EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0386

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/386 2020 m. kovo 9 d. kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimo 2007/777/EB II priede pateikiamas trečiųjų šalių ir jų dalių, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą mėsos gaminius ir apdorotus skrandžius, pūsles ir žarnas, sąrašas ir iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priede pateikiamas trečiųjų šalių, teritorijų ar jų dalių, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą šviežią mėsą, sąrašas (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/1070

OJ L 73, 10.3.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/386/oj

10.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 73/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/386

2020 m. kovo 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimo 2007/777/EB II priede pateikiamas trečiųjų šalių ir jų dalių, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą mėsos gaminius ir apdorotus skrandžius, pūsles ir žarnas, sąrašas ir iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priede pateikiamas trečiųjų šalių, teritorijų ar jų dalių, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą šviežią mėsą, sąrašas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio įžanginį sakinį, 8 straipsnio 1 punkto pirmą pastraipą, 8 straipsnio 4 punktą ir 9 straipsnio 4 dalies c punktą,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 854/2004, nustatantį specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (2), ypač į jo 11 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendime 2007/777/EB (3) nustatytos, inter alia, gyvūnų ir visuomenės sveikatos taisyklės importuojant į Sąjungą, taip pat vežant per Sąjungą tranzitu bei sandėliuojant Sąjungoje tam tikrų mėsos produktų ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, apdorotų vienu iš būdų, nustatytų šio sprendimo II priedo 4 dalyje, siuntas (toliau – prekės). Be to, Sprendimo 2007/777/EB II priedo 3 dalyje pateiktas sąrašas trečiųjų šalių arba jų dalių, iš kurių leidžiama importuoti į Sąjungą išdžiovintą (džiovintą) mėsą ir pasterizuotus mėsos produktus, jeigu jie buvo apdoroti vienu iš to priedo 4 dalyje nurodytų būdų;

(2)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 206/2010 (4) nustatyti, inter alia, veterinarijos sertifikatų reikalavimai, taikomi įvežant į Sąjungą kanopinių gyvūnų šviežios mėsos siuntas. To reglamento II priedo 1 dalyje pateiktas trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių į Sąjungą galima importuoti tokias siuntas, sąrašas ir nustatytos specialiosios sąlygos, taikomos tokioms siuntoms iš tam tikrų trečiųjų šalių;

(3)

tam tikros Pietų Afrikos dalys yra nurodytos Sprendimo 2007/777/EB II priedo 1 ir 3 dalyse ir iš jų leidžiama importuoti į Sąjungą atitinkamai prekes ir išdžiovintą mėsą;

(4)

tam tikros Pietų Afrikos dalys taip pat yra nurodytos Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje ir iš jų leidžiama importuoti į Sąjungą tam tikrų naminių ir laukinių kanopinių gyvūnų, išskyrus arklinių šeimos gyvūnus, šviežios mėsos siuntas. Tačiau nuo 2011 m. šių rūšių gyvūnų šviežios mėsos importas yra sustabdytas dėl snukio ir nagų ligos padėties toje zonoje;

(5)

Sprendimu 2007/777/EB ir Reglamentu (ES) Nr. 206/2010 pripažįstamas trečiųjų šalių suskirstymas į regionus. Šiuose dviejuose teisės aktuose pateikiamas Pietų Afrikos teritorijos dalies aprašymas, kuriam priskirtas kodas „ZA-1“, su Pietų Afrikos valdžios institucijų pakeitimais, padarytais po snukio ir nagų ligos protrūkio 2011 m., nebėra tikslus;

(6)

Komisijos sprendimo 2011/163/ES (5) priede pateiktas trečiųjų šalių, kurių likučių ir medžiagų, esančių žmonėms vartoti skirtuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose, stebėsenos planus patvirtino Komisija, sąrašas. Pagal tą sprendimą į Sąjungą iš Pietų Afrikos neleidžiama importuoti visų rūšių gyvūnų mėsos produktų, išskyrus laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos produktus, nes Pietų Afrika neturi patvirtinto plano;

(7)

2017 m. vasario mėn. Komisija Pietų Afrikoje atliko auditą, siekdama įvertinti toje trečiojoje šalyje veikiančią gyvūnų sveikatos kontrolės sistemą, visų pirma susijusią su snukio ir nagų ligos kontrole (toliau – 2017 m. Komisijos auditas). Komisija nustatė, kad nors prekių, kurios tikrintos per auditą, gamybos kontrolės sistema iš esmės galėtų suteikti pakankamas garantijas, kad tos prekės gaminamos laikantis atitinkamų Sąjungos reikalavimų, sistemos veiksmingumas nukenčia dėl pastebėtų jos įgyvendinimo problemų, visų pirma susijusių su oficialios kontrolės vykdymu ir darbo vietų užpildymo sunkumais. Be to, sertifikavimo taisyklėmis ir principais apskritai suteikiamos garantijos, lygiavertės Sąjungos teisėje nustatytoms garantijoms, tačiau pastebėti jų įgyvendinimo trūkumai mažina jų patikimumą ir silpnina garantijas dėl kai kurių pareiškimų importo į Sąjungą sertifikatuose;

(8)

kadangi pagal Sprendimą 2011/163/ES iš Pietų Afrikos neleidžiama importuoti kanopinių gyvūnų šviežios mėsos ir mėsos produktų, taip pat atsižvelgiant į 2017 m. Komisijos audito išvadas, visų pirma į nepakankamas oficialios snukio ir nagų ligos kontrolės garantijas, ir siekiant išlaikyti Sąjungos teisės aktų aiškumą ir nuoseklumą, įrašas „ZA-1“, kuriuo aprašoma Pietų Afrikos teritorijos dalis, turėtų būti išbrauktas iš Pietų Afrikos įrašo Sprendimo 2007/777/EB II priedo 1 ir 3 dalyse ir iš Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje pateikiamo trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama importuoti šviežią kanopinių gyvūnų mėsą, sąrašo;

(9)

2018 m. birželio mėn., padedant Jungtinėms Tautoms (JT), Atėnai ir Skopjė pasiekė dvišalį susitarimą („Prespos susitarimas“) pakeisti JT laikiną nuorodą, taikytą buvusiai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai. Šį susitarimą jau ratifikavo abi šalys, o Šiaurės Makedonijos Respublika oficialiai pranešė ES apie jo įsigaliojimą;

(10)

todėl Sprendimo 2007/777/EB II priedas ir Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2007/777/EB II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. kovo 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206.

(3)  2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimas 2007/777/EB, nustatantis gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimus ir tam tikrų mėsos produktų ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, skirtų žmonių maistui, importo iš trečiųjų šalių sertifikatų pavyzdžius ir panaikinantis Sprendimą 2005/432/EB (OL L 312, 2007 11 30, p. 49).

(4)  2010 m. kovo 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 206/2010, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus gyvūnus ir šviežią mėsą, sąrašai ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL L 73, 2010 3 20, p. 1).

(5)  2011 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimas 2011/163/ES dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų planų patvirtinimo (OL L 70, 2011 3 17, p. 40).


I PRIEDAS

Sprendimo 2007/777/EB II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 dalyje iš Pietų Afrikos įrašo išbraukiama teritorijai ZA-1 skirta eilutė;

2)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos įrašas pakeičiamas šiuo Šiaurės Makedonijos įrašu:

„MK

Šiaurės Makedonijos Respublika

A

A

B

A

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX“

b)

išnaša (**) dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos išbraukiama;

3)

3 dalyje iš Pietų Afrikos įrašo išbraukiama teritorijai ZA-1 skirta eilutė.


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalis iš dalies keičiama taip:

iš ZA įrašo išbraukiama teritorijai ZA-1 skirta eilutė.


Top