EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2104

Komisijos reglamentas (ES) 2019/2104 2019 m. lapkričio 29 d. kuriuo dėl 1-ojo ir 8-ojo tarptautinių apskaitos standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (Tekstas svarbus EEE)

C/2019/8725

OJ L 318, 10.12.2019, p. 74–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2104/oj

10.12.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 318/74


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/2104

2019 m. lapkričio 29 d.

kuriuo dėl 1-ojo ir 8-ojo tarptautinių apskaitos standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1126/2008 (2) priimti tam tikri tarptautiniai standartai ir aiškinimai, galioję 2008 m. spalio 15 d.;

(2)

vykdydama savo projektą dėl geresnio informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose, kuriuo siekiama geriau pateikti finansinę informaciją finansinių ataskaitų vartotojams, 2018 m. spalio 31 d. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba paskelbė dokumentą „Sąvokos „reikšminga“ apibrėžtis (1-ojo TAS ir 8-ojo TAS pataisos)“, kad būtų aiškiau apibrėžta, kas yra „reikšminga“, ir įmonėms būtų lengviau priimti sprendimus dėl reikšmingumo, o finansinių ataskaitų aiškinamuosiuose raštuose atskleidžiama informacija būtų aktualesnė;

(3)

pasikonsultavusi su Europos finansinės atskaitomybės patariamąja grupe Komisija daro išvadą, kad 1-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) „Finansinių ataskaitų pateikimas“ ir 8-ojo TAS „Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“ pataisos atitinka Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytus priėmimo kriterijus;

(4)

todėl priėmus 1-ojo TAS ir 8-ojo TAS pataisas reikia iš dalies pakeisti 10-ąjį TAS „Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio“, 34-ąjį TAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ ir 37-ąjį TAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas“;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Apskaitos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1126/2008 priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1-asis TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“ iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede;

b)

8-asis TAS „Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“ iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede;

c)

10-asis TAS „Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio“ iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede;

d)

34-asis TAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede;

e)

37-asis TAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas“ iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Visos įmonės 1 straipsnyje nurodytas pataisas taiko ne vėliau kaip nuo pirmų savo finansinių metų, prasidedančių 2020 m. sausio 1 d. arba vėliau, pradžios.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. lapkričio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean Claude JUNCKER


(1)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(2)  2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (OL L 320, 2008 11 29, p. 1).


PRIEDAS

Sąvokos „reikšminga“ apibrėžtis

1-ojo TAS ir 8-ojo TAS pataisos

1-ojo TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“ pataisos

Dėl subjektų, kurie taiko 2018 m. „TFAS pateikiamų nuorodų į Konceptualiuosius pagrindus pataisas“, taisomas 7 straipsnis ir įterpiamas 139T straipsnis.

APIBRĖŽTYS

7.

...

Reikšminga

yra tokia informacija, kurios nepateikimas arba klaidingas ar neaiškus pateikimas pagrįstai tikėtina gali daryti įtaką sprendimams, kuriuos pagrindiniai bendrosios paskirties finansinių ataskaitų vartotojai priima remdamiesi tomis finansinėmis ataskaitomis, kuriose pateikiama finansinė informacija apie konkretų ataskaitas teikiantį ūkio subjektą.

Reikšmingumas priklauso nuo informacijos pobūdžio arba apimties, arba šių abiejų dalykų. Ūkio subjektas įvertina, ar informacija atskirai arba kartu su kita informacija yra reikšminga, atsižvelgdamas į visas savo finansines ataskaitas.

Informacija pateikiama neaiškiai, jeigu ji pateikiama tokiu būdu, kuris turėtų panašų poveikį pagrindiniams finansinių ataskaitų vartotojams kaip tos informacijos nepateikimas ar klaidingas pateikimas. Toliau pateikiama aplinkybių, dėl kurių reikšminga informacija gali būti pateikta neaiškiai, pavyzdžių:

a)

informacija apie reikšmingą straipsnį, sandorį ar kitą įvykį finansinėse ataskaitose yra atskleista, tačiau suformuluota neapibrėžtai ar neaiškiai;

b)

informacija apie reikšmingą straipsnį, sandorį ar kitą įvykį yra išbarstyta po visas finansines ataskaitas;

c)

nepanašūs straipsniai, sandoriai ar kiti įvykiai netinkamai agreguoti;

d)

panašūs straipsniai, sandoriai ar kiti įvykiai netinkamai išskaidyti ir

e)

finansinių ataskaitų suprantamumas sumažėja dėl to, kad nereikšminga informacija užgožia reikšmingą informaciją tokiu mastu, kad pagrindinis vartotojas negali nustatyti, kuri informacija yra reikšminga.

Vertindamas, ar pagrįstai tikėtina, kad informacija gali daryti įtaką sprendimams, kuriuos priima konkretaus ataskaitas teikiančio ūkio subjekto bendrosios paskirties finansinių ataskaitų pagrindiniai vartotojai, ūkio subjektas turi atsižvelgti į tų vartotojų ypatybes ir į savo paties aplinkybes.

Daug esamų ir potencialių investuotojų, skolintojų ir kitų kreditorių negali reikalauti, kad ataskaitas teikiantys ūkio subjektai jiems informaciją teiktų tiesiogiai, ir norėdami gauti daugumą jiems reikalingos finansinės informacijos turi kliautis bendrosios paskirties finansinėmis ataskaitomis. Todėl jie yra pagrindiniai vartotojai ir bendrosios paskirties finansinės ataskaitos yra pirmiausia skirtos jiems. Finansinės ataskaitos yra rengiamos vartotojams, kurie turi pakankamai žinių apie verslą ir ekonominę veiklą ir kruopščiai tikrina bei analizuoja informaciją. Kartais net gerai informuotiems ir kruopštiems vartotojams gali reikėti konsultanto pagalbos, kad suprastų informaciją apie sudėtingus ekonominius reiškinius.

...

ĮSIGALIOJIMO DATA

...

139T

2018 m. spalio mėn. paskelbtu dokumentu „Sąvokos „reikšminga“ apibrėžtis“ (1-ojo TAS ir 8-ojo TAS pataisos) pataisytas 1-ojo TAS 7 straipsnis ir 8-ojo TAS 5 straipsnis ir išbrauktas 8-ojo TAS 6 straipsnis. Ūkio subjektas turi taikyti tas pataisas perspektyviai metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2020 m. sausio 1 d. arba vėliau. Leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas tas pataisas taiko ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, jis turi atskleisti tą faktą.

8-ojo TAS „Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“ pataisos

Dėl subjektų, kurie taiko 2018 m. „TFAS pateikiamų nuorodų į Konceptualiuosius pagrindus pataisas“, taisomas 5 straipsnis. Išbraukiamas 6 straipsnis ir įterpiamas 54H straipsnis.

APIBRĖŽTYS

5.

...

Sąvoka reikšminga apibrėžta 1-ojo TAS 7 straipsnyje ir šiame standarte vartojama ta pačia reikšme.

...

6.

[Išbraukta]

...

ĮSIGALIOJIMO DATA

...

54H

2018 m. spalio mėn. paskelbtu dokumentu „Sąvokos „reikšminga“ apibrėžtis“ (1-ojo TAS ir 8-ojo TAS pataisos) pataisytas 1-ojo TAS 7 straipsnis ir 8-ojo TAS 5 straipsnis ir išbrauktas 8-ojo TAS 6 straipsnis. Ūkio subjektas turi taikyti tas pataisas perspektyviai metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2020 m. sausio 1 d. arba vėliau. Leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas tas pataisas taiko ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, jis turi atskleisti tą faktą.

Kitų TFAS ir leidinių pataisos

10-ojo TAS „Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio“ pataisos

Taisomas 21 straipsnis ir įterpiamas 23C straipsnis.

Nekoreguojantys įvykiai po ataskaitinio laikotarpio

21.

Jeigu nekoreguojantys įvykiai po ataskaitinio laikotarpio yra reikšmingi, pagrįstai tikėtina, kad jų neatskleidimas gali daryti įtaką sprendimams, kuriuos pagrindiniai bendrosios paskirties finansinių ataskaitų vartotojai priima remdamiesi tomis finansinėmis ataskaitomis, kuriose pateikiama finansinė informacija apie konkretų ataskaitas teikiantį ūkio subjektą. Atitinkamai ūkio subjektas apie kiekvieną reikšmingos kategorijos nekoreguojantį įvykį po ataskaitinio laikotarpio turi pateikti tokią informaciją:

a)

įvykio pobūdį ir

b)

šio įvykio finansinio poveikio įvertinimą arba pareiškimą, kad tokio įvertinimo atlikti neįmanoma.

...

ĮSIGALIOJIMO DATA

...

23C

2018 m. spalio mėn. paskelbtu dokumentu „Sąvokos „reikšminga“ apibrėžtis“ (1-ojo TAS ir 8-ojo TAS pataisos) pataisytas 21 straipsnis. Ūkio subjektas turi taikyti tas pataisas perspektyviai metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2020 m. sausio 1 d. arba vėliau. Leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas tas pataisas taiko ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, jis turi atskleisti tą faktą. Tas pataisas ūkio subjektas turi taikyti, kai jis taiko pataisas, susijusias su sąvokos „reikšminga“ apibrėžtimi 1-ojo TAS 7 straipsnyje ir 8-ojo TAS 5 ir 6 straipsniuose.

34-ojo TAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ pataisos

Taisomas 24 straipsnis ir įterpiamas 58 straipsnis.

Reikšmingumas

...

24.

1-ajame TAS apibrėžta reikšminga informacija ir reikalaujama atskirai atskleisti reikšmingus straipsnius, įskaitant, pavyzdžiui, nutraukiamą veiklą, o 8-ajame TAS „Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“ reikalaujama atskleisti apskaitinių įvertinimų keitimus, klaidas ir apskaitos politikos pakeitimus. Šie du standartai nepateikia kiekybinės reikšmingumo nuorodos.

...

ĮSIGALIOJIMO DATA

...

58.

2018 m. spalio mėn. paskelbtu dokumentu „Sąvokos „reikšminga“ apibrėžtis“ (1-ojo TAS ir 8-ojo TAS pataisos) pataisytas 24 straipsnis. Ūkio subjektas turi taikyti tas pataisas perspektyviai metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2020 m. sausio 1 d. arba vėliau. Leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas tas pataisas taiko ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, jis turi atskleisti tą faktą. Tas pataisas ūkio subjektas turi taikyti, kai jis taiko pataisas, susijusias su sąvokos „reikšminga“ apibrėžtimi 1-ojo TAS 7 straipsnyje ir 8-ojo TAS 5 ir 6 straipsniuose.

37-ojo TAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas“ pataisos

Taisomas 75 straipsnis ir įterpiamas 104 straipsnis.

Restruktūrizavimas

...

75.

Prieš ataskaitinio laikotarpio pabaigą vadovybės arba valdybos priimtas sprendimas atlikti restruktūrizavimą nesudaro konstruktyvaus įsipareigojimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, išskyrus tą atvejį, jeigu ūkio subjektas prieš ataskaitinio laikotarpio pabaigą:

a)

pradėjo įgyvendinti restruktūrizavimo planą arba

b)

įtaigiai informavo apie pagrindines restruktūrizavimo plano ypatybes suinteresuotas šalis, nes jos patikėjo, kad ūkio subjektas įvykdys restruktūrizavimą.

Jeigu ūkio subjektas pradeda įgyvendinti restruktūrizavimo planą arba apie pagrindines jo ypatybes informuoja suinteresuotas šalis tik po ataskaitinio laikotarpio, tada, remiantis 10-uoju TAS „Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio“, informacijos atskleidimas būtinas, jeigu restruktūrizavimas yra reikšmingas ir pagrįstai tikėtina, kad informacijos neatskleidimas gali daryti įtaką sprendimams, kuriuos pagrindiniai bendrosios paskirties finansinių ataskaitų vartotojai priima remdamiesi tomis finansinėmis ataskaitomis, kuriose pateikiama finansinė informacija apie konkretų ataskaitas teikiantį ūkio subjektą.

...

ĮSIGALIOJIMO DATA

...

104.

2018 m. spalio mėn. paskelbtu dokumentu „Sąvokos „reikšminga“ apibrėžtis“ (1-ojo TAS ir 8-ojo TAS pataisos) pataisytas 75 straipsnis. Ūkio subjektas turi taikyti tas pataisas perspektyviai metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2020 m. sausio 1 d. arba vėliau. Leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas tas pataisas taiko ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, jis turi atskleisti tą faktą. Tas pataisas ūkio subjektas turi taikyti, kai jis taiko pataisas, susijusias su sąvokos „reikšminga“ apibrėžtimi 1-ojo TAS 7 straipsnyje ir 8-ojo TAS 5 ir 6 straipsniuose.


Top