EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1851

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1851 2019 m. gegužės 28 d. kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindinių pozicijų vienarūšiškumo techniniais reguliavimo standartais (Tekstas svarbus EEE)

C/2019/3785

OJ L 285, 6.11.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

?: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1851/oj

6.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/1851

2019 m. gegužės 28 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindinių pozicijų vienarūšiškumo techniniais reguliavimo standartais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB ir 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 20 straipsnio 14 dalies trečią pastraipą ir 24 straipsnio 21 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

kad, vadovaujantis Reglamento (ES) 2017/2402 tikslais, investuotojų atliekamas išsamus patikrinimas būtų patikimas ir būtų sudarytos geresnės sąlygos jiems įvertinti pagrindinę riziką, pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindinių pozicijų rizikos profiliai turėtų būti panašūs. Todėl būtina išdėstyti vienodus konkrečios pagrindinių pozicijų grupės vienarūšiškumo nustatymo kriterijus;

(2)

pagrindinių pozicijų grupę laikyti vienarūše reikėtų tik tuomet, jei ji apima vienos turto rūšies pozicijas. Todėl reikėtų nustatyti atskiras turto rūšis, kad prie jų būtų galima atitinkamai priskirti pozicijas. Pagal rinkos praktiką jau yra nustatytos nusistovėjusios turto rūšys siekiant nustatyti tam tikros pagrindinių pozicijų grupės vienarūšiškumą. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad nebūtų ribojamos finansinės inovacijos ir nebūtų trukdoma esamai rinkos praktikai, taip pat reikėtų suteikti galimybę tam tikras pagrindinių pozicijų grupes, neatitinkančias vienos iš tų nusistovėjusių turto rūšių, laikyti viena turto rūšimi pagal vidines metodikas ir parametrus, kuriuos nuosekliai taiko iniciatorius arba rėmėjas. Be to, gali būti, kad viena pozicija galėtų būti priskirta prie kelių turto rūšių. Vis dėlto visos konkretaus pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio pagrindinės pozicijos turėtų priklausyti tai pačiai turto rūšiai;

(3)

kreditavimo standartai yra skirti kredito rizikai, susijusiai su pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindinėmis pozicijomis, vertinti ir dėl to yra naudingi tų pozicijų vienarūšiškumo rodikliai. Todėl panašių kreditavimo standartų taikymas turėtų būti rodiklis, kad pagrindinių pozicijų grupės rizikos profiliai yra panašūs, o nepanašių kreditavimo standartų taikymas gali lemti pozicijas, kurių rizikos profiliai yra iš esmės skirtingi, net jei visi tokie kreditavimo standartai yra aukštos kokybės;

(4)

pagrindinių pozicijų valdymas, įskaitant iš pagrindinių pozicijų specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjekto turto dalyje gautinų pinigų sumų stebėseną, rinkimą ir administravimą, turi esminį poveikį pinigų srautams, kurių tikimasi iš tų pagrindinių pozicijų, ir dėl to investuotojams padeda rengti pinigų srautų prognozes ir sudaro sąlygas turėti statistiškai patikimas prielaidas, susijusias su mokėjimo ir įsipareigojimų nevykdymo požymiais. Nesvarbu, ar valdymą administruoja iniciatorius, iniciatoriai ir trečiasis asmuo arba tretieji asmenys, pagrindinių pozicijų grupės valdymo administravimas taikant panašias procedūras, sistemas ir valdymą turėtų būti būtina sąlyga, kad pagrindinių pozicijų grupę būtų galima pripažinti vienarūše. Todėl grupės pagrindinėms pozicijoms turėtų būti taikomos pakankamai panašios valdymo procedūros, kad investuotojas galėtų patikimai įvertinti valdymo poveikį pagal panašius parametrus;

(5)

tam tikrų turto rūšių atveju investuotojai gali neturėti galimybės tinkamai įvertinti pagrindinių pozicijų grupės pagrindinės rizikos remdamiesi tik panašių valdymo ir kreditavimo standartų taikymu. Todėl siekiant užtikrinti, kad vienarūšiškumo vertinimas būtų tikslus, kai kurioms turto rūšims reikėtų taikyti tam tikrus veiksnius. Todėl iniciatorius arba rėmėjas kiekvienu konkrečiu atveju turėtų taikyti vieną ar daugiau atitinkamų veiksnių, atsižvelgdamas į pakeitimo vertybiniais popieriais rūšį (t. y. ne ABCP ar ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais), konkrečiai pagrindinių pozicijų grupei būdingus požymius ir tai, ar investuotojai turi galimybę įvertinti susidariusios grupės pagrindinę riziką pagal bendras metodikas ir parametrus. Tačiau kredito priemonių fiziniams asmenims, skirtų asmeninio, šeimos ar namų ūkių vartojimo reikmėms, ir iš prekybos gautinų sumų turto rūšys iš esmės yra laikomos pakankamai vienarūšėmis, jei kartu taikomi panašūs kreditavimo standartai ir valdymo procedūros. Toms turto rūšims taikant papildomus reikalavimus vienarūšiškumo veiksnių forma vertybiniais popieriais pakeistuose portfeliuose susidarytų per didelė koncentracija. Todėl toms turto rūšims taikyti vienarūšiškumo veiksnius nereikalaujama;

(6)

jei pagrindinių pozicijų požymiai, susiję su vienarūšiškumo sąlygomis, įskaitant vienarūšiškumo veiksnius, pasikeičia dėl priežasčių, kurių iniciatorius arba rėmėjas nekontroliuoja, ir ne dėl iniciatoriaus padarytos klaidos, to nereikėtų laikyti poveikiu grupės vienarūšiškumui, jei pozicijos kitais aspektais šio reglamento reikalavimus atitiko pakeitimo vertybiniais popieriais inicijavimo metu ir toks pasikeitimas įvyko po pakeitimo vertybiniais popieriais inicijavimo. Turint omenyje tai, kad pagrindinių pozicijų vienarūšiškumo nustatymo sąlygos yra aktualios ir ABCP, ir ne ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriams, abiejų rūšių pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriams turėtų būti taikomos vienodos nuostatos, nepaisant atskirų vienarūšiškumo veiksnių, kurie gali būti aktualūs tik tam tikros turto rūšies ABCP arba ne ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriams;

(7)

kadangi šio reglamento nuostatomis reguliuojamas ir ABCP, ir ne ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais sandorių vienarūšiškumas, jos glaudžiai susijusios tarpusavyje. Siekiant užtikrinti šių nuostatų, kurios turėtų įsigalioti vienu metu, suderinamumą ir sudaryti sąlygas visapusiškai jas apžvelgti ir su jomis susipažinti vienoje vietoje asmenims, kuriems taikomos šios prievolės, tikslinga abu techninius reguliavimo standartus dėl vienarūšiškumo, kurių reikalaujama Reglamentu (ES) 2017/2402, pateikti viename reglamente. Šis reglamentas grindžiamas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos Europos bankininkystės institucija pateikė Komisijai;

(8)

prieš pateikdama techninių standartų projektus, kuriais grindžiamas šis reglamentas, Europos bankininkystės institucija glaudžiai bendradarbiavo su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EDPPI). Ji taip pat surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas susijusias sąnaudas ir naudą bei paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (2) 37 straipsnį, nuomonės,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagrindinių pozicijų vienarūšiškumas

Taikant Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 8 dalį ir 24 straipsnio 15 dalį laikoma, kad pagrindinės pozicijos yra vienarūšės, jei laikomasi visų šių sąlygų:

a)

jos atitinka vieną iš šių turto rūšių:

i)

būsto paskolos, kurios yra arba užtikrintos viena ar daugiau gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipotekų, arba visapusiškai užtikrintos reikalavimus atitinkančio užtikrinimo teikėjo, kuris yra vienas iš nurodytųjų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (3) 201 straipsnio 1 dalyje, ir atitinka 2 arba aukštesnį kredito kokybės žingsnį, kaip nustatyta to reglamento trečios dalies II antraštinės dalies 2 skyriuje;

ii)

komercinės paskolos, kurios yra užtikrintos viena ar daugiau komercinės paskirties nekilnojamojo turto, įskaitant biurus ar kitas komercinės paskirties patalpas, hipotekų;

iii)

kredito priemonės, teikiamos fiziniams asmenims asmeninio, šeimos ar namų ūkių vartojimo reikmėms;

iv)

kredito priemonės, įskaitant paskolas ir nuomą, teikiamos visų rūšių įmonėms ar bendrovėms;

v)

automobilių paskolos ir nuoma;

vi)

iš kredito kortelių gautinos sumos;

vii)

iš prekybos gautinos sumos;

viii)

kitos pagrindinės pozicijos, kurias iniciatorius arba rėmėjas laiko sudarančiomis atskirą turto rūšį pagal vidines metodikas ir parametrus;

b)

jos yra kredituojamos pagal standartus, kuriais vadovaujantis taikomi panašūs susijusios kredito rizikos vertinimo metodai;

c)

jos yra valdomos pagal panašias specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjekto turto dalyje gautinų pinigų sumų stebėsenos, rinkimo ir administravimo procedūras;

d)

taikomi vienas ar daugiau vienarūšiškumo veiksnių pagal 2 straipsnį.

Taikant šio straipsnio a punktą, jei pagrindinė pozicija atitinka daugiau nei vieną turto rūšį, ta pozicija tame pakeitimo vertybiniais popieriais sandoryje priskiriama tik prie vienos turto rūšies.

Bet kokie grupės, kuri laikoma vienarūše pagal šį reglamentą, pagrindinių pozicijų pokyčiai tokiam vienarūšiškumui poveikio neturi, jei tie pokyčiai atsiranda dėl priežasčių, kurių iniciatorius arba rėmėjas nekontroliuoja.

2 straipsnis

Vienarūšiškumo veiksniai

1.   1 straipsnio a punkto i papunktyje nurodytos turto rūšies vienarūšiškumo veiksniai yra šie:

a)

užstato teisių prioritetas, kai pagrindinių pozicijų grupę sudaro tik vienos iš šių:

i)

paskolos, užtikrintos pirmo prioriteto užstato teisėmis į gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą;

ii)

paskolos, užtikrintos mažesnio ir visomis didesnio prioriteto teisėmis į tą patį gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą;

iii)

paskolos, užtikrintos mažesnio prioriteto užstato teisėmis į gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą;

b)

gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto rūšis, kai grupę sudaro tik vienos iš toliau nurodytų rūšių turtas:

i)

pajamų teikiantis turtas;

ii)

pajamų neteikiantis turtas;

c)

jurisdikcija, kai grupę sudaro pozicijos, užtikrintos gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu, esančiu toje pačioje jurisdikcijoje.

2.   1 straipsnio a punkto ii papunktyje nurodytos turto rūšies vienarūšiškumo veiksniai yra šie:

a)

užstato teisių prioritetas, kai grupę sudaro tik vienos iš toliau nurodytų rūšių pagrindinės pozicijos:

i)

paskolos, užtikrintos pirmo prioriteto užstato teisėmis į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą;

ii)

paskolos, užtikrintos mažesnio ir visomis didesnio prioriteto teisėmis į tą patį komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą;

iii)

paskolos, užtikrintos mažesnio prioriteto užstato teisėmis į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą;

b)

komercinės paskirties nekilnojamojo turto rūšis, kai grupę sudaro tik vienos iš toliau nurodytų rūšių turtas:

i)

biurų pastatai;

ii)

mažmeninės prekybos vietos;

iii)

ligoninės;

iv)

saugyklos;

v)

viešbučiai;

vi)

pramoninės paskirties nekilnojamasis turtas;

vii)

kitos konkrečios rūšies komercinės paskirties nekilnojamasis turtas;

c)

jurisdikcija, kai grupę sudaro pagrindinės pozicijos, užtikrintos turtu, esančiu toje pačioje jurisdikcijoje.

3.   1 straipsnio a punkto iv papunktyje nurodytos turto rūšies vienarūšiškumo veiksniai yra šie:

a)

įsipareigojančiojo asmens rūšis, kai grupę sudaro tik vienos iš toliau nurodytų rūšių įsipareigojantieji asmenys:

i)

labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės;

ii)

kitų rūšių įmonės ir bendrovės;

b)

jurisdikcija, kai grupę sudaro tik vienos iš toliau nurodytų rūšių pagrindinės pozicijos:

i)

pozicijos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu, esančiu toje pačioje jurisdikcijoje;

ii)

pozicijos įsipareigojančiųjų asmenų, gyvenančių toje pačioje jurisdikcijoje, atžvilgiu.

4.   1 straipsnio a punkto v papunktyje nurodytos turto rūšies vienarūšiškumo veiksniai yra šie:

a)

įsipareigojančiojo asmens rūšis, kai grupę sudaro pagrindinės pozicijos, kurių įsipareigojantieji asmenys yra tik vienos iš šių rūšių:

i)

fiziniai asmenys;

ii)

labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės;

iii)

kitų rūšių įmonės ir bendrovės;

iv)

viešojo sektoriaus subjektai;

v)

finansų įstaigos;

b)

jurisdikcija, kai grupę sudaro pagrindinės pozicijos įsipareigojančiųjų asmenų, gyvenančių toje pačioje jurisdikcijoje, atžvilgiu.

5.   1 straipsnio a punkto vi papunktyje nurodytos turto rūšies vienarūšiškumo veiksniai yra šie:

a)

įsipareigojančiojo asmens rūšis, kai grupę sudaro pagrindinės pozicijos, kurių įsipareigojantieji asmenys yra tik vienos iš šių rūšių:

i)

fiziniai asmenys;

ii)

labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės;

iii)

kitų rūšių įmonės ir bendrovės;

iv)

viešojo sektoriaus subjektai;

v)

finansų įstaigos;

b)

jurisdikcija, kai grupę sudaro pagrindinės pozicijos įsipareigojančiųjų asmenų, gyvenančių toje pačioje jurisdikcijoje, atžvilgiu.

6.   1 straipsnio a punkto viii papunktyje nurodytos turto rūšies vienarūšiškumo veiksniai yra bet kurie iš šių:

a)

įsipareigojančiojo asmens rūšis;

b)

užstato teisių prioritetas;

c)

nekilnojamojo turto rūšis;

d)

jurisdikcija.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2017 12 28, p. 35.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(3)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).


Top