Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1715

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1715 2019 m. rugsėjo 30 d. kuriuo nustatomos oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemos ir jos sudedamųjų dalių veikimo taisyklės (IMSOC reglamentas) (Tekstas svarbus EEE)

C/2019/7005

OJ L 261, 14.10.2019, p. 37–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj

14.10.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 261/37


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1715

2019 m. rugsėjo 30 d.

kuriuo nustatomos oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemos ir jos sudedamųjų dalių veikimo taisyklės (IMSOC reglamentas)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 13 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (2), ypač į jo 51 straipsnį,

atsižvelgdama į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai (3) (Gyvūnų sveikatos teisės aktas), ypač į jo 23 straipsnio pirmos pastraipos c punktą,

atsižvelgdama į 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (4), ypač į jo 104 straipsnio pirmos pastraipos a, b ir c punktus,

atsižvelgdama į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (5) (Oficialios kontrolės reglamentas), ypač į jo 58 straipsnio pirmos pastraipos a punktą, 75 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a, b ir c punktus, 90 straipsnio pirmos pastraipos f punktą, 102 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos a ir b punktus, 103 straipsnio 6 dalį ir 134 straipsnio pirmos pastraipos a–g punktus,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2017/625, be kita ko, nustatomos valstybių vykdytinos į Sąjungą įvežamų gyvūnų ir prekių oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos vykdymo taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti tinkamą žemės ūkio maisto produktų grandinės teisės aktų taikymą;

(2)

jame reikalaujama, kad Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, sukurtų ir tvarkytų kompiuterinę oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemą (toliau – IMSOC), skirtą su oficialia kontrole ir kita oficialia veikla susijusiems duomenims, informacijai ir dokumentams valdyti, tvarkyti ir automatiškai jais keistis. Prireikus į IMSOC turėtų būtų integruojamos ir, tvarkant IMSOC, turėtų būti atnaujinamos Komisijos valdomos tam tikros informacinės sistemos, IMSOC turėtų veikti kaip sąveikos užtikrinimo schema, jungianti minėtąsias ir – tam tikrais atvejais – esamas valstybių narių nacionalines sistemas ir trečiųjų šalių bei tarptautinių organizacijų informacines sistemas (toliau – kitos sistemos);

(3)

į Komisijos valdomas ir į IMSOC integruotinas informacines sistemas įeina Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (toliau – RASFF), skirta pranešti apie tiesioginį arba netiesioginį maisto, su maistu besiliečiančios medžiagos ar pašarų keliamą pavojų žmonių sveikatai, nustatyta Reglamentu (EB) Nr. 178/2002 ir išplėsta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 183/2005 (6), sistema, skirta pranešti apie gyvūnų ligas ir informacijai apie jas teikti (ADIS), sukurtina pagal Reglamentą (ES) 2016/429, sistema, skirta pranešti apie kenkėjų buvimą augaluose ir augaliniuose produktuose (EUROPHYT), sukurtina pagal Reglamentą (ES) 2016/2031, administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo (APB) techninės priemonės ir sistema TRACES, nurodytos Reglamente (ES) 2017/625;

(4)

Komisijos valdomos informacinės sistemos buvo nustatytos skirtingu metu ir dėl teisinių bei su veikla susijusių priežasčių vėliau buvo šiek tiek pakeistos. Todėl, norint jas atnaujinti ir integruoti, kaip reikalaujama Reglamentu (ES) 2017/625, reikėtų į tą patį aktą įtraukti visas nuostatas, susijusias su IMSOC ir jos sistemos sudedamųjų dalių veikimu, remiantis reglamentais (EB) Nr. 178/2002, (ES) 2016/429, (ES) 2016/2031 ir (ES) 2017/625 Komisijai suteiktais įgaliojimais nustatyti keitimosi duomenimis, informacija ir dokumentais su kitomis sistemomis taisykles ir panaikinti esamus įgyvendinimo aktus;

(5)

Reglamente (ES) 2017/625 nustatyta, kad valstybės narės ir Komisija, naudodamosi IMSOC ar kuria nors iš jos sudedamųjų dalių, asmens duomenis turėtų tvarkyti tik oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri atliekama siekiant patikrinti, ar to reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytose srityse, įskaitant ankstesnius veiklos vykdytojų įrašus, susijusius su tų taisyklių laikymusi, laikomasi atitinkamų Sąjungos taisyklių, tikslais;

(6)

oficiali kontrolė ir kita oficiali veikla veiklos vykdytojams turi būti taikoma visą jų veiklos laikotarpį, taip pat tam tikrais atvejais, pvz., susijusiais su gyvūnų gerovės patikrinimais arba produktų, kurių laikymo trukmė yra ilga, pvz., konservuoto maisto arba su maistu besiliečiančių medžiagų, oficialia kontrole, skirtingu metu naudojant tuos pačius gyvūnus ir prekes. Taigi, kad būtų galima tinkamai stebėti ankstesnius veiklos vykdytojų įrašus, reikėtų nustatyti ne ilgesnį kaip dešimties metų asmens duomenų saugojimo laikotarpį – taip turėtų būti užtikrintas atsekamumas per maistą plintančių ligų protrūkių, gyvūnų ligų protrūkių, gyvūnų gerovės patikrų ir augalų kenkėjų protrūkių atvejais;

(7)

siekiant įgyvendinti priemones, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 (7) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/1725 (8) nustatytą pritaikytosios duomenų apsaugos principą, rengiant IMSOC sudedamąsias dalis turėtų būti numatyta ribota galimybė įtraukti nestruktūrizuotą informaciją. Šia galimybe turėtų būti naudojamasi tik tada, kai tokia informacija yra būtina ir jos negalima veiksmingai teikti struktūriškai. Be to, net ir nesant aiškių nuorodų į asmens duomenų apsaugos principus, į juos atsižvelgiama rengiant kiekvieną šio reglamento nuostatą, visų pirma, kai tai susiję su duomenų valdytojų nustatymu, asmens duomenų saugojimo laikotarpiais, prieiga prie asmens duomenų, asmens duomenų siuntimu ir perdavimu bei duomenų saugumu;

(8)

siekiant užtikrinti, kad bendrų sprendimų, taikomų sistemai IMSOC, rengimas būtų vienodai valdomas ir kad sistemos sudedamosios dalys būtų kuriamos ir naudojamos nuosekliai, taip sumažinant administracinę naštą ir ribojant skirtingų procedūrų nustatymą, kai tai nėra tikrai reikalinga, būtinas Komisijos daugiapakopis IMSOC valdymas, taikomas kartu su valstybėmis narėmis;

(9)

todėl kiekvienai IMSOC sistemos sudedamajai daliai tikslinga sukurti tinklo narių, įskaitant Komisiją ir, jei reikia, ES agentūras, tinklą, o Komisija turėtų sukurti valdymo struktūras, kad būtų galima nuolat rinkti valstybių narių atsiliepimus apie planuojamus pakeitimus ir naujas funkcines savybes ir taip valdyti IMSOC ir jos sudedamųjų dalių kūrimą;

(10)

nors kiekviena IMSOC sudedamoji dalis turi savo specifinių savybių, šiame reglamente turėtų būti nustatyti bendrieji principai, kuriuos turi atitikti visos sudedamosios dalys, kiek tai susiję su duomenų, informacijos ir dokumentų nuosavybe, atsakomybe už juos ir keitimusi informacija su kitomis sistemomis. Juo taip pat turėtų būti nustatytos Komisijos pareigos ir teisės, susijusios su Reglamento (ES) 2016/679, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/680 (9) ir Reglamento (ES) 2018/1725 nuostatomis dėl IMSOC ir asmens duomenų apsaugos;

(11)

kadangi Reglamente (ES) 2017/625 nustatyta, kad į IMSOC turi būti integruota RASFF, šiame reglamente turėtų būti nustatytos įgyvendinimo priemonės, kuriomis, remiantis pranešimų perdavimo sąlygomis ir procedūromis, šiuo metu nustatytomis Komisijos reglamentu (ES) Nr. 16/2011 (10), įskaitant įvairių pranešimų, skirstomų pagal riziką, apibrėžtį, būtų užtikrintas veiksmingas RASFF veikimas sistemoje IMSOC;

(12)

Kadangi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 (11) IV antraštinės dalies nuostatos dėl administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo ir Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2015/1918 (12), kuriuo nustatoma administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo sistema (toliau – APB sistema), nustatytos įgyvendinimo priemonės dabar yra įtrauktos į Reglamento (ES) 2017/625 IV antraštinę dalį, šiuo reglamentu, naudojantis Komisijai Reglamentu (ES) 2017/625 suteiktais įgaliojimais, turėtų būti nustatytos veiklos taisyklės ir standartinė forma, kurią naudojant sistemoje IMSOC būtų keičiamasi informacija apie reikalavimų nesilaikymo tarpvalstybiniu mastu atvejus;

(13)

atsižvelgiant tai, kad tam tikri reikalavimų nesilaikymo atvejai, kai rizikos negalima nustatyta iš karto, yra sudėtingi ir siekiant užtikrinti greitą bei tinkamą įvairių kompetentingų institucijų veiklos koordinavimą taikant tinkamą procedūrą, šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos taisyklės, pagal kurias reikalavimų nesilaikymo atvejus, kuriais kyla rizika, būtų galima aiškiai atskirti nuo kitų reikalavimų nesilaikymo atvejų, taip supaprastinant ir palengvinant galimybę parinkti atitinkamą – RASFF arba APB – procedūrą;

(14)

be to, šiuo reglamentu taip pat turėtų būti kuo labiau suderintas informacijos, kuria keičiamasi pagal RASFF arba APB procedūras, pobūdis, kad tuo atveju, kai iš faktinių įrodymų matyti, kad esama arba nesama rizikos, būtų galima greitai pereiti prie kitos procedūros;

(15)

2017 m. rugsėjo 26 d. ministrų konferencijoje (13), surengtoje po taršos fipronilu incidento, Komisija ir valstybės narės susitarė dėl konkrečių priemonių ir suderintų veiksmų siekiant aktyviau kovoti su sukčiavimu maisto produktų srityje; Jos nurodė, kad būtina šalinti spragą tarp sistemų RASFF ir APB, sukuriant bendrą platformą – vieną priemonę, kuria būtų siekiama užtikrinti, kad informacija būtų keičiamasi kuo veiksmingiau. Todėl šiuo reglamentu turėtų būti nustatyta bendra kompiuterinė priemonė (iRASFF), kuri būtų integruojama į IMSOC ir kuria būtų sujungtos sistemos RASFF ir APB, taip suteikiant galimybę keistis informacija, kaip reikalaujama Reglamentu (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentu (ES) 2017/625;

(16)

siekiant užtikrinti tinkamą ir veiksmingą iRASFF veikimą, RASFF ir APB tinklų valstybių narių kontaktiniai punktai turėtų būti atstovaujami vieno subjekto – vadinamojo vieno bendro informacinio punkto. Jis turėtų būti sudarytas iš abu tinklus valdančių asmenų, fiziškai esančių arba nesančių tame pačiame administraciniame vienete, perdavinėti informaciją atitinkamai šalies kompetentingai institucijai ir apskritai veikti kaip pagrindinis Komisijos kontaktinis punktas;

(17)

be to, atsižvelgiant į paplitusią nusikalstamą veiklą maisto ir pašarų grandinėje ir į tai, kad ši veikla vienodai svarbi tiek kompetentingoms institucijoms, tiek policijai ar teisminėms institucijoms, Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) turėtų dalyvauti kovos su sukčiavimu maisto produktų srityje tinklo veikloje ir prireikus teikti informaciją Europos teisminio bendradarbiavimo padaliniui (Eurojustui);

(18)

šiuo reglamentu taip pat turėtų būti nustatytos iRASFF kontaktinių punktų veiklos ir Komisijos koordinacinio vaidmens tikrinant pranešimus ir padedant nustatyti juose nurodytus pasikartojančius pavojus ir veiklos vykdytojus įgyvendinimo bendrosios taisyklės;

(19)

be to, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 178/2002 reikalavimą, kad valdžios institucijos informuotų visuomenę apie riziką, kuri, be kita ko, kelia pavojų žmonių sveikatai, ir teiktų tam tikrus pranešimus trečiosioms šalims, šiame reglamente, poreikį informuoti derinant su poreikiu nepakenkti ūkio subjektams, turėtų būti nustatytos visuomenės ir trečiųjų šalių informavimo taisyklės;

(20)

Reglamentu (ES) 2016/429 nustatytos taisyklės, susijusios su gyvūnų ligomis, kurios yra perduodamos gyvūnams arba žmonėms, įskaitant pranešimų ir informacijos apie ligas teikimo reikalavimus. Jame reikalaujama, kad Komisija sukurtų ir valdytų kompiuterinę informacinę sistemą, kuria būtų užtikrinamas tų reikalavimų įgyvendinimo mechanizmų ir priemonių veikimas (ADIS) ir kuri turėtų būti integruota į IMSOC;

(21)

kadangi nuo 2021 m. balandžio 21 d. pradedamas taikyti Reglamentas (ES) 2016/429, šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos atidėtosios ADIS veikimui užtikrinti reikalingo tinklo sukūrimo taisyklės;

(22)

Reglamentu (ES) 2016/2031 nustatytos priemonės, kuriomis siekiama neleisti augalų kenkėjams patekti į ES teritoriją arba išplisti joje, įskaitant reikalavimus pranešti apie kenkėjų buvimą ir taikomas fitosanitarijos priemones. Jame reikalaujama, kad Komisija sukurtų elektroninę sistemą, kurioje valstybės narės turėtų teikti pranešimus ir kuri turėtų būti prijungta prie IMSOC ir suderinama su ja;

(23)

šiuo tikslu tuo reglamentu Komisijai suteikti įgaliojimai nustatyti konkrečias pranešimų teikimo taisykles, visų pirma – duomenis, kurie turi būti pateikti, pranešimo formą ir jos pildymo tvarką, taip pat konkrečių duomenų pateikimo terminus;

(24)

internetinė pranešimų sistema EUROPHYT-Interceptions (14) yra Komisijos kartu su valstybėmis narėmis sukurta sistema, skirta pranešti apie sulaikytas augalų ir augalinių produktų siuntas iš kitų valstybių narių arba trečiųjų šalių, dėl kurių gali grėsti kenkėjų įvežimo arba išplitimo pavojus. Procedūra ir standartinė forma, naudotinos pranešant apie tokių siuntų iš trečiosios šalies sulaikymą, yra nustatytos Komisijos direktyvoje 94/3/EB (15);

(25)

siekiant padėti valstybėms narėms teikti oficialius kenkėjų buvimo jų teritorijoje patvirtinimus, sukurta panaši internetinė pranešimų sistema EUROPHYT-Outbreaks ir imtasi priemonių, kuriomis siekta išnaikinti tiek ES lygmeniu teisės aktais kenksmingais pripažintus, tiek tokiais nepripažintus kenkėjus arba neleisti jiems plisti. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/917/ES (16) nustatyta informacija, kuri turi būti pateikta tokiuose pranešimuose, ir jų pateikimo terminas. Jame taip pat reikalaujama, kad pranešančioji valstybė narė, gavusi naujos svarbios informacijos arba pradėjusi taikyti naujas atitinkamas priemones, kuo skubiau pateiktų atnaujintą informaciją;

(26)

kad valstybės narės galėtų pranešti apie sulaikymo atvejus ir protrūkius, kaip reikalaujama Reglamente (ES) 2016/2031, šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos pranešimų apie sulaikymo atvejus ir protrūkius teikimo taisyklės, grindžiamos procedūromis, kurios būtų panašios į tas, kokios sulaikymo atvejams taikomos pagal Direktyvą 94/3/EB, o protrūkiams – pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/917/ES;

(27)

kadangi sistemai EUROPHYT-Interceptions teikiami pranešimai yra panašūs į sistemai TRACES teikiamus duomenis ir informaciją apie gyvūnų ir gyvūninių produktų importą ir Sąjungos vidaus prekybą jais, EUROPHYT-Interceptions funkcinės savybės, susijusios su pasienyje ir Sąjungoje sulaikytomis prekėmis, turėtų būti įdiegtos į sistemą TRACES, ne į sistemą EUROPHYT;

(28)

Reglamente (ES) 2017/625 taip pat nustatyta, kad sistemoje IMSOC turi būti galima rengti, tvarkyti ir perduoti bendruosius sveikatos įvežimo dokumentus (BSĮD) ir oficialius sertifikatus, o Komisija įgaliota nustatyti taisykles, kuriomis būtų reglamentuojama BSĮD forma, taip pat jų pateikimo ir naudojimo instrukcijas bei elektroninių sertifikatų išdavimo ir elektroninių parašų naudojimo taisykles;

(29)

siekiant užtikrinti tinkamą elektroninių identifikavimo priemonių ir elektroninių sertifikatų saugumo lygį, suskaitmeninti ir suderinti sertifikavimo procesą, elektroniniai oficialūs sertifikatai ir BSĮD turėtų būti išduodami laikantis elektroninių parašų, elektroninių spaudų ir elektroninių laiko žymų standartų, atsižvelgiant į atitinkamus tapatybės saugumo užtikrinimo lygius, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 910/2014 (17) ir pagal tą reglamentą priimtu Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2015/1506 (18), ir remiamasi galiojančiomis Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2018/1553 (19) nuostatomis dėl elektroninių fitosanitarinių sertifikatų išdavimo;

(30)

tačiau, kadangi Reglamente (ES) 2016/2031 nustatyta, kad elektroniniai fitosanitariniai sertifikatai, skirti augalų, augalinių produktų ir kitų objektų įvežimui į Sąjungos teritoriją, turi būti priimami tik tokiu atveju, jei jie pateikiami per IMSOC arba jais elektroniniu būdu apsikeičiama su IMSOC, šiame reglamente turėtų būti nustatytos tokių sertifikatų išdavimo pagal tas nuostatas taisyklės;

(31)

be to, siekiant užtikrinti dabartinės veiklos praktikos tęstinumą, Komisijos reglamentu (EB) Nr. 136/2004 (20) nustatyto produktų veterinarinio įvežimo dokumento (VID), Komisijos reglamentu (EB) Nr. 282/2004 (21) nustatyto gyvūnų bendrojo veterinarijos įvežimo dokumento (BVĮD) ir Komisijos reglamentu (EB) Nr. 669/2009 (22) nustatyto bendro įvežimo dokumento įrašai turėtų būti naudojami kaip pagrindas atitinkamų kategorijų gyvūnų ir prekių BSĮD įrašams nustatyti šiame reglamente;

(32)

iš trečiųjų šalių įvežamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems reikalingas fitosanitarinis sertifikatas, siuntoms šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyta BSĮD forma su įrašais, kurie yra svarbūs įvežant augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies c–f punktuose ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/66 (23). Be to, šie įrašai turėtų būti suderinti su duomenimis, pateiktinais EUROPHYT-Interceptions pranešimuose;

(33)

Kadangi veiklos vykdytojai turėtų naudoti BSĮD, kad iš anksto praneštų kompetentingoms institucijoms apie siuntos atvykimą, o tos institucijos – kad užregistruotų oficialios kontrolės rezultatus ir sprendimą dėl siuntos, BSĮD turėtų būti padalyti į tris dalis: vieną dalį turi pildyti už siuntą atsakingas asmuo; vieną – sprendimą dėl siuntos priimanti kompetentinga institucija ir vieną – kompetentinga institucija, atliekanti tolesnius su siunta susijusius veiksmus. Šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos kiekvienos BSĮD dalies pildymo instrukcijos, taip pat ir kalbos reikalavimai;

(34)

Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 70/2008/EB (24) reikalaujama, kad Komisija ir valstybės narės sukurtų saugias, integruotas, sąveikias ir prieinamas elektronines muitinės sistemas, kurias naudojant būtų galima teikti vieno langelio paslaugas, sudarančias sąlygas nenutrūkstamiems duomenų srautams tarp ekonominių operacijų vykdytojų bei muitinių, tarp muitinių bei Komisijos ir tarp muitinių bei kitų administracijų ir institucijų. Kadangi šie tikslai panašūs į Reglamento (ES) 2017/625 tikslus, šiame reglamente turėtų būti numatyti panašūs institucijų, dirbančių su gyvūnais ir prekėmis, kurios įvežamos į Sąjungą, ir naudojančių sistemą TRACES, bendradarbiavimo susitarimai;

(35)

siekiant užtikrinti nuoseklų informacijos rinkimą ir išvengti valstybių narių bei Komisijos duomenų bazių taršos, keičiantis duomenimis tarp sistemos TRACES ir valstybių narių nacionalinių sistemų turėtų būti naudojami sistemoje TRACES Komisijos pateikti baziniai duomenys;

(36)

šiuo tikslu valstybės narės turėtų pateikti Komisijai informaciją, reikalingą sistemos TRACES veikimui, pvz., pasienio kontrolės postų ir kontrolės punktų, paskirtų pagal Reglamentą (ES) 2017/625, sąrašus, kontrolės padalinių, paskirtų dėl TRACES, sąrašus, maisto verslo įmonių, patvirtintų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 852/2004 (25), sąrašus ir įmonių, gamyklų bei veiklos vykdytojų, tvarkančių šalutinius gyvūninius produktus ar jų gaminius, patvirtintų arba registruotų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1069/2009 (26), sąrašus;

(37)

Direktyvos 94/3/EB, Reglamento (ES) Nr. 16/2011 ir įgyvendinimo sprendimų 2014/917/ES, (ES) 2015/1918 ir (ES) 2018/1553 nuostatos buvo peržiūrėtos, jos dabar įtrauktos į šį reglamentą. Siekiant aiškumo ir nuoseklumo, tie aktai turėtų būti panaikinti nuo Reglamento (ES) 2017/625 taikymo pradžios dienos;

(38)

Su sistema TRACES susiję Komisijos sprendimai 92/486/EEB (27), 2003/24/EB (28), 2003/623/EB (29), 2004/292/EB (30), 2004/675/EB (31) ir 2005/123/EB (32), priimti pagal Tarybos direktyvą 90/425/EEB (33) ir Tarybos sprendimą 92/438/EEB (34), tapo nebeaktualūs. Siekiant aiškumo ir nuoseklumo, tie sprendimai taip pat turėtų būti panaikinti nuo Reglamento (ES) 2017/625 taikymo pradžios dienos;

(39)

dėl šio reglamento buvo tartasi su Europos maisto saugos tarnyba ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu;

(40)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 skyrius

Dalykas, taikymo sritis ir apibrėžtys

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomos:

a)

konkrečios sąlygos ir procedūros, taikomos pranešimų ir papildomos informacijos perdavimui Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemai (RASFF), kuri turi būti sukurta pagal Reglamentą (EB) Nr. 178/2002;

b)

Sąjungos kompiuterinės pranešimų ir informacijos apie ligas teikimo sistemos, kurią pagal Reglamento (ES) 2016/429 22 straipsnį turi sukurti ir valdyti Komisija, sukūrimo ir naudojimo tvarka;

c)

konkrečios pranešimų teikimo taisyklės, kurios turi būti nustatytos pagal Reglamentą (ES) 2016/2031, taip pat nurodant galutinius terminus;

d)

kompiuterizuoto informacijos, duomenų ir dokumentų, būtinų Reglamente (ES) 2017/625 nustatytai oficialiai kontrolei atlikti, tvarkymo ir keitimosi jais oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemoje (IMSOC) taisyklės, kuriomis:

i)

nustatomas Reglamento (ES) 2017/625 56 straipsnyje nurodyto bendrojo sveikatos įvežimo dokumento (BSĮD), įskaitant jo elektroninį ekvivalentą, formatas ir pateikiamos BSĮD pateikimo ir naudojimo instrukcijos;

ii)

nustatomos vienodos muitinių, kompetentingų institucijų ir kitų valdžios institucijų bendradarbiavimo, nurodyto Reglamento (ES) 2017/625 75 straipsnyje, priemonės;

iii)

reglamentuojamas elektroninių sertifikatų išdavimas ir elektroninių parašų naudojimas išduodant Reglamento (ES) 2017/625 87 straipsnyje nurodytus oficialius sertifikatus;

iv)

nustatomos standartinės keitimosi informacija teikiant administracinę pagalbą ir bendradarbiaujant formos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/625 IV antraštinėje dalyje, susijusios su:

pagalbos prašymais,

bendrais ir periodiniais pranešimais ir atsakymais;

v)

nustatomos pagal Reglamento (ES) 2017/625 103 straipsnio 1 dalį paskirtų ryšių palaikymo įstaigų komunikacijos techninių priemonių specifikacijos ir procedūros;

vi)

reglamentuojamas tinkamas Reglamento (ES) 2017/625 VI antraštinės dalies IV skyriuje nurodytos sistemos IMSOC veikimas.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1.

sudedamoji dalis – į IMSOC integruota elektroninė sistema;

2.

tinklas – narių, turinčių prieigą prie kurios nors konkrečios sudedamosios dalies, grupė;

3.

tinklo narys – valstybės narės kompetentinga institucija, Komisija, ES agentūra, trečiosios šalies kompetentinga institucija arba tarptautinė organizacija, turinti prieigą bent prie vienos sudedamosios dalies;

4.

kontaktinis punktas – tinklo nario jam atstovauti paskirtas kontaktinis punktas;

5.

valstybės narės nacionalinė sistema – valstybei narei priklausanti kompiuterinė informacinė sistema, jos įdiegta iki Reglamento (ES) 2017/625 įsigaliojimo dienos, skirta su oficialia kontrole susijusiems duomenims, informacijai ir dokumentams valdyti, tvarkyti ir jais keistis ir gebanti elektroniniu būdu keistis duomenimis su atitinkama sudedamąja dalimi;

6.

tarptautinė organizacija – bet kuri iš tarptautiniu mastu pripažintų įstaigų, nurodytų Reglamento (ES) 2017/625 121 straipsnio g punkte, arba panaši tarpvyriausybinė organizacija;

7.

iRASFF – elektroninė sistema, kuria įgyvendinamos RASFF ir APB procedūros, atitinkamai aprašytos Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnyje ir Reglamento (ES) 2017/625 102–108 straipsniuose;

8.

rizika – tiesioginis arba netiesioginis maisto, su maistu besiliečiančios medžiagos arba pašarų keliamas pavojus žmonių sveikatai, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnyje, arba pašarų, įskaitant ne maistui auginamiems gyvūnams skirtus pašarus, keliamas rimtas pavojus gyvūnų sveikatai arba aplinkai, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 183/2005 29 straipsnyje;

9.

RASFF tinklas – Skubių pranešimų sistema, skirta pranešti apie 8 punkte apibrėžtą riziką, pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnį įdiegtas kaip tinklas;

10.

APB tinklas – tinklas, sudarytas iš Komisijos ir ryšių palaikymo įstaigų, valstybių narių paskirtų pagal Reglamento (ES) 2017/625 103 straipsnio 1 dalį, sukurtas tam, kad kompetentingoms institucijoms būtų lengviau palaikyti ryšį;

11.

kovos su sukčiavimu maisto produktų srityje tinklas – tinklas, sudarytas iš Komisijos, Europolo ir ryšių palaikymo įstaigų, valstybių narių paskirtų pagal Reglamento (ES) 2017/625 103 straipsnio 1 dalį, specialiai sukurtas tam, kad būtų lengviau keistis informacija, susijusia su pranešimais apie sukčiavimą maisto produktų srityje, kaip apibrėžta 21 punkte;

12.

perspėjimo ir bendradarbiavimo tinklas – tinklas, sudarytas iš RASFF, APB ir kovos su sukčiavimu maisto produktų srityje tinklų;

13.

vienas bendras informacinis punktas – kontaktinis punktas, sudarytas iš kiekvienoje valstybėje narėje įsteigtų RASFF ir APB kontaktinių punktų, fiziškai esančių arba nesančių tame pačiame administraciniame vienete;

14.

pranešimas apie reikalavimų nesilaikymą – pranešimas sistemoje iRASFF apie reikalavimų nesilaikymą, dėl kurio nekyla rizikos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnyje ir Reglamento (ES) 2017/625 106 straipsnio 1 dalyje, išskyrus nerimtus pavojus gyvūnų sveikatai ir pavojus augalų sveikatai arba gyvūnų gerovei;

15.

perspėjamasis pranešimas – pranešimas sistemoje iRASFF apie maisto, su maistu besiliečiančios medžiagos arba pašarų keliamą rimtą tiesioginį arba netiesioginį pavojų, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 183/2005 29 straipsnyje, dėl kurio kitam RASFF tinklo nariui reikia arba gali reikėti imtis skubių veiksmų;

16.

informacinis pranešimas – pranešimas sistemoje iRASFF apie maisto, su maistu besiliečiančios medžiagos arba pašarų keliamą tiesioginį arba netiesioginį pavojų, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 183/2005 29 straipsnyje, dėl kurio kitam RASFF tinklo nariui nereikia imtis skubių veiksmų;

17.

informacinis pranešimas dėl tolesnių veiksmų – informacinis pranešimas, susijęs su produktu, kuris jau pateiktas arba gali būti pateiktas kito RASFF tinklo nario šalies rinkai;

18.

informacinis pranešimas dėmesiui atkreipti – informacinis pranešimas, susijęs su produktu:

i)

kuris yra tik pranešančiojo tinklo nario šalyje arba

ii)

kuris nėra pateiktas rinkai, arba

iii)

kurio nebėra rinkoje;

19.

naujienų pranešimas – pranešimas sistemoje iRASFF dėl maisto, su maistu besiliečiančios medžiagos arba pašarų keliamo pavojaus, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 183/2005 29 straipsnyje, pagrįstas neoficialiu šaltiniu, skelbiantis nepatikrintą informaciją arba susijęs su dar nenustatytu produktu;

20.

pranešimas dėl atmetimo pasienyje – pranešimas sistemoje iRASFF apie maisto, su maistu besiliečiančios medžiagos arba pašarų partijos, konteinerio ar krovinio atmetimo, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnio 3 dalies c punkte, atsižvelgiant į riziką, kaip apibrėžta 8 punkte;

21.

pranešimas apie sukčiavimą maisto produktų srityje – pranešimas sistemoje iRASFF apie reikalavimų nesilaikymą, susijęs su įtariamais tyčiniais įmonių arba asmenų veiksmais siekiant apgauti pirkėjus ir taip gauti nepagrįstą atlygį, pažeidžiant Reglamento (ES) 2017/625 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas taisykles;

22.

pirminis pranešimas – pranešimas apie reikalavimų nesilaikymą, perspėjamasis pranešimas, informacinis pranešimas, naujienų pranešimas, pranešimas apie sukčiavimą maisto produktų srityje arba pranešimas dėl atmetimo pasienyje;

23.

papildomas pranešimas – pranešimas sistemoje iRASFF, kuriame pateikiama papildoma informacija, susijusi su pirminiu pranešimu;

24.

prašymas – administracinės pagalbos prašymas iRASFF sistemoje, teikiamas remiantis pirminiu arba papildomu pranešimu ir suteikiantis galimybę keistis informacija pagal Reglamento (ES) 2017/625 104–108 straipsnius;

25.

atsakymas – atsakymas į administracinės pagalbos prašymą iRASFF sistemoje, teikiamą remiantis pirminiu arba papildomu pranešimu ir suteikiantį galimybę keistis informacija pagal Reglamento (ES) 2017/625 104–108 straipsnius;

26.

pranešantysis tinklo narys arba kontaktinis punktas – tinklo narys arba kontaktinis punktas, siunčiantis pranešimą kitam tinklo nariui arba kontaktiniam punktui;

27.

pranešimą gavęs tinklo narys arba kontaktinis punktas – tinklo narys arba kontaktinis punktas, kuriam kitas tinklo narys arba kontaktinis punktas siunčia pranešimą;

28.

tinklo narys arba kontaktinis punktas, kuriam pateikiamas prašymas – tinklo narys arba kontaktinis punktas, kuriam kitas tinklo narys arba kontaktinis punktas siunčia pranešimą, norėdamas gauti atsakymą;

29.

ADIS – kompiuterinė informacinė pranešimų ir informacijos apie ligas teikimo sistema, kurią pagal Reglamento (ES) 2016/429 22 straipsnį turi sukurti ir valdyti Komisija;

30.

ADIS tinklas – tinklas, sudarytas iš Komisijos ir valstybių narių kompetentingų institucijų, skirtas ADIS veikimui užtikrinti;

31.

EUROPHYT – elektroninė pranešimo sistema, kurią turi sukurti Komisija ir kuri turi būti prijungta prie IMSOC ir suderinama su ja, skirta valstybių narių EUROPHYT pranešimams apie protrūkius teikti, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/2031 103 straipsnyje;

32.

EUROPHYT pranešimas apie protrūkį – sistemoje EUROPHYT teiktinas pranešimas apie bet kurį iš šių dalykų:

a)

oficialiai patvirtintą Sąjungos karantininio kenkėjo buvimą Sąjungos teritorijoje, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 11 straipsnio pirmos pastraipos a ir b punktuose;

b)

oficialiai patvirtintą į Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašą neįtraukto kenkėjo buvimą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 29 straipsnio 1 dalyje;

c)

į Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašą neįtraukto kenkėjo buvimą Sąjungos teritorijoje arba gresiantį tokio kenkėjo įvežimo arba išplitimo joje pavojų, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 30 straipsnio 1 dalyje;

d)

oficialiai patvirtintą saugomos zonos karantininio kenkėjo buvimą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 33 straipsnio 1 dalyje;

33.

EUROPHYT pranešimas apie sulaikymą – pranešimas, kuris sistemoje TRACES turi būti teikiamas bet kuriuo iš atvejų, aprašytų Reglamento (ES) 2016/2031 11 straipsnio pirmos pastraipos c punkte, 40 straipsnio 4 dalyje, 41 straipsnio 4 dalyje, 46 straipsnio 4 dalyje, 49 straipsnio 6 dalies antroje, trečioje ir ketvirtoje pastraipose, 53 straipsnio 4 dalyje, 54 straipsnio 4 dalyje, 77 straipsnio 2 dalyje ir 95 straipsnio 5 dalyje;

34.

EUROPHYT sulaikymo tinklas – tinklas, sudarytas iš Komisijos ir valstybių narių kompetentingų institucijų, skirtas EUROPHYT pranešimams apie sulaikymą;

35.

EUROPHYT protrūkių tinklas – tinklas, sudarytas iš Komisijos ir valstybių narių kompetentingų institucijų, skirtas sistemos EUROPHYT veikimui užtikrinti;

36.

TRACES – Reglamento (ES) 2017/625 133 straipsnio 4 dalyje nurodyta kompiuterinė sistema, skirta keistis duomenimis, informacija ir dokumentais;

37.

TRACES tinklas – tinklas, sudarytas iš Komisijos ir valstybių narių kompetentingų institucijų, skirtas sistemos TRACES veikimui užtikrinti;

38.

elektroninis parašas – elektroninis parašas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 910/2014 3 straipsnio 10 punkte;

39.

pažangusis elektroninis parašas – elektroninis parašas, atitinkantis Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/1506 priede nustatytas technines specifikacijas;

40.

kvalifikuotas elektroninis parašas – elektroninis parašas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 910/2014 3 straipsnio 12 punkte;

41.

pažangusis elektroninis spaudas – elektroninis spaudas, atitinkantis Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/1506 priede nustatytas technines specifikacijas;

42.

kvalifikuotas elektroninis spaudas – elektroninis spaudas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 910/2014 3 straipsnio 27 punkte;

43.

kvalifikuota elektroninė laiko žyma – elektroninė laiko žyma, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 910/2014 3 straipsnio 34 punkte;

44.

kontrolės punktas – kontrolės punktas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/625 53 straipsnio 1 dalies a punkte;

45.

kontrolės padalinys – padalinys, turintis technologiją ir įrangą, būtiną veiksmingam atitinkamos sudedamosios dalies veikimui užtikrinti, ir tuo tikslu vadinamas taip:

a)

centrinis kontrolės padalinys, jei jis susijęs su valstybės narės centrine kompetentinga institucija;

b)

regioninis kontrolės padalinys, jei jis susijęs valstybės narės regionine kompetentinga institucija;

c)

vietos kontrolės padalinys, jei jis susijęs su valstybės narės vietos kompetentinga institucija.

2 skyrius

Bendrieji principai ir duomenų apsauga

3 straipsnis

IMSOC sudedamosios dalys

1.   Sistemą IMSOC sudaro šios sudedamosios dalys:

a)

iRASFF;

b)

ADIS;

c)

EUROPHYT;

d)

TRACES.

2.   1 dalyje nurodytos sudedamosios dalys veikia pagal šiame skyriuje nustatytus bendruosius principus ir duomenų apsaugos taisykles.

4 straipsnis

Sudedamosios dalys, tinklai ir kontaktiniai punktai

1.   Kiekvienai sudedamajai daliai sukuriama po tinklą, vienas iš jo narių turi būti Komisija.

2.   Kiekvienas tinklo narys paskiria bent po vieną kontaktinį punktą, apie tokį paskyrimą praneša Komisijos kontaktiniam punktui ir jam perduoda paskirtojo kontaktinio punkto kontaktinius duomenis. Tinklo nariai nedelsdami informuoja Komisijos kontaktinį punktą apie bet kokius su tuo susijusius pasikeitimus.

3.   Komisijos kontaktinis punktas tvarko ir nuolat atnaujina kontaktinių punktų sąrašą ir sudaro sąlygas su juo susipažinti visiems tinklo nariams.

4.   Komisija nustato valdymo struktūrą, suteikiančią galimybę valdyti IMSOC kūrimą, nustatyti šios sistemos kūrimo prioritetus ir stebėti, ar ji tinkamai įgyvendinama. Valdymo struktūrą sudaro:

a)

veiksmų valdymo taryba, kurioje, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, ne rečiau kaip kartą per metus aptariami kiekvienos sudedamosios dalies kūrimo prioritetai ir pats kūrimas;

b)

veiksmų valdymo tarybos pogrupiai, kuriuose reguliariai aptariami kiekvienos sudedamosios dalies konkrečių funkcinių savybių kūrimo prioritetai ir pats kūrimas.

5 straipsnis

Duomenų, informacijos ir dokumentų nuosavybė ir atsakomybė už juos

1.   Kiekvienas tinklo narys yra duomenų, informacijos ir dokumentų, kuriuos jo atsakomybe veikiantis kontaktinis punktas arba naudotojai įtraukia į atitinkamą sudedamąją dalį arba parengia toje sudedamojoje dalyje, savininkas ir už juos atsako.

2.   Kiekvienas pasirašantis asmuo, kompetentinga institucija, kuriai priklauso pasirašantis asmuo, arba elektroninį spaudą dedanti kompetentinga institucija yra tos dalies dokumentų, kuriuos jie pasirašo arba antspauduoja sistemoje TRACES, savininkai ir už juos atsako.

3.   Jei dokumentą sistemoje TRACES pasirašo daugiau kaip vienas pasirašantis asmuo, kiekvienas pasirašantis asmuo yra tos dokumento dalies, kurią jis pasirašo, savininkas ir už ją atsako.

6 straipsnis

Sudedamųjų dalių sąsajos

1.   Sudedamųjų dalių sąsajomis siekiama:

a)

vienoje arba daugiau sudedamųjų dalių esančius duomenis, informaciją arba dokumentus papildyti kitoje sudedamojoje dalyje esančiais duomenimis, informacija arba dokumentais ir

b)

kiekvienam tinklo nariui teikti svarbią naujausią informaciją, suteikiančią galimybę vykdyti savo užduotis pagal šiame reglamente kiekvienai sudedamajai daliai nustatytas taisykles, ir

c)

padėti atlikti procedūras ir jas vykdyti siekiant

i)

nustatyti ir pakeisti Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntų tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumą;

ii)

taikyti to straipsnio d, e ir f punktuose nurodytų kategorijų gyvūnų arba prekių siuntų tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumą;

iii)

užtikrinti, kad kompetentingos institucijos koordinuotai vykdytų nuodugnesnę oficialią kontrolę, kai įtariama, kad nesilaikoma reikalavimų, kaip nurodyta to reglamento 65 straipsnio 6 dalyje.

2.   1 dalyje nurodytas sąsajas sudaro sąsajos tarp:

a)

sistemų iRASFF ir TRACES, suteikiančios galimybę keistis duomenimis, susijusiais su pranešimais dėl atmetimo pasienyje ir bendraisiais sveikatos įvežimo dokumentais;

b)

sistemų EUROPHYT ir TRACES, suteikiančios galimybę keistis duomenimis, susijusiais su EUROPHYT pranešimais apie protrūkius ir sulaikymą;

c)

sistemų iRASFF, EUROPHYT ir TRACES, suteikiančios galimybę keistis duomenimis, susijusiais su veiklos vykdytojų ankstesniais įrašais apie Reglamento (ES) 2017/625 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių laikymąsi.

7 straipsnis

Elektroninis keitimasis duomenimis tarp sudedamųjų dalių ir kitų elektroninių sistemų

1.   Keičiantis duomenimis tarp IMSOC ir kitų elektroninių sistemų, įskaitant valstybių narių nacionalines sistemas:

a)

remiamasi tarptautiniais standartais, taikytinais konkrečiai sudedamajai daliai, ir naudojami XML, CMS arba PDF formatai;

b)

naudojami atitinkamoje sudedamojoje dalyje nustatyti specialūs duomenų žodynai ir veiklos taisyklės.

2.   Komisija valstybėms narėms nustato:

a)

6 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktyje nurodytų tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumą;

b)

kompetentingų institucijų koordinuotai vykdomos nuodugnesnės oficialios kontrolės, nurodytos 6 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktyje, dažnumą ir rezultatus;

c)

1 dalies b punkte nurodytus duomenų žodynus ir veiklos taisykles.

3.   Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, Komisija parengia susitarimą dėl paslaugų lygio, kuriuo reglamentuojama elektroninio keitimosi duomenimis tarp atitinkamos sudedamosios dalies ir kitų elektroninių sistemų, įskaitant valstybių narių nacionalines sistemas, techninė priežiūra.

8 straipsnis

Komisijos pareigos ir teisės

1.   Komisija užtikrina sudedamųjų dalių programinės įrangos ir IT infrastruktūros veikimą, techninę priežiūrą, palaikymą ir reikiamą atnaujinimą arba plėtojimą.

2.   Komisijai suteikiama prieiga prie visų kiekvienoje sudedamojoje dalyje esančių duomenų, informacijos ir dokumentų, kad ji galėtų stebėti, kaip keičiamasi į tas sudedamąsias dalis įtrauktais arba jose parengtais duomenimis, informacija ir dokumentais, ir taip nustatyti veiklą, kuri neatitinka arba atrodo neatitinkanti Reglamento (ES) 2017/625 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, ir

a)

turi arba gali turėti pasekmių daugiau nei vienoje valstybėje narėje arba

b)

yra vykdoma arba atrodo, kad yra vykdoma daugiau nei vienoje valstybėje narėje.

9 straipsnis

Dalinės prieigos prie IMSOC suteikimo trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms sąlygos

1.   Gavusi tinkamai pagrįstą prašymą, Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, trečiosios šalies kompetentingai institucijai arba tarptautinei organizacijai gali suteikti dalinę prieigą prie vienos ar daugiau sudedamųjų dalių funkcinių galimybių ir prie konkrečių duomenų, informacijos ir dokumentų, kurie yra įtraukti į tą (tas) sudedamąją (-ąsias) dalį (-is) arba joje (jose) parengti, jei prašymo teikėjas įrodo, kad atitinkamos (-ų) sudedamosios (-ųjų) dalies (-ių) atžvilgiu jis atitinka šiuos reikalavimus:

a)

teisiniu ir operaciniu požiūriais yra pajėgus nedelsiant suteikti pagalbą, būtiną, kad sudedamoji dalis, prie kurios prašoma dalinės prieigos, tinkamai veiktų;

b)

tam tikslui yra paskyręs kontaktinį punktą.

2.   Į 1 dalyje nurodytą dalinę prieigą neįeina prieiga prie sudedamojoje (-iose) dalyje (-yse), prie kurios (-ių) suteikiama dalinė prieiga, tvarkomų asmens duomenų.

3.   Nukrypstant nuo 2 dalies, dalinė prieiga gali apimti prieigą prie asmens duomenų, jei prašymą teikianti trečioji šalis arba tarptautinė organizacija įvykdo reglamentuose (ES) 2016/679 ir (ES) 2018/1725 nustatytas teisėto asmens duomenų perdavimo sąlygas.

10 straipsnis

Asmens duomenų tvarkymas

1.   Kiekvienoje sudedamojoje dalyje asmens duomenys tvarkomi oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos tikslais. Visų pirma asmens duomenys priskiriami kuriai nors iš šių kategorijų:

a)

kontaktiniams punktams, veiklos vykdytojams, importuotojams, eksportuotojams, vežėjams ir laborantams, jei asmens duomenys reikalingi pagal Sąjungos teisę;

b)

kiekvienos sudedamosios dalies naudotojams.

2.   Tvarkydamos asmens duomenis pagal šį reglamentą, valstybės narės laikosi Reglamento (ES) 2016/679 ir Direktyvos (ES) 2016/680, o Komisija – Reglamento (ES) 2018/1725.

11 straipsnis

Duomenų valdytojai ir bendras duomenų valdymas

1.   Komisija ir valstybių narių kompetentingos institucijos bendrai valdo kiekvienoje iš sudedamųjų dalių atliekamas duomenų tvarkymo operacijas.

2.   Komisijos atsakomybė:

a)

nustatyti ir įgyvendinti technines priemones, kad duomenų subjektai galėtų naudotis savo teisėmis, ir užtikrinti, kad tomis teisėmis būtų naudojamasi laikantis Reglamento (ES) 2018/1725;

b)

pagal Reglamento (ES) 2018/1725 33 straipsnį užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą kiekvienoje sudedamojoje dalyje;

c)

nustatyti savo darbuotojų ir išorės paslaugų teikėjų, kuriems gali būti suteikta prieiga prie sudedamųjų dalių, kategorijas;

d)

apie visus asmens duomenų saugumo pažeidimus pagal Reglamento (ES) 2018/1725 34 straipsnį pranešti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, o pagal to reglamento 35 straipsnį – duomenų subjektui;

e)

užtikrinti, kad jos darbuotojai ir išorės paslaugų teikėjai būtų tinkamai parengti atlikti savo užduotis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

3.   Valstybių narių kompetentingų institucijų atsakomybė:

a)

užtikrinti, kad duomenų subjekto teisėmis būtų naudojamasi laikantis Reglamento (ES) 2016/679 ir šio reglamento;

b)

pagal Reglamento (ES) 2016/679 IV skyriaus 2 skirsnį užtikrinti asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą;

c)

paskirti darbuotojus, kuriems turi būti suteikta prieiga prie kiekvienos sudedamosios dalies;

d)

užtikrinti, kad kiekvieną sudedamąją dalį naudojantys darbuotojai būtų tinkamai parengti atlikti savo užduotis pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ir, jei reikia, Direktyvą (ES) 2016/680.

4.   Vienai ar daugiau iš 3 dalyje nurodytų pareigų vykdyti valstybių narių kompetentingos institucijos toje pačioje valstybėje narėje gali paskirti skirtingus bendrus duomenų valdytojus.

3 skyrius

Sudedamosios dalys, tinklai ir kontaktiniai punktai

1 skirsnis

iRASFF

12 straipsnis

Ryšių palaikymo įstaigos, atsakingos už keitimąsi tam tikros rūšies informacija

Valstybės narės nurodo, kurios iš ryšių palaikymo įstaigų, paskirtų pagal Reglamento (ES) 2017/625 103 straipsnio 1 dalį, yra atsakingos už keitimąsi informacija, susijusia su pranešimais apie sukčiavimą maisto produktų srityje.

13 straipsnis

Vienas bendras informacinis punktas

1.   Vieno bendro informacinio punkto atsakomybė:

a)

nustatyti veiksmingas priemones, suteikiančias galimybę sklandžiai keistis svarbia informacija su visomis atitinkamomis jos jurisdikcijai priklausančiomis kompetentingomis institucijomis, sudarant sąlygas kompetentingoms institucijoms nedelsiant perduoti pranešimus, prašymus arba atsakymus dėl atitinkamų veiksmų ir tinkamai tvarkyti tuos pranešimus, prašymus arba atsakymus;

b)

nustatyti savo ir atitinkamų kompetentingų institucijų, kurios priklauso jos jurisdikcijai, funkcijas ir atsakomybę rengiant ir perduodant pranešimus, prašymus ir atsakymus, taip pat vertinant ir platinant kitų perspėjimo ir bendradarbiavimo tinklo narių pranešimus, prašymus ir atsakymus.

2.   Valstybės narės į savo vieną bendrą informacinį punktą gali įtraukti ir savo kovos su sukčiavimu maisto produktų srityje tinklo kontaktinį punktą.

3.   Ryšys RASFF tinkle palaikomas per vieną bendrą informacinį punktą.

14 straipsnis

Perspėjimo ir bendradarbiavimo tinklo narių pareigos

1.   Perspėjimo ir bendradarbiavimo tinklo nariai užtikrina veiksmingą savo tinklų veikimą savo jurisdikcijoje.

2.   Kiekvienas paskirtasis perspėjimo ir bendradarbiavimo tinklo kontaktinis punktas Komisijos kontaktiniam punktui perduoda išsamią informaciją apie jame dirbančius asmenis ir jų kontaktinius duomenis. Tam jie naudoja Komisijos parengtą informacijos apie kontaktinį punktą teikimo formą.

3.   RASFF tinklo kontaktiniai punktai užtikrina, kad ryšiui ekstremaliųjų situacijų atveju palaikyti visą parą kasdien budėtų atitinkamas pareigūnas.

15 straipsnis

Keitimasis informacija sistemoje iRASFF

1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnį ir Reglamento (ES) 2017/625 IV antraštinę dalį, tarp perspėjimo ir bendradarbiavimo tinklo kontaktinių punktų informacija keičiamasi tik iRASFF sistemoje ir tik pranešimų, prašymų ir atsakymų forma.

2.   Perspėjimo ir bendradarbiavimo tinklo kontaktiniai punktai užpildo atitinkamus pranešimo laukus, kad būtų galima aiškiai nustatyti susijusį produktą, riziką, reikalavimų nesilaikymo ir įtariamo sukčiavimo atvejus, taip pat, jei įmanoma, pateikia informaciją, padedančią užtikrinti atsekamumą, ir nustato kontaktinius punktus, atsakingus už visus tolesnius veiksmus, susijusius su pranešimu ar atsakymu į prašymą.

3.   Pranešimai gali būti perduodami kaip pirminiai arba kaip papildomi pranešimai.

4.   Prašymuose ir atsakymuose nurodomas (-i) perspėjimo ir bendradarbiavimo tinklo kontaktinis (-iai) punktas (-ai), kuriam (-iems) tas prašymas arba atsakymas yra skirtas.

16 straipsnis

Pranešimai apie reikalavimų nesilaikymą

1.   Perspėjimo ir bendradarbiavimo tinklo kontaktiniai punktai nepagrįstai nedelsdami keičiasi pranešimais apie reikalavimų nesilaikymą, pateikdami bent tokią informaciją:

a)

pranešimą tvarkančios kompetentingos institucijos, jei tai nėra kontaktinis punktas, pavadinimą;

b)

galimo reikalavimų nesilaikymo atvejo aprašymą;

c)

jei įmanoma, veiklos vykdytojų, susijusių su galimu reikalavimų nesilaikymo atveju, tapatybes;

d)

išsamią informaciją apie susijusius gyvūnus arba prekes;

e)

visą informaciją apie įtariamą riziką;

f)

informaciją, ar pranešimas susijęs su galimu reikalavimų nesilaikymo atveju, kurio esmė – nesąžininga praktika.

2.   Komisijos kontaktinis punktas nepagrįstai nedelsdamas patikrina kiekvieną perduotą pranešimą apie reikalavimų nesilaikymą.

17 straipsnis

Perspėjamieji pranešimai

1.   RASFF tinklo kontaktiniai punktai nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 48 valandas nuo tada, kai jiems pranešama apie riziką, Komisijos kontaktiniam punktui teikia perspėjamuosius pranešimus.

2.   Perspėjamuosiuose pranešimuose pateikiama visa turima informacija, kurios reikalaujama 16 straipsnio 1 dalyje, taip pat visa informacija apie riziką ir produktą, dėl kurio ji kyla. Tačiau net ir nesurinkus visos svarbios informacijos, nepagrįstai nedelsiama perduoti perspėjamųjų pranešimų.

3.   Komisijos kontaktinis punktas patikrina perspėjamuosius pranešimus ir per 24 valandas nuo jų gavimo perduoda juos perspėjimo ir bendradarbiavimo tinklo kontaktiniams punktams.

4.   Tomis valandomis, kai Komisija nedirba, RASFF tinklo kontaktiniai punktai, telefonu paskambinę Komisijos kontaktinio punkto telefono numeriu, skirtu ekstremaliosioms situacijoms, praneša apie perspėjamąjį pranešimą arba jį papildantį pranešimą ir nurodo, kurioms RASFF tinklui priklausančioms šalims tai aktualu. Komisijos kontaktinis punktas, telefonu paskambinęs RASFF tinklo kontaktinių punktų telefonų numeriais, skirtais ekstremaliosioms situacijoms, informuoja atitinkamus RASFF tinklo kontaktinius punktus.

18 straipsnis

Informaciniai pranešimai

1.   RASFF tinklo kontaktiniai punktai nepagrįstai nedelsdami Komisijos kontaktiniam punktui teikia informacinius pranešimus.

2.   Informaciniuose pranešimuose pateikiama visa turima informacija, kurios reikalaujama 16 straipsnio 1 dalyje, taip pat visa informacija apie riziką ir produktą, dėl kurio ji kyla.

3.   Komisijos kontaktinis punktas patikrina informacinius pranešimus ir po jų gavimo nepagrįstai nedelsdamas juos perduoda perspėjimo ir bendradarbiavimo tinklo kontaktiniams punktams.

19 straipsnis

Naujienų pranešimai

1.   Perspėjimo ir bendradarbiavimo tinklo kontaktiniai punktai Komisijos kontaktiniam punktui gali teikti naujienų pranešimus.

2.   Naujienų pranešimuose pateikiama visa informacija, kurios reikalaujama 16 straipsnio 1 dalyje, jei tokios informacijos yra.

3.   Komisijos kontaktinis punktas patikrina naujienų pranešimus ir po jų gavimo nepagrįstai nedelsdamas juos perduoda perspėjimo ir bendradarbiavimo tinklo kontaktiniams punktams.

20 straipsnis

Pranešimai dėl atmetimo pasienyje

1.   RASFF tinklo kontaktiniai punktai nepagrįstai nedelsdami perspėjimo ir bendradarbiavimo tinklo kontaktiniams punktams perduoda pranešimus dėl atmetimo pasienyje.

2.   Pranešimuose dėl atmetimo pasienyje pateikiama visa informacija, kurios reikalaujama 16 straipsnio 1 dalyje, taip pat visa informacija apie riziką ir produktą, dėl kurio ji kyla.

3.   2 dalyje nurodyta informacija per sistemą TRACES perduodama visiems pasienio kontrolės postams.

4.   Komisijos kontaktinis punktas patikrina kiekvieną perduotą pranešimą dėl atmetimo pasienyje.

21 straipsnis

Pranešimai apie sukčiavimą maisto produktų srityje

1.   Kovos su sukčiavimu maisto produktų srityje tinklo kontaktiniai punktai keičiasi pranešimais apie sukčiavimą maisto produktų srityje, pateikdami bent tokią informaciją:

a)

visą informaciją, kurios reikalaujama 16 straipsnio 1 dalyje;

b)

įtariamos nesąžiningos praktikos aprašymą;

c)

jei įmanoma, su tuo susijusių veiklos vykdytojų tapatybes;

d)

informaciją, ar vykdomi policijos arba teisminiai tyrimai dėl įtariamos nesąžiningos praktikos;

e)

informaciją apie visus policijos arba teisminės institucijos nurodymus, kai tik jie yra gaunami ir gali būti atskleisti.

2.   Kovos su sukčiavimu maisto produktų srityje tinklo kontaktiniai punktai nepagrįstai nedelsdami savo RASFF tinklo kontaktiniam punktui perduoda visą informaciją apie pavojus sveikatai.

3.   Komisijos kontaktinis punktas nepagrįstai nedelsdamas patikrina kiekvieną perduotą pranešimą apie sukčiavimą maisto produktų srityje.

22 straipsnis

Papildomi pranešimai

1.   Jei perspėjimo ir bendradarbiavimo tinklo narys turi papildomos informacijos, susijusios su pirminiu pranešimu, atitinkamas (-i) kontaktinis (-iai) punktas (-ai) nedelsdamas (-i) perduoda papildomą pranešimą tam tinklui.

2.   1 dalyje nurodytam kontaktiniam punktui paprašius papildomos informacijos, susijusios su pirminiu pranešimu, ta informacija, kiek tai įmanoma, nepagrįstai nedelsiant pateikiama perspėjimo ir bendradarbiavimo tinklui.

3.   Jei RASFF tinklo narys, gavęs pirminį pranešimą, imasi veiksmų, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnio 5 dalyje, jo kontaktinis punktas nedelsdamas perduoda perspėjimo ir bendradarbiavimo tinklui išsamų papildomą pranešimą.

4.   Jei 3 dalyje nurodyti veiksmai yra produkto sulaikymas ir grąžinimas siuntėjui, esančiam kito RASFF tinklo nario šalyje:

a)

tinklo narys, kuris imasi veiksmų, papildomu pranešimu pateikia svarbią informaciją apie grąžintą produktą, išskyrus atvejus, kai ta informacija jau buvo pateikta pirminiame pranešime;

b)

kitas tinklo narys papildomu pranešimu pateikia informaciją apie veiksmus, kurių imtasi dėl grąžinto produkto.

5.   Nukrypstant nuo 1 dalies, jei papildomu pranešimu pirminio pranešimo kategorija pakeičiama į perspėjamąjį arba informacinį pranešimą, perspėjimo ir bendradarbiavimo tinklo narys jį pateikia Komisijos kontaktiniam punktui, kad šis per 17 arba 18 straipsnyje nustatytus terminus jį patikrintų ir perduotų perspėjimo ir bendradarbiavimo tinklo kontaktiniams punktams.

23 straipsnis

Prieiga prie iRASFF pranešimų

1.   Visiems perspėjimo ir bendradarbiavimo tinklo nariams suteikiama prieiga prie perspėjamųjų, informacinių, naujienų pranešimų ar pranešimų dėl atmetimo pasienyje.

2.   Nedarant poveikio 8 straipsnio 2 dalyje Komisijai suteiktai prieigos teisei, prieiga prie pranešimų apie reikalavimų nesilaikymą suteikiama tik pranešantiesiems ir pranešimus bei prašymus gavusiems perspėjimo ir bendradarbiavimo tinklo nariams. Tačiau kitiems tinklo nariams suteikiama prieiga prie 16 straipsnio 1 dalies a, b ir e punktuose nurodytos informacijos.

3.   Nedarant poveikio 8 straipsnio 2 dalyje Komisijai suteiktai prieigos teisei, prieiga prie pranešimų apie sukčiavimą maisto produktų srityje suteikiama tik pranešantiesiems ir pranešimus bei prašymus gavusiems kovos su sukčiavimu maisto produktų srityje tinklo kontaktiniams punktams.

24 straipsnis

Pranešimų tikrinimas ir skelbimas

1.   Komisijos kontaktinis punktas, tikrindamas pranešimus, patikrina:

a)

pranešimų išsamumą ir aiškumą;

b)

pranešimo teisinio pagrindo tinkamumą; tačiau, jei buvo nustatyta rizika, netinkamas teisinis pagrindas nėra priežastis neperduoti pranešimo;

c)

ar pranešimas priklauso RASFF tinklo kompetencijos sričiai;

d)

ar esminė informacija pranešime pateikta perspėjimo ir bendradarbiavimo tinklo kontaktiniam punktui gerai suprantama kalba;

e)

atitiktį šiam reglamentui;

f)

galimus to paties veiklos vykdytojo ir (arba) pavojaus, ir (arba) kilmės šalies pasikartojimus.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, tikrinant pranešimus apie reikalavimų nesilaikymą, pranešimus apie sukčiavimą maisto srityje ir pranešimus dėl atmetimo pasienyje, tikrinami tos dalies b, c ir e punktuose nurodyti dalykai.

3.   Komisijos kontaktinis punktas, patikrinęs pranešimą pagal 1 arba 2 dalį, gali paskelbti perspėjamojo pranešimo, informacinio pranešimo, pranešimo dėl atmetimo pasienyje ir pranešimo apie reikalavimų nesilaikymą santrauką su informacija apie pranešimo kategoriją ir statusą, produktą ir nustatytą riziką, kilmės šalį, šalis, kuriose produktas buvo platinamas, pranešantįjį tinklo narį, pranešimo pagrindą ir priemones, kurių imtasi.

4.   Komisija skelbia metinę ataskaitą apie sistemoje iRASFF perduotus pranešimus.

25 straipsnis

Pranešimų atšaukimas ir pakeitimai

1.   Jei atrodo, kad veiksmai, kurių turi būti imtasi, grindžiami nepagrįsta informacija arba kad pranešimas buvo perduotas per klaidą, bet kuris perspėjimo ir bendradarbiavimo tinklo kontaktinis punktas gali prašyti, kad:

a)

pranešantysis kontaktinis punktas atšauktų pranešimą apie reikalavimų nesilaikymą, pranešimą apie sukčiavimą maisto produktų srityje arba papildomą pranešimą;

b)

Komisijos kontaktinis punktas, gavęs pranešimą pateikusio kontaktinio punkto sutikimą, atšauktų perspėjamąjį pranešimą, informacinį pranešimą, pranešimą dėl atmetimo pasienyje arba naujienų pranešimą.

2.   Bet kuris perspėjimo ir bendradarbiavimo tinklo kontaktinis punktas, gavęs pranešančiojo kontaktinio punkto sutikimą, gali prašyti pakeisti pranešimą.

3.   Papildomas pranešimas nelaikomas pranešimo pakeitimu, todėl gali būti perduodamas be kito tinklo nario sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokiu papildomu pranešimu pakeičiama pranešimo kategorija.

26 straipsnis

Pranešimo tvarkymo pabaiga ir asmens duomenų saugojimo laikotarpis

1.   Sistemoje IRASFF pranešimas automatiškai baigiamas tvarkyti, jei:

a)

nėra neatsakytų prašymų dėl tolesnių veiksmų, arba

b)

į visus prašymus buvo atsakyta, arba

c)

į paskutinį prašymą neatsakoma per šešis mėnesius nuo jo perdavimo.

2.   Remiantis pranešimais, kurių tvarkymas baigtas, gauti asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 metų.

27 straipsnis

Keitimasis informacija su trečiosiomis šalimis

1.   Jei perspėjamasis pranešimas, informacinis pranešimas arba pranešimas dėl atmetimo pasienyje yra susijęs su produktu, kurio kilmės šalis yra trečioji šalis, neturinti prieigos prie sistemos iRASFF arba TRACES, arba kuris yra platinamas tokioje trečiojoje šalyje, Komisija nepagrįstai nedelsdama informuoja tą trečiąją šalį.

2.   Jei pranešimas apie reikalavimų nesilaikymą arba pranešimas apie sukčiavimą maisto produktų srityje yra susijęs su produktu, kurio kilmės šalis yra trečioji šalis, neturinti prieigos prie sistemos iRASFF arba TRACES, arba kuris yra platinamas tokioje trečiojoje šalyje, Komisija gali informuoti tą trečiąją šalį.

28 straipsnis

Su iRASFF susijusiais nenumatytais atvejais taikomos priemonės

1.   Kai nėra galimybės naudoti sistemos iRASFF:

a)

RASFF tinklo kontaktiniai punktai, telefonu paskambinę Komisijos kontaktinio punkto telefono numeriu, skirtu ekstremaliosioms situacijoms, praneša apie elektroninio laiško, susijusio su perspėjamuoju pranešimu arba jį papildančiu pranešimu, nusiuntimą. Komisijos kontaktinis punktas, telefonu paskambinęs RASFF tinklo kontaktinių punktų telefonų numeriais, skirtais ekstremaliosioms situacijoms, informuoja RASFF tinklo kontaktinius punktus, turinčius imtis tolesnių veiksmų;

b)

APB tinklo kontaktiniai punktai informacija keičiasi elektroniniu paštu;

c)

kovos su sukčiavimu maisto produktų srityje tinklo kontaktiniai punktai informacija, susijusia su pranešimais apie sukčiavimą maisto produktų srityje, keičiasi elektroniniu paštu;

d)

keičiantis informacija pagal b ir c punktus, prašymų ir atsakymų sistema nenaudojama.

2.   Vėl atsiradus galimybei naudoti sistemą iRASFF, perspėjimo ir bendradarbiavimo tinklo kontaktiniai punktai į ją įtraukia informaciją, kuria buvo apsikeista už sistemos ribų.

2 skirsnis

ADIS

29 straipsnis

ADIS tinklas

1.   Kiekvienas ADIS tinklo narys gali paskirti daugiau nei vieną kontaktinį punktą, kuris sistemoje ADIS teiktų:

a)

pranešimus apie protrūkius pagal Reglamento (ES) 2016/429 19 straipsnį;

b)

ataskaitas, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/429 20 straipsnyje.

2.   Kiekvienas ADIS tinklo kontaktinis punktas sistemoje ADIS tvarko ir nuolat atnaujina pranešimus ir ataskaitas teikiančių regionų sąrašą, jo valstybės narės sudarytą Reglamento (ES) 2016/429 19 ir 20 straipsniuose nustatytų pranešimų ir ataskaitų teikimo tikslais, ir jį atnaujina.

3 skirsnis

EUROPHYT

30 straipsnis

EUROPHYT tinklas

Kiekvienas EUROPHYT tinklo narys paskiria:

a)

kontaktinį punktą, atsakingą už EUROPHYT pranešimų apie protrūkį teikimą EUROPHYT protrūkių tinklui;

b)

kontaktinį punktą, atsakingą už:

i)

EUROPHYT pranešimų apie augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, įvežamų į Sąjungą, siuntų sulaikymą teikimo EUROPHYT sulaikymo tinklui pagal 33 straipsnį priežiūrą;

ii)

EUROPHYT pranešimų apie augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, įvežamų į Sąjungą, siuntų sulaikymą teikimą atitinkamoms trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms;

iii)

EUROPHYT pranešimų apie augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriais prekiaujama Sąjungoje, siuntų sulaikymą teikimą EUROPHYT sulaikymo tinklui.

31 straipsnis

Prieiga prie EUROPHYT pranešimų apie protrūkius ir sulaikymą

Nedarant poveikio 8 straipsnio 2 dalyje Komisijai suteiktai prieigos teisei, prieiga prie EUROPHYT pranešimų apie protrūkius arba sulaikymą suteikiama tik atitinkamam EUROPHYT tinklui.

32 straipsnis

EUROPHYT pranešimų apie protrūkį teikimas EUROPHYT protrūkių tinklui

1.   EUROPHYT kontaktiniai punktai ne vėliau kaip per aštuonias darbo dienas nuo tos dienos, kai atsakinga valstybės įstaiga oficialiai patvirtino kenkėjo buvimą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 11 straipsnio pirmos pastraipos a ir b punktuose, 29 straipsnio 1 dalyje, 30 straipsnio 1 dalyje ir 33 straipsnio 1 dalyje, sistemoje EUROPHYT pateikia pranešimą apie protrūkį, kuriame pateikiama bent šio reglamento I priedo 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.4 ir 8 punktuose nurodyta informacija.

2.   Pagal 1 dalį oficialiai patvirtinus kenkėjo buvimą, pranešime taip pat pateikiama I priedo 5.6 punkte nurodyta informacija.

3.   Tinklo kontaktiniai punktai ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo 1 dalyje nurodytos atitinkamos datos pateikia EUROPHYT pranešimą su informacija, nurodyta I priedo 1.2, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 5.3–5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 7.1–7.6, 9 ir 10 punktuose.

4.   EUROPHYT tinklo kontaktiniai punktai, patikrinę visą svarbią naują informaciją, kuri jiems buvo pateikta, arba kompetentingai institucijai ėmusis naujų priemonių, nedelsdami atnaujina 1 ir 3 dalyse nurodytus pranešimus.

33 straipsnis

Sistemos TRACES naudojimas EUROPHYT pranešimams apie sulaikymą teikti EUROPHYT sulaikymo tinklui

1.   Valstybinis augalų sveikatos pareigūnas, pagal Reglamento (ES) 2017/625 55 straipsnio 2 dalies b punktą priimantis sprendimą dėl į Sąjungą įvežamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų siuntų, sistemoje TRACES per dvi darbo dienas nuo tų siuntų sulaikymo pateikia EUROPHYT pranešimus apie jų sulaikymą.

2.   1 dalyje nurodytuose pranešimuose pateikiama tokia informacija:

a)

informacija, kuri turi būti įrašyta į BSĮD, nurodytą 40 straipsnio 1 dalies c punkte;

b)

papildoma informacija apie priemones, kurių imtasi dėl siuntos;

c)

informacija apie paskirtą karantiną;

d)

visa kita turima informacija apie sulaikymą.

3.   EUROPHYT tinklo kontaktiniai punktai sistemoje TRACES per dvi darbo dienas nuo augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriais prekiaujama Sąjungoje, siuntų sulaikymo pateikia EUROPHYT pranešimus apie jų sulaikymą. Tuose pranešimuose pateikiama 2 dalyje nurodyta informacija.

34 straipsnis

Su EUROPHYT pranešimais apie protrūkį susijusių asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Remiantis EUROPHYT pranešimais apie protrūkį gauti asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 metų.

4 skirsnis

TRACES

35 straipsnis

TRACES tinklas

1.   Nedarant poveikio 4 straipsnio 2 daliai, kiekvienas TRACES tinklo narys paskiria vieną ar daugiau kontaktinių punktų Reglamento (ES) 2017/625 132 straipsnio d punkte ir 133 straipsnyje ar kituose Sąjungos teisės aktuose, susijusiuose su sistema TRACES, nustatytoms funkcinėms savybėms užtikrinti.

2.   Kontaktiniai punktai, kuriems paskiriama teikti EUROPHYT pranešimus apie sulaikymą, taip pat laikomi dėl sistemos TRACES atitinkamos funkcinės savybės paskirtais kontaktiniais punktais.

36 straipsnis

Prieiga prie sistemoje TRACES esančių duomenų, informacijos ir dokumentų

1.   Kiekvienam veiklos vykdytojui suteikiama prieiga prie duomenų, informacijos arba dokumentų, kuriuos jis tvarko, rengia arba perduoda sistemoje TRACES.

2.   Kiekvienai kompetentingai institucijai suteikiama prieiga prie duomenų, informacijos arba dokumentų, kuriuos jos atsakomybės srityje sistemoje TRACES tvarko, rengia arba perduoda jos pačios darbuotojai arba veiklos vykdytojai, kuriuos ji valdo sistemoje TRACES.

3.   Jei duomenis, informaciją arba dokumentus sistemoje TRACES tvarko, rengia arba perduoda daugiau nei viena kompetentinga institucija, joms suteikiama prieiga prie visų tų duomenų, informacijos ir dokumentų.

4.   Nedarant poveikio 8 straipsnio 2 dalyje Komisijai suteiktai prieigos teisei, subjektams, kurie neprisideda prie duomenų, informacijos arba dokumentų tvarkymo, rengimo arba perdavimo sistemoje TRACES arba nedalyvauja atitinkamame pateikimo rinkai arba gabenimo procese, nesuteikiama prieigos prie tokių duomenų, informacijos arba dokumentų.

5.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 4 dalies, kompetentingoms institucijoms suteikiama prieiga prie duomenų, informacijos ir dokumentų, susijusių su sprendimu neleisti įvežti siuntos arba nurodymu imtis veiksmų, sistemoje TRACES užregistruotu pagal Reglamento (ES) 2017/625 66 straipsnio 5 dalį.

37 straipsnis

Keitimasis duomenimis tarp sistemos TRACES ir kitų elektroninių sistemų

1.   Keitimasis duomenimis tarp sistemos TRACES ir kitų elektroninių sistemų, įskaitant valstybių narių nacionalines sistemas, turi būti sinchroniškas, abipusis ir grindžiamas UN/CEFACT, IPPC ir OIE standartais.

2.   Keičiantis duomenimis tarp sistemos TRACES ir valstybių narių nacionalinių sistemų, naudojami sistemoje TRACES pateikti baziniai duomenys.

38 straipsnis

Valstybių narių institucijų bendradarbiavimas dėl siuntų, įvežamų į Sąjungą

1.   Reglamento (ES) 2017/625 75 straipsnio 1 dalyje nustatyto bendradarbiavimo tikslais valstybių narių muitinėms suteikiama prieiga prie duomenų, informacijos ir dokumentų, susijusių su gyvūnais ir prekėmis, įvežamais į Sąjungą iš trečiųjų šalių, ir sprendimais, priimtais remiantis oficialia kontrole, atlikta pagal to reglamento II antraštinės dalies V skyrių, per:

a)

sistemą TRACES arba atitinkamų valstybių narių nacionalines sistemas, arba

b)

ES vieno langelio aplinką, skirtą muitinėms, grindžiamą Sprendime Nr. 70/2008/EB nurodytomis elektroninėmis muitinės sistemomis, ir sujungtą su sistema TRACES.

2.   Kai nėra galimybės suteikti 1 dalyje nurodytos prieigos, valstybės narės nepagrįstai nedelsdamos užtikrina, kad jų muitinės ir kompetentingos institucijos laiku tarpusavyje keistųsi atitinkamais duomenimis, informacija ir dokumentais.

39 straipsnis

Elektroninių oficialių sertifikatų išdavimas ir elektroninių parašų naudojimas

1.   Į Sąjungą įvežamų gyvūnų ir prekių siuntų elektroniniai oficialūs sertifikatai turi atitikti visus šiuos reikalavimus:

a)

jie turi būti išduodami naudojant vieną iš šių sistemų:

i)

TRACES;

ii)

valstybės narės nacionalinę sistemą;

iii)

trečiosios šalies arba tarptautinės organizacijos elektroninio sertifikavimo sistemą, gebančią keistis duomenimis su sistema TRACES;

iv)

trečiosios šalies arba tarptautinės organizacijos elektroninio sertifikavimo sistemą, gebančią keistis duomenimis su valstybės narės nacionaline sistema;

b)

jie turi būti pasirašyti įgaliotojo pareigūno, naudojant pažangųjį arba kvalifikuotą elektroninį parašą;

c)

jie turi būti patvirtinti pažangiuoju arba kvalifikuotu išduodančiosios kompetentingos institucijos elektroniniu spaudu arba pažangiuoju arba kvalifikuotu jos teisinio atstovo elektroniniu parašu;

d)

juose turi būti naudojama kvalifikuota elektroninė laiko žyma.

2.   Jei elektroniniai oficialūs sertifikatai išduodami pagal 1 dalies a punkto iii arba iv papunktį, sistemoje TRACES arba valstybės narės nacionalinėje sistemoje apsikeitimas duomenimis patvirtinamas pažangiuoju arba kvalifikuotu trečiosios šalies išduodančiosios kompetentingos institucijos elektroniniu spaudu arba pažangiuoju arba kvalifikuotu jos teisinio atstovo elektroniniu parašu.

Tokiais atvejais 1 dalies b punkte nurodytas įgaliotojo pareigūno parašas nėra būtinas.

3.   Komisijai iš anksto pranešama apie elektroninių oficialių sertifikatų išdavimą pagal 1 dalies a punkto iv papunktį.

4.   Elektroninius fitosanitarinius sertifikatus, kurių pagal Reglamento (ES) 2016/2031 VI skyriaus 1 skirsnį reikalaujama į Sąjungos teritoriją įvežant augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, kompetentinga institucija priima tik tokiu atveju, jei jie išduoti pagal šio straipsnio 1 dalies a punkto i arba iii papunktį.

40 straipsnis

BSĮD forma ir jo pateikimo bei naudojimo instrukcijos

1.   Bendrajame sveikatos įvežimo dokumente turi būti laukeliai, skirti šio reglamento II priedo 1 dalyje nustatytai informacijai pateikti; pagal Reglamento (ES) 2017/625 56 straipsnio 3 dalį veiklos vykdytojas ir kompetentingos institucijos, atsižvelgdami į to reglamento 47 straipsnio 1 dalyje nustatytą siuntos kategoriją, naudoja vienos iš šių formų BSĮD:

a)

BSĮD-A, parengtą pagal šio reglamento II priedo 2 dalies A skirsnyje nustatytą formą ir skirtą tokioms gyvūnų siuntoms:

i)

siuntoms, nurodytoms Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies a punkte, arba

ii)

siuntoms, kurias įvežant į Sąjungą taikomos Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies e arba f punkte nustatytos priemonės;

b)

BSĮD-P, parengtą pagal šio reglamento II priedo 2 dalies B skirsnyje nustatytą formą ir skirtą tokioms produktų siuntoms:

i)

siuntoms, nurodytoms Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies b punkte, arba

ii)

siuntoms, kurias įvežant į Sąjungą taikomos priemonės, nustatytos Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies d, e arba f punkte;

c)

BSĮD-PP, parengtą pagal šio reglamento II priedo 2 dalies C skirsnyje nustatytą formą ir skirtą tokioms siuntoms:

i)

augalų, augalinių produktų ir kitų objektų siuntoms, nurodytoms Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies c punkte, arba

ii)

augalų, augalinių produktų ir kitų objektų siuntoms, kurias įvežant į Sąjungą taikoma viena iš priemonių arba sąlygų, nustatytų Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies d, e arba f punkte, arba

iii)

tam tikros kilmės arba ar iš tam tikros vietos atvežtiems konkretiems augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams, kurių atžvilgiu būtina užtikrinti minimalaus lygio oficialią kontrolę, siekiant reaguoti į pripažintus pastovius pavojus ir riziką augalų sveikatai, kaip nustatyta Įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/66;

d)

BSĮD-D, parengtą pagal šio reglamento II priedo 2 dalies D skirsnyje nustatytą formą ir skirtą negyvūninių pašarų ir maisto produktų siuntoms, kurias įvežant į Sąjungą taikoma kuri nors iš priemonių arba sąlygų, nustatytų Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies d, e arba f punkte.

2.   1 dalyje nurodytas BSĮD turi būti:

a)

parengtas bent viena iš oficialių įvežimo valstybės narės oficialių kalbų;

b)

pagal šio reglamento II priedo 1 dalyje pateiktus paaiškinimus bent viena iš oficialių įvežimo valstybės narės oficialių kalbų tinkamai užpildytas:

i)

už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo, kiek tai susiję su išsamia informacija apie siuntą, kaip aprašyta to priedo 2 dalies A–D skirsniuose pateiktų formų I dalyje;

ii)

pasienio kontrolės poste įsisteigusios kompetentingos institucijos, kiek tai susiję su informacija apie sprendimą, priimtą dėl siuntos, kaip aprašyta to priedo 2 dalies A–D skirsniuose pateiktų formų II dalyje;

iii)

išvežimo arba galutinės paskirties vietos pasienio kontrolės poste įsisteigusios kompetentingos institucijos arba vietos kompetentingos institucijos, kiek tai susiję su informacija apie tolesnes priemones, taikytas siuntai priėmus sprendimą, kaip aprašyta to priedo 2 dalies A–D skirsniuose pateiktų formų III dalyje.

3.   Nukrypstant nuo 2 dalies a punkto, valstybė narė gali sutikti, kad BSĮD būtų rengiamas ne įvežimo valstybės narės, o kita ES oficialiąja kalba.

41 straipsnis

Elektroninio BSĮD naudojimas

1.   Veiklos vykdytojas arba kompetentinga institucija elektroninę BSĮD formą naudoja pasitelkdami vieną iš šių sistemų:

a)

TRACES, jei BSĮD atitinka visus šiuos reikalavimus:

i)

jis pasirašytas už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo elektroniniu parašu;

ii)

jis pasirašytas pasienio kontrolės poste arba kontrolės punkte dirbančio sertifikuojančiojo pareigūno pažangiuoju arba kvalifikuotu elektroniniu parašu;

iii)

jis patvirtintas išduodančiosios kompetentingos institucijos pažangiuoju arba kvalifikuotu elektroniniu spaudu;

iv)

jis patvirtintas sistemos TRACES pažangiuoju arba kvalifikuotu elektroniniu spaudu;

b)

valstybės narės nacionalinę sistemą, jei BSĮD atitinka visus šiuos reikalavimus:

i)

jis pasirašytas už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo elektroniniu parašu;

ii)

jis pasirašytas pasienio kontrolės poste arba kontrolės punkte dirbančio sertifikuojančiojo pareigūno pažangiuoju arba kvalifikuotu elektroniniu parašu;

iii)

jis patvirtintas išduodančiosios kompetentingos institucijos pažangiuoju arba kvalifikuotu elektroniniu spaudu;

iv)

jis sistemai TRACES perduotas ne vėliau kaip tuo metu, kai, remiantis oficialia kontrole, priimamas sprendimas, o perdavimas patvirtintas išduodančiosios kompetentingos institucijos pažangiuoju arba kvalifikuotu elektroniniu spaudu.

2.   1 dalies b punkto iv papunktyje nurodytą perdavimą sistema TRACES patvirtina savo pažangiuoju arba kvalifikuotu elektroniniu spaudu.

3.   Kiekvienas 1 ir 2 dalyje nurodytas būtinas veiksmas pažymimas kvalifikuota elektronine laiko žyma.

42 straipsnis

Elektroninių sertifikatų, BSĮD ir jais remiantis gautų asmens duomenų saugojimo laikotarpiai

1.

Siekiant užtikrinti sertifikatų ir BSĮD, išduotų atitinkamai pagal 39 ir 41 straipsnius, vientisumą, atitinkami duomenys, susiję su elektroniniais parašais, elektroniniais spaudais, laiko žymomis ir elektroniniu keitimusi, sistemoje TRACES ir valstybių narių nacionalinėse sistemose saugomi ne trumpiau kaip trejus metus.

2.

Asmens duomenys, gauti remiantis 1 dalyje nurodytais sertifikatais ir BSĮD, sistemoje TRACES ir valstybių narių nacionalinėse sistemose saugomi ne ilgiau kaip 10 metų.

3.

Asmens duomenys, gauti remiantis 33 straipsnio 2 dalyje nurodytais EUROPHYT pranešimais apie sulaikymą, sistemoje TRACES saugomi ne ilgiau kaip 10 metų.

43 straipsnis

Kontrolės padalinių sąrašas

Kiekvienas TRACES tinklo kontaktinis punktas sistemoje TRACES tvarko ir nuolat atnaujina kontrolės padalinių, kuriuos jo valstybė narė paskyrė dėl sistemos TRACES, sąrašą.

44 straipsnis

Pasienio kontrolės postų ir kontrolės punktų sąrašas

1.   Kiekvienas TRACES tinklo kontaktinis punktas sistemoje TRACES tvarko ir nuolat atnaujina pasienio kontrolės postų ir kontrolės punktų, kuriuos jo valstybė narė atitinkamai pagal Reglamento (ES) 2017/625 59 straipsnio 1 dalį ir 53 straipsnio 2 dalį paskyrė vienos ar daugiau to reglamento 47 straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų gyvūnų ir prekių oficialiai kontrolei vykdyti, sąrašą.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas kontaktinis punktas informaciją apie kiekvieną paskirtąjį pasienio kontrolės punktą ir kontrolės punktą į sistemą TRACES įtraukia naudodamas:

a)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1014 (35) I priede nustatytą formą Reglamento (ES) 2017/625 60 straipsnio 1 dalyje nurodytai informacijai pateikti;

b)

to įgyvendinimo reglamento II priede nustatytas santrumpas ir specifikacijas.

45 straipsnis

Įmonių sąrašas

1.   Kiekvienas TRACES tinklo kontaktinis punktas sistemoje TRACES tvarko ir nuolat atnaujina tokius įmonių sąrašus:

a)

maisto verslo įmonių, kurias jo valstybė narė patvirtino pagal Reglamento (EB) Nr. 852/2004 6 straipsnio 3 dalį, sąrašą;

b)

šalutinius gyvūninius produktus ir jų gaminius tvarkančių įmonių, gamyklų ir ūkio subjektų, kuriuos jo valstybė narė patvirtino arba užregistravo pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 47 straipsnį, sąrašą.

2.   1 dalyje nurodytas informacinis punktas informaciją apie kiekvieną toje dalyje nurodytą įmonę į sistemą TRACES įtraukia naudodamasis Komisijos parengtomis įmonių sąrašų formos techninėmis specifikacijomis.

3.   Komisija padeda valstybėms narėms viešai skelbti 1 dalyje nurodytus sąrašus savo interneto puslapyje arba sistemoje TRACES.

46 straipsnis

Su sistema TRACES ir valstybių narių nacionalinėmis sistemomis susijusiais nenumatytais atvejais, kai planuotai arba neplanuotai netenkama galimybės naudoti šių sistemų, taikomos priemonės

1.   TRACES tinklo kontaktiniai punktai tvarko viešą interneto duomenų saugyklą, kurioje pateikiamos pildyti parengtos visų dokumentų, kurie pagal šį reglamentą gali būti rengiami sistemoje TRACES arba valstybės narės nacionalinėje sistemoje, formos.

2.   Ilgiau kaip valandą nesant galimybės naudoti valstybės narės nacionalinės sistemos, sistemos TRACES arba vienos iš jų funkcinių savybių, jų naudotojai informacijos registravimo ir keitimosi ja tikslais gali naudoti 1 dalyje nurodytą pildyti parengtą spausdintą arba elektroninę formą.

3.   Vėl atsiradus galimybei naudoti 2 dalyje nurodytas sistemas arba funkcines savybes, jų naudotojai pagal šį reglamentą privalomiems dokumentams parengti naudoja pagal 2 dalį užregistruotą informaciją.

4.   Kai nėra galimybės naudoti sistemos TRACES, valstybės narės nacionalinės sistemos arba vienos iš jų funkcinių savybių, valstybės narės visus reikiamus dokumentus laikinai gali rengti ir jais elektroniniu būdu keistis naudodami prieinamą sistemą, o su sistemos TRACES funkcinėmis savybėmis susiję įpareigojimai netaikomi. Atkūrus prieinamumą, Komisija ir nacionalinių sistemų savininkai nedelsdami atlieka ad hoc masinį apsikeitimą tais dokumentais.

5.   Į dokumentus, parengtus pagal 2 ir 4 dalis, įrašomas tekstas „parengtas nenumatytojo atvejo metu“.

6.   Prieš dvi savaites iki suplanuoto atjungimo Komisija per sistemą TRACES apie tai informuoja naudotojus, taip pat nurodydama, kiek laiko tai truks ir kodėl tai daroma.

4 skyrius

Baigiamosios nuostatos

47 straipsnis

Panaikinimas

1.   Nuo 2019 m. gruodžio 14 d. panaikinama Direktyva 94/3/EB, sprendimai 92/486/EEB, 2003/24/EB, 2003/623/EB, 2004/292/EB, 2004/675/EB ir 2005/123/EB, Reglamentas (ES) Nr. 16/2011 ir įgyvendinimo sprendimai 2014/917/ES, (ES) 2015/1918 ir (ES) 2018/1553.

2.   Nuorodos į tuos panaikintus aktus laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikties lentelę.

48 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d., išskyrus 3 skyriaus 2 skirsnį, – jis taikomas nuo 2021 m. balandžio 21 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. rugsėjo 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(3)  OL L 84, 2016 3 31, p. 1.

(4)  OL L 317, 2016 11 23, p. 4.

(5)  OL L 95, 2017 4 7, p. 1.

(6)  2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005, nustatantis pašarų higienos reikalavimus (OL L 35, 2005 2 8, p. 1).

(7)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(8)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

(9)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

(10)  2011 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 16/2011, kuriuo nustatomos Skubaus perspėjimo apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos įgyvendinimo priemonės (OL L 6, 2011 1 11, p. 7).

(11)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL L 165, 2004 4 30, p. 1).

(12)  2015 m. spalio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1918, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių, nustatoma administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo sistema (toliau – APB sistema) (OL L 280, 2015 10 24, p. 31).

(13)  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3486_en.htm

(14)  Ši sistema pirmąkart nustatyta 1976 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 77/93/EEB dėl apsaugos priemonių, skirtų apsisaugoti nuo augalams arba augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į valstybes nares (OL L 26, 1977 1 31, p. 20). Ta direktyva buvo panaikinta 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL L 169, 2000 7 10, p. 1), o pastaroji – 2019 m. gruodžio 14 d. Reglamentu (ES) 2016/2031.

(15)  1994 m. sausio 21 d. Komisijos direktyva 94/3/EB, nustatanti pranešimo apie sulaikytą siuntą ar kenksmingus organizmus, įvežamus iš trečiųjų šalių ir keliančius fitosanitarinį pavojų, tvarką (OL L 32, 1994 2 5, p. 37).

(16)  2014 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/917/ES, kuriuo Tarybos direktyvai 2000/29/EB įgyvendinti nustatomos išsamios pranešimo apie aptiktus kenksminguosius organizmus ir apie priemones, kurių ėmėsi arba ketina imtis valstybės narės, taisyklės (OL L 360, 2014 12 17, p. 59).

(17)  2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

(18)  2015 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1506, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje 27 straipsnio 5 dalį ir 37 straipsnio 5 dalį nustatomos pažangiųjų elektroninių parašų ir pažangiųjų spaudų formatų, kuriuos turi pripažinti viešojo sektoriaus įstaigos, specifikacijos (OL L 235, 2015 9 9, p. 37).

(19)  2018 m. spalio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1553 dėl trečiųjų šalių nacionalinių augalų apsaugos organizacijų išduotų elektroninių fitosanitarinių sertifikatų pripažinimo sąlygų (OL L 260, 2018 10 17, p. 22).

(20)  2004 m. sausio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 136/2004, nustatantis produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių, veterinarinių patikrinimų Bendrijos pasienio veterinarijos postuose tvarką (OL L 21. 2004 1 28, p. 11).

(21)  2004 m. vasario 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 282/2004, nustatantis gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, deklaravimo ir veterinarinio patikrinimo dokumentą (OL L 49, 2004 2 19, p. 11).

(22)  2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/504/EB (OL L 194, 2009 7 25, p. 11).

(23)  2019 m. sausio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/66 dėl augalų, augalinių produktų ir kitų objektų oficialiosios kontrolės, kuria siekiama patikrinti, ar laikomasi toms prekėms taikytinų Sąjungos apsaugos nuo augalų kenkėjų priemonių taisyklių, vykdymo vienodos praktinės tvarkos taisyklių (OL L 15, 2019 1 17, p. 1).

(24)  2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 70/2008/EB dėl nepopierinės muitinės ir verslo aplinkos (OL L 23, 2008 1 26, p. 21).

(25)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1).

(26)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL L 300, 2009 11 14, p. 1).

(27)  1992 m. rugsėjo 25 d. Komisijos sprendimas 92/486/EEB, nustatantis ANIMO priimančiojo centro ir valstybių narių bendradarbiavimo formą (OL L 291, 1992 10 7, p. 20).

(28)  2002 m. gruodžio 30 d. Komisijos sprendimas 2003/24/EB dėl integruotos kompiuterinės veterinarijos sistemos sukūrimo (OL L 8, 2003 1 14, p. 44).

(29)  2003 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos sprendimas 2003/623/EB dėl integruotosios kompiuterinės veterinarijos sistemos, vadinamos TRACES, sukūrimo (OL L 216, 2003 8 28, p. 58).

(30)  2004 m. kovo 30 d. Komisijos sprendimas 2004/292/EB dėl TRACES sistemos įdiegimo ir iš dalies keičiantis Sprendimą 92/486/EEB (OL L 94, 2004 3 31, p. 63).

(31)  2004 m. rugsėjo 29 d. Komisijos sprendimas 2004/675/EB dėl logistinės paramos TRACES sistemai (OL L 309, 2004 10 6, p. 26).

(32)  2005 m. vasario 9 d. Komisijos sprendimas 2005/123/EB, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/292/EB dėl TRACES sistemos įdiegimo ir iš dalies keičiantis Sprendimą 92/486/EEB (OL L 39, 2005 2 11, p. 53).

(33)  1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (OL L 224, 1990 8 18, p. 29).

(34)  1992 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimas 92/438/EEB dėl veterinarinių importo procedūrų kompiuterizavimo (Shift projektas), iš dalies keičiantis Direktyvas 90/675/EEB, 91/496/EEB, 91/628/EEB ir Sprendimą 90/424/EEB bei panaikinantis Sprendimą 88/192/EEB (OL L 243, 1992 8 25, p. 27).

(35)  2019 m. birželio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1014, kuriuo nustatomos išsamios pasienio kontrolės postų, įskaitant tikrinimo centrus, ir šių postų ir centrų sąrašuose naudojamų formų, kategorijų bei vartojamų santrumpų būtiniausių reikalavimų taisyklės (OL L 165, 2019 6 21, p. 10).


I PRIEDAS

32 straipsnyje nurodytų pranešimų turinys

1.   

Bendroji informacija

1.1.

Pavadinimas. Įrašykite susijusio kenkėjo mokslinį pavadinimą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 11 straipsnio pirmos pastraipos a ir b punktuose, 29 straipsnio 1 dalyje, 30 straipsnio 1 dalyje ir 33 straipsnio 1 dalyje, vietą ir tai, ar jis aptiktas pirmą kartą, ar ne. Mokslinis pavadinimas turi būti vienas iš šių pavadinimų:

1.

kenkėjo mokslinis pavadinimas, įskaitant, jei tinkama, patovarą, arba,

2.

jei 1 punktas netaikomas, tarptautinės organizacijos patvirtintas mokslinis pavadinimas, įskaitant patovarą, ir tos organizacijos pavadinimas, arba,

3.

jei netaikomas nei 1, nei 2 punktas, mokslinis pavadinimas remiantis patikimiausiu informacijos šaltiniu, taip pat nurodant tą šaltinį.

Galite pateikti aiškinamųjų pastabų.

1.2.

Santrauka. 3–7 punktuose pateiktos informacijos santrauka.

1.3.

Įrašykite vieną iš šių dalykų:

1.

dalinis pranešimas pagal 32 straipsnio 1 ir 2 dalis;

2.

pranešimas pagal straipsnio 32 straipsnio 3 dalį;

3.

pranešimo atnaujinimas pagal 32 straipsnio 4 dalį;

4.

baigiamoji pastaba dėl priemonių nutraukimo ir nutraukimo priežastis.

2.   

Viena bendra institucija ir atsakingieji asmenys

2.1.

Pranešimą teikiančios vienos bendros institucijos pavadinimas. Įrašykite žodžius „Pranešimas nuo“, o toliau – vienos bendros institucijos ir jos valstybės narės pavadinimą.

2.2.

Oficialus vienos bendros institucijos asmuo ryšiams. Įrašykite asmens, kurį viena bendra institucija nurodė kaip su pranešimu susijusį oficialų asmenį ryšiams, vardą ir pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą. Jei nurodomas daugiau kaip vienas asmuo, nurodykite priežastis.

3.   

Kenkėjo aptikimo vieta

3.1.

Kuo tiksliau nurodykite kenkėjo aptikimo vietą – bent administracinį regioną (pvz., savivaldybę, miestą, provinciją).

3.2.

Pridėkite vieną ar daugiau vietovės žemėlapių.

4.   

Pranešimo priežastis, susijusios teritorijos ir valstybės narės užkrėtimo kenkėjais statusas

4.1.

Įrašykite vieną iš šių dalykų:

1.

kenkėjo atsiradimas susijusios valstybės narės teritorijoje patvirtintas arba jo buvimas įtariamas pirmą kartą;

2.

kenkėjo atsiradimas patvirtintas arba įtariamas susijusios valstybės narės teritorijos dalyje, kurioje to kenkėjo anksčiau aptikta nebuvo. (Jei taikoma, nurodykite, kad kenkėjas atsirado teritorijos dalyje, kurioje jis anksčiau buvo aptiktas ir išnaikintas.)

4.2.

Teritorijos užkrėtimo kenkėjais statusas (1) po oficialaus patvirtinimo, kad joje aptiktas kenkėjas. Įrašykite vieną ar daugiau iš toliau nurodytų dalykų ir pateikite aiškinamąją pastabą:

1.

yra visose teritorijos dalyse;

2.

yra tik konkrečiose teritorijos dalyse;

3.

yra konkrečiose teritorijos dalyse, kurioje augalai šeimininkai neauginami;

4.

yra: šiuo metu naikinamas;

5.

yra: šiuo metu izoliuojamas;

6.

yra: mažai paplitęs;

7.

nėra: kenkėjas aptiktas, bet išnaikintas;

8.

nėra: kenkėjas buvo aptiktas, tačiau jo daugiau nebeaptinkama dėl kitų priežasčių nei išnaikinimas;

9.

trumpalaikis aptikimas (kenkėjas aptiktas, tačiau nemanoma, kad jis įsitvirtins): veiksmų nesiimama;

10.

trumpalaikis aptikimas: imamasi veiksmų, padėtis stebima;

11.

trumpalaikis aptikimas: imamasi veiksmų, kenkėjas naikinamas;

12.

kita.

4.3.

Užkrėtimo kenkėjais statusas susijusioje valstybėje narėje prieš oficialiai patvirtinant, kad joje aptiktas kenkėjas arba įtariamas kenkėjo buvimas. Įrašykite vieną ar daugiau iš toliau nurodytų dalykų ir pateikite aiškinamąją pastabą:

1.

yra visose valstybės narės dalyse;

2.

yra tik kai kuriose valstybės narės dalyse;

3.

yra konkrečiose valstybės narės dalyse, kuriose augalas (-ai) šeimininkas (-ai) neauginamas (-i);

4.

yra: sezoniškai;

5.

yra: šiuo metu naikinamas;

6.

yra: šiuo metu izoliuojamas (jei išnaikinti neįmanoma);

7.

yra: mažai paplitęs;

8.

nėra: įrašų apie kenkėją nėra;

9.

nėra: kenkėjas išnaikintas;

10.

nėra: kenkėjo daugiau nebeaptinkama dėl kitų priežasčių nei išnaikinimas;

11.

nėra: įrašai apie kenkėją negaliojantys;

12.

nėra: įrašai apie kenkėją nepatikimi;

13.

nėra: tik laikinai;

14.

trumpalaikis aptikimas: veiksmų nesiimama;

15.

trumpalaikis aptikimas: imamasi veiksmų, padėtis stebima;

16.

trumpalaikis aptikimas: imamasi veiksmų, kenkėjas naikinamas;

17.

kita.

4.4.

Užkrėtimo kenkėjais statusas susijusioje valstybėje narėje po oficialaus patvirtinimo, kad joje aptiktas kenkėjas. Įrašykite vieną ar daugiau iš toliau nurodytų dalykų ir pateikite aiškinamąją pastabą:

1.

yra visose valstybės narės dalyse;

2.

yra tik kai kuriose valstybės narės dalyse;

3.

yra konkrečiose valstybės narės dalyse, kuriose augalas (-ai) šeimininkas (-ai) neauginamas (-i);

4.

yra: sezoniškai;

5.

yra: šiuo metu naikinamas;

6.

yra: šiuo metu izoliuojamas (jei išnaikinti neįmanoma);

7.

yra: mažai paplitęs;

8.

nėra: kenkėjas išnaikintas;

9.

nėra: kenkėjo daugiau nebeaptinkama dėl kitų priežasčių nei išnaikinimas;

10.

nėra: įrašai apie kenkėją negaliojantys;

11.

nėra: įrašai apie kenkėją nepatikimi;

12.

nėra: tik laikinai;

13.

trumpalaikis aptikimas: veiksmų nesiimama;

14.

trumpalaikis aptikimas: imamasi veiksmų, padėtis stebima;

15.

trumpalaikis aptikimas: imamasi veiksmų, kenkėjas naikinamas;

16.

kita.

5.   

Kenkėjo aptikimas, ėminių ėmimas, bandymai ir patvirtinimas

5.1.

Kaip kenkėjas buvo aptiktas arba kaip kilo įtarimų dėl jo buvimo. Įrašykite vieną iš šių dalykų:

1.

su kenkėjais susijęs oficialus tyrimas;

2.

tyrimas, susijęs su esamu arba išnaikintu kenkėjo protrūkiu;

3.

bet kokios rūšies fitosanitariniai patikrinimai;

4.

atsekamasis ir tolesnis tikrinimas dėl atitinkamo kenkėjo konkretaus aptikimo;

5.

oficialus, tačiau ne fitosanitarinis patikrinimas;

6.

informacija, pateikta profesionalių veiklos vykdytojų, laboratorijų arba kitų asmenų;

7.

mokslinė informacija;

8.

kita.

Galite pridėti daugiau pastabų laisvo teksto forma arba pridėti dokumentų.

Jei įrašote 8 variantą, patikslinkite.

Patikrinimų atveju nurodykite datą (-as), aprašykite metodą (jei taikoma, taip pat pateikite išsamią informaciją apie vaizdinį ar kitokius patikrinimus), pateikite trumpą vietos, kurioje atliktas patikrinimas, ir nustatytų faktų aprašymą bei pridėkite nuotrauką (-ų).

Jei įrašote 3 arba 4 variantą, nurodykite patikrinimo (-ų) datą, aprašykite patikrinimo metodą (taip pat pateikite išsamią informaciją apie vaizdinį ar kitokius patikrinimus). Galite pateikti trumpą vietos, kurioje atliktas patikrinimas, ir nustatytų faktų aprašymą bei pridėti nuotrauką (-ų).

5.2.

Aptikimo data. Įrašykite dieną, kurią atsakinga valstybės įstaiga aptiko kenkėją, pradėjo įtarti jo buvimą arba pirmą kartą gavo informacijos apie jo aptikimą. Jei kenkėją aptiko ne atsakinga valstybės įstaiga, o kitas asmuo, nurodykite dieną, kurią kenkėjas buvo aptiktas ir kurią tas asmuo informavo atsakingą valstybės įstaigą.

5.3.

Ėminių ėmimas laboratorinei analizei. Jei taikoma, pateikite informaciją apie ėminių ėmimo laboratorinei analizei procedūrą, nurodydami datą, metodą ir ėminio dydį. Galite pridėti nuotraukų.

5.4.

Laboratorija. Jei taikoma, įrašykite nustatant kenkėją dalyvavusios (-ių) laboratorijos (-ų) pavadinimą (-us) ir adresą (-us).

5.5.

Diagnostikos metodas. Įrašykite vieną iš šių dalykų:

1.

pagal tarpusavyje įvertintą protokolą (pateikite aiškią nuorodą į protokolą ir, jei tinkama, nurodykite bet kokius nukrypimus nuo jo);

2.

kita (nurodykite metodą).

5.6.

Kenkėjo identiškumo oficialaus patvirtinimo data.

6.   

Informacija apie užkrėstą teritoriją ir apie protrūkio mastą ir priežastį

6.1.

Užkrėstos teritorijos dydis ir ribos. Įrašykite vieną ar daugiau iš šių dalykų (galite pateikti apytikslius skaičius, tačiau tokiu atveju paaiškinkite, kodėl neįmanoma pateikti tikslių skaičių):

1.

užkrėstas plotas (m2, ha, km2);

2.

užkrėstų augalų skaičius (vnt.);

3.

užkrėstų augalinių produktų kiekis (tonomis, m3);

4.

užkrėstos teritorijos GPS pagrindinės koordinatės arba kitoks tikslus teritorijos ribų apibūdinimas (pvz., naudojant Eurostatas teritorinių vienetų klasifikatorių (NUTS), geografinius kodus (Geocodes), aeronuotraukas).

6.2.

Užkrėstos teritorijos ir jos apylinkių charakteristikos. Įrašykite vieną ar daugiau iš šių dalykų:

1.

laukas – augimo vieta:

1.1.

laukas (ariamoji žemė, ganykla);

1.2.

sodas/vynuogynas;

1.3.

daigynas;

1.4.

miškas;

2.

laukas – kita:

2.1.

privatus sodas;

2.2.

viešos vietos;

2.3.

saugoma teritorija;

2.4.

laukiniai augalai kitose teritorijose nei saugomos teritorijos;

2.5.

kita (nurodykite);

3.

fiziškai uždengtos vietos:

3.1.

šiltnamis;

3.2.

kitos oranžerijos;

3.3.

privati vieta (išskyrus šiltnamį);

3.4.

vieša vieta (išskyrus šiltnamį);

3.5.

kita (nurodykite).

Visais atvejais nurodykite, ar užkrėsti vienas, ar daugiau šių dalykų:

sodinti skirti augalai,

kiti augalai,

augaliniai produktai arba

kiti objektai.

6.3.

Augalai šeimininkai užkrėstoje teritorijoje ir jos apylinkėse. Pagal 6.4 punktą nurodykite augalų šeimininkų toje teritorijoje mokslinius pavadinimus. Galite pateikti papildomos informacijos apie augalų šeimininkų tankumą, nurodydami auginimo būdus ir konkrečias buveinių charakteristikas, arba informacijos apie toje teritorijoje gaminamus užkratui imlius augalinius produktus.

6.4.

Užkrėstas (-i) augalas (-ai), augalinis (-iai) produktas (-ai) ir kitas (-i) objektas (-ai). Nurodykite užkrėsto (-ų) augalo (-ų) šeimininko (-ų) mokslinį (-ius) pavadinimą (-us). Atitinkamai galite nurodyti veislę ir – augalinių produktų atveju – prekės rūšį.

6.5.

Užkrato pernešėjai teritorijoje. Jei taikoma, įrašykite vieną iš šių dalykų:

1.

užkrato pernešėjų mokslinį pavadinimą (bent genties lygiu) arba,

2.

jei 1 punktas netaikomas, tarptautinės organizacijos patvirtintą mokslinį pavadinimą ir tos (-ų) organizacijos (-ų) pavadinimą (-us), arba,

3.

jei netaikomas nei 1, nei 2 punktas, mokslinį pavadinimą remiantis patikimiausiu informacijos šaltiniu, taip pat nurodydami tą šaltinį. Galite pateikti papildomos informacijos apie užkrato pernešėjų tankumą arba užkrato pernešėjams svarbių augalų savybes.

6.6.

Protrūkio mastas. Aprašykite dabartinį užkrėtimo mastą, simptomus ir padarytą žalą. Jei tinkama, pateikite prognozes, kai tik jos bus parengtos.

6.7.

Protrūkio priežastis. Jei taikoma, nurodykite patvirtintą arba, jei dar laukiama patvirtinimo, numanomą kenkėjo patekimo į teritoriją kelią. Galite pateikti papildomos informacijos, susijusios su patvirtinta arba galima kenkėjo kilme.

7.   

Oficialios fitosanitarijos priemonės

7.1.

Oficialių fitosanitarijos priemonių priėmimas. Įrašykite vieną iš toliau pateiktų variantų ir pateikite aiškinamųjų pastabų:

1.

imtasi oficialių fitosanitarijos priemonių – cheminio, biologinio arba fizinio apdorojimo;

2.

imtasi oficialių fitosanitarijos priemonių, kitų nei cheminis, biologinis arba fizinis apdorojimas;

3.

bus imtasi oficialių fitosanitarijos priemonių;

4.

sprendimas, ar bus imtasi oficialių fitosanitarijos priemonių, dar nepriimtas;

5.

oficialių fitosanitarijos priemonių nesiimta (paaiškinkite, kodėl).

Jei nustatoma demarkacinė zona, 1, 2 ir 3 varianto atveju nurodykite, ar tų priemonių imtasi arba bus imamasi toje zonoje, ar už jos ribų.

7.2.

Oficialių fitosanitarijos priemonių priėmimo data (nurodykite numatomą visų laikinųjų priemonių taikymo trukmę).

7.3.

Teritorijos, kurioje taikomos oficialios fitosanitarijos priemonės, nustatymas. Nurodykite metodą, pagal kurį nustatyta teritorija, kurioje taikomos oficialios fitosanitarijos priemonės. Pateikite atliktų tyrimų rezultatus.

7.4.

Oficialių fitosanitarijos priemonių tikslas. Įrašykite vieną iš toliau pateiktų variantų:

1.

išnaikinimas;

2.

izoliavimas (jei išnaikinti neįmanoma).

7.5.

Prekių gabenimui poveikį darančios priemonės. Įrašykite vieną iš toliau pateiktų variantų:

1.

priemonės, darančios poveikį prekių importui arba gabenimui Sąjungoje (aprašykite priemones);

2.

priemonės, nedarančios poveikio prekių importui arba gabenimui Sąjungoje.

7.6.

Specialūs tyrimai. Jei tyrimai atliekami kaip oficialių fitosanitarijos priemonių dalis, aprašykite jų metodiką, trukmę ir apimtį.

8.   

Kenkėjų rizikos vertinimas

Įrašykite vieną iš šių dalykų:

1.

kenkėjų rizikos vertinimo nereikalaujama (jei tai 11 straipsnio pirmos pastraipos a arba b punkte nurodytas kenkėjas arba jei kenkėjui taikomos Reglamento (ES) 2016/2031 30 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytos priemonės);

2.

šiuo metu atliekamas kenkėjų rizikos vertinimas arba preliminarus kenkėjų rizikos vertinimas;

3.

preliminarus kenkėjų rizikos vertinimas jau atliktas: aprašykite svarbiausius nustatytus faktus ir pridėkite preliminarų kenkėjų rizikos vertinimą arba nurodykite, kur jį rasti;

4.

kenkėjų rizikos vertinimas jau atliktas: aprašykite svarbiausius nustatytus faktus ir pridėkite kenkėjų rizikos vertinimą arba nurodykite, kur jį rasti.

9.   

Pateikite nuorodų į atitinkamas svetaines ir kitus informacijos šaltinius.

10.   

Nurodykite, ar dalis pagal 1.1, 1.3, 3.1, 4.1–4.4, 5.1–5.6, 6.1–6.7, 7.1–7.6 ir 8 punktus teikiamos informacijos arba visa ši informacija turi būti perduota Europos ir Viduržemio jūros regiono augalų apsaugos organizacijai.


(1)  Pagal Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartuose aprašytą sampratą, ISPM 8 (1998): Determination of pest status in an area („Teritorijos užkrėtimo kenkėjais statuso nustatymas“). Roma, IPPC, FAO (https://www.ippc.int/sites/default/files/documents//1323945129_ISPM_08_1998_En_2011-11-29_Refor.pdf)


II PRIEDAS

Bendrieji sveikatos įvežimo dokumentai (BSĮD)

1 DALIS

BSĮD įrašai ir aiškinamosios pastabos

Bendrosios nuostatos

1 dalyje nurodyti įrašai sudaro elektroninės BSĮD versijos duomenų žodynus.

Jeigu Sąjungos teisės aktuose nenurodyta arba nenustatyta kitaip, 2 dalyje pateiktose BSĮD formose naudojami visi įrašai ar langeliai.

Elektroninio BSĮD popierinės kopijos turi būti pažymėtos unikalia automatinio nuskaitymo optine etikete su saitu į elektroninę versiją.

Iš I.20–I.26 ir II.9–II.16 langelių pasirinkite vieną langelį; kiekviename langelyje pasirinkite vieną variantą.

Jei langelyje galima pasirinkti vieną arba daugiau variantų, elektroninėje BSĮD versijoje bus rodomas (-i) tik jūsų pasirinktas (-i) variantas (-ai).

Jei langelio pildyti neprivaloma, jo turinys bus rodomas kaip perbrauktas tekstas.

2 dalyje pateiktose BSĮD formose esančių langelių sekos ir tų langelių dydis bei forma yra orientaciniai.

Jei reikalaujama antspaudo, jo elektroninis atitikmuo yra elektroninis spaudas.

Tvarkydamos BSĮD pateiktus asmens duomenis, valstybės narės laikosi Reglamento (ES) 2016/679 ir Direktyvos (ES) 2016/680, o Komisija – Reglamento (ES) 2018/1725.

I DALIS. SIUNTOS APRAŠAS

Langelis

Aprašymas

I.1.

Siuntėjas/eksportuotojas

 

Nurodykite siuntą išsiunčiančio fizinio asmens vardą ir pavardę arba juridinio asmens pavadinimą, taip pat adresą, šalį ir ISO šalies kodą (1). Šis asmuo turi būti įsikūręs trečiojoje šalyje, išskyrus tam tikrus Sąjungos teisės aktuose numatytus atvejus, kai jis gali būti įsikūręs valstybėje narėje.

I.2

BSĮD nuoroda

 

Tai sistemos IMSOC suteiktas unikalus raidinis skaitmeninis kodas (kartojamas II.2 ir III.2 langeliuose).

I.3

Vietinė nuoroda

 

Nurodykite kompetentingos institucijos suteiktą unikalų raidinį skaitmeninį kodą.

I.4

Pasienio kontrolės postas/kontrolės punktas/kontrolės padalinys

 

Pasirinkite atitinkamą – PKP arba kontrolės punkto – pavadinimą.

Jei tinkama, nurodykite tikrinimo vietą.

Jei tai paskesnis BSĮD-P, skirtas reikalavimų neatitinkančiai siuntai, nurodykite už laisvosios zonos arba specialiai patvirtinto muitinės sandėlio priežiūrą atsakingo kontrolės padalinio pavadinimą.

I.5

Pasienio kontrolės posto/kontrolės punkto/kontrolės padalinio kodas

 

Tai unikalus raidinis skaitmeninis kodas, sistemos IMSOC suteiktas PKP, kontrolės punktui arba kontrolės padaliniui.

I.6

Gavėjas/importuotojas

 

Nurodykite fizinio arba juridinio asmens, kuriam skirta siunta ir kuris nurodomas, pvz., oficialiuose sertifikatuose, oficialiuose patvirtinimuose arba kituose dokumentuose, įskaitant trečiojoje šalyje išduotus prekybinio pobūdžio dokumentus, vardą ir pavardę arba pavadinimą, taip pat adresą, šalį ir ISO šalies kodą. Jei tai tas pats asmuo, kuris yra nurodytas I.8 langelyje, sistema IMSOC automatiškai užpildo šį langelį, naudodama pirmiau nurodytame langelyje pateiktą informaciją.

Perkrovimo arba tranzito atveju šio langelio galima ir nepildyti.

I.7

Paskirties vieta

 

Nurodykite vietos, į kurią siunta gabenama galutinai iškrauti, pavadinimą, adresą, šalį ir ISO šalies kodą. Jei tai tas pats adresas, kuris yra nurodytas I.6 langelyje, sistema IMSOC automatiškai užpildo šį langelį, naudodama pirmiau nurodytame langelyje pateiktą informaciją.

Ši vieta turi būti valstybėje narėje, įskaitant tranzito, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/625 3 straipsnio 44 punkte, su prekių saugojimu atvejį. Jei tai tranzitas be prekių saugojimo, trečioji paskirties šalis nurodoma I.22 langelyje.

Jei taikoma, taip pat nurodykite paskirties įmonės registracijos arba patvirtinimo numerį.

Jei pasienio kontrolės poste siunta turi būti padalyta, pirmajame BSĮD kaip paskirties vietą nurodykite tą PKP. Paskesniuose BSĮD nurodykite kiekvienos padalytos siuntos dalies paskirties vietą.

Jei siunta turi būti pervežta į kontrolės punktą, kaip paskirties vietą nurodykite tą kontrolės punktą. Šį langelį gali automatiškai užpildyti sistema IMSOC, naudodama I.20 langelyje pateiktą informaciją.

Jei siuntos pervežamos į tolesnio vežimo punktą, paskirties vietą būtina nurodyti tik tuo atveju, jei ji skiriasi nuo to tolesnio vežimo punkto.

I.8

Už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas

 

Nurodykite valstybėje narėje įsikūrusio fizinio arba juridinio asmens, kuris atsako už siuntą, kai ji pristatoma į PKP, ir kuris kaip importuotojas arba importuotojo vardu kompetentingoms institucijoms pateikia būtinas deklaracijas, vardą ir pavardę arba pavadinimą, taip pat adresą, šalį ir ISO šalies kodą. Šis veiklos vykdytojas gali būti tas pats, kaip nurodyta I.6 langelyje, ir turi būti tas pats, kaip nurodyta I.35 langelyje.

Šį langelį gali automatiškai užpildyti sistema IMSOC.

Jei tai paskesnis BSĮD, nurodykite asmens, atsakingo už siuntos pateikimą tolesnei oficialiai kontrolei kitoje vietoje, vardą ir pavardę arba pavadinimą, taip pat adresą.

Jei tai paskesnis BSĮD-P, skirtas reikalavimų neatitinkančiai siuntai, nurodykite asmens, atsakingo už procedūras, kurios bus atliekamos po sandėliavimo, vardą ir pavardę arba pavadinimą, taip pat adresą.

I.9

Lydimieji dokumentai

 

Pasirinkite privalomų lydimųjų dokumentų rūšį: pvz., tai gali būti oficialūs sertifikatai, oficialūs patvirtinimai, leidimai, deklaracijos arba kiti dokumentai, įskaitant prekybinio pobūdžio dokumentus.

Nurodykite lydimųjų dokumentų unikaliuosius kodus ir šalis, kuriose jie buvo išduoti. Tačiau išdavimo datos galima ir nenurodyti. Jei oficialus sertifikatas buvo parengtas sistemoje IMSOC, nurodykite unikalų raidinį skaitmeninį kodą, esantį oficialaus sertifikato I.2a langelyje.

Prekybos dokumentų nuorodos: pvz., nurodykite orlaivio važtaraščio numerį, konosamento numerį arba komercinį traukinio ar kelių transporto priemonės numerį.

I.10

Išankstinis pranešimas

 

Nurodykite numatomą atvykimo į įvežimo punktą, kuriame yra PKP, datą ir laiką.

BSĮD-D/BSĮD-PP

Jei tai paskesnis BSĮD, skirtas pervežimui į kontrolės punktą, nurodykite numatomą atvykimo į kontrolės punktą datą ir laiką.

I.11

Kilmės šalis

 

Šį langelį gali automatiškai užpildyti sistema IMSOC, naudodama I.31 langelyje pateiktą informaciją.

BSĮD-A

Nurodykite laikymo vietos šalį reikiamu laikymo laikotarpiu, nurodytu lydimajame oficialiame sertifikate.

Jei tai pakartotinis registruotų arklių įvežimas į Sąjungą po laikinojo eksporto trumpesniam kaip 30, 60 arba 90 dienų laikotarpiui lenktynėms, varžyboms ir kultūriniams renginiams tam tikrose trečiosiose šalyse, nurodykite šalį, iš kurios jie paskutinį kartą buvo išsiųsti.

BSĮD-P

Nurodykite šalį, kurioje produktai buvo pagaminti arba supakuoti (paženklinti identifikavimo ženklu).

Produktų, pakartotinai įvežamų į Sąjungą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/625 77 straipsnio 1 dalies h punkte, arba pakartotinai įvežamų į Sąjungą po tranzito per trečiąsias šalis (kaip apibrėžta to reglamento 3 straipsnio 44 punkto b papunktyje), atveju nurodykite kilmės valstybę narę.

BSĮD-PP

Nurodykite kilmės šalį (-is), kurioje (-iose) augalai, augaliniai produktai arba kiti objektai buvo auginami, gaminami, sandėliuojami arba perdirbami, kaip nurodyta fitosanitariniame sertifikate.

BSĮD-D

Nurodykite prekių kilmės šalį arba šalį, kurioje jos buvo užaugintos, surinktos arba pagamintos.

I.12

Kilmės regionas

 

Jei gyvūnams arba prekėms turi įtakos Sąjungos teisės aktuose nustatytos skirstymo į regionus priemonės, nurodykite patvirtintų regionų, zonų arba skyrių kodus. Šį langelį gali automatiškai užpildyti sistema IMSOC, naudodama I.31 langelyje pateiktą informaciją.

BSĮD-PP

Jei kilmės šalis yra oficialiai deklaravusi, kad tam tikrose jos teritorijose nurodyto kenkėjo nėra, nurodykite augalo, augalinio produkto arba kitų objektų kilmės vietą.

I.13

Transporto priemonė

 

Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų transporto priemonių, kuriomis gyvūnai arba prekės atvežami į PKP, ir nurodykite jos identifikavimo numerį:

lėktuvas (nurodykite skrydžio numerį);

laivas (nurodykite laivo pavadinimą ir numerį);

geležinkelio vagonas (nurodykite traukinio identifikavimo numerį ir vagono numerį);

kelių transporto priemonė (nurodykite registracijos numerį ir, jei taikoma, priekabos numerį).

Jei gabenama keltu, varnele pažymėkite „laivas“ ir, be numatyto kelto pavadinimo, pateikite kelių transporto priemonės (-ių) identifikavimo duomenis ir nurodykite jos (jų) registracijos numerį (-ius) (taip pat, jei taikoma, priekabos numerį (-ius).

BSĮD-PP

Transporto priemonės identifikavimo duomenų nereikalaujama.

I.14

Išsiuntimo šalis

 

BSĮD-P/BSĮD-PP/BSĮD-D

Nurodykite šalį, kurioje prekės pakrautos į galutinę transporto priemonę vežti į Sąjungą. Kartais, kai prieš įvežant prekes į Sąjungą jos gabenamos daugiau nei per vieną šalį (gabenimas trikampiu), tai gali būti trečioji šalis, kurioje buvo išduotas oficialus sertifikatas.

BSĮD-A šis langelis nenaudojamas.

I.15

Kilmės įmonė

 

Jei to reikalaujama pagal Sąjungos teisės aktus, nurodykite kilmės įmonės (-ių) pavadinimą (-us), adresą (-us), šalį (-is) ir ISO šalies (-ių) kodą (-us).

Jei to reikalaujama pagal Sąjungos teisės aktus, nurodykite jos registracijos arba patvirtinimo numerį.

Šį langelį gali automatiškai užpildyti sistema IMSOC, naudodama I.31 langelyje pateiktą informaciją.

I.16

Vežimo sąlygos

 

BSĮD-P/BSĮD-D

Jei taikoma, nurodykite temperatūros, kurią būtina užtikrinti vežant, kategoriją (aplinkos, vėsinimo, šaldymo). Galima pasirinkti tik vieną kategoriją.

BSĮD-A ir BSĮD-PP šis langelis nenaudojamas.

I.17

Konteinerio/plombos numeris

 

Jei taikoma, nurodykite konteinerio ir plombos numerius (jų gali būti daugiau kaip vienas).

Jei naudojama oficiali plomba, nurodykite oficialios plombos numerį, kuris yra nurodytas oficialiame sertifikate, ir varnele pažymėkite langelį „oficiali plomba“ arba nurodykite bet kokią kitą plombą, kuri yra nurodyta lydimuosiuose dokumentuose.

I.18

Sertifikato pobūdis arba paskirtis

 

Pasirinkite gyvūnų gabenimo tikslą, prekių paskirtį arba kategoriją, kaip nurodyta oficialiame sertifikate (jei jo reikalaujama) arba prekybos dokumente:

BSĮD-A:

veisti/produkcijai, penėti, atskirtiems ūkiams, šunys/katės/šeškai (arba jei nekomerciniais tikslais gabenami daugiau kaip penki šunys/katės/šeškai), dekoratyviniai vandens gyvūnai, skersti, karantinui, registruoti arklinių šeimos gyvūnai, natūraliam valymuisi (tik akvakultūros gyvūnų atveju), keliaujančiam cirkui/gyvūnų pasirodymams, parodai, išteklių atkūrimui arba kita.

BSĮD-P:

žmonėms vartoti, pašarui, farmacinė paskirtis, techninė paskirtis, prekybos pavyzdys, toliau perdirbti arba kita.

BSĮD-D:

žmonėms vartoti, žmonėms vartoti papildomai apdorojus, pašarui, pavyzdys arba parodai skirtas produktas, kita.

BSĮD-PP šis langelis nenaudojamas.

I.19

Prekių atitiktis

 

Šis langelis naudojamas tik BSĮD-P.

Jei prekės atitinka Reglamento (ES) 2017/625 1 straipsnio 2 dalies a ir d punktuose nurodytas taisykles, varnele pažymėkite „atitinka reikalavimus“.

Varnele pažymėkite „neatitinka reikalavimų“, jei prekės:

neatitinka Reglamento (ES) 2017/625 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų taisyklių ir

atitinka to straipsnio d punkte nurodytas taisykles, ir

nėra skirtos pateikti rinkai.

I.20

Perkrauti/pervežti/toliau vežti į

 

BSĮD-A (tolesnis vežimas)

Nurodykite paskirties trečiosios šalies pavadinimą ir ISO šalies kodą, jei gyvūnai lieka tame pačiame laive arba lėktuve ir juos ketinama tiesiogiai siųsti į trečiąją šalį nesišvartuojant kitame Sąjungos uoste ar nenusileidžiant kitame Sąjungos oro uoste.

Nurodykite kito Sąjungos PKP, į kurį gyvūnai tuo pačiu laivu arba lėktuvu toliau gabenami tolesnei oficialiai kontrolei, pavadinimą.

BSĮD-P (perkrovimas)

Nurodykite paskirties trečiosios šalies pavadinimą ir ISO šalies kodą, jei produktai perkraunami į kitą laivą arba lėktuvą ir juos ketinama tiesiogiai siųsti į trečiąją šalį nesišvartuojant kitame Sąjungos uoste ar nenusileidžiant kitame Sąjungos oro uoste.

Nurodykite kito Sąjungos PKP, kuriame produktai turi būti perkrauti tolesnei oficialiai kontrolei, pavadinimą.

BSĮD-PP (perkrovimas/pervežimas)

Nurodykite kito Sąjungos PKP arba kontrolės punkto, į kurį prekės atitinkamai turi būti perkrautos arba pervežtos tolesnei oficialiai kontrolei, pavadinimą.

BSĮD-D (pervežimas)

Nurodykite Sąjungos kontrolės punkto, į kurį prekės turi būti pervežtos tolesnei oficialiai kontrolei, pavadinimą, jei siunta pasirinkta tapatumo ir fiziniam patikrinimui.

I.21

Toliau vežti

 

BSĮD-PP/BSĮD-D

Nurodykite leidžiamą tolesnio vežimo punktą, į kurį siunta turi būti nuvežta po to, kai ji atrenkama tapatumo ir fiziniam patikrinimui pasienio kontrolės poste.

I.22

Vežti tranzitu į

 

Nurodykite paskirties trečiosios šalies pavadinimą ir ISO šalies kodą.

Nurodykite reikalavimų neatitinkančių siuntų, kurios keliu, geležinkeliu arba vandens keliu kerta Sąjungos teritoriją (išorinis tranzitas), išvežimo PKP pavadinimą.

BSĮD-D šis langelis nenaudojamas.

I.23

Vidaus rinkai

 

Varnele pažymėkite šį langelį, jei siuntą numatoma pateikti Sąjungos rinkai.

I.24

Reikalavimų neatitinkančioms prekėms

 

Šis langelis naudojamas tik BSĮD-P.

Jei taikoma, pasirinkite paskirties vietos, į kurią siunta bus pristatyta, rūšį ir nurodykite registracijos numerį: specialiai patvirtintas muitinės sandėlis, laisvoji zona arba laivas (taip pat nurodykite tos paskirties vietos pavadinimą ir pristatymo uostą).

I.25

Pakartotiniam įvežimui

 

BSĮD-A:

Varnele pažymėkite šį langelį, jei tai pakartotinis registruotų arklių įvežimas į Sąjungą po laikinojo eksporto trumpesniam kaip 30, 60 arba 90 dienų laikotarpiui lenktynėms, varžyboms ir kultūriniams renginiams tam tikrose trečiosiose šalyse.

Varnele pažymėkite šį langelį, jei tai pakartotinis Sąjungos kilmės gyvūnų, grąžinamų į Sąjungą po to, kai trečioji šalis atsisako leisti juos įvežti, įvežimas.

BSĮD-P/BSĮD-PP

Varnele pažymėkite šį langelį, jei tai pakartotinis Sąjungos kilmės prekių, grąžinamų į Sąjungą po to, kai trečioji šalis atsisako leisti jas įvežti, įvežimas.

BSĮD-D šis langelis nenaudojamas.

I.26

Laikinajam įvežimui

 

Šis langelis naudojamas tik BSĮD-A ir yra skirtas tik registruotiems arkliams.

Išvežimo punktas. Nurodykite išvežimo PKP.

Išvežimo data. Nurodykite išvežimo datą (ji turi būti ankstesnė nei 90 dienų nuo įvežimo).

I.27

Transporto priemonė, kuria bus vežama atlikus procedūras PKP/po sandėliavimo

 

Šis langelis gali būti pildomas po išankstinio pranešimo ir yra privalomas:

gyvūnams, kuriems taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2005 (2) (BSĮD-A);

prekėms, kurioms taikomas perkrovimas, tiesioginis tranzitas, stebėsena, pakartotinis įvežimas arba pristatymas į visas kontroliuojamas paskirties vietas, įskaitant tolesnio vežimo arba kontrolės punktą, kuriose privaloma atlikti papildomą oficialią kontrolę (BSĮD-P, BSĮD-PP, BSĮD-D);

reikalavimų neatitinkančioms tranzitu gabenamoms prekėms (BSĮD-P).

Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų transporto priemonių: lėktuvas, laivas, geležinkelio vagonas arba kelių transporto priemonė (žr. I.13 langelyje pateiktą aiškinamąją pastabą).

BSĮD-PP

Jei I.17 langelyje nurodytas konteinerio numeris, transporto priemonės nurodyti nereikia.

I.28

Vežėjas

 

Šį langelį privaloma pildyti tik BSĮD-A ir tik tuo atveju, jei pildomas I.27 langelis.

Nurodykite už vežimą atsakingo fizinio asmens vardą ir pavardę arba juridinio asmens pavadinimą, taip pat adresą, šalį ir ISO šalies kodą.

Jei taikoma, nurodykite registracijos arba patvirtinimo numerį.

I.29

Išvežimo data

 

Šį langelį privaloma pildyti tik BSĮD-A ir tik tuo atveju, jei pildomas I.27 langelis.

Nurodykite numatomą išvežimo iš PKP datą ir laiką.

I.30

Kelionės žurnalas

 

Šis langelis naudojamas tik BSĮD-A ir yra susijęs su Reglamento (EB) Nr. 1/2005 reikalavimais.

I.31

Siuntos aprašas

 

Užpildykite remdamiesi, pvz., oficialiais sertifikatais, oficialiais patvirtinimais, deklaracijomis arba kitais dokumentais, įskaitant prekybinio pobūdžio dokumentus, kad būtų pateiktas pakankamai išsamus prekių aprašymas, pagal kurį būtų galima identifikuoti prekes ir apskaičiuoti mokesčius, pvz., nurodykite kodą ir pavadinimą pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (KN), TARIC kodą, EPPO kodą, rūšį (taksonominė informacija), grynąjį svorį (kg).

Nurodykite spermos šiaudelių, kiaušialąsčių ir embrionų skaičių.

Jei reikia, nurodykite pakuočių pobūdį, skaičių ir rūšį (pagal UN/CEFACT standartus), partijos numerį, individualų identifikavimo numerį, paso numerį, produkto rūšį.

Jei tai paskesnis BSĮD, įrašykite prekių kiekį, nurodytą ankstesniame BSĮD.

BSĮD-P:

Jei produktai pakuojami galutiniams vartotojams, varnele pažymėkite „galutinis vartotojas“.

I.32

Bendras pakuočių skaičius

 

Jei tinkama, nurodykite bendrą pakuočių skaičių siuntoje.

I.33

Bendras kiekis

 

BSĮD-A:

jei tinkama, nurodykite bendrą gyvūnų skaičių.

BSĮD-P:

jei tinkama, nurodykite bendrą spermos šiaudelių, kiaušialąsčių ir embrionų skaičių.

BSĮD-PP/BSĮD-D:

jei tinkama, nurodykite kiekį vienetais arba tūrį.

I.34

Bendras grynasis svoris/bendras bruto svoris (kg)

 

Tai bendras grynasis svoris (t. y. pačių gyvūnų arba prekių masė, neįskaitant pirminių ar kitų pakuočių), sistemos IMSOC automatiškai apskaičiuotas remiantis į I.31 langelį įrašyta informacija.

Nurodykite bendrą bruto svorį (t. y. bendrą gyvūnų arba prekių ir pirminių bei visų kitų pakuočių masę, neįskaitant vežimo pakuočių ir kitos transporto įrangos). BSĮD-PP šios informacijos pateikti nereikia.

I.35

Deklaracija

 

Deklaraciją turi pasirašyti už siuntą atsakingas fizinis asmuo, ji gali būti pakoreguota atsižvelgiant į tai, koks BSĮD naudojamas:

Aš, toliau pasirašęs už išsamiai apibūdintą siuntą atsakingas veiklos vykdytojas, patvirtinu, kad mano žiniomis ir įsitikinimu, šio dokumento I dalyje pateikti pareiškimai yra teisingi ir išsamūs, ir sutinku laikytis Reglamente (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės nustatytų reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl mokesčių už oficialią kontrolę, taip pat už siuntų persiuntimą, gyvūnų karantiną arba izoliavimą, arba, kai reikia, dėl eutanazijos ir sunaikinimo išlaidų apmokėjimo.

Parašas (pasirašantysis asmuo įsipareigoja atgal priimti tranzitu gabenamas siuntas, kurioms trečioji šalis nesuteikia leidimo įvežti).

II DALIS. KONTROLĖ

Langelis

Aprašymas

II.1.

Ankstesnis BSĮD

 

Tai unikalus raidinis skaitmeninis kodas, sistemos IMSOC suteiktas BSĮD, naudojamam prieš padalijant siuntą į dalis arba prieš perkraunant ją (jei vykdoma oficiali kontrolė), pakeičiant ją kita, atšaukiant arba pervežant į kitą kontrolės punktą.

II.2

BSĮD nuoroda

 

Tai unikalus raidinis skaitmeninis kodas, nurodytas I.2 langelyje.

II.3

Dokumentų patikrinimas

 

Tikrinama, ar laikomasi nacionalinių reikalavimų dėl gyvūnų ir prekių, kai Sąjungos teisės aktais reglamentuojamos ne visos jų įvežimo į Sąjungą sąlygos.

II.4

Tapatumo patikrinimas

 

Varnele atitinkamai pažymėkite „Taip“ arba „Ne“.

BSĮD-A

Varnele pažymėkite „Ne“, jei gyvūnai tuo pačiu laivu arba lėktuvu turi būti toliau gabenami jūra arba oru, siekiant juos toliau vežti iš vieno PKP į kitą, o oficiali kontrolė turi būti atlikta kitame PKP.

BSĮD-P

Varnele pažymėkite „Ne“, jei prekės perkraunamos vežti iš vieno PKP į kitą.

BSĮD-PP

Varnele pažymėkite „Ne“, jei prekės pervežamos į kontrolės punktą arba perkraunamos vežti iš vieno PKP į kitą.

Varnele pažymėkite „Ne“, jei reikia atlikti sumažintą patikrinimą arba tapatumo tikrinti nereikia.

BSĮD-D

Varnele pažymėkite „Ne“, jei prekės pervežamos į kontrolės punktą.

II.5

Fizinis patikrinimas

 

Varnele atitinkamai pažymėkite „Taip“ arba „Ne“.

BSĮD-A

Tikrinami gyvūnų klinikinio tyrimo rezultatai, gyvūnų mirtingumas ir sergamumas.

Varnele pažymėkite „Ne“, jei pagal atitinkamą Sąjungos teisės aktą gyvūnai tuo pačiu laivu arba lėktuvu turi būti toliau gabenami jūra arba oru, siekiant juos toliau vežti iš vieno PKP į kitą, o oficiali kontrolė turi būti atlikta kitame PKP.

BSĮD-P

Varnele pažymėkite „Sumažinti patikrinimai“, jei pagal taisykles, kurios turi būti patvirtintos pagal Reglamento (ES) 2017/625 54 straipsnio 3 dalį, siunta neatrenkama fiziniam patikrinimui, bet laikoma tinkamai patikrinta atlikus tik dokumentų ir tapatumo patikrinimus.

Varnele pažymėkite „Kita“, jei nurodomos pakartotinio įvežimo, stebėsenos arba tranzito procedūros. Tai taip pat taikoma gyvūnams ir prekėms, kurie pagal taisykles, kurios turi būti priimtos pagal Reglamento (ES) 2017/625 51 straipsnio 1 dalies b punktą, perkraunami vežti iš vieno PKP į kitą.

BSĮD-PP

Varnele pažymėkite „Sumažinti patikrinimai“, jei pagal taisykles, kurios turi būti priimtos pagal Reglamento (ES) 2017/625 54 straipsnio 3 dalį, siunta neatrenkama tapatumo ir fiziniam patikrinimui, bet laikoma tinkamai patikrinta atlikus tik dokumentų patikrinimą.

Varnele pažymėkite „Kita“, jei nurodomos pakartotinio įvežimo, stebėsenos arba tranzito procedūros. Tai taip pat taikoma prekėms, kurios pagal taisykles, kurios turi būti priimtos pagal Reglamento (ES) 2017/625 51 straipsnio 1 dalies b punktą, perkraunamos vežti iš vieno PKP į kitą.

BSĮD-D

Varnele pažymėkite „Ne“, jei prekės pervežamos į kontrolės punktą.

II.6

Laboratoriniai tyrimai

 

Varnele pažymėkite „Taip“, jei buvo atliktas tyrimas.

Tyrimas: pasirinkite laboratorijoje tirtos medžiagos arba patogeno kategoriją:

varnele pažymėkite „Atsitiktinis pasirinkimas“, jei siunta nėra sulaikoma PKP, kol bus gauti tyrimo rezultatai. Varnele nežymėkite, jei siunta atrinkta laboratoriniams tyrimams, apibūdintiems kitose šio langelio parinktyse;

varnele pažymėkite „Įtariami atvejai“, jei įtariama, kad gyvūnai ir prekės neatitinka Sąjungos teisės aktų, ir sulaikomi PKP, kol bus gauti tyrimo rezultatai;

varnele pažymėkite „Neatidėliotinos priemonės“, jei gyvūnams ir prekėms taikomos konkrečios neatidėliotinos priemonės ir jie sulaikomi PKP, kol bus gauti tyrimo rezultatai, išskyrus atvejus, kai leidžiama juos vežti toliau.

Tyrimo rezultatas:

varnele pažymėkite „Laukiama rezultatų“, jei siuntą galima išvežti iš PKP nelaukiant, kol bus gauti tyrimo rezultatai;

varnele pažymėkite „Patenkinamas“ arba „Nepatenkinamas“, jei yra gauti tyrimo rezultatai.

BSĮD-P

Varnele pažymėkite „Privaloma“, jei pagal Sąjungos teisės aktus būtina paimti ėminius, bet siunta nesulaikoma PKP, kol bus gauti tyrimo rezultatai.

Varnele pažymėkite „Nuodugnesnė kontrolė“, jei gyvūnams ir prekėms taikomos nuodugnesnės kontrolės procedūrų taisyklės, kurios turi būti priimtos pagal Reglamento (ES) 2017/625 65 straipsnio 6 dalį, ir jie sulaikomi PKP, kol bus gauti tyrimo rezultatai.

BSĮD-PP

Varnele pažymėkite „Ėminiai latentinei infekcijai patikrinti“, jei pagal Sąjungos teisės aktus būtina paimti ėminius, bet siunta nesulaikoma PKP, kol bus gauti tyrimo rezultatai.

BSĮD-D

Varnele pažymėkite „Laikinas kontrolės sugriežtinimas“, jei gyvūnams ir prekėms taikomos priemonės, pagal kurias būtina laikinai sugriežtinti kontrolę (Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 2 dalies b punktas), ir jie sulaikomi PKP, kol bus gauti tyrimo rezultatai, išskyrus atvejus, kai leidžiama juos vežti toliau.

II.7

Gerovės patikrinimas

 

Šis langelis naudojamas tik BSĮD-A.

Varnele pažymėkite „Ne“, jei gyvi gyvūnai neiškraunami I.4 langelyje nurodytame PKP, bet perkraunami vežti į kitą PKP, o jų gerovės patikrinimas nėra atliktas.

Varnele pažymėkite langelį „Patenkinamas“ arba „Nepatenkinamas“, jei yra gauti gyvūnų ir vežimo sąlygų patikrinimo rezultatai.

II.8

Pervežimo poveikis gyvūnams

 

Šis langelis naudojamas tik BSĮD-A.

Nurodykite, kiek gyvūnų nugaišo, kiek jų nėra tinkami vežti ir atsivedimų arba abortų skaičių (t. y. kiek patelių atsivedė jauniklių arba patyrė savaiminį abortą, kai buvo vežamos).

Jei tai dideliais kiekiais siunčiami gyvūnai (pvz., vienadieniai paukščių jaunikliai, žuvys arba moliuskai), atitinkamai nurodykite apytikslį nugaišusių arba netinkamų gyvūnų skaičių.

II.9

Tinkama perkrauti/pervežti/toliau vežti į

 

Varnele pažymėkite šį langelį, jei siunta yra tinkama perkrauti, pervežti ir (arba) vežti toliau.

Perkrovimas netaikomas BSĮD-A ir BSĮD-D.

II.10

Tinkama vežti toliau

 

BSĮD-PP/BSĮD-D

Varnele pažymėkite šį langelį, jei siunta yra tinkama vežti toliau.

II.11

Tinkama vežti tranzitu

 

Varnele pažymėkite šį langelį, jei siunta yra tinkama vežti tranzitu.

BSĮD-D šis langelis nenaudojamas.

II.12

Tinkama vidaus rinkai

 

Varnele pažymėkite šį langelį, jei oficialios kontrolės rezultatai yra palankūs, nepaisydami to, ar gyvūnams arba prekėms muitinės procedūra „išleidimas į laisvą apyvartą“ taikoma pasienyje, ar ji Sąjungoje taikoma vėliau.

BSĮD-A

Jei leidžiama specialiomis sąlygomis (kaip nustatyta Sąjungos ar nacionalinės teisės aktais) pateikti gyvūnus rinkai, nurodykite kontroliuojamą paskirties vietą: skerdykla, atskirtas ūkis, karantinas arba vietinė paskirtis.

BSĮD-P

Varnele pažymėkite produkto paskirtį.

Jei tai šalutiniai gyvūniniai produktai, kurie turi būti toliau perdirbami, tačiau jiems nėra taikomos vežimo stebėsenos sąlygos, kurios turi būti priimtos pagal Reglamento (ES) 2017/625 77 straipsnio 2 dalį, užpildykite II.18 langelį.

BSĮD-D

Varnele pažymėkite produkto paskirtį: žmonėms vartoti, pašarui arba kita.

II.13

Tinkama stebėsenai

 

Šis langelis naudojamas tik BSĮD-A ir BSĮD-P ir yra skirtas siuntai, stebimai pagal sąlygas, kurios turi būti priimtos pagal Reglamento (ES) 2017/625 77 straipsnio 2 dalį, pažymėti.

II.14

Tinkama reikalavimų neatitinkančioms prekėms

 

Šis langelis naudojamas tik BSĮD-P.

Pasirinkite kontroliuojamą paskirties vietą: specialiai patvirtintas muitinės sandėlis, laisvoji zona arba laivas.

II.15

Tinkama laikinajam įvežimui

 

Šis langelis naudojamas tik BSĮD-A ir yra skirtas tik registruotiems arkliams.

Varnele pažymėkite šį langelį, kad gyvūnus būtų leista įvežti į Sąjungos teritoriją iki I.26 langelyje nurodytos datos.

II.16

Netinkama siunta

 

Taikoma siuntoms, kurių oficialios kontrolės rezultatas nėra palankus ir kurių neleidžiama įvežti į Sąjungą. Nurodykite datą, iki kurios turi būti imtasi veiksmų.

BSĮD-A

Varnele pažymėkite „Eutanazija“, jei gyvūnų mėsos negalima leisti naudoti žmonėms vartoti.

Varnele pažymėkite „Persiuntimas“, jei gyvūnai siunčiami atgal.

Varnele pažymėkite „Skerdimas“, jei gyvūnų mėsą gali būti leidžiama naudoti žmonėms vartoti gavus palankius patikrinimo rezultatus.

Varnele pažymėkite „Sunaikinimas“, jei į PKP atvežti gyvūnai yra nugaišę.

BSĮD-P/BSĮD-D

Varnele pažymėkite „Sunaikinimas“, „Persiuntimas“, „Specialus apdorojimas“ arba „Naudojimas kitais tikslais“.

BSĮD-PP

Varnele pažymėkite „Tinkamas apdorojimas“, „Atsisakoma leisti įvežti“, „Paskirtas karantinas“, „Sunaikinimas“, „Persiuntimas“, „Pramoninis perdirbimas“ arba „Kita“.

II.17

Atsisakymo leisti įvežti priežastis

 

BSĮD-A

Varnele pažymėkite „Dokumentų patikrinimas“, jei trūksta sertifikato, nėra sertifikato originalo, naudota netinkama forma, sertifikatas yra suklastotas, nurodytos netinkamos datos, trūksta parašo arba antspaudo, nurodyta netinkama institucija, trūksta laboratorijos ataskaitos, nėra papildomų garantijų arba nacionalinio reikalavimo.

Varnele pažymėkite „Kilmės patikrinimas“, jei šaliai arba zonai nėra suteikta leidimo arba įmonė nėra patvirtinta.

Varnele pažymėkite „Tapatumo patikrinimas“, jei nesutampa identifikavimo duomenys arba dokumentai, nesutampa transporto priemonės, trūksta individualaus identifikavimo numerio, nesutampa individualūs identifikavimo numeriai, nesutampa rūšys.

Varnele pažymėkite „Fizinis patikrinimas“, jei yra įtartinų, netinkamų gabenti arba nugaišusių gyvūnų.

Varnele pažymėkite „Laboratorinis tyrimas“, jei gautas nepatenkinamas tyrimo rezultatas.

Varnele pažymėkite „Gyvūnų gerovė“, jei transporto priemonė yra netinkama.

Varnele pažymėkite „ISR“, jei nesilaikoma taisyklių, taikomų Sąjungai susirūpinimą keliančioms invazinėms svetimoms rūšims.

Varnele pažymėkite „Kita“, jei netinka nė viena iš pirmiau nurodytų priežasčių.

BSĮD-P

Varnele pažymėkite „Dokumentų patikrinimas“, jei trūksta sertifikato, nėra sertifikato originalo, naudota netinkama forma, sertifikatas yra suklastotas, nurodytos netinkamos datos, trūksta parašo arba antspaudo, nurodyta netinkama institucija, trūksta laboratorijos ataskaitos arba papildomos deklaracijos.

Varnele pažymėkite „Kilmės patikrinimas“, jei šaliai arba regionui nėra suteikta leidimo arba įmonė nėra patvirtinta.

Varnele pažymėkite „Tapatumo patikrinimas“, jei nesutampa etiketės arba dokumentai, etiketė yra neišsami, nesutampa transporto priemonės, oficialių plombų numeriai, identifikavimo ženklai arba rūšys.

Pažymėkite „Fizinis patikrinimas“, jei nesilaikoma higienos reikalavimų, buvo pertraukta šaltojo režimo grandinė, nesilaikoma temperatūros sąlygų, gaunami nepatenkinami juslinio patikrinimo rezultatai arba aptinkama parazitų.

Pažymėkite „Laboratorinis tyrimas“, jei nustatoma cheminė arba mikrobiologinė tarša, aptinkama veterinarinių vaistų likučių, apšvitos požymių, reikalavimų neatitinkančių priedų ar genetiškai modifikuotų organizmų (GMO).

Varnele pažymėkite „ISR“, jei tai Sąjungai susirūpinimą keliančios invazinės svetimos rūšys.

Varnele pažymėkite „Kita“, jei netinka nė viena iš pirmiau nurodytų priežasčių.

BSĮD-PP

Varnele pažymėkite „Dokumentų patikrinimas“, jei nėra sertifikato, augalo paso arba kito dokumento, kuriuo pagal Sąjungos teisės aktus suteikiamos tam tikros garantijos, arba jie yra netinkami.

Varnele pažymėkite „Kilmės patikrinimas“, jei nėra žinomas įmonės registracijos numeris, kai jis yra būtinas.

Varnele pažymėkite „Tapatumo patikrinimas“, jei nustatoma neatitiktis siuntos lydimiesiems dokumentams.

Varnele pažymėkite „Fizinis patikrinimas“, jei aptinkama kenkėjų, draudžiamų augalų, augalinių produktų arba kitų objektų.

Varnele pažymėkite „Kita“, jei gavėjas nėra nurodytas oficialiame gamintojų ir (arba) importuotojų registre.

Varnele pažymėkite „ISR“, jei tai Sąjungai susirūpinimą keliančios invazinės svetimos rūšys.

BSĮD-D

Varnele pažymėkite „Dokumentų patikrinimas“, jei nėra sertifikato ar kitų reikiamų lydimųjų dokumentų arba jie yra netinkami.

Varnele pažymėkite „Tapatumo patikrinimas“, jei nustatoma neatitiktis lydimiesiems dokumentams.

Varnele pažymėkite „Laboratorinis tyrimas“, jei nustatoma cheminė arba mikrobiologinė tarša.

Varnele pažymėkite „Fizinis patikrinimas“, jei nesilaikoma fizinės higienos reikalavimų.

Varnele pažymėkite „Kita“, jei netinka nė viena iš pirmiau nurodytų priežasčių.

II.18

Išsami informacija apie kontroliuojamas paskirties vietas

 

Nurodykite visų kontroliuojamų paskirties vietų, nurodytų II.9–II.16 langeliuose, pavadinimus, adresus ir registracijos arba patvirtinimo numerius.

BSĮD-A

Jei kompetentinga institucija reikalauja užtikrinti įmonės anonimiškumą, nurodykite tik suteiktą registracijos arba patvirtinimo numerį.

BSĮD-PP/BSĮD-D

Tolesnio vežimo atveju nurodykite tolesnio vežimo punkto pavadinimą, adresą ir, jei taikoma, registracijos numerį.

Pervežimo į kontrolės punktą atveju pateikite kontrolės punkto kontaktinius duomenis ir nurodykite unikalų raidinį skaitmeninį kodą, kurį sistema IMSOIC suteikė tam kontrolės punktui.

II.19

Siunta perplombuota

 

Nurodykite plombos, pritvirtintos po to, kai PKP buvo atlikta oficiali kontrolė arba kai siunta buvo baigta saugoti specialiai patvirtintame muitinės sandėlyje, numerį, jei pagal Sąjungos teisę reikalaujama oficialios plombos.

II.20

PKP identifikavimo duomenys

 

Padėkite atitinkamą – PKP arba kontrolės punkto – oficialų antspaudą.

Jei tai paskesnis BSĮD-P, skirtas reikalavimų neatitinkančiai siuntai, nurodykite už laisvosios zonos arba specialiai patvirtinto muitinės sandėlio priežiūrą atsakingo kontrolės padalinio pavadinimą.

II.21

Sertifikuojantysis pareigūnas

 

Šiame langelyje pateikiamas pareiškimas, kurį turi pasirašyti sertifikuojantysis pareigūnas, įgaliotas pasirašyti BSĮD:

Aš, toliau pasirašęs sertifikuojantysis pareigūnas, patvirtinu, kad šios siuntos patikrinimai buvo atlikti laikantis Sąjungos reikalavimų ir, kai taikoma, paskirties valstybės narės nacionalinių reikalavimų.

II.22

Patikrinimo mokesčiai

 

Šis langelis gali būti naudojamas tikrinimo mokesčiams nurodyti.

II.23

Muitinės dokumento numeris

 

Šis langelis muitinės arba po muitinės, atsakingos už siuntą, pranešimo gali būti naudojamas svarbiai informacijai pateikti (pvz., T1 dokumento numeriui nurodyti), kai siuntos tam tikrą laikotarpį lieka muitinės prižiūrimos.

II.24

Paskesnis BSĮD

 

Nurodykite vieno ar daugiau BSĮD, išduotų atvejais, kurie turi būti nustatyti pagal Reglamento (ES) 2017/625 51 straipsnį ir 53 straipsnio 1 dalies a punktą, arba po siuntos padalijimo pasienio kontrolės poste, raidinį skaitmeninį kodą.


III DALIS. TOLESNI VEIKSMAI

Langelis

Aprašymas

III.1

Ankstesnis BSĮD

Tai unikalus raidinis skaitmeninis kodas, nurodytas II.1 langelyje.

III.2

BSĮD nuoroda

Tai unikalus raidinis skaitmeninis kodas, nurodytas I.2 langelyje.

III.3

Paskesnis BSĮD

Nurodykite vieno arba daugiau BSĮD, nurodytų II.24 langelyje, raidinį (-ius) skaitmeninį (-ius) kodą (-us).

III.4

Duomenys apie persiuntimą

Nurodykite naudojamą transporto priemonę, jos identifikavimo duomenis, šalį ir ISO šalies kodą.

Nurodykite persiuntimo datą ir išvežimo PKP pavadinimą, kai tik jie sužinomi. Priimant sprendimus dėl atmetimo persiuntimo data turi būti ne vėlesnė kaip 60 dienų nuo BSĮD tinkamumo patvirtinimo.

III.5

Tolesnių veiksmų vykdytojas

Nurodykite už siuntos, kuriai yra skirtas BSĮD, priėmimo ir atitikties patvirtinimą atsakingą instituciją: išvežimo PKP, galutinės paskirties vietos PKP arba kontrolės padalinys.

BSĮD-A

Nurodykite kitą paskirties vietą ir (arba) priežastis, dėl kurių nesilaikoma reikalavimų arba keičiamas gyvūnų statusas (pvz., netinkama paskirties vieta, nėra sertifikato arba jis yra netinkamas, nesutampa dokumentai, nepateikti identifikavimo duomenys arba jie yra netinkami, nepatenkinami tyrimų rezultatai, įtartinas (-i) gyvūnas (-i), nugaišęs (-ę) gyvūnas (-ai), dingęs (-ę) gyvūnas (-ai) arba įvežimas keičiamas į nuolatinį įvežimą.

BSĮD-P

Nurodykite kitą paskirties vietą ir (arba) priežastis, dėl kurių nesilaikoma reikalavimų (pvz., netinkama paskirties vieta, nėra sertifikato arba jis yra netinkamas, nesutampa dokumentai, nepateikti identifikavimo duomenys arba jie yra netinkami, nepatenkinami kontrolės rezultatai, trūksta plombos, ji pažeista arba nesutampa oficialių plombų numeriai ir t. t.).

BSĮD-PP

Jei prekės vežamos toliau arba pervežamos į kontrolės punktą, varnele pažymėdami „Taip“ arba „Ne“, nurodykite, ar siunta jau atvyko.

BSĮD-D

Jei prekės vežamos toliau arba pervežamos į kontrolės punktą, varnele pažymėdami „Taip“ arba „Ne“, nurodykite, ar siunta jau atvyko.

III.6

Sertifikuojantysis pareigūnas

Kompetentingos institucijos sertifikuojančiojo pareigūno parašas, dedamas siuntų persiuntimo ir tolesnių su jomis susijusiais veiksmų atveju.

2 DALIS

Bendrųjų sveikatos įvežimo dokumentų (BSĮD) formos

A skirsnis

BSĮD-A

(skirtas gyvūnams, nurodytiems Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies a punkte)

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

B skirsnis

BSĮD-P

(skirtas produktams, nurodytiems Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies b punkte)

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

C skirsnis

BSĮD-PP

(skirtas augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams, nurodytiems Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies c punkte)

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

D skirsnis

BSĮD-D

(skirtas negyvūniniams pašarams ir maisto produktams, nurodytiems Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies d punkte)

Image 15

Image 16


(1)  Tarptautinis standartinis dviraidis šalies kodas pagal ISO 3166 alfa-2 tarptautinį standartą; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

(2)  2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiantis Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL L 3, 2005 1 5, p. 1).


III PRIEDAS

Atitikties lentelė, nurodyta 47 straipsnio 2 dalyje

1.

Direktyva 94/3/EB

Direktyva 94/3/EB

Šis reglamentas

1 straipsnis

2 straipsnio 33 punktas

2 straipsnio 1 ir 2 dalys

33 straipsnio 1 dalis

3 straipsnis

33 straipsnio 2 dalis

4 straipsnis

_

5 straipsnis

2 straipsnio 34 punktas

6 straipsnis

I priedo 10 punktas

7 straipsnis

_

8 straipsnis

_

2.

Reglamentas (ES) Nr. 16/2011

Reglamentas (ES) Nr. 16/2011

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 punktas

2 straipsnio 2 punktas

1 straipsnio 2 punktas

2 straipsnio 3 punktas

1 straipsnio 3 punktas

2 straipsnio 4 punktas

1 straipsnio 4 punktas

2 straipsnio 15 punktas

1 straipsnio 5 punktas

2 straipsnio 16 punktas

1 straipsnio 5 punkto a papunktis

2 straipsnio 17 punktas

1 straipsnio 5 punkto b papunktis

2 straipsnio 18 punktas

1 straipsnio 6 punktas

2 straipsnio 20 punktas

1 straipsnio 7 punktas

2 straipsnio 22 punktas

1 straipsnio 8 punktas

2 straipsnio 23 punktas

1 straipsnio 9 punktas

_

2 straipsnio 1 dalis

14 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 4 dalis

14 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 5 dalis

13 straipsnis

2 straipsnio 6 dalis

14 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 1 dalis

17 straipsnio 1 ir 2 dalys

3 straipsnio 2 dalis

17 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 3 dalis

17 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 1 dalis

18 straipsnio 1 ir 2 dalys

4 straipsnio 2 dalis

18 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 1 dalis

20 straipsnio 1 ir 2 dalys

5 straipsnio 2 dalis

20 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 1 dalis

22 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 2 dalis

22 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 3 dalis

22 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 4 dalis

22 straipsnio 4 dalis

6 straipsnio 5 dalis

22 straipsnio 5 dalis

7 straipsnio 1 dalis

15 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 2 dalis

15 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 3 dalis

15 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 4 dalis

15 straipsnio 4 dalis

7 straipsnio 5 dalis

8 straipsnio pirmos pastraipos a–f punktai

24 straipsnio 1 dalies a–f punktai

8 straipsnio antra pastraipa

9 straipsnio 1 dalis

25 straipsnio 1 dalies b punktas

9 straipsnio 2 dalis

25 straipsnio 2 ir 3 dalys

10 straipsnio 1 ir 2 dalys

27 straipsnio 1 dalis

 

 

11 straipsnio a punktas

24 straipsnio 3 dalis

11 straipsnio b punktas

24 straipsnio 4 dalis

12 straipsnis

_

3.

Įgyvendinimo sprendimas 2014/917/ES

Įgyvendinimo sprendimas 2014/917/ES

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 ir 2 dalys

_

2 straipsnio 1 ir 3 dalys

32 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 ir 4 dalys

32 straipsnio 3 dalis

 

 

2 straipsnio 5 dalis

32 straipsnio 4 dalis

3 straipsnis

_

Priedas

I priedas

4.

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1918

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1918

Šis reglamentas

1 straipsnis

_

2 straipsnis

_

 

 

 

 

3 straipsnio 1 dalis

_

3 straipsnio 2 dalis

_

3 straipsnio 3 dalis

_

3 straipsnio 4 dalis

_

4 straipsnis

12 straipsnis

5 straipsnis

_

6 straipsnis

26 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio a punktas

8 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio b punktas

8 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio c punktas

_

7 straipsnio d punktas

15 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 1 dalis

15 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 2 dalies a punktas

16 straipsnio 1 dalies a punktas

8 straipsnio 2 dalies b punktas

16 straipsnio 1 dalies b punktas

8 straipsnio 2 dalies c punktas

16 straipsnio 1 dalies c punktas

8 straipsnio 2 dalies d punktas

16 straipsnio 1 dalies d punktas

8 straipsnio 2 dalies e punktas

_

8 straipsnio 2 dalies f punktas

_

8 straipsnio 2 dalies g punktas

16 straipsnio 1 dalies f punktas

9 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 2 dalis

10 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 2 dalis

10 straipsnio 2 ir 3 dalys

11 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 4 dalis

11 straipsnio 3 dalis

10 straipsnio 5 dalis

11 straipsnio 2 dalis

11 straipsnis

26 straipsnio 2 dalis

12 straipsnis

11 straipsnio 2 dalies b punktas ir 3 dalies b punktas

13 straipsnis

_

14 straipsnis

_

5.

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1553

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1553

Šis reglamentas

1 straipsnis

_

2 straipsnio 1 dalis

39 straipsnio 1, 3 ir 4 dalys

2 straipsnio 2 dalis

39 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 3 dalis

_

3 straipsnis

_


Top