EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0199

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/199 2023 m. sausio 30 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama nedidelės rizikos veiklioji medžiaga Trichoderma atroviride AT10 ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (Tekstas svarbus EEE)

C/2023/644

OJ L 27, 31.1.2023, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/199/oj

2023 1 31   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/22


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/199

2023 m. sausio 30 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama nedidelės rizikos veiklioji medžiaga Trichoderma atroviride AT10 ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį kartu su 22 straipsnio 1 dalimi,

kadangi:

(1)

2018 m. spalio 30 d. bendrovė „Agrotecnologías Naturales S.L.“ pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 7 straipsnio 1 dalį pateikė Prancūzijai paraišką dėl veikliosios medžiagos Trichoderma atroviride AT10 patvirtinimo;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 9 straipsnio 3 dalį Prancūzija kaip valstybė narė ataskaitos rengėja 2019 m. vasario 15 d. pranešė pareiškėjui, kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba), kad paraiška priimtina;

(3)

valstybė narė ataskaitos rengėja, įvertinusi, ar galima manyti, kad ta veiklioji medžiaga atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytus patvirtinimo kriterijus, 2020 m. rugsėjo 18 d. pateikė Komisijai vertinimo ataskaitos projektą (kopiją – Tarnybai);

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 12 straipsnio 1 dalį Tarnyba išplatino vertinimo ataskaitos projektą pareiškėjui ir kitoms valstybėms narėms;

(5)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 12 straipsnio 3 dalį ji paprašė pareiškėjo valstybėms narėms, Komisijai ir Tarnybai pateikti papildomos informacijos;

(6)

valstybė narė ataskaitos rengėja atnaujintos vertinimo ataskaitos projekto forma pateikė Tarnybai papildomos informacijos vertinimą;

(7)

2022 m. sausio 20 d. Tarnyba pareiškėjui, valstybėms narėms ir Komisijai pranešė savo išvadą (2) dėl to, ar galima manyti, kad veiklioji medžiaga Trichoderma atroviride AT10 atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytus patvirtinimo kriterijus. Tarnyba suteikė visuomenei galimybę susipažinti su šia išvada;

(8)

2022 m. liepos 14 d. Komisija Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniam komitetui pateikė Trichoderma atroviride AT10 peržiūros ataskaitą ir šio reglamento projektą;

(9)

Komisija pasiūlė pareiškėjui pateikti pastabų dėl peržiūros ataskaitos. Pareiškėjas pateikė savo pastabas ir jos buvo atidžiai išnagrinėtos;

(10)

nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytų patvirtinimo kriterijų yra laikomasi, kai bent vienas augalų apsaugos produktas, kurio sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos, yra naudojamas pagal vieną tipišką paskirtį, išnagrinėtą ir išsamiai aprašytą peržiūros ataskaitoje;

(11)

be to, Komisijos nuomone, Trichoderma atroviride AT10 yra nedidelės rizikos veiklioji medžiaga pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 22 straipsnį. Trichoderma atroviride AT10 nėra susirūpinimą keliantis mikroorganizmas ir atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 5.2 punkte nustatytas sąlygas;

(12)

todėl tikslinga Trichoderma atroviride AT10 patvirtinti kaip nedidelės rizikos veikliąją medžiagą;

(13)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 2 dalį kartu su to reglamento 6 straipsniu ir atsižvelgiant į dabartines mokslo ir technikos žinias, būtina nustatyti tam tikras sąlygas;

(14)

todėl pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 4 dalį kartu su jo 22 straipsnio 2 dalimi Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (3) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(15)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veikliosios medžiagos patvirtinimas

Veiklioji medžiaga Trichoderma atroviride AT10 patvirtinama pagal šio reglamento I priede nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. sausio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma atroviride strain AT10. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2022, 7200. EFSA Journal 2022;7200. DOI: 10.2903/j.efsa.2022, 7200.

(3)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).


I PRIEDAS

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

Trichoderma atroviride AT10

nėra

Trichoderma atroviride AT10 nominalusis kiekis techniniame produkte turėtų būti:

mažiausias kiekis: 1 x 1011 KSV/kg;

nominalusis kiekis: 5 x 1011 KSV/kg;

didžiausias kiekis: 1 x 1012 KSV/kg.

Nėra atitinkamų priemaišų

2023 m. vasario 20 d.

2038 m. vasario 20 d.

Įgyvendinant vienodus principus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, atsižvelgiama į Trichoderma atroviride AT10 peržiūros ataskaitos išvadas, visų pirma į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį skiria:

komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos, naudojamos augalų apsaugos produktams gaminti, specifikacijai, įskaitant išsamią susijusių antrinių metabolitų charakteristiką;

operatorių ir darbuotojų apsaugai, atsižvelgiant į tai, kad mikroorganizmai yra potencialūs jautrikliai. Siekiant sumažinti poveikį per odą ir įkvėpus, gali būti apsvarstyta galimybė naudoti asmenines ir (arba) kvėpavimo takų apsaugos priemones.


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta patvirtinimo galiojimo pratęsimo ataskaitoje.


II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo D dalis papildoma šiuo įrašu:

Nr.

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

„43

Trichoderma atroviride AT10

nėra

Trichoderma atroviride AT10 nominalusis kiekis techniniame produkte ir preparate yra:

mažiausias kiekis: 1 x 1011 KSV/kg;

nominalusis kiekis: 5 x 1011 KSV/kg;

didžiausias kiekis: 1 x 1012 KSV/kg.

Nėra atitinkamų priemaišų

2023 m. vasario 20 d.

2038 m. vasario 20 d.

Įgyvendinant vienodus principus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, atsižvelgiama į Trichoderma atroviride AT10 peržiūros ataskaitos išvadas, visų pirma į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį skiria:

komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos, naudojamos augalų apsaugos produktams gaminti, specifikacijai, įskaitant išsamią susijusių antrinių metabolitų charakteristiką;

operatorių ir darbuotojų apsaugai, atsižvelgiant į tai, kad mikroorganizmai yra potencialūs jautrikliai. Siekiant sumažinti poveikį per odą ir įkvėpus, gali būti apsvarstyta galimybė naudoti asmenines ir (arba) kvėpavimo takų apsaugos priemones.


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta patvirtinimo galiojimo pratęsimo ataskaitoje.“


Top