EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0396

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/396 2023 m. vasario 20 d. kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Ypatingojo Administracinio Regiono Honkongo išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams (Tekstas svarbus EEE)

C/2023/1275

OJ L 53, 21.2.2023, p. 101–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/396/oj

2023 2 21   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 53/101


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2023/396

2023 m. vasario 20 d.

kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Ypatingojo Administracinio Regiono Honkongo išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2021 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 dėl sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo) išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistemos, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas asmenims laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2021/953 nustatoma sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo) išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistema, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tokių pažymėjimų turėtojams naudotis savo teise laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu. Tuo reglamentu taip pat padedama sudaryti palankesnes sąlygas valstybėms narėms laipsniškai ir koordinuotai panaikinti laisvo judėjimo apribojimus laikantis Sąjungos teisės, kad būtų apribotas SARS-CoV-2 plitimas;

(2)

Reglamentu (ES) 2021/953 sudaromos sąlygos pripažinti Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams trečiųjų valstybių išduotus COVID-19 pažymėjimus, jei Komisija nustato, kad tie COVID-19 pažymėjimai išduoti laikantis standartų, kurie turi būti laikomi lygiaverčiais pagal tą reglamentą nustatytiems standartams. Be to, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/954 (2) valstybės narės turi taikyti Reglamentu (ES) 2021/953 nustatytas taisykles trečiųjų valstybių piliečiams, kurie nepatenka į to reglamento taikymo sritį, tačiau kurie teisėtai yra arba gyvena jų teritorijoje ir pagal Sąjungos teisę turi teisę vykti į kitas valstybes nares. Todėl bet kokios šiame sprendime nustatytos išvados dėl lygiavertiškumo turėtų būti taikomos COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimams, kuriuos Ypatingasis Administracinis Regionas Honkongas išduoda Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams. Remiantis Reglamentu (ES) 2021/954, tokios išvados dėl lygiavertiškumo taip pat atitinkamai taikomos COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimams, kuriuos tame reglamente nustatytomis sąlygomis Ypatingasis Administracinis Regionas Honkongas išduoda trečiųjų šalių piliečiams, teisėtai esantiems arba gyvenantiems valstybių narių teritorijoje;

(3)

2022 m. liepos 5 d. Ypatingasis Administracinis Regionas Honkongas pateikė Komisijai išsamią informaciją apie sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų išdavimą pagal „COVID-19 elektroninę skiepijimo ir tyrimų įrašų sistemą (eVT)“. Ypatingasis Administracinis Regionas Honkongas informavo Komisiją, jog mano, kad jo COVID-19 pažymėjimai yra išduodami pagal standartą ir technologinę sistemą, kurie yra sąveikūs su Reglamentu (ES) 2021/953 nustatyta patikimumo užtikrinimo sistema ir kuriais sudaromos sąlygos patikrinti pažymėjimų autentiškumą, galiojimą ir vientisumą. Šiuo atžvilgiu Ypatingasis Administracinis Regionas Honkongas pranešė Komisijai, kad Ypatingojo Administracinio Regiono Honkongo pagal „COVID-19 elektroninę skiepijimo ir tyrimų įrašų sistemą (eVT)“ išduotuose COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimuose yra Reglamento (ES) 2021/953 priede nurodyti duomenys;

(4)

Ypatingasis Administracinis Regionas Honkongas taip pat informavo Komisiją, kad jis pripažįsta valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės šalių pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduotus skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimus;

(5)

gavusi Ypatingojo Administracinio Regiono Honkongo prašymą, 2022 m. lapkričio 23 d. Komisija atliko techninius bandymus, iš kurių matyti, kad Ypatingasis Administracinis Regionas Honkongas COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimus išduoda pagal „COVID-19 elektroninę skiepijimo ir tyrimų įrašų sistemą (eVT)“, kuri yra sąveiki su Reglamentu (ES) 2021/953 nustatyta patikimumo užtikrinimo sistema ir kuria sudaromos sąlygos patikrinti jų autentiškumą, galiojimą ir vientisumą. Komisija taip pat patvirtino, kad COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimuose, kuriuos Ypatingasis Administracinis Regionas Honkongas išdavė pagal „COVID-19 elektroninę skiepijimo ir tyrimų įrašų sistemą (eVT)“, yra būtini duomenys;

(6)

be to, Ypatingasis Administracinis Regionas Honkongas informavo Komisiją, kad šiuo metu išduoda sąveikiuosius skiepijimo COVID-19 vakcinomis „Comirnaty“ ir „CoronaVac“ pažymėjimus;

(7)

Ypatingasis Administracinis Regionas Honkongas taip pat informavo Komisiją, kad jis išduoda sąveikiuosius nukleorūgščių amplifikacijos tyrimų pažymėjimus;

(8)

be to, Ypatingasis Administracinis Regionas Honkongas pranešė Komisijai, kad išduoda sąveikiuosius persirgimo pažymėjimus;

(9)

Ypatingasis Administracinis Regionas Honkongas taip pat informavo Komisiją, kad Ypatingojo Administracinio Regiono Honkongo tikrintojams tikrinant pažymėjimus į juos įtraukti asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant patikrinti ir patvirtinti turėtojo skiepijimo, tyrimo rezultatų ar persirgimo būklę ir vėliau nebus saugomi, išskyrus asmenų, kurių rezultatai atvykus buvo teigiami, sveikatos duomenis, kurie bus užregistruoti atliekant epidemiologinį tyrimą;

(10)

tad būtini elementai, kuriais remiantis nustatoma, kad Ypatingojo Administracinio Regiono Honkongo pagal „COVID-19 elektroninę skiepijimo ir tyrimų įrašų sistemą (eVT)“ išduoti COVID-19 pažymėjimai turi būti laikomi lygiaverčiais pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams, yra tenkinami;

(11)

todėl Ypatingojo Administracinio Regiono Honkongo pagal „COVID-19 elektroninę skiepijimo ir tyrimų įrašų sistemą (eVT)“ išduoti COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimai turėtų būti pripažįstami Reglamento (ES) 2021/953 5 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 5 dalyje ir 7 straipsnio 8 dalyje nurodytomis sąlygomis;

(12)

kad šį sprendimą būtų galima taikyti, Ypatingasis Administracinis Regionas Honkongas turėtų būti prijungtas prie Reglamentu (ES) 2021/953 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos;

(13)

siekdama apsaugoti Sąjungos interesus, visų pirma visuomenės sveikatos srityje, Komisija gali pasinaudoti savo įgaliojimais sustabdyti šio sprendimo taikymą arba jį atšaukti, jei nebesilaikoma Reglamento (ES) 2021/953 8 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų;

(14)

siekiant Ypatingąjį Administracinį Regioną Honkongą kuo greičiau prijungti prie Reglamentu (ES) 2021/953 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos, šis sprendimas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(15)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2021/953 14 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis teise laisvai judėti Sąjungoje, Ypatingojo Administracinio Regiono Honkongo pagal „COVID-19 elektroninę skiepijimo ir tyrimų įrašų sistemą (eVT)“ išduoti COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimai laikomi lygiaverčiais pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams.

2 straipsnis

Ypatingasis Administracinis Regionas Honkongas prijungiamas prie Reglamentu (ES) 2021/953 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2023 m. vasario 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 211, 2021 6 15, p. 1.

(2)  2021 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/954 dėl sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo), skirtų trečiųjų valstybių piliečiams, teisėtai esantiems arba gyvenantiems valstybių narių teritorijose, išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo COVID-19 pandemijos metu sistemos (OL L 211, 2021 6 15, p. 24).


Top