EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0562

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/562 2021 m. kovo 30 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1809 dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2021) 2349) (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/2349

OJ L 119, 7.4.2021, p. 3–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; panaikino 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/562/oj

2021 4 7   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 119/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2021/562

2021 m. kovo 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1809 dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2021) 2349)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Sąjungos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinančią Direktyvą 92/40/EEB (3), ypač į jos 63 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1809 (4) priimtas po labai patogeniško paukščių gripo protrūkių tam tikrų valstybių narių ūkiuose, kuriuose laikomi naminiai paukščiai ar kiti nelaisvėje laikomi paukščiai, toms valstybėms narėms pagal Tarybos direktyvą 2005/94/EB nustačius apsaugos ir priežiūros zonas;

(2)

Įgyvendinimo sprendime (ES) 2020/1809 nustatyta, kad apsaugos ir priežiūros zonos, kurias į to įgyvendinimo sprendimo priedą įtrauktos valstybės narės nustatė pagal Direktyvą 2005/94/EB, turi apimti bent tas teritorijas, kurios tame priede yra nurodytos kaip apsaugos ir priežiūros zonos;

(3)

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1809 priedas neseniai iš dalies pakeistas Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2021/489 (5) po naujų labai patogeniško paukščių gripo protrūkių tarp naminių paukščių ir kitų nelaisvėje laikomų paukščių Čekijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir Švedijoje, į kuriuos reikėjo atsižvelgti tame priede;

(4)

po Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/489 priėmimo dienos Vokietija pranešė Komisijai apie naujus H5N8 potipio labai patogeniško paukščių gripo protrūkius Kulmbacho, Klopenburgo, Oderio–Šprė, Viurcburgo, Fechtos, Amerlando, Dypholco, Aukštutinio Zauerlando, Zalcvėdelio Altmarko, Varendorfo, Paderborno ir Zalės rajonų ūkiuose, kuriuose laikomi naminiai paukščiai arba kiti nelaisvėje laikomi paukščiai;

(5)

be to, Čekija pranešė Komisijai apie naujus labai patogeniško H5N8 potipio paukščių gripo protrūkius Pietų Bohemijos, Hradec Kralovės, Centrinės Bohemijos ir Pardubicės regionų ūkiuose, kuriuose laikomi naminiai paukščiai arba kiti nelaisvėje laikomi paukščiai;

(6)

Švedija taip pat pranešė Komisijai apie naują labai patogeniško H5N8 potipio paukščių gripo protrūkį Tomelilos savivaldybės ūkyje, kuriame laikomi naminiai paukščiai arba kiti nelaisvėje laikomi paukščiai;

(7)

be to, Danija pranešė Komisijai apie naujus labai patogeniško H5N8 potipio paukščių gripo protrūkius Slagelsės ir Langelando savivaldybių ūkiuose, kuriuose laikomi naminiai paukščiai arba kiti nelaisvėje laikomi paukščiai;

(8)

Lenkija taip pat pranešė Komisijai apie naujus labai patogeniško H5N8 potipio paukščių gripo protrūkius Opolės, Mažosios Lenkijos ir Didžiosios Lenkijos vaivadijų ūkiuose, kuriuose laikomi naminiai paukščiai arba kiti nelaisvėje laikomi paukščiai;

(9)

Prancūzija taip pat pranešė Komisijai apie naują labai patogeniško H5N8 potipio paukščių gripo protrūkį Žero departamento ūkyje, kuriame laikomi naminiai paukščiai arba kiti nelaisvėje laikomi paukščiai;

(10)

tie nauji protrūkiai Čekijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir Švedijoje nustatyti už Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1809 priede išvardytų teritorijų ribų, o minėtų valstybių narių kompetentingos institucijos ėmėsi pagal Direktyvą 2005/94/EB būtinų priemonių, be kita ko, aplink šių protrūkių vietas nustatydamos apsaugos ir priežiūros zonas;

(11)

Komisija išnagrinėjo priemones, kurių ėmėsi Čekija, Danija, Prancūzija, Vokietija, Lenkija ir Švedija ir įsitikino, kad tų valstybių narių kompetentingų institucijų nustatytų apsaugos ir priežiūros zonų ribos yra pakankamai toli nuo tų ūkių, kuriuose neseniai patvirtinti labai patogeniško paukščių gripo protrūkiai;

(12)

siekiant išvengti nereikalingų Sąjungos vidaus prekybos trikdymų ir trečiųjų šalių sudaromų nepagrįstų prekybos kliūčių, būtina bendradarbiaujant su Čekija, Danija, Prancūzija, Vokietija, Lenkija ir Švedija skubiai Sąjungos lygmeniu apibrėžti šiose valstybėse narėse pagal Direktyvą 2005/94/EB nustatytas naujas apsaugos ir priežiūros zonas;

(13)

todėl į Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1809 priedą įtrauktos Čekijos, Danijos, Prancūzijos, Vokietijos, Lenkijos ir Švedijos apsaugos ir priežiūros zonos turėtų būti iš dalies pakeistos;

(14)

taigi Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1809 priedas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų atnaujintas Sąjungos lygmeniu nustatomas skirstymas į regionus ir atsižvelgta į Čekijos, Danijos, Prancūzijos, Vokietijos, Lenkijos ir Švedijos kompetentingų institucijų pagal Direktyvą 2005/94/EB tinkamai nustatytas naujas apsaugos ir priežiūros zonas bei jose taikytinų apribojimų trukmę;

(15)

todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1809 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(16)

Direktyva 2005/94/EB ir Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1809 nustoja galioti po 2021 m. balandžio 20 d. Netrukus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 (6) 259 straipsnį turi būti priimtas naujas Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriame bus nurodytos taisyklės dėl Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2020/687 (7) nustatytų apsaugos ir priežiūros zonų, ir jis bus taikomas nuo 2021 m. balandžio 21 d. Taigi šiuo sprendimu padarytuose Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1809 priedo pakeitimuose turėtų būti atsižvelgta į perėjimą prie naujos tvarkos ir Direktyvos 2005/94/EB ir Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1809 galiojimo pabaigos datą;

(17)

atsižvelgiant į tai, kad į epizootinę padėtį Sąjungoje dėl labai patogeniško paukščių gripo plitimo reikia reaguoti skubiai, svarbu, kad Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1809 priedo pakeitimai, kurie turi būti padaryti šiuo sprendimu, įsigaliotų kuo greičiau;

(18)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1809 priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2021 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Stella KYRIAKIDES

Komisijos narė


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  OL L 10, 2006 1 14, p. 16.

(4)  2020 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1809 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse (OL L 402, 2020 12 1, p. 144).

(5)  2021 m. kovo 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/489, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1809 dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (OL L 101, 2021 3 23, p. 2).

(6)  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“), (OL L 84, 2016 3 31, p. 1).

(7)  2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/687, kuriuo dėl tam tikrų į sąrašą įtrauktų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 (OL L 174, 2020 6 3, p. 64).


PRIEDAS

„PRIEDAS

A DALIS

Apsaugos zona, kaip nurodyta 1 straipsnyje:

Valstybė narė: Čekija

Teritorija, kurią sudaro

Taikoma iki (pagal Direktyvos 2005/94/EB 29 straipsnio 1 dalį)

Central Bohemian Region:

Březno u Mladé Boleslavi (614467); Dolánky (628239); Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi (626384); Lhotky u Mladé Boleslavi (681466); Nová Telib (705276); Petkovy (719609); Sukorady u Mladé Boleslavi (759350)

2021 3 29

Bor u Březnice (607240); Březnice (614271); Drahenice (631540); Martinice u Březnice (692085); Počaply u Březnice (722952); Stražiště (722961)

2021 4 1

Vinice u Městce Králové (693308); Sloveč (750697); Záhornice u Městce Králové (789828);

Městec Králové (693286) – vyjma veškeré zástavby od čerpací stanice podél silnice č. 328 vedoucí ve směru na obec Dlouhopolsko a vyjma vesnice Nový (městská část Městec Králové-Nový)

2021 4 15

Moravian-Silesian Region:

Chlebičov (651141); Malé Hoštice (711870); Velké Hoštice (778826);

Kravaře ve Slezsku (674231) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Luční a ul. Štěpánkovická;

Opava-Předměstí (711578) – východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 11;

Komárov u Opavy (711845) – severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří cyklostezka 6055 Radegast Opava;

Štítina (763888) – severozápadní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Hlavní, ul. Palackého a ul. Komenského

2021 3 28

Hrozová (648558); Rusín (743682); Koberno (750514); Městys Rudoltice (750549); Pelhřimovy (750565); Ves Rudoltice (750522)

2021 3 30

Plzeň Region:

Dolní Sekyřany (638684); Hněvnice (638692); Kbelany (740543); Sulislav (759503); Vlkýš (638714)

2021 3 21

South Bohemian Region:

Malá Turná (712906); Láz u Radomyšle (740586); Rojice (740594); Velká Turná (712931)

2021 3 19

Ráztely (721883);

Svučice (761621) – severní část katastrálního území s vesnicí Draheničky – částí obce Mišovice, přičemž hranici na jihu tvoří polní cesta vedoucí od Hibeňského rybníka po pozemní komunikaci – silnici č. 1756, dále silnice č. 1756 vedoucí na sever po křižovatku s pozemní komunikací – silnicí č. 0194, dále silnice č. 0194 vedoucí směrem na východ po hranici s k.ú 721883 Ráztely

2021 4 1

Bezdědovice (603457); Blatná (605247); Hněvkov u Mačkova (689726); Skaličany (748005); Buzice (616401); Mačkov (689734)

2021 4 8

Zlín Region:

Hostějov (645656); Medlovice u Uherského Hradiště (692638); Osvětimany (716359); Újezdec u Osvětiman (774057)

2021 4 4

South Moravian Region:

Labuty (678856); Vřesovice (786748)

2021 4 4

Hradec Králové Region:

Dobřenice (627747); Kratonohy (674141); Michnovka (674150); Obědovice (674168); Osičky (713091); Roudnice (741639); Syrovátka (761 826 )

2021 4 15

Humburky (649317); Lužec nad Cidlinou (689271); Měník u Nového Bydžova (693073); Nepolisy (703397); Zadražany (789674); Chudonice (707198); Nový Bydžov (707163); Skřeněř (754927); Vysočany u Nového Bydžova (790320); Zábědov (707210); Starý Bydžov (754943); Zachrašťany (790338); Sloupno nad Cidlinou (750671)

2021 4 15

Klamoš (665428)

 

Pardubice Region:

Kasalice (664260); Kasaličky (664278); Pravy (664286); Rohoznice (740527)

2021 4 15

Valstybė narė: Danija

Teritorija, kurią sudaro

Taikoma iki (pagal Direktyvos 2005/94/EB 29 straipsnio 1 dalį)

The parts of Bornholm municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55.1246; E 15.0070

2021 3 26

The parts of Bornholm municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55,0336; E 14,9997

2021 3 26

The parts of Ringsted municipality and Køge municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55,4573; E 11,9391

2021 3 28

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55.2432; E 11.3900

2021 4 5

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55.2433; E 11.3901

2021 4 5

The parts of Kalundborg municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55.5523; E 11.2668

2021 4 5

The parts of Langeland municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 54,8683; E 10,7823

2021 4 10

The parts of Slagelse municipality and Næstved municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55,3131; E 11,4163

2021 4 13

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55,2940; E 11,2842

2021 4 13

Valstybė narė: Prancūzija

Teritorija, kurią sudaro

Taikoma iki (pagal Direktyvos 2005/94/EB 29 straipsnio 1 dalį)

Les communes suivantes dans le département: Gers (32)

ARBLADE-LE-BAS, ARBLADE-LE-HAUT, AURENSAN, AUX-AUSSAT, AYZIEU, BARCELONNE-DU-GERS, BARCUGNAN, BARS, BASCOUS, BAZUGUES, BEAUMARCHES, BEAUMONT, BELLOC-SAINT-CLAMENS, BERDOUES, BERNEDE, BETOUS, BLOUSSON-SERIAN, BOURROUILLAN, BOUZON-GELLENAVE, BRETAGNE D’ARMAGNAC, CAMPAGNE-D'ARMAGNAC, CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE, CASTEX-D'ARMAGNAC, CASTILLON-DEBATS, CAUMONT, CAUPENNE-D'ARMAGNAC, CAZAUBON, CAZENEUVE, CORNEILLAN, CRAVENCERES, DEMU, EAUZE, ESPAS, ESTAMPES, ESTANG, FOURCES, FUSTEROUAU, GEE-RIVIERE, LE HOUGA, LAAS, LABARTHETE, LAGRAULET-DU-GERS, LAGUIAN-MAZOUS, LANNEMAIGNAN, LANNE-SOUBIRAN, LANNUX, LAREE, LARROQUE-SUR-L'OSSE, LAUJUZAN, LAURAET, LAVERAET, LELIN-LAPUJOLLE, LIAS-D'ARMAGNAC, LUPPE-VIOLLES, MAGNAN, MANAS-BASTANOUS, MANCIET, MARCIAC, MARGUESTAU, MARSEILLAN, MAULEON-D'ARMAGNAC, MAULICHERES, MAUPAS, MIELAN, MONCASSIN, MONCLAR, MONCLAR-SUR-LOSSE, MONGUILHEM, MONLEZUN, MONLEZUN-D'ARMAGNAC, MONPARDIAC, MONTAUT, MONT-DE-MARRAST, MONTEGUT-ARROS, MONTREAL, MORMES, NOGARO, PALLANNE, PANJAS, PERCHEDE, PONSAMPERE, POUYLEBON, PRÉNERON, PROJAN, REANS, RICOURT, RISCLE, SADEILLAN, SAINTE-AURENCE-CAZAUX, SAINT-CHRISTAUD, SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC, SAINTE-DODE, SAINT-ELIX-THEUX, SAINT-GERME, SAINT-GRIEDE, SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC, SAINT-MAUR, SAINT-MEDARD, SAINT-MICHEL, SAINT-MONT, SALLES-D'ARMAGNAC, SARRAGACHIES, SEGOS, SION, SORBETS, TARSAC, TERMES-D'ARMAGNAC, TILLAC, TOUJOUSE, TRONCENS, URGOSSE, VERGOIGNAN, VERLUS, VIC-FEZENSAC, VILLECOMTAL-SUR-ARROS

2021 3 31

BEDECHAN, BOULAUR, CASTELNAU-BARBARENS, TIRENT-PONTEJAC, SAINT-CAPRAIS

2021 4 12

Les communes suivantes dans le département de Landes (40)

Aire-sur-l'Adour, Amou, Arboucave, Argelos, Arsague, Artassenx, Arthez-d'Armagnac, Aubagnan, Audignon, Audon, Aurice, Bahus-Soubiran, Baigts, Banos, Bascons, Bas-Mauco, Bassercles, Bastennes, Bats, Bégaar, Bénesse-lès-Dax, Benquet, Bergouey, Beylongue, Beyries, Biarrotte, Biaudos, Bonnegarde, Bordères-et-Lamensans, Bourdalat, Brassempouy, Bretagne-de-Marsan, Buanes, Cagnotte, Campagne, Candresse, Carcarès-Sainte-Croix, Carcen-Ponson, Cassen, Castaignos-Souslens, Castandet, Castelnau-Chalosse, Castelnau-Tursan, Castelner, Castel-Sarrazin, Cauna, Caupenne, Cazalis, Cazères-sur-l'Adour, Classun, Clèdes, Clermont, Coudures, Doazit, Donzacq, Duhort-Bachen, Dumes, Escalans, Estibeaux, Eugénie-les-Bains, Eyres-Moncube, Fargues, Le Frêche, Gaas, Gabarret, Gamarde-les-Bains, Garrey, Gaujacq, Geaune, Gibret, Goos, Gourbera, Gousse, Gouts, Grenade-sur-l'Adour, Habas, Hagetmau, Hauriet, Haut-Mauco, Herré, Heugas, Hinx, Hontanx, Horsarrieu, Labastide-Chalosse, Labastide-d'Armagnac, Labatut, Lacajunte, Lacrabe, Lagrange, Lahosse, Laluque, Lamothe, Larbey, Larrivière-Saint-Savin, Latrille, Laurède, Lauret, Lesgor, Le Leuy, Louer, Lourquen, Lussagnet, Mant, Marpaps, Mauries, Maurrin, Mauvezin-d'Armagnac, Maylis, Meilhan, Mimbaste, Miramont-Sensacq, Misson, Momuy, Monget, Monségur, Montaut, Montégut, Montfort-en-Chalosse, Montgaillard, Montsoué, Morganx, Mouscardès, Mugron, Narrosse, Nassiet, Nerbis, Nousse, Onard, Ossages, Ozourt, Parleboscq, Payros-Cazautets, Pécorade, Perquie, Peyre, Philondenx, Pimbo, Pomarez, Pontonx-sur-l'Adour, Poudenx, Pouillon, Poyanne, Poyartin, Préchacq-les-Bains, Pujo-le-Plan, Puyol-Cazalet, Renung, Saint-Agnet, Saint-Aubin, Saint-Cricq-Chalosse, Sainte-Colombe, Sainte-Marie-de-Gosse, Saint-Gein, Saint-Geours-d'Auribat, Saint-Jean-de-Lier, Saint-Laurent-de-Gosse, Saint-Loubouer, Saint-Maurice-sur-Adour, Saint-Pandelon, Saint-Perdon, Saint-Sever, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Yaguen, Samadet, Sarraziet, Sarron, Saugnac-et-Cambran, Serres-Gaston, Serreslous-et-Arribans, Sorbets, Sort-en-Chalosse, Souprosse, Tartas, Téthieu, Tilh, Toulouzette, Urgons, Vicq-d'Auribat, Vielle-Tursan, Le Vignau, Villeneuve-de-Marsan

2021 4 2

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

ANOS, AREN, ARGET, ARNOS, AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY, ARRAST-LARREBIEU, ARROSES, ARTHEZ-DE-BEARN, ARUDY, ARZACQ-ARRAZIGUET, AUBIN, AUGA, BAIGTS-DE-BEARN, BALANSUN, BALIRACQ-MAUMUSSON, BARINQUE, BELLOCQ, BETRACQ, BIDACHE, BIRON, BONNUT, BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE, BOUILLON, BOUMOURT, BRUGES-CAPBIS-MIFAGET, CABIDOS, CAME, CARRERE, CASTEIDE-CANDAU, CASTET, CASTETIS, CASTETPUGON, CASTILLON-D'ARTHEZ, CHARRE, CHARRITTE-DE-BAS, CLARACQ, COSLEDAA-LUBE-BOAST, CROUSEILLES, DIUSSE, DOAZON, DOGNEN, ESPES-UNDUREIN, FICHOUS-RIUMAYOU, GARLIN, GAROS, GERONCE, GEUS-D'ARZACQ, GEUS-D'OLORON, GURS, HAGETAUBIN, IZESTE, JASSES, LABEYRIE, LACADEE, LACQ, LAHONTAN, LALONQUETTE, LARREULE, LASCLAVERIES, LASSERRE, LAY-LAMIDOU, LICHOS, LONCON, LOUVIE-JUZON, LOUVIGNY, LUCQ-DE-BEARN, LYS, MALAUSSANNE, MASCARAAS-HARON, MAZEROLLES, MESPLEDE, MIALOS, MIOSSENS-LANUSSE, MOMAS, MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU, MONCLA, MONTAGUT, MORLANNE, NABAS, NAVARRENX, OGENNE-CAMPTORT, ORIN, ORTHEZ, PIETS-PLASENCE-MOUSTROU, POEY-D'OLORON, POMPS, PORTET, POURSIUGUES-BOUCOUE, PRECHACQ-JOSBAIG, PRECHACQ-NAVARRENX, PUYOO, RAMOUS, RIBARROUY, SAINT-ARMOU, SAINT-BOES, SAINT-GIRONS, SAINT-GOIN, SAINT-MEDARD, SAINTE-COLOME, SALLESPISSE, SAUCEDE, SAULT-DE-NAVAILLES, SEBY, SEVIGNACQ, SEVIGNACQ-MEYRACQ, TADOUSSE-USSAU, TARON-SADIRAC-VIELLENAVE, URDES, UZAN, VERDETS, VIELLESEGURE, VIGNES

2021 4 1

Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)

BOUILH-DEVANT, BOUILH-PEREUILH, CHELLE-DEBAT, ESTAMPURES, FRECHEDE, JACQUE, LAMEAC, MADIRAN, MANSAN, MARSEILLAN, MOUMOULOUS, OSMETS, PEYRUN, SAINT-SEVER-DE-RUSTAN, TROULEY-LABARTHE

2021 3 31

Les communes suivantes dans le département: Haut-Rhin (68)

BEBLENHEIM, BENNWIHR, GUEMAR partie au sud-ouest de l’intersection entre la Lohbach et la Fecht, HOUSSEN, OSTHEIM, RIBEAUVILLE partie à l’est de la rue de Colmar, ZELLENBERG

2021 4 6

Valstybė narė: Vokietija

Teritorija, kurią sudaro

Taikoma iki (pagal Direktyvos 2005/94/EB 29 straipsnio 1 dalį)

BADEN-WÜRTTEMBERG

Main-Tauber-Kreis

Stadt Weikersheim mit den Gemarkungen Queckbronn, Weikersheim, Schäftersheim und Teilen der Gemarkung Laudenbach:

beginnend bei der Gemarkungsgrenze zu Weikersheim im Gewann Kappelberg das Bergholz dem nach Südosten führenden Waldweg folgend entlang des Holztales bis zur Kreuzung des unteren Waldweges,

weiter auf dem unteren Waldweg ca. 1,5 km in nördlicher Richtung,

rechtwinklige Überquerung des Holztales mit der L1001 zum nördlichen Rand des Ortes Laudenbach,

ab hier auf dem Weg nördlich Laudenbachs durch die Ghäuklinge und Schadenberg,

weiterer Verlauf auf dem Feldweg nördlich des Wartbergs bis zur Kreuzung der Kreisstraße 2857,

und

Teilen der Gemarkung Neubronn:

der K2857 bis Neubronn folgend,

an der ersten Kreuzung am Ortsanfang Neubronn weiter auf dem Umgehungsweg und dem Feldweg weiter in nordöstlicher Richtung über das Gewann Platte Richtung Niederrimbach.

Gemeinde Creglingen mit Teilen der Gemarkung Niederrimbach:

dem Feldweg weiter folgend bis zur Ortsgrenze Niederrimbach,

weiterer Verlauf an der westlichen Ortsgrenze auf dem Feldweg, die L 1003 am nordwestlichen Rand der Ortschaft Niederrimbach querend,

den Flurbereinigungsweg weiter in nordwestlicher und dann nördlicher Richtung bis zur Landesgrenze zu Bayern

2021 3 27

BAYERN

Landkreis Kitzingen

Im Ortsteil Westheim der Gemeinde Biebelried nur das Herrenholz und der Güterwald

Im Ortsteil Kaltensondheim der Gemeinde Biebelried nur das Oberholz und die Ackerflächen südlich des Oberholz zwischen Lankreisgrenze und der Hochspannungsleitung

2021 4 9

Landkreis Kulmbach

Gemeinde Harsdorf: Ortsteile Harsdorf, Seierhaus, Oberlaitsch, Unitz

Gemeinde Neudrossenfeld: Ortsteile Eberhardtsreuth, Fichtelhof, Fohlenhof, Schwingen, Waldau, Untbrücklein, Hornungsreuth, Oberbrücklein, Neudrossenfeld, Vordere Lehen, Hintere Lehen, Ziegelhütte, Hölle, Hainbühl, Heidelmühle, Pechgraben, Unterkeil, Oberkeil, Unterlaitsch, Untergräfenthal, Zoltmühle

Gemeinde Trebgast: Ortsteile Lindau, Siebenbrunn

2021 4 3

Landkreis Roth

Gemeinde Roth: Ortsteile Barnsdorf, Belmbrach, Bernlohe, Birkach, Eckersmühlen, Eichelburg, Eisenhammer an der Roth, Haimpfarrich, Heubühl, Hofstetten, Kiliansdorf, Kupferhammer an der Roth, Leonhardsmühle, Obere Glasschleife, Obersteinbach an der Haide, Roth, Untersteinbach an der Haide, Wallersbach, Wallesau, Zwiefelhof

Gemeinde Allersberg: Ortsteile Fischhof, Grashof, Polsdorf

Gemeinde Hilpoltstein: Ortsteile Lösmühle, Stephansmühle, Weiherhaus, Gebiet um die Freizeitanlage und den Sporthafen

2021 3 30

Landkreis Schwandorf

Stadt Nittenau: Ortsteile Annahaid, Bergham, Bleich, Hubhof, Kaspeltshub, Lichtenhaid, Oed, Ottischhof, Stadl, Thann, Tiefenhof, Waltenried, Zell.

Markt Bruck i.d. Opf.: Ortsteile Bruck i.d. Opf, Grubmühl, Hinterthürn, Hoffeld, Hofing, Hofinger Mühle, Kellerhof, Sankt Hubertus, Sulzmühl, Vorderthürn, Wackenried.

2021 3 30

Landkreis Würzburg

Gemeinde Röttingen mit den Ortsteilen Röttingen (bei Weikersheim) und Neumühle (bei Röttingen)

Gemeinde Tauberrettersheim mit dem Ortsteil Tauberrettersheim

2021 3 27

Landkreis Würzburg

Gemeinde Eibelstadt mit dem Ortsteil Eibelstadt

Stadt Ochsenfurt mit den Stadtteilen Erlach (bei Sommerhausen) und Goßmannsdorf a. Main

Gemeinde Randersacker mit dem Ortsteil Lindelbach (bei Würzburg)

Gemeinde Sommerhausen mit dem Ortsteil Sommerhausen (bei Ochsenfurt)

Gemeinde Winterhausen mit dem Ortsteil Winterhausen

2021 4 9

BERLIN

Müggelheimer Damm, Ecke Sobernheimer Str. Auf Höhe Dorfkirche,

Müggelheimer Damm in östlicher Richtung auf die Gosener Landstraße,

Unter Überquerung der Kanalstrecke bis zur Ecke Am Müggelpark/ Gosen,

Weiter in südwestlicher Richtung, folgend Bruchweg, an der Landesgrenze bis zum Crossinsee,

Landesgrenze, über Zu den Gosener Bergen, in südlicher Richtung über Oder-Spree-Kanal entlang des westlichen Ufers des Crossinsees,

Südlicher Bereich Rauchfangswerdes in nördlicher Richtung über die Dahme in den Zeuthener See bis nach Schmöckwitz Lindenstraße,

Landesgrenze über Mariannenstraße, Grenzstraße, Waldstraße in Richtung Westen folgend,

S-Bahn trasse durchquerend, danach in nördlicher Richtung der Landesgrenze folgend bis Forstabteilung 48,

Westliche Begrenzung von Forstabteilung 47, 46 – das Adlergestell überquerend – 45 sowie 44 bis zur Sportpromenade,

In direkter Linie, die Insel „Großer Rohrwall“ überquerend, an der nördlichen Begrenzung von Forstabteilung 190 sowie 189 in die Straße zur Krampenburg,

in nordöstlicher Richtung in die Sobernheimer Str. bis Kreuzung Müggelheimer Damm

2021 3 24

BRANDENBURG

Landkreis Dahme-Spreewald

Beginnend im Nordosten an der Landesgrenze Berlin (Bezirk Treptow-Köpenick/Höhe Wernsdorf) an der L301, dieser in östlicher Richtung folgend bis zur L30 (Niederlehmer Chaussee), der L30 in südwestlicher Richtung bis zur Kreuzung „Zum Großen Zug“ in Ziegenhals folgend, dann der Straße „Zum Großen Zug“ folgend bis zur Ufergrenze „Grosser Zug“ an der Landesgrenze Berlin, der Landesgrenze in südwestlicher, später in nordwestlicher Richtung folgend bis Höhe Nord-Rauchfangs-werder (Berlin)/Siegertplatz (Zeuthen - LDS), hier der Ahornalle, anschließend dem Forstweg in westlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Bahnstraße, ab Bahnstraße an der Gemarkungs-grenze Zeuthen weiter in südlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze Eichwalde, an der Gemarkungsgrenze Eichwalde weiter in nördlicher Richtung bis zur Landesgrenze Berlin

2021 3 24

Landkreis Märkisch-Oderland

Von Alt Bleyen, Drewitz Ausbau der Straße in östlicher Richtung folgend bis zur Oder, dieser südlich folgend bis zum Waldgebiet Neu Manschnow, der nördlichen Waldkante folgend bis zum Neu Manschnower Graben, diesem in südlicher später in westlicher Richtung folgend bis zum Weg Richtung Graben am Bahnweg, diesem nordwestlich folgend bis „Kietzer Weg“, weiter auf der Straße Am Strom die Alte Oder querend bis zur Manschnower Friedensstraße, dieser nördlich folgend bis Kirchstraße und auf dieser südwestlich über den Weidenweg, die B112 querend bis Abzweig Jägerstraße, dort in nördlicher Richtung dem Manschnower Loosgraben folgend bis Neuer Heyengraben, diesem westlich folgend bis Golzower Straße (L 331), dieser nördlich folgend, weiter auf der Bahnhofstraße bis zum Anschluss L 33, dieser östlich folgend bis Bahnhofstraße, dort weiter in nördlicher Richtung bis zur Straße Am Strom, auf dieser westlich bis zur L333, dieser in nördlicher später nord-östlicher Richtung folgend bis zum Studentengraben, diesem in östlicher Richtung folgend bis zum Ziegengraben in Drewitz Ausbau

2021 4 5

Landkreis Oder-Spree

Vom Schnittpunkt der Gemarkungsgrenze Kummersdorf mit dem südlichen Ende des Stahnsdorfer Sees dem Rieploser Fließ folgend durch die Ortslage Rieplos bis zum Lehngutweg, auf diesem weiter bis zur Ortslage Neu Boston der Stadt Storkow (Mark), weiter auf der Straße Neu Boston zum südlichen Seeufer des Lebbiner Sees, dem Seeufer in südöstlicher Richtung folgend zur Lebbiner Straße, dieser in südlicher Richtung folgend, die Fürstenwalder Straße querend bis zur Wedemarker Straße, weiter der Straße Am Luch, später der Schützenstraße folgend Richtung Naturschutzgebiet Binnendüne Waltersberge, auf einem Wald-weg in südlicher Richtung durch das Naturschutzgebiet zur Reichenwalder Straße, dieser in westlicher Richtung folgend bis zum Strandbad am Großen Storkower See, der westlichen Ufer-kante des Großen Storkower Sees folgen bis zur Straße Birken-grund Siedlung, dort weiter bis zur Bahntrasse, dieser in nord-westlicher Richtung folgend bis zur Kurt-Fischer-Straße, hier weiter, die B 246 querend bis zur L741 (Bugker Chaussee) auf dieser in südwestlicher Richtung bis Höhe Woppuschhalbinsel, dann weiter in westlicher Richtung bis zur Ortslage Selchow, hier weiter auf dem Görsdorfer Weg bis zur Gemarkungsgrenze der Gemarkung Görsdorf, dieser folgend über die Gemarkungsgrenze Klein Schauen bis zur Gemarkungsgrenze Kummersdorf

2021 4 11

Landkreis Prignitz

Beginnend am Kreuzungspunkt der Gemarkungsgrenzen Rapshagen, Gerdshagen und Brügge, weiter der Gemarkungsgrenze Rapshagen in südöstlicher Richtung folgend, die A 24 querend, bis zum Graben 2/00/21, von hier aus den Graben entlang in südlicher Richtung bis zur Dömnitz, der Dömnitz in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße K 7019 folgend, weiter auf der K 7019 in nordwestlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze Falkenhagen, entlang der Gemarkungs-grenze Falkenhagen in südwestlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze Pritzwalk, diese folgend in südlicher Richtung bis zur Ortsverbindung Streckenthin-Birkenfelde, dieser in Richtung Birkenfelde folgend, die B 103 kreuzend, südlich des Naturschutzgebietes „Raues Soll“ bis zur L 155, dieser in Richtung Norden folgend, westlich der Ortslage Kammermark bis zur Ortsverbindung Kammermark-Hasen-winkel, von hier dem Weg nordwestlich folgend bis zur Gemarkungsgrenze Steffenshagen, dieser in Richtung Norden, die L 155 kreuzend, folgend bis zur Gemarkungsgrenze Gerdshagen, hier weiter in nördlicher Richtung bis zum Graben 3/00/40, diesem in südlicher Richtung folgend bis zur Orts-verbindung Gerdshagen-Struck, dieser in Richtung Struck folgend bis zum ersten von rechts einmündenden Weg, diesem in Richtung Osten folgend, bis zur Bundesstraße 103, der B 103 entlang in Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Brügge, von hier der Gemarkungsgrenze Brügge in südöstlicher Richtung folgend bis Schnittpunkt der Gemarkungsgrenzen Rapshagen, Gerdshagen und Brügge

2021 3 25

Landkreis Uckermark

Von der Kreuzung Wilmersdorfer Straße / Siedlung westwärts der Straße Siedlung bis Waldgrenze, dort nördlich an der Wald-grenze weiter in westlicher Richtung entlang der Gemarkungs-grenze Wilmersdorf über die Bahnlinie Berlin-Stralsund bis Feldweg Koppel Luisenthal, hier Richtung Süden bis Friedrichs-felder Straße, dort Richtung Westen die Autobahn A11 kreuzend südlich von Friedrichsfelde bis zur Friedrichsfelder Straße, dort weiter in nordwestlicher Richtung entlang des Waldweges östlich vom Geelandsee bis zur L241, von dieser östlich um Afrika in Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Groß Fredenwalde, dieser nördlich folgend bis zum Voßberger Weg, auf diesem weiter über Voßberg bis zur L24, der L24 folgend in östlicher Richtung über Suckow entlang des Suckower Weges zum See Große Lanke, dort in nordöstlicher Richtung über die Große Lanke bis Donnerbalken, von dort in südöstlicher Richtung über die Bahnlinie Berlin – Stralsund durch den Melzower Forst südlich am Krummer See vorbei die A11 kreuzend bis zum östlichen Rand des Melzower Forstes, dort weiter am östliche Rand des Melzower und Wilmersdorfer Forstes in südlicher Richtung bis Wilmersdorfer Straße, dort östlich bis zur Gemarkungsgrenze Wilmersdorf, an dieser weiter in südlicher Richtung bis Kreuzung Wilmersdorfer Straße / Siedlung

2021 3 29

BREMEN

Bremen

Im Nordwesten: Weser gegenüber der Einmündung Furt Woltjenloch S-Bahn-Linie - Pötjerweg – Heidstr. – Reekumer Geest – Tanklager Farge – Landesgrenze – Goldaper Str. – Gumbinner Ring – Turner Str. – An den Deelen – An de Holtöber – Bockhorner Weg – Am Freibad bis Landesgrenze,

Im Nordosten: Am Rosenbusch – Wohldstr. – Am Forst – Landrat-Christians-Str.,

Im Osten Ortsteilgrenze Fähr-Lobbendorf bis zur Weser (Landesgrenze)

2021 4 2

Bremerhaven

Im Osten: Landesgrenze,

Nördliche Begrenzung: Schiffdorfer Chaussee,

Westliche Begrenzung: Im Felde – Karlsweg – F.-W.-Sander-Weg – Weg 83,

Südliche Begrenzung: Midgardweg – Osterwiesenweg – Rohr bis zur Landesgrenze

2021 4 5

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Gemeinde Blankensee mit den Ortschaften Hasenhof, Tiedtshof, Warbende Ausbau, Friedrichsfelde, Tannenhof, Groß Schönfeld, Rödlin, Wanzka

2021 3 26

Landkreis Vorpommern-Greifswald

17389 Anklam mit dem Ortsteil Gellendin

2021 3 27

Landkreis Vorpommern-Rügen

Stadt Bergen auf Rügen - Ortsteile: Bergen Süd, Dumsevitz, Fabrik, Kaiseritz, Kluptow, Krakow, Neklade, Neu Sassitz, Siggermow, Stadt Bergen auf Rügen, Tetel, Tilzow,

Stadt Putbus - Ortsteil: Dolgemost,

Gemeinde Sehlen - Ortsteil: Mölln-Medow

2021 4 5

Landkreis Vorpommern-Rügen

Hansestadt Stralsund einschließlich Dänholm ausgenommen: Freienlande, Devin, Andershof-Ausbau, Voigdehagen,

Gemeinde Wendorf - Ortsteil: Groß Lüdershagen,

Gemeinde Lüssow im Ortsteil Lüssow: die bebauten Flächen entlang der B194 am Lüssower Berg, Am Langendorfer Berg die bebauten Flächen zwischen der B105 und der Rostocker Chaussee

2021 4 6

Landkreis Vorpommern-Rügen

Gemeinde Semlow ausgenommen Ortsteile Camitz, Camitz Ausbau,

Gemeinde Eixen – Ortsteile: Forkenbeck, Wohsen, das Gehöft Bahnhof Stormsdorf, die Gehöfte westlich des Stormsdorfer Wegs ab dem Abzweig nach Bisdorf in nördliche Richtung und die Gehöfte an der Semlower Straße (Kreisstraße 8) ab Forkenbeck in westliche Richtung

2021 4 3

NIEDERSACHSEN

Landkreis Ammerland

Ausgangspunkt ist die Stadtgrenze der Stadt Oldenburg an der Metjendorfer Landstraße L824. Der Metjendorfer Landstraße L824 nach Norden folgend bis zur Einmündung Alter Postweg K346. Der Straße Alter Postweg K346 nach Westen folgend bis zur Einmündung Mansholter Straße. Der Mans-holter Straße nach Nordosten folgend bis zur Bokeler Landstraße L824. Der Bokeler Landstraße L824 nach Norden folgend bis zur Einmündung Nutteler Weg. Dem Nutteler Weg nach Norden folgend bis zur Rasteder Straße L826. Die Rasteder Straße überquerend in die Wemkenstraße. Der Wemkenstraße nach Norden folgend bis zur Einmüdung Am Tannenwall. Der Straße Am Tannenwall nach Norden folgend bis zur Straße Am Eichenwall. Der Straße Am Eichenwall nach Nordosten folgend bis zur Wilhelmshavener Straße. Der Wilhelmshavener Straße übergehend in die Oldenburger Straße K131 nach Süden folgend bis zur Einmündung Mühlenstraße. Dem Verlauf der Mühlenstraße folgend bis zur Parkstraße. Der Parkstraße nach Süden folgend bis zur Einmündung Halfterweg. Dem Halfterweg nach Süden folgend bis zum Kiefernweg. Dem Kiefernweg nach Osten folgend bis zur Einmündung Buchenstraße. Der Buchenstraße nach Süden folgend bis zur Einmündung Loyer Weg. Dem Loyer Weg nach Süden folgend bis zur Einmündung Am Heidkamp. Der Straße Am Heidkamp nach Süden folgend bis zur Braker Chaussee K135. Der Braker Chaussee K135 nach Westen folgend bis zum Kreis-verkehr Oldenburger Straße K131. Der Oldenburger Straße K 131 nach Süden folgend bis zur Stadtgrenze der Stadt Oldenburg. Der Stadtgrenze der Stadt Oldenburg folgend bis zum Ausgangspunkt Metjendorfer Landstraße L824.

2021 4 9

Landkreis Cloppenburg

In der Stadt Friesoythe am Kreisverkehr Grüner Hof/Niedersachsenring/Altenoyther Straße/Böseler Straße der Altenoyther Straße bis Unterm Esch folgend, diesem bis Cavens und diesem erst nördlich, dann östlich folgend und weiter auf dem anschließenden Wasserlauf bis zur Gemeindegrenze Stadt Friesoythe/Gemeinde Bösel, dieser in nördlicher Richtung bis zum Koppelweg folgend, weiter über Koppelweg und Feldstraße bis zur Fladderburger Straße, dieser in südwestlicher Richtung bis Neuland folgend, weiter über Neuland, Schäferstraße, Sandwitten und in südlicher Richtung der Korsorsstraße folgend und weiter über Am Hook, Steinkampsweg, in westlicher Richtung Am Tegelkamp folgend, in östlicher Richtung Im Richtemoor folgend und westlich dem Richtweg folgend, in östlicher Richtung der Glaßdorfer Straße bis Robert-Glaß-Straße folgend, dieser bis zur Gemeindegrenze Stadt Friesoythe/Gemeinde Bösel folgend, dieser entlang der Georg-Hoes-Straße bis zur Thüler Straße folgend, der Glaßdorfer Straße in südlicher Richtung bis zur Kreuzung Thüler Straße/Glaßdorfer Straße folgend, der Glaßdorfer Straße bis zur Thüler Straße folgend, dieser in nördlicher Richtung bis zur Thüler Kirchstraße folgend, dieser bis Kurfürstendamm folgend, diesem und im weiteren Verlauf Am Augustendorfer Weg in westlicher Richtung bis Markhauser Weg folgend, diesem bis zum Feldweg zwischen Igelriede und Markhauser Moorgraben folgend, diesem Feldweg bis Vorderthüler Straße folgend, in nordöstlicher Richtung dem Feldweg Am Horstberg bis Wittmoorsdamm folgend, diesem bis Pehmertanger Straße folgend und dieser und im Weiteren Zum Pehmertanger Weg bis Thüler Straße folgend und dieser in nördlicher Richtung bis Oldenburger Ring folgend, diesem in nördlicher Richtung bis zum Kreisverkehr folgend, diesen in westlicher Richtung verlassend und bis zum Ausgangspunkt der Böseler Straße folgend.

2021 3 23

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Bösel an der Kreuzung Mönnkehop/ Ginsterstraße der Ginsterstraße in westliche Richtung folgend bis Am Kronsberg, diesem erst nördlich und dann westlich bis Kündelstraße, entlang dieser in nördliche Richtung bis Böseler Kanal, dem Wasserverlauf nördlich folgend, den Steinbergsweg überquerend bis zur Baumreihe, entlang dieser bis zum Steinbergsweg, diesem südöstlich folgend bis Overlaher Straße. Entlang dieser in nordöstliche Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland, dieser in östliche Richtung folgend bis Bachmannsweg, diesem südlich folgend bis zum Ende des Vehnemoors, dem Rand des Vehnemoors erst in südwestliche Richtung, dann in südöstliche Richtung bis zur Georg-Schumacher-Straße folgend, dieser folgend bis Korsorsstraße, entlang dieser in nordöstliche Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg, dieser in östliche Richtung bis zur Oldenburger Straße folgend, entlang dieser in südliche Richtung den Beverbrucher Damm passierend bis Garrelerstraße Wasserzug, dem Wasserverlauf in südliche Richtung bis zur Stromtrasse folgend, dieser in westliche Richtung bis Wasserzug von Letherfeld folgend, diesem in südliche Richtung bis Schuldamm folgend, diesem in westliche Richtung bis Schnappen folgend, diesem bis Jagdweg folgend, diesem in westliche Richtung folgend und weiter über Auf'm Esch und Vor dem Esch bis Hinterm Esch, diesem in südliche Richtung bis Beverbrucher Straße folgend, dieser in westliche Richtung bis Amerikastraße folgend, dieser in südliche Richtung bis zur Kreuzung Jägerstraße/ Amerikastraße/ Langen Tange folgend, der Langen Tange bis Amerika Schloot folgend, dem Wasserverlauf in südliche Richtung bis Koppelweg folgend, diesem in östliche Richtung bis Amerika Schloot folgend, dem Wasserverlauf in östliche Richtung bis Amerikastraße folgend, dieser bis zur Gemeindegrenze Stadt Cloppenburg/ Gemeinde Garrel folgend, dieser bis Flugplatzweg folgend, diesem folgend bis Garreler Straße, dieser südlich folgend bis Pämerhauk, entlang diesem bis Friesoyther Straße, dort der Molberger Straße und im Weiteren Varrelbuscher Straße folgend bis Im Witten, entlang dieser bis Resthauser Graben, dem Wasserverlauf westlich folgend bis Hüttekamp, diesem nordwestlich folgend bis Petersfelder Weg, entlang diesem in nördliche Richtung bis Neumühlen, entlang dieser bis Soeste, dem Wasserverlauf westlich folgend bis Höhe Resthauser Graben, dort der Baumreihe westlich folgend bis zum Waldrand, entlang diesem in südwestliche/ westliche Richtung bis Große Tredde, dieser südlich folgend bis Neumühler Weg, diesem westlich folgend und über Kleine Tredde und Augustendorfer Weg, diesem an der Abzweigung in nördliche Richtung folgend über Dwergter Straße bis Bernhardsweg, entlang diesem bis Thülsfelder Straße, dieser westlich folgend bis Dorfstraße. Dieser nördlich folgend über Am Augustendorfer Weg und Kurfürstendamm bis Im Paarberger Wald, entlang dieser bis Bundesstraße 72 - Thüler Straße, dieser nördlich folgend bis Tegeler Tange, entlang dieser bis Querdamm, diesem südöstlich folgend bis Beim Steinwitten, entlang diesem bis Gemeindegrenze Bösel/ Friesoythe, dieser nordwestlich folgend bis Flachsweg, entlang diesem bis Südkamper Ring, diesem westlich folgend über Beim Tegelkamp bis Mönnkehop und entlang diesem bis zum Ausgangspunkt.

2021 4 8

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Bösel im Ortsteil Westerloh an der Kreuzung Friesoyther Straße/Ginsterstraße/Am Kronsberg nördlich Am Kronsberg folgend, weiter westlich über Am Kronsberg in nördlicher Richtung der Kündelstraße folgend bis Böseler Kanal, dem Wasserverlauf erst nördlich, dann östlich und dann nördlich folgend, den Koppelweg, den Hahnbergsweg und den Steinbergsweg überquerend, dann nordwestlich bis zur Baumreihe, dieser in nordöstlicher Richtung folgend bis Steinbergsweg, diesem östlich bis zur Overlaher Straße folgend, dieser in nordöstlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland folgend, dieser in östlicher Richtung folgend bis Bachmannsweg, diesem in südlicher Richtung bis zum Ende des Vehnemoors folgend, dem Rand des Vehnemoors erst in südwestlicher Richtung, dann in südöstlicher Richtung bis zur Georg-Schumacher-Straße folgend, dieser bis Korsorsstraße folgend, dieser in nordöstlicher Richtung bis Lutzweg folgend, diesem in südöstlicher Richtung bis Hauptstraße folgend, dieser südwestlich bis Vehne folgend, dem Wasserverlauf in südlicher Richtung die Moorstraße überquerend bis zur Baumreihe folgend und entlang dieser und dem Wasserverlauf zum Birkhahnweg/Barkentange folgend, diesem in westlicher Richtung bis Nikolausstraße folgend, dieser bis Pöhlendamm folgend und weiter über Pöhlendamm bis zum Wasserverlauf zwischen Wasserzug von Letherfeld und Peterstraße, diesem Wasserverlauf entlang der Baumreihe in nordwestlicher Richtung bis Peterstraße folgend, dieser in südöstlicher Richtung bis Pöhlendamm folgend und diesem weiter in südwestlicher Richtung bis zur Stromtrasse folgend, dieser in westlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Gemeinde Bösel folgend, dieser in westlicher Richtung bis Glaßdorfer Straße folgend, dieser in nordwestlicher Richtung bis Südkamper Ring folgend, diesem und im Weiteren Beim Tegelkamp folgend bis Böseler Kanal, dem Wasserverlauf in nördlicher Richtung folgend bis Mönnkehop, diesem nördlich bis Ginsterstraße folgend, und dieser in westlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt folgend.

2021 4 2

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Emstek an der Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg der Straße Im Gartherfeld folgend bis Bundesautobahn 1, über die Auffahrt zur Bundesautobahn 29 dieser nördlich folgend bis Alter Mühlenweg, entlang diesem bis Burgweg, diesem südlich folgend bis Zur Heide, dieser nördlich folgend und über den Verbindungsweg zur Schürhöhe, dieser südlich folgend bis Garther Straße, entlang dieser in östliche Richtung bis Melbrink, diesem südlich folgend bis Garther Kirchweg, entlang diesem in westliche Richtung bis Egtherholzer Weg, diesem nördlich folgend bis Ackerweg, entlang diesem bis Heckenweg, diesem westlich folgend bis Garther Straße und dieser südlich folgend bis Lange Straße. Entlang dieser in östliche Richtung bis Feldstraße, entlang dieser den Herzog-Erich-Weg überquerend und weiter über Grenzweg und die Gemeindegrenze Emstek/ Cappeln bis Siehenfelder Graben, dem Wasserverlauf in südliche Richtung folgend bis Bührener Straße, dieser in westliche Richtung bis Im Siehenfelde folgend, diesem in südliche Richtung bis Tenstedter Straße folgend, dieser östlich bis Minteweder Straße folgend, dieser bis zur zweiten östlichen Abzweigung folgend und dieser Straße bis zum Dominikaner Weg folgend, diesem in nördliche Richtung bis Minteweder Bach folgend und dem Wasserverlauf in östliche Richtung bis Bührener Bruchbach folgend. Dem Wasserverlauf in nördliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Cappeln/ Emstek folgend, dieser in östliche Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Vechta folgend, dieser in südliche Richtung bis zum Grenzweg entlang der Gemeindegrenze Cappeln/ Essen folgend, diesem in westliche Richtung bis Nordholter Straße folgend und dieser in nördliche Richtung bis Zur Burg. Dieser in östliche Richtung bis Elstener Straße folgend, dieser und im Weiteren Hauptstraße und Sevelter Straße in nördliche Richtung bis zur Adlerstraße folgend, entlang dieser und weiter über Karkweg, an der Gabelung dem Karkweg in nördliche Richtung folgend und der Cappelner Straße in östliche Richtung bis Efeustraße, dieser bis Emsteker Straße folgend, dieser östlich bis Lindenallee folgend, dieser in nördliche Richtung bis Alter Emsteker Weg folgend, diesem westlich bis Zum Brook folgend und diesem bis zum Brookweg folgend. Dort der Stromtrasse in nördliche Richtung folgend bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/ Emstek, entlang dieser in nördliche Richtung bis Cloppenburger Straße/ Höltinghauser Straße, dieser westlich folgend bis Bundesstraße 72, entlang dieser in nordwestliche Richtung bis Ahlhorner Straße und dieser nördlich folgend bis Höltinghauser Ring. Diesem nordwestlich folgend über Bether Ring und Heideweg bis Roggenkamp und diesem folgend bis Garreler Weg. Entlang diesem in nördliche Richtung bis Boelckestraße, entlang dieser bis Steinweg, diesem in südliche Richtung folgend bis Felsenweg und diesem nördlich bis Zum Griesen Stein und östlich bis zum Wiesenweg. Dem Wiesenweg in nördliche Richtung folgend bis zur Kreuzung Heideweg, dort dem Verbindungsweg in östliche Richtung folgend bis zum Plaggenweg, diesem in nördliche Richtung folgend bis zur Kiwittstraße und entlang dieser bis zum Beverbrucher Damm. Diesem in nördliche Richtung folgend bis Zum Baumweg, entlang diesem und Baumweg bis zur Waldgrenze auf der nördlichen Seite, entlang dieser bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg, dieser östlich folgend bis zum Ausgangspunkt.

2021 4 13

Landkreis Cloppenburg

Auf der Gemeindegrenze Cloppenburg/ Garrel dem Wiesenweg und im Weiteren dem Heideweg südlich folgend bis Christkindchenweg, entlang diesem bis Bundesstraße 72, dieser nördlich folgend bis zur westlichen Waldgrenze, entlang dieser in westliche Richtung, die Straßen Hammoor und An den Ambührener Tannen passierend, weiter entlang dem Waldrand bis Resthauser Straße, dieser und Stahlfördener Feld nordwestlich folgend bis Kastanienallee, dieser westlich folgend bis Resthauser Straße, entlang dieser in nördliche Richtung bis Hüttekamp, dieser westlich folgend bis Petersfelder Weg, entlang diesem in nördliche Richtung, Neumühlen/ Mühlenweg sowie den Drei-Brücken-Weg passierend, bis Bundesstraße 72 - Friesoyther Straße, entlang dieser in nordwestliche Richtung bis Kampweg, entlang diesem bis zur in südöstliche Richtung verlaufenden Baumreihe, entlang dieser und dem erst in nordöstliche, dann in südöstliche Richtung verlaufenden Waldrand bis Forstweg, diesem nördlich folgend bis Lindenallee, dieser östlich folgend bis Varrelbuscher Graben I, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis Plattenweg, diesem östlich folgend bis Varrelbuscher Straße/ Garreler Straße, entlang dieser in südliche Richtung bis Koppelweg, entlang diesem bis zur Bahnlinie Cloppenburg/ Friesoythe, dieser südlich folgend bis Zum Fischteich, entlang diesem in östliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/ Garrel und entlang dieser in östliche Richtung bis zum Ausgangspunkt.

2021 4 13

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Bösel an der Kreuzung Richtweg/Garreler Straße der Garreler Straße in östlicher Richtung bis Lahe folgend, dem Wasserverlauf in nördlicher Richtung bis Oldenburger Weg folgend, diesem in östlicher Richtung bis Hauptstraße folgend, dieser nördlich bis Schmäldamm folgend, diesem östlich bis zum Verbindungsweg zur Moorstraße folgend, diesem bis Moorstraße folgend, dieser östlich bis Vehne folgend, dem Wasserverlauf in südlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Gemeinde Bösel folgend, dieser entlang dem Wasserzug von Barkentange in östlicher Richtung folgend, dem Wasserzug von Barkentange in südlicher Richtung bis Birkhahnweg/Barkentange folgend, diesem in westlicher Richtung bis Nikolausstraße folgend, dieser in südöstlicher Richtung bis Moordamm folgend, diesem in südwestlicher Richtung bis Wasserzug von Letherfeld folgend, dem Wasserverlauf in südöstlicher Richtung, entlang der Oldenburger Straße und weiter südlich bis Jagdweg folgend, diesem in westlicher Richtung bis Vehne folgend, dem Wasserverlauf in südlicher Richtung bis Beverbrucher Straße folgend, dieser in westlicher Richtung bis Auf'm Halskamp folgend, diesem und im Weiteren Wätkamp bis zur ehemaligen Bahnlinie Cloppenburg/Friesoythe folgend, den Bahnschienen in nördlicher Richtung bis Thüler Straße folgend, dieser in westlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Stadt Friesoythe folgend, dieser in nördlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Gemeinde Bösel folgend, dieser in nordöstlicher Richtung weiter folgend bis zur ehemaligen Bahnlinie Cloppenburg/Friesoythe, den Bahnschienen entlang der Glaßdorfer Straße bis Glaßdorfer Graben folgend, dem Wasserverlauf in nordöstlicher Richtung bis Am Steinkamp folgend, diesem in nördlicher Richtung bis Richtweg folgend, diesem nördlich bis zum Ausgangspunkt folgend.

2021 4 13

Landkreis Cuxhaven

Von der Autobahnauffahrt „Bremerhaven-Wulsdorf“ ausgehend in nord-östlicher Richtung entlang der niedersächsisch-bremischen Landesgrenze bis zum „Schifffahrtsweg Elbe-Weser (Geeste)“. Auf diesem in östlicher Richtung verlaufend bis zum „Schiffdorfer Grenzgraben“, diesem in südlicher Richtung bis zur Kläranlage folgend und dann an der südlichen Grundstücksgrenze der Kläranlage „Zu den Geesthöfen“ abknickend. Von dieser Straße dann auf „Lange Straße“ (K60) zunächst in nord-östlicher Richtung, dann abknickend auf „Im Tannenkamp“ und dem südlich von „Am Tannenkamp“ liegenden Wirtschaftsweg „Kleine Hiskenmoor“ auf der Grenze des Naturschutzgebietes „Ochsentriftmoor“ in östlicher Richtung folgend. Von diesem Weg in südlicher Richtung auf „Langer Moorweg“ bis „Brameler Randgraben“. Diesem weiter in östliche Richtung in der Verlängerung zum westlichen Ausläufer des „Sellstedter See“ folgend. Von hier mittig über die Seefläche zum östlich gelegenem „Seekanal“ und diesem bis zur Einmündung des „Gliesgraben“ folgend. Entlang des „Gliesgraben“ in südlicher Richtung bis zur „Mettjenwiesen“ und auf dieser in süd-östlicher Richtung folgend, wo diese in der Ortschaft Sellstedt namentlich zur „Kampstraße“ wird. Entlang dieser in südlicher Richtung und über „Beelacker“ bis zur „Geestensether Straße“ (L143). Darauf westlich entlang der „Geestensether Straße“ bis zur Abbiegung „Bahnhofstraße“ (L143). Dieser Straße südlich folgend bis zur „Dorfstraße“ in der Ortschaft Donnern und weiter südlich auf die „Jägerstraße“ bis zur Abzweigung auf die „Bockhooper Straße“. Entlang dieser weiter in süd-östlicher Richtung und über „Schwarzer Weg“ bis zur „Wesermünder Straße“ (B71). Der „Wesermünder Straße“ (B71) in nord-westlicher Richtung folgend bis zur „Lindenallee“ (L134) in der Ortschaft Bexhövede und auf dieser weiter in Richtung Loxstedt, wo sie namentlich in „Dühnenfähr“ und „Dühnenfährstraße“ übergeht. Von dieser abzweigend auf die „Helmuth-Neynaber-Straße“ und an deren Ende weiter in nord-westlicher Richtung auf „Am Wedenberg“. Von „Am Wedenberg“ dann in nördlicher Richtung der Bahnlinie Bremen-Bremerhaven in Richtung Bremerhaven folgend bis zur B71 und auf dieser bis zum Anfangspunkt Autobahnauffahrt „Bremerhaven-Wulsdorf“ zurück.

2021 4 5

Landkreis Diepholz

Der Sperrbezirk umschreibt Teile der Gemeinde Weyhe und der Stadt Syke. Er beginnt im Norden am Schnittpunkt der Kreisgrenze mit der Bahnlinie Bremen-Osnabrück und verläuft von dort aus entlang der Bahnlinie in südliche Richtung bis zur Einmündung der Bundesstraße 6, von dort weiter südöstlich bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße 122.

Die Grenze des Sperrbezirks verläuft weiter in östlicher Richtung mit dem Schnittpunkt der Landesstraße 333 und verläuft entlang dieser bis zur östlichen Kreisgrenze.

Die östliche und nördliche Grenze des Sperrbezirks umschreibt die Grenze des Kreisgebietes in nördliche später nordwestliche Richtung bis zum Ausgangspunkt an der Bahnlinie Bremen-Osnabrück.

2021 3 26

Landkreis Diepholz

Die nordöstliche Begrenzung des Sperrbezirks verläuft vom Schnittpunkt der Kreisgrenze zu Vechta mit der L853 aus an der L853 entlang in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der B51. Dieser folgt die Begrenzung in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße 28. Entlang der Kreisstraße 28 verläuft sie bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße 57 und folgt der Kreisstraße 57 bis zum Schnittpunkt mit der „Sonnenstraße“. Dieser folgt sie und kreuzt die L346 um entlang der Straße „zum Berge“ bis zur Kreisgrenze zu Minden-Lübbecke zu verlaufen. Die Begrenzung des Sperrbezirks verläuft in westlicher Richtung entlang der Kreisgrenze zu Minden-Lübbecke bis zur Kreisgrenze zu Osnabrück und folgt dieser bis zur Kreisgrenze zu Vechta. Entlang der Kreisgrenze zu Vechta verläuft sie in nördlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der L853.

2021 3 27

Landkreis Diepholz

Die nördliche Begrenzung des Sperrbezirkes verläuft vom Schnittpunkt der „Lohner Straße“ mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta entlang dieser in östlicher Richtung, weiter entlang der Straßen „Ahornweg“, „Apwischer Straße“ und „Goseweg“, von dort weiter in östlicher Richtung entlang des Seitenarmes des Fließgewässers „Dadau“ bis zur Straße „Poggenburger Damm“.

Die östliche Begrenzung verläuft dann entlang der Straße „Poggenburger Damm“ in südöstlicher Richtung weiter über die Straßen „Holzkamp“ und „Zum Stau“ bis zum Schnittpunkt mit der Bundesstraße B51 und diese entlang in nordöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der „Wetscher Straße“, dieser entlang südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Am Sandsteeg“ und an dieser Straße entlang in südlicher Richtung bis zur „Sankt-Hülfer-Straße“ und diese entlang südöstlicher Richtung bis zur „Wetscher-Hardter-Straße“ und diese entlang bis zur Bundesstraße 214.

Weiter führt die Begrenzung entlang der Bundesstraße 214 in westlicher Richtung bis zur Abzweigung „Sulinger Straße“ und diese entlang bis zum Schnittpunkt mit der „Sankt-Hülfer-Bruchstraße“ und diese entlang in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Bürger Fuhren“.

Die südliche Begrenzung verläuft von dort entlang der Straße „Bürger Fuhren“ bis zum Schnittpunkt mit dem „Triftweg“, diesen entlang in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Fladdermanns Busch“ und diese Straße entlang in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit dem Fließgewässer „Strohte“, weiter entlang der Fließgewässer „Strohte“ und „Lohne“ bis zum Schnittpunkt der „Lohne“ bis zur Straße „Maschstraße“ und weiter diese entlang in westlicher Richtung bis zur „Dr.-Jürgen-Ulderup-Straße“ und diese entlang in nördlicher Richtung über den „Junkernhäuser Weg“ bis zum Schnittpunkt mit der Bundesstraße B214 weiter geht es entlang der Bundesstraße B214 in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta.

Die westliche Begrenzung des Sperrbezirks bildet die Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta ab und führt entlang dieser in nördlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta mit der „Lohner Straße“.

2021 4 6

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt des Sperrbezirkes ist im Westen der Schnittpunkt der Kreisgrenze Cloppenburg/ Oldenburg an der Lethe und die Cloppenburger Straße in Ahlhorn

Von dort der Cloppenburger Straße Richtung Wildeshausen bis zum Ende des Waldes (südlich der Cloppenburger Straße gelegen) in unmittelbarer Nähe der Zuwegung zu den Kalksandsteinwerken folgen

Am Rande des Waldes entlang zur Straße Großer Esch am Gut Lethe

Über die Straßen Großer Esch und Ortmoorweg auf die Vechtaer Straße (L870)

Der L870 Richtung Schneiderkrug am Rande des Flugplatzes Ahlhorn entlang bis zum Forst an der Straße am Scheidewald

Am Rande des Forstes entlang zur Kreisgrenze Oldenburg/ Cloppenburg

Anschließend der Kreisgrenze Oldenburg/ Cloppenburg im Uhrzeigersinn entlang zum Ausgangspunkt des Sperrbezirkes

2021 4 13

Stadt Oldenburg

Ausgangspunkt des Anschlusssperrbezirks ist der Schnittpunkt zur Kreisgrenze des Landkreises Ammerland auf Höhe Heinrich-Kunst-Weg / Ammerlandstraße

dem Straßenverlauf der Ammerlandstraße in süd-östlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Karpfenweg

dem Verlauf Karpfenweg weiter folgend in nördlicher Richtung bis zur Abbiegung in den Karuschenweg

dem gesamten Verlauf Karuschenweg bis zum Übergang auf die Ofenerdieker Straße folgend

dem Verlauf der Ofenerdieker Straße in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Kreuzung Am Strehl

dem Verlauf Am Strehl in süd-östlicher Richtung bis zur Abbiegung Süderdiek weiter folgend

dem gesamten Verlauf des Süderdiek bis zum Übergang auf den Immenweg weiter folgend

dem gesamten Verlauf des Immenweg in nord-östlicher Richtung bis zum Übergang auf den Schafjückenweg weiter folgend

dem Schafjückenweg in nördlicher Richtung parallel zur A 293 weiter folgend bis zum Übergang auf die Straße Am Ende

der Straße Am Ende in westlicher Richtung bis zur Kreuzung mit der Wahnbäke weiter folgend

der Wahnbäke entlang in nord-westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisgrenze des Landkreises Ammerland (ca. in Höhe Nordring Haus-Nr. 69)

2021 4 9

Landkreis Vechta

Beginnend auf der B 69 Kreuzung Oldenburger Straße/Holtruper Straße in östlicher Richtung Holtruper Straße (K254) bis zur Kreuzung Visbeker Damm folgen, dann in südlicher Richtung bis zur Straße Auf den Engelken folgen. Die Straße Auf den Engelken in westlicher Richtung bis zur Holtruper Straße folgen. Der Holtruper Straße in südöstlicher Richtung bis zum Vechtaer Moorbach folgen. Den Vechtaer Moorbach in südlicher Richtung bis zu Straße In den Tangen folgen. Die Straße In den Tangen in südlicher Richtung bis zur Straße Brookdamm folgen. Die Straße Brookdamm in südlicher Richtung bis zur Straße Wiebraks Wiesen folgen. Die Straße Wiebraks Wiesen in südöstlicher Richtung bis zur Straße Holzhausen (Ortsumgehung Vechta) folgen. Die Straße Holzhausen in südlicher Richtung bis zur Straße Bei Thesings Kreuz folgen. Die Straße Bei Thesings Kreuz bis zur Straße Prozessionsweg folgen. Die Straße Prozessionsweg in südlicher Richtung zur Vechtaer Straße (L 881) folgen. Die Vechtaer Straße in östlicher Richtung bis zur Straße Pickerhake folgen. Die Straße Pickerhake in südöstlicher Richtung bis zur Straße Telbrake folgen. Die Straße Telbrake in südlicher Richtung folgen, diese weiter in südwestlicher Richtung bis zur Abzweigung Straepel /Füchteler Esch folgen. Die Straße Füchteler Esch in westlicher Richtung bis zur Abzweigung der Straße Füchtel folgen. Die Straße Füchtel in südlicher Richtung bis zur Driverstraße folgen. Die Driverstraße überqueren und die Straße Füchtel weiter in südöstlicher Richtung bis zur Straße Welpe/Welper Straße folgen. Die Welper Straße in westlicher Richtung bis zur Schubertstraße folgen. Die Schubertstraße in südwestlicher Richtung bis zur Diepholzer Straße folgen. Die Diepholzer Straße in nördlicher Richtung bis zur Kreuzung Lohner Straße folgen. Die Lohner Straße bis zur Straße Lüscher Straße folgen. Die Straße Lüscher Straße in westlicher Richtung bis zur Straße Hagen-Ringstraße folgen. Die Straße Hagen-Ringstraße in südlicher Richtung bis zur Kreuzung/Abzweigung Viehdrift folgen. Die Straße Viedrift in westlicher Richtung bis zur Straße Bussen Weg folgen. Die Straße Bussen Weg in nördlicher Richtung, dann in westlicher Richtung weiter folgen und bis zur Straße Plaggenweg folgen. Die Straße Plaggenweg in nördlicher Richtung bis zur Straße Bokerner Damm/Vechtaer Moorbach folgen. Den Vechtaer Moorbach in westlicher Richtung bis zur Abzweigung Spredaer Bach folgen. Den Spredaer Bach in nördlicher Richtung bis zur Vechtaer Straße (L 843) bzw. Abzweigung Schledehausener Straße folgen. Die Schledehausener Straße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Hasenberg folgen. Die Straße Hasenberg in nordöstlicher Richtung folgen und diese dann weiter in nördlicher Richtung bis zur Straße Goseborg folgen. Die Straße Goseborg in nördöstlicher Richtung bis zur Straße in Richtung Loher Straße bzw. Straße Paolwisken foglen. Die Straße Paolwisken in nördlicher Richtung bis zur Hausnummer 3 folgen. Von der Hausnummer 3 der Straße Paolwisken in nördlicher Richtung bis zum Hilgenstegsbach folgen. Den Hilgenstegsbach in östlicher Richtung, dann weiter in nördlicher Richtung bis zur Straße Am Osterfeld folgen. Die Straße Am Osterfeld in östlicher Richtung bis zur Straße Hessels Höhe folgen. Die Straße Hessels Höhe bis zur Hausnummer 8 folgen. Die Straße Hessels Höhe von Hausnummer 8 in östlicher Richtung bis zur Straße Loher Straße folgen. Die Straße Loher Straße weiter in östlicher Richtung bis zur Straße Zur Brumlage folgen. Die Straße Zur Brumlage zunächst in südlicher, dann in östlicher Richtung bis zur Straße Zur Spredaer Mühle folgen. Die Straße Zur Spredaer Mühle in südlicher Richtung bis zur Straße Zu den Teichen folgen. Die Straße Zu den Teichen in östlicher Richtung bis zur Höhe Spredaer Bach folgen. Den Spredaer Bach in nördlicher Richtung bis zur Sollebäke folgen. Die Sollebäke in nördlicher Richtung bis zur Straße In der Paterei folgen. Die Straße In der Paterei in südlicher Richtung bis zur Straße Auf der Lage folgen. Die Straße Auf der Lage in Richtung östlicher Richtung bis zur Oldenburger Straße (B 69) folgen. Die Oldenburger Straße in nördlicher Richtung zum Ausgangspunkt bis zur Kreuzung Holtruper Straße (K 254) folgen.

2021 3 25

Landkreis Vechta

Beginnend an der Kreisgrenze/BAB 1 am nördlichsten Punkt des Westerbakumer Sees. Der Kreisgrenze in östlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Bakum folgen. Der Gemeindegrenze Bakum weiter in östlicher Richtung bis zur Straße Bakumer Straße (K 259) folgen. Die Straße Bakumer Straße in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Wiesenweg folgen. Die Straße Wiesenweg zunächst in südlicher Richtung, dann in östlicher Richtung bis zur Straße Am Südfeld folgen. Die Straße Am Südfeld in östlicher Richtung bis zur Straße Oldenburger Straße (B 69) folgen. Die Straße Oldenburger Straße (Ortsumgehung Vechta) bis zum Kreuzungsbereich der Straßen Vardel/Stukenborg folgen. Die Straße Stukenborg in südlicher Richtung bis zur Straße Falkenrotter Straße (L 843) folgen. Die Straße Falkenrotter Straße in südwestlicher Richtung bis zur Straße Straßburger Straße folgen. Die Straße Straßburger Straße zunächst in südlicher Richtung und anschließend in östlicher Richtung bis zur Straße Vechtaer Marsch (Kreuzungsbereich Junkerstraße) folgen. Die Straße Vechtaer Marsch in südlicher Richtung bis zur Straße Bokerner Damm (K 333) folgen. Die Straße Bokerner Damm westlicher Richtung bis Ortsumgehung Vechta (B 69) folgen. Der Auffahrt der B 69 (Richtung Diepholz) bis zur Höhe des Gewässers Brandkanal folgen. Dem Gewässer Brandkanal in westlicher Richtung bis zur Straße Plaggenweg folgen. Die Straße Plaggenweg in südlicher Richtung bis zum Kreuzungsbereich der Straßen Dreiecksweg, Westmark und Koetterweg folgen. Die Straße Koetterweg in südöstlicher Richtung bis zur Eisbahnlinie folgen. Die Eisenbahnlinie in südlicher Richtung bis zum Gewässer Bokerner Bach folgen. Dem Gewässer Bokerner Bach in östlicher Richtung bis zur Bokerner Straße folgen. Die Straße Bokerner Straße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Erlenbusch folgen. Die Straße Erlenbusch zunächst in nordwestlicher Richtung und dann in südwestlicher Richtung bis zum Gewässer Bokerner Bach folgen. Dem Gewässer Bokerner Bach zunächst in nördlicher Richtung und dann in westlicher Richtung bis zum Gewässer Aue folgen. Dem Gewässer Aue in westlicher Richtung bis zur Straße Bakumer Straße (K 258) folgen. Der Straße Bakumer Straße in nördlicher Richtung bis zum Gewässer Fladderkanal folgen. Dem Gewässer Fladderkanal in westlicher Richtung bis zur Straße Hausstetter Straße (K 260) folgen. Der Straße Hausstetter Straße in nördlicher Richtung bis zum Gewässer Bruchbach zunächst in östlicher Richtung, dann in nördlicher Richtung bis zur Straße Harmer Damm folgen. Die Straße Harmer Damm in östlicher Richtung bis zur Straße Zum See folgen. Die Straße Zum See in nördlicher Richtung bis zur Straße Büscheler Straße folgen. Die Straße Büscheler Straße in östlicher bis zur Einmündung zur Straße Dammhausstraße folgen. Die Dammhausstraße nordwestlicher Richtung bis zur Straße/Einmündung Vestruper Esch. Die Straße Vestruper Esch in östlicher Richtung bis zur Straße Rattbergen folgen. Die Straße Rattbergen in nördlicher Richtung bis zur Straße Westerbakumer Straße (L 837) folgen. Die Straße Westerbakumer Straße in östlicher Richtung bis zur Straße Cloppenburger Straße (L 842) folgen. Die Straße Cloppenburger Straße in südöstlicher Richtung bis zur BAB 1 folgen. Die BAB 1 in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Kreisgrenze/Westerbakumer See folgen.

2021 3 31

Landkreis Vechta

Beginnend in Holtrup am Kreisverkehrsplatz an der Holtruper Straße (K 254). Der Straße Holtruper Straße zunächst in östlicher Richtung und dann in südlicher Richtung bis zur Straße Bergstraße folgen. Der Straße Bergstraße in östlicher Richtung bis zum Gewässer Vechtaer Moorbach folgen. Dem Gewässer Vechtaer Moorbach zunächst in nördlicher Richtung folgen, dann in nordöstlicher Richtung entlang des Freesenholzes bis zum Gewässer Lutter Mühlenbach folgen. Dem Gewässer Lutter Mühlenbach in südlicher Richtung bis zur Straße Norddöllen, Höhe Haus-Nr. 90, folgen. Der Straße Norddöllen bis zur Straße Norddöllen (K 253) folgen. Der Straße Norddöllen bis zur Straße Visbeker Straße (K 253) folgen. Der Straße Visbeker Straße bis zur Straße Timpner Straße folgen. Der Straße Timpner Straße in südöstlicher Richtung, dann in südlicher Richtung bis zu Straße Oststraße (K 254) folgen. Der Straße Oststraße in südöstlicher Richtung bis zur Straße Vechtaer Straße (L 881) folgen. Der Straße Vechtaer Straße in östlicher Richtung bis zum Gewässer Schlochter Bäke folgen. Dem Gewässer Schlochter Bäke zunächst in südlicher Richtung, dann in westlicher Richtung bis zur Straße Kleekämpe folgen. Der Straße Kleekämpe in südlicher Richtung bis zur Straße Waldbeerenweg folgen. Der Straße in südlicher Richtung weiter über den Waldbeerenweg hinweg folgen. Dem Feldweg im Oyther Moor zunächst in östlicher Richtung und dann in südlicher Richtung bis zum Gewässer Schwarzer Damm folgen. Dem Gewässer Schwarzer Damm in nordwestlicher und dann in südlicher Richtung bis zum Gewässer Vechtaer Moorbach folgen. Dem Gewässer Vechtaer Moorbach bis zum Feldweg zur Straße Driverstraße folgen. Der Straße Driverstraße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Windallee folgen. Der Straße Windallee in nördlicher Richtung bis zum Gewässer Vechtaer Moorbach folgen. Dem Gewässer Vechtaer Moorbach in westlicher Richtung bis zur Eisenbahnlinie folgen. Der Eisenbahnlinie in nördlicher Richtung bis zu Straße Falkenrotter Straße. Der Straße Falkenrotter Straße in nordwestlicher Richtung bis zum Kreisverkehrsplatz folgen. Ab dem Kreisverkehrsplatz der Straße Petersburger Straße bis Straße Olivaer Straße folgen. Der Straße Olivaer Straße bis zur Straße Rieden folgen. Der Straße Rieden weiter in nördlicher Richtung bis zur Straße Buchholzstraße folgen. Der Straße Buchholzstraße zunächst in westlicher, dann in nördlicher Richtung bis zur Straße Oldenburger Straße (B 69) folgen. Der Straße Oldenburger Straße in nördlicher Richtung bis zu dem Gewässer Forbach. Dem Gewässer Forbach in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Zur Wallachei folgen. Der Straße Zur Wallachei in östlicher Richtung bis zur Straße Visbeker Damm (K 334) folgen. Der Straße Visbeker Damm in nördlicher Richtung bis zum Kreisverkehrsplatz und somit bis zum Ausgangspunkt folgen.

2021 4 6

Landkreis Vechta

Beginnend an der Kreisgrenze in der Gemeinde Bakum, Westerbakum. Der Kreisgrenze in östlicher Richtung bis zum Gewässer Schierenbach folgen. Dem Gewässer Schierenbach zunächst in südlicher und dann in südöstlicher Richtung bis zu Straße Mühlendamm, Höhe Haus-Nr. 2, folgen. Der Straße Mühlendamm zunächst in südöstlicher Richtung und dann in südwestlicher Richtung bis zur Straße Loher Straße (K 258) folgen. Der Straße Loher Straße in südwestlicher Richtung bis Straße Darener Straße (L 842) folgen. Der Straße Darener Straße in östlicher Richtung bis zum Gewässer Bakumer Bach folgen. Dem Gewässer Bakumer Bach in südlicher Richtung bis zur Straße Vechtaer Straße (L 843) folgen. Der Straße Vechtaer Straße in westlicher Richtung bis zur Straße Essener Straße (L 843) folgen. Der Straße Essener Straße in westlicher Richtung bis zur Straße Dorfstraße (K 354) folgen. Der Straße Dorfstraße in nördlicher Richtung bis zur Straße Rosengarten folgen. Der Straße Rosengarten in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Zum Bödden folgen. Der Straße Zum Bödden in nördlicher Richtung bis zur Kreisgrenze folgen. Der Kreisgrenze zunächst in östlicher, dann in nördlicher und wiederum in östlicher Richtung entlang bis zum Ausgangspunkt folgen.

2021 4 7

Landkreis Vechta

Beginnend im Gebiet der Stadt Lohne Ecke Straße Märschendorfer Damm und Straße Märschendorfer Straße (K 263). Der Straße Märschendorfer Straße in südöstlicher Richtung bis Gewässer zur Wiesenbäke folgen. Diesem Gewässer zunächst in nördlicher und dann in östlicher Richtung bis zum Gewässer Wiesenbäke folgen. Dem Gewässer Wiesenbäke zunächst in östlicher und dann in südlicher Richtung bis zur Straße Wiesenstraße folgen. Der Straße Wiesenstraße in östlicher Richtung bis zur Straße Bakumer Straße (L 848) folgen. Der Straße Bakumer Straße in südlicher Richuntg bis zur Straße Vechtaer Straße (L 845, Kreuzungsbereich, Bahnübergang) folgen. Der Straße Vechtaer Straße in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Adenauerring folgen. Der Straße Adenauerring in östlicher Richtung bis zur Straße Meyerhofstraße folgen. Der STra0e Meyerhofstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Falkenbergstraße folgen. Der Straße Falkenbergstraße in östlicher Richtung bis zur Straße Lindenstraße folgen. Der Straße Lindenstraße in südwestlicher Richtung bis zur Straße Brinkstraße folgen. Der Straße Brinkstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Landwehrstraße folgen. Der Straße Landwehrstraße in östlicher Richtung bis zur Straße Bergweg (L 846) folgen. Der Straße Bergweg in südlicher Richtung bis zur Straße Moorstraße folgen. Der Straße Moorstraße in östlicher Richtung bis zur Straße Am Sandberg folgen. Der Straße Am Sandberg in südlicher Richtung bis zur Straße Hinter der Klus folgen. Der Straße Hinter der Klus weiter in südlicher Richtung bis zur Straße Stienen Berg folgen. Der Straße Stienen Berg bis zur Straße Diepholzer Straße (L 850) folgen. Der Straße Diepholzer Straße in südöstlicher Richtung bis zur Straße Ziegelstraße folgen. Der Straße Ziegelstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Köttermoor folgen. Der Straße Köttermoor in westlicher Richtung bis Straße Lohner Straße (L 846) folgen. Der Straße Lohner Straße in südlicher Richtung bis zur Straße Am Hövel folgen. Der Straße Am Hövel in westlicher Richtung bis zur Straße Am Klostergarten folgen. Der Straße Am Klostergarten in westlicher Richtung bis zur Straße Hufeisenstraße folgen. Der Straße Hufeisenstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Dorfstraße (K 268) folgen. Der Straße Dorfstraße in westlicher Richtung bis zur Straße Auf der Heide folgen. Der Straße Auf der Heide zunächst in südlicher, dann in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Pastors Kamp folgen. Der Straße Pastors Kamp in südwestlicher Richtung bis zur Straße Wieferichs Kamp folgen. Der Straße Wieferichs Kamp in nordwestlicher und dann in nördlicher Richtung bis zum Gewässer Themannkanal folgen. Dem Gewässer Themannkanal in westlicher Richtung bis zum Gewässer Harpendorfer Mühlenbach folgen. Dem Gewässer Harpendorfer Mühlenbach in nördlicher Richtung bis zur Straße Ihorster Straße (K 270) folgen. Der Straße Ihorster Straße in westlicher Richtung bis zum Gewässer Barkhoffsbach folgen. Dem Gewässer Barkhoffsbach zunächst in nordwestlicher Richtung und dann in westlicher Richtung bis zur Bundesautobahn 1 (BAB 1) folgen. Der BAB 1 in nördlicher Richtung bis zur Straße Steinfelder Straße (K 268) folgen. Der Straße Steinfelder Straße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Heinrichstraße folgen. Der Straße Heinrichstraße in nördlicher Richtung bis zur Straße Ferdinandstraße folgen. Der Straße Ferdinandstraße weiter in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Von-Galen-Straße folgen. Der Straße Von-Galen-Straße in nördlicher Richtung bis zur Straße Burgstraße (L 846) folgen. Der Straße Burgstraße in östlicher Richtung bis zur Straße Lohner Straße (L 846) folgen. Der Straße Lohner Straße in östlicher Richtung bis zur Straße Dinklager Straße (L 846) folgen. Der Straße Dinklager Straße weiter in östlicher Richtung bis zur Gemeinde-/Stadtgrenze Dinklage/Lohne folgen. Der Gemeinde-/Stadtgrenze in nördlicher Richtung bis zur BAB 1 folgen. Der BAB 1 in nördlicher Richtung bis zur Straße An den Teichen folgen. Der Straße An den Teichen in östlicher Richtung bis zur Straße Märschendorfer Damm folgen. Der Straße Märschendorfer Damm in südöstlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt, Ecke Straße Märschendorfer Straße (K 263), folgen.

2021 4 10

Landkreis Vechta

Beginnend an der Kreisgrenze in der Gemeinde Bakum, Westerbakum, Westerbakumer See an der Bundesautobahn 1 (BAB 1). Der BAB 1 in südlicher Richtung bis zur Straße Essener Straße (L 843) folgen. Der Straße Essener Straße in westlicher Richtung bis zur Straße Dorfstraße (K 354) folgen. Der Straße Dorfstraße in nördlicher Richtung bis zur Straße Elstener Straße (K 354) folgen. Der Straße Elstener Straße in nördlicher Richtung bis zur Kreisgrenze an der Straße Grenzweg folgen. Der Kreisgrenze zunächst in östlicher, dann in nördlicher und wiederum in östlicher Richtung entlang bis zum Ausgangspunkt folgen.

2021 4 11

Landkreis Vechta

Beginnend an der Kreisgrenze/BAB 1 am nördlichsten Punkt des Westerbakumer Sees. Der Kreisgrenze in östlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Bakum folgen. Der Gemeindegrenze Bakum in südöstlicher Richtung bis zum Feldweg folgen. Diesem Feldweg in nordösterlicher Richtung und dann in östlicher Richtung bis zur Straße Zum Borgfeld, Höhe Haus-Nr. 2, folgen. Von der Straße zum Borgfeld den Feldweg in südlicher Richtung und dann in südwestlicher Richtung bis zum Gewässer Hilgenstegsbach bzw. bis zur Gemeindegrenze folgen. Der Gemeindegrenze Bakum weiter in östlicher Richtung bis zur Straße Bakumer Straße (K 259) folgen. Der Straße Bakumer Straße in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Wiesenweg folgen. Der Straße Wiesenweg zunächst in südlicher Richtung, dann in östlicher Richtung bis zur Straße Am Südfeld folgen. Der Straße Am Südfeld in östlicher Richtung bis zur Straße Oldenburger Straße (B 69) folgen. Die Straße Oldenburger Straße (Ortsumgehung Vechta) bis zum Kreuzungsbereich der Straßen Vardel/Stukenborg folgen. Die Straße Stukenborg in südlicher Richtung bis zur Straße Falkenrotter Straße (L 843) folgen. Der Straße Falkenrotter Straße in südwestlicher Richtung bis zur Straße Straßburger Straße folgen. Der Straße Straßburger Straße zunächst in südlicher Richtung und anschließend in östlicher Richtung bis zur Straße Vechtaer Marsch (Kreuzungsbereich Junkerstraße) folgen. Der Straße Vechtaer Marsch in südlicher Richtung bis zur Straße Bokerner Damm (K 333) folgen. Der Straße Bokerner Damm westlicher Richtung bis Ortsumgehung Vechta (B 69) folgen. Der Auffahrt der B 69 (Richtung Diepholz) bis zur Höhe des Gewässers Brandkanal folgen. Dem Gewässer Brandkanal in westlicher Richtung bis zur Straße Plaggenweg folgen. Der Straße Plaggenweg in südlicher Richtung bis zum Kreuzungsbereich der Straßen Dreiecksweg, Westmark und Koetterweg folgen. Der Straße Koetterweg in südöstlicher Richtung bis zur Eisbahnlinie folgen. Der Eisenbahnlinie in südlicher Richtung bis zum Gewässer Bokerner Bach folgen. Dem Gewässer Bokerner Bach in östlicher Richtung bis zur Bokerner Straße folgen. Der Straße Bokerner Straße in nordwestlicher Richtung bis zur Straße Erlenbusch folgen. Der Straße Erlenbusch zunächst in nordwestlicher Richtung und dann in südwestlicher Richtung bis zum Gewässer Bokerner Bach folgen. Dem Gewässer Bokerner Bach zunächst in nördlicher Richtung und dann in westlicher Richtung bis zum Gewässer Aue folgen. Dem Gewässer Aue in westlicher Richtung bis zur Straße Bakumer Straße (K 258) folgen. Der Straße Bakumer Straße in nördlicher Richtung bis zur Straße Carumer Damm (K 262) folgen. Der Straße Straße Carumer Damm in westlicher Richtung bis zur Straße Feldstraße folgen. Der Straße Feldstraße in nördlicher Richtung bis zum Gewässer Fladderkanal folgen. Dem Gewässer Fladderkanal in westlicher Richtung bis zur Straße Hausstetter Straße (K 260) folgen. Der Straße Hausstetter Straße in nördlicher Richtung bis zum Gewässer Bruchbach zunächst in östlicher Richtung, dann in nördlicher Richtung bis zur Straße Vestruper Straße (K 260) folgen. Der Straße Vestruper Straße in nördlicher Richtung bis ebenfalls zur Straße Vestruper Straße (L 837) folgen. Der Straße Vestruper in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Up’n Sande folgen. Der Straße Up’n Sande in nordöstlricher Richtung bis zur Straße Cloppenburger Straße (L 842) folgen. Die Straße Cloppenburger Straße überqueren und ab der Straße Zur Mühle in südöstlicher Richtung bis zur BAB 1 folgen. Die BAB 1 in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Kreisgrenze/Westerbakumer See folgen.

2021 4 12

Landkreis Verden

Die nördliche Grenze des Sperrbezirks verläuft entlang der Weser stromaufwärts in östlicher Richtung.

Im Bereich des Bollener Eschs verläuft die Grenze entlang des Weserzuflusses „Rieder Grenzgraben“ weiter in südlicher Richtung. Entlang der Landstraße L203 geht es weiter in westlicher Richtung bis zum „Rieder Graben A“. Dem „Rieder Graben A“ stromaufwärts folgend in südlicher Richtung bis zur Thedinghausener Straße (K20) geht es weiter in westlicher Richtung bis zur Straße Börtelsdamm (im späteren Verlauf „Rienstraße“). Dann weiter in südlicher Richtung der Straße Börtelsdamm/Rienstraße folgend bis zur Felder Dorfstraße (L331). Anschließend geht es entlang der Felder Dorfstraße (L331) in Richtung Riede und weiter in südwestlicher Richtung der Straße Okeler Damm (L333) folgend bis zur Kreisgrenze.

2021 3 26

Landkreis Wesermarsch

Beginnend an der Straße „An der Fähre“ (Zufahrt Fähre Vegesack) in Lemwerder entlang der „Industriestraße“ bis zur Kreuzung Bardewischer Str. (K218), dieser weiter folgen in südlicher Richtung bis zur Straße „Am Rosenkamp“, die im weiteren Verlauf zur Kastanienstraße wird und weiter auf der Lechterstraße bis zur Kreuzung Motzener Straße weiter in südlicher Richtung über die Kreuzung B212 / L875 der B212 (Harmenhauser Str.) folgend in Richtung Bookholzberg bis zum Schnittpunkt mit dem Stedinger Kanal, dem Stedinger Kanal in westlicher Richtung bis zum Stedinger Kanal Ost und bis zur „Berne“ folgen, der „Berne“ in nördlicher Richtung entlang bis zur B212 folgen, der B212 in südlicher Richtung folgend bis zum Graben in Höhe Ollener Straße 2, Berne, der dort von der B212 in die Ollen fließt, der „Ollen“ weiter in nördlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung mit der Weserstraße (K74). Der Weserstraße folgend bis zur Deichstraße, dieser in nördlicher Richtung bis zur Kreuzung „An der Mühle“ /Höhe Woltjenloch/Westergate und Einmündung in die Weser

2021 4 2

Landkreis Wolfenbüttel

Innerhalb des Sperrbezirks befinden sich die Gemeinden Evessen, Kneitlingen, Bansleben, Eilum und Gilzum.

Der Sperrbezirk verläuft von der Kreuzung am nordwestlichen Ortsrand von Evessen L 625 mit der Erkeroder Str. dieser nach Norden folgend bis zum südlichen Ortsrand von Erkerode. Von dort aus entlang des östlichen Ortsrandes bis zu dessen Kreuzung mit der L 629 und dem Verlauf der L 629 nach Osten folgend Nord-Östlich durch das Reitlingstal bis zum Großen Teich. Entlang der südlichen Elmrandes und dem Wegeverlauf weiter folgend bis zur Grenze mit dem Landkreis Helmstedt. Der Landkreisgrenze folgend in östlicher Richtung weiterfolgend bis zu deren Schnittstelle L 290. Nach Süden Richtung Sambleben folgend entlang der westlichen Ortgrenze Sambleben bis zu deren Kreuzung der L 290 und dem Verlauf der L 290 folgend bis deren Schnittstelle der westlichen Ortsgrenze Schöppenstedt. Weiterhin westlich entlang der Bahnstrecke bis zum Klärbecken und von dort nördlich entlang des Feldweges bis zum Wasserlauf Breite Beek westlich zur Schnittstelle L 627.Westlich entlang der L 627 bis zur Schnittstelle Deponie und von dort nördlich entlang K 8 bis zur Ortsgrenze Gilzum weiter der Ortsdurchfahrt K 8 folgend bis nördliche Ortsgrenze Gilzum. Dann entlang der K 7 bis zur Schnittstelle L 625.

2021 3 25

NORDRHEIN-WESTFALEN

Landkreis Gütersloh

Die Beschreibung beginnt westlich und zwar am südlichen Ortseingang zu Oesterweg:

Lange Str. Richtung Norden bis Wischkamp,

Rechts in den Wischkamp Richtung Osten bis Frankfurter Weg,

Rechts in den Frankfurter Weg Richtung Süden bis Helleweg,

Links in den Helleweg Richtung Nord-Ost übergehend in den Hölmerweg, dann rechts Süd-Ost, dann wieder rechts (Süd-West) und einmal links (SüdOst) dem Hölmerweg folgen) bis Halstenbeck,

Links in Halstenbeck Richtung Nord-Ost,

Rechts abbiegen auf Feldweg Richtung Nord-Ost später Süd-Ost bis Kämpenstr.,

Kämpenstr. Richtung Süd-Ost bis Hesselteicher Str.,

Links auf Hesselteicher Str. Richtung Nord-Ost bis Im Recke,

Rechts auf Im Recke Richtung Süd-Ost bis Illenbruch,

Rechts in Illenbruch Richtung Süd-West bis zum Feldweg zur Casumer Str.,

Links auf Feldweg zur Casumer Str. Richtung Süd-Ost bis Casumer Str.,

Rechts auf Casumer Str. Richtung Süd-West bis Hörster Str.

Links auf Hörster Str. Richtung Süd-Ost,

Hörster Str. wird zu Zum Niederdorf Richtung Süd-Ost bis Versmolder Str.,

Rechts auf Versmolder Str. Richtung Süd-West bis Voßheide,

Links in Voßheide Richtung Süd bis Kuhlenweg,

Links in Kuhlenweg Richtung Süd-Ost bis Jägerstr.,

Rechts in Jägerstr. Richtung Süd-West im Verlauf der Jägerstr. links halten, Richtung Süden bis Suttheide,

Rechts auf Suttheide Richtung Süd-West bis Kölkenweg,

Links auf Kölkenweg Richtung Süd-Ost bis Kölkebecker Str.,

Rechts auf Kölkebecker Str. Richtung Süd-West bis Kölkebeck,

In Kölkebeck wird der Mühlenbach Richtung Westen zur Grenze,

Aus dem Mühlenbach wird der Rhedaer Bach,

Rhedaer Bach Richtung Westen bis Hesselteicher Str.,

Rechts Hesselteicher Str. Richtung Norden bis In den Lodden,

Links in In den Lodden Richtung Nord-West bis Greffener Landweg,

Links auf Greffener Landweg Richtung West bis Schäferweg,

Rechts auf Schäferweg Richtung Norden bis Vorbruchstr.,

Links auf Vorbruchstr. Richtung West bis Lange Str.,

Rechts in Lange Str. Richtung Nord bis südlichem Ortseingang von Oesterweg

2021 3 24

Landkreis Gütersloh

Die Beschreibung der Überwachungszone startet an der Kreuzung der Kreisgrenze zwischen Paderborn und Gütersloh und der Kreuzung der Haselhorster Str.

Haselhorster Str. nordwestlich folgen bis zur Eichenallee. Eichenallee erst nordöstlich, dann nordwestlich folgen bis Feldkamp. Feldkamp nordöstlich folgen bis Feldkampstr.. Feldkampstr. nordwestlich folgen bis Hanfgarten. Hanfgarten erst nordwestlich, dann nordöstlich folgen bis Rietbergerstr. Rietbergerstr. nördlich folgen bis sie in die Masterholterstr. Übergeht. Mastholterstr. nördlich folgen bis Industriestr. Industriestr. erst östlich, dann nördlich folgen bis Fischhausweg. Fischhausweg erst westlich, dann nördlich folgen bis Johannesweg. Johannesweg erst südöstlich, dann östlich folgen bis Delbrücker Str.. Delbrücker Str. nördlich folgen bis Torfweg. Torfweg nordöstlich folgen bis Westerwieher Str.. Westerwieher Str. östlich folgen bis Dortenbach. Dortenbach südöstlich folgen bis Im Plumpe. Im Plumpe südlich folgen bis Kühler Grund. Kühler Grund nordöstlich folgen bis Kornweg. Kornweg südlich folgen bis er in Im Thüle übergeht. Im Thüle südlich folgen bis Berkenheide. Berkenheide östlich folgen bis Im Eickholt. Im Eickholt südlich folgen bis Im Wiesengrund. Im Wiesengrund östlich folgen bis Westerloher Str.. Westerloher Str. südlich folgen bis Giptenweg. Giptenweg südwestlich folgen bis Grafhörsterweg. Grafhörsterweg südöstlich folgen bis Schöninger Str. Schöninger Str. südwestlich folgen bis Am Sporckhof. Am Sporckhof südöstlich folgen bis Nordhagener Str.. Nordhagener Str. östlich folgen bis Brinkweg. Brinkweg südwestlich folgen bis Schmaler Weg. Schmaler Weg folgen bis Westenholzer Str.. Westenholzer Str. westlich folgen bis Verbindungsweg. Verbindungsweg südlich folgen bis Obernheideweg. Obernheideweg westlich folgen bis Westenholzer Str. Westenholzer Str. südwestlich folgen bis Wiebeler Str. Wiebeler Str. erst nordöstlich, dann nordwestlich folgen bis Wulfhorster Str.. Wulfhorster Str. westlich folgen bis Haselhorster Str.. Haselhorster Str. bis zum Ausgangspunkt folgen.

2021 4 14

Landkreis Gütersloh

Die Beschreibung beginnt an der nordwestlichen Kreisgrenze WAF/GT:

L831 in nordöstlicher Richtung folgen bis Körkesweg. Rechts auf Körkesweg; in südöstlicher Richtung folgen bis Heerdamm. Heerdam überqueren; auf Heerder Str.; in südlicher Richtung folgen. Heerder Str. wird zu Greffener Str.. Greffener Str. in südlicher Richtung folgen bis Feldweg vor Ortseingang Clarholz. Rechts auf Feldweg; Feldweg in südwestlicher Richtung folgen; Hoendiksbach und Mühlenbach überqueren bis B 64. Rechts auf B 64; in nordwestlicher Richtung folgen bis Axtbach. Axtbach in südlicher Richtung folgen bis Feldweg. Rechts auf Feldweg; in westlicher Richtung folgen bis Hemfelder Str. Links auf Hemfelder Str.; in südöstlicher Richtung folgen bis Sundernstr. Rechts auf Sundernstr.; in nordwestlicher Richtung folgen. Sundernstr. wird zu Schürkamp; Schürkamp folgen bis Sundernstr.. Schürkamp mündet wieder in Sundernstr.. Sundernstr. in westlicher Richtung folgen bis Sunderkämpe. Links auf Sunderkämpe; in südlicher Richtung folgen bis zur Kreisgrenze GT/WAF.

2021 4 12

Landkreis Hochsauerlandkreis

Von der Kreisgrenze entlang der L880 nach Dormecke, durch Dormecke über K20 nach Kückelheim, von Kückelheim nach Bremscheid, ab Bremscheid dem Hengsbecker Bach folgend (bachaufwärts) bis zur K20, K20 nach Menkhausen bis Abzweig K32, K32 nach Niederberndorf bis Abzweig K35, K35 durch Arpe und Kückelheim bis Abzweig L737, L737 bis Abzweig in Richtung Bracht, in Bracht bis zum Abzweig L928, L928 bis zum zweiten Abzweig Richtung Brenschede bis Kreisgrenze

2021 4 10

Landkreis Minden-Lübbecke

Die Beschreibung des Sperrgebietes beginnt westlich und zwar in der Ortschaft Stemwede-Destel: Ausgehend von der Kreuzung „Lübbecker Straße“ und „Desteler Straße“ in Stemwede-Destel der Straße „Desteler Straße“ in nördlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Am Alten Teich“. Entlang der Straße „Am alten Teich“ in östlicher Richtung bis zur Einmündung der Straße „Schluttbaum“. Dieser in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Twiehauser Straße“. Dieser in südwestlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „An der Rethlage“. Der Straße „An der Rethlage“ in östlicher Richtung folgend über den Twiehauser Bach in Espelkamp-Vehlage, an welchem diese in die Straße „Höfenweg“ übergeht. Der Straße „Höfenweg“ zunächst in östlicher Richtung über die Kreuzung „Twiehauser Straße“ und „Höfenweg“ weiter auf der Straße „Höfenweg“ in südlicher Richtung folgend bis diese in die Straße „Im Schanzen“ übergeht. Dieser zunächst in südlicher und an der nächsten Kreuzung in östlicher Richtung weiter folgend bis zur Einmündung der Straße „Dreieckweg“. Der Straße „Dreieckweg“ in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Erfmeyerstraße“. Dieser in östlicher Richtung folgend bis sie in die Straße „Leverner Straße“ übergeht. Der „Leverner Straße“ weiter in östlicher Richtung folgend bis zum Fluss „Große Aue“. Dem Flussverlauf „Große Aue“ in südlicher Richtung nach Espelkamp-Fiestel folgend bis zur Straße „Gestringer Straße“ (L766). Dieser in östlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Blasheimer Straße“ (L773). Der Straße „Blasheimer Straße“ in südlicher Richtung folgend bis diese bei Überquerung des Mittellandkanals in die Straße „Fiesteler Straße“ (K60) übergeht. Der Straße „Fiesteler Straße“ in Lübbecke-Alswede weiter in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Am Vogelsang“. Der Straße „Am Vogelsang“ in westlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Heidbrinkweg“. Dieser in südlicher Richtung folgend bis zum Ende der Straße „Heidbrinkweg“. In westlicher Richtung zum Hollwinkeler Holz entlang der Grenze zur Stadt Pr. Oldendorf bis zur Einmündung der Straße „Bruchstraße“. Dieser in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Schaffeldweg“. Zunächst in westlicher und dann in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Bruchflachweg“. Dieser in westlicher Richtung folgend bis diese in die Straße „Hedemer Masch“ in Pr. Oldendorf übergeht. Der Straße „Hedemer Masch“ weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Hedemer Straße“. Der Straße „Hedemer Straße“ in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße - 78 - „Im Hallau“. Dieser in westlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Engershauser Straße“. Dieser in westlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Bremer Straße“ (L557). Der Straße „Bremer Straße“ in nördlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Ostweg“. Der Straße „Ostweg“ in westlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Hauptstraße“. Dieser in nördlicher Richtung folgend bis diese in die Straße „Leverner Straße“ (L767) übergeht. Dieser weiter in nördlicher Richtung folgend den Mittellandkanal überquerend bis zur Einmündung der Straße „Neuenfelder Straße“. Dieser in östlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Ossenbrink“. Zunächst weiter auf der Straße „Ossenbrink“ in nördlicher und dann in östlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Zum Neuen Felde“. Dieser in nördlicher Richtung folgend. Westlich am „Großer Diekfluss“ entlang bis zur Einmündung der Straße „Lohneweg“. Der Straße „Lohneweg“ in nördlicher Richtung folgend bis zur Einmündung der Straße „Lübbecker Straße“ (L766). Dieser in östlicher Richtung folgend bis zum Ausgangspunkt der Kreuzung „Lübbecker Straße“ und „Desteler Straße“ in Stemwede-Destel.

2021 3 26

Landkreis Minden-Lübbecke

Die Beschreibung des Sperrgebietes beginnt westlich und in der Ortschaft Stemwede-Dielingen: Ausgehend von der Kreuzung der B51 „Bremer Straße“ und K 78 „Fischerstatt“ in Stemwede-Dielingen der Einmündung in östlicher Richtung der Straße „Zur alten Windmühle“ folgend bis zur Einmündung in die Straße „Eckern“ und dieser folgend bis zur Einmündung „Reininger Straße“ (K 77) bis zur Einmündung „Dielinger Straße“ (K 75) Der K75 folgend in südlicher Richtung auf die L 766. Der L766 „Haldemer Straße“ folgend in östlicher Richtung bis nach Haldem. Auf Höhe der Kreuzung „Westernort“ nach Norden (Richtung Wald) der Straße bis zur Kreisgrenze folgend. Entlang der Kreisgrenze bis zur B51 und zum Ausgangspunkt.

2021 3 27

Landkreis Olpe

Die Beschreibung beginnt an der Kreisgrenze auf der Brenscheder Straße in Fahrtrichtung Brenschede

innerhalb der Ortslage an der ersten Kreuzung rechts

nach der Brenscheder Straße 7. rechts

links auf die Brachter Str.

links auf die B55

rechts auf die L737

rechts auf „Elsmecke“ bis zur Kreisgrenze

vom Eckpunkt der Kreisgrenze in süd-östliche Richtung entlang der Kreisgrenze bis zur Brenscheder Straße

2021 4 10

Landkreis Paderborn

Entlang der L818 bis zur Kreuzung K22, K22 bis zur Einmündung Westernstr., Westernstr. bis zur Einmündung Kirchstr., Kirchstr. bis zur Einmündung Bornweg, Bornweg bis zum Übergang Rahmental, Rahmental bis zur Einmündung des Verbindungsweges mit dem Milchweg, Milchweg bis zur Einmündung der K1, K1 bis zur Einmündung Im Niederefeld, Im Niederefeld bis zum Waldrand, am Waldrand in südlicher Richtung bis zum Ende des Feldweges, Feldweg in westliche Richtung bis zur nächsten Einmündung, weiter in südlicher Richtung bis zur nächsten Einmündung, weiter in süd-westlicher Richtung bis zur Einmündung Am Hohler Weg, Am Hohler Weg bis zur Einmündung Stadtweg, Stadtweg bis zur Einmündung Paderborner Str., Paderborner Str. bis zur Einmündung Schwalbenstr., Schwalbenstr. über die Attelner Str. in die Straße Am Blissenberg, Am Blissenberg übergehend in den Triftweg, Triftweg bis zur Kastanienallee, Kastanienallee bis zur Einmündung Riependahlstr., Riependahlstr. bis zur Einmündung Dalheimer Weg, Dalheimer Weg bis zur Einmün-dung Sintfeldhöhenstr., Sintfeldhöhenstr. in nördlicher Richtung auf die Dalheimer Str. / K20, Dahl-heimer Str. / K20 bis zur Westfalenstr. / L754, Westfalenstr. / L754 in westliche Richtung bis zur A44, A44 bis A33, A33 bis zur Kreuzung L818

2021 3 24

Landkreis Paderborn

Verlauf der Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh ab dem Ausgangspunkt Haselhorster Straße bis zur Westerloher Straße, Westerloher Str. südlich folgen bis Giptenweg, Giptenweg südwestlich folgen bis Grafhörsterweg, Grafhörsterweg südöstlich folgen bis Schöninger Str., Schöninger Str. südwestlich folgen bis Am Sporckhof, Am Sporckhof südöstlich folgen bis Nordhagener Str., Nordhagener Str. östlich folgen bis Brinkweg, Brinkweg südwestlich folgen bis Schmaler Weg, Schmaler Weg folgen bis Westenholzer Str., Westenholzer Str. westlich folgen bis Verbindungsweg, Verbindungsweg südlich folgen bis Obernheideweg, Obernheideweg westlich folgen bis Westenholzer Str., Westenholzer Str. südwestlich folgen bis Wiebeler Str., Wiebeler Str. erst nordöstlich, dann nordwestlich folgen bis Wulfhorster Str., Wulfhorster Str. westlich folgen bis Haselhorster Str., Haselhorster Straße bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze Gütersloh-Paderborn

2021 4 14

Landkreis Warendorf

Die Beschreibung beginnt im Süden mit dem Schnittpunkt der Kreisgrenze Gütersloh und der Letter Straße.

Von der Letter Straße weiter Richtung Westen der Gemeindegrenze Beelen folgend bis zur K2 (Beelener Straße).

Der Beelener Straße Richtung Süden bis zur ersten Querstraße/Einmündung folgen in den Rottmannsweg. Diesem in westlicher Richtung folgen bis zum Beelener Landweg.

Weiter in nordöstlicher Richtung vom Beelener Landweg bis zur Gemeindegrenze Beelen.

In nordwestlicher Richtung der Gemeindegrenze Beelen folgend bis zur Straße Landhagen im Norden.

Von da aus weiter in westlicher Richtung bis zur Landstraße L831. Der Landstraße in nördliche Richtung folgend bis zur Kreisgrenze Gütersloh.

2021 4 12

SACHSEN

Landkreis Mittelsachsen

Gemeinde Stadt Burgstädt Ortsteile Burgstädt, Mohsdorf

Gemeinde Taura Ortsteil Taura

Gemeinde Hartmannsdorf nördlich der Kreisstraße K8252

Gemeinde Mühlau nördlich der Kreisstraße K8252

2021 3 31

SACHSEN-ANHALT

Landkreis Altmarkkreis Salzwedel

Einheitsgemeinde Kalbe (Milde) mit den Ortschaften Vietzen, Güssefeld, Siepe, Karstedt, Altmersleben

2021 4 9

Landkreis Saalekreis

Die Grenze des Sperrgebietes verläuft beginnend am Kreuzungspunkt der A14 südlich der Anschlussstelle Löbejün mit der Bahnstrecke, der A 14 in Richtung Süden folgend und, diese auslassend, südlich an Nehlitz vorbei, die L145 kreuzend bis zum Abzweig des Entwässerungsgrabens westlich der Schützbuschberge und, dem Graben folgend, bis zur K2133. Dann der K2133 in westlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Nehlitzer Hauptstraße, von dort dem Feldweg folgend Richtung Norden bis zur K2119. Von dort der östlichen Gehölzgrenze Richtung Norden folgend bis zum Weg zwischen Drobitz und K2132, diesem nach Norden folgend und die K2132 schneidend querfeldein bis zum Kreuzungspunkt der Wege zwischen Drehlitz, Kösseln und Ostrau. Von dort bis zur nordwestlichen Begrenzung Kiesgrube Plötz, entlang der nördlichen Gewässergrenze, südlich der Bebauungsgrenze Plötz der Plötzer Chaussee nach Westen folgend. Am Abzweig der K2121 Bitterfelder Straße/ Plötzer Chaussee dem Feldweg in Richtung Süden folgend bis zur Martinstraße. Von dort in südwestliche Richtung Löbejün östlich umfahrend und die Ortslage „Sperling“ einschließend bis zur A14 an der 1. Überführung südlich der Anschlussstelle Löbejün.

2021 4 20

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Landkreis Herzogtum Lauenburg

die Gemeinden Dahmker, Köthel, Hamfelde und Mühlenrade,

von der Gemeinde Basthorst die Gebiete nördlich des Wirtschaftswegs „Auf dem Gut“ von der Gemeindegrenze zu Mühlenrade bis zur L 159 und dem Wirtschaftsweg von der L 159 zur Gemeindegrenze von Dahmker - einschließlich der Hofstelle des Gutes Basthorst,

von der Gemeinde Kuddewörde die Gebiete östlich der B 404

2021 3 29

Landkreis Ostholstein

In der Gemeinde Malente gelegenes Gebiet: Ab Rührsberg über die Hauptstr. An Söhren vorbei nach Malkwitz. Der Dorfstr. Entlang von Malkwitz nach Sieversdorf. Von Sieversdorf entlang der Dorfstr. Richtung Neukirchen. Ortseigangs von Neukirchen entlang dem Saseler Weg bis zur Kreisgrenze und derselbigen bis Rührsberg folgend.

2021 4 8

Landkreis Plön

In der Gemeinde Stolpe: westlich des Butscherweg und nördlich der L 67 bis zur B404; dann östlich der B404 bis zur Gemeindegrenze der Gemeinde Löptin.

In der Gemeinde Löptin: die gesamte Gemeinde außer der Teil westlich der B404

In der Gemeinde Postfeld der östliche Teil der Nettelau bis zur Gemeindegrenze und dann östlich bis zur Alten Schwentine.

In der Gemeinde Kühren: die Gesamte Gemeinde

In der Gemeinde Stadt Preetz: Die Gemeindegrenze am Ufer des Postsees entlang bis zur Höhe Moor-Redder. Hier in östliche Richtung und dann weiter den Moor-Redder entlang bis zum Rethstellenredder. Dann östlich bis zum Postfelder Weg. Dem Postfelder Weg in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Knick hinter dem Nachtkoppelweg; dann südlich dem Wanderweg hinter der Tonderner Straße entlang und östlich dem Knick hinter der Sonderburger Straße folgend bis zum Lohmühlenweg. Dem Lohmühlenweg südwestlich folgend bis zum Am Fichtenstadion und dann bis zur Kührener Straße. Die Kührender Straße bis zum Waldweg und dann vom Waldweg durch die Vogelweide zum Am Lanker See. Der Straße Am Lanker See nördlich folgen. Dieser geht dann über in den Birkenweg. An der Kreuzung Zappenweg östlich bis zur Badestelle „Strandbad Lanker See“. Der Uferlinie des Lanker Sees in nördliche Richtung folgend bis zum Übergang in den Kirschsee auf Höhe der Gemeindegrenze Schellhorn. Hier dann der Gemeindegrenze in südöstlicher Richtung folgen.

In der Gemeinde Wahlstorf: vom Lanker See westlich am Laub- und Nadelwald vom Mühlenberg entlang bis zur Straße Mühlenberg.

Dem Mühlenberg und dann dem Vogelsang südlich folgen. In südöstlicher Richtung über die Lindenallee zur Schwentine. Dann entlang des westlichen Ufers des Fuhlensees und weiter südlich entlang der Schwentine und des Westlichen Ufers des Kronsees bis zur Gemeindegrenze. Dann in südwestlicher Richtung der Gemeindegrenze folgend bis zum Feldweg welcher zur Straße Peterskamp führt.

In der Gemeinde Ascheberg: nördlich der Straße Peterskamp, welche dann in Pohl übergeht. Den Wanderweg von Pohl in nördliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Kühren.

2021 4 7

Landkreis Plön

In der Gemeinde Rantzau: an dem Schnittpunkt der Gemeindegrenzen der Gemeinden Dannau, Neukirchen und Rantzau westlich der Gemeindegrenze zur Gemeindegrenze Neukirchen und dann nördlich der Straßen Schule Söhren und Alter Schulweg in Sasel. Dann östlich der aus Sasel verlaufenden Dorfstraße Richtung Rantzau. Nördlich der Straße An de Gauswisch und östlich der B430 bis zum Möhlenwisch. Nordöstlich des Möhlenwisch und östlich von De Heeg. Dann südöstlich des nach Engelau verlaufenden Landwirtschaftsweges bis zur Gemeindegrenze.

In der Gemeinde Giekau: südöstlich der Straße Engelau, welche in die Straße Vohrbek übergeht. Östlich des nach Norden abgehenden Wanderweges vom Ferienhof Engelau und des Knicks am Scholenfurt bis zur Gemeindegrenze

In der Gemeinde Klamp: südöstlich der B430 bis zur Kreuzung Aukamp/L 178

In der Gemeinde Helmstorf: von der Kreuzung B430 Aukamp/L178 südöstlich der nach Norden verlaufenden Gemeindegrenze und südlich der Teiche am Gut Helmstorf. Dann westlich der Gemeindegrenze in Richtung Högsdorf bis zur K27.

In der Gemeinde Högsdorf: westlich der alten Bahnlinie von der K27/Blekendorfer Straße bis zum Rührsberger Weg und dann nördlich des Rührsberger Wegs bis zur Söhrener Au und östlich der nach Norden verlaufenden Gemeindegrenze.

In der Gemeinde Kletkamp der Gemeindeteil westlich der alten Bahnlinie zwischen Lütjenburg und Malente

In der Gemeinde Dannau: die gesamte Gemeinde

2021 4 8

Landkreis Rendsburg-Eckernförde

Beginnend an der Dänischenhagener Straße (54.42659, 10.03426) nach Süden auf St. Helenenmoor, in südlicher Richtung folgen, dann östlich ab 54.41905, 1003705 entlang der Kronsbek Aschau und in südöstlicher Richtung über die Mühlenau (ab 54.42007, 10.05137) und südwestlich auf den Stauner Weg, dann ab auf den Moorweg in südwestlicher Richtung bis zur K49, der K49 in östlicher Richtung folgen und in südliche Richtung auf den Hunnenberg abbiegen, Hunnenberg folgen und im weiteren Verlauf in südlicher Richtung auf die K24 (Kieler Weg), in nordwestliche Richtung auf den Blickstedter Weg und diesem bis Teepott folgen bis auf die Straße Am Hohn (54.39261, 10.03302), Am Hohn in nordwestliche Richtung folgen und ab 54.39658, 10.02246 in Richtung Wulfshagen abbiegen, die B76 in südwestliche Richtung überqueren an Gut Wulfshagen vorbei, entlang des südöstlichen Endes von Rathmannsrott, in westliche Richtung auf Heidholm, die L46 überqueren auf Holand und weiter auf Holander Allee, nach Norden auf Kattunbrook bis Tüttendorfer Graben, diesem in nordwestliche Richtung folgen bis Sander Weg, diesem in westliche Richtung folgen, nordöstlich auf Königsförder Str., nordöstlich auf Mühlenweg, ab auf Bornsteiner Weg in nördliche Richtung und weiter auf Revensdorfer Weg, nach Westen auf Bornsteiner Straße, nördlich ab auf Sprenger Weg, die Dorfstraße bis zur B76 folgen, entlang der B76 in nordwestliche Richtung, nach Norden auf Lammsrader Weg, in östliche Richtung auf Aschauer Landstraße und weiter auf Bäderstraße /L285, in südlicher Richtung auf Osdorfer Straße (K50), entlang der Grenze der Gemeinde Osdorf in nordöstliche Richtung bis zur L45, der L45 in südlicher Richtung folgen, über Krusendorfer Straße und Weberberg, nach Nordosten abknickend auf Am Bokholt, Am Bokholt folgen bis zur L44 in südwestliche Richtung bis Ausgangspunkt.

2021 4 6

Landkreis Stormarn

Gemeinde Trittau: Gemeindegebiet östlich der Bundesstraße 404

Gemeinde Grande: Gemeindegebiet östlich der Bundesstraße 404

Gemeinde Hohenfelde: Gesamtes Gemeindegebiet

Gemeinde Köthel (Stormarn): Gesamtes Gemeindegebiet

Gemeinde Hamfelde in Holstein: Gesamtes Gemeindegebiet

2021 3 29

Valstybė narė: Lenkija

Teritorija, kurią sudaro

Taikoma iki (pagal Direktyvos 2005/94/EB 29 straipsnio 1 dalį)

W województwie łódzkim, w powiatach łęczyckim i kutnowskim:

Część gminy Witonia w powiecie łęczyckim, część gminy Krzyżanów i część gminy wiejskiej Kutno w powiecie kutnowskim, położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1442 E 19.3353

2021 3 26

W województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim:

Część gminy wiejskiej Nowa Sól i część miasta Nowa Sól w powiecie nowosolskim, położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.7731 E 15.7147

2021 3 29

W województwie opolskim, w powiecie głubczyckim:

Część gminy Głubczyce w powiecie głubczyckim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.1922 E 17.7211

2021 3 30

W województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim:

Części gmin Wisznia Mała i Oborniki Śląskie w powiecie trzebnickim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.2469 E 16.9803

2021 3 29

W województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim:

Część gminy Barczewo w powiecie olsztyńskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53.8164 E 20.6878

2021 3 30

W województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim:

Części gmin Żelazków, Opatówek, Ceków- Kolonia w powiecie kaliskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.7856 E 18.1817

2021 3 27

W województwie pomorskim, w powiatach kartuskim i wejherowskim:

Część gminy Kartuzy w powiecie kartuskim, części gmin Linia i Szemud w powiecie wejherowskim, położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 54.4258 E 18.1003

2021 3 29

W województwie podkarpackim, w powiatach ropczycko – sędziszowskim i dębickim:

Części gmin Ostrów i Ropczyce w powiecie ropczycko – sędziszowskim, część gminy wiejskiej Dębica w powiecie dębickim, położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.1119 E 21.5892

2021 3 30

W województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim:

Części części gmin Opatówek, Koźminek i Szczytniki w powiecie kaliskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.7583 E 18.2406

2021 4 1

W województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim i wrocławskim:

Części gmin Wisznia Mała i Trzebnica w powiecie trzebnickim oraz Długołęka w powiecie wrocławskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.25 E 17.0683

2021 4 7

W województwie wielkopolskim, w powiatach kaliskim i miasto Kalisz:

Części gmin Opatówek, Żelazków, Ceków- Kolonia, Koźminek, Szczytniki, Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim, oraz część miasta Kalisz, położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N 51.7583 E 18.2406

N 51.7914 E 18.2356

N 51.7483 E 18.2478

N 51.7564 E 18.2392

N 51.7533 E 18.2292

N 51.7589 E 18.2336

N 51.7706 E 18.3028

N 51.7697 E 18.2772

N 51.7572 E 18.2736

N 51.7592 E 18.2767

N 51.7569 E 18.2772

N 51.7536 E 18.3094

N 51.7433 E 18.2572

N 51.7619 E 18.2419

N 51.7311 E 18.1717

N 51.7661 E 18.3878

N 51.7642 E 18.2872

N 51.7447 E 18.3167

N 51.7486 E 18.2578

N 51.7731 E 18.2872

N 51.7447 E 18.3539

N 51.7647 E 18.3533

2021 4 14

W województwie opolskim, w powiatach kędzierzyńsko-kozielskim i stzreleckim:

Część gminy Kędzierzyn- Koźle w powiecie kędzierzyńsko- kozielskim oraz część gminy Leśnica w powiecie strzeleckim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.3597 E 18.2231

2021 4 8

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim:

Części gmin Grabów nad Prosną i Mikstat w powiecie ostrzeszowskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.5117 E 18.0814

2021 4 9

W województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim:

Część gminy Goszczanów w powiecie sieradzkim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: - N 51.7661 E 18.3878

2021 4 14

W województwie małopolskim, w powiatach kędzierzyńsko-kozielskim i strzeleckim:

Części gmin Gorlice, Sękowa, Uście Gorlickie i Ropa w powiecie gorlickim położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 49.5836 E 21.1106

N 49.5842 E 21.1103

2021 4 13

W województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim:

Części gmin Ceków- Kolonia, Żelazków, Mycielin w powiecie kaliskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.8511 E 18.2353

2021 4 12

W województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim:

Części gmin Ceków- Kolonia, Opatówek, Koźminek i Żelazków w powiecie kaliskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.8103 E 18.2186

2021 4 9

Valstybė narė: Švedija

Teritorija, kurią sudaro

Taikoma iki (pagal Direktyvos 2005/94/EB 29 straipsnio 1 dalį)

Those parts of the municipality of Trelleborg contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.27.0 and E13.7.48

2021 3 26

Those parts of the municipality of Mjölby contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N58.24.35 and E15.13.12

2021 4 4

Those parts of the municipality of Linköping contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N58.24.35 and E15.20.23

2021 4 7

Those parts of the municipality of Sjöbo contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.36.32 and E13.39.17

2021 4 8

Those parts of the municipality of Mjölby contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N58.25.40 and E15.16.17

2021 4 11

Those parts of the municipality of Mjölby contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N58.25.40 and E15.16.13

2021 4 10

Those parts of the municipality of Tomelilla contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.33.2 and E14.4.51

2021 4 14

B DALIS

Priežiūros zona, kaip nurodyta 1 straipsnyje:

Valstybė narė: Čekija

Teritorija, kurią sudaro

Taikoma iki (pagal Direktyvos 2005/94/EB 31 straipsnį)

Moravian-Silesian Region:

Bohučovice (606332); Bolatice (606987); Branka u Opavy (609382); Budišovice (615552); Dolní Benešov (628638); Chabičov ve Slezsku (636495); Smolkov (636509); Hněvošice (640140); Hrabyně (646601); Chuchelná (654876); Chvalíkovice (655040); Kobeřice ve Slezsku (667340); Lhota u Opavy (680991); Mokré Lazce (698237); Nové Sedlice (706647); Oldřišov (710113); Opava-Město (711560); Kateřinky u Opavy (711756); Kylešovice (711811); Otice (716481); Podvihov (724637); Pustá Polom (736830); Raduň (738824); Slavkov u Opavy (750280); Služovice (750832); Suché Lazce (759180); Štěpánkovice (763390); Palhanec (777188); Vávrovice (777196); Vrbka u Opavy (786021); Vršovice u Opavy (786624); Zábřeh u Hlučína (789411); Zlatníky u Opavy (793230);

Kravaře ve Slezsku (674231) – východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Luční a Štěpánkovická;

Opava-Předměstí (711578) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 11;

Komárov u Opavy (711845) – jižní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. V Ulici (cyklostezka 6055 Radegast Opava);

Štítina (763888) – jihovýchodní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Hlavní a ul. Komenského;

Hradec nad Moravicí (646814) – severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Žižkova, ul. Smetanova, ul. Žimrovická, ul. Opavská, ul. Podolská a ul. Bohučovická;

Hlubočec (639508) – severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Hradecká a její pokračování;

Jaktař (711730) – jihovýchodní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Slavkovská, ul. Přemyslovců a ul. Krnovská

2021 4 6

Chlebičov (651141); Malé Hoštice (711870); Velké Hoštice (778826);

Kravaře ve Slezsku (674231) – západní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Luční a ul. Štěpánkovická;

Opava-Předměstí (711578) – východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 11;

Komárov u Opavy (711845) – severní část katastrálního území, kdy hranici tvoří cyklostezka 6055 Radegast Opava;

Štítina (763888) – severozápadní část katastrálního území, kdy hranici tvoří ul. Hlavní, ul. Palackého a ul. Komenského

Nuo 2021 3 29 iki 2021 4 6

Bohušov (606618); Dolní Povelice (630021); Karlov u Bohušova (606626); Kašnice u Bohušova (606642); Nová Ves u Bohušova (606651); Dívčí Hrad (626147); Sádek u Dívčího Hradu (626155); Životice u Dívčího Hradu (626163); Hlinka (639249); Krásné Loučky (674770); Krnov-Horní Předměstí (674737); Bučávka (684805); Horní Povelice (643858); Liptaň (684813); Linhartovy (683876); Opavice (683884); Piskořov (693405); Osoblaha (713295); Matějovice (692328); Nový Les (750557); Víno (750531); Rudíkovy (770639); Třemešná (770647);

Pitárné (788007) – východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 57 a silnice č. 45826, 693391 Město Albrechtice – východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 57

2021 4 8

Hrozová (648558); Rusín (743682); Koberno (750514); Městys Rudoltice (750549); Pelhřimovy (750565); Ves Rudoltice (750522)

Nuo 2021 3 31 iki 2021 4 8

Central Bohemian Region:

Bakov nad Jizerou (600831); Buda (780481); Horka u Bakova nad Jizerou (780499); Chudoplesy (654809); Ctiměřice (618055); Bojetice (606928); Dobrovice (627470); Holé Vrchy (640905); Chloumek u Mladé Boleslavi (651371); Sýčina (761630); Týnec u Dobrovice (772267); Úherce (772780); Bechov (601501); Dolní Bousov (628735); Horní Bousov (642487); Vlčí Pole (783731); Dolní Stakory (630195); Domousnice (631001); Skyšice (745821); Husí Lhota (649660); Charvatce u Jabkenic (650641); Jabkenice (655864); Kněžmost (667056); Koprník (669351); Lítkovice u Kněžmostu (708771); Malobratřice (752347); Násedlnice (669369); Solec (752355); Suhrovice (667064); Úhelnice (772771); Kobylnice (667463); Kolomuty (668541); Horní Stakory (644137); Kosmonosy (669857); Kosořice (669989); Sovolusky u Košíku (670863); Tuchom (670871); Ledce u Mladé Boleslavi (679623); Voděrady u Luštěnic (689114); Bezděčín u Mladé Boleslavi (696579); Jemníky u Mladé Boleslavi (696455); Mladá Boleslav (696293); Němčice u Luštěnic (702943); Nepřevázka (703559); Obrubce (708798); Obruby (708801); Pěčice (718742); Plazy (721590); Prodašice (733121); Přepeře (734675); Rabakov (737089); Rohatsko (740411); Řepov (745286); Řitonice (745812); Seletice (670855); Semčice (747165); Ujkovice (774103); Veselice (780812); Vinařice u Dobrovice (782297); Žerčice (796468); Židněves (796786)

2021 4 7

Březno u Mladé Boleslavi (614467); Dolánky (628239); Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi (626384); Lhotky u Mladé Boleslavi (681466); Nová Telib (705276); Petkovy (719609); Sukorady u Mladé Boleslavi (759350)

Nuo 2021 3 30 iki 2021 4 7

Bezděkov pod Třemšínem (603601); Bubovice u Březnice (784800); Bukovany u Kozárovic (615838); Hlubyně (639702); Horčápsko (641944); Hořejany (767701); Hudčice (649236); Chrást u Tochovic (653756); Chraštice (654078); Kamenná u Příbramě (662691); Kletice (761311); Koupě (671207); Kozárovice (671525); Leletice (679917); Modřovice (697966); Mýšlovice (785270); Nestrašovice (761320); Nesvačily pod Třemšínem (703851); Oslí (653772); Ostrov u Tochovic (715743); Pňovice pod Třemšínem (722839); Pročevily (784818); Přední Poříčí (614319); Skuhrov pod Třemšínem (722847); Starosedlský Hrádek (754862); Strýčkovy (757357); Svojšice (761338); Těchařovice (785288); Tochovice (767719); Třebsko (770523); Tušovice (761346); Vacíkov (775941); Volenice u Březnice (784826); Vrančice (785296); Vševily (603619); Zalužany (790761)

2021 4 10

Bor u Březnice (607240); Březnice (614271); Drahenice (631540); Martinice u Březnice (692085); Počaply u Březnice (722952); Stražiště (722961)

Nuo 2021 4 2 iki 2021 4 10

Běrunice (603104); Běruničky (603112); Slibovice (603155); Velké Výkleky (603163); Vlkov nad Lesy (603171); Dvořiště (712868); Kněžice u Městce Králové (666921); Osek (712876); Kněžičky (603121); Kamilov (750689); Střihov (750701)

2021 4 20

Břístev (653063); Černá Hora u Dymokur (634239), Činěves (623920); Dlouhopolsko (626651); Dobšice u Žehuně (628042); Dubečno (666912); Dymokury (634247); Hradčany u Žehuně (646628); Chotěšice (653071); Choťovice (795721); Chroustov (654248); Kolaje (668010); Ledečky (679771); Malá Strana u Chotěšic (653080); Netřebice u Nymburka (704016); Nouzov u Dymokur (704920); Nová Ves u Chotěšic (653098); Nové Zámky (706841); Okřínek (709751); Opočnice (711926); Ostrov u Poděbrad (774286); Oškobrh (712001); Podmoky u Městce Králové (724084); Senice (747441); Srbce u Okřínka (709760); Svídnice u Dymokur (760684); Úmyslovice (774294); Velenice (777765); Vlkov pod Oškobrhem (784095); Vrbice u Poděbrad (785881); Zábrdovice u Křince (676306); Žehuň (795739);

zástavba v katastrálním území Městec Králové (693286) ležící od čerpací stanice podél silnice č. 328 vedoucí ve směru na obec Dlouhopolsko a celá vesnice Nový (městská část Městec Králové-Nový)

2021 4 20

Vinice u Městce Králové (693308); Sloveč (750697); Záhornice u Městce Králové (789828);

Městec Králové (693286) – vyjma veškeré zástavby od čerpací stanice podél silnice č. 328 vedoucí ve směru na obec Dlouhopolsko a vyjma vesnice Nový (městská část Městec Králové-Nový)

Nuo 2021 4 16 iki 2021 4 20

Radovesnice II (738778); Rozehnaly (738786); Rasochy (773174); Uhlířská Lhota (773182); Hradišťko II (797430); Kundratice u Žiželic nad Cidlinou (797456); Loukonosy (797464); Žiželice nad Cidlinou (797481)

2021 4 20

Hradec Králové Region:

Bačalky (694991); Lično u Milkovic (695009); Brodek (625914); Dětenice (625922); Osenice (625931); Markvartice u Sobotky (691801); Skuřina (691852); Osek u Sobotky (713007); Dolní Rokytňany (740861); Horní Rokytňany (740870); Kdanice (664634); Záhuby (695025); Zelenecká Lhota (695033)

2021 4 7

Velké Babice (600610); Barchov (600890); Boharyně (605972); Trnava (768260); Zvíkov nad Bystřicí (793957); Hrádek u Nechanic (647322); Hvozdnice u Hradce Králové (681717); Chudeřice (654787); Káranice (663182); Klamoš (665428); Kosice (669831); Kosičky (669849); Kunčice u Nechanic (677051); Hubenice (649198); Lhota pod Libčany (681105); Libčany (681725); Želí (681733); Barchůvek (600946); Bydžovská Lhotka (693057); Měník u Nového Bydžova (693073); Mlékosrby (697311); Nechanice (702471); Staré Nechanice (702480); Nové Město nad Cidlinou (706396); Osice (713058); Polizy (725471); Trávník u Osic (713066); Písek u Chlumce nad Cidlinou (720917); Krásnice (746916); Praskačka (732915); Sedlice u Hradce Králové (746924); Vlčkovice u Praskačky (732931); Puchlovice (605999); Radíkovice (737763); Radostov (738450); Stará Voda (754056); Hřibsko (649023); Těchlovice u Hradec Králové (765431); Urbanice u Praskačky (732923); Zdechovice u Nového Bydžova (732893)

2021 4 20

Dobřenice (627747); Kratonohy (674141); Michnovka (674150); Obědovice (674168); Osičky (713091); Roudnice (741639); Syrovátka (761 826 )

Nuo 2021 4 16 iki 2021 4 20

Velké Babice (600610); Barchov (600890); Boharyně (605972); Trnava (768260); Zvíkov nad Bystřicí (793957); Hlušice (639923); Hlušičky (639931); Chlumec nad Cidlinou (651800); Lučice u Chlumce nad Cidlinou (688291); Chudeřice (654787); Káranice (663182); Kobylice (732869); Kosice (669831); Kosičky (669849); Chmelovice (672491); Králíky u Nového Bydžova (672505); Podoliby (672513); Lišice (684970); Lodín (686387); Lovčice u Nového Bydžova (687634); Barchůvek (600946); Bydžovská Lhotka (693057); Mlékosrby (697311); Nechanice (702471); Staré Nechanice (702480); Luková nad Cidlinou (689009); Nové Město nad Cidlinou (706396); Skochovice (748331); Levín nad Cidlinou (710342); Olešnice nad Cidlinou (710351); Písek u Chlumce nad Cidlinou (720917); Prasek (732885); Převýšov (735299); Hrobičany (746312); Sekeřice (797685); Skřivany (748960); Červeněves (750913); Chotělice (653021); Křičov (750921); Loučná Hora (750930); Smidary (750948); Stará Voda (754056); Janovice u Vinar (782157); Kozojídky u Vinar (782165); Smidarská Lhota (782173); Vinary u Smidar (782181); Zdechovice u Nového Bydžova (732893); Klamoš (665428); Kunčice u Nechanic (677051); Myštěves (700801); Petrovice u Nového Bydžova (720127); Puchlovice (605999)

2021 4 20

Humburky (649317); Lužec nad Cidlinou (689271); Měník u Nového Bydžova (693073); Nepolisy (703397); Zadražany (789674); Chudonice (707198); Nový Bydžov (707163); Skřeněř (754927); Vysočany u Nového Bydžova (790320); Zábědov (707210); Starý Bydžov (754943); Zachrašťany (790338); Sloupno nad Cidlinou (750671)

Nuo 2021 4 16 iki 2021 4 20

Běchary (601462); Budčeves (615188); Nečas (615196); Hlušice (639923); Hlušičky (639931); Cholenice (652334); Kopidlno (669296); Mlýnec u Kopidlna (697371); Lišice (684970); Lovčice u Nového Bydžova (687634); Lužec nad Cidlinou (689271); Skochovice (748331); Skřeněř (754927); Sekeřice (797685); Slavhostice (797693); Janovice u Vinar (782157); Kozojídky u Vinar (782165); Vršce (786608); Židovice (796832); Žlunice (797707)

2021 4 20

Dobřenice (627747); Chlumec nad Cidlinou (651800); Lučice u Chlumce nad Cidlinou (688291); Pamětník (717533); Chudeřice (654787); Káranice (663182); Štít (665436); Kosice (669831); Kosičky (669849); Kratonohy (674141); Michnovka (674150); Mlékosrby (697311); Luková nad Cidlinou (689009); Nové Město nad Cidlinou (706396); Obědovice (674168); Levín nad Cidlinou (710342); Olešnice nad Cidlinou (710351); Písek u Chlumce nad Cidlinou (720917); Převýšov (735299); Stará Voda (754056)

2021 4 20

Klamoš (665428)

Nuo 2021 4 16 iki 2021 4 20

Pardubice Region:

Břehy (613771); Bukovka (616125); Čeperka (619558); Dolany u Pardubic (628450); Chýšť (655686); Křičeň (676187); Lázně Bohdaneč (606171); Libišany (682918); Malé Výkleky (655694); Neratov (797316); Plch (721808); Podůlšany (724513); Přelovice (734641); Přepychy (734691); Rohovládova Bělá (740446); Sopřeč (752452); Staré Ždánice (754781); Stéblová (755371); Strašov (756318); Vápno u Přelouče (776955); Vlčí Habřina (783692); Voleč (784796); Vyšehněvice (788473); Žáravice (794597); Nerad (797308); Živanice (797332)

2021 4 20

Kasalice (664260); Kasaličky (664278); Pravy (664286); Rohoznice (740527)

From 16.4.2021 until 20.4.2021

Břehy (613771); Bukovka (616125); Hlavečník (638951); Kasalice (664260); Kasaličky (664278); Bílé Vchynice (604143); Kladruby nad Labem (665410); Kolesa (668079); Komárov u Přelouče (668702); Křičeň (676187); Neratov (797316); Pravy (664286); Lhota pod Přeloučí (681113); Lohenice u Přelouče (686409); Přelouč (734560); Škudly (681121); Přelovice (734641); Rohovládova Bělá (740446); Rohoznice (740527); Labětín (744778); Řečany nad Labem (744786); Selmice (747149); Semín (747319); Tetov (766968); Trnávka (744794); Vlčí Habřina (783692); Voleč (784796); Vyšehněvice (788473); Spytovice (792241); Nerad (797308); Živanice (797332)

2021 4 20

Chýšť (655686); Malé Výkleky (655694); Přepychy (734691); Sopřeč (752452); Strašov (756318); Újezd u Přelouče (773689); Vápno u Přelouče (776955); Žáravice (794597)

Nuo 2021 4 16 iki 2021 4 20

Plzeň Region:

Bdeněves (671975); Bítov u Přehýšova (734527); Blahousty (634395); Blatnice u Nýřan (605301); Butov (785377); Čerňovice (620581); Dolany u Stříbra (722812); Doubrava u Plzně (631141); Erpužice (634409); Horní Sekyřany (638706); Hoříkovice u Chotěšova (671088); Hracholusky nade Mží (774171); Kamenný Újezd u Nýřan (708470); Kladruby u Stříbra (665355); Kníje (774197); Kostelec u Stříbra (670090); Kotovice (671096); Lhota u Stříbra (761885); Lipno u Hunčic (649503); Lochousice (686441); Lšelín (670103); Luhov u Líšťan (685194); Malovice u Erpužic (634425); Mířovice (780375); Myslinka (671991); Nedražice (670111); Nýřany (708496); Ostrov u Stříbra (716073); Plešnice (721735); Pňovany (722804); Popov u Stříbra (716081); Pozorka u Kladrub (665380); Přehýšov (734535); Radějovice u Přehýšova (734543); Rochlov (740551); Stříbro (757837); Svinná u Stříbra (785385); Sytno (761893); Těchoděly (649481); Trpísty (768766); Třebobuz (685216); Týnec u Chotěšova (653217); Úherce u Nýřan (791946); Újezd nade Mží (773808); Úlice (774219); Únehle (676756); Ves Touškov (780383); Vranov u Stříbra (785393); Vrbice u Stříbra (665398); Vrhaveč (716090); Záluží (671118)

2021 3 30

Dolní Sekyřany (638684); Hněvnice (638692); Kbelany (740543); Sulislav (759503); Vlkýš (638714)

Nuo 2021 3 22 iki 2021 3 30

Hradiště u Kasejovic (647471); Zahorčičky (789801)

2021 4 17

South Bohemian Region

Blatenka (605212); Blatná (605247); Čekanice (619060); Hněvkov u Mačkova (689726); Jindřichovice u Blatenky (605221); Milčice u Čekanic (619078); Bratronice (789291); Buzice (616401); Bošovice u Čížové (624161); Nepodřice (626911); Stará Dobev (626881); Doubravice u Strakonic (631248); Nahošín (631264); Brloh u Drhovle (632406); Drhovle (632414); Mladotice u Drhovle (632457); Pamětice u Drhovle (632473); Černíkov u Strakonic (632562); Droužetice (632571); Hlupín (639915); Chrášťovice (654108); Klínovice (654116); Krty u Strakonic (675181); Lažánky (605239); Lažany u Doubravice (631256); Lom u Blatné (686549); Míreč (686557); Mačkov (689734); Mečichov (692409); Bořice u Mirotic (756822); Jarotice (756831); Radobytce (617601); Stráž u Mirotic (756849); Strážovice u Mirotic (756857); Mnichov (697443); Jemnice u Oseka (712892); Osek u Radomyšle (712914); Petrovice u Oseka (712922); Rohozná u Rovné (742104); Kožlí u Čížové (724408); Křešice u Čížové (724416); Malčice u Mirotic (724424); Podolí II (724432); Soběšice u Předotic (724441); Šamonice (724459); Třebkov (724467); Brusy (613371); Kbelnice (664626); Přešťovice (735264); Domanice (738204); Kaletice (738239); Podolí u Strakonic (632589); Leskovice u Radomyšle (738212); Radomyšl (738221); Rovná u Strakonic (742112); Řepice (742121); Holušice u Mužetic (700495); Mužetice (700509); Němčice u Sedlice (746886); Sedlice u Blatné (746894); Slaník (735272); Dražejov u Strakonic (755940); Hajská (697753); Strakonice (755915); Pacelice (762750); Škvořetice (762768); Štěkeň (763292); Vítkov u Štěkně (763306); Třebohostice (770175); Zadní Zborovice (770191); Hubenov u Třebohostic (770167); Únice (770183); Záboří u Blatné (789313)

2021 3 28

Malá Turná (712906); Láz u Radomyšle (740586); Rojice (740594); Velká Turná (712931)

Nuo 2021 3 20 iki 2021 3 28

Bělčice (601870); Hostišovice (645796); Podruhlí (645818); Záhrobí (790281); Závišín u Bělčic (791288); Drahenický Málkov (631558); Krsice (623831); Horosedly (644781); Chobot (775754); Lety (680770); Minice u Mišovic (696188); Boješice (606898); Kakovice (696170); Mirovice (695726); Ohař (606901); Plíškovice (721875); Touškov (767883); Mišovice (696196); Pohoří u Mirovic (696200); Myslín (700631); Kožlí u Myštic (700835); Myštice (700851); Výšice (700908); Dolní Nerestce (703699); Horní Nerestce (703702); Rakovice (623849); Uzenice (775771); Uzeničky (775789);

Svučice (761621) – jižní část katastrálního území s vesnicí Svučice – částí obce Mišovice, přičemž hranici na severu tvoří polní cesta vedoucí od Hibeňského rybníka po pozemní komunikaci – silnici č. 1756, dále silnice č. 1756 vedoucí na sever po křižovatku s pozemní komunikací – silnicí č. 0194, dále silnice č. 0194 vedoucí směrem na východ po hranici s k.ú 721883 Ráztely;

Šerkov (680788) – západní část katastrálního území s vesnicí Šerkov – částí obce Lety, přičemž hranici na východě tvoří pozemní komunikace – silnice č. 10245 vedoucí od severní hranice po jižní hranici katastrálního území Šerkov

2021 4 10

Ráztely (721883);

Svučice (761621) – severní část katastrálního území s vesnicí Draheničky – částí obce Mišovice, přičemž hranici na jihu tvoří polní cesta vedoucí od Hibeňského rybníka po pozemní komunikaci – silnici č. 1756, dále silnice č. 1756 vedoucí na sever po křižovatku s pozemní komunikací – silnicí č. 0194, dále silnice č. 0194 vedoucí směrem na východ po hranici s k.ú 721883 Ráztely

Nuo 2021 4 2 iki 2021 4 10

Bělčice (601870); Hostišovice (645796); Podruhlí (645818); Újezdec u Bělčic (774031); Záhrobí (790281); Závišín u Bělčic (791288); Blatenka (605212); Čekanice (619060); Drahenický Málkov (631558); Jindřichovice u Blatenky (605221); Milčice u Čekanic (619078); Bratronice (789291); Čečelovice (618781); Doubravice u Strakonic (631248); Nahošín (631264); Hajany u Blatné (636533); Hornosín (644765); Chlum u Blatné (651494); Chobot (775754); Kadov u Blatné (661929); Lnářský Málkov (661937); Mračov (661945); Pole (725111); Vrbno (661953); Kocelovice (667579); Lažánky (605239); Lažany u Doubravice (631256); Lnáře (686247); Zahorčice u Lnář (686255); Lom u Blatné (686549); Míreč (686557); Bořice u Mirotic (756822); Jarotice (756831); Lučkovice (695491); Stráž u Mirotic (756849); Strážovice u Mirotic (756857); Myštice (700851); Vahlovice (700894); Výšice (700908); Řiště (745791); Láz u Radomyšle (740586); Rojice (740594); Holušice u Mužetic (700495); Mužetice (700509); Němčice u Sedlice (746886); Sedlice u Blatné (746894); Pacelice (762750); Škvořetice (762768); Tchořovice (766976); Uzenice (775771); Uzeničky (775789); Záboří u Blatné (789313)

2021 4 17

Bezdědovice (603457); Blatná (605247); Hněvkov u Mačkova (689726); Skaličany (748005); Buzice (616401); Mačkov (689734)

Nuo 2021 4 9 iki 2021 4 17

Zlín Region:

Boršice u Buchlovic (607983); Břestek (613801); Buchlovice (615625); Blišice (669652); Jestřabice (659053); Koryčany (669661); Lískovec (684881); Ořechov u Uherského Hradiště (712655); Polešovice (725251); Staré Hutě na Moravě (754404); Stříbrnice u Uherského Hradiště (757730); Střílky (757861); Stupava (758612); Tučapy (771228); Tupesy na Moravě (771554); Vážany u Uherského Hradiště (777293); Zástřizly (791148)

2021 4 13

Hostějov (645656); Medlovice u Uherského Hradiště (692638); Osvětimany (716359); Újezdec u Osvětiman (774057)

Nuo 2021 4 5 iki 2021 4 13

South Moravian Region:

Bohuslavice u Kyjova (606588); Boršov u Kyjova (678520); Čeložnice (619426); Domanín (630608); Hýsly (650480); Ježov (659509); Kelčany (664774); Kostelec u Kyjova (670316); Kyjov (678431); Moravany u Kyjova (698521); Mouchnice (699969); Nětčice u Kyjova (678511); Skalky u Kyjova (748048); Syrovín (761842); Těmice u Hodonína (765872); Vlkoš u Kyjova (784036); Žádovice (794261); Žeravice u Kyjova (796425);

Bzenec (617270) – severní část katastrálního území po veřejnou komunikací č. 54;

Moravský Písek (699233) – severovýchodní část katastrálního území po veřejnou komunikací č. 54 a následně č. 427;

Vracov (785172) – severní část katastrálního území po hranici lesa

2021 4 13

Labuty (678856); Vřesovice (786748)

Nuo 2021 4 5 iki 2021 4 13

Valstybė narė: Danija

Teritorija, kurią sudaro

Taikoma iki (pagal Direktyvos 2005/94/EB 31 straipsnį)

The parts of Bornholm municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55.1246; E 15.0070

2021 3 30

The parts of Bornholm municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centred on GPS coordinates N 55.1246; E 15.0070

Nuo 2021 3 27 iki 2021 3 30

The parts of Bornholm municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55,0336; E 14,9997

2021 4 4

The parts of Bornholm municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centred on GPS coordinates N 55,0336; E 14,9997

Nuo 2021 3 27 iki 2021 4 4

The parts of Ringsted municipality, Køge municipality, Faxe municipality, Roskilde municipality and Lejre municipality, beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55,4573; E 11,9391

2021 4 6

The parts of Ringsted municipality and Køge municipality, that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55,4573; E 11,9391

Nuo 2021 3 29 iki 2021 4 6

The parts of Slagelse municipality and Næstved municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55.2432; E 11.3900

2021 4 14

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55.2432; E 11.3900

Nuo 2021 4 6 iki 2021 4 14

The parts of Slagelse municipality and Næstved municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55.2433; E 11.3901

2021 4 14

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55.2433; E 11.3901

Nuo 2021 4 6 iki 2021 4 14

The parts of Kalundborg municipality, Slagelse municipality, Sorø municipality and Holbæk municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55.5523; E 11.2668

2021 4 14

The parts of Kalundborg municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55.5523; E 11.2668

Nuo 2021 4 6 iki 2021 4 14

The parts of Langeland municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 54,8683; E 10,7823

2021 4 19

The parts of Langeland municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 54,8683; E 10,7823

Nuo 2021 4 11 iki 2021 4 19

The parts of Slagelse municipality, Næstved municipality and Sorø municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55,3131; E 11,4163

2021 4 20

The parts of Slagelse municipality and Næstved municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55,3131; E 11,4163

Nuo 2021 4 14 iki 2021 4 20

The parts of Slagelse municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55,2940; E 11,2842

2021 4 20

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55,2940; E 11,2842

Nuo 2021 4 14 iki 2021 4 20

Valstybė narė: Prancūzija

Teritorija, kurią sudaro

Taikoma iki (pagal Direktyvos 2005/94/EB 31 straipsnį)

Les communes suivantes dans le département: Gers (32)

AIGNAN, ARMENTIEUX, ARMOUS-ET-CAU, AUJAN-MOURNEDE, AVERON-BERGELLE, BASSOUES, BAZIAN, BEAUCAIRE, BECCAS, BELMONT, BERAUT, BETPLAN, BEZOLLES, CAHUZAC-SUR-ADOUR, CAILLAVET, CALLIAN, CASSAIGNE, CASTELNAU-D'ANGLES, CASTELNAVET, CASTEX, CAUSSENS, CAZAUX-D'ANGLES, CAZAUX-VILLECOMTAL, CLERMONT-POUYGUILLES, CONDOM, COULOUME-MONDEBAT, COURRENSAN, COURTIES, CUELAS, DUFFORT, ESCLASSAN-LABASTIDE, ESTIPOUY, GALIAX, GAZAX-ET-BACCARISSE, GONDRIN, GOUX, HAGET, IDRAC-RESPAILLES, L'ISLE-DE-NOE, IZOTGES, JU-BELLOC, JUILLAC, JUSTIAN, LABARTHE, LABEJAN, LADEVEZE-RIVIERE, LADEVEZE-VILLE, LAGARDE-HACHAN, LAGARDERE, LAMAZERE, LANNEPAX, LARRESSINGLE, LASSERADE, LOUBEDAT, LOUBERSAN, LOURTIES-MONBRUN, LOUSLITGES, LOUSSOUS-DEBAT, LUPIAC, MAIGNAUT-TAUZIA, MALABAT, MANSENCOME, MARAMBAT, MARGOUET-MEYMES, MASCARAS, MASSEUBE, MAUMUSSON-LAGUIAN, MIRAMONT-D'ASTARAC, MIRANDE, MIRANNES, MONLAUR BERNET, MONTESQUIOU, MOUCHAN, MOUCHES, MOUREDE, NOULENS, PEYRUSSE-GRANDE, PEYRUSSE-VIEILLE, PLAISANCE, PONSAN-SOUBIRAN, POUYDRAGUIN, PRECHAC-SUR-ADOUR, RAMOUZENS, ROQUEBRUNE, ROQUES, ROZES, SABAZAN, SAINT-ARAILLES, SAINT-ARROMAN, SAINT-AUNIX-LENGROS, SAINT-JEAN-POUTGE, SAINT-JUSTIN, SAINT-MARTIN, SAINT-OST, SAINT-PAUL-DE-BAISE, SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES, SAMARAN, SARRAGUZAN, SAUVIAC, SCIEURAC-ET-FLOURES, SEAILLES, SEISSAN, SEMBOUES, TASQUE, TIESTE-URAGNOUX, TOURDUN, TUDELLE, VALENCE-SUR-BAISE, VIELLA, VIOZAN

2021 4 9

AUBIET, AURIMONT, AUTERIVE, BEZERIL, FAGET-ABBATIAL, GIMONT, HAULIES, L'ISLE-ARNE, JUILLES, LAHAS, LARTIGUE, LUSSAN, MARSAN, MONGAUSY, MONTAMAT, MONTEGUT, MONTIRON, PELLEFIGUE, PESSAN, POLASTRON, SAINT-ANDRE, SAINT-ELIX, SAINT-MARTIN-GIMOIS, SAINT-SOULAN, SARAMON, SEMEZIES-CACHAN, TRAVERSERES

2021 4 20

ARBLADE-LE-BAS, ARBLADE-LE-HAUT, AURENSAN, AUX-AUSSAT, AYZIEU, BARCELONNE-DU-GERS, BARCUGNAN, BARS, BASCOUS, BAZUGUES, BEAUMARCHES, BEAUMONT, BELLOC-SAINT-CLAMENS, BERDOUES, BERNEDE, BETOUS, BLOUSSON-SERIAN, BOURROUILLAN, BOUZON-GELLENAVE, BRETAGNE D’ARMAGNAC, CAMPAGNE-D'ARMAGNAC, CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE, CASTEX-D'ARMAGNAC, CASTILLON-DEBATS, CAUMONT, CAUPENNE-D'ARMAGNAC, CAZAUBON, CAZENEUVE, CORNEILLAN, CRAVENCERES, DEMU, EAUZE, ESPAS, ESTAMPES, ESTANG, FOURCES, FUSTEROUAU, GEE-RIVIERE, LE HOUGA, LAAS, LABARTHETE, LAGRAULET-DU-GERS, LAGUIAN-MAZOUS, LANNEMAIGNAN, LANNE-SOUBIRAN, LANNUX, LAREE, LARROQUE-SUR-L'OSSE, LAUJUZAN, LAURAET, LAVERAET, LELIN-LAPUJOLLE, LIAS-D'ARMAGNAC, LUPPE-VIOLLES, MAGNAN, MANAS-BASTANOUS, MANCIET, MARCIAC, MARGUESTAU, MARSEILLAN, MAULEON-D'ARMAGNAC, MAULICHERES, MAUPAS, MIELAN, MONCASSIN, MONCLAR, MONCLAR-SUR-LOSSE, MONGUILHEM, MONLEZUN, MONLEZUN-D'ARMAGNAC, MONPARDIAC, MONTAUT, MONT-DE-MARRAST, MONTEGUT-ARROS, MONTREAL, MORMES, NOGARO, PALLANNE, PANJAS, PERCHEDE, PONSAMPERE, POUYLEBON, PRÉNERON, PROJAN, REANS, RICOURT, RISCLE, SADEILLAN, SAINTE-AURENCE-CAZAUX, SAINT-CHRISTAUD, SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC, SAINTE-DODE, SAINT-ELIX-THEUX, SAINT-GERME, SAINT-GRIEDE, SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC, SAINT-MAUR, SAINT-MEDARD, SAINT-MICHEL, SAINT-MONT, SALLES-D'ARMAGNAC, SARRAGACHIES, SEGOS, SION, SORBETS, TARSAC, TERMES-D'ARMAGNAC, TILLAC, TOUJOUSE, TRONCENS, URGOSSE, VERGOIGNAN, VERLUS, VIC-FEZENSAC, VILLECOMTAL-SUR-ARROS

Nuo 2021 4 1 iki 2021 4 9

BEDECHAN, BOULAUR, CASTELNAU-BARBARENS, TIRENT-PONTEJAC, SAINT-CAPRAIS

Nuo 2021 4 13 iki 2021 4 20

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)

Angoumé, Angresse, Arengosse, Arue, Arx, Azur, Baudignan, Bélis, Bélus, Bénesse-Maremne, Betbezer-d'Armagnac, Bostens, Bougue, Bourriot-Bergonce, Brocas, Cachen, Campet-et-Lamolère, Canenx-et-Réaut, Capbreton, Castets, Cauneille, Cère, Créon-d'Armagnac, Dax, Estigarde, Gaillères, Garein, Geloux, Hastingues, Herm, Josse, Labenne, Labrit, Lacquy, Laglorieuse, Lencouacq, Léon, Lesperon, Linxe, Losse, Lubbon, Lucbardez et Bargues, Luglon, Magescq, Maillas, Maillères, Mazerolles, Mées, Messanges, Moliets-et-Maâ, Mont-de-Marsan, Morcenx La Nouvelle, Oeyregave, Oeyreluy, Ondres, Orist, Orthevielle, Orx, Ousse-Suzan, Pey, Peyrehorade, Port-de-Lanne, Pouydesseaux, Retjons, Rimbez-et-Baudiets, Rion-des-Landes, Rivière-Saas-et-Gourby, Roquefort, Sabres, Saint-André-de-Seignanx, Saint-Avit, Saint-Barthélemy, Saint-Cricq-du-Gave, Saint-Cricq-Villeneuve, Sainte-Foy, Saint-Étienne-d'Orthe, Saint-Geours-de-Maremne , Saint-Gor, Saint-Jean-de-Marsacq, Saint-Julien-d'Armagnac, Saint-Justin, Saint-Lon-les-Mines, Saint-Martin-de-Hinx, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Martin-d'Oney, Saint-Michel-Escalus, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Pierre-du-Mont, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Sarbazan, Saubion, Saubrigues, Saubusse, Seignosse, Le Sen, Seyresse, Siest, Soorts-Hossegor, Sorde-l'Abbaye, Soustons, Taller, Tarnos, Tercis-les-Bains, Tosse, Uchacq-et-Parentis, Vert, Vielle-Soubiran, Vieux-Boucau-les-Bains, Villenave, Ygos-Saint-Saturnin, Yzosse

2021 4 11

Aire-sur-l'Adour, Amou, Arboucave, Argelos, Arsague, Artassenx, Arthez-d'Armagnac, Aubagnan, Audignon, Audon, Aurice, Bahus-Soubiran, Baigts, Banos, Bascons, Bas-Mauco, Bassercles, Bastennes, Bats, Bégaar, Bénesse-lès-Dax, Benquet, Bergouey, Beylongue, Beyries, Biarrotte, Biaudos, Bonnegarde, Bordères-et-Lamensans, Bourdalat, Brassempouy, Bretagne-de-Marsan, Buanes, Cagnotte, Campagne, Candresse, Carcarès-Sainte-Croix, Carcen-Ponson, Cassen, Castaignos-Souslens, Castandet, Castelnau-Chalosse, Castelnau-Tursan, Castelner, Castel-Sarrazin, Cauna, Caupenne, Cazalis, Cazères-sur-l'Adour, Classun, Clèdes, Clermont, Coudures, Doazit, Donzacq, Duhort-Bachen, Dumes, Escalans, Estibeaux, Eugénie-les-Bains, Eyres-Moncube, Fargues, Le Frêche, Gaas, Gabarret, Gamarde-les-Bains, Garrey, Gaujacq, Geaune, Gibret, Goos, Gourbera, Gousse, Gouts, Grenade-sur-l'Adour, Habas, Hagetmau, Hauriet, Haut-Mauco, Herré, Heugas, Hinx, Hontanx, Horsarrieu, Labastide-Chalosse, Labastide-d'Armagnac, Labatut, Lacajunte, Lacrabe, Lagrange, Lahosse, Laluque, Lamothe, Larbey, Larrivière-Saint-Savin, Latrille, Laurède, Lauret, Lesgor, Le Leuy, Louer, Lourquen, Lussagnet, Mant, Marpaps, Mauries, Maurrin, Mauvezin-d'Armagnac, Maylis, Meilhan, Mimbaste, Miramont-Sensacq, Misson, Momuy, Monget, Monségur, Montaut, Montégut, Montfort-en-Chalosse, Montgaillard, Montsoué, Morganx, Mouscardès, Mugron, Narrosse, Nassiet, Nerbis, Nousse, Onard, Ossages, Ozourt, Parleboscq, Payros-Cazautets, Pécorade, Perquie, Peyre, Philondenx, Pimbo, Pomarez, Pontonx-sur-l'Adour, Poudenx, Pouillon, Poyanne, Poyartin, Préchacq-les-Bains, Pujo-le-Plan, Puyol-Cazalet, Renung, Saint-Agnet, Saint-Aubin, Saint-Cricq-Chalosse, Sainte-Colombe, Sainte-Marie-de-Gosse, Saint-Gein, Saint-Geours-d'Auribat, Saint-Jean-de-Lier, Saint-Laurent-de-Gosse, Saint-Loubouer, Saint-Maurice-sur-Adour, Saint-Pandelon, Saint-Perdon, Saint-Sever, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Yaguen, Samadet, Sarraziet, Sarron, Saugnac-et-Cambran, Serres-Gaston, Serreslous-et-Arribans, Sorbets, Sort-en-Chalosse, Souprosse, Tartas, Téthieu, Tilh, Toulouzette, Urgons, Vicq-d'Auribat, Vielle-Tursan, Le Vignau, Villeneuve-de-Marsan

Nuo 2021 4 3 iki 2021 4 11

Les communes suivantes dans le département: Lot-Et-Garonne (47)

BOUSSES, DURANCE, LANNES, MEZIN, POUDENAS, REAUP-LISSE

2021 3 28

SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC, SAINT-PÉ-SAINT-SIMON, SOS

Nuo 2021 3 20 iki 2021 3 28

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

ABERE, ABIDOS, ABITAIN, ABOS, AGNOS, AICIRITS-CAMOU-SUHAST, AINHARP, AMENDEUIX-ONEIX, ANCE, ANDOINS, ANGAIS, ANGLET, ANGOUS, ANOYE, ARAMITS, ARANCOU, ARAUJUZON, ARAUX, ARBERATS-SILLEGUE, ARBOUET-SUSSAUTE, ARBUS, ARESSY, ARGAGNON, ARGELOS, ARHANSUS, ARMENDARITS, ARRICAU-BORDES, ARRIEN, ARROS-DE-NAY, ARTHEZ-D'ASSON, ARTIGUELOUVE, ARTIX, ASASP-ARROS, ASSAT, ASSON, ASTE-BEON, ASTIS, ATHOS-ASPIS, AUBERTIN, AUBOUS, AUDAUX, AURIAC, AURIONS-IDERNES, AUSSEVIELLE, AUTERRIVE, AUTEVIELLE-ST-MARTIN-BIDEREN, AYDIE, AYDIUS, AYHERRE, BALEIX, BALIROS, BARCUS, BARDOS, BARZUN, BASSILLON-VAUZE, BASTANES, BASTIDE-CLAIRENCE, BAUDREIX, BAYONNE, BEDEILLE, BEGUIOS, BEHASQUE-LAPISTE, BENEJACQ, BEOST, BERENX, BERNADETS, BERROGAIN-LARUNS, BESCAT, BESINGRAND, BEUSTE, BEYRIE-EN-BEARN, BEYRIE-SUR-JOYEUSE, BIARRITZ, BIDOS, BIELLE, BILHERES, BILLERE, BIZANOS, BOEIL-BEZING, BORDERES, BORDES, BOSDARROS, BOUCAU, BOUGARBER, BOURDETTES, BOURNOS, BRISCOUS, BUGNEIN, BUNUS, BUROS, BUROSSE-MENDOUSSE, BUZIET, BUZY, CADILLON, CARDESSE, CARRESSE-CASSABER, CASTAGNEDE, CASTEIDE-CAMI, CASTERA-LOUBIX, CASTETBON , CASTETNAU-CAMBLONG, CASTETNER, CASTILLON-DE-LEMBEYE, CAUBIOS-LOOS, CESCAU, CHERAUTE, COARRAZE, CONCHEZ-DE-BEARN, CORBERE-ABERES, COUBLUCQ, CUQUERON, DENGUIN, DOMEZAIN-BERRAUTE, DOUMY, EAUX-BONNES, ESCOS, ESCOT, ESCOU, ESCOUBES, ESCOUT, ESCURES, ESPECHEDE, ESPIUTE, ESPOEY, ESQUIULE, ESTIALESCQ, ESTOS, ETCHARRY, EYSUS, FEAS, GABASTON, GABAT, GAN, GARINDEIN, GARLEDE, MONDEBAT, GARRIS, GAYON, GELOS, GER, GERDEREST, GERE-BELESTEN, GESTAS, GOES, GOTEIN-LIBARRENX, GUICHE, GUINARTHE-PARENTIES, GURMENCON, HAUT-DE-BOSDARROS, HERRERE, HIGUERES-SOUYE, HOPITAL-D'ORION, HOPITAL-ST-BLAISE, HOURS, IBARROLLE, IDAUX-MENDY, IDRON, IGON, ILHARRE, ISTURITS, JURANCON, JUXUE, LAA-MONDRANS, LABASTIDE-CEZERACQ, LABASTIDE-MONREJEAU, LABASTIDE-VILLEFRANCHE, LABATMALE, LABATUT, LACOMMANDE, LAGOR, LAGOS, LAHONCE, LAHOURCADE, LALONGUE, LAMAYOU, LANNECAUBE, LANNEPLAA, LANTABAT, LARCEVEAU-ARROS-CIBITS, LAROIN, LARRIBAR-SORHAPURU, LARUNS, LASSEUBE, LASSEUBETAT, LEDEUIX, LEE, LEMBEYE, LEME, LEREN, LESCAR, LESPIELLE, LESPOURCY, LESTELLE-BETHARRAM, LIVRON, LOHITZUN-OYHERCQ, LOMBIA, LONS, LOUBIENG, LOUVIE-SOUBIRON, LUC-ARMAU, LURBE-ST-CHRISTAU, LUSSAGNET-LUSSON, LUXE-SUMBERRAUTE, MASLACQ, MASPIE-LALONQUERE-JUILLACQ, MAUCOR, MAULEON-LICHARRE, MAZERES-LEZONS, MEHARIN, MEILLON, MENDITTE, MERACQ, MERITEIN, MIREPEIX, MONASSUT-AUDIRACQ, MONCAUP, MONEIN, MONPEZAT, MONSEGUR, MONT, MONT-DISSE, MONTARDON, MONTAUT, MONTFORT, MORLAAS, MOUGUERRE, MOUHOUS, MOUMOUR, MOURENX, MUSCULDY, NARCASTET, NARP, NAVAILLES-ANGOS, NAY, NOGUERES, OGEU-LES-BAINS, OLORON-SAINTE-MARIE, ORAAS, ORDIARP, ORSANCO, OS-MARSILLON, OSSENX, OSSERAIN-RIVAREYTE, OSTABAT-ASME, OUILLON, OUSSE, OZENX-MONTESTRUCQ, PAGOLLE, PARBAYSE, PARDIES, PARDIES-PIETAT, PAU, PEYRELONGUE-ABOS, POEY-DE-LESCAR, PONTACQ, POULIACQ, PRECILHON, REBENACQ, RIUPEYROUS, RIVEHAUTE, RONTIGNON, ROQUIAGUE, SAINT-ABIT, SAINT-CASTIN, SAINT-DOS, SAINT-FAUST, SAINT-JAMMES, SAINT-JEAN-POUDGE, SAINT-LAURENT-BRETAGNE, SAINT-MARTIN-D'ARBEROUE, SAINT-PALAIS, SAINT-PE-DE-LEREN, SAINT-PIERRE-D'IRUBE, SAINT-VINCENT, SALIES-DE-BEARN, SALLES-MONGISCARD, SAMES, SAMSONS-LION, SARPOURENX, SARRANCE, SAUGUIS-ST-ETIENNE, SAUVAGNON, SAUVELADE, SEDZE-MAUBECQ, SEDZERE, SEMEACQ-BLACHON, SENDETS, SERRES-CASTET, SERRES-MORLAAS, SERRES-SAINTE-MARIE, SIMACOURBE, SIROS, SUS, SUSMIOU, TABAILLE-USQUAIN, TARSACQ, THEZE, UHART-MIXE, URCUIT, UROST, URT, UZEIN, UZOS, VIALER, VIELLENAVE-D'ARTHEZ, VIELLENAVE-DE-NAVARRENX, VILLEFRANQUE, VIODOS-ABENSE-DE-BAS, VIVEN

2021 4 20

AAST, AMOROTS-SUCCOS, ANDREIN, ARRAUTE-CHARRITTE, ARTIGUELOUTAN, BARRAUTE-CAMU, BENTAYOU-SEREE, BERGOUEY-VIELLENAVE, BURGARONNE, CASTEIDE-DOAT, ESLOURENTIES-DABAN, GOMER, LAAS, LABETS-BISCAY, LIMENDOUS, LOURENTIES, LUCARRE, LUCGARIER, MASPARRAUTE, MAURE, MOMY, MONTANER, NOUSTY, OREGUE, ORION, ORRIULE, PONSON-DEBAT-POUTS, PONSON-DESSUS, PONTIACQ-VIELLEPINTE, SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN, SAUBOLE, SAUVETERRE-DE-BEARN, SOUMOULOU

Nuo 2021 3 24 iki 2021 4 20

ANOS, AREN, ARGET, ARNOS, AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY, ARRAST-LARREBIEU, ARROSES, ARTHEZ-DE-BEARN, ARUDY, ARZACQ-ARRAZIGUET, AUBIN, AUGA, BAIGTS-DE-BEARN, BALANSUN, BALIRACQ-MAUMUSSON, BARINQUE, BELLOCQ, BETRACQ, BIDACHE, BIRON, BONNUT, BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE, BOUILLON, BOUMOURT, BRUGES-CAPBIS-MIFAGET, CABIDOS, CAME, CARRERE, CASTEIDE-CANDAU, CASTET, CASTETIS, CASTETPUGON, CASTILLON-D'ARTHEZ, CHARRE, CHARRITTE-DE-BAS, CLARACQ, COSLEDAA-LUBE-BOAST, CROUSEILLES, DIUSSE, DOAZON, DOGNEN, ESPES-UNDUREIN, FICHOUS-RIUMAYOU, GARLIN, GAROS, GERONCE, GEUS-D'ARZACQ, GEUS-D'OLORON, GURS, HAGETAUBIN, IZESTE, JASSES, LABEYRIE, LACADEE, LACQ, LAHONTAN, LALONQUETTE, LARREULE, LASCLAVERIES, LASSERRE, LAY-LAMIDOU, LICHOS, LONCON, LOUVIE-JUZON, LOUVIGNY, LUCQ-DE-BEARN, LYS, MALAUSSANNE, MASCARAAS-HARON, MAZEROLLES, MESPLEDE, MIALOS, MIOSSENS-LANUSSE, MOMAS, MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU, MONCLA, MONTAGUT, MORLANNE, NABAS, NAVARRENX, OGENNE-CAMPTORT, ORIN, ORTHEZ, PIETS-PLASENCE-MOUSTROU, POEY-D'OLORON, POMPS, PORTET, POURSIUGUES-BOUCOUE, PRECHACQ-JOSBAIG, PRECHACQ-NAVARRENX, PUYOO, RAMOUS, RIBARROUY, SAINT-ARMOU, SAINT-BOES, SAINT-GIRONS, SAINT-GOIN, SAINT-MEDARD, SAINTE-COLOME, SALLESPISSE, SAUCEDE, SAULT-DE-NAVAILLES, SEBY, SEVIGNACQ, SEVIGNACQ-MEYRACQ, TADOUSSE-USSAU, TARON-SADIRAC-VIELLENAVE, URDES, UZAN, VERDETS, VIELLESEGURE, VIGNES

Nuo 2021 4 2 iki 2021 4 20

Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)

ANDREST, ANSOST, ANTIN, ARTAGNAN, AUBAREDE, AUCUN, AURENSAN, AURIEBAT, AZEREIX, BARBACHEN, BARTHE, BAZET, BAZILLAC, BERNADETS-DEBAT, BERNADETS-DESSUS, BETPOUY, BONNEFONT, BONREPOS, BORDERES-SUR-L'ECHEZ, BOURS, BUGARD, BUZON, CABANAC, CAIXON, CAMALES, CAMPUZAN, CASTELNAU-RIVIERE-BASSE, CASTELVIEILH, CASTERA-LOU, CAUBOUS, CAUSSADE-RIVIERE, CHIS, CIZOS, CLARAC, COLLONGUES, COUSSAN, DOURS, ESCONDEAUX, ESTIRAC, FERRIERES, FONTRAILLES, GAILLAGOS, GALAN, GALEZ, GAYAN, GENSAC, GONEZ, GOUDON, GUIZERIX, HACHAN, HAGEDET, HERES, HOURC, IBOS, LABATUT-RIVIERE, LACASSAGNE, LAFITOLE, LAGARDE, LAHITTE-TOUPIERE, LALANNE-TRIE, LAMARQUE-RUSTAING, LAPEYRE, LARREULE, LARROQUE, LASCAZERES, LASLADES, LESCURRY, LIAC, LIBAROS, LIZOS, LOUIT, LUBRET-SAINT-LUC, LUBY-BETMONT, LUSTAR, MARQUERIE, MARSAC, MAUBOURGUET, MAZEROLLES, MINGOT, MONFAUCON, MONTASTRUC, MOULEDOUS, MUN, NOUILHAN, OLEAC-DEBAT, ORGAN, ORIEUX, ORLEIX, OSSUN, OURSBELILLE, PEYRET-SAINT-ANDRE, PEYRIGUERE, PINTAC, POUYASTRUC, PUJO, PUNTOUS, RABASTENS-DE-BIGORRE, RECURT, SABALOS, SABARROS, SADOURNIN, SAINT-LANNE, SAINT-LEZER, SAINT-PE-DE-BIGORRE, SALLES, SANOUS, SARNIGUET, SARRIAC-BIGORRE, SAUVETERRE, SEGALAS, SENAC, SERE-RUSTAING, SIARROUY, SOMBRUN, SOREAC, SOUBLECAUSE, SOUYEAUX, TALAZAC, THUY, TOSTAT, TOURNOUS-DEVANT, TRIE-SUR-BAISE, UGNOUAS, VIC-EN-BIGORRE, VIDOU, VIDOUZE, VIEUZOS, VILLEFRANQUE, VILLEMBITS, VILLENAVE-PRES-BEARN, VILLENAVE-PRES-MARSAC

2021 4 9

PUYDARRIEUX, SENTOUS, TOURNOUS-DARRE

Nuo 2021 3 19 iki 2021 4 2

ESCAUNETS, GARDERES, LUQUET, OROIX, SERON, TARASTEIX

Nuo 2021 3 24 iki 2021 4 2

BOUILH-DEVANT, BOUILH-PEREUILH, CHELLE-DEBAT, ESTAMPURES, FRECHEDE, JACQUE, LAMEAC, MADIRAN, MANSAN, MARSEILLAN, MOUMOULOUS, OSMETS, PEYRUN, SAINT-SEVER-DE-RUSTAN, TROULEY-LABARTHE

Nuo 2021 4 2 iki 2021 4 9

Les communes suivantes dans le département: Haut-Rhin (68)

AMMERSCHWIHR; BERGHEIM; BISCHWIHR; COLMAR partie au nord de la D13-D415, de l’avenue Georges Clémenceau, de l’avenue Raymond Poincarré et de la D11; GRUSSENHEIM; GUEMAR partie au nord-est de l’intersection entre la Lohbach et la Fecht; HORBOURG-WIHR; HUNAWIHR; ILLHAUESERN ; INGERSHEIM; JEBSHEIM; KATZENTHAL; KAYSERSBERG-VIGNOBLE; MITTELWIHR; NIEDERMORSCHWIHR; PORTE DU RIED; RIBEAUVILLE partie ouest de la rue de Colmar; RIQUEWIHR; RODERN; RORSCHWIHR; SAINT HIPPOLYTE; THANNENKIRCH; WICKERSCHWIHR

2021 4 15

BEBLENHEIM; BENNWIHR ; GUEMAR partie au sud-ouest de l’intersection entre la Lohbach et la Fecht ; HOUSSEN ; OSTHEIM ; RIBEAUVILLE partie à l’est de la rue de Colmar ; ZELLENBERG

Nuo 2021 4 7 iki 2021 4 15

Valstybė narė: Vokietija

Teritorija, kurią sudaro

Taikoma iki (pagal Direktyvos 2005/94/EB 31 straipsnį)

BADEN-WÜRTTEMBERG

Main-Tauber-Kreis

Stadt Creglingen mit den Gemarkungen Waldmannshofen, Reinsbronn, Frauental, Creglingen, Craintal, Münster, Archshofen und Teilen der Gemarkung Freudenbach:

Ortsteil Erdbach ganz,

am an der Waldgrenze des Klosterwaldes entlangführenden Weg entlang, westlich der Ortschaft Freudenbach, die Kreisstaße 2894 kreuzend in südlicher Linie durch den Rosenberger Holz bis zur Gemarkungsgrenze am Judenstich,

Teile der Gemarkung Niederrimbach, die nicht im Part A genannt sind,

Stadt Niederstetten mit den Gemarkungen Niederstetten, Rüsselhausen, Herrenzimmern, Rinderfeld, Wermutshausen, Pfitzingen, Vorbachzimmern, Adolzhausen,

Stadt Weikersheim mit den Gemarkungen Haagen, Honsbronn, Nassau, Elpersheim und den Teilen der Gemarkungen Neubronn und Laudenbach, die nicht im Part A genannt sind,

Große Kreisstadt Bad Mergentheim mit den Gemarkungen Apfelbach und Markelsheim und Teilen der Gemarkung Mergentheim:

Vom Erlenbachtal über den Erlenbachweg östlich vom Kurgebiet, Erlenbachweg südliche Richtung bis Schwimmbadstraße; von Schwimmbadstraße bis zur Kreuzung Igersheimer Str.; Igersheimer Str. in westlicher Richtung bis Abzweigung Milchlingstraße; der Milchlingstraße folgend in südlicher Richtung bis Allemannenweg; vom Allemannenweg auf die Kaiserstraße (B290), der B290 folgend in südlicher Richtung bis Parkplatz Spessartblick,

Gemarkung Rot: gesamter östlicher Teil (Ortschaft Schönbühl),

Teile der Gemarkung Löffelstelzen: Reisfelder Höhe in südlicher Linie Richtung Bad Mergentheim,

Gemeinde Igersheim mit den Gemarkungen Igersheim, Neuses, Simmringen, Harthausen und Bernsfelden ohne Bowiesen,

Gemeinde Lauda-Königshofen mit Teilen der Gemarkung Oberbalbach: von Gemarkungsgrenze Harthausen den Feldweg durch den Oberbalbacher Grund bis zum Ort Oberbalbach; Ortsbeginn Oberbalbach in südlicher Richtung Feldweg über das Gewann Hüttenberg zur Reisfelder Höhe

2021 4 5

Main-Tauber-Kreis

Stadt Weikersheim mit den Gemarkungen Queckbronn, Weikersheim, Schäftersheim und Teilen der Gemarkung Laudenbach:

beginnend bei der Gemarkungsgrenze zu Weikersheim im Gewann Kappelberg das Bergholz dem nach Südosten führenden Waldweg folgend entlang des Holztales bis zur Kreuzung des unteren Waldweges,

weiter auf dem unteren Waldweg ca. 1,5 km in nördlicher Richtung,

rechtwinklige Überquerung des Holztales mit der L1001 zum nördlichen Rand des Ortes Laudenbach,

ab hier auf dem Weg nördlich Laudenbachs durch die Ghäuklinge und Schadenberg,

weiterer Verlauf auf dem Feldweg nördlich des Wartbergs bis zur Kreuzung der Kreisstraße 2857,

und

Teilen der Gemarkung Neubronn:

der K2857 bis Neubronn folgend,

an der ersten Kreuzung am Ortsanfang Neubronn weiter auf dem Umgehungsweg und dem Feldweg weiter in nordöstlicher Richtung über das Gewann Platte Richtung Niederrimbach.

Gemeinde Creglingen mit Teilen der Gemarkung Niederrimbach:

dem Feldweg weiter folgend bis zur Ortsgrenze Niederrimbach,

weiterer Verlauf an der westlichen Ortsgrenze auf dem Feldweg, die L 1003 am nordwestlichen Rand der Ortschaft Niederrimbach querend,

den Flurbereinigungsweg weiter in nordwestlicher und dann nördlicher Richtung bis zur Landesgrenze zu Bayern

Nuo 2021 3 28 iki 2021 4 5

BAYERN

Landkreis Bayreuth

Gemeinde Bad Berneck i. Fichtelgebirge: Ortsteile Birkenhof, Blumenau, Doebitsch, Eichberg, Falkenhaus, Gesees, Gothendorf, Nenntmannsreuth, Köslar, Neudorf, Prinz Rupprecht-Turm, Micheldorf, Rimlas, Ziegelhütte

Gemeinde Bindlach

Gemeinde Eckersdorf: Ortsteile Heisenstein, Pleofen, Simmelbuch, Neustädtlein am Forst, Waldhütte

Gemeinde Goldkronach: Ortsteile Dressendorf, Lindenberg, Sand, Kottersreuth

Gemeinde Heinersreuth

2021 4 12

Stadt Bayreuth

Ortsteile Dörnhof, Sankt Georgen, Walkmühle, Oberpreuschnitz, Unterpreuschwitz, Wiesen, Oberobsang, Herzoghöhe, Hermannshof, Wendelhöfen, Schupfenschlag, Riedelsgut

2021 4 12

Landkreis Cham

die Gemeinde Reichenbach mit den Ortsteilen Heimhof, Hochgrat, Kaltenbach, Kienleiten, Windhof, Linden, Regen-Mühle und Reichenbach,

die Stadt Roding mit den Ortsteilen Neubäu, Neubäuermühl und Kohlschlag,

die Gemeinde Wald mit den Ortsteilen Hönighof, Nahenfürst, Weitenfürst, Gumping und Kolmberg bei Reichenbach,

die Gemeinde Walderbach mit den Ortsteilen Berg bei Reichenbach, Brunsthof, Fischerhaus, Haselmühle, Losenried, Trellhof, Walderbach,Wetzlarn, Abtsried, Dieberg, Gern bei Reichenbach, Grabenhof, Haslhof bei Neubäu, Haus, Hub, Riesen bei Wald, Stockhof bei Walderbach, Straßhof bei Walderbach und Kloster-Mühle

2021 4 8

Landkreis Kitzingen

die Gemeinde Biebelried mit den Ortsteilen Kaltensondheim und Westheim

Gemeinde Buchbrunn

Gemeinde Sulzfeld a. Main

die Ortsteile Dettelbach-Bahnhof, Neuhof und Mainfrankenpark der Stadt Dettelbach

Große Kreisstadt Kitzingen mit der großen Kreisstadt und den Ortsteilen Etwashausen (hier nur westlich der Mainbernheimer Straße und Schwarzacherstraße bis Höhe Heinrich-Fehrer-Straße, sowie Marktbreiter Straße), Eherieder Mühle, Hohenfeld und Repperndorf

Stadt Marktbreit mit Gnodstadt

Stadt Marktsteft mit Michelfeld

Markt Obernbreit (nur Gebiet Sonnenhang und Winterseitenweg westlich des Diska-Marktes)

Gemeinde Segnitz

2021 4 18

Landkreis Kitzingen

Im Ortsteil Westheim der Gemeinde Biebelried nur das Herrenholz und der Güterwald

Im Ortsteil Kaltensondheim der Gemeinde Biebelried nur das Oberholz und die Ackerflächen südlich des Oberholz zwischen Lankreisgrenze und der Hochspannungsleitung

Nuo 2021 4 10 iki 2021 4 18

Landkreis Kulmbach

Gemeinde Harsdorf: Ortsteile Altenreuth, Haselbach, Hettersreuth, Sandreuth, Ritterleithen, Zettmeisel, Lettenhof

Gemeinde Himmelkron

Gemeinde Kasendorf: Ortsteile Döllnitz, Pulvermühle

Gemeinde Ködnitz

Stadt Kulmbach: Affalterhof, Ameisloch, Donnersreuth, Forstlahm, Frischenmühle, Gelbe Weiden, Aichig, Gößmannsreuth, Steinhaus, Tiefenbach, Unterzettlitz, Hitzmain, Unterkodach, Windischenhaig, Oberzettlitz, Oberkodach, Kulmbach, Wickenreuth, Mangersreuth, Weiher, Plassenburg, Kessel, Plosenberg, Herlas, Wolfskehl, Rothenhügl, Leuchau, Kauernburg

Gemeinde Ludwigschorgast: Ortsteile Draht-Mühle, Erlen-Mühle, Lindenhof bei Ludwigschorgast

Gemeinde Marktschorgast: Ortsteile Unterpöllitz, Pulst, Rohrersreuth

Gemeinde Neudrossenfeld: Ortsteile Aichen, Altdrossenfeld, Buch A. Sand, Dreschen, Dreschenau, Eichberg, Berghaus, Muckenreuth, Langenstadt, Unterlettenrangen, Wehelitz, Neuenreuth A. Main, Schlappach, Igelsreuth, Unterobsang, Rohr, Rudolphsberg, Jöslein, Mermettenreuth, Grauenthal, Tauberhof, Hirschgründlein, Hörethshof, Unterzinkenflur, Oberzinkenflur, Schaitz

Gemeinde Neuenmarkt

Gemeinde Thurnau: Ortsteile Bauloch, Buchloch, Felkendorf, Forstleithen, Eckersdorf, Fahrenbühl, Friesen, Katzenlohe, Lanzenreuth, Reuthof, Unterschnorrmühle, Thurnau, Todtenhaus, Kröglitzen, Neidsmühle, Limmersdorf, Hutschdorf, Kemeritz, Putzenstein, Hutweide, Hörlinreuth, Rottlersreuth, Partenfeld, Hammerhaus, Schlotter-Mühle

Gemeinde Trebgast: Ortsteile Feuln, Eichholz, Waizendorf, Weiherhaus, Wolfsbach, Rehleithen, Trebgast, Tauschthal, Weiherleithen, Michelsreuth

Gemeinde Wirsberg: Ortsteile Wirsberg. Sessenreuth

2021 4 12

Landkreis Kulmbach

Gemeinde Harsdorf: Ortsteile Harsdorf, Seierhaus, Oberlaitsch, Unitz

Gemeinde Neudrossenfeld: Ortsteile Eberhardtsreuth, Fichtelhof, Fohlenhof, Schwingen, Waldau, Untbrücklein, Hornungsreuth, Oberbrücklein, Neudrossenfeld, Vordere Lehen, Hintere Lehen, Ziegelhütte, Hölle, Hainbühl, Heidelmühle, Pechgraben, Unterkeil, Oberkeil, Unterlaitsch, Untergräfenthal, Zoltmühle

Gemeinde Trebgast: Ortsteile Lindau, Siebenbrunn

Nuo 2021 4 4 iki 2021 4 12

Landkreis Regensburg

Gemeinde Bernhardswald mit den Ortsteilen Darmannsdorf, Dinglstadt, Lambertsneukirchen, Oberbraunstuben, Plitting, Unterbraunstuben, Wulkersdorf, Mauth bei Wald, Manghof bei Wulkersdorf, Mantel bei Hackenberg, Stanglhof bei Wulkersdorf, Wolfersdorf bei Kürn,

Gemeinde Regenstauf mit den Ortsteilen Danersdorf, Drackenstein (bei Regenstauf), Glapfenberg, Gnadenhof, Grafenwinn, Greisberg, Heilinghausen, Hinterberg (bei Stefling), Rappershof, Hirschling bei Maxhütte, Breitwies bei Karlstein, Gibacht bei Heilinghausen, Kirchberg bei Maxhütte, Kreuth bei Nittenau, Marienthal bei Stefling am Regen, Schwaighof bei Heilinghausen, Süssenbach bei Heilinghausen, Wiedenhof bei Kürn

2021 4 8

Landkreis Roth

Gemeinde Abenberg: Waldgebiet ca. ½ km östlich von Kleinabenberg

Gemeinde Allersberg: Ortsteile Allersberg, Altenfelden, Appelhof, Brunnau, Ebenried, Eisbühl, Eismannsdorf, Eppersdorf, Eulenhof, Göggelsbuch, Guggenmühle, Harrhof, Heblesricht, Kronmühle, Lampersdorf, Realsmühle, Reckenricht, Reckenstetten, St. Wolfgang, Schönbrunn, Stockach, Uttenhofen, Wagnersmühle

Gemeinde Büchenbach: Alle Ortsteile

Gemeinde Georgensgmünd: Alle Ortsteile

Gemeinde Heideck: Ortsteile Altenheideck, Fichtenmühle, Heideck, Höfen, Kreuth, Laffenau, Liebenstadt, Seiboldsmühle, Selingstadt, Tautenwind, Waldhaus

Gemeinde Hilpoltstein: Ortsteile Altenhofen, Auhof, Auholz, Aumühle, Bischofsholz, Eibach, Fuchsmühle, Grauwinkl, Heuberg, Hilpoltstein, Hofstetten, Jahrsdorf, Knabenmühle, Lochmühle bei Heuberg, Lochmühle bei Oberrödel, Löffelhof, Marquardsholz, Minnettenheim, Mörlach, Oberrödel, Patersholz, Paulusmühle, Riedersdorf, Rothenmühle, Schweizermühle, Seitzenmühle, Solar, Unterrödel, Weihersmühle. Zell

Gemeinde Rednitzhembach: Alle Ortsteile

Gemeinde Röttenbach: Alle Ortsteile

Gemeinde Roth: Ortsteile Finstermühle, Harrlach, Hasenbruck, Meckenlohe, Pfaffenhofen, Pruppach, Rothaurach, Untere Glasschleife, Unterheckenhofen

Gemeinde Schwanstetten: Alle Ortsteile

Gemeinde Thalmässing: Wald und landwirtschaftliche Flächen nordöstlich von Pyras, Waldstück nordöstlich von Tiefenbach

Gemeinde Wendelstein: Waldstück südlich von Sperberslohe

Gemeindefreie Gebiete: Abenberger Wald, Heidenberg, Soos

2021 4 8

Landkreis Roth

Gemeinde Roth: Ortsteile Barnsdorf, Belmbrach, Bernlohe, Birkach, Eckersmühlen, Eichelburg, Eisenhammer an der Roth, Haimpfarrich, Heubühl, Hofstetten, Kiliansdorf, Kupferhammer an der Roth, Leonhardsmühle, Obere Glasschleife, Obersteinbach an der Haide, Roth, Untersteinbach an der Haide, Wallersbach, Wallesau, Zwiefelhof

Gemeinde Allersberg: Ortsteile Fischhof, Grashof, Polsdorf

Gemeinde Hilpoltstein: Ortsteile Lösmühle, Stephansmühle, Weiherhaus, Gebiet um die Freizeitanlage und den Sporthafen

Nuo 2021 3 31 iki 2021 4 8

Landkreis Schwandorf

Stadt Nittenau: Ortsteile Asang, Auhof, Bachbügl, Berghof, Berglarn, Bodenstein, Brunn, Diepenried, Dobl, Dürrmaul, Eckartsreuth, Eichlgütl, Elendhof, Entermainsbach, Eschlbach, Fichtenhof, Fischbach, Forsting, Geiseck, Goppeltshof, Gunt, Hadriwa, Haiderhof, Hammerhäng, Harthöfl, Harting, Heinzlmühl, Hengersbach, Hinterberg, Hinterkohlstetten, Hof am Regen, Hofer Mühle, Höflarn, Holzheim, Holzseige, Jägerhöhe, Kaaghof, Knollenhof, Königshof, Königsreuth, Lohbügl, Michelsberg, Muckenbach, Mühlenthal, Nerping, Neubau, Nauhaus, Nittenau, Obermainsbach, Ödgarten, Reisach, Reuting, Roithof, Roneck, Rumelsölden, St.Johann, St.Martin, Schönberg, Schwarzenberg, Spandelhof, Stefling, Steinhof, Steinmühl, Straßhof, Strohhof, Tiefenbach, Traidling, Trumling, Überfuhr, Untermainsbach, Vorderkohlstetten, Waldhaus Einsiedel, Weinting, Weißenhof, Wetzlgütl, Wetzlhof.

Markt Bodenwöhr: Ortsteile Bodenwöhr, Altenschwand, Blechhammer, Erzhäuser, Höcherhof, Kaltenbrunn, Kipfenberg, Mappenberg, Neuenschwand, Pechmühle, Pingarten, Sankt Kolomankapelle Taxöldern, Turesbach, Warmersdorf, Windmais, Ziegelhütte.

Gemeinde Bruck i.d. Opf: Ortsteile Birkhof, Gipfelberg, Grabenberg, Hinterrandsberg, Kobl, Kölbldorf, Mappach, Mögendorf, Ried, Schöngras, Sollbach, Vorderrandsberg, Windischbachmühl.

Gemeinde Neukirchen-Balbini: Ortsteil Unterstocksried.

Stadt Schwandorf: Ortsteil Oberweiherhaus.

Gemeinde Steinberg: Ortsteile Haid, Hirmerhaus, Oder, Spitalhaus, Steinberg am See, Waldheim.

Stadt Teublitz: Ortsteil Loisnitz.

Gemeinde Wackersdorf: Ortsteile Grafenricht, Heselbach, Mappenberg, Meldau.

2021 4 8

Landkreis Schwandorf

Stadt Nittenau: Ortsteile Annahaid, Bergham, Bleich, Hubhof, Kaspeltshub, Lichtenhaid, Oed, Ottischhof, Stadl, Thann, Tiefenhof, Waltenried, Zell.

Markt Bruck i.d. Opf.: Ortsteile Bruck i.d. Opf, Grubmühl, Hinterthürn, Hoffeld, Hofing, Hofinger Mühle, Kellerhof, Sankt Hubertus, Sulzmühl, Vorderthürn, Wackenried.

Nuo 2021 3 31 iki 2021 4 8

Landkreis Würzburg

Gemeinde Riedenheim mit den Ortsteilen Riedenheim, Lenzenbrunn, Oberhausen (bei Riedenheim) und Stalldorf

Gemeinde Bütthard mit den Ortsteilen Oesfeld und Tiefenthal (bei Bad Mergentheim)

Gemeinde Röttingen mit den Ortsteilen Strüth (bei Weikersheim), Aufstetten

Gemeinde Aub mit den Ortsteilen Baldersheim, Burgerroth, Herrgottsmühle bei Aub, Sankt Kunigunda bei Burgerroth, Ullenmühle und Stelzenmühle (bei Baldersheim

Gemeinde Bieberehren mit den Ortsteilen Bieberehren, Bergmühle (bei Bieberehren), Franzenmühle (bei Bieberehren), Buch bei Bieberehren und Klingen bei Creglingen

2021 4 5

Landkreis Würzburg

Gemeinde Röttingen mit den Ortsteilen Röttingen (bei Weikersheim) und Neumühle (bei Röttingen)

Gemeinde Tauberrettersheim mit dem Ortsteil Tauberrettersheim

Nuo 2021 3 28 iki 2021 4 5

Landkreis Würzburg

Gemeinde Frickenhausen mit den Ortsteilen Frickenhausen a. Main und Markgrafenhöhe

Gemeinde Gaukönigshofen mit den Ortsteilen Gaukönigshofen, Acholshausen, Eichelsee (bei Gaukönigshofen) und Wolkshausen

Gemeinde Gerbrunn mit den Ortsteilen Gerbrunn und Gieshügel

Gemeinde Geroldshausen mit dem Ortsteil Geroldshausen (bei Würzburg)

Gemeinde Giebelstadt mit den Ortsteilen Essfeld, Giebelstadt, Ingolstadt i. Ufr., Klingholz und Weidenmühle (bei Giebelstadt)

Stadt Ochsenfurt mit den Stadtteilen Bärental (bei Ochsenfurt), Blunzenmühle, Darstadt, Fuchsenmühle (bei Ochsenfurt), Hohestadt, Kaltenhof bei Ochsenfurt, Kleinochsenfurt, Mönchsmühle, Ochsenfurt am Main, Oelmühle (bei Tückelhausen), Rothmühle (bei Goßmannsdorf A. Main), Sankt Wolfgang bei Ochsenfurt, Scheckenmühle In Darstadt, Tückelmühle und Zeubelried

Gemeinde Randersacker mit den Ortsteilen Keesburg, Randersacker und Teufelskeller

Gemeinde Reichenberg mit den Ortsteilen Albertshausen bei Geroldshausen, Chaussee-Wirtshaus, Fuchsstadt bei Winterhausen, Lindflur, Reichenberg bei Würzburg und Uengershausen

Gemeinde Rottendorf mit den Ortsteilen Marienkapelle bei Rottendorf, Rottendorf bei Würzburg und Wöllriederhof

Gemeinde Theilheim mit dem Ortsteil Theilheim bei Würzburg

Gemeinde Eibelstadt mit dem Ortsteil Eibelstadt

Stadt Ochsenfurt mit den Stadtteilen Erlach (bei Sommerhausen) und Goßmannsdorf a. Main

Gemeinde Randersacker mit dem Ortsteil Lindelbach (bei Würzburg)

Gemeinde Sommerhausen mit dem Ortsteil Sommerhausen (bei Ochsenfurt)

Gemeinde Winterhausen mit dem Ortsteil Winterhausen

2021 4 18

Landkreis Würzburg

Gemeinde Eibelstadt mit dem Ortsteil Eibelstadt

Stadt Ochsenfurt mit den Stadtteilen Erlach (bei Sommerhausen) und Goßmannsdorf a. Main

Gemeinde Randersacker mit dem Ortsteil Lindelbach (bei Würzburg)

Gemeinde Sommerhausen mit dem Ortsteil Sommerhausen (bei Ochsenfurt)

Gemeinde Winterhausen mit dem Ortsteil Winterhausen

Nuo 2021 4 10 iki 2021 4 18

Stadt Würzburg

Stadt Würzburg mit den Stadtteilen Rottenbauer, Heuchelhof, Heidingsfeld, Steinbachtal, Sanderau und Frauenland

2021 4 18

BERLIN

Am nördlichsten Punkt, überschneidend der Landesgrenze Berlin-Brandenburg Höhe Dahlwitzer Landstraße

Nach süd-osten folgend Richtung Schöneiche unter Bezugnahme der Landesgrenze,

Weitergehend, der Landesgrenze folgend, in südöstlicher Orientierung Richtung Woltersdorfer Schleuse,

In süd, südwestlicher Richtung der Landesgrenze weiter folgend auf Höhe Fürstenwalder Allee zum Dämeritzsee,

Landesgrenze durch o.g. See in südlicher Richtung der Spree folgend,

Landesgrenze, dem Fließgewässer Klappstrom folgend, im nördlichen Bereich von Gosen nach Westen,

Die Gosener Landstraße überquerend und der Landesgrenze folgend am östlichen Ufer des Seddinsees in Richtung Süd-Westen,

Weiter an der Landesgrenze bis zum Crossinsee, dann in nördlicher Richtung über die Dahme in den Zeuthener See bis nach Schmöckwitz,

Nach Westen entlang der Landesgrenze über die Waldstraße, B179 sowie A117 in Richtung Schönefeld,

In Nord-Westlicher Richtung der Landesgrenze über B96a sowie der A113 bis zur Waltersdorfer Chaussee,

Diese in nördlicher Richtung, abbiegend in östlicher Richtung, in den Ostburger Weg,

Lettberger Straße in nördlicher Richtung in den Künnekeweg in östlicher Richtung folgend,

Den südlichen Rands des Parks Rudower Höhe folgends bis zur A113,

A113 nach Norden bis Ecke Rudower Straße,

Rudower Straße bis Ecke Wegedornstraße – dieser nach Norden folgend bis Rudower Chaussee,

Rudower Chaussee nach Nord-Osten folgend in die Dörpfeldstraße und dann nördlich in Ottomar-Geschke Straße bis zur Spree-Oder-Wasserstraße,

Nördlich, Lindenstraße Ecke Bahnhofstraße,

Bahnhofstraße in nördlicher Richtung bis S-Bahnhof Köpenick,

Nach Osten, der Bahntrasse folgend, bis zum Fließgewässer Erpe,

Diesem Fluss, nach Norden folgend, bis zur Landesgrenze,

Weiter in nord-östlicher Richtung der Landesgrenze folgend bis zur Dahlwitzer Landstraße

2021 4 2

Müggelheimer Damm, Ecke Sobernheimer Str. Auf Höhe Dorfkirche,

Müggelheimer Damm in östlicher Richtung auf die Gosener Landstraße,

Unter Überquerung der Kanalstrecke bis zur Ecke Am Müggelpark/ Gosen,

Weiter in südwestlicher Richtung, folgend Bruchweg, an der Landesgrenze bis zum Crossinsee,

Landesgrenze, über Zu den Gosener Bergen, in südlicher Richtung über Oder-Spree-Kanal entlang des westlichen Ufers des Crossinsees,

Südlicher Bereich Rauchfangswerdes in nördlicher Richtung über die Dahme in den Zeuthener See bis nach Schmöckwitz Lindenstraße,

Landesgrenze über Mariannenstraße, Grenzstraße, Waldstraße in Richtung Westen folgend,

S-Bahn trasse durchquerend, danach in nördlicher Richtung der Landesgrenze folgend bis Forstabteilung 48,

Westliche Begrenzung von Forstabteilung 47, 46 – das Adlergestell überquerend – 45 sowie 44 bis zur Sportpromenade,

In direkter Linie, die Insel „Großer Rohrwall“ überquerend, an der nördlichen Begrenzung von Forstabteilung 190 sowie 189 in die Straße zur Krampenburg,

in nordöstlicher Richtung in die Sobernheimer Str. bis Kreuzung Müggelheimer Damm

Nuo 2021 3 25 iki 2021 4 2

BRANDENBURG

Landkreis Barnim

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck

2021 4 7

Landkreis Dahme-Spreewald

Beginnend am Schnittpunkt der L39 mit der Gemarkung Dannenreich den Gemarkungsgrenzen Dannnenreich, Kablow, Senzig, Königs Wusterhausen, Deutsch Wusterhausen und Ragow folgend, hier am Schnittpunkt mit der BAB 13 dieser in nördlicher Richtung bis zur Gemarkung Kiekebusch folgend, weiter in westlicher Richtung an den Gemarkungsgrenzen Kiekebusch, Rotberg, Diepensee und Schönefeld bis zur Landesgrenze Berlin

2021 4 2

Landkreis Dahme-Spreewald

Beginnend im Nordosten an der Landesgrenze Berlin (Bezirk Treptow-Köpenick/Höhe Wernsdorf) an der L301, dieser in östlicher Richtung folgend bis zur L30 (Niederlehmer Chaussee), der L30 in südwestlicher Richtung bis zur Kreuzung „Zum Großen Zug“ in Ziegenhals folgend, dann der Straße „Zum Großen Zug“ folgend bis zur Ufergrenze „Grosser Zug“ an der Landesgrenze Berlin, der Landesgrenze in südwestlicher, später in nordwestlicher Richtung folgend bis Höhe Nord-Rauchfangs-werder (Berlin)/Siegertplatz (Zeuthen - LDS), hier der Ahornalle, anschließend dem Forstweg in westlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Bahnstraße, ab Bahnstraße an der Gemarkungs-grenze Zeuthen weiter in südlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze Eichwalde, an der Gemarkungsgrenze Eichwalde weiter in nördlicher Richtung bis zur Landesgrenze Berlin

Nuo 2021 3 25 iki 2021 4 2

Landkreis Dahme-Spreewald

Vom Schnittpunkt der Gemarkung Groß Eichholz mit der Gemarkungsgrenze Münchehofe auf dieser weiter bis Hermsdorf, ab hier weiter in westlicher Richtung entlang der Gemarkungs-grenzen Hermsdorf und Gräbendorf bis zum Hölzernen See, dem Ufer in Richtung Schmöldesee folgen, dann auf der nord-westlichen Uferseite des Schmöldesees weiter bis zur Urlauber-straße, dieser in nordöstlicher Richtung folgend, die B 246 querend bis zum Südufer des Dolgensees, weiter in nördlicher Richtung entlang der Gemarkungsgrenzen Dolgenbrodt, Bindow, Friedersdorf und Dannenreich bis zur Gemarkung Hartmannsdorf

2021 4 20

Landkreis Märkisch-Oderland

Beginnend an der Gemarkungsgrenze Sophienthal in südöstlicher Richtung entlang der Oder über die Gemarkungen Genschmar, Bleyen, Küstrin-Kietz, und Reitwein, dort weiter in westlicher Richtung bis Whuden, hier ab Kreuzung Ortsmitte dem Weg Richtung Reitweiner Wallberge folgend, weiter entlang dem Reitweiner Weg in südwestlicher Richtung bis Abzweig Priester-schlucht, hier dem Weg Richtung Alte Bahnlinie folgend, auf dieser weiter in südwestlicher Richtung bis zur B112, dieser nördlich folgend bis Abzweig Unterdorf, dann dem Feldweg in nordwestlicher Richtung bis zum Wassergraben folgend, diesem folgend bis zur Alten Oder, dieser folgend bis zur Gemarkungs-grenze Sachsendorf, dieser in westlicher Richtung bis zur L332 folgen, dieser weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Bahnstrecke, dieser dann nördlich über Werbig bis zur westlichen Gemarkungsgrenze Langsow folgen, ab hier entlang der Gemarkungsgrenzen Buschdorf, Zechin und Sophienthal bis zur Oder

2021 4 14

Landkreis Märkisch-Oderland

Von Alt Bleyen, Drewitz Ausbau der Straße in östlicher Richtung folgend bis zur Oder, dieser südlich folgend bis zum Waldgebiet Neu Manschnow, der nördlichen Waldkante folgend bis zum Neu Manschnower Graben, diesem in südlicher später in westlicher Richtung folgend bis zum Weg Richtung Graben am Bahnweg, diesem nordwestlich folgend bis „Kietzer Weg“, weiter auf der Straße Am Strom die Alte Oder querend bis zur Manschnower Friedensstraße, dieser nördlich folgend bis Kirchstraße und auf dieser südwestlich über den Weidenweg, die B112 querend bis Abzweig Jägerstraße, dort in nördlicher Richtung dem Manschnower Loosgraben folgend bis Neuer Heyengraben, diesem westlich folgend bis Golzower Straße (L 331), dieser nördlich folgend, weiter auf der Bahnhofstraße bis zum Anschluss L 33, dieser östlich folgend bis Bahnhofstraße, dort weiter in nördlicher Richtung bis zur Straße Am Strom, auf dieser westlich bis zur L333, dieser in nördlicher später nord-östlicher Richtung folgend bis zum Studentengraben, diesem in östlicher Richtung folgend bis zum Ziegengraben in Drewitz Ausbau

Nuo 2021 4 6 iki 2021 4 14

Landkreis Oder-Spree

Beginnend am Schnittpunkt Berlin mit der Gemeinde Erkner der Gemeindegrenze in östlicher später südlicher Richtung folgend, weiter entlang der Gemarkungsgrenze Neu Zittau bis zur Gemarkung Hartmannsdorf, der Gemarkungsgrenze folgend bis zur Ortslage Hartmannsdorf-Stäbchen, diese südlich umgehend weiter auf der Straße Stäbchen, dem Waldweg Glockengestell westlich am Naturschutzgebiet Triebschsee vorbei, den Oder-Spree-Kanal entlang der Stromtrasse kreuzend, über den Forstwirtschaftsweg in südwestlicher Richtung bis zur L39, dieser dann folgend bis zur Kreisgrenze LDS

2021 4 2

Landkreis Oder-Spree

Beginnend an der Gemarkungsgrenze Hartmannsdorf in östlicher später in südlicher Richtung entlang der Gemarkungsgrenzen Spreenhagen, Markgrafpieske, Rauen, Bad Saarow-Pieskow, Wendisch-Rietz, Limsdorf, Kehrigk und Groß Eichholz

2021 4 20

Landkreis Oder-Spree

Vom Schnittpunkt der Gemarkungsgrenze Kummersdorf mit dem südlichen Ende des Stahnsdorfer Sees dem Rieploser Fließ folgend durch die Ortslage Rieplos bis zum Lehngutweg, auf diesem weiter bis zur Ortslage Neu Boston der Stadt Storkow (Mark), weiter auf der Straße Neu Boston zum südlichen Seeufer des Lebbiner Sees, dem Seeufer in südöstlicher Richtung folgend zur Lebbiner Straße, dieser in südlicher Richtung folgend, die Fürstenwalder Straße querend bis zur Wedemarker Straße, weiter der Straße Am Luch, später der Schützenstraße folgend Richtung Naturschutzgebiet Binnendüne Waltersberge, auf einem Wald-weg in südlicher Richtung durch das Naturschutzgebiet zur Reichenwalder Straße, dieser in westlicher Richtung folgend bis zum Strandbad am Großen Storkower See, der westlichen Ufer-kante des Großen Storkower Sees folgen bis zur Straße Birken-grund Siedlung, dort weiter bis zur Bahntrasse, dieser in nord-westlicher Richtung folgend bis zur Kurt-Fischer-Straße, hier weiter, die B 246 querend bis zur L741 (Bugker Chaussee) auf dieser in südwestlicher Richtung bis Höhe Woppuschhalbinsel, dann weiter in westlicher Richtung bis zur Ortslage Selchow, hier weiter auf dem Görsdorfer Weg bis zur Gemarkungsgrenze der Gemarkung Görsdorf, dieser folgend über die Gemarkungsgrenze Klein Schauen bis zur Gemarkungsgrenze Kummersdorf

Nuo 2021 4 12 iki 2021 4 20

Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Gemeinde Heiligengrabe mit den Gemarkungen Blesendorf und Maulbeerwalde

Gemeinde Wittstock/Dosse mit den Gemarkungen Freyenstein und Niemerlang

2021 4 3

Landkreis Prignitz

Beginnend an der Kreuzung der Landesstraße L 14 mit der Kreisstraße K 7020 östlich von Meyenburg, auf der K 7020 in Richtung Süden bis zur Gemarkungsgrenze Schmolde, weiter auf der Gemarkungsgrenze Schmolde in Richtung Osten bis zur Kreisgrenze, weiter entlang der Kreisgrenze in Richtung Süden bis zur B 189, auf der B 189 in Richtung Kemnitz bis zur Gemarkungsgrenze Kemnitz, dieser in Richtung Süden, die K 7012 querend, dann in Richtung Westen und in Richtung Norden folgend bis zur Gemarkungsgrenze Beveringen, der Gemarkungsgrenze Beveringen nach Westen folgend bis zur Gemarkungsgrenze Pritzwalk, entlang der Gemarkungsgrenze Pritzwalk in Richtung Süden und dann in Richtung Westen, die B 103 und die B 107 querend bis zur Gemarkungsgrenze Giesensdorf, der Gemarkungsgrenze Giesensdorf in südwestlicher und dann in nördlicher Richtung folgend, die K 7013 querend, bis zur Gemarkungsgrenze Pritzwalk, dieser in Richtung Westen folgend bis zur Gemarkungsgrenze Kuhbier, entlang der Gemarkungsgrenze Kuhbier in westlicher und dann in nördlicher Richtung, die B 189 querend, bis zur Gemarkungs-grenze Helle, an der Gemarkungsgrenze Helle in Richtung Westen bis zur Kümmernitz, entlang der Kümmernitz in Richtung Nordosten bis zur Gemarkungsgrenze Laaske, entlang der Gemarkungsgrenze Laaske in nordwestlicher Richtung bis zum Kreuzungspunkt mit der K 7025, dann der K 7025 in Richtung Westen bis zur L 102, von hier der L 102 in Richtung Norden, folgend bis zum Graben 1/00/05, dem Graben in Richtung Osten folgend bis zur westlichen Waldgrenze Hainholz, an dieser entlang in Richtung Norden, später in Richtung Nordwesten bis zur L 102, auf der L 102 in Richtung Norden bis zum Graben 1/00/06, entlang des Grabens in nordöstlicher Richtung bis zur L 111, entlang der östlichen Stadtgrenze von Putlitz, Putlitz aussparend, bis zur L 13, der L 13 in Richtung Nordosten folgend, die A 24 querend, bis zur Stepenitz, der Stepenitz in Richtung Norden folgend bis zur Gemarkungsgrenze Stepenitz, dieser in Richtung Südosten folgend bis zur Ortsverbindung Telschow-Stepenitz, der Ortsverbindung in Richtung Stepenitz folgend bis zum Kreuzungspunkt mit der L 14, von hier der L 14 in Richtung Osten folgend bis zur Gemarkungsgrenze Krempendorf, an der Gemarkungsgrenze Krempendorf entlang in Richtung Norden bis zur Stepenitz, weiter der Stepenitz in Richtung Osten folgend, nördlich der Ortslage Meyenburg bis zum Kreuzungspunkt der Stepenitz mit der L 14, von hier der L 14 in Richtung Osten folgend bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung der L 14 mit der K 7020

2021 4 3

Landkreis Prignitz

Beginnend am Kreuzungspunkt der Gemarkungsgrenzen Rapshagen, Gerdshagen und Brügge, weiter der Gemarkungs-grenze Rapshagen in südöstlicher Richtung folgend, die A 24 querend, bis zum Graben 2/00/21, von hier aus den Graben entlang in südlicher Richtung bis zur Dömnitz, der Dömnitz in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße K 7019 folgend, weiter auf der K 7019 in nordwestlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze Falkenhagen, entlang der Gemarkungsgrenze Falkenhagen in südwestlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze Pritzwalk, diese folgend in südlicher Richtung bis zur Ortsverbindung Streckenthin-Birkenfelde, dieser in Richtung Birkenfelde folgend, die B 103 kreuzend, südlich des Naturschutzgebietes „Raues Soll“ bis zur L 155, dieser in Richtung Norden folgend, westlich der Ortslage Kammermark bis zur Ortsverbindung Kammermark-Hasen-winkel, von hier dem Weg nordwestlich folgend bis zur Gemarkungsgrenze Steffenshagen, dieser in Richtung Norden, die L 155 kreuzend, folgend bis zur Gemarkungsgrenze Gerds-hagen, hier weiter in nördlicher Richtung bis zum Graben 3/00/40, diesem in südlicher Richtung folgend bis zur Orts-verbindung Gerdshagen-Struck, dieser in Richtung Struck folgend bis zum ersten von rechts einmündenden Weg, diesem in Richtung Osten folgend, bis zur Bundesstraße 103, der B 103 entlang in Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Brügge, von hier der Gemarkungsgrenze Brügge in südöstlicher Richtung folgend bis Schnittpunkt der Gemarkungsgrenzen Rapshagen, Gerdshagen und Brügge

Nuo 2021 3 26 iki 2021 4 3

Landkreis Uckermark

Vom Schnittpunkt der L 23 mit der Gemarkungsgrenze Temmen in westlicher, später in nördlicher Richtung folgend entlang der Gemarkungsgrenzen Groß Fredenwalde, Groß Kölpin, Frieden-felde, Gerswalde, weiter an der nördlichen Gemarkungsgrenzen Kaakstedt und Potzlow, dort der Prenzlauer Allee/Dorfstraße in östlicher Richtung über Potzlow folgend bis Seehausen, dort der Straße K 2318 in östlicher Richtung folgend bis zum Feldweg, weiter in südlicher, später in östlicher Richtung südlich an Blankenburg vorbei bis zur K2318, dieser in südlicher Richtung folgend bis zur Gemarkungsgrenze Neu Meichow, dieser folgend westlich am Großen Kuhsee in südlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze Meichow, weiter in südlicher Richtung entlang der Gemarkungsgrenzen Meichow, Polßen, Biesenbrow, Günterberg, Bruchhagen, Görlsdorf, Wolletz bis zur Kreisgrenze Barnim, dort am südlichen Rand der Gemarkung Glambeck bis zur Kreisgrenze Uckermark, dort in der Gemarkung Ringen-walde am westlichen Rand der Poratzer Moränenlandschaft bis zur L 23, dieser folgend bis zur Gemarkung Temmen

2021 4 7

Landkreis Uckermark

Von der Kreuzung Wilmersdorfer Straße / Siedlung westwärts der Straße Siedlung bis Waldgrenze, dort nördlich an der Wald-grenze weiter in westlicher Richtung entlang der Gemarkungs-grenze Wilmersdorf über die Bahnlinie Berlin-Stralsund bis Feldweg Koppel Luisenthal, hier Richtung Süden bis Friedrichs-felder Straße, dort Richtung Westen die Autobahn A11 kreuzend südlich von Friedrichsfelde bis zur Friedrichsfelder Straße, dort weiter in nordwestlicher Richtung entlang des Waldweges östlich vom Geelandsee bis zur L241, von dieser östlich um Afrika in Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Groß Fredenwalde, dieser nördlich folgend bis zum Voßberger Weg, auf diesem weiter über Voßberg bis zur L24, der L24 folgend in östlicher Richtung über Suckow entlang des Suckower Weges zum See Große Lanke, dort in nordöstlicher Richtung über die Große Lanke bis Donnerbalken, von dort in südöstlicher Richtung über die Bahnlinie Berlin – Stralsund durch den Melzower Forst südlich am Krummer See vorbei die A11 kreuzend bis zum östlichen Rand des Melzower Forstes, dort weiter am östliche Rand des Melzower und Wilmersdorfer Forstes in südlicher Richtung bis Wilmersdorfer Straße, dort östlich bis zur Gemarkungsgrenze Wilmersdorf, an dieser weiter in südlicher Richtung bis Kreuzung Wilmersdorfer Straße / Siedlung

Nuo 2021 3 30 iki 2021 4 7

BREMEN

Im Süden und Westen bis zur Landesgrenze, im Norden von Westen nach Osten begrenzt durch folgende Straßen:

Flugfeld des Flughafens Bremen – Zuleiter Neuenland – Neuenlander Str. – Kirchweg – über den Werder – Deichschartweg – Weg zum Krähenberg – Olgaweg – über die Weser – Franz-Böhmert-Str. – Osterdeich – Herzberger Str. – Georg-Bitter-Str. – Hastedter Heerstr. – Ludwig-Quidde-Str. – Stresmannstr. – Steubenstr. – Beneckendorfallee – Amelinghauser Str. – Hützelstr. – Bardowickstr. – Bevenser Str. – Vahrer Str. – Ludwig-Roselius-Allee – Züricher Str. – St.-Gotthard-Str. – Otto-Brenner-Allee bis Landesgrenze (Abfahrt Sebaldsbrück)

2021 4 4

Bremen

Bremen-Nord mit Farge, Blumenthal, Vegesack, Schönebeck, Grohn, St. Magnus, Lesum, Burglesum, Werderland, Industriehäfen sowie Seehausen

2021 4 11

Bremen

Im Nordwesten: Weser gegenüber der Einmündung Furt Woltjenloch S-Bahn-Linie - Pötjerweg – Heidstr. – Reekumer Geest – Tanklager Farge – Landesgrenze – Goldaper Str. – Gumbinner Ring – Turner Str. – An den Deelen – An de Holtöber – Bockhorner Weg – Am Freibad bis Landesgrenze,

Im Nordosten: Am Rosenbusch – Wohldstr. – Am Forst – Landrat-Christians-Str.,

Im Osten Ortsteilgrenze Fähr-Lobbendorf bis zur Weser (Landesgrenze)

Nuo 2021 4 3 iki 2021 4 11

Bremerhaven

Bremerhaven, sofern nicht bereits Teil des Sperrbezirks, sowie die stadtbremischen Häfen in Bremerhaven

2021 4 14

Bremerhaven

Im Osten: Landesgrenze,

Nördliche Begrenzung: Schiffdorfer Chaussee,

Westliche Begrenzung: Im Felde – Karlsweg – F.-W.-Sander-Weg – Weg 83,

Südliche Begrenzung: Midgardweg – Osterwiesenweg – Rohr bis zur Landesgrenze

Nuo 2021 4 6 iki 2021 4 14

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Gemeinde Burg Stargard mit den Ortschaften Burg Stargard, Quastenberg, Quastenberg Siedlung, Sabel, Teschendorf, Gramelow, Loitz, Godenswege, Riepke, Cammin

Gemeinde Holldorf mit den Ortschaften Holldorf, Rowa und Ballwitz

Gemeinde Groß Nemerow mit den Ortschaften Krickow, Tollenseheim, Bornmühle, Bornshof, Zachow, Groß Nemerow, Klein Nemerow

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortschaften Möllenbeck, Flatow, Quadenschönfeld, Quadenschönfeld Bahnhof, Stolpe, Warbende

Gemeinde Blankensee mit den Ortschaften Watzkendorf und Rödlin Ausbau

Gemeinde Blumenholz mit den Ortschaften Blumenhagen, Blumenholz, Friedrichshof, Ehrenhof, Wilhelminenhof, Weisdin, Blumenholz Nebendorf, Wendfeld, Usadel

Gemeinde Hohenzieritz mit der Ortschaft Prillwitz

Gemeinde Carpin mit den Ortschaften Bergfeld, Goldenbaum, Carpin, Dianenhof, Zinow, Oberzinow, Ochsenkrug, Thurow, Schulzenhof

Gemeinde Grünow mit den Ortschaften Grünow und Ollendorf

Gemeinde Feldberger Seenlandschaft mit den Ortschaften Cantnitz, Dolgen, Koldenhof, Köllershof

2021 4 4

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Gemeinde Blankensee mit den Ortschaften Hasenhof, Tiedtshof, Warbende Ausbau, Friedrichsfelde, Tannenhof, Groß Schönfeld, Rödlin, Wanzka

Nuo 2021 3 27 iki 2021 4 4

Landkreis Vorpommern-Greifswald

17438 Wolgast mit dem Ortsteil Buddenhagen,

17440 Zemitz mit dem Ortsteil Hohensee,

17390 Rubkow mit den Ortsteilen Bömitz, Buggow, Daugzin, Krenzow, Wahlendow, Zarrentin,

17390 Murchin mit den Ortsteilen Libnow und Relzow

17390 Groß Polzin mit den Ortsteilen Pätschow, Klein Polzin, Quilow, Stolpmühl und Vitense,

17390 Ziethen mit den Ortsteilen Menzlin und Jargelin

17390 Schmatzin mit den Ortsteilen Schlatkow und Wolfradshof,

17391 Postlow mit den Ortsteilen Görke, Görke Ausbau, Tramstow, Tramstow Ausbau,

17391 Stolpe mit den Ortsteilen Neuhof und Grüttow

17389 Stadt Anklam,

17392 Butzow rechts der K 56,

17495 Züssow mit den Ortsteilen Ranzin, Thurow, Radlow, Oldenburg, Nepzin, K 12 bis vor Krebzow,

17495 Karlsburg mit den Ortsteilen Brüssow, Giesekenhagen, Lühmannsdorf, Jagdkrug, Möckow, Steinfurth, Zarnekow, Karolinenhof,

17506 Gribow mit dem Ortsteil Glödenhof,

17506 Gützkow mit dem Ortsteil Lüssow

2021 3 29

Landkreis Vorpommern-Greifswald

17390 Klein Bünzow mit den Ortsteilen Salchow, Ramitzow, Klitschendorf, Groß Bünzow, Groß Jasedow,

17390 Groß Polzin mit dem Ortsteil Konsages

Nuo 2021 3 21 iki 2021 3 29

Landkreis Vorpommern-Greifswald

Ortsteile Stretense und Pelsin der Stadt Anklam

17390 Rubkow mit den Ortsteilen Daugzin, Krenzow, Zarrenthin

17390 Murchin mit den Ortsteilen Libnow, Pinnow, Relzow

17390 Klein Bünzow mit den Ortsteilen Salchow, Ramitzow,

Klitschendorf, Groß Bünzow

Ortsteil Busow von 17398 Ducherow

17398 Bugewitz mit den Ortsteilen Luzienhof und Rosenhagen

17392 Blesewitz mit den Ortsteilen Neu Sanitz und Alt Sanitz

17392 Neuenkirchen mit dem Ortsteil Müggenburg

Ortsteil Panschow von 17392 Sarnow

17392 Butzow mit den Ortsteilen Lüskow, Alt Teterin, Neu Teterin

17391 Postlow mit den Ortsteilen Görke und Tramstow

17390 Groß Polzin mit den Ortsteilen Konsages, Stolpmühl, Quilow, Klein Polzin, Groß Polzin

17390 Ziethen mit den Ortsteilen Jargelin und Menzlin

Ortsteil Zecherin von 17406 Usedom

17398 Bargischow mit den Ortsteilen Gnevezin, Anklamer Fähre, Woserow

17398 Neu Kosenow mit den Ortsteilen Auerose, Dargibell, Kagendorf, Neu Kosenow, Alt Kosenow

17398 Rossin mit dem Ortsteil Charlottenhof

Ortsteil Medow Ausbau von 17391 Medow

17391 Stolpe mit dem Ortsteil Neuhof

2021 4 5

Landkreis Vorpommern-Greifswald

17389 Anklam mit dem Ortsteil Gellendin

Nuo 2021 3 28 iki 2021 4 5

Landkreis Vorpommern-Rügen

Gemeinde Ralswiek,

Gemeinde Parchtitz,

Gemeinde Putbus ausgenommen Ortsteil: Dolgemost,

Gemeinde Zirkow,

Gemeinde Ostseebad Binz,

Gemeinde Buschvitz,

Gemeinde Patzig,

Gemeinde Sehlen ausgenommen Ortsteil: Mölln-Medow,

Stadt Bergen auf Rügen - Ortsteile: Karow, Kiekut, Lipsitz, Lubkow, Ramitz, Silvitz, Stadthof, Streu, Thesenvitz, Trips, Zirsevitz und Zittvitz,

Gemeinde Lietzow - Ortsteil: Lietzow,

Gemeinde Dreschvitz - Ortsteile: Burkvitz, Dreschvitz, Güttin, Mönkvitz,

Gemeinde Samtens - Ortsteile: Sehrow, Stönkvitz, Zirkow-Hof,

Gemeinde Garz - Ortsteile: Bietegast, Heidenfelde, Karnitz, Kniepow, Koldevitz, Kowall, Swine, Tangnitz

2021 4 14

Landkreis Vorpommern-Rügen

Stadt Bergen auf Rügen - Ortsteile: Bergen Süd, Dumsevitz, Fabrik, Kaiseritz, Kluptow, Krakow, Neklade, Neu Sassitz, Siggermow, Stadt Bergen auf Rügen, Tetel, Tilzow,

Stadt Putbus - Ortsteil: Dolgemost,

Gemeinde Sehlen - Ortsteil: Mölln-Medow

Nuo 2021 4 6 iki 2021 4 14

Landkreis Vorpommern-Rügen

Gemeinde Altefähr

Gemeinde Kramerhof

Gemeinde Preetz

Gemeinde Lüssow ausgenommen vom Ortsteil Lüssow: die bebauten Flächen entlang der B194 am Lüssower Berg, Am Langendorfer Berg die bebauten Flächen zwischen der B105 und der Rostocker Chaussee,

Gemeinde Pantelitz,

Gemeinde Steinhagen,

Gemeinde Zarrendorf,

Gemeinde Wendorf ausgenommen Ortsteil: Groß Lüdershagen,

Gemeinde Rambin - Ortsteile: Bessin, Breesen, Gurvitz, Kasselvitz, Rambin,

Gemeinde Gustow - Ortsteile: Drigge, Gustow, Nesebanz, Prosnitz, Warksow,

Gemeinde Prohn - Ortsteile: Klein Damitz, Muuks, Prohn, Sommerfeld,

Gemeinde Altenpleen - Ortsteil: Altenpleen,

Gemeinde Niepars - Ortsteile: Duvendiek, Martensdorf, Niepars, Obermützkow, Zansebuhr,

Gemeinde Elmenhorst - Ortsteile: Elmenhorst, Neu Elmenhorst,

Gemeinde Sundhagen - Ortsteile: Ahrendsee, Berghof, Brandshagen, Mi-ddelhagen, Neuhof, Niederhof, Woltershagen, Wüstenfelde

2021 4 15

Landkreis Vorpommern-Rügen

Hansestadt Stralsund einschließlich Dänholm ausgenommen: Freienlande, Devin, Andershof-Ausbau, Voigdehagen,

Gemeinde Wendorf - Ortsteil: Groß Lüdershagen,

Gemeinde Lüssow im Ortsteil Lüssow: die bebauten Flächen entlang der B194 am Lüssower Berg, Am Langendorfer Berg die bebauten Flächen zwischen der B105 und der Rostocker Chaussee

Nuo 2021 4 7 iki 2021 4 15

Landkreis Vorpommern-Rügen

Gemeinde Schlemmin,

Gemeinde Hugoldsdorf,

Gemeinde Drechow,

Stadt Bad Sülze,

Gemeinde Eixen ausgenommen des Teils der im Geflügelpest-Sperrbezirk liegt,

Gemeinde Ahrenshagen-Daskow ausgenommen Ortsteile: Daskow, Plummendorf, Behrenshagen, Altenwillershagen,

Gemeinde Weitenhagen ausgenommen Ortsteil: Weitenhagen,

Gemeinde Trinwillershagen – Ortsteile: Trinwillershagen, Neuenlübke, Balkenkoppel und die Gehöfte an der Langenhanshäger Straße (Kreisstraße 3) am Bahnübergang der Bahnlinie Rostock-Stralsund,

Gemeinde Velgast – Ortsteil: Neu Seehagen,

Gemeinde Millienhagen-Oebelitz – Ortsteil: Oebelitz,

Stadt Tribsees – Ortsteil: Landsdorf,

Gemeinde Dettmannsdorf – Ortsteile: Dettmannsdorf, Grünheide, Kölzow, Kucksdorf,

Stadt Marlow – Ortsteile: Allerstorf, Alt Guthendorf, Brunsdorf, Carlewitz, Fahrenhaupt, Jahnkendorf, Kneese, Marlow, Neu Poppendorf, Schulenberg, Poppendorf, Tressentin,

Gemeinde Semlow – Ortsteile: Camitz, Camitz Ausbau

2021 4 12

Landkreis Vorpommern-Rügen

Gemeinde Semlow ausgenommen Ortsteile Camitz, Camitz Ausbau,

Gemeinde Eixen – Ortsteile: Forkenbeck, Wohsen, das Gehöft Bahnhof Stormsdorf, die Gehöfte westlich des Stormsdorfer Wegs ab dem Abzweig nach Bisdorf in nördliche Richtung und die Gehöfte an der Semlower Straße (Kreisstraße 8) ab Forkenbeck in westliche Richtung

Nuo 2021 4 4 iki 2021 4 12

NIEDERSACHSEN

Landkreis Ammerland

Gemeinde Edewecht:

Ausgangspunkt ist die Kreisgrenze an der Küstenkanalstraße B401 gegenüber der Edammer Straße. Der Edammer Straße in nördlicher Richtung folgend bis zur Straße Zur Kleinbahn. Der Straße Zur Kleinbahn in östlicher Richtung folgend bis zum Bahnweg. Dem Bahnweg in südlicher Richtung folgend bis zur Küstenkanalstraße B401. Der Küstenkanalstraße B401 in östlicher Richtung folgend bis zur Breslauer Straße. Der Breslauer Straße über den Küstenkanal in südlicher Richtung bis zum Straßenende, Hausnummer 23, folgend. Daran anschließend entlang der Kreisgrenze zurück zum Ausgangspunkt Edammer Straße.

Die Grenze des Beobachtungsgebietes verläuft hinsichtlich der Breslauer Straße derart, dass sämtliche Geflügelhaltungen beidseits der genannten Straßen innerhalb des Gebietes liegen.

Die Grenze des Beobachtungsgebietes verläuft hinsichtlich der übrigen genannten Straßen jeweils in der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für das Beobachtungsgebiet die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.

2021 4 1

Landkreis Ammerland

Ausgangspunkt ist die Kreisgrenze in Höhe des Unlandsweges. Dem Unlandsweg in nördlicher Richtung folgend bis zur Straße Am Pool. Der Straße Am Pool in östlicher Richtung folgend bis zur Süddorfer Straße. Der Süddorfer Straße in nördlicher Richtung folgend bis zum Eichenweg. Dem Eichenweg nach Süden folgend bis zur Edammer Straße L831. Der Edammer Straße L831 in nördlicher Richtung folgend bis zur Straße Am Bahndamm. Der Straße Am Bahndamm in südlicher Richtung folgend bis zur Straße Barkenmoor. Der Straße Barkenmoor folgend bis zum Erreichen der Vehne. Dem Flussverlauf der Vehne nach Osten folgend bis zur Vegesacker Straße. Der Vegesacker Straße in östlicher Richtung folgend bis zur Straße Jenseits der Vehne. Der Straße Jenseits der Vehne in östlicher Richtung folgend bis zur Wi-schenstraße K142. Der Wischenstraße K142 in nördlicher Richtung folgend bis zur Straße Rüsseldorf. Der Straße Rüsseldorf nordöstlich folgend bis zum Scharreler Damm K141. Der Straße Scharreler Damm K141 in östlicher Richtung folgend bis zur Küstenkanalstraße B401. Daran anschließend der Kreisgrenze folgend bis zum Ausgangspunkt Unlandsweg.

2021 4 20

Landkreis Ammerland

Ausgangspunkt ist die Stadtgrenze der Stadt Oldenburg an der Edewechter Landstraße L828 / Ecke Rotdornweg. Dem Rotdornweg nach Norden folgend bis zur Wildenlohslinie. Der Wildenlohslinie nach Westen folgend übergehend in den Portsloger Damm und anschließend übergehend in die Portsloger Straße. Der Portsloger Straße nach Westen folgend bis zur Einmündung der Straße Goldene Linie. Der Straße Goldene Linie nach Norden folgend bis zur Einmündung Lüneborger Damm. Dem Lüneborger Damm nach Osten folgend bis zur Einmündung Sonnentauweg. Dem Sonnentau-weg nach Norden folgend bis zur Einmündung Hermann-Löns-Straße. Der Hermann-Löns-Straße nach Norden folgend bis zur Oldenburger Straße L815. Der Oldenburger Straße L815 nach Osten folgend bis zur Einmündung Wiefelsteder Straße L825. Der Wiefelsteder Straße L825 nach Norden folgend bis zur Einmündung Seerosenweg. Dem Seerosenweg nach Westen folgend bis zum Straßenen-de und weiter bis zur Uferkante des Zwischenahner Meeres. Der Uferkante des Zwischenahner Meeres nach Westen folgend bis zur Einmündung der Otterbäke. Dem Verlauf der Otterbäke nach Norden folgend bis zum Grenzweg. Dem Grenzweg nach Norden folgend bis zur Einmündung Bramkampsweg. Dem Bramkampsweg nach Westen folgend bis zur Oldenburger Landstraße L824. Der Oldenburger Landstraße L824 nach Osten folgend bis zur Einmündung Bekhauser Straße K130. Der Bekhauser Straße K130 nach Osten folgend übergehend in die Dringenburger Straße K130. Der Dringenburger Straße K130 weiter nach Osten folgend bis zur Wilhelmshavener Straße L825. Der Wilhelmshavener Straße L825 nach Süden folgend bis zur Einmündung Schanzer Weg. Dem Schanzer Weg nach Osten folgend bis zur Einmündung Kurze Straße. Der Straße Kurze Straße nach Osten folgend bis zum Hahnermoorweg. Dem Hahnermoorweg nach Süden folgend bis zur Straße Zur Heideblume. Der Straße Zur Heideblume nach Osten folgend bis zur Kreisgrenze des Landkreises Wesermarsch. Der Kreisgrenze des Landkreises Wesermarsch nach Süden folgend bis zur Stadtgrenze der Stadt Oldenburg. Der Stadtgrenze der Stadt Oldenburg folgend bis zum Ausgangspunkt an der Edewechter Land-straße L828 / Ecke Rotdornweg.

2021 4 18

Landkreis Ammerland

Ausgangspunkt ist die Stadtgrenze der Stadt Oldenburg an der Metjendorfer Landstraße L824. Der Metjendorfer Landstraße L824 nach Norden folgend bis zur Einmündung Alter Postweg K346. Der Straße Alter Postweg K346 nach Westen folgend bis zur Einmündung Mansholter Straße. Der Mans-holter Straße nach Nordosten folgend bis zur Bokeler Landstraße L824. Der Bokeler Landstraße L824 nach Norden folgend bis zur Einmündung Nutteler Weg. Dem Nutteler Weg nach Norden folgend bis zur Rasteder Straße L826. Die Rasteder Straße überquerend in die Wemkenstraße. Der Wemkenstraße nach Norden folgend bis zur Einmüdung Am Tannenwall. Der Straße Am Tannenwall nach Norden folgend bis zur Straße Am Eichenwall. Der Straße Am Eichenwall nach Nordosten folgend bis zur Wilhelmshavener Straße. Der Wilhelmshavener Straße übergehend in die Oldenburger Straße K131 nach Süden folgend bis zur Einmündung Mühlenstraße. Dem Verlauf der Mühlenstraße folgend bis zur Parkstraße. Der Parkstraße nach Süden folgend bis zur Einmündung Halfterweg. Dem Halfterweg nach Süden folgend bis zum Kiefernweg. Dem Kiefernweg nach Osten folgend bis zur Einmündung Buchenstraße. Der Buchenstraße nach Süden folgend bis zur Einmündung Loyer Weg. Dem Loyer Weg nach Süden folgend bis zur Einmündung Am Heidkamp. Der Straße Am Heidkamp nach Süden folgend bis zur Braker Chaussee K135. Der Braker Chaussee K135 nach Westen folgend bis zum Kreisverkehr Oldenburger Straße K131. Der Oldenburger Straße K 131 nach Süden folgend bis zur Stadt-grenze der Stadt Oldenburg. Der Stadtgrenze der Stadt Oldenburg folgend bis zum Ausgangspunkt Metjendorfer Landstraße L824.

Nuo 2021 4 10 iki 2021 4 18

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Essen von der Kreisgrenze zum Landkreis Vechta der Stromtrasse in Höhe Vor der Landwehr in westliche/ nordwestliche Richtung folgend bis Lager Hase, dem Wasserverlauf in westliche Richtung folgend bis Blocksmühlenbach, dem Wasserverlauf in nordöstliche Richtung folgend bis Blocksmühle, dieser nordwestlich folgend bis Mühlendeich, diesem in nördliche, an der Gabelung nordwestliche Richtung folgend bis Dinklager Weg, entlang diesem in nordwestliche Richtung, die Beverner Straße überquerend über Krusen Beuken bis Im Holte, entlang dieser in nördliche Richtung bis Felder Straße, dieser in westliche Richtung folgend bis Steinriede, dieser folgend bis Am Steinkamp, dieser nördlich folgend in direkter Linie bis Bundesstraße 68 – Cloppenburger Straße, entlang dieser in nordöstliche Richtung bis Höger Damm, entlang diesem bis Zur Sandbäke, dieser folgend bis Moordamm, diesem westlich und an der Abzweigung nördlich folgend, den Bunner-Hamstruper Moorbach überquerend über Zum Feld bis Zum Moor. Dieser südöstlich, an der Abzweigung östlich folgend bis Suhler Mark, entlang dieser bis Drift, dieser östlich folgend bis Hemmelter Straße, dieser in östliche Richtung folgend über Suhler Straße bis Waldweg, entlang diesem bis Kneheimer Straße, dieser nördlich folgend über Dorfstraße bis Bundesstraße 213 - Krapendorfer Straße, dieser westlich folgend bis Haßkamp, entlang diesem bis Hemstett, entlang dieser bis Matrumer Graben, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis Timmerlager Bach, dem Wasserverlauf westlich folgend bis Ermker Graben, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis zur Stromtrasse, dieser westlich folgend bis Dorgdamm, diesem nördlich folgend und über Südring bis Matrumer Weg. Diesem westlich folgend bis Hauptstraße, dieser in nördliche Richtung folgend bis Drosselstraße, entlang dieser über Molkereistraße südlich bis Kriegerdamm, entlang diesem bis Gemeindegrenze Molbergen/ Lindern, dieser nördlich folgend bis Linderner Straße, dieser nordöstlich folgend bis Trintelweg, entlang diesem bis Kleines Feld und dort der Feldstraße nordwestlich folgend bis Neuen Winkel, entlang diesem bis Vreesner Straße und dieser westlich folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Emsland. Dieser in nördliche Richtung folgend bis Delschloot, dem Wasserverlauf in nordöstliche Richtung folgend bis Grönenort Graben, dem Wasserverlauf östlich folgend und über Delschloot bis Im Lütken Moor und dieser westlich folgend bis Eismoorstraße. Entlang dieser in nördliche Richtung bis Altenend, dieser westlich folgend über Gehlenberger Hauptstraße bis Alte Moorstraße, dieser östlich folgend und über Neuscharreler Straße und Gehlenberger Straße bis Hauptstraße, dieser nordwestlich folgend bis Apfelbaumsweg, entlang diesem bis Neuscharreler Graben, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis Marka, dem Wasserverlauf in östliche Richtung folgend bis zum Verbindungsgraben zum Küstenkanal nahe der Bundesstraße 72, entlang dem Verbindungsgraben zum Küstenkanal und dem Küstenkanal in östliche Richtung folgend bis Birkenkolonie. Dieser nördlich folgend entlang des Waldes bis zur Waldgrenze auf der östlichen Seite, der Waldgrenze mehrfach in östliche bzw. nördliche Richtung folgend und sodann in südliche Richtung bis zum Küstenkanal, dem Wasserverlauf in östlich Richtung folgend bis Heinfelder Straße, entlang dieser bis Wasserzug von Langenmoor, dem Wasserverlauf in nördliche Richtung folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland, entlang dieser in östliche Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg, entlang dieser in südöstliche Richtung bis zum Ausgangspunkt.

2021 4 20

Landkreis Cloppenburg

In der Stadt Friesoythe am Kreisverkehr Grüner Hof/Niedersachsenring/Altenoyther Straße/Böseler Straße der Altenoyther Straße bis Unterm Esch folgend, diesem bis Cavens und diesem erst nördlich, dann östlich folgend und weiter auf dem anschließenden Wasserlauf bis zur Gemeindegrenze Stadt Friesoythe/Gemeinde Bösel, dieser in nördlicher Richtung bis zum Koppelweg folgend, weiter über Koppelweg und Feldstraße bis zur Fladderburger Straße, dieser in südwestlicher Richtung bis Neuland folgend, weiter über Neuland, Schäferstraße, Sandwitten und in südlicher Richtung der Korsorsstraße folgend und weiter über Am Hook, Steinkampsweg, in westlicher Richtung Am Tegelkamp folgend, in östlicher Richtung Im Richtemoor folgend und westlich dem Richtweg folgend, in östlicher Richtung der Glaßdorfer Straße bis Robert-Glaß-Straße folgend, dieser bis zur Gemeindegrenze Stadt Friesoythe/Gemeinde Bösel folgend, dieser entlang der Georg-Hoes-Straße bis zur Thüler Straße folgend, der Glaßdorfer Straße in südlicher Richtung bis zur Kreuzung Thüler Straße/Glaßdorfer Straße folgend, der Glaßdorfer Straße bis zur Thüler Straße folgend, dieser in nördlicher Richtung bis zur Thüler Kirchstraße folgend, dieser bis Kurfürstendamm folgend, diesem und im weiteren Verlauf Am Augustendorfer Weg in westlicher Richtung bis Markhauser Weg folgend, diesem bis zum Feldweg zwischen Igelriede und Markhauser Moorgraben folgend, diesem Feldweg bis Vorderthüler Straße folgend, in nordöstlicher Richtung dem Feldweg Am Horstberg bis Wittmoorsdamm folgend, diesem bis Pehmertanger Straße folgend und dieser und im Weiteren Zum Pehmertanger Weg bis Thüler Straße folgend und dieser in nördlicher Richtung bis Oldenburger Ring folgend, diesem in nördlicher Richtung bis zum Kreisverkehr folgend, diesen in westlicher Richtung verlassend und bis zum Ausgangspunkt der Böseler Straße folgend.

Nuo 2021 3 24 iki 2021 4 1

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Bösel an der Kreuzung Mönnkehop/ Ginsterstraße der Ginsterstraße in westliche Richtung folgend bis Am Kronsberg, diesem erst nördlich und dann westlich bis Kündelstraße, entlang dieser in nördliche Richtung bis Böseler Kanal, dem Wasserverlauf nördlich folgend, den Steinbergsweg überquerend bis zur Baumreihe, entlang dieser bis zum Steinbergsweg, diesem südöstlich folgend bis Overlaher Straße. Entlang dieser in nordöstliche Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland, dieser in östliche Richtung folgend bis Bachmannsweg, diesem südlich folgend bis zum Ende des Vehnemoors, dem Rand des Vehnemoors erst in südwestliche Richtung, dann in südöstliche Richtung bis zur Georg-Schumacher-Straße folgend, dieser folgend bis Korsorsstraße, entlang dieser in nordöstliche Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg, dieser in östliche Richtung bis zur Oldenburger Straße folgend, entlang dieser in südliche Richtung den Beverbrucher Damm passierend bis Garrelerstraße Wasserzug, dem Wasserverlauf in südliche Richtung bis zur Stromtrasse folgend, dieser in westliche Richtung bis Wasserzug von Letherfeld folgend, diesem in südliche Richtung bis Schuldamm folgend, diesem in westliche Richtung bis Schnappen folgend, diesem bis Jagdweg folgend, diesem in westliche Richtung folgend und weiter über Auf'm Esch und Vor dem Esch bis Hinterm Esch, diesem in südliche Richtung bis Beverbrucher Straße folgend, dieser in westliche Richtung bis Amerikastraße folgend, dieser in südliche Richtung bis zur Kreuzung Jägerstraße/ Amerikastraße/ Langen Tange folgend, der Langen Tange bis Amerika Schloot folgend, dem Wasserverlauf in südliche Richtung bis Koppelweg folgend, diesem in östliche Richtung bis Amerika Schloot folgend, dem Wasserverlauf in östliche Richtung bis Amerikastraße folgend, dieser bis zur Gemeindegrenze Stadt Cloppenburg/ Gemeinde Garrel folgend, dieser bis Flugplatzweg folgend, diesem folgend bis Garreler Straße, dieser südlich folgend bis Pämerhauk, entlang diesem bis Friesoyther Straße, dort der Molberger Straße und im Weiteren Varrelbuscher Straße folgend bis Im Witten, entlang dieser bis Resthauser Graben, dem Wasserverlauf westlich folgend bis Hüttekamp, diesem nordwestlich folgend bis Petersfelder Weg, entlang diesem in nördliche Richtung bis Neumühlen, entlang dieser bis Soeste, dem Wasserverlauf westlich folgend bis Höhe Resthauser Graben, dort der Baumreihe westlich folgend bis zum Waldrand, entlang diesem in südwestliche/ westliche Richtung bis Große Tredde, dieser südlich folgend bis Neumühler Weg, diesem westlich folgend und über Kleine Tredde und Augustendorfer Weg, diesem an der Abzweigung in nördliche Richtung folgend über Dwergter Straße bis Bernhardsweg, entlang diesem bis Thülsfelder Straße, dieser westlich folgend bis Dorfstraße. Dieser nördlich folgend über Am Augustendorfer Weg und Kurfürstendamm bis Im Paarberger Wald, entlang dieser bis Bundesstraße 72 - Thüler Straße, dieser nördlich folgend bis Tegeler Tange, entlang dieser bis Querdamm, diesem südöstlich folgend bis Beim Steinwitten, entlang diesem bis Gemeindegrenze Bösel/ Friesoythe, dieser nordwestlich folgend bis Flachsweg, entlang diesem bis Südkamper Ring, diesem westlich folgend über Beim Tegelkamp bis Mönnkehop und entlang diesem bis zum Ausgangspunkt.

Nuo 2021 4 9 iki 2021 4 17

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Cappeln an der Kreisgrenze zum Landkreis Vechta der Straße Zur Lage in nördliche Richtung folgend bis Brookesch, entlang diesem bis Tenstedter Straße, dieser nördlich folgend bis Kleiner Esch und entlang diesem bis Im Siehenfelde. Dieser in nördliche Richtung folgend bis Bührener Straße und entlang dieser bis Desumer Straße. Entlang dieser und Zum Gogericht bis Bundesstraße 72, dieser in östliche Richtung folgend bis Drantumer Weg / Taubenweg, dem Taubenweg nördlich folgend bis Markenweg, diesem östlich folgend bis Emsteker Straße und dieser nördlich folgend bis Schullenweg. Entlang diesem bis Hoher Weg, diesem östlich folgend bis Eschweg, entlang diesem bis Garther Straße, dieser östlich folgend bis Im Gartherfeld und dieser nördlich folgend bis Stüvenweg. Entlang diesem bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Vechta und entlang dieser in südliche Richtung zum Ausgangspunkt.

2021 4 3

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Bösel im Ortsteil Westerloh an der Kreuzung Friesoyther Straße/Ginsterstraße/Am Kronsberg nördlich Am Kronsberg folgend, weiter westlich über Am Kronsberg in nördlicher Richtung der Kündelstraße folgend bis Böseler Kanal, dem Wasserverlauf erst nördlich, dann östlich und dann nördlich folgend, den Koppelweg, den Hahnbergsweg und den Steinbergsweg überquerend, dann nordwestlich bis zur Baumreihe, dieser in nordöstlicher Richtung folgend bis Steinbergsweg, diesem östlich bis zur Overlaher Straße folgend, dieser in nordöstlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland folgend, dieser in östlicher Richtung folgend bis Bachmannsweg, diesem in südlicher Richtung bis zum Ende des Vehnemoors folgend, dem Rand des Vehnemoors erst in südwestlicher Richtung, dann in südöstlicher Richtung bis zur Georg-Schumacher-Straße folgend, dieser bis Korsorsstraße folgend, dieser in nordöstlicher Richtung bis Lutzweg folgend, diesem in südöstlicher Richtung bis Hauptstraße folgend, dieser südwestlich bis Vehne folgend, dem Wasserverlauf in südlicher Richtung die Moorstraße überquerend bis zur Baumreihe folgend und entlang dieser und dem Wasserverlauf zum Birkhahnweg/Barkentange folgend, diesem in westlicher Richtung bis Nikolausstraße folgend, dieser bis Pöhlendamm folgend und weiter über Pöhlendamm bis zum Wasserverlauf zwischen Wasserzug von Letherfeld und Peterstraße, diesem Wasserverlauf entlang der Baumreihe in nordwestlicher Richtung bis Peterstraße folgend, dieser in südöstlicher Richtung bis Pöhlendamm folgend und diesem weiter in südwestlicher Richtung bis zur Stromtrasse folgend, dieser in westlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Gemeinde Bösel folgend, dieser in westlicher Richtung bis Glaßdorfer Straße folgend, dieser in nordwestlicher Richtung bis Südkamper Ring folgend, diesem und im Weiteren Beim Tegelkamp folgend bis Böseler Kanal, dem Wasserverlauf in nördlicher Richtung folgend bis Mönnkehop, diesem nördlich bis Ginsterstraße folgend, und dieser in westlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt folgend.

Nuo 2021 4 3 iki 2021 4 11

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Bösel im Ortsteil Westerloh an der Kreuzung Friesoyther Straße/ Ginsterstraße/ Am Kronsberg nördlich Am Kronsberg folgend, weiter westlich über Am Kronsberg in nördlicher Richtung der Kündelstraße folgend bis Böseler Kanal, dem Wasserverlauf erst nördlich, dann östlich und dann nördlich folgend, den Koppelweg, den Hahnbergsweg und den Steinbergsweg überquerend, dann nordwestlich bis zur Baumreihe, dieser in nordöstlicher Richtung folgend bis Steinbergsweg, diesem östlich bis zur Overlaher Straße folgend, dieser in nordöstlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland folgend, dieser in östlicher Richtung folgend bis Bachmannsweg, diesem in südlicher Richtung bis zum Ende des Vehnemoors folgend, dem Rand des Vehnemoors erst in südwestlicher Richtung, dann in südöstlicher Richtung bis zur Georg-Schumacher-Straße folgend, dieser bis Korsorsstraße folgend, dieser in südlicher Richtung bis Hülsberger Straße folgend, dieser bis Oldenburger Weg folgend, diesem in westlicher Richtung bis Schulstraße folgend, dieser in südlicher Richtung bis Kampstraße folgend, dieser westlich bis Baumstraße folgend, dieser südlich bis Hauptstraße folgend, dieser westlich bis Birkenmoor folgend, diesem bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Gemeinde Bösel folgend, dieser in westlicher Richtung bis Glaßdorfer Straße folgend, dieser in nordwestlicher Richtung bis Südkamper Ring folgend, diesem und im Weiteren Beim Tegelkamp folgend bis Böseler Kanal, dem Wasserverlauf in nördlicher Richtung folgend bis Mönnkehop, diesem nördlich bis Ginsterstraße folgend, und dieser in westlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt folgend.

2021 4 9

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Emstek an der Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg der Straße Im Gartherfeld folgend bis Bundesautobahn 1, über die Auffahrt zur Bundesautobahn 29 dieser nördlich folgend bis Alter Mühlenweg, entlang diesem bis Burgweg, diesem südlich folgend bis Zur Heide, dieser nördlich folgend und über den Verbindungsweg zur Schürhöhe, dieser südlich folgend bis Garther Straße, entlang dieser in östliche Richtung bis Melbrink, diesem südlich folgend bis Garther Kirchweg, entlang diesem in westliche Richtung bis Egtherholzer Weg, diesem nördlich folgend bis Ackerweg, entlang diesem bis Heckenweg, diesem westlich folgend bis Garther Straße und dieser südlich folgend bis Lange Straße. Entlang dieser in östliche Richtung bis Feldstraße, entlang dieser den Herzog-Erich-Weg überquerend und weiter über Grenzweg und die Gemeindegrenze Emstek/ Cappeln bis Siehenfelder Graben, dem Wasserverlauf in südliche Richtung folgend bis Bührener Straße, dieser in westliche Richtung bis Im Siehenfelde folgend, diesem in südliche Richtung bis Tenstedter Straße folgend, dieser östlich bis Minteweder Straße folgend, dieser bis zur zweiten östlichen Abzweigung folgend und dieser Straße bis zum Dominikaner Weg folgend, diesem in nördliche Richtung bis Minteweder Bach folgend und dem Wasserverlauf in östliche Richtung bis Bührener Bruchbach folgend. Dem Wasserverlauf in nördliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Cappeln/ Emstek folgend, dieser in östliche Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Vechta folgend, dieser in südliche Richtung bis zum Grenzweg entlang der Gemeindegrenze Cappeln/ Essen folgend, diesem in westliche Richtung bis Nordholter Straße folgend und dieser in nördliche Richtung bis Zur Burg. Dieser in östliche Richtung bis Elstener Straße folgend, dieser und im Weiteren Hauptstraße und Sevelter Straße in nördliche Richtung bis zur Adlerstraße folgend, entlang dieser und weiter über Karkweg, an der Gabelung dem Karkweg in nördliche Richtung folgend und der Cappelner Straße in östliche Richtung bis Efeustraße, dieser bis Emsteker Straße folgend, dieser östlich bis Lindenallee folgend, dieser in nördliche Richtung bis Alter Emsteker Weg folgend, diesem westlich bis Zum Brook folgend und diesem bis zum Brookweg folgend. Dort der Stromtrasse in nördliche Richtung folgend bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/ Emstek, entlang dieser in nördliche Richtung bis Cloppenburger Straße/ Höltinghauser Straße, dieser westlich folgend bis Bundesstraße 72, entlang dieser in nordwestliche Richtung bis Ahlhorner Straße und dieser nördlich folgend bis Höltinghauser Ring. Diesem nordwestlich folgend über Bether Ring und Heideweg bis Roggenkamp und diesem folgend bis Garreler Weg. Entlang diesem in nördliche Richtung bis Boelckestraße, entlang dieser bis Steinweg, diesem in südliche Richtung folgend bis Felsenweg und diesem nördlich bis Zum Griesen Stein und östlich bis zum Wiesenweg. Dem Wiesenweg in nördliche Richtung folgend bis zur Kreuzung Heideweg, dort dem Verbindungsweg in östliche Richtung folgend bis zum Plaggenweg, diesem in nördliche Richtung folgend bis zur Kiwittstraße und entlang dieser bis zum Beverbrucher Damm. Diesem in nördliche Richtung folgend bis Zum Baumweg, entlang diesem und Baumweg bis zur Waldgrenze auf der nördlichen Seite, entlang dieser bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg, dieser östlich folgend bis zum Ausgangspunkt.)

Nuo 2021 4 14 iki 2021 4 20

Landkreis Cloppenburg

Auf der Gemeindegrenze Cloppenburg/ Garrel dem Wiesenweg und im Weiteren dem Heideweg südlich folgend bis Christkindchenweg, entlang diesem bis Bundesstraße 72, dieser nördlich folgend bis zur westlichen Waldgrenze, entlang dieser in westliche Richtung, die Straßen Hammoor und An den Ambührener Tannen passierend, weiter entlang dem Waldrand bis Resthauser Straße, dieser und Stahlfördener Feld nordwestlich folgend bis Kastanienallee, dieser westlich folgend bis Resthauser Straße, entlang dieser in nördliche Richtung bis Hüttekamp, dieser westlich folgend bis Petersfelder Weg, entlang diesem in nördliche Richtung, Neumühlen/ Mühlenweg sowie den Drei-Brücken-Weg passierend, bis Bundesstraße 72 - Friesoyther Straße, entlang dieser in nordwestliche Richtung bis Kampweg, entlang diesem bis zur in südöstliche Richtung verlaufenden Baumreihe, entlang dieser und dem erst in nordöstliche, dann in südöstliche Richtung verlaufenden Waldrand bis Forstweg, diesem nördlich folgend bis Lindenallee, dieser östlich folgend bis Varrelbuscher Graben I, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis Plattenweg, diesem östlich folgend bis Varrelbuscher Straße/ Garreler Straße, entlang dieser in südliche Richtung bis Koppelweg, entlang diesem bis zur Bahnlinie Cloppenburg/ Friesoythe, dieser südlich folgend bis Zum Fischteich, entlang diesem in östliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/ Garrel und entlang

Nuo 2021 4 14 iki 2021 4 20

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Bösel an der Kreuzung Richtweg/Garreler Straße der Garreler Straße in östlicher Richtung bis Lahe folgend, dem Wasserverlauf in nördlicher Richtung bis Oldenburger Weg folgend, diesem in östlicher Richtung bis Hauptstraße folgend, dieser nördlich bis Schmäldamm folgend, diesem östlich bis zum Verbindungsweg zur Moorstraße folgend, diesem bis Moorstraße folgend, dieser östlich bis Vehne folgend, dem Wasserverlauf in südlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Gemeinde Bösel folgend, dieser entlang dem Wasserzug von Barkentange in östlicher Richtung folgend, dem Wasserzug von Barkentange in südlicher Richtung bis Birkhahnweg/Barkentange folgend, diesem in westlicher Richtung bis Nikolausstraße folgend, dieser in südöstlicher Richtung bis Moordamm folgend, diesem in südwestlicher Richtung bis Wasserzug von Letherfeld folgend, dem Wasserverlauf in südöstlicher Richtung, entlang der Oldenburger Straße und weiter südlich bis Jagdweg folgend, diesem in westlicher Richtung bis Vehne folgend, dem Wasserverlauf in südlicher Richtung bis Beverbrucher Straße folgend, dieser in westlicher Richtung bis Auf'm Halskamp folgend, diesem und im Weiteren Wätkamp bis zur ehemaligen Bahnlinie Cloppenburg/Friesoythe folgend, den Bahnschienen in nördlicher Richtung bis Thüler Straße folgend, dieser in westlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Stadt Friesoythe folgend, dieser in nördlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Gemeinde Bösel folgend, dieser in nordöstlicher Richtung weiter folgend bis zur ehemaligen Bahnlinie Cloppenburg/Friesoythe, den Bahnschienen entlang der Glaßdorfer Straße bis Glaßdorfer Graben folgend, dem Wasserverlauf in nordöstlicher Richtung bis Am Steinkamp folgend, diesem in nördlicher Richtung bis Richtweg folgend, diesem nördlich bis zum Ausgangspunkt folgend.

Nuo 2021 4 14 iki 2021 4 20

Landkreis Cuxhaven

Von der Autobahnauffahrt „Debstedt“ ausgehend in östlicher Richtung entlang der L120 in die Ortschaft Drangstedt, wo diese namentlich zunächst zur „Hafenstraße“ (L120) und später zur „Hauptstraße“ (L120) wird, bis zur Kreuzung „Elmloher Straße“ (K60). Der „Elmloher Straße“ (K60) in südlicher Richtung folgend und dann in östlicher Richtung abzweigend auf den ersten Wirtschaftsweg südlich der Drangstedter Bebauung und diesem in süd-östlicher Richtung folgend durch die Wälder „Schweinesöhle“, „Schnee“ und „Alfstedter Schnee“, über den „Bederkesaer Weg“ (Im Wiebusch) in südlicher Richtung dem Wirtschaftsweg im „Kührstedter Holz“ bis zur Straße „Zum Holz“ in der Ortschaft Kührstedt. Auf dieser in süd-östlicher Richtung weiter auf „Im Staubuschfeld“ (K62) bis zur „Dorfstraße“ (K38). Weiter in süd-östlicher Richtung in die Ortschaft Ringstedt, wo die K38 namentlich zunächst zur „Großen Loge“ (K38) und dann in östlicher Richtung abknickend zur „Kreuzstraße“ (K38) und im weiteren Verlauf zu „Großer Backhorn“ wird, und dieser bis zur Abzweigung „Flötenkiel“ (L128) folgend. Entlang der L128 weiter in südlicher Richtung durch die Ortschaften Köhlen (hier namentlich: „Dorfstraße-West“ und „Geestensether Straße“), Geestenseth (hier namentlich: „Köhlener Straße“ und „Wollingster Straße“), Wollingst (hier namentlich: „Geestensether Straße“, „Wollingster Dorfstraße“ und „Osterndorfer Straße“) und Osterndorf (hier namentlich: „Wollingster Straße“ und „Meyerhofstraße“) bis zur Kreuzung mit der B71. Von dort in westlicher Richtung über die B71 und südlich auf die „Alte Bundesstraße“ (L134) in die Ortschaft Beverstedt. Der L134 folgend in süd-westlicher Richtung (hier namentlich: „Hindenburgstraße“ und „Stubbener Landstraße“) durch die Ortschaften Stubben (hier namentlich: „Bahnhofstraße“) und Bokel (hier namentlich: „Hauptstraße“) bis zur Kreuzung „Immenberg“. Dieser Straße nördlich folgend, weiter in westlicher Richtung auf „Feldstraße“ und in süd-westlicher Richtung auf „Lange Straße“ bis zur „Gackauer Straße“ (L134). Der L134 weiter folgend durch die Ortschaft Bramstedt (hier namentlich: „Dorfstraße“ und „Landesstraße“) bis zur Kreuzung mit der L135 (ehemalige B6). Auf dieser weiter in nördlicher Richtung und abzweigend auf die Straße „Schwegen“ (K54) durch die Ortschaft Schwegen bis zum Fluss „Lune“. Dem Verlauf der „Lune“ in nördlicher Richtung folgend bis zur B437 und auf dieser entlang des Wesertunnels bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Wesermarsch. Weiter entlang der Kreisgrenze zum Landkreis Wesermarsch in nördlicher Richtung bis zur niedersächsisch-bremischen Landesgrenze südlich der Luneplate. Der Landesgrenze im Bogen um Bremerhaven folgend bis zum nördlichsten Schnittpunkt dieser mit der A27 zwischen der Ortschaft Wehdel und der Wochenendsiedlung Fehrmoor. Von hier weiter in nördliche Richtung zum Anfangspunkt an der Autobahnauffahrt „Debstedt“.

2021 4 14

Landkreis Cuxhaven

Von der Autobahnauffahrt „Bremerhaven-Wulsdorf“ ausgehend in nord-östlicher Richtung entlang der niedersächsisch-bremischen Landesgrenze bis zum „Schifffahrtsweg Elbe-Weser (Geeste)“. Auf diesem in östlicher Richtung verlaufend bis zum „Schiffdorfer Grenzgraben“, diesem in südlicher Richtung bis zur Kläranlage folgend und dann an der südlichen Grundstücksgrenze der Kläranlage „Zu den Geesthöfen“ abknickend. Von dieser Straße dann auf „Lange Straße“ (K60) zunächst in nord-östlicher Richtung, dann abknickend auf „Im Tannenkamp“ und dem südlich von „Am Tannenkamp“ liegenden Wirtschaftsweg „Kleine Hiskenmoor“ auf der Grenze des Naturschutzgebietes „Ochsentriftmoor“ in östlicher Richtung folgend. Von diesem Weg in südlicher Richtung auf „Langer Moorweg“ bis „Brameler Randgraben“. Diesem weiter in östliche Richtung in der Verlängerung zum westlichen Ausläufer des „Sellstedter See“ folgend. Von hier mittig über die Seefläche zum östlich gelegenem „Seekanal“ und diesem bis zur Einmündung des „Gliesgraben“ folgend. Entlang des „Gliesgraben“ in südlicher Richtung bis zur „Mettjenwiesen“ und auf dieser in süd-östlicher Richtung folgend, wo diese in der Ortschaft Sellstedt namentlich zur „Kampstraße“ wird. Entlang dieser in südlicher Richtung und über „Beelacker“ bis zur „Geestensether Straße“ (L143). Darauf westlich entlang der „Geestensether Straße“ bis zur Abbiegung „Bahnhofstraße“ (L143). Dieser Straße südlich folgend bis zur „Dorfstraße“ in der Ortschaft Donnern und weiter südlich auf die „Jägerstraße“ bis zur Abzweigung auf die „Bockhooper Straße“. Entlang dieser weiter in süd-östlicher Richtung und über „Schwarzer Weg“ bis zur „Wesermünder Straße“ (B71). Der „Wesermünder Straße“ (B71) in nord-westlicher Richtung folgend bis zur „Lindenallee“ (L134) in der Ortschaft Bexhövede und auf dieser weiter in Richtung Loxstedt, wo sie namentlich in „Dühnenfähr“ und „Dühnenfährstraße“ übergeht. Von dieser abzweigend auf die „Helmuth-Neynaber-Straße“ und an deren Ende weiter in nord-westlicher Richtung auf „Am Wedenberg“. Von „Am Wedenberg“ dann in nördlicher Richtung der Bahnlinie Bremen-Bremerhaven in Richtung Bremerhaven folgend bis zur B71 und auf dieser bis zum Anfangspunkt Autobahnauffahrt „Bremerhaven-Wulsdorf“ zurück.

Nuo 2021 4 6 iki 2021 4 14

Landkreis Diepholz

Die Grenze des Beobachtungsgebietes verläuft im Norden in Stuhr vom Schnittpunkt der Landesstraße L 337 mit der Kreisgrenze/Landesgrenze zu Bremen entlang dieser in östliche Richtung, später in südliche Richtung entlang der Kreisgrenze zum Landkreis Verden.

Auf dem Diepholzer Kreisgebiet verläuft die Grenze in südliche Richtung entlang der Straße „An der Heide“ in Schwarme weiter entlang der Kirchstraße, der Hauptstraße und der Bruchhausener Straße, Sprakener Straße und Erlenweg. Von dort in westliche Richtung entlang der Straße „Hauendamm“ bis zur Kreuzung nach Norden und zur Kreisgrenze nach Verden. Auf dem Diepholzer Kreisgebiet verläuft die Grenze weiter entlang der Straße neben dem Hauptkanal, Retzener Bach und Wachendorfer Mühlenbach bis nach Wachendorf. Weiter verläuft die Grenze des Beobachtungsgebietes entlang der Kreisstraße K 129 in westliche Richtung, später entlang der Kreisstraße K 125 in westliche Richtung. Weiter verläuft die Grenze entlang der Bramstedter Straße in westliche Richtung und geht im weiteren Verlauf in die Henstedter Straße über. Von dort über die Dorfstraße bis zur Einmündung der Landesstraße L 333 (Bassumer Straße). Die Grenze verläuft weiter in westliche und südwestliche Richtung bis zur Einmündung der Bundesstraße B 51.

Die westliche Begrenzung verläuft dann entlang der Bundesstraße B 51 in nördliche Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße K 112. Von dort verläuft die Grenze weiter in westliche Richtung entlang der Kreisstraße K 112 bis zum Schnittpunkt mit der Bundesstraße B 439 und an dieser entlang in nördliche Richtung und weiter entlang der Kreisstraße K 111 in nordöstliche Richtung, über die Autobahn A 1 hinweg bis zum Schnittpunkt mit der Landesstraße L 337. Von dort verläuft die Grenze die Landesstraße L 337 entlang in nordwestliche Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisgrenze/Landesgrenze nach Bremen.

2021 4 4

Landkreis Diepholz

Der Sperrbezirk umschreibt Teile der Gemeinde Weyhe und der Stadt Syke. Er beginnt im Norden am Schnittpunkt der Kreisgrenze mit der Bahnlinie Bremen-Osnabrück und verläuft von dort aus entlang der Bahnlinie in südliche Richtung bis zur Einmündung der Bundesstraße 6, von dort weiter südöstlich bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße 122.

Die Grenze des Sperrbezirks verläuft weiter in östlicher Richtung mit dem Schnittpunkt der Landesstraße 333 und verläuft entlang dieser bis zur östlichen Kreisgrenze.

Die östliche und nördliche Grenze des Sperrbezirks umschreibt die Grenze des Kreisgebietes in nördliche später nordwestliche Richtung bis zum Ausgangspunkt an der Bahnlinie Bremen-Osnabrück.

Nuo 2021 3 27 iki 2021 4 4

Landkreis Diepholz

Die östliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes auf dem Gebiet des Landkreises Diepholz verläuft vom Schnittpunkt der Landesstraße L344 mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta bei Rödenbeck entlang der L344 in südöstlicher Richtung bis zur Bundesstraße 51, von dort entlang der Bundesstraße 51 in südwestlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit dem Fluss „Dadau“ in Cornau.

Die südliche Grenze des Beobachtungsgebietes verläuft dann von dort aus zunächst entlang der „Dadau“, später entlang eines Seitenarmes der Dadau in westlicher Richtung über den Goseweg bis zum Aschener Ortsteil Apwisch und von dort entlang der Straßen „Lehmweg“ und „Aschener Straße“ (Kreisstraße K30) bis zum Schnittpunkt der K30 mit der Bundesstraße B69, von dort weiter entlang dieser in südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der B69 mit dem Fluss „Hunte“ dann an dieser entlang bis zum Schnittpunkt mit dem Fluss „Beeke“, dann entlang der „Beeke“ in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der „Beeke“ mit der Landkreisgrenze zu Vechta.

Die westliche und nördliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes bildet die Kreisgrenze zum Landkreis Vechta ab, sie führt entlang dieser in nordöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Landesstraße L344 bei Rödenbeck.

2021 4 3

Landkreis Diepholz

Die nördliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes verläuft vom Schnittpunkt der Kreisgrenze zu Vechta mit der Straße „Lehmder Damm“ und an dieser entlang bis zum Schnittpunkt mit der B51. Dieser folgt die Begrenzung in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Eggers Brücke“ und verläuft entlang dieser und kreuzt die Bahnlinie Bremen – Osnabrück. Am Schnittpunkt mit der Straße „Triftweg“ verläuft die Begrenzung kurz in südlicher Richtung entlang der Straße und folgt ab dem Schnittpunkt mit der Straße „Heeder Bruchweg“ dieser in östliche Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Bruchwiesenstraße“. Entlang der „Bruchwiesenstraße“ geht es in nördlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der „St. Hülfer Bruchstraße“ und verläuft kurz entlang dieser in südöstlicher Richtung und folgt dann in östlicher Richtung der Straße „am Dickeler Bruch“, kreuzt den „Ompteda Kanal“ und die Straße „Wetscher Bruchstraße“. Entlang der Straße „am Dickeler Bruch“ geht es weiter bis zum Schnittpunkt mit der „Düversbrucher Straße“ und verläuft entlang dieser in südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der L345. Dieser folgt die Begrenzung in östlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit dem „Gottesgraben“. Entlang des „Gottesgraben“ geht es in südlicher und südöstlicher Richtung weiter bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße 27. Dieser folgt die Begrenzung in südwestlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zu Minden-Lübbeke. Entlang der Kreisgrenze verläuft die Begrenzung des Beobachtungsgebiets in südlicher, südwestlicher und westlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zu Osnabrück und folgt dieser bis zur Kreisgrenze zu Vechta. Entlang der Kreisgrenze zu Vechta verläuft sie in nördlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Lehmder Damm“.

2021 4 5

Landkreis Diepholz

Die nordöstliche Begrenzung des Sperrbezirks verläuft vom Schnittpunkt der Kreisgrenze zu Vechta mit der L853 aus an der L853 entlang in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der B51. Dieser folgt die Begrenzung in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße 28. Entlang der Kreisstraße 28 verläuft sie bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße 57 und folgt der Kreisstraße 57 bis zum Schnittpunkt mit der „Sonnenstraße“. Dieser folgt sie und kreuzt die L346 um entlang der Straße „zum Berge“ bis zur Kreisgrenze zu Minden-Lübbecke zu verlaufen. Die Begrenzung des Sperrbezirks verläuft in westlicher Richtung entlang der Kreisgrenze zu Minden-Lübbecke bis zur Kreisgrenze zu Osnabrück und folgt dieser bis zur Kreisgrenze zu Vechta. Entlang der Kreisgrenze zu Vechta verläuft sie in nördlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der L853.

Nuo 2021 3 28 iki 2021 4 5

Landkreis Diepholz

Die östliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes auf dem Gebiet des Landkreises Diepholz verläuft vom Schnittpunkt der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta mit der Verlängerung der Straße „Mitteldamm“ in Drebber aus in südlicher Richtung entlang dieser Straße bis zum Schnittpunkt mit dem Moorkanal, diesen entlang in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit dem Fluss „Dadau“, danach an diesem entlang in süd- südwestlicher Richtung, später entlang eines Seitenarmes des Flusses „Dadau“ in westlicher Richtung.

Die südliche Grenze des Beobachtungsgebietes verläuft dann an diesem Fluss entlang in westlicher Richtung über den Goseweg bis zum Aschener Ortsteil Apwisch und von dort entlang der Straßen „Lehmweg“ und „Aschener Straße“ (Kreisstraße K30) bis zum Schnittpunkt der K30 mit der Bundesstraße B69, von dort weiter entlang dieser in südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der B69 mit dem Fluss „Hunte“ dann an dieser entlang bis zum Schnittpunkt mit dem Fluss „Beeke“, dann entlang der „Beeke“ in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der „Beeke“ mit der Landkreisgrenze zu Vechta.

Die westliche und nördliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes bildet die Kreisgrenze zum Landkreis Vechta ab, sie führt entlang dieser in nördlicher bzw. nordöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der Kreisgrenze mit der Verlängerung der Straße Mitteldamm in Drebber.

2021 4 9

Landkreis Diepholz

Die östliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes auf dem Gebiet des Landkreises Diepholz verläuft vom Schnittpunkt der Straße „Rüssen“ mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta bei „Klünenmoor“ entlang der Straße „Rüssen“ in südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt dieser Straße mit dem „Aldorfer Bach“ im Barnstorfer Ortsteil Aldorf, diesen Bach entlang in südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit dem Fluss „Hunte“, die „Hunte“ entlang in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der „Hunte“ mit der Bundesstraße B51, dann entlang der Bundesstraße B51 in südwestlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit dem Fliessgewässer „Dadau“ in Cornau.

Die südliche Grenze des Beobachtungsgebietes verläuft dann von dort aus zunächst entlang der „Dadau“, später entlang eines Seitenarmes der Dadau in westlicher Richtung über den Goseweg bis zum Aschener Ortsteil Apwisch und von dort entlang der Straßen „Lehmweg“ und „Aschener Straße“ (Kreisstraße K30) bis zum Schnittpunkt der K30 mit der Bundesstraße B69, von dort weiter entlang dieser in südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der B69 mit dem Fluss „Hunte“ dann an dieser entlang bis zum Schnittpunkt mit dem Fluss „Beeke“, dann entlang der „Beeke“ in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der „Beeke“ mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta.

Die westliche und nördliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes bildet die Kreisgrenze zum Landkreis Vechta ab, sie führt entlang dieser in nordöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta mit der Straße „Rüssen“ bei „Klünenmoor“.

2021 4 15

Landkreis Diepholz

Die östliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes auf dem Gebiet des Landkreises Diepholz verläuft vom Schnittpunkt der Landesstraße L344 mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta bei Rödenbeck aus zunächst entlang dieser und dann entlang der Straße „Peperweg“ in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Bundesstraße B51, dann diese entlang in südwestlicher Richtung bis zur Straße „Dreeker Kirchweg“ und diesen entlang in südlicher Richtung bis zur „Rechterner Straße“, dann diese entlang in nordöstlicher Richtung, später südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit dem Fließgewässer „Hunte“ und an diesem entlang in nordöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit dem Fließgewässer „Wagenfelder Aue“ und die „Wagenfelder Aue“ entlang in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Am Fuhrenkamp“. Weiter geht es entlang der Straße „Am Fuhrenkamp“ in südwestlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Heerweg“ in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „In den Bergen“ und diese entlang in südwestlicher Richtung bis zur Straße „Im Müllergarten“ und diese entlang in südlicher Richtung bis zur Bundesstraße B214.

Weiter geht es entlang der Bundesstraße B214 in östlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Landesstraße L344 und diese entlang in südlicher Richtung bis zur Bundesstraße B239 und diese entlang südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Landesstraße L345 und diese entlang in südwestlicher, später westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Bundesstraße B51 und diese entlang in nördlicher Richtung bis zur Straße „Thiemannshof“ und diese entlang in südwestlicher Richtung bis zum Ufer des Dümmers. Weiter geht es entlang der Uferlinie in nordwestlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Landkreisgrenze Landkreis Vechta.

Die westliche und nördliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes bildet die Kreisgrenze zum Landkreis Vechta ab, sie führt entlang dieser in nordöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Landesstraße L344 bei Rödenbeck.

2021 4 15

Landkreis Diepholz

Die nördliche Begrenzung des Sperrbezirkes verläuft vom Schnittpunkt der „Lohner Straße“ mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta entlang dieser in östlicher Richtung, weiter entlang der Straßen „Ahornweg“, „Apwischer Straße“ und „Goseweg“, von dort weiter in östlicher Richtung entlang des Seitenarmes des Fließgewässers „Dadau“ bis zur Straße „Poggenburger Damm“.

Die östliche Begrenzung verläuft dann entlang der Straße „Poggenburger Damm“ in südöstlicher Richtung weiter über die Straßen „Holzkamp“ und „Zum Stau“ bis zum Schnittpunkt mit der Bundesstraße B51 und diese entlang in nordöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der „Wetscher Straße“, dieser entlang südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Am Sandsteeg“ und an dieser Straße entlang in südlicher Richtung bis zur „Sankt-Hülfer-Straße“ und diese entlang südöstlicher Richtung bis zur „Wetscher-Hardter-Straße“ und diese entlang bis zur Bundesstraße 214.

Weiter führt die Begrenzung entlang der Bundesstraße 214 in westlicher Richtung bis zur Abzweigung „Sulinger Straße“ und diese entlang bis zum Schnittpunkt mit der „Sankt-Hülfer-Bruchstraße“ und diese entlang in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Bürger Fuhren“.

Die südliche Begrenzung verläuft von dort entlang der Straße „Bürger Fuhren“ bis zum Schnittpunkt mit dem „Triftweg“, diesen entlang in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Fladdermanns Busch“ und diese Straße entlang in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit dem Fließgewässer „Strohte“, weiter entlang der Fließgewässer „Strohte“ und „Lohne“ bis zum Schnittpunkt der „Lohne“ bis zur Straße „Maschstraße“ und weiter diese entlang in westlicher Richtung bis zur „Dr.-Jürgen-Ulderup-Straße“ und diese entlang in nördlicher Richtung über den „Junkernhäuser Weg“ bis zum Schnittpunkt mit der Bundesstraße B214 weiter geht es entlang der Bundesstraße B214 in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta.

Die westliche Begrenzung des Sperrbezirks bildet die Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta ab und führt entlang dieser in nördlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta mit der „Lohner Straße“.

Nuo 2021 4 7 iki 2021 4 15

Landkreis Diepholz

Die östliche und südliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes auf dem Gebiet des Landkreises Diepholz verläuft vom Schnittpunkt des Fließgewässers „Dadau“ mit der Straße „Poggenburger Damm“ im Bereich „Boller Moor“ bei Aschen aus entlang der Straße „Poggenburger Damm“ in südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße K 30, die Kreisstraße K30 entlang in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der „Ossenbecker Straße“ und diese entlang in südlicher Richtung über den „Falkenhardter Weg“ bis zum Schnittpunkt mit der Bundesstraße B 69. Weiter geht es entlang der Bundesstraße B 69 in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit dem Fliessgewässer „Hunte“ und dann entlang der „Hunte“ in südlicher, später südwestlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der „Hunte“ mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta bei Graftlage- „Hemtewede“.

Die westliche und nördliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes bildet die Kreisgrenze zum Landkreis Vechta ab, sie führt entlang dieser in nördlicher, später nordöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta mit dem Fließgewässer „Dadau“ und dann die „Dadau“ entlang bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Poggenburger Damm“.

2021 4 19

Landkreis Diepholz

Die nördliche und östliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes auf dem Gebiet des Landkreises Diepholz verläuft vom Schnittpunkt des Fließgewässers „Dadau“ mit der Bundesstraße B69 an der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta aus entlang des Fliessgewässers „Dadau“ in östlicher, später südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der „Dadau“ mit der Straße „Poggenburger Damm“ und weiter entlang dieser Straße in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt des Nebenarmes der „Dadau“.

Die südliche Begrenzung verläuft entlang dieses Fliessgewässers in westlicher Richtung über den „Goseweg“ bis zum Aschener Ortsteil „Apwisch“ und weiter entang der „Apwischer Straße“ dem „Ahornweg“ und der „Lohner Straße“ (Kreisstraße K30) in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der Kreisstraße K30 mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta.

Die westliche und nördliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes bildet von dort aus die Kreisgrenze zum Landkreis Vechta ab, sie führt entlang dieser in nördlicher, später nordöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta mit der Bundesstraße B69.

2021 4 20

Landkreis Emsland

Kreisgrenze Marka / Zum Hünengrab - Bischofsbrücker Weg - Peheimer Straße - Gehlenberger Weg - Kreisgrenze

2021 4 17

Landkreis Helmstedt

Im Westen beginnend an der Bundesstraße 1 (B1) an der Kreisgrenze zwischen dem Landkreis Helmstedt und dem Landkreis Wolfenbüttel, der Kreisgrenze Richtung Norden folgend bis zur Bahnlinie. Dieser ostwärts folgend bis zum Bahnübergang in der Feldmark zwischen den Ortsteilen Bornum und Lauingen. Dem Feldweg folgend bis zur südlichen Waldgrenze des „Rieseberg“. Der Waldkante östlich folgend bis zur Kreisstraße (K) 5. Dieser in Richtung der Ortschaft Lauingen bis zur Kreuzung mit der K 4 folgend, dann der K4 in Richtung Norden bis zum nächsten Feldweg auf der rechten Straßenseite folgend. Dem Feldweg bis zum westlichen Rand des Waldgebietes „Rieseberger Moor“ folgend. Das „Rieseberger Moor“ südlich umlaufend bis zur Landesstraße (L) 290. Über die L 290 hinweg der K 8 folgend bis zum Abzweig der K 9 Richtung Schoderstedt. Der K 9 folgend bis zur Kreuzung mit der Landstraße (L) 644. Dabei werden die Ortschaften Schoderstedt und Rottorf jeweils an ihren östlichen Grenzen umgangen. Der L 644 Richtung der Ortschaft Schickelsheim folgend. Die Ortschaft Schickelsheim wird weitergehend nördlich und östlich umgangen. Der L 644 weiter folgend bis zum Abzweig der K 13 in Richtung der Ortschaft Süpplingen. Die Ortschaft Süpplingen westlich umlaufendund dann der K 13 weiter folgend bis zur Ortschaft Frellstedt. Die Ortschaft Frellstedt ebenfalls westlich umlaufend der K 13 weiter folgend bis zur Ortschaft Warberg. Die Ortschaft Warberg ebenfalls westlich umlaufend bis zur Straße „Elmgarten“. Der Straße „Elmgarten“ ortsauswärts Richtung Waldkante des Elm folgend (Wirtshaus Elmgarten). Den Elm an seiner äußeren Kante umlaufend folgen bis diese an ihrer südlichen Spitze auf die Bundesstraße (B) 82 trifft. Der B 82 in östlicher Richtung folgend bis zur Ortschaft Wobeck. Die Ortschaft Wobeck südlich umlaufend bis zur K 27. Der K 27 folgend bis zum „Bremsenbach“. Dem Bremsenbach in östlicher Richtung folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Wolfenbüttel.

Ein separater Teil des Beobachtungsgebiets beginnt an der Kreisgrenze zwischen dem Landkreis Wolfenbüttel und dem Landkreis Helmstedt an der K 54 in Richtung der Ortschaft Ingeleben. Die Ortschaft Ingeleben westlich umlaufend bis zur K 27. Der K 27 südlich folgend bis zur Kreuzung „Lange Trift“. Dem Feldweg in östlicher Richtung in gerader Linie folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Wolfenbüttel.

2021 4 3

Landkreis Oldenburg

Das Anschlussbeobachtungsgebiet umfasst das gesamte Gebiet der Gemeinde Wardenburg.

Darüber hinaus sind Teile der Gemeinde Großenkneten betroffen. Nachfolgend wird daher lediglich der Grenzverlauf des Anschlussbeobachtungsgebietes in der Gemeinde Großenkneten näher beschrieben.

Verlauf Anschlussbeobachtungsgebiet in der Gemeinde Großenkneten:

Ausgangspunkt des Anschlussbeobachtungsgebietes ist im Norden der Gemeinde Großenkneten der Schnittpunkt der Gemeindegrenze Wardenburg/ Großenkneten und die Bahntrasse in der Bauerschaft Sannum

Von dort die Bahntrasse Richtung Cloppenburg durch Huntlosen/ Hosüne und Döhlen bis zur Querung der L871 (Döhler Straße) zwischen Döhlen und Großenkneten

Der L871 nach Großenkneten zum Kreuzungsbereich der Moorbeker Straße (K238) folgen

Anschließend über die Moorbeker Straße und Hageler Straße durch Hagel in direkter Verbindung durch den Wirtschaftsweg zum Hageler Bach folgen

Über den Hageler Bach flussabwärts auf die Gemeinde- bzw. Stadtgrenze Großenkneten/ Wildeshausen Höhe Kleines Moor (Bauerschaft Heinefelde)

Von dort der Gemeinde- bzw. Stadtgrenze Großenkneten/ Wildeshausen südlich über die Wildeshauser Straße/ Ahlhorner Straße und Autobahn A1 zur Kreisgrenze Oldenburg/ Vechta an der Aue folgen

Anschließend der Kreisgrenze Oldenburg/ Vechta mit Übergang zur Kreisgrenze Oldenburg/ Cloppenburg und der Gemeindegrenze Wardenburg/ Großenkneten im Uhrzeigersinn entlang zum Ausgangspunkt des Anschlussbeobachtungsgebietes

2021 4 20

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt des Anschlussbeobachtungsgebietes ist im Westen der Gemeinde Hude der Schnittpunkt der Kreis- bzw. Stadtgrenze Landkreis Oldenburg/ Stadt Oldenburg und die Autobahn A28 in Tweelbäke-Ost

Der A28 Richtung Delmenhorst bis Querung der Bremer Straße (L868) folgen

Von dort der L868 Richtung Hude mit Übergang zur K343 in Hurrel nach Kirchkimmen bis die Autobahn A28 querend

Weiter der A28 Richtung Groß Mackenstedt bis zur Kreis- bzw. Stadtgrenze Landkreis Oldenburg/ Stadt Delmenhorst

Anschließend der Kreis- bzw. Stadtgrenze Landkreis Oldenburg/ Stadt Delmenhorst nördlich mit Übergang zur Kreisgrenze Wesermarsch/ Oldenburg westlich und der Kreis- bzw. Stadtgrenze Landkreis Oldenburg/ Stadt Oldenburg südlich entlang zum Ausgangspunkt des Anschlussbeobachtungsgebietes

2021 4 11

Landkreis Oldenburg

Das Anschlussbeobachtungsgebiet umfasst das gesamte Gebiet der Gemeinden Wardenburg und Großenkneten.

2021 4 20

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt ist im Westen der Schnittpunkt der Kreisgrenze Cloppenburg/ Oldenburg an der Lethe und die Cloppenburger Straße in Ahlhorn

Von dort der Cloppenburger Straße Richtung Wildeshausen bis zum Ende des Waldes (südlich der Cloppenburger Straße gelegen) in unmittelbarer Nähe der Zuwegung zu den Kalksandsteinwerken folgen

Am Rande des Waldes entlang zur Straße Großer Esch am Gut Lethe

Über die Straßen Großer Esch und Ortmoorweg auf die Vechtaer Straße (L870)

Der L870 Richtung Schneiderkrug am Rande des Flugplatzes Ahlhorn entlang bis zum Forst an der Straße am Scheidewald

Am Rande des Forstes entlang zur Kreisgrenze Oldenburg/ Cloppenburg

Anschließend der Kreisgrenze Oldenburg/ Cloppenburg im Uhrzeigersinn entlang zum Ausgangspunkt des Sperrbezirkes

Nuo 2021 4 14 iki 2021 4 20

Stadt Oldenburg

Ausgangspunkt des Anschlussbeobachtungsgebietes ist der Schnittpunkt zur Kreisgrenze des Landkreises Ammerland auf Höhe Wildenlohsdamm / Lerchenstraße

dem Verlauf Wildenlohsdamm in südwestlicher Richtung bis zur Kreuzung Edewechter Landstraße folgend

von der Edewechter Landstraße weiter in östlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Thomasburg

dem Verlauf Thomasburg in südlicher Richtung weiter folgend bis zur Kreuzung Sandfurter Weg

dem Verlauf Sandfurter Weg in nord-östlicher Richtung bis zur Abzweigung Dannenbuschweg folgend

dem gesamten Verlauf des Dannenbuschwegs folgend bis zum Übergang in den Schnepfenweg

dem gesamten Verlauf des Schnepfenwegs bis zum Übergang auf den Hausbäker Weg folgend

auf den Hausbäker Weg abbiegend weiter in östlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kasperbäke folgend

dem Verlauf der Kasperbäke folgend bis zum Übergang in die Hausbäke

dem Verlauf der Hausbäke in nord-östlicher Richtung, entlang der nördlichen Uferseite des Blesshuhnteichs weiter folgend bis zum Schnittpukt mit der Hundsmühler Straße

auf die Hundsmühler Straße abbiegend in südlicher Richtung weiter folgend bis zur Abzweigung in den Sodenstich

dem gesamten Verlauf des Sodenstichs bis zum Übergang auf den Marschweg weiter folgend

vom Marschweg abbiegend auf die Autobahnauffahrt A28 in Richtung Bremen folgend

von der A28 Richtung Bremen auf die A 29 Richtung Wilhelmshaven bis zur Abfahrt Oldenburg-Hafen weiter folgend

von der Abfahrt Oldenburg-Hafen auf die Holler Landstraße in süd-östlicher Richtung abbiegend

der Holler Landstraße in süd-östlicher Richtung bis zur Abzweigung Klostermark folgend

dem Verlauf Klostermark weiter folgend bis zum Übergang Neuer Weg

dem gesamten Verlauf Neuer Weg in nord-östlicher Richtung folgend bis zum Schnittpunkt mit der Stadtgrenze (Bereich Iprump)

dem Verlauf der Stadtgrenze in nördlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisgrenze des LK Ammerlandes weiter folgend (Verlauf entlang der Bornhorster Huntewiesen)

2021 4 18

Stadt Oldenburg

Ausgangspunkt des Anschlusssperrbezirks ist der Schnittpunkt zur Kreisgrenze des Landkreises Ammerland auf Höhe Heinrich-Kunst-Weg / Ammerlandstraße

dem Straßenverlauf der Ammerlandstraße in süd-östlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Karpfenweg

dem Verlauf Karpfenweg weiter folgend in nördlicher Richtung bis zur Abbiegung in den Karuschenweg

dem gesamten Verlauf Karuschenweg bis zum Übergang auf die Ofenerdieker Straße folgend

dem Verlauf der Ofenerdieker Straße in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Kreuzung Am Strehl

dem Verlauf Am Strehl in süd-östlicher Richtung bis zur Abbiegung Süderdiek weiter folgend

dem gesamten Verlauf des Süderdiek bis zum Übergang auf den Immenweg weiter folgend

dem gesamten Verlauf des Immenweg in nord-östlicher Richtung bis zum Übergang auf den Schafjückenweg weiter folgend

dem Schafjückenweg in nördlicher Richtung parallel zur A 293 weiter folgend bis zum Übergang auf die Straße Am Ende

der Straße Am Ende in westlicher Richtung bis zur Kreuzung mit der Wahnbäke weiter folgend

der Wahnbäke entlang in nord-westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Kreisgrenze des Landkreises Ammerland (ca. in Höhe Nordring Haus-Nr. 69)

Nuo 2021 4 10 iki 2021 4 18

Landkreis Osnabrück

Hagerstraße ab Straße Zum Dreiländereck Richtung Norden bis Kreuzung Im Winkel

Ab Kreuzung Hagerstraße/Im Winkel Richtung Osten (nach rechts) folgend bis zur Kreuzung Brook

Brook folgend Richtung Osten (geradeaus) bis zur Versmolder Straße (L 100)

Versmolder Straße Richtung Norden (nach links) bis zur Kreuzung mit der Bielefelder Straße (L94)

Bielefelder Straße Richtung Osten (nach rechts) folgend, wird an der Gemeindegrenze Bad Laer/Bad Rothenfelde zum Niedersachsenring (L94)

Am Kreisel dritte Ausfahrt, Münstersche Straße bis Kreuzung Frankfurter Straße

Frankfurter Straße nach Süden (nach rechts) folgend bis zum ersten Kreisel

Dritte Ausfahrt Hannoversche Straße, bis zum ersten Kreisel

Erste Ausfahrt Bahnhofstraße bis zum ersten Kreisel

Dritte Ausfahrt Niedersachsenring (L94) bis zum ersten Kreise

Erste Ausfahrt Osnabrücker Straße, bis Kreuzung mit Meller Straße übergehend in Rechenbergstraße

Nördlich (nach links) auf Rechenbergstraße (L94) bis zur Kreuzung Rechenbergstraße/ Am Noller Bach

An Kreuzung Rechenbergstraße/ Am Noller Bach Richtung Osten auf Am Noller Bach, weiter Richtung Osten übergehend in Unter dem Kamp

An Kreuzung Unter dem Kamp/ In der Loh/ Nordring weiter Richtung Osten folgend auf Nordring bis zum Ende der Straße

Fußweg Nordring weiter Richtung Osten folgend bis Schützenstraße

Schützenstraße folgend Richtung Norden bis Waldweg Röwekamp, neben Waldgasthaus Röwekamp östlich in den Wald führend

Waldweg Röwekamp folgen bis Ende

Waldwirtschaftsweg (ohne Namen) Richtung Westen (links) folgen für 180 m bis Kreuzung mit Waldwanderweg rechter Hand (ohne Namen)

Waldwanderweg (ohne Namen) folgen (rechts) Richtung Norden bis auf Hermannsweg

Beschilderung Hermannsweg Richtung Osten folgen bis zur Kreisgrenze Landkreis Osnabrück/Kreis Gütersloh

2021 4 2

Landkreis Osnabrück

Melle: von Kreisgrenze Landkreis Osnabrück/ Kreis Minden- Lübbecke an Kreuzung Lammersbrink / Linker Berg Richtung Süden auf Lammersbrink für 400 m

Lammersbrink an Kreuzung Lammersbrink Richtung Westen folgen bis Kellenbergstraße

Kellenbergstraße Rtg. Süden bis Markendorfer Straße

Markendorfer Straße folgend Richtung Westen bis Kreuzung Markendorfer Straße/ Telgheide

Telgheide (K 202) folgend Rtg. Norden bis Kreuzung Huntetalstraße (L 83)/ Telgheide

L 83 folgend Rtg. Norden bis Kreuzung Am Bergsiek/ L 83

Am Bergsiek folgend Rtg. Westen bis Meesdorfer Straße (K 409)

K 409 Rtg. Norden folgend, wird zur Kalbsiekstraße

Bad Essen: Kalbsiekstraße folgend bis Kreuzung Kalbsiekstraße/ Hüseder Straße

Hüseder Straße folgend bis Kreuzung Hüseder Straße/ Hüseder Bruch

Hüseder Bruch folgend bis Kreuzung Hüseder Bruch/ Kokenrottstraße/ Maschweg

Maschweg folgend bis Kreuzung Maschweg/ Senfdamm

Maschweg weiter folgend bis Kreuzung Maschweg/ Bahnhofstraße

Bahnhofstraße folgend Rtg. Norden bis Kreuzung Bahnhofstraße/ Burgstraße

Burgstraße Rtg. Norden folgend bis Höhe Fluß Hunte

Fluß Hunte Rtg.Norden folgend bis Fluß- Kreuzung Hunte/ Wimmerbach

Fluß Hunte folgend Rtg. Westen bis zur Fluß- Kreuzung Hunte/ Bohmter Bach

Bohmte: Bohmter Bach folgend Rtg. Norden über die Kreuzung mit Leverner Straße (L81) hinweg, übergehend in die Straße Am Bohmter Bach

Auf Straße Am Bohmter Bach Richtung Norden (nach rechts), folgen bis Heideweg

Auf Heideweg Richtung Südwesten (nach links) bis Kreuzung mit Straße Am Fischteich (rechts)

Am Fischteich folgend bis Kreuzung mit Birkenstraße

Auf Birkenstraße Richtung Süden (nach links) bis Kreuzung mit Bürgermeister-Otto-Knapp-Straße/ Weidenstraße

Bürgermeister-Otto-Knapp-Straße folgend Richtung Westen (nach rechts) bis zur Kreuzung mit der Haldemer Straße (K401)

Haldemer Straße (K401) folgen Richtung Süden (nach links) bis Kreuzung mit Bremer Straße

Bremer Straße Richtung Norden (nach rechts) folgen bis zur Kreuzung mit Bremer Straße (B51), über die Kreuzung hinaus auf Bruchheide

Bruchheide folgen bis die Straße eine Rechtskurve macht und zu Im Hinterbruch wird

Im Hinterbruch Richtung Norden folgen bis Hunteburger Straße (K420)

Hunteburger Straße (K420) in südlicher Richtung (nach links) folgend bis zur Kreuzung mit der Nienkampstraße/Schäferstraße

Nienkampstraße in nördlicher Richtung (nach rechts) folgend bis zum Diepenauer Weg

Diepenauer Weg Richtung Westen (nach links) folgend, wird zur Diepenauer Straße