Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1131

2019 m. liepos 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1131, kuriuo nustatoma muitinės priemonė Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 14a straipsniui ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1037 24a straipsniui įgyvendinti

C/2019/4891

OJ L 179, 3.7.2019, p. 12–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1131/oj

3.7.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/12


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1131

2019 m. liepos 2 d.

kuriuo nustatoma muitinės priemonė Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 14a straipsniui ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1037 24a straipsniui įgyvendinti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1), ypač į jo 14a straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (2), ypač į jo 24a straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2016/1036 ir Reglamentu (ES) 2016/1037 leidžiama tam tikroms prekėms taikyti antidempingo ir (arba) kompensacinius muitus valstybės narės kontinentiniame šelfe arba valstybės narės pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją paskelbtoje išskirtinėje ekonominėje zonoje (3), ir tokius muitus rinkti;

(2)

jeigu nagrinėjamasis produktas atgabenamas į dirbtinę salą, stacionarius arba plūduriuojančius įrenginius arba kitas Sąjungos valstybių narių kontinentiniuose šelfuose esančias struktūras arba išskirtines ekonomines zonas iš Sąjungos muitų teritorijos, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013 (4) reikalaujama, kad, tokiu atveju, prieš išvežant tokį produktą būtų naudojama reeksporto deklaracija, pranešimas apie reeksportą arba išvežimo bendroji deklaracija. Siekiant užtikrinti, kad muitinė galėtų gauti informaciją, kuri būtina siekiant nustatyti, ar yra mokėtinas antidempingo ir (arba) kompensacinis muitas, arba Reglamento (ES) 2016/1036 14 straipsnio 5, 5a ir 6 dalyse bei Reglamento (ES) 2016/1037 24 straipsnio 5, 5a ir 6 dalyse nustatytoms registravimo ir ataskaitų teikimo prievolėms įvykdyti, iš gavėjo turėtų būti reikalaujama pateikti gavimo deklaraciją valstybės narės, kurioje buvo priimta reeksporto deklaracija arba kurioje pranešimas apie reeksportą arba išvežimo bendroji deklaracija buvo užregistruoti per 30 dienų nuo nagrinėjamojo produkto gavimo dirbtinėje saloje, stacionariuose ar plūduriuojančiuose įrenginiuose arba kitose kontinentiniuose šelfuose esančiose struktūrose arba išskirtinėse ekonominėse zonose, kompetentingai muitinei;

(3)

jeigu nagrinėjamasis produktas atgabenamas į dirbtinę salą, stacionarius ar plūduriuojančius įrenginius arba kitas Sąjungos valstybių narių kontinentiniuose šelfuose esančias struktūras arba išskirtines ekonomines zonas tiesiogiai ne iš Sąjungos muitų teritorijos, neįmanoma pasinaudoti Reglamente (ES) Nr. 952/2013 numatytomis priemonėmis. Siekiant užtikrinti, kad muitinė galėtų gauti informaciją, kuri būtina siekiant nustatyti, ar yra mokėtinas antidempingo ir (arba) kompensacinis muitas, arba Reglamento (ES) 2016/1036 14 straipsnio 5, 5a ir 6 dalyse bei Reglamento (ES) 2016/1037 24 straipsnio 5, 5a ir 6 dalyse nustatytoms registravimo ir ataskaitų teikimo prievolėms įvykdyti, gavėjas turėtų deklaruoti nagrinėjamąjį produktą pateikdamas gavimo deklaraciją per 30 dienų nuo nagrinėjamojo produkto gavimo dirbtinėje saloje, stacionariuose ar plūduriuojančiuose įrenginiuose arba kitose kontinentiniuose šelfuose esančiose struktūrose arba išskirtinėse ekonominėse zonose. Valstybė narė, kuriai priklauso kontinentinis šelfas arba išskirtinė ekonominė zona, geriausiai tinka kontrolei atlikti, todėl deklaracija turėtų būti pateikta tos valstybės narės kompetentingai muitinei;

(4)

siekiant supaprastinti pagal šį reglamentą atliekamą muitinį tikrinimą, skolininko sąvoka paprastai turėtų būti taikoma tik licencijų užsiimti komercine veikla valstybių narių kontinentiniuose šelfuose arba išskirtinėse ekonominėse zonose turėtojams, kurie gauna nagrinėjamuosius produktus dirbtinėje saloje, stacionariuose ar plūduriuojančiuose įrenginiuose arba kitose tuose kontinentiniuose šelfuose esančiose struktūrose arba tose išskirtinėse ekonominėse zonose, nepriklausomai nuo to, iš kurios vietovės atgabenamas nagrinėjamasis produktas. Tačiau tam tikrais atvejais skolininkai taip pat gali būti asmenys, kurie nėra licencijų turėtojai;

(5)

tais atvejais, kai nagrinėjamajam produktui įforminama laikinojo įvežimo perdirbti procedūra prieš jį pristatant į dirbtinę salą, stacionarius arba plūduriuojančius įrenginius arba kitas Sąjungos valstybių narių kontinentiniuose šelfuose esančias struktūras arba išskirtines ekonomines zonas, būtina taikyti specialią taisyklę, siekiant išvengti galimo antidempingo ir (arba) kompensacinio muito vengimo;

(6)

siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai veikti šiame reglamente nustatytai sistemai, turėtų būti taikomos atitinkamos procedūros, jau nustatytos Reglamente (ES) Nr. 952/2013 dėl skolos muitinei apskaičiavimo, paskelbimo, išieškojimo, grąžinimo, atsisakymo išieškoti ir išnykimo bei garantijos pateikimo, tiek, kiek jos yra svarbios pagal šį reglamentą;

(7)

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 nuostatos dėl muitinės kontrolės netaikomos už Sąjungos muitų teritorijos ribų, todėl šiame reglamente būtina nustatyti specialias muitinio tikrinimo taisykles;

(8)

siekiant suteikti muitinėms pakankamai laiko pasirengti gavimo deklaracijų apdorojimui, šio reglamento nuostatų taikymas turėtų būti atidėtas;

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (ES) 2016/1036 15 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (ES) 2016/1037 25 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos apmokestinimo antidempingo ir (arba) kompensaciniais muitais, taikomais produktams, atgabentiems į dirbtinę salą, stacionarius arba plūduriuojančius įrenginius arba kitas valstybių narių kontinentiniuose šelfuose esančias struktūras arba išskirtines ekonomines zonas, sąlygos ir su pranešimu apie tokius produktus arba jų deklaravimu ir šių muitų mokėjimu susijusios procedūros, kai tokiems produktams taikomas vienas iš šių dokumentų:

a)

pranešimas apie antidempingo arba antisubsidijų tyrimo inicijavimą;

b)

Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriuo nustatomas reikalavimas registruoti importuojamus produktus;

c)

Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriuo nustatomas laikinasis arba galutinis antidempingo arba kompensacinis muitas.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1.   muitinė– valstybės narės muitinės administracijos, atsakingos už šio reglamento ir muitų teisės aktų taikymą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 5 straipsnio 2 dalyje;

2.   kontinentinis šelfas– kontinentinis šelfas, kaip apibrėžta Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijoje;

3.   išskirtinė ekonominė zona– išskirtinė ekonominė zona, kaip apibrėžta Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijoje, kurią valstybė narė paskelbė išskirtine ekonomine zona pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją;

4.   nagrinėjamasis produktas– prekės, kurioms taikomas vienas iš šių dokumentų:

a)

pranešimas apie antidempingo arba antisubsidijų tyrimo inicijavimą;

b)

Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriuo nustatomas reikalavimas registruoti importuojamus produktus;

c)

Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriuo nustatomas laikinasis arba galutinis antidempingo arba kompensacinis muitas;

5.   gavimo deklaracija– nustatyta forma ir būdu gavėjo užpildytas nagrinėjamųjų produktų gavimo dirbtinėje saloje, stacionariuose ar plūduriuojančiuose įrenginiuose arba kitose valstybių narių kontinentiniuose šelfuose esančiose struktūrose arba išskirtinėse ekonominėse zonose dokumentas, kuriame teikiami duomenų elementai, reikiami mokėtinai antidempingo ir (arba) kompensacinio muito sumai surinkti arba ataskaitoms rengti ir (arba) registruotini pagal dokumentus, nurodytus 1 straipsnio a arba b punktuose;

6.   skola– asmens prievolė sumokėti nagrinėjamajam produktui taikomo antidempingo ir (arba) kompensacinio muito sumą;

7.   gavėjas– asmuo, kuris yra licencijos arba leidimo verstis verslo veikla valstybių narių kontinentiniuose šelfuose arba išskirtinėse ekonominėse zonose turėtojas ir kuris gauna arba yra sutaręs gauti nagrinėjamąjį produktą dirbtinėje saloje, stacionariuose ar plūduriuojančiuose įrenginiuose arba kitose kontinentiniuose šelfuose esančiose struktūrose arba išskirtinėse ekonominėse zonose;

8.   skolininkas– asmuo, privalantis sumokėti skolą.

3 straipsnis

Gavimo deklaracijos pateikimas

1.   Gavėjas deklaruoja nagrinėjamojo produkto gavimą dirbtinėje saloje, stacionariuose ar plūduriuojančiuose įrenginiuose arba kitose valstybių narių kontinentiniuose šelfuose esančiose struktūrose arba išskirtinėse ekonominėse zonose, pateikdamas gavimo deklaraciją.

2.   Gavimo deklaracija nedelsiant ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nagrinėjamojo produkto gavimo pateikiama elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis toliau nurodytai muitinei:

a)

jei nagrinėjamasis produktas atgabentas iš Sąjungos muitų teritorijos – valstybės narės, kurioje priimta reeksporto deklaracija arba kurioje užregistruotas pranešimas apie reeksportą arba išvežimo bendroji deklaracija, muitinei;

b)

jei nagrinėjamasis produktas nėra atgabentas iš Sąjungos muitų teritorijos – valstybės narės, kuriai priklauso kontinentinis šelfas arba išskirtinė ekonominė zona, muitinei.

3.   Gavimo deklaracijoje pateikiami priedo I dalyje nurodyti duomenų elementai ir prie jos pridedami tuos duomenų elementus patvirtinantys dokumentai.

4.   Muitinė gali leisti pateikti gavimo deklaraciją nenaudojant elektroninio duomenų apdorojimo būdų. Tokiu atveju gavėjas pateikia priedo II dalyje nurodytos popierinės formos originalą ir vieną kopiją kartu su dokumentais, kuriais patvirtinami formoje pateikti duomenų elementai. Originalą pasilieka muitinė. Muitinė grąžina kopiją gavėjui po to, kai ji užregistruoja gavimo deklaraciją ir patvirtina jos gavimą.

5.   Valstybės narės gavimo deklaracijoje pateiktą informaciją naudoja registravimo prievolėms pagal Reglamento (ES) 2016/1036 14 straipsnio 5 ir 5a dalis ir Reglamento (ES) 2016/1037 24 straipsnio 5 ir 5a dalis bei prievolei teikti ataskaitas Komisijai pagal Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 14 straipsnio 6 dalį ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1037 24 straipsnio 6 dalį įvykdyti.

4 straipsnis

Skola

1.   Skola atsiranda:

a)

pateikus nagrinėjamojo produkto, įskaitant perdirbtą produktą, gautą iš nagrinėjamojo produkto pagal laikinojo atgabenimo perdirbti procedūrą, kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. 952/2013, kuris atgabenamas į dirbtinę salą, stacionarius arba plūduriuojančius įrenginius arba kitas valstybių narių kontinentiniuose šelfuose esančias struktūras arba išskirtines ekonomines zonas iš Sąjungos muitų teritorijos, reeksporto deklaraciją, pranešimą apie reeksportą arba išvežimo bendrąją deklaraciją;

b)

gavus nagrinėjamąjį produktą, atgabentą ne iš Sąjungos muitų teritorijos, dirbtinėje saloje, stacionariuose ar plūduriuojančiuose įrenginiuose arba kitose valstybių narių kontinentiniuose šelfuose esančiose struktūrose arba išskirtinėse ekonominėse zonose.

2.   1 dalies a punkte nurodytais atvejais laikoma, kad skola atsiranda reeksporto deklaracijos priėmimo arba pranešimo apie reeksportą arba išvežimo bendrosios deklaracijos registravimo metu.

1 dalies b punkte nurodytais atvejais laikoma, kad skola atsiranda nagrinėjamųjų produktų gavimo metu.

3.   Skolininkas yra gavėjas.

Kai 1 dalies a punkte nurodyta reeksporto deklaracija, pranešimas apie reeksportą, išvežimo bendroji deklaracija arba 4 dalyje nurodyta gavimo deklaracija yra parengiami remiantis informacija, dėl kurios nesurenkamas visas antidempingo ir (arba) kompensacinis muitas arba jo dalis, asmuo, kuris pateikė informaciją, reikalingą deklaracijai arba pranešimui surašyti, ir kuris žinojo arba, kaip yra pagrindo manyti, turėjo žinoti, kad ta informacija neteisinga, taip pat laikomas skolininku.

Jeigu antidempingo ir (arba) kompensacinio muito sumą, atitinkančią vieną skolą, privalo sumokėti keli asmenys, jie yra solidariai atsakingi už tos sumos sumokėjimą.

4.   Gavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nagrinėjamojo produkto gavimo pateikia gavimo deklaraciją. Taikomos 3 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys.

5.   Taikant 1 dalies a punktą, reeksporto deklaracijoje, pranešime apie reeksportą arba išvežimo bendrojoje deklaracijoje pateikiama informacija apie valstybės narės, į kurią ketinama atgabenti nagrinėjamąjį produktą, kontinentinį šelfą arba išskirtinę ekonominę zoną, naudojant atitinkamą papildomą referencinį kodą, kaip apibrėžta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 (5) B priedo II antraštinės dalies 2 punkto 2/3 duomenų elemente.

6.   Skola atsiranda toje vietoje, kurioje pateikta gavimo deklaracija, arba, jeigu ji nebuvo pateikta pagal 3 straipsnio 2 dalį arba 4 straipsnio 4 dalį, toje vietoje, kurioje ji turėjo būti pateikta.

5 straipsnis

Mokėtinos antidempingo ir (arba) kompensacinio muito sumos apskaičiavimas

1.   Mokėtina antidempingo ir (arba) kompensacinio muito suma nustatoma mutatis mutandis pagal tas Reglamento (ES) Nr. 952/2013 mokėtino importo muito apskaičiavimo taisykles, kurios taikytos nagrinėjamajam produktui tuo metu, kai atsirado su nagrinėjamuoju produktu susijusi skola.

2.   Kai nagrinėjamajam produktui įforminta laikinojo įvežimo perdirbti procedūra, kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. 952/2013, skola, susijusi su perdirbtais produktais, pagamintais iš nagrinėjamojo produkto, kurie reeksportuojami į paskirties vietą valstybės narės kontinentiniame šelfe arba išskirtinėje ekonominėje zonoje, apskaičiuojama pagal nagrinėjamojo produkto, kuriam buvo įforminta laikinojo įvežimo perdirbti procedūra, muitų tarifų klasifikaciją, muitinę vertę, kiekį, pobūdį ir kilmę tuo metu, kai priimta su nagrinėjamuoju produktu susijusi muitinės deklaracija.

6 straipsnis

Skolos paskelbimas, išieškojimas, grąžinimas, atsisakymas išieškoti ir išnykimas bei garantijos pateikimas

Skolos paskelbimui, išieškojimui, grąžinimui, atsisakymui išieškoti ir išnykimui bei garantijos pateikimui mutatis mutandis taikomos atitinkamos Reglamento (ES) Nr. 952/2013 III antraštinės dalies 2, 3 ir 4 skyrių nuostatos.

7 straipsnis

Muitinis tikrinimas

1.   Muitinė gali tikrinti nagrinėjamąjį produktą ir (arba) imti ėminius, jei vis dar įmanoma, tikrinti reeksporto deklaracijoje, pranešime apie reeksportą, išvežimo bendrojoje deklaracijoje arba gavimo deklaracijoje pateiktos informacijos tikslumą bei išsamumą ir tikrinti bet kokio patvirtinamojo dokumento buvimą, autentiškumą, tikslumą ir galiojimą.

2.   Muitinė gali patikrinti skolininko sąskaitas ir kitus įrašus, susijusius su operacijomis, susijusiomis su nagrinėjamuoju produktu, arba su ankstesne ar paskesne komercine veikla, susijusia su tais produktais.

3.   Jeigu yra įrodymų, kad asmuo neįvykdė vienos iš šiame reglamente nustatytų prievolių, muitinė gali patikrinti to asmens sąskaitas ir kitus įrašus, susijusius su operacijomis, susijusiomis su nagrinėjamuoju produktu, arba su ankstesne ar paskesne komercine veikla, susijusia su tais produktais.

4.   1, 2 ir 3 dalyse nurodytas tikrinimas ir tyrimai gali būti atliekami prekių turėtojo arba turėtojo atstovo arba bet kurio kito asmens, tiesiogiai ar netiesiogiai verslo tikslais susijusio su ta veikla, arba bet kurio kito asmens, disponuojančio tais dokumentais ir duomenimis verslo tikslais, patalpose.

8 straipsnis

Dokumentų ir kitos informacijos saugojimas, rinkliavos ir išlaidos

Dokumentų ir kitos informacijos saugojimui mutatis mutandis taikomas Reglamento (ES) Nr. 952/2013 51 straipsnis.

Rinkliavoms ir išlaidoms mutatis mutandis taikomas Reglamento (ES) Nr. 952/2013 52 straipsnis.

9 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas praėjus keturiems mėnesiams nuo paskelbimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(2)  OL L 176, 2016 6 30, p. 55.

(3)  OL L 179, 1998 6 23, p. 3.

(4)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(5)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).


PRIEDAS

GAVIMO DEKLARACIJA

I DALIS

Duomenų elementai

Gavėjas elektroniniu būdu pateikia gavimo deklaraciją, kurioje pateikiami šie duomenų elementai:

1.

Gavėjo vardas, pavardė, adresas ir EORI kodas

2.

Deklaruoto nagrinėjamojo produkto aprašymas, prekės kodas – TARIC kodas ir papildomas TARIC kodas (jei taikoma), bruto ir neto masė, kiekis, išreikštas papildomais vienetais (jei taikoma), kilmės šalies kodas ir (arba), jei taikoma, išsiuntimo šalies kodas (1)

3.

Kompetentinga valstybė narė (žr. 3 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnio 4 dalį)

4.

Šiai deklaracijai taikomo reglamento (-ų) arba pranešimo (-ų) apie inicijavimą numeris (-iai)

Taikoma priemonė:

Antidempingo ir (arba) kompensacinių priemonių statistiniai duomenys

Pranešimas apie inicijavimą

Registravimas

Laikinasis antidempingo muitas

Laikinasis kompensacinis muitas

Galutinis antidempingo muitas

Galutinis kompensacinis muitas

5.

Neto kaina kontinentinio šelfo arba išskirtinės ekonominės zonos pasienyje

6.

Laikinojo ir (arba) galutinio antidempingo ir (arba) kompensacinio muito sumos apskaičiavimas, jei taikoma

7.

Nagrinėjamojo produkto gavimo data ir, jei taikoma, pagrindinis registracijos numeris (MRN)

8.

Pateikti dokumentai, sertifikatai bei leidimai ir papildomos nuorodos (jei nagrinėjamasis produktas parduodamas, pridedama sąskaita faktūra)

9.

Data, gavėjo vardas, pavardė ir parašas

Muitinė gali leisti šiuos duomenų elementus pateikti nenaudojant elektroninio duomenų apdorojimo būdų. Tokiu atveju gavėjas naudoja toliau pateikiamą popierinę „Gavimo deklaracijos“ formą.

II DALIS

Forma

Image 1 Tekstas paveikslėlio Image 2 Tekstas paveikslėlio

Pastaba

Gavimo deklaracijos kopijos tekstas:

„Kopija

Gavėjui“.


(1)  Jei atlikus priemonių vengimo tyrimą nustatytomis priemonėmis antidempingo arba antisubsidijų priemonių taikymas buvo išplėstas iš kitos nei nagrinėjamoji šalis siunčiamiems produktams.


Top