Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0109

Pasiūlymas Tarybos reglamentas dėl ribojančių priemonių Iranui

/* KOM/2007/0109 galutinis */

No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2007

52007PC0109

Pasiūlymas Tarybos reglamentas dėl ribojančių priemonių Iranui /* KOM/2007/0109 galutinis */


[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA |

Briuselis, 13.3.2007

KOM(2007) 109 galutinis

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

dėl ribojančių priemonių Iranui

(pateikta Komisijos)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. 2006 m. gruodžio 23 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją Nr. 1737 (2006) dėl Irano. Ši rezoliucija grindžiama JT Chartijos VII skyriumi. Rezoliucijoje pateikiamas tam tikras skaičius ribojančių priemonių siekiant užtikrinti, kad Iranas vykdytų JT Saugumo Tarybos sprendimą, pagal kurį jis privalo sustabdyti savo su branduolinių ginklų platinimu susijusią veiklą. 2007 m. sausio 22 d. Taryba (Išorės santykiai) aptarė Rezoliucijos Nr. 1737 įgyvendinimą ir nusprendė:

„Siekdami užtikrinti veiksmingą JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1737 nustatytų priemonių įgyvendinimą toliau nuosekliai laikantis ES politikos ir prisimenant ES politiką neparduoti ginklų Iranui, ministrai susitarė, kad ES turėtų neleisti eksportuoti į Iraną ir importuoti iš Irano Branduolinės tiekėjų grupės (NSG) ir Raketų technologijos kontrolės režimo (MTCR) sąrašuose nurodytų prekių; uždrausti sandorius su Iranu ir įšaldyti asmenų ir subjektų, atitinkančių JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1737 nustatytus kriterijus, turtą; uždrausti įvažiuoti į ES asmenims, atitinkantiems šiuos kriterijus; ir imtis priemonių neleisti Irano piliečiams ES studijuoti programų, susijusių su branduolinių ginklų platinimu.“

2. 2007 m. vasario 27 d. Bendrojoje pozicijoje 2007/140/BUSP numatomas Rezoliucijoje Nr. 1737 nustatytų ribojančių priemonių įgyvendinimas laikantis Tarybos išvadų. Šios priemonės apima:

3. draudimą eksportuoti NSG ir MTCR sąrašuose nurodytas prekes ir technologijas, bei kitas prekes ir technologijas, kuriomis galėtų būti prisidedama prie veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu, arba prie branduolinių ginklų tiekimo sistemų kūrimo, kaip nustatė JT Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas, įgyvendindamas Rezoliuciją Nr. 1737, ir draudimą teikti susijusias paslaugas;

4. apribojimus kitų prekių ir technologijų, atitinkančių Rezoliucijos Nr. 1737 4 dalies b ir c punktuose nustatytus kriterijus, eksportui ir susijusių paslaugų teikimui,

5. draudimą investuoti į tokias prekes ir technologijas,

6. draudimą pirkti tokias prekes ir technologijas iš Irano,

7. asmenų, subjektų ir organizacijų, dalyvaujančių, tiesiogiai susijusių arba teikiančių paramą su branduolinių ginklų platinimu susijusiai Irano veiklai arba branduolinių ginklų tiekimo sistemų kūrimui, lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymą,

8. leidimo įvažiuoti apribojimus pirmiau nurodytiems fiziniams asmenims ir

9. apribojimus, dėl kurių Irano piliečiai ES negali studijuoti programų, susijusių su branduolinių ginklų platinimu.

10. Ribojančios priemonės, susijusios su prekėmis ir technologijomis bei lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymu patenka į EB sutarties taikymo sritį, bet negali būti adekvačiai taikomos remiantis galiojančiais Bendrijos teisės aktais.

11. Valstybės narės gali taikyti įvažiavimo apribojimus remdamosi galiojančiais teisės aktais, įskaitant Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus. Atsisakydamos išduoti vizas arba leidimą įvažiuoti ir, tam tikrais atvejais, atšaukdamos suteiktos vizos galiojimą ir, jei būtina, išsiųsdamos asmenį, jos gali neleisti Irano piliečiams studijuoti ES.

12. Todėl Komisija siūlo įgyvendinti visas JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1737 (2006) nustatytas ribojančias priemones, išskyrus įvažiavimo apribojimus ir apribojimus studijuoti programas, susijusias su branduolinių ginklų platinimu, naujuoju Tarybos reglamentu.

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

dėl ribojančių priemonių Iranui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60 ir 301 straipsnius,

atsižvelgdama į Bendrąją poziciją 2007/140/BUSP dėl ribojančių priemonių Iranui[1],

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) 2006 m. gruodžio 23 d. JT Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją Nr. 1737 (2006), pagal kurią Iranas turėtų nedelsdamas sustabdyti visą su sodrinimu ir perdirbimu susijusią veiklą, taip pat visus su sunkiuoju vandeniu susijusių projektų darbus ir imtis tam tikrų veiksmų, kurių reikalauja TATENA Valdytojų taryba ir kuriuos JT Saugumo Taryba laiko svarbiausiais siekiant sukurti pasitikėjimą, kad Irano branduolinės programos tikslas yra visiškai taikus. Siekdama įtikinti Iraną vykdyti šį privalomą sprendimą, JT Saugumo Taryba nusprendė, kad visos Jungtinių Tautų valstybės narės turėtų taikyti tam tikras ribojančias priemones.

(2) Pagal Rezoliuciją Nr. 1737 (2006), Bendrojoje pozicijoje 2007/140/BUSP numatomos tam tikros ribojančios priemonės Iranui. Šios priemonės apima importo ir eksporto apribojimus prekėms ir technologijoms, kurios galėtų prisidėti prie Irano veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu arba prie branduolinių ginklų tiekimo sistemų kūrimo, draudimą teikti susijusias paslaugas, draudimą investuoti į tokias prekes ir technologijas, draudimą pirkti atitinkamas prekes ir technologijas iš Irano, taip pat asmenų, subjektų ir organizacijų, dalyvaujančių, tiesiogiai susijusių arba teikiančių paramą tokiai veiklai arba kūrimui, lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymą.

(3) Šios priemonės patenka į Europos bendrijos steigimo sutarties taikymo sritį, todėl siekiant, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai, būtina priimti Bendrijos teisės aktą joms įgyvendinti Bendrijos mastu.

(4) Šiame reglamente turėtų būti nukrypstama nuo galiojančių Bendrijos teisės aktų, kuriuose nustatytos bendrosios eksporto į trečiąsias šalis ir importo iš jų taisyklės, visų pirma nuo 2000 m. birželio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2000, nustatančio Bendrijos dvejopo naudojimo objektų ir technologijos eksporto kontrolės režimą[2]; į šio reglamento taikymo sritį turėtų patekti didžioji dalis šių objektų ir technologijų.

(5) Praktiniais sumetimais Komisijai turėtų būti suteikta teisė skelbti draudžiamų prekių ir technologijų bei jų pakeitimų sąrašą, kurį patvirtins Sankcijų komitetas arba JT Saugumo Taryba, ir keisti asmenų, subjektų ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašą.

(6) Valstybės narės turėtų nustatyti sankcijas už šio reglamento nuostatų pažeidimus. Numatytos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(7) Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turi įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamos tokios apibrėžtys:

(a) Sankcijų komitetas – tai JT Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1737 (2006) 18 dalį;

(b) techninė pagalba – bet kokia techninė parama, susijusi su remontu, kūrimu, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar bet kokiu kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, patarimų, mokymo, darbo žinių, įgūdžių perdavimo ar konsultacinių paslaugų forma; įskaitant žodinę pagalbos teikimo formą;

(c) juridinio asmens, subjekto arba organizacijos nuosavybė – tai 50 % ar daugiau juridinio asmens, subjekto arba organizacijos nuosavybės teisių arba didžiosios jos akcijų dalies turėjimas;

(d) juridinio asmens, subjekto arba organizacijos kontrolė yra tuomet, jeigu fizinis arba juridinis asmuo, subjektas arba organizacija

(i) turi teisę skirti arba pašalinti tokio juridinio asmens, subjekto arba organizacijos administracinio, valdymo ar priežiūros organo narių daugumą;

(ii) skyrė juridinio asmens, subjekto arba organizacijos administracinių, valdymo ar priežiūros organų narių, ėjusių tas pareigas einamaisiais ir ankstesniais finansiniais metais, daugumą, pasinaudojusi savo balsavimo teisėmis;

(iii) pagal susitarimą su kitais juridinio asmens, subjekto arba organizacijos akcininkais arba nariais, viena kontroliuoja daugumą akcininkų arba narių balsavimo teisių tame juridiniame asmenyje, subjekte arba organizacijoje;

(iv) turi teisę turėti dominuojančią įtaką juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai pagal susitarimą su tuo juridiniu asmeniu, subjektu arba organizacija arba pagal steigimo sutarties ar įstatų nuostatą tais atvejais, kai tam juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai taikomas įstatymas leidžia sudaryti tokį susitarimą arba priimti tokią nuostatą;

(v) turi įgaliojimą naudotis teise turėti d punkte nurodytą dominuojančią įtaką nebūdama tos teisės turėtoja;

(vi) turi teisę disponuoti visu juridinio asmens, subjekto arba organizacijos turtu ar jo dalimi;

(vii) valdo juridinio asmens, subjekto arba organizacijos veiklą bendraisiais pagrindais skelbdama konsoliduotą finansinę atskaitomybę; arba

(viii) nepriklausomai ir solidariai dalijasi juridinio asmens, subjekto arba organizacijos finansiniais įsipareigojimais arba juos garantuoja;

(e) lėšos – tai finansinis turtas ir bet kokios rūšies nauda, įskaitant toliau išvardytas lėšas, tačiau jomis neapsiribojant:

(i) grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

(ii) indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų likučius, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

(iii) viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, pažymėjimus akcijoms įsigyti nustatytu laiku ir nustatyta kaina, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

(iv) palūkanas, dividendus arba kitas pajamas už turtą ar vertę, priskaičiuotą už turtą arba gaunamą už jį;

(v) paskolą, tarpusavio reikalavimų įskaitymo teisę, garantijas, įvykdymo pasižadėjimus ar kitus finansinius įsipareigojimus;

(vi) akredityvus, važtaraščius, pardavimo sutartis; ir

(vii) dokumentus, patvirtinančius lėšų ar kitų finansinių išteklių nuosavybės teisę;

(f) lėšų įšaldymas – bet kokios formos lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo, galimybės pasinaudoti ar operavimo jomis pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybės teisę, valdymą, pobūdį, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų naudotis lėšomis, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

(g) ekonominiai ištekliai – bet kurios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamas arba nekilnojamas turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įsigyti ar paslaugoms gauti;

(h) ekonominių išteklių įšaldymas – draudimas ekonominius išteklius naudoti lėšoms, prekėms ar paslaugoms įsigyti bet kokiu būdu, įskaitant jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą, tačiau tuo neapsiribojant;

(i) Bendrijos teritorija – tai valstybių narių teritorijos, kurioms pagal Sutartyje nustatytas sąlygas taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę.

2 straipsnis

1. Draudžiama:

(a) tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti I priede nurodytas Bendrijos arba kitokios kilmės prekes ir technologijas, įskaitant programinę įrangą, bet kokiam Irane esančiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai arba jeigu jos skirtos naudoti Irane;

(b) sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra apeiti a punkte minimą draudimą.

2. Į I priedą įtraukiama:

(a) visos prekės ir technologijos, įskaitant programinę įrangą, nurodytos Branduolinės tiekėjų grupės ir Raketų technologijos kontrolės režimo sąrašuose[3], ir

(b) kitos prekės ir technologijos, įskaitant programinę įrangą, kurias Sankcijų komitetas arba JT Saugumo Taryba apibrėžė kaip prekes ir technologijas, kuriomis galėtų būti prisidedama prie Irano veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu arba prie branduolinių ginklų tiekimo sistemų kūrimo.

Į I priedą neįtraukiamos prekės ir technologijos, nurodytos ES bendrajame karinės įrangos sąraše[4].

3 straipsnis

1. Reikalaujama leidimo tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti II priede nurodytas Bendrijos arba kitokios kilmės prekes ir technologijas, įskaitant programinę įrangą, bet kokiam Irane esančiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai arba jeigu jos skirtos naudoti Irane.

2. Į II priedą įtraukiamos kitos prekės ir technologijos, neįtrauktos į I priedą, kuriomis galėtų būti prisidedama prie veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu, prie branduolinių ginklų tiekimo sistemų kūrimo arba prie kitos veiklos, priklausančios Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) kompetencijai, vykdymo.

3. III priede nurodytos kompetentingos valstybių narių institucijos nesuteikia leidimo parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti į II priedą įtrauktų prekių arba technologijų, jeigu yra pagrįstų priežasčių manyti, kad jų pardavimas, tiekimas, perdavimas arba eksportas prisidėtų prie vienos iš šių veiklos rūšių:

(a) Irano veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu,

(b) Irano branduolinių ginklų tiekimo sistemų kūrimo, arba

(c) kitos Irano veiklos, priklausančios TATENA kompetencijai, vykdymo.

4. Vadovaudamosi šiuo reglamentu, III priede nurodytos kompetentingos valstybių narių institucijos gali atsisakyti suteikti eksporto leidimą ir gali panaikinti, sustabdyti, pakeisti ar atšaukti eksporto leidimą, kurį jos jau yra išdavusios. Jeigu jos atsisako suteikti, panaikina, sustabdo, iš esmės apriboja ar atšaukia leidimą arba jeigu nusprendžia, kad kontroliuojamo objekto eksportas yra neleistinas, jos praneša apie tai kompetentingoms kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai ir pasidalija atitinkama informacija, laikydamosi 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės taikymą, nuostatų dėl tokios informacijos konfidencialumo. [5]

Pranešimai siunčiami naudojantis saugiomis valstybių narių ir Komisijos turimos padidintos rizikos informacijos mainams skirtomis elektroninėmis priemonėmis. Valstybės narės persvarsto atsisakymus suteikti leidimą, apie kuriuos pranešama pagal šią dalį, per trejus metus nuo tokio pranešimo pateikimo ir tą atsisakymą atšaukia, iš dalies pakeičia arba atnaujina. Neatšauktas atsisakymas galioja toliau.

5. Valstybė narė, prieš suteikdama eksporto leidimą, kurį iš esmės tapačiam sandoriui (t. y. iš esmės tapačiam galutiniam naudojimui arba tapačių parametrų ar techninių charakteristikų objektui, skirtam tam pačiam galutiniam naudotojui (gavėjui) arba kitam subjektui, susijusiam su tuo pačiu galutiniu naudotoju) atsisakė suteikti kita valstybė narė arba valstybės narės, ir kai atsisakymas suteikti tą leidimą tebegalioja, pirmiausia konsultuojasi su valstybe nare ar valstybėmis narėmis, atsisakiusiomis jį suteikti, kaip numatyta 4 dalyje, ir praneša Komisijai apie minėtų konsultacijų pradžią. Jeigu po tokių konsultacijų valstybė narė ketina suteikti leidimą, ji apie tai informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją ir pateikia visą reikalingą informaciją, paaiškinančią tokį ketinimą.

4 straipsnis

Draudžiama pirkti, importuoti arba transportuoti I priede nurodytas prekes ir technologijas iš Irano, nepriklausomai nuo to, ar atitinkamų objektų kilmė yra Iranas, ar ne.

5 straipsnis

1. Draudžiama:

(a) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, susijusią su I ir II prieduose nurodytomis prekėmis ir technologijomis bei su I ir II prieduose nurodytų prekių teikimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu, bet kokiam Irane esančiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai, arba jei jos skirtos naudoti Irane;

(b) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę pagalbą, susijusią su I ir II prieduose nurodytomis prekėmis ir technologijomis, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, skirtą jų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba susijusios techninės pagalbos tiekimui bet kokiam Irane esančiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai, arba jei jos skirtos naudoti Irane;

(c) sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra apeiti a ir b punktuose minimus draudimus.

2. Reikalaujama leidimo atlikti tokius veiksmus:

(a) įsigyti arba padidinti turimą kapitalo dalį ir įgyti

(i) Irane esančio nekilnojamojo turto, skirto ne privačiam naudojimui, nuosavybę, arba

(ii) Irane įsikūrusio, registruoto arba įsteigto juridinio asmens, subjekto arba organizacijos nuosavybę arba kontrolę,

(b) steigti juridinį asmenį, subjektą arba organizaciją bendradarbiaujant su vienu ar daugiau Irano pilietybę turinčių fizinių asmenų arba su vienu ar daugiau Irano juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų;

(c) steigti bendrąją įmonę arba sudaryti bendradarbiavimo susitarimą, technologijų licencijavimo susitarimą arba išimtinių prekybinių santykių arba atstovavimo susitarimą su vienu ar daugiau Irano pilietybę turinčių fizinių asmenų arba su vienu ar daugiau Irano juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų.

3. III priede nurodytos kompetentingos valstybių narių institucijos nesuteikia leidimo nei finansuoti arba teikti pagalbą II priede nurodytoms prekėms ir technologijoms, nei 2 dalyje nurodytiems veiksmams, nebent jos yra tikros, kad tokiu veiksmu nebus prisidedama nei prie I ir II prieduose nurodytų prekių ir technologijų gamybos, pardavimo, pirkimo, perdavimo, eksporto, importo arba transportavimo, nei prie tokių prekių ir technologijų naudojimo palengvinimo.

6 straipsnis

Nepažeisdamos 3 straipsnio 3 dalies ir 5 straipsnio 3 dalies III priede nurodytos kompetentingos valstybių narių institucijos, jų manymu tinkamomis sąlygomis, gali suteikti leidimą atlikti 2, 3 arba 5 straipsniuose nurodytą sandorį, jeigu laikomais šių sąlygų:

(a) Sankcijų komitetas iš anksto ir kiekvienu atveju atskirai nusprendė, kad atlikus sandorį nebūtų prisidėta nei prie technologijų, kuriomis remiama su branduolinių ginklų platinimu susijusi Irano veikla, kūrimo, nei prie branduolinių ginklų tiekimo sistemų kūrimo,

(b) prekių arba technologijų arba pagalbos teikimo sutartis apima tinkamas galutinio naudotojo garantijas ir

(c) Iranas, vykdydamas su branduolinių ginklų platinimu susijusią veiklą arba kurdamas branduolinių ginklų tiekimo sistemas, įsipareigojo nenaudoti atitinkamų prekių arba technologijų, arba, jei taikoma, atitinkamos pagalbos.

7 straipsnis

1. Įšaldomos visos IV priede nurodytiems asmenims, subjektams ir organizacijoms priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai. Į IV priedą įtraukiami asmenys, subjektai ir organizacijos, kurias pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1737 (2006) 12 dalį nurodė Jungtinių Tautų Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas.

2. Įšaldomos visos V priede nurodytiems asmenims, subjektams ir organizacijoms priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai. Į V priedą įtraukiami fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos, kurios neatitiko sąlygų, kad būtų įtrauktos į IV priedą, ir kurias pagal Bendrąją poziciją 2007/140/BUSP Taryba apibrėžė kaip

(a) dalyvaujančias, tiesiogiai susijusias arba teikiančias paramą su branduolinių ginklų platinimu susijusiai Irano veiklai,

(b) dalyvaujančias, tiesiogiai susijusias arba teikiančias paramą Irano branduolinių ginklų tiekimo sistemų kūrimui,

(c) veikiančias a arba b punkte nurodyto asmens, subjekto arba organizacijos vardu arba nurodymu, arba

(d) esančias juridiniu asmeniu, subjektu arba organizacija, kurios nuosavybės teisė arba kontrolė priklauso a arba b punkte nurodytam asmeniui, subjektui arba organizacijai.

3. IV ir V prieduose nurodytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms, arba jų naudai neleidžiama nei tiesiogiai, nei netiesiogiai naudotis jokiomis lėšomis arba ekonominiais ištekliais.

4. Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra tiesiogiai arba netiesiogiai apeiti 1, 2 ir 3 dalyse minimas priemones.

8 straipsnis

Nukrypdamos nuo 7 straipsnio, III priede nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu laikomasi šių sąlygų:

(a) lėšos arba ekonominiai ištekliai yra iki 2006 m. gruodžio 23 d. teismine, administracine arba arbitražo tvarka nustatyto turto sulaikymo, arba iki tos dienos priimto teismo, administracinio arba arbitražo sprendimo objektas;

(b) lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu turto sulaikymu arba kurie pripažįstami teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokius reikalavimus turinčių asmenų teises, nustatytų ribų;

(c) turto sulaikymas arba teismo sprendimas nėra IV arba V priede nurodyto asmens, subjekto arba organizacijos naudai;

(d) turto sulaikymas arba sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai; ir

(e) jeigu taikoma 7 straipsnio 1 dalis, apie turto sulaikymą arba sprendimą valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui.

9 straipsnis

Nukrypdamos nuo 7 straipsnio ir su sąlyga, kad IV arba V priede nurodytas asmuo, subjektas arba organizacija privalo atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kuris buvo atitinkamo asmens, subjekto arba organizacijos sudarytas, arba įpareigojimą, kuris buvo atitinkamam asmeniui, subjektui arba organizacijai nustatytas iki datos, kai atitinkamą asmenį, subjektą arba organizaciją nurodė Sankcijų komitetas, Saugumo Taryba arba Taryba, III priede nurodytos kompetentingos valstybių narių institucijos, jų manymu tinkamomis sąlygomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu laikomasi šių sąlygų:

(a) atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad:

(i) lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami IV arba V priede nurodyto asmens, subjekto arba organizacijos mokėjimui atlikti;

(ii) sutarties, susitarimo arba įpareigojimo vykdymu nebus prisidedama nei prie I ir II prieduose nurodytų prekių ir technologijų gamybos, pardavimo, pirkimo, perdavimo, eksporto, importo arba transportavimo, nei prie tokių prekių ir technologijų naudojimo palengvinimo; ir

(iii) mokėjimu nepažeidžiama 7 straipsnio 3 dalis;

(b) jeigu taikoma 7 straipsnio 1 dalis, atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie šį sprendimą ir ketinimą suteikti leidimą, o Sankcijų komitetas nepareiškė prieštaravimo dėl tokių veiksmų per dešimt darbo dienų po pranešimo pateikimo; ir

(c) jeigu taikoma 7 straipsnio 2 dalis, atitinkama kompetentinga institucija mažiausiai prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė kitoms kompetentingoms valstybių narių institucijoms ir Komisijai apie tokį nutarimą ir ketinimą suteikti leidimą.

10 straipsnis

1. Šis straipsnis taikomas nukrypstant nuo 7 straipsnio ir netaikomas mokėjimams, kuriuos IV arba V priede nurodytas asmuo, subjektas arba organizacija privalo atlikti pagal sutartį arba susitarimą, kuris buvo atitinkamo asmens, subjekto arba organizacijos sudarytas, arba įpareigojimą, kuris buvo atitinkamam asmeniui, subjektui arba organizacijai nustatytas iki datos, kai atitinkamą asmenį, subjektą arba organizaciją nurodė Sankcijų komitetas, Saugumo Taryba arba Taryba.

2. III priede nurodytos kompetentingos valstybių narių institucijos gali, jų manymu tinkamomis sąlygomis, leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis įšaldytomis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jeigu laikomasi šių sąlygų:

(a) atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai yra:

(i) reikalingi IV arba V priede nurodytų asmenų ir nuo jų priklausomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

(ii) skirti tik pagrįstiems mokesčiams už suteiktas profesines paslaugas sumokėti ir išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu kompensuoti; arba

(iii) skirti tik komisiniams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti; ir

(b) jeigu leidimas susijęs su IV priede nurodytu asmeniu, subjektu arba organizacija, atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie šį nutarimą ir ketinimą suteikti leidimą, o Sankcijų komitetas nepareiškė prieštaravimo dėl tokių veiksmų per penkias darbo dienas po pranešimo pateikimo.

3. III priede nurodytos kompetentingos valstybių narių institucijos, jų manymu tinkamomis sąlygomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis įšaldytomis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jeigu jos nustatė, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai reikalingi ypatingosioms išlaidoms, su sąlyga, kad

(a) jeigu leidimas susijęs su IV priede nurodytu asmeniu, subjektu arba organizacija, atitinkama valstybė narė pranešė apie šį nutarimą Sankcijų komitetui ir Sankcijų komitetas šį sprendimą patvirtino ir

(b) jeigu leidimas susijęs su V priede nurodytu asmeniu, subjektu arba organizacija, kompetentinga institucija mažiausiai prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė kitoms kompetentingoms valstybių narių institucijoms ir Komisijai apie motyvus, kuriais buvo grindžiamas nutarimas suteikti specialius leidimus.

4. Atitinkama kompetentinga institucija informuoja kitas kompetentingas valstybių narių institucijas ir Komisiją apie visus leidimus, suteiktus pagal 2 ir 3 dalis.

11 straipsnis

1. 7 straipsnio 3 dalis netrukdo Bendrijos finansų arba kredito įstaigoms, gaunančioms trečiųjų šalių lėšas, pervedamas į nurodyto fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba organizacijos sąskaitą, kredituoti įšaldytas sąskaitas, su sąlyga, kad bet kokios lėšos, papildančios šias sąskaitas, taip pat bus įšaldytos. Finansų arba kredito įstaiga nedelsdama informuoja kompetentingas institucijas apie tokius sandorius.

2. 7 straipsnio 3 dalis netaikoma įšaldytas sąskaitas papildančioms:

(a) palūkanoms ar kitoms pajamoms už sąskaitose laikomas lėšas; arba

(b) mokėjimams pagal sutartis, susitarimus arba įpareigojimus, sudarytus arba nustatytus iki 2006 m. gruodžio 23 d.;

jeigu tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai yra įšaldyti pagal 7 straipsnio 1 arba 2 dalį.

12 straipsnis

Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas arba atsisakymas leisti naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, vykdomi sąžiningai vadovaujantis tuo, kad tokie veiksmai neprieštarauja šiam reglamentui, nenumato jokios jį įgyvendinančio fizinio arba juridinio asmens arba subjekto, arba organizacijos, jų direktorių arba darbuotojų atsakomybės, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

13 straipsnis

1. Nepažeisdami taikomų taisyklių dėl informacijos perdavimo, slaptumo ir profesinės paslapties, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos:

(a) nedelsdami pateikia III priede nurodytoms kompetentingoms valstybių narių institucijoms jų būstinės arba įsikūrimo vietoje visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, apie pagal 7 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, ir tiesiogiai arba per minėtas kompetentingas institucijas perduoda šią informaciją Komisijai;

(b) kiekvieną kartą tikrinant šią informaciją bendradarbiauja su III priede nurodytoms kompetentingomis institucijomis.

2. Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija pateikiama kompetentingoms atitinkamos valstybės narės institucijoms.

3. Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija yra naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

14 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir viena kitai teikia bet kokią kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus ir vykdymo problemas bei nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

15 straipsnis

1. Komisija įgaliojama:

(a) iš dalies keisti I priedą remiantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto priimtais nutarimais,

(b) iš dalies keisti III priedą remiantis valstybių narių pateikta informacija;

(c) iš dalies keisti IV priedą remiantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto priimtais nutarimais, ir

(d) iš dalies keisti V priedą, remiantis sprendimais, priimtais dėl Bendrosios pozicijos 2007/140/BUSP II priedo.

2. Komisija, kai įmanoma, praneša apie reglamentus, priimtus pagal 1 dalies d punktą, tuose reglamentuose nurodytiems asmenims, grupėms ir subjektams ir kartu pateikia Tarybos motyvų pareiškimą dėl jų įtraukimo į Bendrosios pozicijos 2007/140/BUSP priedą. Apie naujus sąrašus pranešama atitinkamą reglamentą paskelbus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

16 straipsnis

1. Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už šio reglamento pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, užtikrinančių jų vykdymą. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2. Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie šias taisykles ir apie visus paskesnius jų pakeitimus.

17 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

(a) Bendrijos teritorijoje;

(b) visuose orlaiviuose ir laivuose, priklausančiuose valstybės narės jurisdikcijai;

(c) visiems valstybės narės pilietybę turintiems asmenims, esantiems Bendrijos teritorijoje arba už jos ribų;

(d) visiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms, kurios yra įsteigtos arba įregistruotos pagal valstybės narės įstatymus;

(e) visiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms, kurios vykdo visą verslą arba jo dalį Bendrijoje.

18 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, […]

Tarybos vardu

Pirmininkas

[…]

I PRIEDAS

2 straipsnyje nurodytos prekės ir technologijos

Pastaba:

Jeigu įmanoma, šiame priede išvardytos prekės apibrėžiamos atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1334/2000, iš dalies pakeisto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 394/2006, I priede pateiktą dvejopo naudojimo prekių sąrašą. Jeigu šiame priede nurodyta prekė nėra tapati minėtame priede nurodytai prekei, prieš identifikavimo numerį iš dvejopo naudojimo prekių sąrašo rašoma „ex“ ir vadovaujamasi šiame priede pateiktu prekių arba technologijų aprašymu.

I.A. Prekės

I.B. Technologijos

II PRIEDAS

3 straipsnyje nurodytos prekės ir technologijos

Pastaba:

Jeigu įmanoma, šiame priede išvardytos prekės apibrėžiamos atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1334/2000, iš dalies pakeisto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 394/2006, I priede pateiktą dvejopo naudojimo prekių sąrašą. Jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, nuoroda skiltyje „Reglamente (EB) Nr. 1334/2000 nurodytas numeris“ reiškia, kad šiame priede aprašytos prekės charakteristikos neatitinka parametrų, nustatytų dvejopo naudojimo prekėms, į kurias daroma nuoroda.

II.A. Prekės

A0 Branduolinės medžiagos, įrenginiai ir įranga

Nr. | Aprašymas | Reglamente (EB) Nr. 1334/2000 nurodytas numeris |

II.A0.001 | Šios katodinės lempos: a. lempos su iš jodo pagamintu tuščiaviduriu katodu, turinčios grynu siliciu arba kvarcu dengtą langelį b. lempos su iš urano pagamintu tuščiaviduriu katodu | - |

II.A0.002 | Faradėjaus optiniai izoliatoriai (optinio spektro ruožas 500 nm – 650 nm) | - |

II.A0.003 | Optinė gardelė (optinio spektro ruožas 500 nm – 650 nm), spindulius koncentruojančioji arba jų nekoncentruojančioji holografinė gardelė | - |

II.A0.004 | Optinės skaidulos (optinio spektro ruožas 500–650 nm) su atspindinčiaisiais sluoksniais (optinio spektro ruožas 500–650 nm); optinių skaidulų šerdies skersmuo didesnis nei 0,4 mm, tačiau neviršija 2 mm. | - |

II.A0.005 | Vidinės branduolinių reaktorių dalys, išskyrus apibrėžtąsias 0A001 pozicijoje | 0A001 |

II.A0.006 | Branduolinio reaktoriaus korpuso sandarikliai ir sandarinimo įranga, šių sandariklių bandymo ir tikrinimo įranga Pastaba: šiai įrangai nepriskiriama 0A001 pozicijoje apibrėžta įranga. | 0A001 |

II.A0.007 | Jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo ir jos matavimo įtaisai Pastaba: šiai įrangai nepriskiriami 0A001.j ir 1A004.c pozicijose apibrėžti įtaisai | 0A001.j 1A004.c |

II.A0.008 | Iš aliuminio lydinio arba nerūdijančio plieno (plieno tipas 304 arba 306 L) pagaminti silfoniniai vožtuvai. Pastaba: šiai įrangai nepriskiriami 0B001.c.6 ir 2A226 pozicijose apibrėžti silfoniniai vožtuvai | 0B001.c6 2A226 |

II.A0.009 | Optiniai komponentai (plokštieji, įgaubtieji, išgaubtieji veidrodžiai), dengti didelės atspindimosios gebos arba kontroliuojamais sluoksniais (optinio spektro ruožas 500–650 nm) | 0B001.g |

II.A0.010 | Skaidrioji optika, dengta antirefleksiniais sluoksniais (optinio spektro ruožas 500–650 nm), įskaitant lęšius, poliarizatorius, λ/2 plokštelę, λ/4 plokštelę, pasukiklius, iš silicio ir kvarco pagamintus lazerinius langus. | 0B001.g |

II.A0.011 | Iš nikelio arba iš nikelio lydinio, kurio daugiau nei 40 % masės sudaro nikelis, pagaminti vamzdynai, rinktuvai, vamzdžiai, jungės, detalės. Pastaba: šiai įrangai nepriskiriami 0B002.e pozicijoje apibrėžti vamzdynai ir rinktuvai bei 2B350.h.1 pozicijoje apibrėžti vamzdžiai | 0B002.e, 2B350 |

II.A0.012 | Turbomolekuliniai siurbliai, kurių debitas 400 l/s arba didesnis | 0B002.f.2 2B231 |

II.A0.013 | Vakuuminiai pirminio išsiurbimo rotaciniai siurbliai, kurių išsiurbimo debitas didesnis nei 200 m3/h | 0B002.f.2 |

II.A0.014 | Spiralinės kameros sausojo suspaudimo silfoniniai kompresoriai ir vakuuminiai siurbliai | 0B002.f.2 2B231 |

II.A0.015 | Ekranuotieji apgaubai dirbant su radioaktyviomis medžiagomis (kameros, kuriose dirbama su aktyviosiomis medžiagomis) | 0B006 |

II.A0.016 | „Gamtinis uranas“ arba „nuskurdintasis uranas“ (metalas arba lydinys) Pastaba: šioje pozicijoje nurodytam uranui nepriskiriamas 0C001 pozicijoje apibrėžtas uranas. | 0C001 |

A1 Medžiagos, chemikalai, „mikroorganizmai“ ir „toksinai“

Nr. | Aprašymas | Reglamente (EB) Nr. 1334/2000 nurodytas numeris |

II.A1.001 | Bet koks bis(2–-etilheksil) fosforo rūgšties (HDEHP arba D2HPA) tirpalo kiekis | - |

II.A1.002 | Silicio karbido (C/SiC) medžiagomis sustiprintas anglies pluoštas | - |

II.A1.003 | Fluoro dujos (Chemical Abstracts tarnybos (Chemical Abstracts Service – CAS) numeris 7782-41-4) | - |

II.A1.004 | Asmeninė branduolinių medžiagų skleidžiamos jonizuojančios spinduliuotės aptikimo įranga, įskaitant asmeninius dozimetrus Pastaba: šioje pozicijoje nurodytai įrangai nepriskiriama 1A004c. pozicijoje apibrėžta branduolinių medžiagų aptikimo įranga | 1A004.c |

II.A1.005 | Fluoro gamybos elektrolizeriai, kurių našumas didesnis nei 100 g fluoro per valandą. Pastaba: šiai įrangai nepriskiriami 1B225 pozicijoje apibrėžtieji elektrolizeriai | 1B225 |

II.A1.006 | Tričio šalinimo įranga, įskaitant platina dengtus katalizatorius ir jų pakaitalus | 1B231 |

II.A1.007 | Neapdirbtas aliuminis ir jo lydiniai arba aliuminio ir jo lydinių pusgaminiai, kuriems būdingos šios charakteristikos: a. didžiausias tempiamasis stipris esant 293 K (20 0C) temperatūrai yra 460 MPa arba didesnis; arba b. 415 MPa ar didesnis tempiamasis stipris, kai temperatūra 298 K (25 0C); | 1C002.b.4 1C202.a |

II.A1.008 | Visų tipų ir bet kokios formos magnetiniai metalai, kurių pradinė magnetinė skvarba yra 120 000 arba didesnė ir kurių storis yra 0,05–0,1 mm | 1C003.a |

II.A1.009 | Šie neperdirbti fluorinti junginiai: a. polichlortrifluoretilenas ((PCTFE, pvz., Kel-F ®), b. fluoroelastomerai (vitonas), c. politetrafluoretilenas (PTFE) IŠ 1C009 arba šioje pozicijoje apibrėžtų fluorintų junginių pagaminti tarpikliai ir sandarikliai | 1C009 |

II.A1.010 | Šios pluoštinės, siūlinės medžiagos arba prepregai: a. anglies pluoštas, aramidinis pluoštas arba siūlinės medžiagos, kuriems būdingos visos šios charakteristikos: 1. 10 × 106 m arba didesnis „savitasis standumas“; ir 2. 17 × 104 m arba didesnis „savitasis tempiamasis stipris; b. „pluoštinės arba siūlinės medžiagos“ iš stiklo Pastaba: šioje pozicijoje nurodytoms medžiagos nepriskiriamos 1C010.b, 1C210.a ir 1C210.b pozicijose apibrėžtos medžiagos | 1C010.b, 1C210 |

II.A1.011 | „Pluoštinės ar siūlinės medžiagos“, kurias galima naudoti „kompozitiniuose“ dariniuose ar sluoksniuotosiose medžiagose su organiniu, metaliniu arba anglies „rišikliu“ derva arba pikiu impregnuoti pluoštai (prepregai), metalu ar anglimi padengti pluoštai (ruošiniai) ar „anglies pluošto ruošiniai“, įskaitant para-aramidinius pluoštus (visų pirma KEVLAR®): Pastaba: šioje pozicijoje nurodytoms medžiagoms nepriskiriamos 1C010.e pozicijoje apibrėžtos pluoštinės ir siūlinės medžiagos | 1C010.e, 1C210 |

II.A1.012 | Martensitinis plienas, kurio didžiausias tempiamasis stipris yra 2050 MPA arba didesnis, kai temperatūra 293 K (20 0C) (plienas yra tokių formų, kad jų tiesiniai matmenys yra 75 mm arba mažesni) | 1C216 |

II.A1.013 | Volframas, tantalas, volframo karbidas, tantalo karbidas ir jų lydiniai, kuriems būdingos šios charakteristikos: a. tuščiavidurio ritinio arba sferos simetrijos formos (įskaitant ritininius segmentus), kurių vidinis skersmuo yra 50–300 mm; ir b. masė yra didesnė nei 5 kg. Pastaba: šioje pozicijoje nurodytiems metalams ir jų lydiniams nepriskiriamas 1C226 pozicijoje apibrėžtas volframas, volframo karbidas ir lydiniai | 1C226 |

A2 Medžiagų apdirbimas

Nr. | Aprašymas | Reglamente (EB) Nr. 1334/2000 nurodytas numeris |

II.A2.001 | Vibracijos bandymo sistemos, tinkamos sistemai 0,1–2 kHz dažniu suteikti didesnį nei 0,1 g vidutinės kvadratinės vertės pagreitį (naudojama 50 kN arba didesnė poveikio jėga; ji matuojama bandymų stale) Pastaba: Šioje pozicijoje nurodytai įrangai nepriskiriama 2B116.a pozicijoje apibrėžtos vibracijos bandymo sistemos | 2B116 |

II.A2.002 | Šlifavimo staklės, kurių nustatymo tikslumas, įskaitant „visas įmanomas korekcijas“ išilgai bet kokios tiesinės ašies, pagal ISO 230/2 (1988) (1) standartą ar lygiaverčius nacionalinius standartus yra 15 μm arba mažesnis (didesnis). Pastaba: šioje pozicijoje nurodytoms staklėms nepriskiriamos 2B201.b ir 2B001.c pozicijose apibrėžtos šlifavimo staklės | 2B201.b, 2B001.c |

II.A2.003 | Dantų gydymo arba kitai medicinos įrangai skirtos arba pritaikytos balansavimo mašinos, kurioms būdingos šios charakteristikos: 1. nepritaikytos balansuoti didesnės nei 3 kg masės rotorių ir (arba) sąrankų; 2. tinkamos didesniu nei 12 500 sūkių per minutę greičiu balansuoti rotorius ir (arba) sąrankas; 3. tinkamos ištaisyti nebalansą dviejose ar daugiau plokštumų; ir 4. tinkamos ištaisyti iki 0,2 g mm liekamąjį savitąjį nebalansą, jeigu skaičiuojama rotoriaus masės kilogramui. | 2B219, 2B119 |

II.A2.004 | Nuotoliniai manipuliatoriai, kuriuos galima naudoti atliekant nuotolinius radiocheminio atskyrimo operacijų veiksmus arba kamerose, kuriose dirbama su aktyviosiomis medžiagomis, ir kuriems būdingos šios charakteristikos: a. geba prasiskverbti per 0,3 m ar storesnę kameros, kurioje dirbama su aktyviosiomis medžiagomis, sienelę (valdymas per sienelę); arba b. geba manipuliuoti per kameros, kurioje dirbama su aktyviosiomis medžiagomis, 0,3 m ar storesnę viršutinę sienelę (valdymas per sienelės viršų) Pastaba: Šiai įrangai nepriskiriami 2B225 pozicijoje apibrėžti nuotoliniai manipuliatoriai | 2B225 |

II.A2.005 | Terminio apdorojimo krosnys, kuriose galima nustatyti reikiamus aplinkos sąlygų parametrus: krosnys, kurioms galima nustatyti 400–850 0C darbinę temperatūrą | 2B226, 2B227 |

II.A2.006 | terminio oksidavimo krosnys, kurioms galima nustatyti 400–850 0C darbinę temperatūrą | 2B226, 2B227 |

II.A2.007 | Iš korozijai atsparių UF6 medžiagų arba medžiagų, kurios neišskiria dujų, pagaminti „slėgio signalo keitikliai“, įskaitant normaliojo slėgio slėgmačius Pastaba: šiai įrangai nepriskiriami 2B230 pozicijoje apibrėžti slėgio signalo keitikliai | 2B230 |

II.A2.008 | Skysčių ekstraktoriai, maišytuvai–nusodintuvai, pulsuojančio srauto kolonos ir išcentriniai ekstraktoriai, pagaminti iš toliau nurodytų medžiagų: 1. lydinių, kurių daugiau nei 25 % masės sudaro nikelis ir daugiau nei 20 % – chromas; 2. fluoropolimerų; 3. stiklo (įskaitant glazūruotą arba emalinę dangą ar apdailą stiklu); 4. nikelio ar lydinių, kurių daugiau nei 40 % masės sudaro nikelis; 5. tantalo ar tantalo lydinių; 6. titano ar titano lydinių; 7. cirkonio ar cirkonio lydinių; arba 8. nerūdijančio plieno | 2B350 |

II.A2.009 | Šilumokaičiai ar kondensatoriai, kurių šilumos perdavimo paviršiaus plotas didesnis nei 0,05 m2, tačiau mažesnis nei 30 m2; ir šiems šilumokaičiams ar kondensatoriams skirti vamzdžiai, plokštės, gyvatukai ar blokai (šerdys), kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojamomis cheminėmis medžiagomis, yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų: 1. lydinių, kurių daugiau nei 25 % masės sudaro nikelis ir daugiau nei 20 % – chromas; 2. fluoropolimerų; 3. stiklo (įskaitant glazūruotą arba emalinę dangą ar apdailą stiklu); 4. grafito ar „anglies grafito“; 5. nikelio ar lydinių, kurių daugiau nei 40 % masės sudaro nikelis; 6. tantalo ar tantalo lydinių; 7. titano ar titano lydinių; 8. cirkonio ar cirkonio lydinių; 9. silicio karbido; 10. titano karbido; arba 11. nerūdijančio plieno Pastaba: šioje pozicijoje nurodytai įrangai nepriskiriami 2B350d. pozicijoje nurodyti šilumokaičiai ir kondensatoriai | 2B350.d |

II.A2.010 | Koroziniams skysčiams skirti siurbliai su iš kelių manžetų sudarytu sandarikliu ir siurbliai be sandariklio, kurių gamintojas nurodo didesnį nei 0,6 m3/val. maksimalų debitą, arba vakuuminiai siurbliai, kurių gamintojas nurodo didesnį nei 5 m3/val. maksimalų debitą (normaliomis temperatūros (273 K (0 0C)) ir slėgio (101,3 kPa) sąlygomis); ir šiems siurbliams skirti korpusai, gatavi korpusų įdėklai, sparnuotės, rotoriai ar srautinės siurblių tūtos, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su gabenamomis cheminėmis medžiagomis, yra pagaminti iš nerūdijančio plieno arba aliuminio lydinio | 2B350.i |

II.A2.011 | Nepertraukiamam atskyrimui tinkami išcentriniai separatoriai, kuriuos naudojant į aplinką neišmetami aerozoliai ir kurie pagaminti iš: 1. lydinių, kurių daugiau nei 25 % masės sudaro nikelis ir daugiau nei 20 % – chromas; 2. fluoropolimerų; 3. stiklo (įskaitant glazūruotą arba emalinę dangą ar apdailą stiklu); 4. nikelio ar lydinių, kurių daugiau nei 40 % masės sudaro nikelis; 5. tantalo ar tantalo lydinių; 6. titano ar titano lydinių; arba 7. cirkonio ar cirkonio lydinių Pastaba: šiems separatoriams nepriskiriami 2B352.c pozicijoje apibrėžti išcentriniai separatoriai | 2B352.c |

II.A2.012 | Sukepintojo metalo filtrai, pagaminti iš nikelio arba nikelio lydinio (nikelis sudaro daugiau nei 40 % masės) Pastaba: šiems filtrams nepriskiriami 2B352.d pozicijoje apibrėžti filtrai. | 2B352.d |

A3 Elektroninė įranga

Nr. | Aprašymas | Reglamente (EB) Nr. 1334/2000 nurodytas numeris |

II.A3.001 | Aukštosios įtampos nuolatinės elektros srovės tiekimo įranga, kuriai būdingos šios charakteristikos: a. tinkama nepertraukiamai 8 valandas užtikrinti 10 kV ir didesnę įtampą, išėjimo galia 5kW arba didesnė ir užtikrinant dažnių svyravimą jo neužtikrinanti; ir b. mažesnį nei 0,1 % srovės arba įtampos pastovumą 8 valandas Pastaba: šiai įrangai nepriskiriama 0B001.j.5 ir 3A227 pozicijose apibrėžta elektros energijos tiekimo įranga | 3A227 |

II.A3.002 | Didesnės nei 2 prie 230 dalių skiriamosios gebos masės spektrometrai, tinkami matuoti jonus, kurių atominė masė yra 200 arba didesnė, ir šių masės spektrometrų jonų šaltiniai: a. induktyviuoju būdu išlaikomos plazmos masės spektrometrai (ICP/MS); b. rusenančiojo išlydžio masės spektrometrai (GDMS); c. šiluminio jonizavimo masės spektrometrai (TIMS); d. elektronpluoščiai masės spektrometrai, kurių šaltinio kamera aptaisyta arba padengta medžiagomis, atspariomis UF6; e. molekulpluoščiai masės spektrometrai, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų: 1. iš nerūdijančio plieno arba molibdeno pagaminta, šiais metalais aptaisyta arba padengta šaltinio kamera, kurioje įrengta aušinamoji gaudyklė, suprojektuota taip, kad ja būtų galima atšaldyti iki 193 K (– 80 0C) arba žemesnės temperatūros; arba 2. šaltinio kamera, aptaisyta arba dengta medžiagomis, atspariomis UF6; f. Masės spektrometrai su įrengtu mikrodozėmis fluoro jonus, skirtus aktinidams arba aktinidų fluoridams, skleidžiančiu šaltiniu. Pastaba: šiai įrangai nepriskiriami 3A233 ir 0B002.g pozicijose apibrėžti masės spektrometrai. | 3A233 |

A.6 Jutikliai ir lazeriai

Nr. | Aprašymas | Reglamente (EB) Nr. 1334/2000 nurodytas numeris |

II.A6.001 | Infraraudonoji optika, kurios bangos ilgis yra 9–17 µm, ir jos sudedamosios dalys, pirmiausia pagamintosios iš kadmio telūrido (CdTe) Pastaba: šiai įrangai nepriskiriamos 6A003 pozicijoje apibrėžtos kameros ir sudedamosios dalys | 6A003 |

II.A6.002 | „Deformuojami veidrodžiai“ ir bimorfiniai veidrodžiai, naudojami su lazerio spinduliu, kurio skersmuo didesnis nei 4 mm. Minėtiems veidrodžiams ir lazerio spinduliams, kurių skersmuo didesnis nei 4 mm, skirtos valdymo sistemos ir fazės fronto aptikimo sistemos. Pastaba: šiai įrangai nepriskiriami 6A004.a, 6A005.e ir 6A005.f pozicijose apibrėžti veidrodžiai. | 6A004.a, 6A005.e, 6A005.f |

II.A6.003 | „Lazeriai“, „lazeriniai“ stiprintuvai ir osciliatoriai: argono jonų lazeris, kurio vidutinė išėjimo galia yra 5 W arba didesnė Pastaba: šiai įrangai nepriskiriami 0B001.g.5., 0B001.h.6., 6A005 ir 6A205.a pozicijose apibrėžti argono jonų lazeriai | 6A005.a.6, 6A205.a |

II.A6.004 | Diodais kaupinami lazeriai ir sudedamosios dalys: a. diodais kaupinami lazeriai b. lazerinių diodų strypeliai c. didelis lazerinių diodų kiekis Pastabos: 1. puslaidininkiniai „lazeriai“ paprastai vadinami „lazeriniais diodais“ 2. Šiai įrangai nepriskiriami 0B001.g.5, 0B001.h.6 ir 6A005.b pozicijose apibrėžti lazeriai | 6A005.b |

II.A6.005 | Derinamieji puslaidininkiniai „lazeriai“ ir derinamųjų puslaidininkinių „lazerių“ matricos, kurių bangos ilgis ne didesnis nei 16 µm, puslaidininkinių „lazerių“ matricų stulpeliai su bent viena derinamųjų puslaidininkinių „lazerių“ matrica, kurios bangos ilgis atitinka minėtąjį Pastabos: 1. puslaidininkiniai „lazeriai“ paprastai vadinami „lazeriniais“ diodais 2. Šiai įrangai nepriskiriami 0B001.g.5, 0B001.h.6, 6A005.b pozicijose apibrėžti puslaidininkiniai „lazeriai“ | 6A005.b |

II.A6.006 | Kietakūniai „derinamieji“ „lazeriai“, sudedamosios dalys ir optinė įranga: a. titano–safyro lazeriai b. aleksandrito lazeriai Pastaba: šiai įrangai nepriskiriami 0B001.g.5, 0B001.h.6 ir 6A005.c.1 pozicijose apibrėžti titano–safyro ir aleksandrito lazeriai | 6A005.c.1 |

II.A6.007 | Kietojo kūno „nederinamieji lazeriai“: Neodimiu legiruoti (išskyrus stiklą) „lazeriai“, kurių išėjimo bangos ilgis didesnis nei 1000 nm, tačiau neviršija 100 nm, o vieno impulso išėjimo energija yra didesnė nei 10 J. Pastaba: šiai įrangai nepriskiriami 6A005.c.2.b pozicijoje apibrėžti neodimiu legiruoti (išskyrus stiklą) „lazeriai“ | 6A005.c.2 |

II.A6.008 | Akusto optikos sudedamosios dalys: a. Akustiniai rezonatoriai ir kietojo kūno vizualizavimo įtaisai, kurių pasikartojimo dažnis 1 kHz arba didesnis b. pasikartojimo dažnio įtaisai c. Pokelso narveliai | 6A203.b.4.c |

II.A6.009 | Jonizuojančiajai spinduliuotei atsparios TV kameros arba joms skirti lęšiai, specialiai suprojektuoti arba klasifikuojami kaip atsparūs jonizuojančiajai spinduliuotei ir skirti išlaikyti visuminę spinduliuotės dozę, didesnę kaip 50 × 103 grėjų) (Gy) (Si) be jokio eksploatacinių charakteristikų blogėjimo. Pastaba: šiai įrangai nepriskiriamos 6A203.c pozicijoje apibrėžtos jonizuojančiajai spinduliuotei atsparios TV kameros | 6A203.c |

II.A6.010 | „Lazeriai“, „lazerio“ stiprintuvai ir osciliatoriai: Derinamųjų impulsinių dažų lazerių stiprintuvai ir osciliatoriai, kuriems būdingos šios charakteristikos: 1. darbiniai bangos ilgiai yra 300–800 nm; 2. vidutinė išėjimo galia yra didesnė nei 10 W, tačiau neviršija 30 W; 3. pasikartojimo dažnis yra didesnis nei 1 kHz; ir 4. impulso trukmė yra trumpesnė nei 100 ns Pastabos: 1. Šiai įrangai nepriskiriami vienmodžiai osciliatoriai. 2. Šiai įrangai nepriskiriami 6A205.c, 0B001.g.5, 0B001.h.6 ir 6A005 pozicijose apibrėžti derinamųjų impulsinių dažų lazerių stiprintuvai ir osciliatoriai | 6A205.c |

II.A6.011 | „Lazeriai“, „lazerio“ stiprintuvai ir osciliatoriai: impulsiniai anglies dioksido „lazeriai“, kuriems būdingos šios charakteristikos: 1. 9 000–11 000 nm darbiniai bangos ilgiai; 2. impulsų pasikartojimo dažnis yra didesnis nei 250 Hz; 3. vidutinė išėjimo galia yra didesnė nei 100 W, tačiau neviršija 500 W; ir 4. impulsų trukmė yra trumpesnė nei 200 ns Pastaba: šiai įrangai nepriskiriami 6A205.d, 0B001.g.5, 0B001.h.6 ir 6A005 pozicijose apibrėžti derinamųjų impulsinių dažų lazerių stiprintuvai ir osciliatoriai | 6A205.d |

II.A6.012 | Itrio-aliuminio granato strypeliai | 6C005 |

A.7 Aviacinė elektroninė ir navigacijos įranga

Nr. | Aprašymas | Reglamente (EB) Nr. 1334/2000 nurodytas numeris |

II.A7.001 | Prietaisai, navigacinė įranga ir sistemos, pirmiausia specialios konstrukcijos jų sudedamosios dalys: a. inercinės navigacijos sistemoms, kurios „dalyvaujančios valstybės“ civilinių institucijų patvirtintos naudoti „civiliniuose orlaiviuose“. b. teodolitai su inercine įranga, pirmiausia skirti civiliniam žvalgymui c. inercinė arba kitokia įranga su 7A001 pozicijoje nurodytais akcelerometrais, jeigu jie yra specialiai suprojektuoti ir sukurti kaip MWD (matavimo gręžiant) jutikliai, naudojami eksploatuojant gręžinius. | 7A003, 7A103 |

II.B. Technologijos

Nr. | Aprašymas | Reglamente (EB) Nr. 1334/2000 nurodytas numeris |

II.B.001 | Technologija, kurią reikia naudoti projektuojant, gaminant arba naudojant A dalyje (Prekės) nurodytas prekes. |

III PRIEDAS

3 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 3 dalyje, 6, 8, 9, 10 ir 13 straipsniuose nurodytų kompetentingų institucijų sąrašas ir adresas, kuriuo turėtų būti siunčiami pranešimai Komisijai

(pildo valstybės narės)

BELGIJA

BULGARIJA

ČEKIJA

DANIJA

VOKIETIJA

ESTIJA

GRAIKIJA

ISPANIJA

PRANCŪZIJA

AIRIJA

ITALIJA

KIPRAS

LATVIJA

LIETUVA

LIUKSEMBURGAS

VENGRIJA

MALTA

NYDERLANDAI

AUSTRIJA

LENKIJA

PORTUGALIJA

RUMUNIJA

SLOVĖNIJA

SLOVAKIJA

SUOMIJA

ŠVEDIJA

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Adresas, kuriuo turėtų būti siunčiami pranešimai Europos Komisijai:

Commission européenne

Direction générale des relations extérieures

Direction A. Plateforme des crises et coordination politique de la PESC

Unité A.2. Gestion des crises et prévention des conflits

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles (Belgija)

E. paštas relex-sanctions@ec.europa.eu

Telefonas: (32 2) 295 55 85, 299 11 76

Faksas (32 2) 299 08 73

IV PRIEDAS

7 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas

A. Juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos

(1) Irano atominės energijos organizacija (AEOI). Kita informacija: dalyvauja Irano branduolinėje programoje.

(2) Gynybos pramonės organizacija (DIO). Kita informacija: a) svarbiausias Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos (MODAFL) kontroliuojamas subjektas, kurio kai kurie padaliniai dalyvauja centrifugų programoje, gamina sudedamąsias dalis, taip pat dalyvauja raketų programoje, b) dalyvauja Irano branduolinėje programoje.

(3) „Fajr Industrial Group“. Kita informacija: a) anksčiau vadintas „Instrumentation Factory Plant“, b) Kosminės aviacijos pramonės organizacijai (AIO) pavaldus subjektas, c) dalyvauja Irano balistinių raketų programoje.

(4) „Farayand Technique“. Kita informacija: a) dalyvauja Irano branduolinėje programoje (centrifugų programa), b) nurodytas TATENA ataskaitose.

(5) „Kala-Electric“ ( alias „Kalaye Electric“). Kita informacija: a) urano sodrinimo įmonės (PFEP) Natanze tiekėjas, b) dalyvauja Irano branduolinėje programoje.

(6) „Mesbah Energy Company“. Kita informacija: a) A40 mokslinių tyrimų reaktoriaus Arake tiekėjas, b) dalyvauja Irano branduolinėje programoje.

(7) „Pars Trash Company“. Kita informacija: a) dalyvauja Irano branduolinėje programoje (centrifugų programa), b) nurodytas TATENA ataskaitose.

(8) „7th of Tir“. Kita informacija: a) DIO pavaldus subjektas, visuotinai žinomas kaip tiesiogiai dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje, b) dalyvauja Irano branduolinėje programoje.

(9) „Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG)“. Kita informacija: a) AIO pavaldus subjektas, b) dalyvauja Irano balistinių raketų programoje.

(10) „Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG)“. Kita informacija: a) AIO pavaldus subjektas, b) dalyvauja Irano balistinių raketų programoje.

B. Fiziniai asmenys

(1) Dawood Agha-Jani . Pareigos: urano sodrinimo įmonės (PFEP) vadovas (Natanzas). Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

(2) Behman Asgarpour . Pareigos: už veiklą atsakingas direktorius (Arakas). Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

(3) Bahmanyar Morteza Bahmanyar . Pareigos: AIO finansų ir biudžeto skyriaus vadovas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano balistinių raketų programoje.

(4) Ahmad Vahid Dastjerdi . Pareigos: AIO vadovas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano balistinių raketų programoje.

(5) Reza-Gholi Esmaeli . Pareigos: AIO prekybos ir tarptautinių reikalų skyriaus vadovas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano balistinių raketų programoje.

(6) Ali Hajinia Leilabadi . Pareigos: „Mesbah Energy Company“ generalinis direktorius. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

(7) Jafar Mohammadi . Pareigos: AEOI technikos reikalų patarėjas (vadovauja centrifugų vožtuvų gamybai). Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

(8) Ehsan Monajemi . Pareigos: statybos projektų vadovas, Natanzas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

(9) Mohammad Mehdi Nejad Nouri . Karinis laipsnis: generolas leitenantas. Pareigos: Maleko Ashtaro gynybos technologijos universiteto rektorius. Kita informacija: MODAFL priklausančiame Maleko Ashtaro gynybos technologijos universiteto chemijos departamente atlikti bandymai su beriliu. asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

(10) Mohammad Qannadi . Pareigos: AEOI pirmininko pavaduotojas, atsakingas už mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

(11) Yahya Rahim Safavi . Karinis laipsnis: generolas majoras. Pareigos: Islamo revoliucijos sargybinių korpuso (IRGC, „Pasdaran“) vadas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje ir balistinių raketų programose.

(12) Hosein Salimi . Karinis laipsnis: generolas. Pareigos: oro pajėgų vadas, Islamo revoliucijos sargybinių korpuso (IRGC, „Pasdaran“) vadas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano balistinių raketų programoje.

V PRIEDAS

7 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas

A. Juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos

-

B. Fiziniai asmenys

-

[1] OL L 61, 2007 2 28, p. 49.

[2] OL L 159, 2000 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 394/2006 (OL L 74, 2006 3 13, p. 1).

[3] Žr. JT dokumentus S/2006/814 ir S/2006/815.

[4] Dabartinis ES bendrasis karinės įrangos sąrašas paskelbtas OL C 66, 2006 3 17, p. 1.

[5] OL L 82, 1997 3 22, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 ( OL L 122, 2003 5 16, p. 36 ).

Top