsnio 2 dalyje ir Direktyvos 2011/61/ES 31 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 32 straipsnio 2 ir 7 dalyse, 32a straipsnio 2 dalyje ir 33 straipsnio 2, 3 ir 6 dalyse nurodytos informacijos perdavimo formos, šablonai ir procedūros, įskaitant pirmos dalies tikslais kompetentingų institucijų taikomą informacijos perdavimo procedūrą, projektus.

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai iki [LB: prašom įrašyti datą – 18 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

12 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 iš dalies keičiamas taip:

(1)3 straipsnis papildomas o punktu:

„o)    išankstinis platinimas – reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojo ar jo vardu vykdomas tiesioginis arba netiesioginis informacijos apie investavimo strategijas ar investavimo idėjas teikimas potencialiems investuotojams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta arba registruotoji buveinė yra Sąjungoje, siekiant patikrinti jų susidomėjimą dar neužregistruotu reikalavimus atitinkančiu rizikos kapitalo fondu;“.

(2)Įterpiamas 4a straipsnis:

4a straipsnis

1. Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai gali užsiimti išankstiniu platinimu Sąjungoje, išskyrus atvejus, kai potencialiems investuotojams pateikiama informacija:

(a)yra susijusi su įsteigtais reikalavimus atitinkančiais rizikos kapitalo fondais;

(b)apima nuorodą į įsteigtus reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus;

(c)suteikia galimybę investuotojams įsipareigoti įsigyti konkrečių reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investicinius vienetus ar akcijas;

(d)prilygsta dar neužregistruotų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų prospektui, steigiamiesiems dokumentams, siūlymo dokumentams, pasirašymo formoms ar panašiems dokumentams projekto arba galutine forma, kurie leidžia investuotojams priimti investicinį sprendimą.

2. Kompetentingos institucijos nereikalauja, kad reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai praneštų apie savo ketinimą užsiimti išankstiniu platinimu.

3. Laikoma, kad investuotojų vykdomas reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų, užregistruotų po išankstinio platinimo pagal 1 dalį, investicinių vienetų ar akcijų pasirašymas arba reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų, kuriuos valdo ir kurių investicinius vienetus ar akcijas platina reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai, užsiimantys dar neužregistruotų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų, pasižyminčių panašiomis savybėmis, išankstiniu platinimu, investicinių vienetų ar akcijų pasirašymas yra platinimo rezultatas.

4. Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai, siūlantys pasirašyti reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investicinius vienetus ar akcijas, kurie buvo išankstinio platinimo objektas, laikydamiesi 15 straipsnio informuoja kompetentingą instituciją.“

13 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 iš dalies keičiamas taip:

(1)3 straipsnis papildomas o punktu:

„o)    išankstinis platinimas – kai reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojo ar jo vardu vykdomas tiesioginis arba netiesioginis informacijos apie investavimo strategijas ar investavimo idėjas teikimas potencialiems investuotojams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta arba registruotoji buveinė yra Sąjungoje, siekiant patikrinti jų susidomėjimą dar neužregistruotu reikalavimus atitinkančiu socialinio verslumo fondu;“.

(2)Įterpiamas 4a straipsnis:

4a straipsnis

1. Reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai gali užsiimti išankstiniu platinimu Sąjungoje, išskyrus atvejus, kai potencialiems investuotojams pateikiama informacija:

(a)yra susijusi su įsteigtais reikalavimus atitinkančiais socialinio verslumo fondais;

(b)apima nuorodą į įsteigtus reikalavimus atitinkančius socialinio verslumo fondus;

(c)suteikia galimybę investuotojams įsipareigoti įsigyti konkrečių reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų investicinius vienetus ar akcijas;

(d)prilygsta dar neužregistruotų reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų prospektui, steigiamiesiems dokumentams, siūlymo dokumentams, pasirašymo formoms ar panašiems dokumentams projekto arba galutine forma, kurie leidžia investuotojams priimti investicinį sprendimą.

2. Kompetentingos institucijos nereikalauja, kad reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai praneštų apie savo ketinimą užsiimti išankstiniu platinimu.

3. Laikoma, kad investuotojų vykdomas reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų, užregistruotų po išankstinio platinimo pagal 1 dalį, investicinių vienetų ar akcijų pasirašymas arba reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų, kuriuos valdo ir kurių investicinius vienetus ar akcijas platina reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai, užsiimantys dar neužregistruotų reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų, pasižyminčių panašiomis savybėmis, išankstiniu platinimu, investicinių vienetų ar akcijų pasirašymas yra platinimo rezultatas.

4. Reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai, siūlantys pasirašyti reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų investicinius vienetus ar akcijas, kurie buvo išankstinio platinimo objektas, laikydamiesi 16 straipsnio informuoja kompetentingą instituciją.“

14 straipsnis

Vertinimas

Iki [LB: prašom įrašyti datą – 60 mėnesių po įsigaliojimo dienos] Komisija, remdamasi viešomis konsultacijomis ir atsižvelgdama į diskusijas su EVPRI ir kompetentingomis institucijomis, atlieka šio reglamento taikymo vertinimą.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo [LB: prašom įrašyti datą – dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje], išskyrus 2 straipsnio 1 ir 4 dalis, 3 straipsnio 1 ir 2 dalis, 12 ir 13 straipsnius, kurie taikomi nuo [PO: prašom įrašyti datą – 24 mėnesiai po įsigaliojimo dienos].

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

Pirmininkas    Pirmininkas

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

1.PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

1.1.Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

1.2.Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) VGV / VGB sistemoje

1.3.Pasiūlymo (iniciatyvos) pobūdis

1.4.Tikslas (-ai)

1.5.Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

1.6.Trukmė ir finansinis poveikis

1.7.Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai)

2.VALDYMO PRIEMONĖS

2.1.Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės

2.2.Valdymo ir kontrolės sistema

2.3.Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

3.NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS

3.1.Atitinkama (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)

3.2.Numatomas poveikis išlaidoms

3.2.1.Numatomo poveikio išlaidoms santrauka

3.2.2.Numatomas poveikis veiklos asignavimams

3.2.3.Numatomas poveikis administracinio pobūdžio asignavimams

3.2.4.Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa

3.2.5.Trečiųjų šalių įnašai

3.3.Numatomas poveikis įplaukoms

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

1.PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

1.1.Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo fondų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013, pasiūlymas

1.2.Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys)

Finansinis stabilumas, finansinės paslaugos ir kapitalo rinkų sąjunga

1.3.Pasiūlymo (iniciatyvos) pobūdis

◻ Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su nauja priemone

Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su nauja priemone, kuri bus priimta įgyvendinus bandomąjį projektą ir (arba) atlikus parengiamuosius veiksmus 32

☑ Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su esamos priemonės galiojimo pratęsimu

◻ Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su priemone, perorientuota į naują priemonę

1.4.Tikslas (-ai)

1.4.1.Komisijos daugiametis (-čiai) strateginis (-iai) tikslas (-ai), kurio (-ių) siekiama šiuo pasiūlymu (šia iniciatyva)

Pirmas bendrasis tikslas. Naujas darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų postūmis

Antras bendrasis tikslas. Stipresnė ir teisingesnė vidaus rinka, turinti stipresnį pramonės pagrindą

1.4.2.Konkretus (-ūs) tikslas (-ai)

1.6. Didesnis tarpvalstybinių investicijų srautas.

2.4. Vartotojai turi prieigą prie saugaus ir patikimo draudimo, pensijų ir KIPVPS produktų ir paslaugų tiek savo šalyje, tiek užsienyje.

Atitinkama VGV / VGB veikla

12. Finansinės paslaugos ir kapitalo rinkos

1.4.3.Numatomas (-i) rezultatas (-ai) ir poveikis

Nurodyti poveikį, kurį pasiūlymas (iniciatyva) turėtų padaryti tiksliniams gavėjams (tikslinėms grupėms).

Sumažinus reguliavimo kliūtis platinti investicinių fondų investicinius vienetus ar akcijas tarpvalstybiniu mastu, turėtų sumažėti turto valdytojų tarpvalstybinės veiklos išlaidos ir taip sparčiau didėtų tarpvalstybinio investicinių fondų vienetų platinimo mastas ir būtų stiprinama bendroji ES investicinių fondų rinka.

Tai savo ruožtu turėtų sumažinti rinkos susiskaidymą, padidinti konkurenciją ir galiausiai suteikti platesnį pasirinkimą ir didesnę naudą ES investuotojams.

1.4.4.Rezultatų ir poveikio rodikliai

Iki 2019 m. pabaigos Komisija parengs išsamią šio pasiūlymo rezultatų ir poveikio stebėsenos programą. Stebėsenos programoje bus nustatytos duomenų ir kitų būtinų įrodymų rinkimo priemonės ir periodiškumas. Joje bus nurodyti veiksmai, kurių turi imtis Komisija, valstybės narės ir EVPRI duomenims bei kitiems įrodymams rinkti ir analizuoti.

Renkant informaciją, reikalingą šio pasiūlymo poveikiui stebėti ir įvertinti, galėtų būti remiamasi šiuo neišsamiu šaltinių sąrašu:

a)    kompetentingų institucijų svetainėse pateikta informacija apie nacionalinius platinimo reikalavimus ir reguliavimo mokesčius ir rinkliavas,

b)    EVPRI nacionalinių platinimo reikalavimų duomenų bazė,

c)    EVPRI reguliavimo mokesčių ir rinkliavų duomenų bazė,

d)    EVPRI interaktyvi reguliavimo mokesčių ir rinkliavų priemonė,

e)    EVPRI pranešimų duomenų bazė.

Šaltinis, nurodytas e punkte, suteiktų galimybę Komisijai patikrinti, ar įgyvendintas bendras politikos tikslas, o šaltiniai, nurodyti a ir d punktuose, galėtų padėti analizuoti, kokiu mastu įgyvendinti konkretūs politikos tikslai.

Stebėsenos ir vertinimo rodikliai, susiję su šiais šaltiniais, apimtų tokius rezultatus:

   kompetentingų institucijų ir EVPRI svetainių sukūrimą / atnaujinimą (a–c punktuose nurodytų šaltinių), taip pat patikrinimus, ar informacija pateikta šiose svetainėse;

   EVPRI interaktyvios rinkliavų ir mokesčių duomenų bazės sukūrimą (d punkte nurodyto šaltinio), patikrinimą, ar duomenų bazė veikia.

Rezultatų ir poveikio analizė turėtų būti paremta e punkte nurodytu šaltiniu. Šis šaltinis leidžia nustatyti bendrą ir kiekvienos valstybės narės pranešimų skaičių, taip pat jo augimo normą apskritai ir kiekvienoje valstybėje narėje. Atliekant analizę turėtų būti atsižvelgiama į dabartinio tarpvalstybinio fondų platinimo masto padidėjimo lyginamąjį indeksą: per paskutinius penkerius metus vidutinis tarpvalstybinių fondų skaičiaus augimas buvo 6,8 % per metus. Jei visi kiti rodikliai išliktų tokie patys, dėl šios iniciatyvios augimas turėtų toliau spartėti. Šaltiniu, nurodytu e punkte, paremtą vertinimą EVPRI galėtų atlikti kartą per metus ir pateikti jį Europos Komisijai tolesniam naudojimui arba analizei vykdant stebėseną ir vertinimą.

1.5.Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

1.5.1.Trumpalaikiai arba ilgalaikiai poreikiai

Trumpuoju laikotarpiu EVPRI pavedama užduotis sukurti ir prižiūrėti nacionalinių platinimo reikalavimų, reguliavimo rinkliavų ir mokesčių ir pranešimų duomenų bazes. EVPRI taip pat pavesta įdiegti interaktyvią priemonę, kuri būtų reguliavimo mokesčių ir rinkliavų duomenų bazės dalis ir suteiktų galimybę suinteresuotiems subjektams apskaičiuoti kiekvienos valstybės narės reguliavimo rinkliavas.

Be to, per 18 mėnesių nuo šios iniciatyvos įsigaliojimo dienos EVPRI turės parengti techninius reguliavimo ir įgyvendinimo standartus.

1.5.2.Papildoma ES dalyvavimo nauda

Būtina imtis veiksmų ES lygmeniu, nes pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti šia iniciatyva, yra investicinių fondų vidaus rinkos veikimas (konkrečiau, investicinių fondų naudojimasis ES prekybos pasu), kuris neapsiriboja vienos valstybės narės teritorija ir kurio atskiros valstybės narės negali užtikrinti nacionaliniu lygmeniu. Be to, ankstesnėmis pastangomis suvienodinti nacionalinę šios srities (priežiūros) praktiką pasitelkus EVPRI nustatytos problemos išspręsti nepavyko. Todėl šiuo pasiūlymu aprašytos užduotys, kurių valstybės narės negali įvykdyti veikdamos pavieniui, pavedamos EVPRI.

1.5.3.Panašios patirties išvados

EVPRI jau buvo pavestos panašios užduotys, pvz., KIPVPS, AIF, EuVECA ir EuSEF įgaliotųjų valdytojų registrų tvarkymas. Patirtis iš esmės buvo teigiama.

1.5.4.Suderinamumas ir galima sąveika su kitomis atitinkamomis priemonėmis

Iniciatyva atitinka sustiprintą EVPRI vaidmenį, numatytą pasiūlyme dėl EPI peržiūros. Tačiau ji neturi tiesioginio poveikio Komisijos pasiūlymui dėl EPI peržiūros, nes ji susijusi su konkrečiu techniniu klausimu, kuris vykdant peržiūrą nenagrinėjamas.

1.6.Trukmė ir finansinis poveikis

 Pasiūlymo (iniciatyvos) trukmė ribota:

◻ pasiūlymas (iniciatyva) galioja nuo MMMM [MM DD] iki MMMM [MM DD];

finansinis poveikis nuo MMMM iki MMMM.

☑ Pasiūlymo (iniciatyvos) trukmė neribota:

įgyvendinimo pradinis laikotarpis – nuo MMMM iki MMMM,

vėliau – visuotinis taikymas.

1.7.Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai) 33

Tiesioginis valdymas, vykdomas Komisijos:

vykdomųjų įstaigų

Pasidalijamasis valdymas kartu su valstybėmis narėmis.

Netiesioginis valdymas, biudžeto vykdymo užduotis perduodant:

◻ tarptautinėms organizacijoms ir jų agentūroms (nurodyti);

◻ EIB ir Europos investicijų fondui;

☑ 208 ir 209 straipsniuose nurodytoms įstaigoms;

◻ viešosios teisės įstaigoms;

◻ įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė, veikiančioms viešųjų paslaugų srityje, jeigu jos pateikia pakankamų finansinių garantijų;

◻ įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės privatinė teisė, kurioms pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę ir kurios pateikia pakankamų finansinių garantijų;

◻ asmenims, kuriems pavestas konkrečių BUSP veiksmų vykdymas pagal ES sutarties V antraštinę dalį ir kurie nurodyti atitinkamame pagrindiniame teisės akte.

Pastabos

nėra duomenų

2.VALDYMO PRIEMONĖS

2.1.Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės

Nurodyti dažnumą ir sąlygas.

Remdamasi jau galiojančia tvarka EVPRI rengia reguliarias veiklos ataskaitas (įskaitant vidaus ataskaitas vyresniajai vadovybei, ataskaitas valdyboms ir metinės ataskaitos rengimą), be to, Audito Rūmai ir Vidaus audito tarnyba vykdo išteklių panaudojimo auditą. Siūlomų veiksmų stebėsena ir ataskaitų teikimas bus užtikrinami laikantis jau taikomų reikalavimų.

2.2.Valdymo ir kontrolės sistema

2.2.1.Nustatyta rizika

Siekiant teisiškai, ekonomiškai ir veiksmingai naudoti pasiūlymo įgyvendinimui skirtus asignavimus, tikimasi, kad įgyvendinant pasiūlymą nebus sudarytos sąlygos atsirasti naujai rizikai, dar nenumatytai pagal egzistuojančią EVPRI vidaus kontrolės sistemą.

2.2.2.Informacija apie įdiegtą vidaus kontrolės sistemą

EVPRI reglamente numatytos valdymo ir kontrolės sistemos jau įgyvendintos. EVPRI glaudžiai bendradarbiauja su Komisijos Vidaus audito tarnyba siekdama užtikrinti, kad visose vidaus kontrolės srityse būtų laikomasi tinkamų standartų. Tokia tvarka taip pat galios EVPRI atliekant savo vaidmenį pagal šį pasiūlymą. Metinės vidaus audito ataskaitos siunčiamos Komisijai, Parlamentui ir Tarybai.

2.3.Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

Siekiant kovoti su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita neteisėta veikla, EVPRI be apribojimų taikomos 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų nuostatos.

Šiuo metu EVPRI turi specialią kovos su sukčiavimu strategiją ir susijusį veiksmų planą. Strategija ir veiksmų planas taikomi nuo 2014 m. Aktyvesni EVPRI veiksmai kovos su sukčiavimu srityje atitinka Finansinio reglamento taisykles ir rekomendacijas (taikyti kovos su sukčiavimu priemones vykdant patikimą finansų valdymą), OLAF sukčiavimo prevencijos politiką, Komisijos kovos su sukčiavimu strategijos (COM(2011) 376) ir bendro požiūrio į ES decentralizuotas agentūras (2012 m. liepos mėn.) nuostatas ir susijusias veiksmų gaires.

Reglamentu, kuriuo įsteigiama EVPRI, nustatomos EVPRI biudžeto įgyvendinimo bei kontrolės nuostatos ir taikytinos finansinės taisyklės.

3.NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS

3.1.Atitinkama (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)

·Dabartinės biudžeto eilutės

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas ir biudžeto eilutes nurodyti eilės tvarka.

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija

Biudžeto eilutė

Išlaidų 
rūšis

Įnašas

1a: Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti

DA / NDA 34

ELPA šalių 35

šalių kandidačių 36

trečiųjų šalių

pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą

1.a

12 02 06 EVPRI

DA

NE

NE

NE

NE

·Prašomos sukurti naujos biudžeto eilutės

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas ir biudžeto eilutes nurodyti eilės tvarka.

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija

Biudžeto eilutė

Išlaidų 
rūšis

Įnašas

Numeris
[Išlaidų kategorija...........................................]

DA / NDA

ELPA šalių

šalių kandidačių

trečiųjų šalių

pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą

[…]

[…][XX.YY.YY.YY]

[…]

[…]

TAIP / NE

TAIP / NE

TAIP / NE

TAIP / NE

3.2.Numatomas poveikis išlaidoms 37

3.2.1.Numatomo poveikio išlaidoms santrauka

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Daugiametės finansinės programos išlaidų
kategorija

1a

Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti 

EVPRI

N metai 38

N + 1 metai 39

N + 2 metai

N + 3 metai

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

IŠ VISO

1 antraštinė dalis.

Įsipareigojimai

1)

0 441

0 191

Dėl EPI bendro finansavimo santykiu 60/40 tvarkos, čia parodoma tik 40 % numatytų išlaidų.

Mokėjimai

2)

0 441

0 191

2 antraštinė dalis.

Įsipareigojimai

1a)

Mokėjimai

2a)

3 antraštinė dalis.

Įsipareigojimai

3a)

Mokėjimai

3b)

IŠ VISO EVPRI skirta
asignavimų

Įsipareigojimai

= 1 + 1a

+ 3 a

0 441

0 191

Mokėjimai

= 2 + 2a

+ 3b

0 441

0 191


Daugiametės finansinės programos išlaidų
kategorija

5

„Administracinės išlaidos“

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

N metai

N + 1 metai

N + 2 metai

N + 3 metai

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

IŠ VISO

FISMA GD

• Žmogiškieji ištekliai

• Kitos administracinės išlaidos

IŠ VISO FISMA GD

Asignavimai

IŠ VISO asignavimų
pagal daugiametės finansinės programos

5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

(Iš viso įsipareigojimų = Iš viso mokėjimų)

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

N metai 40

N + 1 metai 41

N + 2 metai

N + 3 metai

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

IŠ VISO

IŠ VISO asignavimų
pagal daugiametės finansinės programos
5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ
 

Įsipareigojimai

0 441

0 191

Mokėjimai

0 441

0 191

3.2.2.Numatomas poveikis EVPRI asignavimams

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti veiklos asignavimai nenaudojami

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti veiklos asignavimai naudojami taip:

Įsipareigojimų asignavimai mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Nurodyti tikslus ir rezultatus

N metai

N + 1 metai 42

N + 2 metai

N + 3 metai

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

IŠ VISO

REZULTATAI

Rūšis 43

Vidutinės sąnaudos

Skaičius

Sąnau-dos

Skaičius

Sąnau-dos

Skaičius

Sąnau-dos

Skaičius

Sąnau-dos

Skaičius

Sąnau-dos

Skaičius

Sąnau-dos

Skaičius

Sąnau-dos

Bendras skaičius

Iš viso sąnaudų

KONKRETUS TIKSLAS Nr. 1.6 ir 2.4 44

– Reguliavimo mokesčių ir rinkliavų duomenų bazė

0 200

0 040

Dėl EPI bendro finansavimo santykiu 60/40 tvarkos, čia parodoma tik 40 % numatytų išlaidų.

– Pranešimų duomenų bazė

0 100

0 020

– Rezultatas

1 konkretaus tikslo tarpinė suma

2 KONKRETUS TIKSLAS ...

– Rezultatas

2 konkretaus tikslo tarpinė suma

IŠ VISO SĄNAUDŲ

0 300

0 060

3.2.3.Numatomas poveikis EVPRI žmogiškiesiems ištekliams

3.2.3.1.Santrauka

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimų nenaudojama

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimai naudojami taip:

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

N metai  45  

N + 1 metai  46

N + 2 metai

N + 3 metai

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

IŠ VISO

Pareigūnai (AD lygio)

0 141

(2 darbuotojai, įskaitant įdarbinimo išlaidas)

0 131

(2 darbuotojai)

Dėl EPI bendro finansavimo santykiu 60/40 tvarkos, čia parodoma tik 40 % numatytų išlaidų.

Pareigūnai (AST lygio)

Sutartininkai

Laikinieji darbuotojai

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai

IŠ VISO

0 141

(2 darbuotojai, įskaitant įdarbinimo išlaidas)

0 131 (2 darbuotojai)

Numatomas poveikis darbuotojams (papildomi etato ekvivalentai). Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis

N metai

N + 1 metai

N + 2 metai

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

AD16

AD15

AD14

AD13

AD12

AD11

AD10

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

 

Iš viso AD

0 141
(2 darbuotojai, įskaitant įdarbinimo išlaidas)

0 131
(2 darbuotojai)

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

AST2

AST1

Iš viso AST

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Iš viso AST / SC

BENDRA SUMA

0 141
(2 darbuotojai, įskaitant įdarbinimo išlaidas)

0 131
(2 darbuotojai)

Numatomas poveikis darbuotojams (papildomi darbuotojai). Išorės personalas

Sutartininkai

N metai

N + 1 metai

N + 2 metai

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

IV pareigų grupė

III pareigų grupė

II pareigų grupė

I pareigų grupė

Iš viso

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai

N metai

N + 1 metai

N + 2 metai

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

Iš viso

3.2.3.2.Numatomi pagrindinio GD žmogiškųjų išteklių poreikiai

Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškųjų išteklių nenaudojama.

Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškieji ištekliai naudojami taip:

Sąmatą nurodyti sveikaisiais skaičiais (arba ne smulkiau nei dešimtųjų tikslumu)

N metai

N + 1 metai

N + 2 metai

N + 3 metai

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

·Etatų plano pareigybės (pareigūnai ir laikinieji darbuotojai)

XX 01 01 01 (Komisijos būstinė ir atstovybės)

XX 01 01 02 (Delegacijos)

XX 01 05 01 (Netiesioginiai moksliniai tyrimai)

10 01 05 01 (Tiesioginiai moksliniai tyrimai)

 Išorės darbuotojai (etato ekvivalento vienetais) 47

XX 01 02 01 (CA, SNE, INT finansuojami iš bendrojo biudžeto)

XX 01 02 02 (CA, LA, SNE, INT ir JED delegacijose)

XX 01 04 yy 48

- būstinėje 49

- delegacijose

XX 01 05 02 (CA, SNE, INT – netiesioginiai moksliniai tyrimai)

10 01 05 02 (CA, INT, SNE – tiesioginiai moksliniai tyrimai)

Kitos biudžeto eilutės (nurodyti)

IŠ VISO

XX yra atitinkama politikos sritis arba biudžeto antraštinė dalis.

Žmogiškųjų išteklių poreikiai bus tenkinami panaudojant GD darbuotojus, jau paskirtus priemonei valdyti ir (arba) perskirstytus generaliniame direktorate, ir prireikus finansuojami iš papildomų lėšų, kurios atsakingam GD gali būti skiriamos pagal metinę asignavimų skyrimo procedūrą ir atsižvelgiant į biudžeto apribojimus.

Vykdytinų užduočių aprašymas:

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

Išorės darbuotojai

V priedo 3 skirsnyje turėtų būti pateiktas etato ekvivalentų išlaidų apskaičiavimo aprašymas.

3.2.4.Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa

   Pasiūlymas (iniciatyva) atitinka dabartinę daugiametę finansinę programą.

   Atsižvelgiant į pasiūlymą (iniciatyvą), reikės pakeisti daugiametės finansinės programos atitinkamos išlaidų kategorijos programavimą.

Paaiškinti, kaip reikia pakeisti programavimą, ir nurodyti atitinkamas biudžeto eilutes bei sumas.

[…]

   Įgyvendinant pasiūlymą (iniciatyvą) būtina taikyti lankstumo priemonę arba patikslinti daugiametę finansinę programą 50 .

Paaiškinti, ką reikia atlikti, ir nurodyti atitinkamas išlaidų kategorijas, biudžeto eilutes ir sumas.

[…]

3.2.5.Trečiųjų šalių įnašai

Pasiūlyme (iniciatyvoje) nenumatyta bendro su trečiosiomis šalimis finansavimo.

Pasiūlyme (iniciatyvoje) numatytas bendras finansavimas apskaičiuojamas taip:

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

N metai

N + 1 metai 51

N + 2 metai

N + 3 metai

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

Iš viso

Nurodyti bendrą finansavimą teikiančią įstaigą 

0 662

0 287

60 % numatytų išlaidų čia nurodomos dėl EPI bendro finansavimo tvarkos

IŠ VISO bendrai finansuojamų asignavimų

0 662

0 2873.3.Numatomas poveikis įplaukoms

   Pasiūlymas (iniciatyva) neturi finansinio poveikio įplaukoms.

   Pasiūlymas (iniciatyva) turi finansinį poveikį:

   nuosaviems ištekliams

   įvairioms įplaukoms

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Biudžeto įplaukų eilutė

Einamųjų finansinių metų asignavimai

Pasiūlymo (iniciatyvos) poveikis 52

N metai

N + 1 metai

N + 2 metai

N + 3 metai

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

….straipsnis

Įvairių asignuotųjų įplaukų atveju nurodyti biudžeto išlaidų eilutę (-es), kuriai (-ioms) daromas poveikis.

[…]

Nurodyti poveikio įplaukoms apskaičiavimo metodą.

[…]

   

FINANSINĖS TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMOS PRIEDAS

Taikoma metodika ir svarbiausios pagrindinės prielaidos

Su naujomis EVPRI užduotimis susijusios išlaidos apskaičiuotos pagal tris išlaidų kategorijas: darbuotojų išlaidos, infrastruktūros išlaidos ir veiklos išlaidos.

Remiantis dabartiniais Komisijos preliminariais skaičiavimais naujoms užduotims vykdyti EVPRI reikės 2 naujų darbuotojų. Jie papildytų darbuotojų, kurie šiuo metu dirba EVPRI ir yra įtraukti į dabartinį EVPRI biudžetą, gretas. Išlaidos yra pasidalijamos su valstybėmis narėmis santykiu 60/40.

Didesnio darbuotojų skaičiaus poreikis atitinka EVPRI pavestas papildomas užduotis ir yra susijęs su nacionalinių platinimo reikalavimų, reguliavimo mokesčių ir rinkliavų ir pranešimų duomenų bazių kūrimu ir tvarkymu. Šios naujos užduotys išdėstytos siūlomame reglamente ir išsamiau aptariamos aiškinamajame memorandume.

Bendrosios papildomų išteklių apskaičiavimo prielaidos

Apskaičiuojant papildomus išteklius remtasi šiomis prielaidomis:

Manoma, kad papildomi etatai turėtų būti nuolatinių arba laikinų darbuotojų etatai, kurių vidutinės metinio atlyginimo išlaidos sudarytų 143 000 EUR.

Kadangi EVPRI buveinė yra Paryžiuje, dėl didesnių, palyginti su Briuseliu, pragyvenimo išlaidų reikėtų atsižvelgti į 1 148 dydžio darbo užmokesčio koregavimo koeficientą.

Numatoma, kad su įdarbinimu susijusios išlaidos (kelionės, viešbučiai, sveikatos patikrinimai, įsikūrimo ir kitos išmokos, persikraustymo išlaidos ir pan.) sieks apie 12 700 EUR vienam darbuotojui.

Apskritai reikėtų priminti, kad šiuo metu EVPRI išlaidas 60/40 santykiu dalijasi valstybės narės ir Komisija.

Papildomų darbuotojų poreikių apskaičiavimas

Papildomų darbuotojų skaičiui apskaičiuoti naujos užduotys suskirstytos į dvi grupes pagal naujo EVPRI pavesto darbo sritis: reguliavimo mokesčių ir rinkliavų duomenų bazė ir pranešimų duomenų bazė. Į reikiamą nuveikti kiekvienos šių sričių darbą atsižvelgta taip: numatoma, kad reguliavimo mokesčių duomenų bazei reikia vieno projektų vadovo ir vieno pagalbinio darbuotojo, o pranešimų duomenų bazei – vieno projekto vadovo ir dviejų pagalbinių IT srities darbuotojų.

1 lentelėje pateiktas bendras viso numatomas reikalingų papildomų EVPRI darbuotojų skaičius pagal sritis.

1 lentelė. Bendras etatų ekvivalentų skaičius per metus pagal sritis

Iš viso etatų ekvivalentų pagal sritis

Reguliavimo mokesčių ir rinkliavų duomenų bazė

1

Pranešimų duomenų bazė

1

Iš viso

2

Išorės infrastruktūros išlaidų apskaičiavimas

Manoma, kad visas su IT susijusias išlaidas sudarys 750 000 EUR išlaidų duomenų bazėms sukurti ir 150 000 EUR einamųjų išlaidų.

2 lentelė. Iš viso išorės infrastruktūros išlaidų per metus pagal sritis

Iš viso infrastruktūros išlaidų pagal sritis

Pirmieji metai (vienkartinės išlaidos)

Vėlesni metai (einamosios išlaidos)

Reguliavimo mokesčių ir rinkliavų duomenų bazė

500 000 EUR

100 000 EUR

Pranešimų duomenų bazė

250 000 EUR

50 000 EUR

Iš viso

750 000 EUR

150 000 EUR

Bendra išlaidų suma

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas prielaidas, bendros naujoms EVPRI užduotims numatytų išlaidų sumos pareikiamos 3 lentelėje.

3 lentelė. Visos susijusios išlaidos

Išlaidų rūšis

Apskaičiavimas

Pirmieji metai

Kiti metai

Personalo išlaidos

143 000 EUR x 1. 148 darbuotojui per metus

328 328 EUR (2 darbuotojai)

328 328 EUR (2 darbuotojai)

Su darbuotojų samdymu susijusios išlaidos

fiksuota 12 700 EUR suma kiekvienam naujam darbuotojui

25 400 EUR (2 darbuotojai)

0

Infrastruktūra / IT

Žr. 2 lentelę.

750 000 EUR

150 000 EUR

Iš viso*

1 103 728 EUR

478 328 EUR

*Bendros sumos: neatsižvelgiama į EVPRI biudžeto paskirstymą tarp valstybių narių ir Komisijos santykiu 60/40.

2021-N laikotarpio išlaidos pateikiamos tik kaip pavyzdys. Finansinis poveikis Europos biudžetui po 2020 m. bus Komisijos pasiūlymo dėl kitos daugiametės finansinės programos dalis.

(1)    2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo, OL L 302, 2009 11 17, p. 32.
(2)    2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010, OL L 174, 2011 7 1, p. 1.
(3)

   Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 2018 m. Komisijos darbo programa „Vieningesnės, stipresnės ir demokratiškesnės Sąjungos darbotvarkė“ (COM(2017)650 final).

(4)    Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planas“ (COM(2015) 468 final).
(5)    Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano laikotarpio vidurio peržiūra“ (COM(2017) 292 final).
(6)    Žalioji knyga „Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas“ (COM(2015) 63 final).
(7)    Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Kvietimas teikti informaciją apie ES finansinių paslaugų reglamentavimo sistemą“ (COM(2016) 855 final).
(8)     https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en .
(9)    2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 1).
(10)    2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 18).
(11)    2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų (OL L 123, 2015 5 19, p. 98–121).
(12)    2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1131 dėl pinigų rinkos fondų (OL L 169, 2017 6 30, p. 8).
(13)    EFAMA, Quarterly Statistical Release, 2017 m. II ketv.
(14)    EFAMA Fact Book, 2017 m., ir Investment Company Institute (ICI) Fact Book, 2017 m.
(15)    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1507119651257&uri=CELEX:52014DC0903
(16)    Kitomis iniciatyvomis taip pat siekiama sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybinėms investicijoms, pvz., pateikti gairių dėl esamų ES standartų, taikomų tarpvalstybinėms ES investicijoms, ir dėl draugiško investicinių ginčų sprendimo.
(17)    2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).
(18)     https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en .
(19)    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3132069_en.
(20)    „Morningstar“ vykdo investicinius tyrimus ir teikia duomenis.
(21)    Reglamentavimo patikros valdybos nuomonė, SEC(2018)129 final.
(22)    Poveikio vertinimo ataskaita ir jos santrauka, SWD(2018)54 final ir SWD(2018)55 final.
(23)    OL C , , p. .
(24)    2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).
(25)    2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).
(26)    2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).
(27)    2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 1).
(28)    2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 18).
(29)    2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
(30)    2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).
(31)    2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL L 168, 2017 6 30, p. 12).
(32)    Kaip nurodyta Finansinio reglamento 54 straipsnio 2 dalies a arba b punkte.
(33)    Informacija apie valdymo būdus ir nuorodos į Finansinį reglamentą pateikiamos svetainėje „BudgWeb“ https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(34)    DA – diferencijuotieji asignavimai, NDA – nediferencijuotieji asignavimai.
(35)    ELPA – Europos laisvosios prekybos asociacija. .
(36)    Šalių kandidačių ir, kai taikoma, Vakarų Balkanų potencialių šalių kandidačių.
(37)    Papildoma informacija pateikta priede.
(38)    N metai yra pasiūlymo (iniciatyvos) įgyvendinimo pradžios metai.
(39)    2021-N laikotarpio išlaidos pateikiamos tik kaip pavyzdys. Finansinis poveikis Europos biudžetui po 2020 m. bus Komisijos pasiūlymo dėl kitos daugiametės finansinės programos dalis.
(40)    N metai yra pasiūlymo (iniciatyvos) įgyvendinimo pradžios metai.
(41)    2021-N laikotarpio išlaidos pateikiamos tik kaip pavyzdys. Finansinis poveikis Europos biudžetui po 2020 m. bus Komisijos pasiūlymo dėl kitos daugiametės finansinės programos dalis.
(42)    2021-N laikotarpio išlaidos pateikiamos tik kaip pavyzdys. Finansinis poveikis Europos biudžetui po 2020 m. bus Komisijos pasiūlymo dėl kitos daugiametės finansinės programos dalis.
(43)    Rezultatai – tai būsimi produktai ir paslaugos (pvz., finansuota studentų mainų, nutiesta kelių kilometrų ir kt.).
(44)    Kaip apibūdinta 1.4.2 skirsnyje „Konkretus (-ūs) tikslas (-ai) ...“
(45)    N metai yra pasiūlymo (iniciatyvos) įgyvendinimo pradžios metai.
(46)    2021-N laikotarpio išlaidos pateikiamos tik kaip pavyzdys. Finansinis poveikis Europos biudžetui po 2020 m. bus Komisijos pasiūlymo dėl kitos daugiametės finansinės programos dalis.
(47)    AC = sutartininkai („Contract Staff“); AL = vietos darbuotojai („Local Staff“); END = deleguotieji nacionaliniai ekspertai („Seconded National Experts“); INT = agentūrų darbuotojai („agency staff“); JED – jaunesnysis delegacijos ekspertas („Junior Expert in Delegations“). .
(48)    Neviršijant viršutinės ribos, nustatytos išorės darbuotojams, finansuojamiems iš veiklos asignavimų (buvusių BA eilučių).
(49)    Paprastai struktūrinių fondų, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žuvininkystės fondo (EŽF) atveju.
(50)    Žr. Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, 11 ir 17 straipsnius.
(51)    2021-N laikotarpio išlaidos pateikiamos tik kaip pavyzdys. Finansinis poveikis Europos biudžetui po 2020 m. bus Komisijos pasiūlymo dėl kitos daugiametės finansinės programos dalis.
(52)    Tradiciniai nuosavi ištekliai (muitai, cukraus mokesčiai) turi būti nurodomi grynosiomis sumomis, t. y. iš bendros sumos atskaičius 25 % surinkimo sąnaudų.
Top