EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0506

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/506 2021 m. kovo 23 d. dėl leidimo naudoti metantiolį kaip visų rūšių gyvūnų pašaro priedą (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/1779

OJ L 102, 24.3.2021, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

?: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/506/oj

2021 3 24   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/506

2021 m. kovo 23 d.

dėl leidimo naudoti metantiolį kaip visų rūšių gyvūnų pašaro priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka; To reglamento 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leidžiama naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB (2);

(2)

neterminuotas leidimas naudoti metantiolį kaip visų rūšių gyvūnams skirtą pašaro priedą buvo suteiktas remiantis Direktyva 70/524/EEB. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalies b punktu, šis priedas buvo įtrauktas į pašaro priedų registrą kaip esamas produktas;

(3)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalimi kartu su to reglamento 7 straipsniu, buvo pateiktas prašymas iš naujo įvertinti metantiolį kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą;

(4)

pareiškėjas paprašė tą priedą priskirti prie priedų kategorijos „jusliniai priedai“ ir funkcinės grupės „kvapieji junginiai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(5)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2013 m. balandžio 17 d. (3) ir 2020 m. rugsėjo 30 d. (4) nuomonėse padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis metantiolis nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų ir žmonių sveikatai ar aplinkai. Ji taip pat padarė išvadą, kad priedas turėtų būti laikomas odą, akis ir kvėpavimo takus dirginančia medžiaga, tačiau negalėjo padaryti išvados dėl jo jautrinančio poveikio odai. Todėl Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio žmonių, ypač priedo naudotojų, sveikatai. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašarų priedų pašaruose analizės metodų taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(6)

metantiolio vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje išdėstytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti metantiolį;

(7)

siekiant užtikrinti geresnę kontrolę, turėtų būti nustatyti apribojimai ir sąlygos. Kadangi saugos sumetimais nebūtina nustatyti didžiausio kiekio, taip pat atsižvelgiant į Tarnybos atliktą pakartotinį vertinimą, rekomenduojamas kiekis turėtų būti nurodytas pašarų priedo etiketėje. Jei toks kiekis viršijamas, premiksų etiketėse turėtų būti nurodyta tam tikra informacija;

(8)

nagrinėjamosios medžiagos neleidžiama naudoti geriamajame vandenyje, tačiau tai netrukdo jos naudoti kombinuotajame pašare, kuriuo šeriama su vandeniu;

(9)

kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti metantiolio leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytą medžiagą, priklausančią priedų kategorijai „jusliniai priedai“ ir funkcinei grupei „kvapieji junginiai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Priede nurodytą medžiagą ir premiksus, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2021 m. spalio 13 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2021 m. balandžio 13 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

2.   Maistiniams gyvūnams skirtą kombinuotąjį pašarą ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodytos medžiagos, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2022 m. balandžio 13 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2021 m. balandžio 13 d., galima toliau pateikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

3.   Nemaistiniams gyvūnams skirtą kombinuotąjį pašarą ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodytos medžiagos, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2023 m. balandžio 13 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2021 m. balandžio 13 d., galima toliau pateikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. kovo 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2013;11(5):3208.

(4)  EFSA Journal 2020;18(11):6288.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Veikliosios medžiagos mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Kategorija: jusliniai priedai Funkcinė grupė: kvapieji junginiai

2b12003

Metantiolis

Priedo sudėtis

Metantiolis

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Metantiolis

Pagamintas cheminės sintezės būdu

Grynumas: ne mažiau kaip 98 %

Cheminė formulė: CH4S

CAS numeris: 74-93-1

FLAVIS Nr. 12.003

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas.

2.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

3.

Priedo etiketėje nurodoma:

„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis yra 12 %: 0,05 mg/kg.“

4.

Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas šis veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis yra 12 %: 0,05 mg/kg.

5.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos šiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų, odos ir akių apsaugos priemones.

2031 4 13

Analizės metodas  (1)

Metantiolio nustatymas pašarų priede ir kvapiųjų medžiagų premiksuose:

dujų chromatografija ir masių spektrometrija bei sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top