EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008PC0778

Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos direktyva dėl su energija susijusių gaminių sunaudojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (nauja redakcija) {SEC(2008) 2862} {SEC(2008) 2863}

/* KOM/2008/0778 galutinis - COD 2008/0222 */

52008PC0778

Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos direktyva dėl su energija susijusių gaminių sunaudojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (nauja redakcija) {SEC(2008) 2862} {SEC(2008) 2863} /* KOM/2008/0778 galutinis - COD 2008/0222 */


[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA |

Briuselis, 13.11.2008

KOM(2008) 778 galutinis

2008/0222 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

dėl su energija susijusių gaminių sunaudojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją

(nauja redakcija)

(pateikta Komisijos){SEC(2008) 2862}{SEC(2008) 2863}

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. PASIūLYMO APLINKYBėS

- Tikslas

1992 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 92/75/EEB dėl buitinių prietaisų energijos ir kitų išteklių sunaudojimo parodymo ženklinant gaminį bei pateikiant standartinę informaciją apie gaminį, kuria panaikinama Direktyva 79/530/EEB (toliau – Energijos ženklinimo direktyva), išdėstoma nauja redakcija, nes siekiama išplėsti jos taikymo sritį (šiuo metu ji taikoma tik buitiniams prietaisams), t. y. ženklinti visus su energija susijusius gaminius, pavyzdžiui, namų ūkiuose, prekybos bei pramonės sektoriuose naudojamus gaminius ir kai kuriuos energijos nenaudojančius gaminius, pavyzdžiui, langus, kuriuos sumontavus arba kuriuos naudojant galima sutaupyti daug energijos (direktyva netaikoma transporto priemonėms). Šis pasiūlymas atitinka bendrąjį tikslą užtikrinti laisvą gaminių judėjimą, padidinti jų energijos vartojimo efektyvumą ir taip padėti siekti Bendrijos tikslų, t.y. stiprinti vidaus rinką, skatinti inovacijas, ES konkurencingumą, saugoti aplinką ir kovoti su klimato kaita. Jis papildo energijos vartojimo srityje taikomą aplinkosaugos politiką, t. y. 2008 m. sausio mėn. Komisijos priimtą energijos ir klimato kaitos priemonių paketą[1].

Ženklinimą reglamentuojanti naujos redakcijos pagrindų direktyva, į kurią taip pat įtrauktos su viešaisiais pirkimais ir paskatomis susijusios nuostatos, bus svarbi sudėtinė su gaminiais susijusios integruotos darnios aplinkosaugos politikos dalis – ji didins efektyvesnių gaminių paklausą ir padės vartotojams tinkamiau rinktis gaminius.

Energijos ženklinimo direktyvos išdėstymas nauja redakcija – vienas iš Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų plane[2] ir Tvaraus vartojimo bei gamybos ir tvarios pramonės politikos veiksmų plane (TVG/TPP) nurodytų prioritetų[3]. TVG/TPP pateikta išvada, kad Energijos ženklinimo direktyva turėtų būti iš dalies pakeista, t. y. joje turėtų būti numatyta, kad būtų nurodomas gaminio sunaudojamos (sutaupytos) energijos kiekis ir kiti susiję ir svarbūs gaminio aplinkosauginiai parametrai.

Bendrosios aplinkybės

Iš TVG/TPP matyti, kad dėl Energijos ženklinimo direktyvos ribotos taikymo srities negali būti išnaudotos visos jos galimybės kovoti su klimato kaita, padėti siekti ES tikslo iki 2020 m. padidinti energijos vartojimo efektyvumą 20 % ir įgyvendinti tvarios gamybos ir vartojimo tikslus.

Pagal dabartinę Energijos ženklinimo direktyvą Komisijai (jai padeda Reguliavimo komitetas) pavesta priimti įgyvendinimo priemones dėl konkrečių buitinių prietaisų ženklinimo[4]. Energijos ženklinimo direktyvoje nustatyta, kad mažmeniniai prekiautojai pardavimo vietose turi vartotojams pateikti lyginamojo pobūdžio etiketę, kurioje būtų nurodytas buitinių prietaisų suvartojamos energijos kiekis.

[pic]

Pagal Energijos ženklinimo direktyvą sukurta ženklinimo sistema padeda vartotojams gauti naudingos palyginamos informacijos apie buitinių prietaisų suvartojamos energijos (ir kitų išteklių, pavyzdžiui, vandens) kiekį. Ji padeda vartotojams apsispręsti, ar investuoti į efektyvesnius prietaisus, kurių eksploatavimo išlaidos yra mažesnės, o sutaupytos išlaidos gerokai viršija kainų skirtumą. Be to, Energijos ženklinimo direktyva padeda gamintojams pozicionuoti savo gaminius rinkoje ir pasinaudoti investicijų į efektyvesnius ir naujoviškesnius gaminius teikiamais privalumais.

Iš poveikio vertinimo studijos matyti, kad Energijos ženklinimo direktyva galėtų padėti sutapyti daugiau energijos ir labiau sumažinti poveikį aplinkai, jei į jos taikymo sritį būtų įtrauktos visos su energija susijusių gaminių grupės (t. y. gaminiai, kuriuos naudojant daroma įtaka energijos vartojimui). Energijos ženklinimo direktyvos veiksmingumą galėtų padidinti ir kiti pakeitimai, pavyzdžiui, numatyta galimybė, kad sistemai įgyvendinti būtų priimamos ne direktyvos, o reglamentai arba sprendimai, ir galimybė nustatyti efektyvumo klases, kurioms priskirtiems gaminiams valstybės narės neturėtų teikti paskatų arba jų pirkti.

Taip pat įtrauktos nuostatos dėl rinkos priežiūros, kurios jau taikomos pagal Ekologinio projektavimo direktyvą.

Galiojančios Bendrijos nuostatos

Bendrijos lygmens su energija susijusių gaminių ženklinimo reglamentavimo sistema nustatyta Energijos ženklinimo direktyvoje, o jos įgyvendinimo priemonėse nustatyti tam tikrų buitinių prietaisų ženklinimo reikalavimai. Šios priemonės (dukterinės direktyvos) priimamos pagal komitologijos procedūrą (šiuo metu svarstomas pasiūlymas sustiprinti Parlamento vykdomą priežiūrą). Pagal Energijos ženklinimo direktyvą Komisija jau priėmė įgyvendinimo direktyvas, skirtas aštuonių rūšių buitiniams prietaisams (šaldytuvams, šaldikliams, skalbimo mašinoms, indaplovėms, džiovintuvams, lempoms, oro kondicionieriams, elektrinėms orkaitėms).

Energijos ženklinimo direktyva papildo jau galiojančias Bendrijos priemones, pavyzdžiui, Ekologinio projektavimo direktyvą (joje nustatyti minimalūs aplinkosauginiai standartai), Energy Star reglamentą[5] (savanoriškas raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas) ir Ekologinio ženklo reglamentą[6] (už aplinkosauginį veiksmingumą suteikiamas neprivalomas ženklas, apimantis visus gaminių aplinkosauginius aspektus per visą jų būvio ciklą).

Derėjimas su kitomis politikos sritimis ir taisyklėmis

Pasiūlymas visiškai atitinka Komisijos tvaraus vartojimo bei gamybos ir tvarios pramonės politikos komunikatą ir veiksmų planą, Europos Sąjungos darniojo vystymosi strategiją, Lisabonos strategiją, Bendrijos šeštąją aplinkosaugos veiksmų programą[7], integruotą produktų politiką[8] ir gamtinių išteklių strategiją. Pasiūlymas taip pat papildo kitas politikos sritis, tokias kaip vartotojų informavimas ir teisių suteikimas vartotojams. Be to, pasiūlymas atitinka šiuo metu Komisijos įgyvendinamą reglamentavimo aplinkos supaprastinimo strategiją[9] ir Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros.

2. KONSULTACIJOS SU SUINTERESUOTOSIOMIS šALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMAS

- Konsultacijos

Dėl Energijos ženklinimo direktyvos peržiūros su suinteresuotosiomis šalimis buvo konsultuotasi per 2008 m. vasario 8 d. surengtą seminarą. Be to, nuo 2007 m. gruodžio 20 d. iki 2008 m. vasario 22 d. poveikio vertinimui skirtoje Komisijos interneto svetainėje ir atitinkamose EUROPA interneto svetainėse vyko viešos konsultacijos.

Į šių konsultacijų rezultatus atsižvelgta rengiant Energijos ženklinimo direktyvos taikymo srities išplėtimo poveikio vertinimus.

- Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Rengiant poveikio vertinimą pasinaudota kviestinių konsultantų „Europe Economics“, „Fraunhofer-ISI“, „BSR Sustainability“ ir FfE pagalba.

- Poveikio vertinimas

Išplėsti Energijos ženklinimo direktyvos taikymo sritį numatyta Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų plane ir TVG/TPP komunikate ir veiksmų plane. Buvo svarstomos įvairios galimybės, susijusios su išplėsto gaminių rinkinio ženklinimu. Iš poveikio vertinimo matyti, kad Energijos ženklinimo direktyva kartu su Ekologinio projektavimo direktyva galėtų padėti sutaupyti daugiau energijos ir labiau sumažinti poveikį aplinkai, jei į jos taikymo sritį būtų įtraukti visi su energija susiję gaminiai. Taip išplėtus taikymo sritį galėtų būti labiau sumažintas klimato kaitos poveikis ir tai labai padėtų siekti ES energijos vartojimo efektyvumo tikslų.

Todėl poveikio vertinimo ataskaitoje analizuojama Energijos ženklinimo direktyvos taikymo srities išplėtimo galimybė, tokio išplėtimo būdai, gaminiai, kuriuos derėtų ženklinti, ir galimas tokio išplėtimo poveikis. Taigi ataskaitos tikslas – nustatyti optimalų tokio išplėtimo mastą. Kadangi Energijos ženklinimo direktyva yra pagrindų direktyva, ji nedaro gaminiams jokio tiesioginio poveikio. Todėl kiekybiškai nustatyti galima tik pagal Energijos ženklinimo direktyvą konkretiems gaminiams priimtų įgyvendinimo priemonių aplinkosauginį, ekonominį ir socialinį poveikį.

Poveikio vertinime svarstytos tokios alternatyvos:

1. neplėsti taikymo srities ir visiškai įgyvendinti šiuo metu galiojančią Energijos ženklinimo direktyvą;

2. imtis kitokių veiksmų nei reguliavimas;

3. iš dalies pakeisti Energijos ženklinimo direktyvą ir kartu į traukti į jos taikymo sritį visus su energija susijusius gaminius;

4. panaikinti Energijos ženklinimo direktyvą ir pagal Ekologinio projektavimo direktyvą taikyti energijos ženklinimą, kuris apimtų visus su energija susijusius gaminius.

Remiantis poveikio vertinimu, pasirinkus pirmąją politinę alternatyvą (t. y. visiškai įgyvendinus dabartinę sistemą prioritetinių buitinių prietaisų atžvilgiu) iki 2020 m. būtų galima sutaupyti apie 22 Mtne[10], o išmetamųjų teršalų kiekis sumažėtų maždaug 65 Mt CO2. Antroji politinė alternatyva (savanoriški susitarimai ir įsipareigojimai) turėtų privalumų, t.y. administracinę naštą įmonėms ir administracijoms padidintų labai nedaug, tačiau jos sėkmė visiškai priklausytų nuo įmonių pasirinkimo ją taikyti. Įmonės atsisakė tokios galimybės ir pasirinko Sutarties 95 straipsnyje numatytą reguliavimo tvarką, pagal kurią užtikrinamos vienodos konkurencijos sąlygos. Trečiosios alternatyvos (visiškai išnaudoti dabartinę sistemą ir įtraukti į jos taikymo sritį visus su energija susijusius gaminius) trūkumas – didesnė administracinė našta (dėl išdėstymo nauja redakcija), tačiau pasirinkus šią galimybę būtų galima sutaupyti perkėlimo į nacionalinę teisę išlaidas (jeigu būtų naudojamos ne direktyvos, o reglamentai arba sprendimai) – apie 4 mln. EUR būtų sutaupyta kaskart, kai būtų atnaujinta arba naujai parengta įgyvendinimo priemonė. Be to, jeigu atsižvelgsime tik į trijų prioritetinių gaminių grupių (pateiktų kaip pavyzdys) poveikį, būtų papildomai sutaupyta apie 5 Mtne. Iš viso iki 2020 m. būtų sutaupyta 27 Mtne arba, kitaip tariant, CO2 kiekis sumažėtų apie 78 Mt. Pasirinkus ketvirtąją alternatyvą (panaikinti Energijos ženklinimo direktyvą ir taikyti energijos ženklinimą pagal Ekologinio projektavimo direktyvą) būtų galima sutaupyti tiek pat, kiek ir taikant trečiąją alternatyvą. Tačiau dėl skirtingo šių direktyvų pobūdžio, sujungus jas į vieną teisinę priemonę, teisinė sistema užuot tapusi paprastesnė, taptų sudėtingesnė. Dar daugiau energijos būtų sutaupyta, jei direktyva būtų taikoma kitiems gaminiams, kurie šiame poveikio vertinime nesvarstyti (jiems atliekamas specialus poveikio vertinimas) ir, jei derinant viešuosius pirkimus ir paskatas būtų vadovaujamasi etikete, į kurią įrašyti duomenys apie energiją.

Išplėtus taikymo sritį bus galima nustatyti įgyvendinimo priemones toms energijos nevartojančių gaminių kategorijoms, kurių aplinkosauginį veiksmingumą ir energijos vartojimo efektyvumą galima labiausiai padidinti bei daugiausiai sutaupyti energijos juos naudojant. Pagal galiojančią direktyvą, kuri apima tik energiją vartojančius buitinius prietaisus, tai nebūtų įmanoma. Rengiant kiekvienos įgyvendinimo priemonės poveikio vertinimo ataskaitas bus atliekami išsamesni tyrimai.

Atlikus poveikio vertinimą nustatyta, kad priimtiniausia būtų visiškai įgyvendinti dabartinę sistemą arba, a fortiori , išdėsčius direktyvą nauja redakcija, išplėsti jos taikymo sritį (dabar direktyva taikoma tik buitiniams prietaisams) ir įtraukti į ją visus su energija susijusius gaminius.

3. TEISINIAI PASIūLYMO ASPEKTAI

- Siūlomų veiksmų santrauka

Šiuo pasiūlymu išplečiama Energijos ženklinimo pagrindų direktyvos, kuri dabar taikoma tik buitiniams prietaisams, taikymo sritis, įtraukiant į ją visus su energija susijusius gaminius. Konkrečios ženklintinų gaminių rūšys bus nustatytos įgyvendinimo priemonėse, prieš tai pasikonsultavus su suinteresuotosiomis šalimis ir atlikus poveikio vertinimą. Kiti pakeitimai susiję su galimybe įgyvendinti sistemą priimant ne direktyvas, o reglamentus arba sprendimus, Bendrijos etiketės teisine apsauga nuo galimo piktnaudžiavimo ir galimybe nustatyti efektyvumo klases, kurioms priskirtiems gaminiams valstybės narės neturėtų teikti paskatų arba jų pirkti.

- Teisinis pagrindas

Šio Tarybos direktyvos 92/75/EEB naujos redakcijos pasiūlymo teisinis pagrindas yra EB sutarties 95 straipsnis, kuriame išdėstyti vidaus rinkos kūrimo principai. Energijos ženklinimo direktyva užtikrina, kad būtų sukurta tinkamai veikianti vidaus rinka, kurioje būtų vienodos konkurencijos sąlygos, o prekybai nebūtų sudaromos techninės kliūtys. Šia direktyva taip pat užtikrinamas į jos taikymo sritį įtrauktų gaminių, atitinkančių ženklinimo reikalavimus, nustatytus pagal direktyvą priimtose įgyvendinimo priemonėse, laisvas judėjimas.

- Subsidiarumo principas

Subsidiarumo principas taikomas, nes pasiūlymas nepriklauso išimtinei Bendrijos kompetencijai.

Valstybės narės negali deramai pasiekti pasiūlymo tikslų dėl toliau nurodytų priežasčių.

Nacionalinės privalomos ženklinimo sistemos trukdytų prekybai tarp valstybių narių, įmonės patirtų nereikalingų išlaidų ir būtų sudaromos kliūtys laisvam prekių judėjimui Bendrijoje.

Valstybės narės yra įpareigotos įgyvendinti Bendrijos teisės aktus, susijusius su gaminių energijos vartojimo efektyvumu ir rinkos priežiūra. Tai atliekama pagal komitologijos procedūrą – valstybės narės turi komitologijos komitetuose savo atstovų.

Bendrijos veiksmais bus galima geriau pasiekti pasiūlymo tikslus dėl toliau išvardytų priežasčių.

Tik veikiant Bendrijos lygiu galima pasiekti pasiūlymo tikslą ir užtikrinti, kad rinkai tiekiamiems gaminiams taikomi reikalavimai būtų vienodi visose valstybėse narėse, tuo pačiu užtikrinant laisvą prekių judėjimą Bendrijoje.

- Proporcingumo principas

Pasiūlymas atitinka proporcingumo principą dėl toliau išvardytų priežasčių.

Šiame pasiūlyme nenumatyta daugiau priemonių nei būtina tikslui pasiekti, todėl jis atitinka Sutarties 5 straipsnyje nustatytą proporcingumo principą.

Į siūlomą direktyvą įtraukiami ženklinimo reikalavimai visiems su energija susijusiems gaminiams, todėl sumažinama Bendrijos ir nacionalinėms institucijoms tenkanti administracinė ir finansinė našta.

Galimas vidutinių gamybos sąnaudų padidėjimas atitinkamiems gamintojams gali būti perkeltas naudotojams, padidinus gaminių kainas. Tokį sąnaudų padidėjimą nusvers nauda, kuri bus gauta sumažinus neigiamą poveikį aplinkai, ir naudotojų sutaupytos lėšos dėl padidėjusio naudojamų gaminių efektyvumo ir mažesnių eksploatavimo išlaidų.

- Pasirinkta priemonė

Siūloma priemonė – direktyvos išdėstymas nauja redakcija. |

Siūloma priemonė atitinka Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros bei alternatyvą įtraukti naujas nuostatas į galiojančių Bendrijos teisės aktų sistemą. |

4. POVEIKIS BIUDžETUI

Poveikio Bendrijos biudžetui nėra. Administracinės išlaidos bus padengtos iš įprastų metinių biudžeto asignavimų.

5. PAPILDOMA INFORMACIJA

- Nacionalinės nuostatos

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos ir jos įgyvendinimo priemonių taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

- Europos ekonominė erdvė

Siūlomas teisės aktas yra susijęs su Europos ekonomine erdve, todėl turėtų būti taikomas ir jai.

- Išsamus paaiškinimas

Siekiant išplėsti Energijos ženklinimo direktyvos taikymo sritį ir įtraukti į ją visus su energija susijusius gaminius, šioje direktyvoje reikia atlikti kelis esminius pakeitimus. Todėl, siekiant aiškumo, ji turėtų būti išdėstyta nauja redakcija[11]. Komisija pabrėžia, kad svarbu netrukdyti įgyvendinti galiojančios Energijos ženklinimo direktyvos, todėl ji siūlo tik tokius pakeitimus, kurie neturi įtakos rengiamoms įgyvendinimo priemonėms.

Energijos ženklinimo direktyvos konstatuojamosios dalys ir nuostatos yra iš dalies keičiamos, atsižvelgiant į išplėstą taikymo sritį, į kurią įtraukti visi su energija susiję gaminiai, ir atsižvelgiant į siekį padidinti direktyvos veiksmingumą.

1 straipsnyje pakeista direktyvos taikymo sritis, t. y. ankstesnė nuoroda į buitinius prietaisus pakeista nuoroda į su energija susijusius gaminius, taip pat išvardyti gaminiai, kuriems direktyva netaikoma.

2 straipsnyje įrašytos „su energija susijusio gaminio“ ir „vardinių parametrų lentelės“ apibrėžtys. Jų formuluotė atitinka apibrėžtis, vartojamas pasiūlymo, kuriuo išplečiama Ekologinio projektavimo direktyvos taikymo sritis, projekte.

3 straipsnyje nustatomi valstybių narių įpareigojimai ir įrašomos naujos nuostatos dėl atitikties tikrinimo. Griežtinama įgyvendinimo kontrolė ir numatoma, kad valstybės narės bendradarbiaus ir keisis informacija (kaip ir Ekologinio projektavimo direktyvoje). Kas dvejus metus valstybės narės privalo Komisijai pateikti įgyvendinimo kontrolės veiklos ir atitikties lygmens ataskaitą.

4 straipsnyje nurodyta, kad informacijos reikalavimai taip pat taikomi integruotiems ir įmontuotiems gaminiams.

5 straipsnyje aiškiau apibrėžti tiekėjų įpareigojimai tinkamai pateikti su gaminiais etiketes ir vardinių parametrų lenteles, taip pat įrašyta nauja nuostata, pagal kurią valstybių narių rinkos priežiūros institucijų prašymu turėtų būti teikiama elektroninė techninės dokumentacijos versija.

6 straipsnyje aiškiau apibrėžti prekiautojų įpareigojimai tinkamai pritvirtinti etiketes ir pateikti vardinių parametrų lenteles bei kitus prie gaminių pridedamus dokumentus.

7 straipsnyje numatyta taikyti ženklinimo reikalavimus ir nuotolinei prekybai.

Į 8 straipsnį įtrauktos nuostatos dėl laisvo gaminių, atitinkančių taikytiną įgyvendinimo priemonę, judėjimo.

Į 9 straipsnį įtrauktos Direktyvą 2004/18/EB[12] atitinkančios nuostatos dėl viešųjų pirkimų ir dėl paskatų, kuriomis siekiama paskatinti naudoti didelio energinio naudingumo gaminius.

10 straipsnio formuluotė pakeista ir įrašyta Sprendime 1999/468/EB numatyta komitologijos procedūra.

11 straipsnyje papildytas įgyvendinimo priemonių turinys. Jame nustatyti bendri kriterijai, pagal kuriuos įgyvendinimo priemonėse prireikus turėtų būti numatytos minimalios ženklinimo klasės ir kiti atitinkami veiksmingumo lygiai, taikytini vykdant viešuosius pirkimus ir teikiant paskatas, taip pat nustatyta etiketėje nurodytos klasės galiojimo trukmė ir etiketės turinio aspektai, kai gaminys reklamuojamas nuotolinės prekybos atvejais.

Į 12 straipsnį įtraukta nuostata dėl sankcijų, taikomų valstybėms narėms pažeidus direktyvos nuostatas. Ši nuostata atitinka panašias nuostatas, jau taikomas pagal Ekologinio projektavimo direktyvą.

13 straipsnyje pateiktos nuostatos dėl naujos redakcijos direktyvos įgyvendinimo valstybėse narėse ir nurodyta direktyvos taikymo pradžios data.

14 straipsniu panaikinama Tarybos direktyva 92/75/EEB.

I priedo A dalyje nurodyta panaikinta direktyva ir jos pakeitimas, o B dalyje – perkėlimo į nacionalinę teisę terminai.

II priede pateikta atitikmenų lentelė.

⎢ 92/75/EEB (pritaikytas)

? naujas

2008/0222 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

dėl buitinių prietaisų ð su energija susijusių gaminių ï sunaudojamos energijos ir kitų išteklių sunaudojimo parodymo nurodymo ženklinant gaminį irbei apie jį pateikiant standartinę informaciją apie gaminį (nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdamia į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100a √ 95 ∏ straipsnį,

atsižvelgdamia į Komisijos pasiūlymą[13],

atsižvelgdamia į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[14],

atsižvelgdamia į Regionų komiteto nuomonę[15],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos[16],

kadangi:

∫ naujas

(1) 1992 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva dėl buitinių prietaisų energijos ir kitų išteklių sunaudojimo parodymo ženklinant gaminį bei pateikiant standartinę informaciją apie gaminį[17] buvo iš esmės keičiama[18]. Kadangi šią direktyvą reikia keisti dar kartą, siekiant aiškumo ji turėtų būti išdėstyta nauja redakcija.

(2) Tarybos direktyva 92/75/EEB taikoma tik buitiniams prietaisams; Tvaraus vartojimo bei gamybos ir tvarios pramonės politikos veiksmų planas[19] parodė, kad į direktyvos taikymo sritį įtraukus su energija susijusius gaminius, kuriuos naudojant daroma įtaka energijos vartojimui, būtų galima sustiprinti potencialią galiojančių teisinių priemonių sinergiją, ypač su 2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatančia ekologinio projektavimo reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo sistemą ir iš dalies keičiančia Tarybos direktyvą 92/42/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 96/57/EB ir 2000/55/EB[20], taip pat sutaupyti daugiau energijos bei mažinti poveikį aplinkai.

⎢ 92/75/EEB 1 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

kadangi iki 1992 m. gruodžio 31 d. reikėtų imtis priemonių vidaus rinkai palaipsniui sukurti;

⎢ 92/75/EEB 2 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

kadangi tam tikros valstybės narės jau yra savanoriškai sukūrusios sistemas energijai ženklinti ir kitai informacijai apie buitinių prietaisų sunaudojamą energiją teikti; kadangi viena valstybė narė oficialiai pasiūlė įvesti vidinę privalomą ženklinimo sistemą, o kitos valstybės narės svarsto tokį pasiūlymą; kadangi didelis privalomų nacionalinių sistemų skaičius trukdytų prekybai tarp valstybių narių;

⎢ 92/75/EEB 3 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

kadangi Sutarties 130r straipsnis numato išmintingą ir racionalų gamtinių išteklių naudojimą; kadangi racionalus energijos naudojimas yra viena iš pagrindinių priemonių šiam tikslui siekti ir aplinkos taršai sumažinti;

⎢ 92/75/EEB 4 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

? naujas

(3) Tikslios, svarbios ir lygintinos informacijos apie konkrečių buitinių prietaisų ð su energija susijusių gaminių ï √ konkretų ∏ energijos sunaudojimą teikimas gali daryti įtaką visuomenei ð galutiniams vartotojams ï pasirenkant prietaisus ð gaminius ï, kurie sunaudoja ð arba kuriuos naudojant netiesiogiai sunaudojama ï mažiau energijos ð ir kitų svarbių išteklių ï, ir tuo pačiu skatinti gamintojus imtis veiksmų, kad jų gaminami prietaisai ð gaminiai ï sunaudotų mažiau energijos ð ir kitų svarbių išteklių ï; √ be to, taip ∏ netiesiogiai √ turėtų būti ∏ bus skatinamas šių prietaisų ð gaminių ï efektyvus naudojimas. Neturint šios informacijos, vien tik rinkos veiksniais nebus skatinamas šių prietaisų ð gaminių ï racionalus energijos ð ir kitų svarbių išteklių ï naudojimas.

⎢ 92/75/EEB 5 ir 6 konstatuojamosios dalys (pritaikytas)

? naujas

(4) Informacija daro labai didelę įtaką rinkos veiksniams, ir todėl būtina įvesti to paties tipo prietaisų ð gaminių ï vienodą ženklinimą, kad potencialūs pirkėjai gautų papildomą standartizuotą informaciją apie šių prietaisų ð gaminių ï su energija susijusias išlaidas ir kitų ð svarbių ï išteklių naudojimą, ir būtų imamasi priemonių užtikrinti, kad potencialūs pirkėjai ð galutiniai vartotojai ï, nematantys demonstruojamo prietaiso ð gaminio ï ir negalintys matyti etiketės, taip pat gautų šią informaciją ð ; kad būtų efektyvi ir sėkminga, etiketė turėtų būti lengvai atpažįstama galutiniams vartotojams, paprasta ir glausta ï;. Dėl to informacija apie kiekvieno tipo prietaiso ð gaminių ï sunaudojamą energiją ir kita informacija turi būti nustatyta pagal vienodus standartus ir vienodais metodais, o parduodant prietaisus rinkoje būtų prižiūrimas šių standartų ir metodų taikymas.

⎢ 92/75/EEB 7 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

kadangi Direktyva 79/530/EEB[21], taikoma buitiniams prietaisams, skirta šiems tikslams siekti; kadangi iki šios dienos buvo priimta tik viena įgyvendinimo direktyva, taikoma elektrinėms orkaitėms, ir tik kelios valstybės narės įvedė šį ženklinimą; kadangi todėl dabar būtina pasimokyti iš sukauptos patirties ir įtvirtinti šios direktyvos nuostatas; kadangi dėl to Direktyva 79/530/EEB turi būti pakeista, o Direktyva 79/531/EEB[22], taikoma šioms elektrinėms orkaitėms, turėtų būti patikslinta ir vėliau įtraukta į šią sistemą;

∫ naujas

(5) Valstybės narės turėtų stebėti, kaip laikomasi šios direktyvos reikalavimų, ypač susijusių su tiekėjų ir prekiautojų įpareigojimais.

⎢ 92/75/EEB 8 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

? naujas

(6) Taikant visiškai laisvą √ savanorišką ∏ sistemą tik nedaugelis prietaisų ð gaminių ï būtų ženklinami, arba standartiniai duomenys apie gaminį būtų pateikiami tik apie nedaugelį prietaisų ð gaminių ï, todėl gali kilti pavojus, kad kai kurie ð galutiniai ï vartotojai bus suklaidinti. Ši sistema turėtų užtikrinti, kad visų atitinkamų prietaisų ð gaminių ï etiketėje ir standartinėse gaminių vardinių parametrų lentelėse būtų nurodyta, kiek sunaudojama energijos ð ir kitų svarbių išteklių ï, bei pridėtos standartinės gaminių vardinių parametrų lentelės.

⎢ 92/75/EEB 9 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

? naujas

(7) Buitiniai prietaisai naudoja ð Naudojant su energija susijusius gaminius daroma įtaka suvartojamam ï įvairiųas rūšių energijos rūšis, iš kurių elektros energija ir dujos yra svarbiausios ð , kiekiui ï. √ Todėl ∏ Iš principo ši direktyva turėtų apimti prietaisus, naudojančius ð su energija susijusius gaminius, turinčius įtakos sunaudojamam ï bet kuriosą rūšies energijos rūšį ð kiekiui ï.

⎢ 92/75/EEB 10 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

kadangi 1986 m. gruodžio 1 d. Tarybos direktyva 86/594/EEB dėl buitinių prietaisų oru skleidžiamo triukšmo[23] numato, kad prireikus į etiketę su duomenimis apie energiją būtų įrašyti ir duomenys apie skleidžiamą triukšmą; kadangi reikėtų priimti nuostatą, numatančią bet kokios kitos informacijos ir Bendrijoje taikomose programose numatyto ženklinimo pateikimą;

⎢ 92/75/EEB 11 konstatuojamoji dalis (pritaikytas)

? naujas

(8) Į šią direktyvą reikia įtraukti ð Kai pateikiant informaciją etiketėje galima paskatinti galutinius vartotojus pirkti efektyvesnius gaminius, įgyvendinimo priemonė ï √ turėtų ∏ ð būti taikoma tik tiems su energija susijusiems gaminiams, kuriuos naudojant daroma didelė įtaka ï tik tuos prietaisų tipus, kurių suminis energijos ð arba, kai tinka, svarbių išteklių ï sunaudojimuias yra svarbus ir kurių naudojimo efektyvumas galituri būti √ pakankamai ∏ pagerintas.

∫ naujas

(9) Kai kurios valstybės narės taiko viešųjų pirkimų politiką, pagal kurią reikalaujama, kad perkančiosios organizacijos pirktų energiją taupančius gaminius. Be to, kai kurios valstybės narės taiko paskatas energiją taupantiems gaminiams. Nustatydamos, ar gaminiai atitinka viešųjų pirkimų arba paskatų reikalavimus, valstybės narės gali taikyti labai skirtingus kriterijus. Pagal šios direktyvos įgyvendinimo priemones nustačius konkrečių gaminių veiksmingumo klases arba lygius, būtų galima sumažinti viešųjų pirkimų ir paskatų skirtumus ir paskatinti naudoti daugiau energiją taupančių gaminių.

(10) Rengiant šios direktyvos įgyvendinimo priemonių nuostatas dėl viešųjų pirkimų reikėtų, atsižvelgiant į administracinę naštą ir viešųjų pirkimų taisyklių taikymą valstybėse narėse, nustatyti proporcingas viešųjų pirkimų vertės ir apimties ribas.

(11) Paskatos, kurias valstybės narės gali taikyti remdamos energiją taupančius gaminius, galėtų būti laikomos valstybės pagalba. Šia direktyva neprieštaraujama jokių valstybės pagalbos procedūrų, kurių dėl to ateityje gali būti imamasi pagal Sutarties 87 ir 88 straipsnius, rezultatams.

(12) Energiją taupančių gaminių rėmimas pasitelkus ženklinimą, viešuosius pirkimus ir paskatas neturėtų daryti neigiamo poveikio bendram jų aplinkosaugos veiksmingumui.

(13) Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimamos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką[24].

(14) Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti įgyvendinimo priemones dėl su energija susijusių gaminių sunaudojamos energijos ir kitų svarbių išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją. Kadangi tos priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, jos priimamos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

(15) Pareiga perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę turėtų apsiriboti tomis nuostatomis, kurios iš esmės skiriasi nuo ankstesnės direktyvos nuostatų. Pareiga perkelti iš esmės nepakeistas nuostatas kyla iš ankstesnės direktyvos.

(16) Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių pareigų, susijusių su direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, numatytais I priedo B dalyje,

⎢ 92/75/EEB (pritaikytas)

? naujas

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

√ Taikymo sritis ∏

1. Šia direktyva siekiama ð Šia direktyva nustatoma sistema, kurios paskirtis – ï suvienodinti nacionalines priemones, susijusias su skelbiama informacija ð galutiniams vartotojams ï susijusias apie energijos ir kitų svarbių išteklių naudojimą nacionalines priemones, ypač ženklinant ir pateikiant informaciją apie gaminį, energijos ir kitų svarbių išteklių sunaudojimą ir papildomą √ papildoma ∏ informacijaą apie tam tikrus buitinių prietaisų tipus ð su energija susijusius gaminius, taip ï suteikiant ð galutiniams ï vartotojams galimybę pasirinkti energijos naudojimo požiūriu efektyvesniusiausius prietaisus ð gaminius ï.

2. Ši direktyva taikoma ð su energija susijusiems gaminiams, kuriuos naudojant daroma didelė įtaka energijos ir, kai tinka, kitų svarbių išteklių vartojimui ï šiems buitiniams prietaisams net ir tuomet, kai jie parduodami ne buitiniam naudojimui:.

1. šaldytuvams, šaldikliams ir jų deriniams,

2. skalbimo mašinoms, džiovinimo mašinoms ir jų deriniams,

3. indaplovėms,

4. orkaitėms,

5. vandens šildytuvams ir karšto vandens laikymo prietaisams,

6. apšvietimo šaltiniams,

7. oro kondicionieriams.

2. Laikantis 9 straipsnio b punkto nuostatų šiame straipsnyje gali būti įrašyti ir kiti buitinių prietaisų tipai.

⎢ 92/75/EEB (pritaikytas)

? naujas

3. Ši direktyva saugumo tikslais netaikoma

? a) naudotiems gaminiams; ï

ð b) jokioms keleivinio ar krovininio transporto priemonėms; ï

c) duomenų lentelei ar lygiareikšmei prie gaminio ð gaminių ï saugumo tikslais pritvirtintai informacijai.

2 straipsnis

√ Apibrėžtys ∏

4. Šioje direktyvoje:

- ð su energija susijęs gaminys (toliau – gaminys) – bet kokia prekė, kurią naudojant daroma įtaka energijos vartojimui ir kuri pateikiama rinkai ir (arba) pradedama naudoti Bendrijoje, įskaitant ir dalis, kurios skirtos įmontuoti į su energija susijusius gaminius, kuriems taikoma ši direktyva, ir kurios teikiamos rinkai ir (arba) galutinių vartotojų pradedamos naudoti kaip atskiros dalys ir kurių aplinkosaugos veiksmingumą galima įvertinti atskirai; ï

- ð vardinių parametrų lentelė – standartinė su gaminiu susijusios informacijos lentelė; ï

- „kiti svarbūs ištekliai“ – vanduo, cheminės medžiagos ar bet kurios kitos medžiagos, kurias įprastai prietaisas ð gaminys ï sunaudoja darbo metu √ įprastinėmis naudojimo sąlygomis ∏ ,;

- „papildoma informacija“ – tai bet kokia kita su prietaiso ð gaminio ï veikimu ð ir savybėmis ï susijusi informacija, kuri padeda įvertinti energijos ar kitų svarbių išteklių sunaudojimą,;

- reikšmingi aplinkosaugos aspektai – aspektai, laikomi reikšmingais su energija susijusiam gaminiui įgyvendinimo priemonėje, priimtoje pagal Direktyvą 2005/32/EB dėl to gaminio ;

- „prekiautojas“ – tai mažmenininkas ar kitas asmuo, galutiniams vartotojams parduodantis, nuomojantis, siūlantis pirkti išsimokėtinai ar demonstruojantis buitinius prietaisus ð gaminius ï,;

- „tiekėjas“ – tai gamintojas ð , importuotojas ï ar jo įgaliotasis atstovas Bendrijoje arba asmuo, pateikiantis gaminį į Bendrijos rinkaią.

- informacinis lapelis tai informacija apie atitinkamą standartinėje lentelėje pateiktą gaminį,

5. Nebūtina ženklinti ar pateikti vardinių parametrų lenteles tų prietaisų modelius, kurių gamyba buvo nutraukta prieš įsigaliojant atitinkamai įgyvendinimo direktyvai, arba apie naudotus prietaisus.

⎢ 92/75/EEB (pritaikytas)

? naujas

73 straipsnis

√ Valstybių narių įpareigojimai ∏

1. Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, užtikrintiančių, kad:

a) visi jų teritorijose įsisteigę tiekėjai ir prekiautojai vykdytų šiosje direktyvosje ð 5 ir 6 straipsniuose ï nustatytus įpareigojimus;

b) ð gaminius, kuriems taikoma ši direktyva, ï būtų draudžiama √ ženklinti kitomis etiketėmis, ženklais, simboliais ar užrašais, neatitinkančiais šios direktyvos ∏ būtų draudžiamos, jeigu manoma, kad galėtų klaidinti, kitos etiketės, ženklai, simboliai ar užrašai apie energijos sunaudojimą, neatitinkantys šios ir atitinkamų įgyvendinimo direktyvų nuostatų ð priemonių ï,. Šis draudimas netaikomas Bendrijos ar nacionalinėms aplinkos apsaugos reikalavimus atitinkančioms ženklinimo sistemoms; √ jei dėl to galutiniai vartotojai gali būti klaidinami ∏ ð dėl energijos arba, kai tinka, kitų svarbių išteklių naudojimo ï;.

c) diegiant etikečių ir vardinių parametrų lentelių apie energijos sunaudojimą ð arba taupymą ï sistemąa būtų taikoma vykdomosant švietimo ir reklamos √ informacijos ∏ kampanijosas, skatinančiosas privačius vartotojus ð galutinius vartotojus ï atsakingiau naudoti energiją.;

∫ naujas

d) būtų imtasi atitinkamų priemonių skatinti už šios direktyvos įgyvendinimą atsakingas valdžios institucijas bendradarbiauti tarpusavyje ir teikti viena kitai informaciją, kad šią direktyvą būtų lengviau įgyvendinti.Administracinis bendradarbiavimas ir keitimasis informacija turi būti vykdomas kuo daugiau naudojantis elektroninėmis ryšio priemonėmis ir gali būti remiamas pagal atitinkamas Bendrijos programas. Taip bendradarbiaujant prireikus turi būti užtikrintas šios procedūros metu perduodamos neskelbtinos informacijos tvarkymo saugumas, konfidencialumas ir jos apsauga. Komisija imasi atitinkamų priemonių, kad skatintų ir remtų šiame punkte minimą valstybių narių bendradarbiavimą.

2. Jeigu valstybė narė nustato, kad gaminys neatitinka visų atitinkamų šios direktyvos ir jos įgyvendinimo priemonių reikalavimų, taikomų etiketėms ir vardinių parametrų lentelėms, tiekėjas įpareigojamas užtikrinti gaminio atitiktį tiems reikalavimams valstybės narės nustatytomis sąlygomis.

Jei yra pakankamai įrodymų, kad gaminys gali neatitikti reikalavimų, atitinkama valstybė narė imasi būtinų prevencinių priemonių.

Jeigu gaminys ir toliau neatitinka reikalavimų, valstybė narė priima sprendimą nustatyti apribojimus ar uždrausti šį gaminį teikti rinkai ir (arba) pradėti naudoti, arba užtikrina, kad jis būtų pašalintas iš rinkos. Jei gaminys pašalinamas iš rinkos arba uždraudžiama jį pateikti rinkai, apie tai nedelsiant informuojama Komisija ir kitos valstybės narės.

3. Kas dvejus metus valstybės narės pateikia Komisijai ataskaitą, kurioje išsamiai nurodo įgyvendinimo kontrolės priemones ir atitikties lygį jų teritorijose.

Komisija gali pateikti išsamią informaciją apie bendrą šių ataskaitų turinį. Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 10 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

⎢ 92/75/EEB (pritaikytas)

? naujas

24 straipsnis

√ Informacijos reikalavimai ∏

ð Valstybės narės užtikrina, kad: ï

(1) 1. ð galutinių ï vVartotojų dėmesys į informaciją apie elektros energijos, kitų energijos rūšių bei kitų svarbių išteklių sunaudojimą ir į papildomą informaciją √ būtų ∏ atkreipiamas ð , vadovaujantis pagal šią direktyvą priimtomis įgyvendinimo priemonėmis, ï vardinių parametrų lentelėse ir etiketėse, susijusiose su parduoti, nuomoti, pirkti išsimokėtinai ar galutiniams vartotojams demonstruoti ð tiesiogiai arba netiesiogiai bet kokiais nuotolinės prekybos būdais, įskaitant internetą, ï siūlomais buitiniais prietaisais ð gaminiais ï.;

2. Etiketės ir vardinių parametrų lentelės išsamiai apibūdinamos direktyvose kiekvienam prietaiso tipui, priimtose pagal šią direktyvą laikantis 9 straipsnio nuostatų.

ð (2) apie integruotus arba įmontuotus gaminius 1 dalyje nurodyta informacija būtų pateikiama tik tuomet, kai to reikalaujama taikytinoje įgyvendinimo priemonėje; ï

3. Parengiama pakankamai išsami techninė dokumentacija, leidžianti įvertinti etiketėje ir vardinių parametrų lentelėje pateiktos informacijos tikslumą. Ji apima:

- bendrą gaminio aprašymą,

- konstrukcijos skaičiavimų rezultatus tada, kai jie yra svarbūs,

- bandymų ataskaitas, jeigu jos yra parengtos, tarp jų tas, kurias parengė kituose Bendrijos teisės aktuose apibrėžtos atitinkamos notifikuotosios įstaigos,

- reikšmėms, paimtoms iš panašių modelių, ta pati informacija apie šiuos modelius.

4. Tiekėjas parengia 3 dalyje nurodytą techninę dokumentaciją. Šiuo tikslu jis gali naudotis dokumentacija, kurios jau buvo pareikalauta remiantis atitinkamais Bendrijos teisės aktais. Tiekėjas sudaro galimybes šią dokumentaciją patikrinti praėjus penkeriems metams nuo paskutinio gaminio pagaminimo dienos.

35 straipsnis

√ Tiekėjų įpareigojimai ∏

ð Valstybės narės užtikrina, kad: ï

(1) 1. Visi tiekėjai, teikiantys į rinkaią ð arba pradedantys naudoti gaminius, ï √ kuriems taikoma ∏ įgyvendinimo direktyvose ð priemonė ï nurodytus buitinius prietaisus, laikydamiesi šios direktyvos ð ir įgyvendinimo priemonės ï nuostatų pateikia √ pateiktų ∏ etiketę ð ir vardinių parametrų lentelę ï;. Etiketės visais požiūriais turi atitikti šios direktyvos ir įgyvendinimo direktyvų nuostatas.

⎢ 92/75/EEB 2 straipsnis (pritaikytas)

? naujas

(2) 3. √ tiekėjai parengtų ∏ Parengiama pakankamai išsamią techninęė dokumentacijąa, kuria remiantis būtų galimaleidžianti įvertinti etiketėje ir vardinių parametrų lentelėje pateiktos informacijos tikslumą. Ji √ Techninė dokumentacija ∏ apima:

a) bendrą gaminio aprašymą,

b) konstrukcijos skaičiavimų rezultatus tada, kai jie yra svarbūs,

c) bandymų ataskaitas, jeigu jos yra parengtos, tarp jų ir tas, kurias parengė kituose Bendrijos teisės aktuose apibrėžtos atitinkamos notifikuotosios įstaigos,

d) kai reikšmėsms, paimtoms iš ð naudojamos ï panašiemsų modeliamsų, ta pati informacija apie šiuos ð – nuorodas, pagal kurias būtų galima nustatyti tuos ï modelius.

4. Tiekėjas parengia 3 dalyje nurodytą techninę dokumentaciją. Šiuo tikslu jis √ tiekėjai ∏ gali naudotis dokumentacija, kurios jau buvo pareikalauta remiantis √ kuri jau buvo parengta vadovaujantis reikalavimais, nustatytais ∏ atitinkamuoseais Bendrijos teisės aktuoseais;.

(3) tTiekėjais sudaro √ suteiktų ∏ galimybes patikrinti šią √ techninę ∏ dokumentaciją praėjus penkeriems metams nuo ð atitinkamo ï paskutinio gaminio pagaminimo dienos.

ð Valstybių narių rinkos priežiūros institucijų ir Komisijos prašymu tiekėjai pateikia elektroninę techninės dokumentacijos versiją; ï

⎢ 92/75/EEB 4 straipsnis (pritaikytas)

(4) b) tiekėjas a punkte nurodytiems prekiautojams reikalingas etiketes tiekia nemokamai. Tiekėjai gali savo nuožiūra pasirinkti etikečių pristatymo sistemą. Tačiau prekiautojui nusiuntus prašymą dėl etikečių, tiekėjas turi užtikrinti, kad prašomos etiketės būtų pristatomos nedelsiant. √ gaminiui ženklinti ir informacijai apie jį pateikti būtinas etiketes tiekėjai prekiautojams pateiktų nemokamai. ∏

√ Neribojant tiekėjų galimybės pasirinkti etikečių pristatymo sistemą, prekiautojams paprašius etiketes tiekėjai pateikia nedelsdami; ∏

⎢ 92/75/EEB (pritaikytas)

? naujas

(5) 2. Bbe etikečių, tiekėjai ð su kiekvienu gaminiu ï pateikia √ pateiktų ∏ ir gaminio vardinių parametrų lentelę;.

(6) vVisose brošiūrose apie gaminį turi būti ši vardinių parametrų lentelė √ tiekėjai pateiktų gaminio vardinių parametrų lentelę ∏. Jei √ gaminio ∏ brošiūros nepateikiamos, tai vardinių parametrų lentelesės √ tiekėjas pateikia kartu su ∏ pridedamos prie kitaos raštiškaos informacijaos apie gaminį;. Pateikiamos vardinių parametrų lentelės visuomet turi atitikti šios direktyvos ir įgyvendinimo direktyvų nuostatas.

(7) 3. tTiekėjai yra √ būtų ∏ atsakingi už jų etiketėse ir vardinių parametrų lentelėse pateiktos informacijos tikslumą;.

(8) 4. √ būtų ∏ lLaikoma, kad tiekėjais sutinka, jog etiketėje ar vardinių parametrų lentelėje pateikta informacija būtų skelbiama.

46 straipsnis

√ Prekiautojų įpareigojimai ∏

∫ naujas

Valstybės narės užtikrina, kad:

(1) prekiautojai tinkamai pritvirtintų etiketes ir gaminio brošiūroje ar kitame parduodant gaminį galutiniams vartotojams pridedamame dokumente pateiktų vardinių parametrų lentelę;

⎢ 92/75/EEB (pritaikytas)

? naujas

(2) atsižvelgdami į žŽenklinimoui ir informacijosai apie gaminį reikalavimus, prekiautojai, taikomos šios nuostatos: demonstruodami įgyvendinimo direktyvoje ð priemonėje ï nurodytą prietaisą ð gaminį ï, prekiautojai matomoje vietoje, apibrėžtoje atitinkamoje √ taikytinoje ∏ įgyvendinimo direktyvoje ð priemonėje ï, pritvirtina √ pritvirtintų ∏ reikiamą etiketę atitinkama kalba;.

b) tiekėjas a punkte nurodytiems prekiautojams reikalingas etiketes tiekia nemokamai. Tiekėjai gali savo nuožiūra pasirinkti etikečių pristatymo sistemą. Tačiau prekiautojui nusiuntus prašymą dėl etikečių, tiekėjas turi užtikrinti, kad prašomos etiketės būtų pristatomos nedelsiant.

57 straipsnis

√ Nuotolinė prekyba ∏

Pateikus užsakymus √ Siūlant ∏ atitinkamus prietaisus ð gaminius ï parduoti, nuomoti ar pirkti išsimokėtinai paštu, naudojantis katalogu √ , internetu ∏ ar √ bet kokiomis ∏ kitomis priemonėmis, kurias taikant nesitikima, kad potencialiam klientui √ galutiniam vartotojui ∏ gaminys bus demonstruojamas, į įgyvendinimo direktyvas ð priemones ï įtraukiama nuostata, užtikrinanti, kad potencialus klientas √ galutinis vartotojas ∏, prieš pirkdamas prietaisą ð gaminį ï, gaus svarbiausią etiketėje ar √ ir ∏ vardinių parametrų lentelėje nurodytą informaciją.

⎢ 92/75/EEB (pritaikytas)

? naujas

8 straipsnis

√ Laisvas judėjimas ∏

1. Įvykdžius šios direktyvos ir įgyvendinimo direktyvų nuostatas, Vvalstybės narės nedraudžia, ir neriboja ð ar netrukdo jų teritorijose ï pateikti rinkai ð arba pradėti naudoti gaminius, ï √ kurie nurodyti taikytinoje ∏ įgyvendinimo direktyvoje ð priemonėje ir atitinka jos reikalavimus ï nurodytus buitinių prietaisų pateikimo į rinką.

2. Jeigu nėra √ priešingų ∏ kitų įrodymų, valstybės narės laiko, kad etiketės ir vardinių parametrų lentelės atitinka šios direktyvos ir įgyvendinimo direktyvų ð priemonių ï nuostatas. Jos√ Valstybės narės ∏ gali paprašyti ð reikalauja ï tiekėjų pateikti įrodymus pagal 5 straipsnį apie etiketėse ar vardinių parametrų lentelėse pateiktos informacijos, nurodytos 2 straipsnio 3 dalyje, tikslumą, jeigu yra pagrindo manyti, kad ji neteisinga.

∫ naujas

9 straipsnis

Viešieji pirkimai ir paskatos

1. Perkančiosios organizacijos, kurios sudaro viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutartis, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/18/EB[25], ir kurioms netaikomos išimtys pagal tos direktyvos 12–18 straipsnius, neperka gaminių, neatitinkančių taikytinoje įgyvendinimo priemonėje nustatytų mažiausių veiksmingumo lygių.

2. Viešiesiems pirkimams skirtų mažiausių veiksmingumo lygių nustatymo įgyvendinimo priemonėse kriterijai:

a) viešojo finansavimo rentabilumas,

b) gaminių aktualumas viešiesiems pirkimams,

c) tikimybė, kad bus skatinama pereiti prie veiksmingesnių gaminių rinkoje,

d) poreikis užtikrinti pakankamą konkurenciją.

3. 1 dalis taikoma sutartims, kurių apskaičiuota vertė be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) yra 15 000 EUR arba didesnė. Įgyvendinimo priemonėse galima nustatyti didesnę nei 15 000 EUR be PVM ribą, atsižvelgiant į įprastines pirkimo kainas ir apimtis.

4. Valstybės narės netaiko paskatų gaminiams, neatitinkantiems taikytinoje įgyvendinimo priemonėje nustatytų mažiausių veiksmingumo lygių.

5. Valstybės narės, pirkdamos gaminius viešojo pirkimo būdu ar teikdamos paskatas, veiksmingumo lygius nurodo klasėmis, kaip apibrėžta taikytinoje įgyvendinimo priemonėje.

⎢ 92/75/EEB

9 straipsnis

Su sistemos įvedimu ir taikymu susijusios priemonės laikantis 10 straipsnyje nustatytos tvarkos tvirtinamos ir taikomos atsižvelgus į techninę pažangą. Šios priemonės apima:

a) įgyvendinimo direktyvas;

b) papildomų buitinių prietaisų įrašymą į 1 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą, jeigu manoma, kad naudojantis šiais buitiniais prietaisais bus sutaupyta daugiau energijos.

⎢ 1882/2003 3 straipsnis ir III priedo 32 punktas (pritaikytas)

10 straipsnis

√ Komiteto procedūra ∏

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB[26] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

∫ naujas

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

⎢ 92/75/EEB (pritaikytas)

1211 straipsnis

√ Įgyvendinimo priemonės ∏

∫ naujas

1. Išsami informacija, susijusi su etiketėmis ir vardinių parametrų lentelėmis, pateikiama įgyvendinimo priemonėse. Tos įgyvendinimo priemonės, skirtos šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 10 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu kiekvienam gaminio tipui pagal šį straipsnį.

Jei gaminys atitinka 2 dalyje išvardytus kriterijus, jam taikoma įgyvendinimo priemonė pagal 4 dalį.

Įgyvendinimo priemonių nuostatomis dėl etikėje ir vardinių parametrų lentelėje pateikiamos informacijos apie naudojant gaminį sunaudojamą energiją ir kitus svarbius išteklius siekiama geriau informuoti galutinius vartotojus, kad rinkdamiesi gaminius jie galėtų priimti labiau informacija pagrįstus sprendimus, ir sudaryti sąlygas rinkos priežiūros institucijoms patikrinti, ar gaminiai atitinka pateiktą informaciją.

Kai įgyvendinimo priemonėje pateikiamos nuostatos ir dėl gaminio energijos vartojimo efektyvumo, ir dėl svarbių išteklių naudojimo, etiketės dizainu ir turiniu pabrėžiamas gaminio energijos vartojimo efektyvumas.

2. 1 dalyje nurodyti kriterijai yra tokie:

a) atsižvelgiant į naujausius turimus duomenis ir į Bendrijos rinkai pateiktą gaminių kiekį, gaminiai turi didelį energijos ir, kai tinka, kitų svarbių išteklių taupymo potencialą;

b) rinkoje esančių vienodo funkcionalumo gaminių atitinkami veiksmingumo lygiai labai skiriasi;

c) Komisija atsižvelgia į atitinkamus Bendrijos teisės aktus ir savireguliacijos priemones, kaip antai savanoriškus susitarimus, kuriuos taikant tikimasi, kad politikos tikslai bus pasiekti greičiau ar pigiau, nei taikant privalomus reikalavimus.

3. Rengdama įgyvendinimo priemonės projektą Komisija:

a) atsižvelgia į tuos Direktyvos 2005/32/EB I priedo 1 dalyje nurodytus aplinkosauginius kriterijus, kurie laikomi reikšmingais atitinkamoje įgyvendinimo priemonėje, priimtoje pagal Direktyvą 2005/32/EB, ir kurie svarbūs galutiniams vartotojams naudojant gaminį;

b) įvertina priemonės poveikį aplinkai, galutiniams vartotojams ir gamintojams, įskaitant MVĮ, susijusį su konkurencingumu (taip pat ir Bendrijai nepriklausančiose rinkose), novatoriškumu, galimybe patekti į rinką ir sąnaudomis bei nauda;

c) tinkamai konsultuojasi su suinteresuotosiomis šalimis;

d) nustato įgyvendinimo datą (-as), etapais įgyvendinamą arba pereinamąją priemonę arba laikotarpius, atsižvelgdama visų pirma į galimą poveikį MVĮ arba atskiroms gaminių, ypač tų, kuriuos gamina MVĮ, grupėms.

⎢ 92/75/EEB (pritaikytas)

? naujas

4. Įgyvendinimo direktyvose ð priemonėse ï √ visų pirma ∏ nurodoma:

a) pateikiamas tikslus buitinio prietaiso ð gaminių ï , √ kuriems taikoma priemonė ∏ , tipo apibūdinimas;

b) pateikiami matavimo standartai ir metodai, taikomi 1 straipsnio 1 dalyje nurodytai informacijai gauti;

c) pateikiama smulki informacija apie 2 straipsnio 3 dalyje 5 straipsnyje nurodytą techninę dokumentaciją;

d) pateikiamas 24 straipsnyje nurodytos etiketės dizainas ir turinys, kuo labiau atitinkančiostis vienodo dizaino charakteristikas √ visose gaminių grupėse, dizainas ir turinys ∏;

e) nurodoma prietaiso ð demonstruojamo gaminio ï vieta, prie kurios turi būti tvirtinama etiketė ð , ir informacija bei būdas, kaip etiketė ir (arba) informacija turi būti pateikta siūlymų parduoti, nurodytų 7 straipsnyje, atveju ï. Jeigu reikia, √ įgyvendinimo priemonėse ∏ gali būti numatyta, kad etiketė turi būtibus pritvirtinta ð prie gaminio ï ar atspausdinta ant pakuotės ð , arba pateikiama išsami informacija apie ženklinimo reikalavimus kataloguose, nuotolinės prekybos ir prekybos internetu atvejais ï;

f) supažindinama su turinysiu ir prireikus nurodomas formatas bei pateikiama kita informacija apie vardinių parametrų lentelę ar 4 straipsnyje ir 35 straipsnio 32 dalyje nurodyta papildoma informacija. Į vardinių parametrų lentelę įrašoma ir etiketėje pateikta informacija;

∫ naujas

g) tuo atveju, kai siūloma pirkti, kaip nurodyta 5 straipsnyje, pateikiama informacija, kuri turi būti pateikta, ir tokiu būdu, kokiu ji turi būti pateikta.

g) atitinkamiems gaminiams – mažiausi veiksmingumo lygiai ir, kai taikoma, didesnė nei 15 000 EUR be PVM riba taikant 9 straipsnio 1 ir 3 dalis;

h) atitinkamiems gaminiams – mažiausi veiksmingumo lygiai taikant 9 straipsnio 4 dalį;

i) etiketės, lengvai matoma ir įskaitoma forma pateikiamos reklamai, konkretus turinys, įskaitant, jei reikia, tam tikro gaminio energijos klasę ir kitą (-us) svarbų (-ius) veiksmingumo lygį (-ius);

j) kai reikia, etiketėje nurodytos klasės (-ių) galiojimo laikas;

k) etiketėse ir vardinių parametrų lentelėse pateikiamos informacijos tikslumo lygis;

l) įgyvendinimo priemonės įvertinimo ir galimo peržiūrėjimo data, atsižvelgiant į technologijų pažangos tempą.

12 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato sankcijų, taikytinų pažeidus nacionalines nuostatas, priimtas pagal šią direktyvą ir jos įgyvendinimo priemones, taisykles ir imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendintos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios. Valstybės narės praneša Komisijai apie šias nuostatas ne vėliau kaip iki 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos ir nedelsdamos praneša jai apie visus vėlesnius šių nuostatų pakeitimus.

⎢ 92/75/EEB (pritaikytas)

13 straipsnis

Direktyva 79/530/EEB yra panaikinama šia direktyva nuo 1994 m. sausio 1 dienos.

Direktyva 79/531/EEB yra elektrinėms orkaitėms taikoma įgyvendinimo direktyva; tačiau valstybės narės gali susilaikyti įvesti privalomą sistemą iki iš dalies pakeistoje įgyvendinimo direktyvoje dėl elektrinių orkaičių, priimtoje 10 straipsnyje nustatyta tvarka, nurodytos dienos.

1413 straipsnis

√ Perkėlimas į nacionalinę teisę ∏

1. Valstybės narės priima nuostatas, būtinas šios direktyvos įgyvendinimui iki 1993 m. liepos 1 d. Apie šias priemones jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Šios nuostatos įsigalioja ne vėliau kaip 1994 m. sausio 1 d.

2. Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų vidaus teisės aktų pagrindines nuostatas.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki [*[27]], įgyvendina šią direktyvą. Priimtų nuostatų tekstus ir minėtų nuostatų bei šios direktyvos atitikties lentelę jos nedelsdamos pateikia Komisijai.

Jos taiko tas nuostatas nuo […].

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Jos taip pat turi įtraukti teiginį, kad galiojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose pateiktos nuorodos į direktyvą, kurią panaikina ši direktyva, laikomos nuorodomis į šią direktyvą. Nuorodos darymo tvarką ir minėto teiginio redakciją nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

14 straipsnis

Panaikinimas

Tarybos direktyva 92/75/EEB su pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003[28], nurodytu I priedo A dalyje, panaikinama nuo [*[29]], nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, numatytais I priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

[*[30]] straipsniai taikomi nuo [*[31]].

⎢ 92/75/EEB (pritaikytas)

1516 straipsnis

√ Adresatai ∏

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta […].

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas […]

Tarybos vardu

Pirmininkas […]

I PRIEDAS

A dalis

Panaikinta direktyva ir jos pakeitimas

(nurodyta 14 straipsnyje)

Tarybos direktyva 92/75/EEB (OL L 297, 1992 10 13, p. 16) |

Reglamentas (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1) | Tik III priedo 32 punktas |

B dalis

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminų sąrašas

(nurodyta 13 straipsnyje)

Direktyva | Perkėlimo į nacionalinę teisę terminas |

92/75/EEB | 1994 m. sausio 1 d. |

2009/[*]/EB | - |

II PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Direktyva 92/75/EEB | Ši direktyva |

1 straipsnio 1 dalies įvadinės formuluotės pirmas sakinys | 1 straipsnio 1 dalis |

1 straipsnio 1 dalies įvadinės formuluotės antras sakinys | 1 straipsnio 2 dalis |

1 straipsnio 1 dalies pirma–septinta įtraukos | - |

1 straipsnio 2 dalis | - |

- | 1 straipsnio 3 dalies a ir b punktai |

1 straipsnio 3 dalis | 1 straipsnio 3 dalies c punktas |

- | 2 straipsnio pirma ir antra įtraukos |

1 straipsnio 4 dalies pirma ir antra įtraukos | 2 straipsnio penkta ir šešta įtraukos |

- | 2 straipsnio pirma įtrauka |

1 straipsnio 4 dalies trečia įtrauka | - |

1 straipsnio 4 dalies ketvirta įtrauka | 2 straipsnio trečia įtrauka |

1 straipsnio 4 dalies penkta įtrauka | 2 straipsnio ketvirta įtrauka |

1 straipsnio 5 dalis | - |

2 straipsnio 1 dalis | 4 straipsnio 1 dalis |

2 straipsnio 2 dalis | - |

2 straipsnio 3 dalis | 5 straipsnio 2 dalis |

2 straipsnio 4 dalis | 5 straipsnio 2–3 dalys |

3 straipsnio 1 dalis | 5 straipsnio 1 dalis |

3 straipsnio 2 dalis | 5 straipsnio 5–6 dalys |

3 straipsnio 3 dalis | 5 straipsnio 7 dalis |

3 straipsnio 4 dalis | 5 straipsnio 8 dalis |

4 straipsnio a punktas | 5 straipsnio 4 dalis ir 6 straipsnio 2 dalis |

4 straipsnio b punktas | - |

5 straipsnis | 7 straipsnis |

6 straipsnis | - |

7 straipsnio a punktas | 3 straipsnio 1 dalies a punktas |

7 straipsnio b punktas | 3 straipsnio 1 dalies b punktas |

7 straipsnio c punktas | 3 straipsnio 1 dalies c punktas |

8 straipsnio 1 dalis | 8 straipsnio 1 dalis |

8 straipsnio 2 dalis | 8 straipsnio 2 dalis |

9 straipsnio a punktas | - |

9 straipsnio b punktas | - |

10 straipsnio 1 dalis | 10 straipsnio 1 dalis |

10 straipsnio 2 dalis | 10 straipsnio 2 dalis |

10 straipsnio 3 dalis | - |

11 straipsnis | - |

12 straipsnio a punktas | 11 straipsnio 4 dalies a punktas |

12 straipsnio b punktas | 11 straipsnio 4 dalies b punktas |

12 straipsnio c punktas | 11 straipsnio 4 dalies c punktas |

12 straipsnio d punktas | 11 straipsnio 4 dalies d punktas |

12 straipsnio e punktas | 11 straipsnio 4 dalies e punktas |

12 straipsnio f punktas | 11 straipsnio 4 dalies f punktas |

12 straipsnio g punktas | - |

13 straipsnis | 14 straipsnis |

14 straipsnis | 13 straipsnis |

15 straipsnis | 16 straipsnis |

- | 3 straipsnio 1 dalies d punktas |

- | 3 straipsnio 2 dalis |

- | 3 straipsnio 3 dalis |

- | 4 straipsnio 2 dalis |

- | 6 straipsnio 1 dalis |

- | 9 straipsnis |

- | 11 straipsnio 1–3 dalys |

- | 11 straipsnio 4 dalies g–l punktai |

- | 12 straipsnis |

- | 15 straipsnis |

- | I priedas |

- | II priedas |

_____________

[1] COM (2008) 30 galutinis.

[2] COM (2006) 545 galutinis, 2006 10 19.

[3] COM (2008)…

[4] Šaldytuvai, šaldikliai ir jų deriniai, skalbimo mašinos, džiovinimo mašinos ir jų deriniai, indaplovės, orkaitės, vandens šildytuvai ir karšto vandens laikymo prietaisai, apšvietimo šaltiniai ir oro kondicionieriai.

[5] OL L 39, 2008 2 13.

[6] OL L 237, 2000 9 21.

[7] 2002 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1600/2002/EB nustatyta Šeštoji Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programa (OL L 242, 2002 9 10, p. 1).

[8] Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui dėl integruotos produktų politikos (Būvio ciklu grindžiamos aplinkosaugos koncepcijos kūrimas), (IPP) (COM (2003) 302 galutinis).

[9] COM (2005) 535 galutinis, 2005 10 25.

[10] Mtne yra megatona naftos ekvivalentu. Tona naftos ekvivalentu (tne) yra energijos matavimo vienetas, atitinkantis energijos, išsiskyrusios sudeginus vieną toną naftos, kiekį (apytikriai 42 GJ).

[11] Taikomos atitinkamos Bendrijos teisės aktų išdėstymo nauja redakcija taisyklės, t. y. 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinis susitarimas dėl sistemingesnio teisės aktų išdėstymo nauja redakcija metodo naudojimo, Oficialusis leidinys C 077, 2002 3 28, p. 1, ir Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 80 A taisyklė.

[12] OL L 134, 2004 4 30.

[13] OL C […], […], p. […].

[14] OL C […], […], p. […].

[15] OL C […], […], p. […].

[16] OL C […], […], p. […].

[17] OL L 297, 1992 10 13, p. 16.

[18] Žr. I priedo A dalį.

[19] COM(2008) 397/3.

[20] OL L 191, 2005 7 22, p 29.

[21] OL Nr. L 145, 1979 6 13, p. 1.

[22] OL Nr. L 145, 1979 6 13, p. 7.

[23] OL Nr. L 344, 1986 12 6, p. 24.

[24] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[25] OL L 134, 2004 4 30, p 114.

[26] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[27] Data –12 mėnesių po įsigaliojimo.

[28] OL L 284, 2003 10 31, p 1.

[29] Kitą dieną po datos, nurodytos šios direktyvos 13 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje.

[30] Nepakeisti straipsniai galutinėje naujos redakcijos versijoje.

[31] Kitą dieną po datos, nurodytos šios direktyvos 13 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje.

Top