Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0877

2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/877, kuriuo dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 806/2014 (Tekstas svarbus EEE.)

PE/47/2019/REV/1

OJ L 150, 7.6.2019, p. 226–252 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/877/oj

7.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/226


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/877

2019 m. gegužės 20 d.

kuriuo dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 806/2014

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

2015 m. lapkričio 9 d. Finansinio stabilumo taryba paskelbė Bendro nuostolių padengimo pajėgumo (TLAC) sąlygų dokumentą (toliau – TLAC standartas), kurį 2015 m. lapkričio mėn. patvirtino G 20 šalys. TLAC standarto tikslas – užtikrinti, kad pasaulinės sisteminės svarbos bankai, Sąjungos sistemoje vadinami pasaulinės sisteminės svarbos įstaigomis (G-SII), turėtų nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumą, būtiną padėti užtikrinti, kad pertvarkymo metu ir iš karto po pertvarkymo tos įstaigos galėtų toliau vykdyti ypatingos svarbos funkcijas be mokesčių mokėtojų lėšų, t. y. viešųjų lėšų, ir nekeliant pavojaus finansiniam stabilumui. 2015 m. lapkričio 24 d. komunikate „Bankų sąjungos sukūrimas“ Komisija įsipareigojo ne vėliau kaip 2016 m. pabaigoje pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų suteikta galimybė įgyvendinti TLAC standartą Sąjungos teisėje iki tarptautiniu mastu sutarto 2019 m. termino;

(2)

įgyvendinant TLAC standartą Sąjungos teisėje reikia atsižvelgti į galiojantį konkrečioms įstaigoms nustatytą minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą (MREL), taikomą visoms Sąjungoje įsteigtoms kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (toliau – įstaigos), taip pat visiems kitiems subjektams, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/59/ES (4), (toliau – subjektai). Kadangi TLAC standartu ir MREL siekiama to paties tikslo – užtikrinti, kad Sąjungoje įsteigtos įstaigos ir subjektai turėtų pakankamą nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumą, šie du reikalavimai turėtų būti bendros sistemos vienas kitą papildantys elementai. Praktiškai TLAC standarto suderintas minimalus lygis (toliau – TLAC minimalus reikalavimas), taikomas G-SII, Sąjungos teisės aktuose turėtų būti nustatytas iš dalies pakeičiant Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 (5), o konkrečioms G-SII įstaigoms taikomas papildomas reikalavimas ir konkrečioms ne G-SII taikomas reikalavimas, vadinamas MREL, turėtų būti nustatyti priimant tikslinius Direktyvos 2014/59/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014 (6) dalinius pakeitimus.

Reglamento (ES) Nr. 806/2014 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, nuostatos dėl įstaigų ir subjektų nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo turėtų būti nuosekliai taikomos kartu su Reglamento (ES) Nr. 575/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2013/36/ES (7) bei 2014/59/ES nuostatomis;

(3)

bendrame pertvarkymo mechanizme (BPeM) dalyvaujančiose valstybėse narėse nesant suderintų Sąjungos taisyklių dėl TLAC standarto įgyvendinimo, kyla papildomų išlaidų ir teisinis netikrumas, o tarpvalstybinėms įstaigoms ir subjektams sunkiau taikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę. Be to, nesant suderintų Sąjungos taisyklių, vidaus rinkoje atsiranda konkurencijos iškraipymų, kadangi išlaidos, kurias įstaigos ir subjektai patiria siekdami laikytis galiojančių reikalavimų ir TLAC standarto, visose BPeM dalyvaujančiose valstybėse narėse gali labai skirtis. Todėl būtina pašalinti tas kliūtis vidaus rinkos veikimui ir išvengti konkurencijos iškraipymų, atsirandančių dėl to, kad nėra suderintų TLAC standarto įgyvendinimo taisyklių. Todėl tinkamas teisinis šio reglamento pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnis;

(4)

laikantis TLAC standarto, Reglamentu (ES) Nr. 806/2014 turėtų ir toliau būti pripažintos tiek vienalaikio visos grupės pertvarkymo strategijos, tiek vienalaikio grupės dalies pertvarkymo strategijos. Laikantis vienalaikio visos grupės pertvarkymo strategijos pertvarkomas tik vienas grupės subjektas (paprastai – patronuojančioji įmonė), o kiti grupės subjektai (paprastai – veikiančios patronuojamosios įmonės) nepertvarkomi, bet jų nuostoliai ir rekapitalizavimo poreikiai perkeliami į subjektą, kuris bus pertvarkomas. Laikantis vienalaikio grupės dalies pertvarkymo strategijos galėtų būti pertvarkomas daugiau nei vienas grupės subjektas. Kad norima pertvarkymo strategija būtų taikoma veiksmingai, svarbu aiškiai nustatyti, kurie subjektai turi būti pertvarkomi (toliau – pertvarkytini subjektai), t. y. kurių atžvilgiu būtų galima taikyti pertvarkymo veiksmus, kartu juos taikant patronuojamosioms įmonėms, kurios jiems priklauso (toliau – pertvarkytinos grupės). Tai taip pat svarbu nustatant nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo taisyklių, kurias turėtų taikyti įstaigos ir subjektai, taikymo lygį. Todėl būtina įvesti „pertvarkytino subjekto“ ir „pertvarkytinos grupės“ sąvokas ir iš dalies pakeisti Reglamento (ES) Nr. 806/2014 nuostatas dėl grupės pertvarkymo planavimo, nustatant aiškų reikalavimą Bendrai pertvarkymo valdybai (toliau – Valdyba) nustatyti, kurie grupės subjektai ir grupės yra pertvarkytini, ir tinkamai apsvarstyti bet kokių planuojamų veiksmų grupės viduje poveikį siekiant užtikrinti veiksmingą grupės pertvarkymą;

(5)

Valdyba turėtų užtikrinti, kad įstaigos ir subjektai turėtų pakankamą nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumą, kad pertvarkymo atveju užtikrintų sklandų ir greitą nuostolių padengimą ir rekapitalizavimą su minimaliu poveikiu mokesčių mokėtojams ir finansiniam stabilumui. Tai turėtų būti pasiekta užtikrinant, kad įstaigos laikytųsi konkrečioms įstaigoms taikomo MREL, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 806/2014;

(6)

siekiant suderinti vardiklius, kuriais matuojamas įstaigų ir subjektų nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumas, su TLAC standarte numatytais vardikliais, MREL turėtų būti išreikštas atitinkamos įstaigos arba subjekto bendros rizikos pozicijos sumos ir bendro pozicijų mato procentiniu dydžiu, ir įstaigos arba subjektai turėtų vienu metu tenkinti iš abiejų tų matų kylančius lygius;

(7)

kad Sąjungoje įsteigtoms įstaigoms ir subjektams būtų užtikrintos vienodos sąlygos, be kita ko, pasauliniu lygmeniu, MREL vykdyti nustatyti įsipareigojimų, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, tinkamumo kriterijai turėtų būti glaudžiai suderinti su Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytais TLAC minimaliam reikalavimui taikomais tinkamumo kriterijais, tačiau taikant šiame reglamente nustatytus papildomus koregavimus ir reikalavimus. Visų pirma, tam tikros skolos priemonės, turinčios įterptą išvestinį elementą, pavyzdžiui, tam tikri struktūrizuoti vertybiniai popieriai, atsižvelgiant į tam tikras sąlygas turėtų būti tinkami MREL vykdyti, jei suėjus terminui, kuris yra žinomas iš anksto, yra mokėtina jų fiksuoto dydžio ar didėjanti pagrindinė suma, o su tuo išvestiniu elementu yra siejama tik papildoma grąža, priklausanti nuo referencinio turto rezultatų. Atsižvelgiant į tas sąlygas, numatoma, kad pertvarkymo atveju tomis skolos priemonėmis turi būti lengvai padengiami nuostoliai ir joms lengva pritaikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę. Jei įstaigos ar subjektai turi daugiau nuosavų lėšų nei numatyta pagal nuosavų lėšų reikalavimą, tai savaime neturėtų daryti poveikio sprendimams dėl MREL nustatymo. Be to, įstaigos ir subjektai turėtų turėti galimybę įvykdyti bet kurią savo MREL dalį naudodamiesi nuosavomis lėšomis;

(8)

MREL vykdyti naudojamų įsipareigojimų taikymo sritis iš esmės apima visus įsipareigojimus, atsirandančius dėl įprastų neapsaugotų kreditorių reikalavimų (nesubordinuotieji įsipareigojimai), nebent jie neatitinka konkrečių šiame reglamente nustatytų tinkamumo kriterijų. Kad būtų galima padidinti įstaigų ir subjektų sėkmingo pertvarkymo galimybes veiksmingai taikant gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę, Valdyba turėtų turėti galimybę reikalauti, kad MREL būtų vykdomas naudojantis nuosavomis lėšomis ir kitais subordinuotaisiais įsipareigojimais, visų pirma tais atvejais, kai esama aiškių požymių, kad kreditoriai, taikant gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę, pertvarkymo atveju veikiausiai prisiimtų nuostolius, kurie viršytų jų nuostolius įprastinės bankroto procedūros atveju. Valdyba turėtų įvertinti poreikį reikalauti, kad įstaigos ir subjektai vykdytų MREL naudodamiesi nuosavomis lėšomis ir kitais subordinuotaisiais įsipareigojimais, jei įsipareigojimų, kuriems gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė netaikoma, suma pasiekia tam tikrą ribinę vertę įsipareigojimų klasėje, kuri apima MREL vykdyti tinkamus įsipareigojimus. Įstaigos ir subjektai turėtų vykdyti MREL naudodamiesi nuosavomis lėšomis ir kitais subordinuotaisiais įsipareigojimais tokia apimtimi, kiek būtina siekiant išvengti, kad jų kreditorių nuostoliai neviršytų nuostolių, kurių tie kreditoriai patirtų įprastinės bankroto procedūros atveju;

(9)

bet koks Valdybos prašymu atliekamas skolos priemonių subordinavimas siekiant vykdyti MREL turėtų nedaryti poveikio galimybei iš dalies įvykdyti TLAC minimalų reikalavimą naudojantis nesubordinuotosiomis skolos priemonėmis pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, kaip yra leidžiama TLAC standartu. G-SII pertvarkytinų subjektų, pertvarkytinų grupių, kurių turtas viršija 100 mlrd. EUR (didžiausių pagal kapitalo lygį bankų), pertvarkytinų subjektų ir pertvarkytinų grupių, kurių turtas nesiekia 100 mlrd. EUR, pertvarkytinų subjektų, kurių žlugimo atveju, nacionalinės pertvarkymo institucijos manymu, gali kilti sisteminė rizika, atsižvelgiant į indėlių vyravimą ir skolos priemonių nebuvimą finansavimo modelyje, ribotą prieigą prie tinkamų įsipareigojimų kapitalo rinkų ir pasikliovimą bendru 1 lygio nuosavu kapitalu siekiant vykdyti MREL, atveju Valdyba turėtų turėti galimybę reikalauti, kad MREL dalis, lygi Reglamento (ES) Nr. 806/2014 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, 27 straipsnio 7 dalyje nurodytam nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo lygiui, būtų įvykdyta naudojantis nuosavomis lėšomis ir kitais subordinuotaisiais įsipareigojimais, įskaitant nuosavas lėšas, naudojamas Direktyvoje 2013/36/ES nustatytam jungtinio rezervo reikalavimui vykdyti;

(10)

pertvarkytino subjekto prašymu Valdyba turėtų turėti galimybę sumažinti MREL dalį, kuri turi būti įvykdyta nuosavomis lėšomis ir kitais subordinuotaisiais įsipareigojimais, iki ribos, atitinkančios pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72b straipsnio 3 dalį galimo tame reglamente nustatyto TLAC minimalaus reikalavimo sumažinimo procentinę dalį. Valdyba turėtų turėti galimybę reikalauti, laikydamasi proporcingumo principo, kad MREL būtų vykdomas naudojantis nuosavomis lėšomis ir kitais subordinuotaisiais įsipareigojimais tokiu mastu, kad bendras reikalaujamo subordinavimo lygis nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų elementų forma, susijęs su įstaigų ir subjektų pareiga laikytis TLAC minimalių reikalavimų, MREL ir, kai taikytina, jungtinio rezervo reikalavimo pagal Direktyvą 2013/36/ES, neviršytų didesnės iš šių sumų – nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo lygio, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 806/2014 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, 27 straipsnio 7 dalyje, arba sumos, apskaičiuotos taikant šiame reglamente nustatytą formulę, grindžiamą 1 ramsčio ir 2 ramsčio prudenciniais reikalavimais ir jungtinio rezervo reikalavimu;

(11)

konkrečių didžiausių pagal kapitalo lygį bankų atveju, laikantis Valdybos įvertintinų sąlygų, Valdyba turėtų apriboti minimalų subordinavimo reikalavimą nustatydama tam tikrą ribą, taip pat atsižvelgdama į galima riziką, kad bus daromas neproporcingas poveikis tų įstaigų verslo modeliui. Tas apribojimas neturėtų daryti poveikio galimybei nustatyti tą ribą viršijantį subordinavimo reikalavimą 2 ramsčio atžvilgiu, atsižvelgiant į 2 ramsčiui taikomas sąlygas, remiantis alternatyviais kriterijais, t. y. sėkmingo pertvarkymo kliūtimis, pertvarkymo strategijos įgyvendinamumu ir patikimumu arba įstaigos rizikingumu;

(12)

MREL turėtų suteikti galimybę įstaigoms ir subjektams padengti tikėtinus nuostolius atitinkamai pertvarkymo atveju arba tuo metu, kai subjektas tampa nebegyvybingas, ir būti rekapitalizuotais įgyvendinus pertvarkymo plane numatytus veiksmus ar pertvarkius pertvarkytiną grupę. Remdamasi jų pasirinkta pertvarkymo strategija, Valdyba turėtų tinkamai pagrįsti reikalaujamą MREL lygį ir nepagrįstai nedelsdama tą lygį peržiūrėti, kad jis atspindėtų visus Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje nurodyto reikalavimo lygio pokyčius. Todėl tas reikalaujamas MREL lygis turėtų būti suma, gauta sudėjus nuostolių, kurie numatomi pertvarkymo atveju, sumą, atitinkančią įstaigos ar subjekto nuosavų lėšų reikalavimus, ir rekapitalizavimo sumą, kuri suteiktų galimybę įstaigai ar subjektui po pertvarkymo arba pasinaudojus nurašymo ar konvertavimo įgaliojimais įvykdyti savo nuosavų lėšų reikalavimus, kurių reikia, kad jai būtų leista vykdyti veiklą pagal pasirinktą pertvarkymo strategiją. Valdyba turėtų koreguoti rekapitalizavimo sumas, jas padidindama arba sumažindama, bet kokių pakeitimų, padarytų įgyvendinus pertvarkymo plane nustatytus veiksmus, atveju;

(13)

Valdyba turėtų turėti galimybę padidinti rekapitalizavimo sumą, kad būtų užtikrintas pakankamas rinkos pasitikėjimas įstaiga ar subjektu po pertvarkymo plane nustatytų veiksmų įgyvendinimo. Reikalaujamas rinkos pasitikėjimo rezervo lygis turėtų suteikti įstaigai ar subjektui galimybę tinkamą laikotarpį toliau tenkinti veiklos leidimo sąlygas, be kita ko, leidžiant įstaigai ar subjektui padengti sąnaudas, susijusias su jos veiklos restruktūrizavimu po pertvarkymo, ir išlaikyti pakankamą rinkos pasitikėjimą. Rinkos pasitikėjimo rezervas turėtų būti nustatytas remiantis jungtinio rezervo reikalavimo pagal Direktyvą 2013/36/ES dalimi. Valdyba turėtų koreguoti rinkos pasitikėjimo rezervo lygį jį sumažindama, jei mažesnio lygio užtenka pakankamam rinkos pasitikėjimui užtikrinti, ar tą lygį koreguoti jį padidindama, jei didesnis lygis būtinas siekiant užtikrinti, kad įvykdžius pertvarkymo plane nustatytus veiksmus subjektas tinkamą laikotarpį ir toliau tenkintų veiklos leidimo sąlygas ir išlaikytų pakankamą rinkos pasitikėjimą;

(14)

laikydamasi Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1075 (8), Valdyba turėtų išnagrinėti atskiros įstaigos ar subjekto MREL vykdyti skirtų priemonių investuotojų bazę. Jei reikšminga tam tikros įstaigos ar subjekto MREL vykdyti skirtų priemonių dalis priklauso neprofesionaliesiems investuotojams, kuriems galbūt nebuvo tinkamai atskleista susijusi rizika, tai savaime galėtų būti sėkmingo pertvarkymo kliūtis. Be to, jei didelė įstaigos ar subjekto MREL vykdyti skirtų priemonių dalis priklauso kitoms įstaigoms ar subjektams, sisteminis nurašymo ar konvertavimo poveikis taip pat galėtų būti sėkmingo pertvarkymo kliūtis. Jei Valdyba nustato, kad dėl tam tikros investuotojų bazės dydžio ir pobūdžio kyla sėkmingo pertvarkymo kliūčių, ji turėtų turėti galimybę rekomenduoti įstaigai ar subjektui tas kliūtis pašalinti;

(15)

kad padidintų įstaigų sėkmingo pertvarkymo galimybes, Valdyba turėtų turėti galimybę nustatyti ne tik Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytą TLAC minimalų reikalavimą, bet ir konkrečioms G-SII taikomą MREL. Tas konkrečioms įstaigoms taikomas MREL turėtų būti nustatytas, jei TLAC minimalaus reikalavimo nepakanka nuostoliams padengti ir G-SII rekapitalizuoti pagal pasirinktą pertvarkymo strategiją;

(16)

nustatydama MREL lygį Valdyba turėtų atsižvelgti į įstaigos ar subjekto sisteminės svarbos mastą ir galimą neigiamą poveikį finansiniam stabilumui, jeigu ji žlugtų. Valdyba turėtų atsižvelgti į poreikį užtikrinti vienodas sąlygas G-SII ir kitoms panašioms sisteminės svarbos įstaigoms ar subjektams dalyvaujančiose valstybėse narėse. Todėl įstaigų ar subjektų, kurie nėra G-SII, tačiau jų sisteminė svarba dalyvaujančiose valstybėse narėse yra panaši į G-SII sisteminę svarbą, MREL neturėtų neproporcingai nukrypti nuo paprastai G-SII nustatomo MREL lygio ir sudėties;

(17)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, įstaigoms ar subjektams, kurie įvardyti kaip pertvarkytini subjektai, MREL turėtų būti taikomas tik konsoliduotu pertvarkytinos grupės lygmeniu. Tai reiškia, kad tam, kad vykdytų MREL, pertvarkytini subjektai turėtų privalėti išleisti reikalavimus atitinkančias priemones ir elementus išorės trečiųjų šalių kreditoriams, kuriems būtų taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė tuo atveju, jei pertvarkytino subjekto atžvilgiu būtų pradėta pertvarkymo procedūra;

(18)

įstaigos ar subjektai, kurie nėra pertvarkytini subjektai, MREL turėtų vykdyti individualiai. Tų įstaigų ar subjektų nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo poreikius turėtų bendrai patenkinti jų atitinkami pertvarkytini subjektai, tiesiogiai ar netiesiogiai įsigydami tų įstaigų ar subjektų išleistas nuosavų lėšų priemones ir tinkamų įsipareigojimų priemones bei juos nurašydami arba konvertuodami į nuosavybės priemones, kai tos įstaigos ar subjektai nebėra gyvybingi. Todėl MREL, kuris taikomas įstaigoms ar subjektams, kurie nėra pertvarkytini subjektai, turėtų būti taikomas kartu ir nuosekliai su pertvarkytiniems subjektams taikomais reikalavimais. Tai turėtų suteikti Valdybai galimybę pertvarkytiną grupę pertvarkyti nepertvarkant tam tikrų jos patronuojamųjų įmonių ir taip išvengti galimo trikdomojo poveikio rinkai. MREL taikymas įstaigoms ar subjektams, kurie nėra pertvarkytini subjektai, turėtų atitikti pasirinktą pertvarkymo strategiją, ir visų pirma juo neturėtų būti pakeistas įstaigų ar subjektų ir jų pertvarkytinos grupės nuosavybės santykis po to, kai tos įstaigos ar subjektai rekapitalizuojami;

(19)

jei ir pertvarkytinas subjektas ar patronuojančioji įmonė ir jų patronuojamosios įmonės yra įsteigti toje pačioje valstybėje narėje ir priklauso tai pačiai pertvarkytinai grupei, Valdyba turėtų turėti galimybę netaikyti MREL, kuris taikomas toms patronuojamosioms įmonėms, kurios nėra pertvarkytini subjektai, arba leisti joms vykdyti MREL įkaitu užtikrintomis garantijomis, kurias patronuojančioji įmonė suteikia patronuojamosioms įmonėms ir kuriomis galima pasinaudoti, jeigu tenkinamos laiko sąlygos, lygiavertės sąlygoms, kuriomis galimas tinkamų įsipareigojimų nurašymas ar konvertavimas. Įkaitas, kuriuo užtikrinama garantija, turėtų būti labai likvidus ir kelti minimalią rinkos ir kredito riziką;

(20)

Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatyta, kad kompetentingos institucijos turi galimybę leisti netaikyti tam tikrų mokumo ir likvidumo reikalavimų kredito įstaigoms, kurias nuolat kontroliuoja centrinė įstaiga (bendradarbiavimo tinklams), jeigu tenkinamos tam tikros konkrečios sąlygos. Kad būtų atsižvelgta į tokių bendradarbiavimo tinklų ypatumus, Valdyba taip pat turėtų turėti galimybę netaikyti MREL, kuris tokioms kredito įstaigoms ir centrinei įstaigai taikomas panašiomis sąlygomis į nustatytąsias Reglamente (ES) Nr. 575/2013, jei kredito įstaigos ir centrinė įstaiga yra įsteigtos toje pačioje valstybėje narėje. Valdyba, vertindama pertvarkymo sąlygas, taip pat turėtų turėti galimybę laikyti kredito įstaigas ir centrinę įstaigą visuma, atsižvelgiant į solidarumo mechanizmo ypatybes. Valdyba turėtų turėti galimybę užtikrinti, kad visa pertvarkytina grupė laikytųsi reikalavimo vykdyti išorinį MREL įvairiais būdais, atsižvelgiant į kiekvienos grupės solidarumo mechanizmo ypatybes, įskaičiuojant tinkamus įsipareigojimus subjektų, kurie, laikantis pertvarkymo plano, Valdybos reikalavimu turi išleisti MREL vykdyti tinkamas priemones už pertvarkytinos grupės ribų;

(21)

kompetentingos institucijos, nacionalinės pertvarkymo institucijos ir Valdyba bet kokį TLAC minimalaus reikalavimo ir MREL pažeidimo atvejį turėtų atitinkamai spręsti ir ištaisyti. Atsižvelgiant į tai, kad tų reikalavimų pažeidimas galėtų būti įstaigos ar grupės sėkmingo pertvarkymo kliūtis, turėtų būti sutrumpintos galiojančios sėkmingo pertvarkymo kliūčių šalinimo procedūros, kad visi reikalavimų pažeidimo atvejai būtų sprendžiami racionaliai. Valdyba taip pat turėtų turėti galimybę reikalauti, kad įstaigos ar subjektai pakeistų tinkamų priemonių ir elementų terminų struktūras ir parengtų bei įgyvendintų tų reikalavimų lygių atstatymo planus. Valdyba taip pat turėtų turėti galimybę uždrausti tam tikrus paskirstymus, jei ji mano, kad įstaiga ar subjektas nevykdo jungtinio rezervo reikalavimo pagal Direktyvą 2013/36/ES, vertinant kartu su MREL;

(22)

šiuo reglamentu laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, pirmiausia teisės į nuosavybę ir laisvės užsiimti verslu, ir jis turi būti taikomas laikantis tų teisių ir principų;

(23)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. nustatyti vienodas Sąjungos gaivinimo ir pertvarkymo sistemos taisykles įstaigoms ir subjektams, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo masto to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti šį reglamentą. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(24)

kad būtų suteikta pakankamai laiko pasirengti šio reglamento taikymui, šis reglamentas turėtų būti pradėtas taikyti nuo 2020 m. gruodžio 28 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 806/2014 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 806/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

21 punktas pakeičiamas taip:

„21)   patronuojamoji įmonė– patronuojamoji įmonė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 16 punkte, ir šio reglamento 8 straipsnio, 10 straipsnio 10 dalies, 12–12k straipsnių, 21 ir 53 straipsnių taikymo šios dalies 24b punkto b papunktyje nurodytoms pertvarkytinoms grupėms tikslais patronuojamosios įmonės apima, jei tinkama, kredito įstaigas, kurias nuolat kontroliuoja centrinė įstaiga, pačią centrinę įstaigą ir jų atitinkamas patronuojamąsias įmones, atsižvelgiant į tai, kokiu būdu tokios pertvarkytinos grupės atitinka šio reglamento 12f straipsnio 3 dalį;

21a)   reikšminga patronuojamoji įmonė– reikšminga patronuojamoji įmonė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 135 punkte;“;

b)

įterpiami šie punktai:

„24a)

pertvarkytinas subjektas – dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo, kurį Valdyba pagal 8 straipsnį nurodė kaip subjektą, kurio atžvilgiu pertvarkymo plane numatomi pertvarkymo veiksmai;

24b)

pertvarkytina grupė:

a)

pertvarkytinas subjektas kartu su jo patronuojamosiomis įmonėmis, kurios:

i)

pačios nėra pertvarkytini subjektai,

ii)

nėra kitų pertvarkytinų subjektų patronuojamosios įmonės, arba

iii)

nėra trečiojoje valstybėje įsteigti subjektai, kurie nėra įtraukti į pertvarkytiną grupę pagal pertvarkymo planą, ir jų patronuojamosios įmonės arba

b)

kredito įstaigos, kurias nuolat kontroliuoja centrinė įstaiga, ir pati centrinė įstaiga, jei bent viena iš tų kredito įstaigų arba centrinė įstaiga yra pertvarkytinas subjektas, ir jų atitinkamos patronuojamosios įmonės;

24c)

pasaulinės sisteminės svarbos įstaiga arba G-SII – G-SII, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 133 punkte;“;

c)

įterpiamas šis punktas:

„45a)   bendras 1 lygio nuosavas kapitalas– bendras 1 lygio nuosavas kapitalas, apskaičiuotas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 50 straipsnį;“;

d)

48 punkte žodžiai „tinkami įsipareigojimai“ pakeičiami žodžiais „įsipareigojimai, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė“ pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles;

e)

49 punktas pakeičiamas taip:

„49)   įsipareigojimai, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė– 2 straipsnyje nurodyto subjekto įsipareigojimai ir kapitalo priemonės, kurie nelaikomi bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonėmis, papildomomis 1 lygio arba 2 lygio priemonėmis, kuriems netaikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės taikymo išimtis pagal 27 straipsnio 3 dalį;“;

f)

įterpiami šie punktai:

„49a)   tinkami įsipareigojimai– šio reglamento 12c straipsnio arba 12g straipsnio 2 dalies a punkto sąlygas, kai taikytina, atitinkantys įsipareigojimai, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, ir 2 lygio priemonės, atitinkančios Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72a straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas sąlygas;

49b)   subordinuotosios tinkamos priemonės– priemonės, tenkinančios visas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72a straipsnyje nurodytas sąlygas, išskyrus sąlygas, nurodytas to reglamento 72b straipsnio 3–5 dalyse;“;

g)

papildoma šiuo punktu:

„55)   jungtinio rezervo reikalavimas– jungtinio rezervo reikalavimas, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 6 punkte.“;

2)

7 straipsnio 3 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo lygio nustatymą pagal 12–12k straipsnius;“;

3)

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Pertvarkymo plane nustatomos šiame reglamente nurodytų pertvarkymo priemonių taikymo ir naudojimosi pertvarkymo įgaliojimais 1 dalyje nurodytų subjektų atžvilgiu galimybės.“;

b)

6 dalies pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

„Pertvarkymo plane numatomi pertvarkymo veiksmai, kurių Valdyba gali imtis, kai 1 dalyje nurodytas subjektas tenkina pertvarkymo sąlygas.

9 dalies a punkte nurodyta informacija atskleidžiama atitinkamam subjektui.“;

c)

9 dalies o ir p punktai pakeičiami taip:

„o)

laikantis 12k straipsnio, 12f ir 12g straipsniuose nurodyti reikalavimai ir galutinis terminas, iki kurio šį lygį reikia pasiekti;

p)

jei Valdyba taiko 12c straipsnio 4, 5 arba 7 dalį, pertvarkytinam subjektui taikomas laikymosi tvarkaraštis pagal 12k straipsnį;“;

d)

10 dalis pakeičiama taip:

„10.   Grupės pertvarkymo planai aprėpia 1 dalyje nurodytą grupės, kuriai vadovauja dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigta Sąjungos patronuojančioji įmonė, pertvarkymo planą, ir jame nustatomos priemonės, kurių reikia imtis dėl:

a)

Sąjungos patronuojančiosios įmonės;

b)

grupei priklausančių patronuojamųjų įmonių, įsteigtų Sąjungoje;

c)

2 straipsnio b punkte nurodytų subjektų ir

d)

taikant 33 straipsnį – grupei priklausančių patronuojamųjų įmonių, įsteigtų ne Sąjungoje.

Taikant pirmoje pastraipoje nurodytas priemones, pertvarkymo plane kiekvienos grupės atžvilgiu nustatomi pertvarkytini subjektai ir pertvarkytinos grupės.“;

e)

11 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

nustatomi pertvarkymo veiksmai, kurių pagal 6 dalyje nurodytus scenarijus turi būti imamasi pertvarkytinų subjektų atžvilgiu, ir tų pertvarkymo veiksmų poveikis kitiems grupės subjektams, patronuojančiajai įmonei ir patronuojamosioms įmonėms, nurodytiems 1 dalyje;

aa)

jei 1 dalyje nurodytą grupę sudaro daugiau nei viena pertvarkytina grupė, nustatomi pertvarkymo veiksmai, kurių turi būti imamasi kiekvienos pertvarkytinos grupės pertvarkytinų subjektų atžvilgiu, ir tų veiksmų poveikis nurodytiesiems abiejuose šiuose punktuose:

i)

kitiems grupės subjektams, kurie priklauso tai pačiai pertvarkytinai grupei;

ii)

kitoms pertvarkytinoms grupėms;

b)

nagrinėjama, kokiu mastu būtų galima koordinuotai taikyti pertvarkymo priemones ir naudotis pertvarkymo įgaliojimais Sąjungoje įsteigtų pertvarkytinų subjektų atžvilgiu, įskaitant priemones, kuriomis sudaromos palankios sąlygos trečiajam asmeniui nupirkti visą grupę, atskiras kelių grupės subjektų valdomas verslo linijas ar vykdomą veiklą arba konkrečius grupės subjektus arba pertvarkytinas grupes, ir nustatomos galimos koordinuoto pertvarkymo kliūtys;“;

f)

12 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyta peržiūra atliekama įgyvendinus pertvarkymo veiksmus arba pasinaudojus 21 straipsnyje nurodytais įgaliojimais.

Nustatydama šio straipsnio 9 dalies o ir p punktuose nurodytus terminus šios dalies trečioje pastraipoje nurodytomis aplinkybėmis, Valdyba atsižvelgia į terminą, iki kurio turi būti įvykdytas Direktyvos 2013/36/ES 104b straipsnyje nurodytas reikalavimas.“.

4)

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Laikoma, kad grupę galima sėkmingai pertvarkyti, jei Valdyba gali realiai ir patikimai likviduoti grupės subjektus taikydama įprastinę bankroto procedūrą arba juos pertvarkyti, taikydama tos grupės pertvarkytiniems subjektams pertvarkymo priemones ir jų atžvilgiu naudodamasi pertvarkymo įgaliojimais, kiek įmanoma vengdama bet kokių didelių neigiamų pasekmių valstybių narių, kuriose yra įsikūrę grupės subjektai, kitų valstybių narių arba Sąjungos finansų sistemoms, įskaitant platesnį finansinį nestabilumą arba sisteminio pobūdžio įvykius, kad būtų užtikrintas tų grupės subjektų vykdomų ypatingos svarbos funkcijų tęstinumas, kai jas galima laiku lengvai atskirti, arba kitais būdais.

Valdyba laiku informuoja EBI, jei laikoma, kad sėkmingai pertvarkyti grupės neįmanoma.

Jeigu grupę sudaro kelios pertvarkytinos grupės, Valdyba pagal šį straipsnį įvertina kiekvienos pertvarkytinos grupės sėkmingo pertvarkymo galimybes.

Pirmoje pastraipoje nurodytas vertinimas atliekamas papildant visos grupės sėkmingo pertvarkymo galimybių vertinimą.“;

b)

9 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Subjektas per dvi savaites nuo pranešimo, pateikto pagal šio straipsnio 7 dalį, gavimo dienos Valdybai pasiūlo galimas priemones ir jų įgyvendinimo tvarkaraštį, siekiant užtikrinti, kad subjektas arba patronuojančioji įmonė vykdytų 12f arba 12g straipsnio ir jungtinio rezervo reikalavimą, jei esminė sėkmingo pertvarkymo kliūtis kyla dėl vieno iš šių atvejų:

i)

subjektas tenkina jungtinio rezervo reikalavimą, kai jis vertinamas kaip papildantis kiekvieną iš Direktyvos 2013/36/ES 141a straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytų reikalavimų, tačiau netenkina jungtinio rezervo reikalavimo, kai jis vertinamas kaip papildantis šio reglamento 12d ir 12e straipsniuose nurodytus reikalavimus, apskaičiuojant pagal šio reglamento 12a straipsnio 2 dalies a punktą, arba

ii)

subjektas netenkina Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92a ir 494 straipsniuose nurodytų reikalavimų arba šio reglamento 12d ir 12e straipsniuose nurodytų reikalavimų.

Subjektas, siūlydamas antroje pastraipoje nurodytų priemonių įgyvendinimo tvarkaraštį, atsižvelgia į esminės kliūties priežastis. Valdyba, pasikonsultavusi su kompetentingomis institucijomis, įskaitant ECB, įvertina, ar tomis priemonėmis veiksmingai įveikiama ar pašalinama konkreti esminė kliūtis.“;

c)

11 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

i ir j punktuose žodžiai „12 straipsnio“ pakeičiami žodžiais „12f ir 12g straipsnių“;

ii)

papildoma šiais punktais:

„k)

reikalauti, kad subjektas pateiktų planą, kaip vėl laikytis šio reglamento 12f ir 12g straipsnių reikalavimų, laikymąsi išreiškiant bendros rizikos pozicijos procentine dalimi, apskaičiuota pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalį, ir, kai taikytina, jungtinio rezervo reikalavimo ir šio reglamento 12f arba 12g straipsnyje nurodytų reikalavimų, laikymąsi išreiškiant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 ir 429a straipsniuose nurodyto bendro pozicijų mato procentine dalimi;

l)

siekiant užtikrinti nuolatinį 12f arba 12g straipsnio laikymąsi, reikalauti, kad subjektas pakeistų toliau išvardytų priemonių terminų struktūrą:

i)

nuosavų lėšų priemonių, gavęs kompetentingų institucijų, įskaitant ECB, sutikimą, ir

ii)

12c straipsnyje ir 12g straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų tinkamų įsipareigojimų.“;

5)

įterpiamas šis straipsnis:

„10a straipsnis

Įgaliojimai uždrausti tam tikrus paskirstymus

1.   Jei subjektas tenkina jungtinio rezervo reikalavimą, kai jis vertinamas kaip papildantis kiekvieną iš Direktyvos 2013/36/ES 141a straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytų reikalavimų, tačiau netenkina jungtinio rezervo reikalavimo, kai jis vertinamas kaip papildantis šio reglamento 12d ir 12e straipsniuose nurodytus reikalavimus, apskaičiuojant pagal šio reglamento 12a straipsnio 2 dalies a punktą, Valdyba turi įgaliojimus pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalis uždrausti subjektui paskirstyti didesnę nei didžiausią galimą paskirstyti sumą, susijusią su minimaliu nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimu (M-DGPS), apskaičiuotu pagal šio straipsnio 4 dalį, atliekant vieną iš šių veiksmų:

a)

atlikti su bendru 1 lygio nuosavu kapitalu susijusį paskirstymą;

b)

nustatyti pareigą mokėti kintamąjį atlygį arba mokėti sukauptas pensijų išmokas savo nuožiūra, arba mokėti kintamąjį atlygį, jei pareiga mokėti buvo nustatyta tada, kai subjektas netenkino jungtinio rezervo reikalavimo, arba

c)

vykdyti mokėjimus už papildomas 1 lygio priemones.

Subjektas, esantis pirmoje pastraipoje nurodytoje padėtyje, nedelsdamas apie tai praneša nacionalinei pertvarkymo institucijai ir Valdybai.

2.   Susidarius 1 dalyje nurodytai padėčiai, Valdyba, pasikonsultavusi su kompetentingomis institucijomis, įskaitant, kai taikoma, ECB, be reikalo nedelsdama įvertina, ar reikia pasinaudoti 1 dalyje nurodytais įgaliojimais, atsižvelgdama į visus šiuos elementus:

a)

reikalavimo netenkinimo priežastį, trukmę bei mastą ir jo poveikį sėkmingam pertvarkymui;

b)

subjekto finansinės padėties raidą ir tikimybę, kad jis artimoje ateityje tenkins 18 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą sąlygą;

c)

galimybę, kad per pagrįstą laikotarpį subjektas bus pajėgus užtikrinti 1 dalyje nurodytų reikalavimų laikymąsi;

d)

tais atvejais, kai subjektas yra nepajėgus pakeisti įsipareigojimų, kurie nebetenkina tinkamumo arba terminų kriterijų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72b ir 72c straipsniuose, šio reglamento 12c straipsnyje arba 12g straipsnio 2 dalyje – tai, ar tas nepajėgumas nėra išskirtinio pobūdžio ir ar jo nelemia rinkos masto sutrikdymas;

e)

tai, ar pasinaudojimas 1 dalyje nurodytais įgaliojimais yra tinkamiausia ir proporcingiausia priemonė, kurios reikia imtis dėl subjekto padėties, atsižvelgiant į jos galimą poveikį tiek atitinkamo subjekto finansavimo sąlygoms, tiek jo sėkmingam pertvarkymui.

Tol, kol subjektas yra 1 dalyje nurodytoje padėtyje, Valdyba ne rečiau kaip kartą per mėnesį pakartotinai įvertina, ar reikia pasinaudoti 1 dalyje nurodytais įgaliojimais.

3.   Jei Valdyba nustato, kad subjektas vis dar yra 1 dalyje nurodytoje padėtyje praėjus devyniems mėnesiams po subjekto pranešimo apie tokią padėtį dienos, Valdyba, pasikonsultavusi su kompetentingomis institucijomis, įskaitant, kai taikytina, ECB, pasinaudoja 1 dalyje nurodytais įgaliojimais, išskyrus atvejus, kai Valdyba po įvertinimo atlikimo nustato, kad tenkinamos bent dvi iš šių sąlygų:

a)

netenkinimą nulėmė rimtas finansų rinkos veikimo sutrikimas, dėl kurio keliuose finansų rinkų segmentuose plačiu mastu išplito finansų rinkoje kilusi įtampa;

b)

a punkte nurodytas sutrikimas nulėmė ne tik subjekto nuosavų lėšų priemonių ir tinkamų įsipareigojimų priemonių didesnius kainų svyravimus ar didesnes subjekto išlaidas, bet ir visišką ar dalinį rinkų užsidarymą, o tai užkirto galimybę subjektui tose rinkose išleisti nuosavų lėšų priemones ir tinkamų įsipareigojimų priemones;

c)

rinka užsidarė, kaip nurodyta b punkte, ne tik atitinkamam subjektui, bet ir keliems kitiems subjektams;

d)

dėl a punkte nurodyto sutrikimo atitinkamas subjektas negali išleisti tokio nuosavų lėšų priemonių ir tinkamų įsipareigojimų priemonių kiekio, kad jų pakaktų padėčiai ištaisyti;

e)

dėl naudojimosi 1 dalyje nurodytais įgaliojimais atsiranda neigiamas šalutinis poveikis tam tikroje bankų sektoriaus dalyje, tokiu būdu potencialiai pakenkiant finansiniam stabilumui.

Jei taikoma pirmoje pastraipoje nurodyta išimtis, Valdyba kompetentingoms institucijoms, įskaitant, kai taikytina, ECB, praneša apie savo sprendimą ir raštu paaiškina savo vertinimo motyvus.

Valdyba kas mėnesį pakartotinai įvertina, ar taikoma pirmoje pastraipoje nurodyta išimtis.

4.   M-DGPS apskaičiuojama padauginant pagal 5 dalį apskaičiuotą sumą iš pagal 6 dalį nustatyto daugiklio. Dėl bet kurio iš 1 dalies a, b arba c punkte nurodytų veiksmų M-DGPS sumažėja bet kuria suma.

5.   Pagal 4 dalį daugintiną sumą sudaro:

a)

tarpinis pelnas, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 26 straipsnio 2 dalį neįtrauktas į bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą, atskaičius pelno paskirstymą ar mokėjimus dėl bet kurio iš šio straipsnio 1 dalies a, b arba c punkte nurodytų veiksmų,

pridėjus

b)

metų pabaigos pelną, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 26 straipsnio 2 dalį neįtrauktą į bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą, atskaičius pelno paskirstymą ar mokėjimus dėl bet kurio iš šio straipsnio 1 dalies a, b arba c punkte nurodytų veiksmų,

atėmus

c)

sumas, kurios būtų mokėtinos kaip mokesčiai, jei šios dalies a ir b punktuose nurodyti straipsniai būtų nepaskirstomi.

6.   4 dalyje nurodytas daugiklis nustatomas taip:

a)

jei subjekto turimas bendras 1 lygio nuosavas kapitalas, kuris nėra naudojamas jokiam iš Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92a straipsnyje ir šio reglamento 12d ir 12e straipsniuose nustatytų reikalavimų vykdyti, išreikštas bendros rizikos pozicijų sumos, apskaičiuotos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalį, procentine dalimi, priklauso pirmajam (tai yra žemiausiam) jungtinio rezervo reikalavimo kvartiliui, daugiklis yra lygus 0;

b)

jei subjekto turimas bendras 1 lygio nuosavas kapitalas, kuris nėra naudojamas jokiam iš Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92a straipsnyje ir šio reglamento 12d ir 12e straipsniuose nustatytų reikalavimų vykdyti, išreikštas bendros rizikos pozicijų sumos, apskaičiuotos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalį, procentine dalimi, priklauso antrajam jungtinio rezervo reikalavimo kvartiliui, daugiklis yra lygus 0,2;

c)

jei subjekto turimas bendras 1 lygio nuosavas kapitalas, kuris nėra naudojamas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92a straipsnyje ir šio reglamento 12d ir 12e straipsniuose nustatytiems reikalavimams vykdyti, išreikštas bendros rizikos pozicijų sumos, apskaičiuotos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalį, procentine dalimi, priklauso trečiajam jungtinio rezervo reikalavimo kvartiliui, daugiklis yra lygus 0,4;

d)

jei subjekto turimas bendras 1 lygio nuosavas kapitalas, kuris nėra naudojamas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92a straipsnyje ir šio reglamento 12d ir 12e straipsniuose nustatytiems reikalavimams vykdyti, išreikštas bendros rizikos pozicijų sumos, apskaičiuotos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalį, procentine dalimi, priklauso ketvirtajam (tai yra aukščiausiam) jungtinio rezervo reikalavimo kvartiliui, daugiklis yra lygus 0,6.

Žemiausia ir aukščiausia kiekvieno jungtinio rezervo reikalavimo kvartilio atkarpa apskaičiuojama taip:

 

Formula

 

Formula

kai „Qn“ = atitinkamo kvartilio eilės numeris.“;

6)

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Minimalus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas

1.   Pasikonsultavusi su kompetentingomis institucijomis, įskaitant ECB, Valdyba nustato nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimus, kaip nurodyta 12a–12i straipsniuose, kuriems taikomi nurašymo ir konvertavimo įgaliojimai ir kuriuos visada turi vykdyti subjektai bei grupės, nurodyti 7 straipsnio 2 dalyje, ir subjektai bei grupės, nurodyti 7 straipsnio 4 dalies b punkte ir 5 dalyje, kai tenkinamos šių dalių taikymo sąlygos.

2.   1 dalyje nurodyti subjektai, įskaitant grupėms priklausančius subjektus, dalyvaujančios valstybės narės, kurioje jie įsteigti, nacionalinei pertvarkymo institucijai teikia informaciją, kaip nurodyta Direktyvos 2014/59/ES 45i straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse.

Nacionalinė pertvarkymo institucija pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją nepagrįstai nedelsdama perduoda Valdybai.

3.   Rengdamos pertvarkymo planus pagal 9 straipsnį, nacionalinės pertvarkymo institucijos, pasikonsultavusios su kompetentingomis institucijomis, nustato nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimus, kaip nurodyta 12a–12i straipsniuose, kuriems taikomi nurašymo ir konvertavimo įgaliojimai ir kuriuos visada turi vykdyti 7 straipsnio 3 dalyje nurodyti subjektai. Tuo atžvilgiu taikoma 31 straipsnyje nustatyta procedūra.

4.   Valdyba atlieka visus šio straipsnio 1 dalyje nurodytus nustatymus tuo pačiu metu, kai rengiami ir prižiūrimi pertvarkymo planai pagal 8 straipsnį.

5.   Valdyba savo nustatymo rezultatus teikia nacionalinėms pertvarkymo institucijoms. Nacionalinės pertvarkymo institucijos Valdybos nurodymus įgyvendina laikydamosi 29 straipsnio. Valdyba reikalauja, kad nacionalinės pertvarkymo institucijos patikrintų ir užtikrintų, kad subjektai ir grupės išlaikytų šio straipsnio 1 dalyje nustatytus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimus.

6.   Valdyba informuoja ECB ir EBI apie nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimus, kuriuos ji nustatė kiekvienam subjektui ir grupei pagal 1 dalį.

7.   Siekiant užtikrinti veiksmingą ir nuoseklų šio straipsnio taikymą, Valdyba paskelbia gaires ir teikia nacionalinėms pertvarkymo institucijoms nurodymus, susijusius su konkrečiomis įstaigomis ar grupėmis.

12a straipsnis

Minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo taikymas ir apskaičiavimas

1.   Valdyba ir nacionalinės pertvarkymo institucijos užtikrina, kad 12 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodyti subjektai visada vykdytų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimus, kai to iš jų reikalaujama pagal šį straipsnį ir 12b–12i straipsnius ir laikydamiesi tų straipsnių.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas apskaičiuojamas pagal 12d straipsnio 3, 4 arba 6 dalį, priklausomai nuo to, kas taikoma, kaip nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų suma, išreikšta procentine dalimi:

a)

šio straipsnio 1 dalyje nurodyto atitinkamo subjekto bendros rizikos pozicijos sumos, apskaičiuotos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalį, ir

b)

šio straipsnio 1 dalyje nurodyto atitinkamo subjekto bendro pozicijų mato, apskaičiuoto pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 ir 429a straipsnius.

12b straipsnis

Minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo taikymo išimtis

1.   Nepaisant 12a straipsnio, Valdyba 12a straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo netaiko padengtomis obligacijomis finansuojamoms hipotekos kredito įstaigoms, kurioms pagal nacionalinę teisę neleidžiama priimti indėlių, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

tos įstaigos bus likviduojamos taikant nacionalines bankroto procedūras arba kitas toms įstaigoms nustatytas procedūras, taikomas pagal Direktyvos 2014/59/ES 38, 40 arba 42 straipsnį, ir

b)

taikant a punkte nurodytas procedūras užtikrinama, kad tų įstaigų kreditoriai, įskaitant atitinkamais atvejais padengtų obligacijų turėtojus, padengtų nuostolius taip, kad būtų pasiekti pertvarkymo tikslai.

2.   Įstaigos, kurioms netaikomas 12 straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas, neįtraukiamos į 12f straipsnio 1 dalyje nurodytą konsoliduotą taikymą.

12c straipsnis

Tinkami pertvarkytinų subjektų įsipareigojimai

1.   Įsipareigojimai įtraukiami į pertvarkytinų subjektų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų sumą tik tuo atveju, jei jie tenkina šiuose Reglamento (ES) Nr. 575/2013 straipsniuose nurodytas sąlygas:

a)

72a straipsnyje;

b)

72b straipsnyje, išskyrus 2 dalies d punktą, ir

c)

72c straipsnyje.

Nukrypstant nuo šios dalies pirmos pastraipos, tais atvejais, kai šiame reglamente daroma nuoroda į Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92a arba 92b straipsnio reikalavimus, tų straipsnių tikslais tinkami įsipareigojimai – tinkami įsipareigojimai, kaip apibrėžta to reglamento 72k straipsnyje ir nustatyti pagal to reglamento antros dalies I antraštinės dalies 5a skyrių.

2.   Įsipareigojimai, atsirandantys dėl skolos priemonių, kuriose yra įterptųjų išvestinių finansinių priemonių, pavyzdžiui, struktūrizuotų vertybinių popierių, tenkinančių 1 dalies pirmos pastraipos, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72a straipsnio 2 dalies l punktą, sąlygas, įtraukiami į nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų sumą tik tuo atveju, jei tenkinama viena iš šių sąlygų:

a)

pagrindinė įsipareigojimo, atsirandančio dėl skolos priemonės, suma yra žinoma emisijos metu, yra nustatyto dydžio ar didėja ir yra nesusijusi su įterptosios išvestinės finansinės priemonės savybėmis, ir įsipareigojimo, atsirandančio dėl skolos priemonės, įskaitant įterptąją išvestinę finansinę priemonę, bendra suma gali būti vertinama kasdien aktyvios ir likvidžios grįžtamosios rinkos sąlygomis kredito rizikos neturinčios lygiavertės priemonės atžvilgiu, laikantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 104 ir 105 straipsnių, arba

b)

į skolos priemonę yra įtraukta sutartinė sąlyga, kurioje nurodyta, kad reikalavimo suma emitento nemokumo ir emitento pertvarkymo atvejais yra nustatyto dydžio ar didėja ir neviršija pradžioje išmokėtos įsipareigojimo sumos.

Pirmoje pastraipoje nurodytoms skolos priemonėms, įskaitant jų įterptąsias išvestines finansines priemones, nėra taikomas joks užskaitos susitarimas ir tokių priemonių vertinimui nėra taikoma Direktyvos 2014/59/ES 49 straipsnio 3 dalis.

Į nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų sumą įtraukiama tik ta pirmoje pastraipoje nurodytų įsipareigojimų dalis, kuri atitinka tos pastraipos a punkte nurodytą pagrindinę sumą arba tos pastraipos b punkte nurodytą nustatyto dydžio ar didėjančią sumą.

3.   Jei Sąjungoje įsteigtas patronuojamasis subjektas įsipareigojimus išleidžia esamam akcininkui, kuris nepriklauso tai pačiai pertvarkytinai grupei, ir tas patronuojamasis subjektas priklauso tai pačiai pertvarkytinai grupei kaip ir pertvarkytinas subjektas, tie įsipareigojimai įtraukiami į to pertvarkytino subjekto nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų sumą, jei tenkinamos visos toliau nurodytos sąlygos:

a)

jie yra išleisti pagal 12g straipsnio 2 dalies a punktą;

b)

naudojantis tų įsipareigojimų nurašymo ar konvertavimo įgaliojimais pagal 21 straipsnį nedaromas poveikis pertvarkytino subjekto vykdomai patronuojamosios įmonės kontrolei;

c)

tais įsipareigojimais neviršijama suma, nustatoma atimant:

i)

įsipareigojimų, kurie yra išleidžiami pertvarkytinam subjektui ir yra jo perkami tiesiogiai arba netiesiogiai per kitus tos pačios pertvarkytinos grupės subjektus, ir nuosavų lėšų, išleidžiamų pagal 12g straipsnio 2 dalies b punktą, bendrą sumą, iš

ii)

sumos, reikalaujamos pagal 12g straipsnio 1 dalį.

4.   Nedarant poveikio 12d straipsnio 4 dalyje arba 12e straipsnio 1 dalies a punkte nustatytam minimaliam reikalavimui, Valdyba savo iniciatyva, pasikonsultavusi su nacionaline pertvarkymo institucija, arba remdamasi nacionalinės pertvarkymo institucijos pasiūlymu, užtikrina, kad 12f straipsnyje nurodyto reikalavimo dalį, kuri lygi 8 % visų įsipareigojimų, įskaitant nuosavas lėšas, pertvarkytini subjektai, kurie yra G-SII, arba pertvarkytini subjektai, kuriems taikoma 12d straipsnio 4 ar 5 dalis, vykdytų nuosavomis lėšomis, subordinuotosiomis tinkamomis priemonėmis arba įsipareigojimais, kaip nurodyta šio straipsnio 3 dalyje. Valdyba gali leisti, kad lygį, mažesnį nei 8 % visų įsipareigojimų, įskaitant nuosavas lėšas, bet didesnį už sumą, apskaičiuotą taikant formulę (1-(X1/X2)) × 8 % visų įsipareigojimų, įskaitant nuosavas lėšas, pertvarkytini subjektai, kurie yra G-SII, arba pertvarkytini subjektai, kuriems taikoma 12d straipsnio 4 ar 5 dalis, vykdytų nuosavomis lėšomis, subordinuotosiomis tinkamomis priemonėmis arba įsipareigojimais, kaip nurodyta šio straipsnio 3 dalyje, jei tenkinamos visos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72b straipsnio 3 dalyje nustatytos sąlygos, kai, atsižvelgiant į pagal to reglamento 72b straipsnio 3 dalį galimą sumažinimą:

 

X1 = 3,5 % bendros rizikos pozicijos sumos, apskaičiuotos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalį, ir

 

X2 = 18 % bendros rizikos pozicijos sumos, apskaičiuotos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalį, ir jungtinio rezervo reikalavimo suma.

Pertvarkytinų subjektų, kuriems taikoma 12d straipsnio 4 dalis, atveju, kai taikant šios dalies pirmą pastraipą reikalavimas viršija 27 % bendros rizikos pozicijos sumos, Valdyba atitinkamam pertvarkytinam subjektui apriboja tą 12f straipsnyje nurodyto reikalavimo dalį, kuri turi būti vykdoma nuosavomis lėšomis, subordinuotosiomis tinkamomis priemonėmis arba įsipareigojimais, kaip nurodyta šio straipsnio 3 dalyje, iki 27 % bendros rizikos pozicijos sumos, jei Valdyba įvertino, kad:

a)

pertvarkymo plane galimybė pasinaudoti Fondu nesvarstoma kaip to pertvarkytino subjekto pertvarkymo galimybė ir

b)

jei a punktas netaikomas, vykdydamas 12f straipsnyje nurodytą reikalavimą tas pertvarkytinas subjektas gali įvykdyti 27 straipsnio 7 dalyje nustatytą reikalavimą.

Atliekant antroje pastraipoje nurodytą įvertinimą, Valdyba taip pat atsižvelgia į neproporcingo poveikio atitinkamo pertvarkytino subjekto verslo modeliui riziką.

Pertvarkytiniems subjektams, kuriems taikoma 12d straipsnio 5 dalis, šios dalies antra pastraipa netaikoma.

5.   Pertvarkytinų subjektų, kurie nėra nei G-SII, nei pertvarkytini subjektai, kuriems taikoma 12d straipsnio 4 arba 5 dalis, atveju Valdyba savo iniciatyva, pasikonsultavusi su nacionaline pertvarkymo institucija, arba remdamasi nacionalinės pertvarkymo institucijos pasiūlymu, gali nuspręsti, kad 12f straipsnyje nurodyto reikalavimo dalis, neviršijanti didesnės iš šių sumų – 8 % visų subjekto įsipareigojimų, įskaitant nuosavas lėšas, ir sumos, apskaičiuotos taikant šio straipsnio 7 dalyje nurodytą formulę, būtų vykdoma nuosavomis lėšomis, subordinuotosiomis tinkamomis priemonėmis arba įsipareigojimais, kaip nurodyta šio straipsnio 3 dalyje, jei tenkinamos šios sąlygos:

a)

šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti nesubordinuotieji įsipareigojimai yra to paties prioriteto pagal nacionalinį eiliškumą nemokumo atveju, kaip tam tikri įsipareigojimai, kuriems netaikomi nurašymo ir konvertavimo įgaliojimai pagal 27 straipsnio 3 arba 5 dalį;

b)

esama rizikos, kad dėl planuojamo nurašymo ar konvertavimo įgaliojimų taikymo nesubordinuotiesiems įsipareigojimams, kuriems nurašymo ir konvertavimo įgaliojimai pagal 27 straipsnio 3 arba 5 dalį taikomi, dėl tų įsipareigojimų kylančių reikalavimų turintys kreditoriai patirs didesnių nuostolių nei tie, kurių jie patirtų, jeigu būtų likviduojama pagal įprastinę bankroto procedūrą;

c)

nuosavų lėšų ir kitų subordinuotųjų įsipareigojimų suma neviršija sumos, kuri būtina siekiant užtikrinti, kad b punkte nurodyti kreditoriai nepatirtų nuostolių, didesnių nei nuostoliai, kurių jie patirtų, jeigu būtų likviduojama pagal įprastinę bankroto procedūrą.

Jei Valdyba nustato, kad kurioje nors įsipareigojimų klasėje, apimančioje tinkamus įsipareigojimus, įsipareigojimų, kurių atveju nurašymo ir konvertavimo įgaliojimai pagal 27 straipsnio 3 arba 5 dalį netaikomi arba pagrįstai tikimasi, kad jie nebus taikomi, bendra suma sudaro daugiau nei 10 % tos klasės, Valdyba įvertina šios dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytą riziką.

6.   4, 5 ir 7 dalių tikslais išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimai įtraukiami į bendrus įsipareigojimus remiantis tuo, kad sandorio šalies užskaitos teisės yra visapusiškai pripažintos.

Pertvarkytino subjekto nuosavos lėšos, naudojamos jungtinio rezervo reikalavimui vykdyti, yra tinkamos 4, 5 ir 7 dalyse nurodytiems reikalavimams vykdyti.

7.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 3 dalies, Valdyba gali nuspręsti, kad šio reglamento 12f straipsnyje nurodytą reikalavimą pertvarkytini subjektai, kurie yra G-SII, arba pertvarkytini subjektai, kuriems taikoma šio reglamento 12d straipsnio 4 arba 5 dalis, vykdytų nuosavomis lėšomis, subordinuotosiomis tinkamomis priemonėmis arba įsipareigojimais, kaip nurodyta šio straipsnio 3 dalyje, jei tų nuosavų lėšų, priemonių ir įsipareigojimų suma dėl pertvarkytino subjekto pareigos laikytis jungtinio rezervo reikalavimo, Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92a straipsnyje ir šio reglamento 12d straipsnio 4 dalyje bei 12f straipsnyje nurodytų reikalavimų neviršija didesnės iš šių sumų:

a)

8 % visų subjekto įsipareigojimų, įskaitant nuosavas lėšas, arba

b)

sumos, apskaičiuotos taikant formulę A × 2+B × 2 + C, kai A, B ir C yra šios sumos:

A= suma, gauta taikant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą reikalavimą;

B= suma, gauta taikant Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje nurodytą reikalavimą;

C= suma, gauta taikant jungtinio rezervo reikalavimą.

8.   Valdyba gali naudotis šio straipsnio 7 dalyje nurodytais įgaliojimais pertvarkytinų subjektų, kurie yra G-SII arba kuriems taikoma 12d straipsnio 4 arba 5 dalis ir kurie atitinka vieną iš šios dalies antroje pastraipoje nustatytų sąlygų, atžvilgiu su sąlyga, kad neviršijama 30 % visų pertvarkytinų subjektų, kurie yra G-SII arba kuriems taikoma 12d straipsnio 4 arba 5 dalis ir kurių atžvilgiu Valdyba nustato 12f straipsnyje nurodytą reikalavimą, bendro skaičiaus.

Valdyba atsižvelgia į minėtas sąlygas tokiu būdu:

a)

ankstesniame sėkmingo pertvarkymo galimybių įvertinime nustatyta esminių sėkmingo pertvarkymo kliūčių ir:

i)

pasinaudojus 10 straipsnio 11 dalyje nurodytomis priemonėmis pagal Valdybos nustatytą tvarkaraštį nesiimta taisomųjų veiksmų arba

ii)

nustatytos esminės kliūtys negali būti pašalintos naudojantis bet kokiomis iš 10 straipsnio 11 dalyje nurodytų priemonių, o pasinaudojus šio straipsnio 7 dalyje nurodytais įgaliojimais būtų iš dalies arba visiškai kompensuojamas neigiamas esminių kliūčių sėkmingam pertvarkymui poveikis;

b)

Valdyba mano, kad pertvarkytino subjekto pasirinktos pertvarkymo strategijos įgyvendinamumas ir patikimumas yra riboti, atsižvelgiant į subjekto dydį, tarpusavio sąsajas, jo veiklos pobūdį, mastą, riziką ir sudėtingumą, teisinį statusą ir akcijų paketo struktūrą, arba

c)

Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje nurodytas reikalavimas rodo, kad pertvarkytinas subjektas, kuris yra G-SII arba kuriam taikoma šio reglamento 12d straipsnio 4 arba 5 dalis, pagal rizikingumą patenka tarp pirmųjų 20 % įstaigų, kurių atžvilgiu Valdyba nustato šio reglamento 12a straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą.

Pirmoje ir antroje pastraipose nurodytų procentinių dalių tikslais Valdyba suapvalina apskaičiuotą skaičių iki artimiausio sveiko skaičiaus.

9.   Pasikonsultavusi su kompetentingomis institucijomis, įskaitant ECB, Valdyba priima 5 ar 7 dalyje nurodytus sprendimus.

Priimdama tuos sprendimus, Valdyba taip pat atsižvelgia į:

a)

rinkos, kuri skirta pertvarkytino subjekto nuosavų lėšų priemonėms ir subordinuotosioms tinkamoms priemonėms, gylį, tokių priemonių kainos apskaičiavimą, jei taikytina, ir laiką, kurio reikia sandoriams, kurie yra būtini siekiant laikytis sprendimo, įvykdyti;

b)

tinkamų įsipareigojimų priemonių, kurios tenkina visas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72a straipsnyje nurodytas sąlygas ir kurių likęs terminas yra trumpesnis nei vieni metai, sumą sprendimo, kuriuo siekiama padaryti kiekybinius šio straipsnio 5 ir 7 dalyse nurodytų reikalavimų patikslinimus, dieną;

c)

tai, ar turima priemonių, kurios tenkina visas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72a straipsnyje, išskyrus to reglamento 72b straipsnio 2 dalies d punktą, nurodytas sąlygas, ir jų sumą;

d)

tai, ar įsipareigojimų, kuriems netaikomi nurašymo ir konvertavimo įgaliojimai pagal 27 straipsnio 3 arba 5 dalį ir kurie taikant įprastinę bankroto procedūrą yra tokio paties prioriteto kaip ir didžiausio prioriteto tinkami įsipareigojimai arba už juos mažesnio prioriteto, suma yra didelė, palyginti su pertvarkytino subjekto nuosavomis lėšomis ir tinkamais įsipareigojimais. Jei neįtrauktų įsipareigojimų suma neviršija 5 % pertvarkytino subjekto nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų sumos, laikoma, kad neįtraukta suma nėra didelė. Jeigu ta riba viršijama, neįtrauktų įsipareigojimų sumos dydį įvertina Valdyba;

e)

pertvarkytino subjekto verslo modelį, finansavimo modelį ir rizikos pobūdį, taip pat jo stabilumą ir gebėjimą prisidėti prie ekonomikos, ir

f)

galimų restruktūrizavimo sąnaudų poveikį pertvarkytino subjekto rekapitalizavimui.

12d straipsnis

Minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo nustatymas

1.   12a straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą nustato Valdyba, pasikonsultavusi su kompetentingomis institucijomis, įskaitant ECB, remdamasi šiais kriterijais:

a)

poreikiu užtikrinti, kad pertvarkytino subjekto atžvilgiu taikant pertvarkymo priemones, įskaitant, kai tinkama, gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę, pertvarkytiną grupę būtų galima pertvarkyti taip, kad būtų pasiekti pertvarkymo tikslai;

b)

poreikiu užtikrinti, kad atitinkamais atvejais pertvarkytinas subjektas ir jo patronuojamosios įmonės, kurios yra įstaigos arba subjektai, nurodyti 12 straipsnio 1 ir 3 dalyse, tačiau nėra pertvarkytini subjektai, turėtų pakankamai nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų, kad užtikrintų, kad tuo atveju, jei jiems atitinkamai būtų taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė arba nurašymo ir konvertavimo įgaliojimai, nuostoliai galėtų būti padengti ir atitinkamų subjektų bendras kapitalo pakankamumo koeficientas ir, kai taikoma, sverto koeficientas galėtų būti atstatyti iki lygio, kuris yra būtinas, kad jie toliau laikytųsi veiklos leidimo sąlygų ir toliau vykdytų veiklą, dėl kurios leidimas jiems išduotas pagal Direktyvą 2013/36/ES arba Direktyvą 2014/65/ES;

c)

poreikiu užtikrinti, kad, jei pertvarkymo plane numatyta galimybė tam tikrų klasių tinkamiems įsipareigojimams netaikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės pagal šio reglamento 27 straipsnio 5 dalį arba juos visus perduoti gavėjui atliekant dalinį perdavimą, pertvarkytinas subjektas turėtų pakankamai nuosavų lėšų ir kitų tinkamų įsipareigojimų nuostoliams padengti ir savo bendro kapitalo pakankamumo koeficiento ir, jei taikoma, savo sverto koeficiento atstatymui iki tokio lygio, kuris yra būtinas, kad jis toliau laikytųsi veiklos leidimo sąlygų ir toliau vykdytų veiklą, dėl kurios leidimas jam išduotas pagal Direktyvą 2013/36/ES arba Direktyvą 2014/65/ES;

d)

subjekto dydžiu, verslo modeliu, finansavimo modeliu ir rizikos pobūdžiu;

e)

kokiu mastu subjekto įsipareigojimų nevykdymas turėtų neigiamą poveikį finansiniam stabilumui, be kita ko, neigiamam poveikiui išplitus į kitas įstaigas ar subjektus, dėl to subjekto tarpusavio ryšių su tomis kitomis įstaigomis ar subjektais arba likusia finansų sistemos dalimi.

2.   Jei pertvarkymo plane numatyta, kad turi būti imtasi pertvarkymo veiksmų arba turi būti naudojamasi atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų pagal 21 straipsnį nurašymo ir konvertavimo įgaliojimais, vadovaujantis 8 straipsnio 6 dalyje nurodytu atitinkamu scenarijumi, 12a straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas yra lygus sumai, kurios pakanka siekiant užtikrinti, kad:

a)

būtų padengti visi nuostoliai, kuriuos, tikėtina, patirs subjektas (nuostolių padengimas);

b)

pertvarkytinas subjektas ir jo patronuojamosios įmonės, kurios yra įstaigos arba subjektai, nurodyti 12 straipsnio 1 arba 3 dalyje, tačiau nėra pertvarkytini subjektai, būtų rekapitalizuoti iki tokio lygio, kuris yra būtinas, kad jie toliau laikytųsi veiklos leidimo sąlygų ir toliau vykdytų veiklą, dėl kurios leidimas jiems išduotas pagal Direktyvą 2013/36/ES, Direktyvą 2014/65/ES arba lygiavertį teisės aktą – atitinkamam ne ilgesniam nei vieni metai laikotarpiui (rekapitalizavimas).

Jei pertvarkymo plane nustatyta, kad subjektas turi būti likviduojamas taikant įprastinę bankroto procedūrą arba taikant kitas lygiavertes nacionalines procedūras, Valdyba įvertina, ar yra pagrįsta apriboti tam subjektui nustatytą 12a straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą, kad tas reikalavimas neviršytų sumos, kurios pakanka nuostoliams padengti pagal pirmos pastraipos a punktą.

Atlikdama tokį įvertinimą Valdyba antroje pastraipoje nurodytą apribojimą visų pirma įvertina bet kokio galimo poveikio finansiniam stabilumui ir rizikos plitimui finansų sistemoje požiūriu.

3.   Pertvarkytinų subjektų atveju 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodyta suma yra tokia:

a)

siekiant apskaičiuoti 12a straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą, laikantis 12a straipsnio 2 dalies a punkto, tai – suma, gaunama sudėjus:

i)

nuostolių, kurie turi būti padengti vykdant pertvarkymą, sumą, atitinkančią pertvarkytinam subjektui taikomus reikalavimus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies c punkte ir Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje, konsoliduotu pertvarkytinos grupės lygmeniu, ir

ii)

rekapitalizavimo sumą, kuri suteikia galimybę pertvarkytinai grupei vykdant pertvarkymą atkurti atitiktį jai taikomam bendro kapitalo pakankamumo koeficiento reikalavimui, nurodytam Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies c punkte, ir jai taikomam reikalavimui, nurodytam Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje, konsoliduotu pertvarkytinos grupės lygmeniu po pasirinktos pertvarkymo strategijos įgyvendinimo, ir

b)

siekiant apskaičiuoti reikalavimą, nurodytą 12a straipsnio 1 dalyje, laikantis 12a straipsnio 2 dalies b punkto, tai – suma, gaunama sudėjus:

i)

nuostolių, kurie turi būti padengti vykdant pertvarkymą, sumą, atitinkančią pertvarkytinam subjektui taikomą sverto koeficiento reikalavimą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies d punkte, konsoliduotu pertvarkytinos grupės lygmeniu, ir

ii)

rekapitalizavimo sumą, kuri suteikia galimybę pertvarkytinai grupei vykdant pertvarkymą atkurti atitiktį sverto koeficiento reikalavimui, nurodytam Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies d punkte, konsoliduotu pertvarkytinos grupės lygmeniu po pasirinktos pertvarkymo strategijos įgyvendinimo.

12a straipsnio 2 dalies a punkto tikslais 12a straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas išreiškiamas procentiniu dydžiu kaip suma, apskaičiuota pagal šios dalies pirmos pastraipos a punktą, padalyta iš bendros rizikos pozicijos sumos.

12a straipsnio 2 dalies b punkto tikslais 12a straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas išreiškiamas procentiniu dydžiu kaip suma, apskaičiuota pagal šios dalies pirmos pastraipos b punktą, padalyta iš bendro pozicijų mato.

Nustatydama individualų reikalavimą, numatytą šios dalies pirmos pastraipos b punkte, Valdyba atsižvelgia į 27 straipsnio 7 dalyje nurodytus reikalavimus.

Nustatydama pirmesnėse pastraipose nurodytas rekapitalizavimo sumas, Valdyba:

a)

naudoja naujausias praneštas atitinkamos bendros rizikos pozicijų sumos arba bendro pozicijų mato vertes, patikslintas atsižvelgiant į bet kokius pokyčius, atsirandančius dėl pertvarkymo plane nustatytų pertvarkymo veiksmų, ir

b)

pasikonsultavusi su kompetentingomis institucijomis, įskaitant ECB, patikslina Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje nurodytą dabartinį reikalavimą atitinkančią sumą, ją sumažindama ar padidindama, kad nustatytų reikalavimą, kuris turi būti taikomas pertvarkytinam subjektui po pasirinktos pertvarkymo strategijos įgyvendinimo.

Valdyba gali padidinti pirmos pastraipos a punkto ii papunktyje nustatytą reikalavimą atitinkama suma, kuri būtina siekiant užtikrinti, kad po pertvarkymo subjektas atitinkamą laikotarpį, kuris neviršija vienų metų, galėtų išlaikyti pakankamą rinkos pasitikėjimą.

Kai taikoma šios dalies šešta pastraipa, toje pastraipoje nurodyta suma yra lygi jungtinio rezervo reikalavimui, kuris turi būti taikomas po pertvarkymo priemonių įgyvendinimo, atėmus sumą, nurodytą Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 6 punkto a papunktyje.

Šios dalies šeštoje pastraipoje nurodyta suma patikslinama ją sumažinant, jei, pasikonsultavusi su kompetentingomis institucijomis, įskaitant ECB, Valdyba nustato, kad būtų realu ir tikėtina, jog mažesnės sumos turi pakakti norint išlaikyti rinkos pasitikėjimą ir užtikrinti, kad įstaiga arba 12 straipsnio 1 dalyje nurodytas subjektas galėtų nuolat vykdyti ypatingos svarbos ekonomines funkcijas ir kad ji arba jis galėtų gauti finansavimą nesinaudojant nepaprastąja viešąja finansine parama, išskyrus įnašus iš Fondo, laikantis 27 straipsnio 7 dalies ir 76 straipsnio 3 dalies, po pertvarkymo strategijos įgyvendinimo. Ta suma patikslinama ją padidinant, jei, pasikonsultavusi su kompetentingomis institucijomis, įskaitant ECB, Valdyba nustato, kad būtina didesnė suma siekiant atitinkamą laikotarpį, kuris neviršija vienų metų, išlaikyti pakankamą rinkos pasitikėjimą ir užtikrinti, kad įstaiga arba subjektas, nurodytas 12 straipsnio 1 dalyje, galėtų nuolat vykdyti ypatingos svarbos ekonomines funkcijas ir kad ji galėtų gauti finansavimą nesinaudodama nepaprastąja viešąja finansine parama, išskyrus įnašus iš Fondo, laikantis 27 straipsnio 7 dalies ir 76 straipsnio 3 dalies.

4.   Pertvarkytinų subjektų, kuriems netaikomas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92a straipsnis ir kurie priklauso pertvarkytinai grupei, kurios bendras turtas viršija 100 mlrd. EUR, atveju šio straipsnio 3 dalyje nurodyto reikalavimo lygis turi būti lygus bent:

a)

13,5 %, kai skaičiuojama pagal 12a straipsnio 2 dalies a punktą, ir

b)

5 %, kai skaičiuojama pagal 12a straipsnio 2 dalies b punktą.

Nukrypstant nuo 12c straipsnio, šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyti pertvarkytini subjektai turi atitikti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą reikalavimo lygį, kuris lygus 13,5 %, kai skaičiuojama pagal 12a straipsnio 2 dalies a punktą, ir 5 %, kai skaičiuojama pagal 12a straipsnio 2 dalies b punktą, naudodami nuosavas lėšas, subordinuotąsias tinkamas priemones ar įsipareigojimus, kaip nurodyta šio reglamento 12c straipsnio 3 dalyje.

5.   Pertvarkytino subjekto nacionalinei pertvarkymo institucijai paprašius Valdyba šio straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus taiko pertvarkytinam subjektui, kuriam netaikomas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92a straipsnis ir kuris priklauso pertvarkytinai grupei, kurios bendras turtas yra mažesnis nei 100 mlrd. EUR, ir kuris, nacionalinės pertvarkymo institucijos vertinimu, savo įsipareigojimų nevykdymo atveju pagrįstai galėtų kelti sisteminę riziką.

Priimdama sprendimą pateikti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą prašymą, nacionalinė pertvarkymo institucija atsižvelgia į:

a)

indėlių paplitimą ir skolos priemonių nebuvimą finansavimo modelyje;

b)

mastą, kuriuo apribota prieiga prie tinkamų įsipareigojimų kapitalo rinkų;

c)

mastą, kuriuo pertvarkytinas subjektas remiasi bendru 1 lygio nuosavu kapitalu siekiant vykdyti 12f straipsnyje nurodytą reikalavimą.

Nacionalinės pertvarkymo institucijos prašymo nebuvimas pagal šios dalies pirmą pastraipą nedaro poveikio bet kokiam Valdybos sprendimui pagal 12c straipsnio 5 dalį.

6.   Subjektų, kurie patys nėra pertvarkytini subjektai, atveju 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodyta suma yra tokia:

a)

siekiant apskaičiuoti reikalavimą, nurodytą 12a straipsnio 1 dalyje, laikantis 12a straipsnio 2 dalies a punkto, tai – suma, gaunama sudėjus:

i)

subjekto nuostolių, kurie turi būti padengti, sumą, atitinkančią reikalavimus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies c punkte ir Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje, ir

ii)

rekapitalizavimo sumą, kuri suteikia galimybę subjektui atstatyti atitiktį jam taikomam bendro kapitalo pakankamumo koeficiento reikalavimui, nurodytam Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies c punkte, ir jam taikomam reikalavimui, nurodytam Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje, pasinaudojus atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymo arba konvertavimo pagal šio reglamento 21 straipsnį įgaliojimais arba po pertvarkytinos grupės pertvarkymo, ir

b)

siekiant apskaičiuoti reikalavimą, nurodytą 12a straipsnio 1 dalyje, laikantis 12a straipsnio 2 dalies b punkto, tai – suma, gaunama sudėjus:

i)

nuostolių, kurie turi būti padengti, sumą, atitinkančią subjektui taikomą sverto koeficiento reikalavimą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies d punkte, ir

ii)

rekapitalizavimo sumą, kuri suteikia galimybę subjektui atstatyti atitiktį jam taikomam sverto koeficiento reikalavimui, nurodytam Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies d punkte, pasinaudojus atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymo arba konvertavimo pagal šio reglamento 21 straipsnį įgaliojimais arba po pertvarkytinos grupės pertvarkymo.

12a straipsnio 2 dalies a punkto tikslais 12a straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas išreiškiamas procentiniu dydžiu kaip suma, apskaičiuota pagal šios dalies pirmos pastraipos a punktą, padalyta iš bendros rizikos pozicijos sumos.

12a straipsnio 2 dalies b punkto tikslais 12a straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas išreiškiamas procentiniu dydžiu kaip suma, apskaičiuota pagal šios dalies pirmos pastraipos b punktą, padalyta iš bendro pozicijų mato.

Nustatydama individualų reikalavimą, numatytą šios dalies pirmos pastraipos b punkte, Valdyba atsižvelgia į 27 straipsnio 7 dalyje nurodytus reikalavimus.

Nustatydama pirmesnėse pastraipose nurodytas rekapitalizavimo sumas, Valdyba:

a)

naudoja naujausias praneštas atitinkamos bendros rizikos pozicijų sumos arba bendro pozicijų mato vertes, patikslintas atsižvelgiant į bet kokius pokyčius, atsirandančius dėl pertvarkymo plane numatytų veiksmų, ir

b)

pasikonsultavusi su kompetentingomis institucijomis, įskaitant ECB, patikslina Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje nurodytą dabartinį reikalavimą atitinkančią sumą, ją sumažindama ar padidindama, kad nustatytų reikalavimą, kuris turi būti taikomas atitinkamam subjektui po pasinaudojimo atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymo arba konvertavimo įgaliojimais pagal šio reglamento 21 straipsnį arba po pertvarkytinos grupės pertvarkymo.

Valdyba gali padidinti šios dalies pirmos pastraipos a punkto ii papunktyje nustatytą reikalavimą atitinkama suma, kuri būtina siekiant užtikrinti, kad, pasinaudojus atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymo arba konvertavimo pagal 21 straipsnį įgaliojimais, subjektas atitinkamą laikotarpį, kuris neviršija vienų metų, galėtų išlaikyti pakankamą rinkos pasitikėjimą.

Kai taikoma šios dalies šešta pastraipa, toje pastraipoje nurodyta suma yra lygi jungtinio rezervo reikalavimui, kuris turi būti taikomas po pasinaudojimo šio reglamento 21 straipsnyje nurodytais įgaliojimais arba po pertvarkytinos grupės pertvarkymo, atėmus Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 6 punkto a papunktyje nurodytą sumą.

Šios dalies šeštoje pastraipoje nurodyta suma patikslinama ją sumažinant, jei, pasikonsultavusi su kompetentingomis institucijomis, įskaitant ECB, Valdyba nustato, kad būtų realu ir tikėtina, jog mažesnės sumos turi pakakti rinkos pasitikėjimui užtikrinti ir užtikrinti, kad įstaiga arba 12 straipsnio 1 dalyje nurodytas subjektas galėtų nuolat vykdyti ypatingos svarbos ekonomines funkcijas ir kad jie finansavimą galėtų gauti nesinaudodami nepaprastąja viešąja finansine parama, išskyrus įnašus iš Fondo, laikantis 27 straipsnio 7 dalies ir 76 straipsnio 3 dalies, po pasinaudojimo 21 straipsnyje nurodytais įgaliojimais arba po pertvarkytinos grupės pertvarkymo. Ta suma patikslinama ją padidinant, jei, pasikonsultavusi su kompetentingomis institucijomis, įskaitant ECB, Valdyba nustato, kad būtina didesnė suma siekiant atitinkamą laikotarpį, kuris neviršija vienų metų, išlaikyti rinkos pasitikėjimą ir užtikrinti, kad įstaiga arba 12 straipsnio 1 dalyje nurodytas subjektas galėtų nuolat vykdyti ypatingos svarbos ekonomines funkcijas ir kad jie finansavimą galėtų gauti nesinaudodami nepaprastąja viešąja finansine parama, išskyrus įnašus iš Fondo, laikantis 27 straipsnio 7 dalies ir 76 straipsnio 3 dalies.

7.   Kai Valdyba tikisi, kad tam tikrų klasių tinkamiems įsipareigojimams, kurių atveju pagrįstai tikimasi, kad jiems visiškai ar iš dalies nebus taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė pagal 27 straipsnio 5 dalį arba kad jie visi gali būti perduoti gavėjui atliekant dalinį perdavimą, 12a straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas vykdomas panaudojant nuosavas lėšas ar kitus tinkamus įsipareigojimus, kurių pakanka:

a)

padengti neįtrauktų įsipareigojimų sumą, nustatytą pagal 27 straipsnio 5 dalį;

b)

užtikrinti, kad 2 dalyje nurodytos sąlygos būtų įvykdytos.

8.   Valdybos sprendime nustatyti minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą pagal šį straipsnį nurodomos to sprendimo priežastys, įskaitant visapusišką šio straipsnio 2–7 dalyse nurodytų elementų įvertinimą, ir tą sprendimą Valdyba nepagrįstai nedelsdama peržiūri, kad jame būtų atspindėti visi Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje nurodyto reikalavimo lygio pokyčiai.

9.   Šio straipsnio 3 ir 6 dalių tikslais kapitalo reikalavimai aiškinami atsižvelgiant į kompetentingos institucijos taikomas pereinamojo laikotarpio nuostatas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 dešimtos dalies I antraštinės dalies 1, 2 ir 4 skyriuose ir nacionalinės teisės aktų nuostatose, kuriomis pasinaudojama tuo reglamentu kompetentingoms institucijoms suteiktomis pasirinkimo galimybėmis.

12e straipsnis

Minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo nustatymas G-SII pertvarkytiniems subjektams ir Sąjungos reikšmingoms ne ES G-SII patronuojamosioms įmonėms

1.   12a straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą, taikomą pertvarkytinam subjektui, kuris yra G-SII arba G-SII dalis, sudaro šie reikalavimai:

a)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92a ir 494 straipsniuose nurodyti reikalavimai ir

b)

bet koks papildomas nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas, kurį Valdyba nustatė tam konkrečiam subjektui pagal šio straipsnio 3 dalį.

2.   12a straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą Sąjungos reikšmingai ne ES G-SII patronuojamajai įmonei sudaro:

a)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92b ir 494 straipsniuose nurodyti reikalavimai ir

b)

bet koks papildomas nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas, kurį Valdyba nustatė tai reikšmingai patronuojamajai įmonei pagal šio straipsnio 3 dalį, kuris turi būti vykdomas naudojantis nuosavomis lėšomis ir įsipareigojimais, tenkinančiais 12g straipsnio ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92b straipsnio 2 dalies sąlygas.

3.   Valdyba nustato papildomą nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą, nurodytą 1 dalies b punkte ir 2 dalies b punkte, tik:

a)

jei reikalavimo, nurodyto šio straipsnio 1 dalies a punkte arba 2 dalies a punkte, nepakanka, kad būtų tenkinamos 12d straipsnyje nustatytos sąlygos, ir

b)

tokiu mastu, kokiu užtikrinama, kad būtų tenkinamos 12d straipsnyje nustatytos sąlygos.

4.   Bet kuriame Valdybos sprendime nustatyti papildomą nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą pagal šio straipsnio 1 dalies b punktą arba 2 dalies b punktą nurodomos to sprendimo priežastys, įskaitant visapusišką šio straipsnio 3 dalyje nurodytų elementų įvertinimą, ir tą sprendimą Valdyba nepagrįstai nedelsdama peržiūri siekdama jame atspindėti bet kokius Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnyje nurodyto reikalavimo lygio, taikytino pertvarkytinai grupei arba Sąjungos reikšmingoms ne ES G-SII patronuojamosioms įmonėms, pokyčius.

12f straipsnis

Minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo taikymas pertvarkytiniems subjektams

1.   Pertvarkytini subjektai 12c–12e straipsniuose nustatytus reikalavimus turi vykdyti konsoliduotai pertvarkytinos grupės lygmeniu.

2.   Valdyba, pasikonsultavusi su grupės lygmens pertvarkymo institucija, jei ta institucija nėra Valdyba, ir konsoliduotos priežiūros institucija nustato 12a straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą pertvarkytinam subjektui, įsteigtam dalyvaujančioje valstybėje narėje, konsoliduotu pertvarkytinos grupės lygmeniu, remdamasi 12c–12e straipsniuose nustatytais kriterijais ir tuo, ar pagal pertvarkymo planą grupės trečiosios valstybės patronuojamosios įmonės turi būti pertvarkomos atskirai.

3.   3 straipsnio 1 dalies 24b punkto b papunktyje nustatytų pertvarkytinų grupių atveju Valdyba, atsižvelgdama į solidarumo mechanizmo ir pasirinktos pertvarkymo strategijos ypatybes, nusprendžia, kurie pertvarkytinos grupės subjektai turi laikytis 12d straipsnio 3 ir 4 dalių ir 12e straipsnio 1 dalies, kad būtų užtikrinta, jog visa pertvarkytina grupė laikytųsi šio straipsnio 1 ir 2 dalių, ir kaip tokie subjektai tai turi daryti laikydamiesi pertvarkymo plano.

12g straipsnis

Minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo taikymas subjektams, kurie patys nėra pertvarkytini subjektai

1.   Įstaigos, kurios yra pertvarkytino subjekto arba trečiosios valstybės subjekto patronuojamosios įmonės ir pačios nėra pertvarkytini subjektai, 12d straipsnyje nustatytus reikalavimus turi vykdyti individualiai.

Valdyba, pasikonsultavusi su kompetentingomis institucijomis, įskaitant ECB, gali nuspręsti šiame straipsnyje nustatytą reikalavimą taikyti 2 straipsnio b punkte nurodytam subjektui, kuris yra pertvarkytino subjekto patronuojamoji įmonė ir pats nėra pertvarkytinas subjektas.

Nukrypstant nuo šios dalies pirmos pastraipos, Sąjungos patronuojančiosios įmonės, kurios pačios nėra pertvarkytini subjektai ir yra trečiųjų valstybių subjektų patronuojamosios įmonės, 12d ir 12e straipsniuose nustatytus reikalavimus turi vykdyti konsoliduotai.

Pagal 3 straipsnio 1 dalies 24b punkto b papunktį nustatytų pertvarkytinų grupių atveju tos kredito įstaigos, kurias nuolat kontroliuoja centrinė įstaiga, tačiau kurios pačios nėra pertvarkytini subjektai, centrinė įstaiga, kuri pati nėra pertvarkytinas subjektas, ir visi pertvarkytini subjektai, kuriems netaikomas 12f straipsnio 3 dalyje nurodytas reikalavimas, individualiai užtikrina atitiktį 12d straipsnio 6 daliai.

Šioje dalyje nurodytam subjektui taikomas 12a straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas, nustatomas remiantis 12d straipsnyje nustatytais reikalavimais.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems subjektams taikomas 12a straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas vykdomas naudojant vieną ar daugiau iš šių priemonių:

a)

įsipareigojimais:

i)

kurie yra išleidžiami pertvarkytinam subjektui ir yra jo perkami tiesiogiai arba netiesiogiai per kitus subjektus toje pačioje pertvarkytinoje grupėje, kurie įsipareigojimus pirko iš subjekto, kuriam taikomas šis straipsnis, arba yra išleidžiami esamam akcininkui, kuris nepriklauso tai pačiai pertvarkytinai grupei, ir yra jo perkami, jei naudojantis nurašymo ar konvertavimo įgaliojimais pagal 21 straipsnį nedaromas poveikis pertvarkytino subjekto vykdomai patronuojamosios įmonės kontrolei;

ii)

kurie tenkina Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72a straipsnyje, išskyrus to reglamento 72b straipsnio 2 dalies b, c, k, l bei m punktus ir 72b straipsnio 3–5 dalis, nurodytus tinkamumo kriterijus;

iii)

kurie, taikant įprastinę bankroto procedūrą, yra mažesnio prioriteto nei įsipareigojimai, kurie netenkina i papunktyje nurodytos sąlygos ir kurie nėra tinkami nuosavų lėšų reikalavimams vykdyti;

iv)

kurių atžvilgiu taikomi nurašymo ar konvertavimo įgaliojimai pagal 21 straipsnį, atitinkantys pertvarkytinos grupės pertvarkymo strategiją, visų pirma nedarant poveikio pertvarkytino subjekto vykdomai patronuojamosios įmonės kontrolei;

v)

kurių nuosavybės įsigijimo nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nefinansuoja subjektas, kuriam taikomas šis straipsnis;

vi)

kuriuos reglamentuojančiose nuostatose nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nenurodoma, kad subjektas, kuriam taikomas šis straipsnis, atitinkamai pareikalautų, išpirktų, prieš laiką padengtų ar atpirktų įsipareigojimus, išskyrus to subjekto nemokumo ar likvidavimo atvejį, ir tas subjektas kitaip to nenurodo;

vii)

kuriuos reglamentuojančiomis nuostatomis jų turėtojui nesuteikiama teisė paspartinti palūkanų arba pagrindinės sumos būsimų suplanuotų mokėjimų, išskyrus subjekto, kuriam taikomas šis straipsnis, nemokumo ar likvidavimo atvejį;

viii)

pagal kuriuos atitinkamai mokėtinų palūkanų arba dividendų sumų dydis nėra keičiamas remiantis subjekto, kuriam taikomas šis straipsnis, arba jo patronuojančiosios įmonės kreditingumu;

b)

nuosavomis lėšomis:

i)

bendru 1 lygio kapitalu ir

ii)

kitomis nuosavomis lėšomis, kurios:

yra išleidžiamos subjektams, kurie yra įtraukti į tą pačią pertvarkytiną grupę, ir yra jų perkamos, arba

išleidžiamos subjektams, kurie nėra įtraukti į tą pačią pertvarkytiną grupę, ir yra jų perkamos, jei naudojantis nurašymo ar konvertavimo įgaliojimais pagal 21 straipsnį nedaromas poveikis pertvarkytino subjekto vykdomai patronuojamosios įmonės kontrolei.

3.   Valdyba gali leisti 12a straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą visapusiškai arba iš dalies vykdyti pertvarkytino subjekto pateikiama garantija, kuri turi tenkinti šias sąlygas:

a)

ir patronuojamoji įmonė, ir pertvarkytinas subjektas yra įsteigti toje pačioje dalyvaujančioje valstybėje narėje ir priklauso tai pačiai pertvarkytinai grupei;

b)

pertvarkytinas subjektas laikosi 12f straipsnyje nurodyto reikalavimo;

c)

garantija pateikiama sumai, kuri yra bent jau lygiavertė reikalavimo, kurį garantija pakeičia, sumai;

d)

garantija panaudojama, kai patronuojamoji įmonė negali apmokėti savo skolų arba kitų įsipareigojimų, kai sueina jų terminas, arba kai dėl patronuojamosios įmonės padaryta išvada pagal 21 straipsnio 3 dalį, atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė;

e)

bent 50 procentų garantijos sumos užtikrinama pagal susitarimą dėl finansinio įkaito, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/47/EB (*1) 2 straipsnio 1 dalies a punkte;

f)

įkaitas, kuriuo užtikrinama garantija, tenkina Reglamento (ES) Nr. 575/2013 197 straipsnio reikalavimus, ir po pakankamai konservatyvių vertės sumažinimų yra pakankamas, kad įkaitu būtų padengta suma, kaip nurodyta e punkte;

g)

įkaitas, kuriuo užtikrinama garantija, yra nesuvaržytas ir visų pirma nėra naudojamas kaip įkaitas jokiai kitai garantijai užtikrinti;

h)

įkaito efektyvusis terminas tenkina tą pačią terminams nustatytą sąlygą, kuri yra nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72c straipsnio 1 dalyje, ir

i)

pertvarkytinam subjektui nėra teisinių, reguliavimo ar veiklos kliūčių perleisti įkaitą atitinkamai patronuojamajai įmonei, įskaitant atvejus, kai pertvarkytino subjekto atžvilgiu imamasi pertvarkymo veiksmų.

Pirmos pastraipos i punkto tikslais, Valdybos prašymu pertvarkytinas subjektas pateikia raštu parengtą nepriklausomą pagrįstą teisinę nuomonę arba kitu įtikinamu būdu įrodo, kad nėra teisinių, reguliavimo ar veiklos kliūčių pertvarkymo subjektui perleisti įkaitą atitinkamai patronuojamajai įmonei.

12h straipsnis

Minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo netaikymas subjektams, kurie patys nėra pertvarkytini subjektai

1.   Valdyba gali leisti pertvarkytino subjekto patronuojamajai įmonei, įsteigtai dalyvaujančioje valstybėje narėje, netaikyti 12g straipsnio, jei:

a)

patronuojamoji įmonė ir pertvarkytinas subjektas yra įsteigti toje pačioje dalyvaujančioje valstybėje narėje ir priklauso tai pačiai pertvarkytinai grupei;

b)

pertvarkytinas subjektas tenkina 12f straipsnyje nurodytą reikalavimą;

c)

pertvarkytinam subjektui nėra ir nenumatoma esminių praktinių ar teisinių kliūčių greitai pervesti nuosavas lėšas ar padengti įsipareigojimus patronuojamajai įmonei, dėl kurios padaryta išvada pagal 21 straipsnio 3 dalį, visų pirma tais atvejais, kai pertvarkytino subjekto atžvilgiu imamasi pertvarkymo veiksmų.

2.   Valdyba gali leisti pertvarkytino subjekto patronuojamajai įmonei, įsteigtai dalyvaujančioje valstybėje narėje, netaikyti 12g straipsnio, jei:

a)

patronuojamoji įmonė ir jos patronuojančioji įmonė yra įsteigtos toje pačioje dalyvaujančioje valstybėje narėje ir priklauso tai pačiai pertvarkytinai grupei;

b)

patronuojančioji įmonė toje dalyvaujančioje valstybėje narėje 12a straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą vykdo konsoliduotai;

c)

patronuojančiajai įmonei nėra ir nenumatoma esminių praktinių ar teisinių kliūčių greitai pervesti nuosavas lėšas ar padengti įsipareigojimus patronuojamajai įmonei, dėl kurios padaryta išvada pagal 21 straipsnio 3 dalį, visų pirma tais atvejais, kai patronuojančiosios įmonės atžvilgiu imamasi pertvarkymo veiksmų.

12i straipsnis

Reikalavimų netaikymas centrinei įstaigai ir centrinės įstaigos nuolat kontroliuojamoms kredito įstaigoms

Valdyba gali leisti centrinei įstaigai arba centrinės įstaigos nuolat kontroliuojamai kredito įstaigai visiškai ar iš dalies netaikyti 12g straipsnio, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

kredito įstaigas ir centrinę įstaigą prižiūri ta pati kompetentinga institucija, jos yra įsteigtos toje pačioje dalyvaujančioje valstybėje narėje ir priklauso taip pačiai pertvarkytinai grupei;

b)

centrinės įstaigos ir jos nuolat kontroliuojamų kredito įstaigų įsipareigojimai yra bendri arba centrinė įstaiga visiškai garantuoja savo nuolat kontroliuojamų kredito įstaigų įsipareigojimus;

c)

minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas, centrinės įstaigos ir visų jos nuolat kontroliuojamų kredito įstaigų mokumas ir likvidumas prižiūrimi bendrai, remiantis tų įstaigų konsoliduotomis ataskaitomis;

d)

jei reikalavimai netaikomi centrinės įstaigos nuolat kontroliuojamai kredito įstaigai, centrinės įstaigos vadovybė turi įgaliojimus duoti nurodymus nuolat kontroliuojamų įstaigų vadovybei;

e)

atitinkama pertvarkytina grupė tenkina 12f straipsnio 3 dalyje nurodytą reikalavimą ir

f)

nėra ir nenumatyta esminių praktinių ar teisinių kliūčių pertvarkymo atveju skubiai pervesti nuosavas lėšas ar padengti įsipareigojimus tarp centrinės įstaigos ir nuolat kontroliuojamų kredito įstaigų.

12j straipsnis

Minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo pažeidimai

1.   Visi atvejai, kai pažeidžiamas 12f arba 12g straipsnyje nurodytas minimalus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas, nagrinėjami remiantis bent vienu iš šių būdų:

a)

naudojantis įgaliojimais įveikti ar šalinti sėkmingo pertvarkymo kliūtis pagal 10 straipsnį;

b)

naudojantis įgaliojimais, nurodytais 10a straipsnyje;

c)

naudojantis Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnyje nurodytomis priemonėmis;

d)

naudojantis ankstyvosios intervencijos priemonėmis pagal 13 straipsnį;

e)

naudojantis administracinėmis sankcijomis ir kitomis administracinėmis priemonėmis pagal Direktyvos 2014/59/ES 110 ir 111 straipsnius.

Be to, Valdyba arba ECB gali pagal 18 straipsnį atlikti įvertinimą, ar įstaiga žlunga arba galėtų žlugti.

2.   Valdyba, dalyvaujančių valstybių narių pertvarkymo institucijos ir kompetentingos institucijos tarpusavyje konsultuojasi, kai naudojasi 1 dalyje nurodytais savo atitinkamais įgaliojimais.

12k straipsnis

Pereinamojo laikotarpio ir laikotarpio po pertvarkymo priemonės

1.   Nukrypstant nuo 12a straipsnio 1 dalies, Valdyba ir nacionalinės pertvarkymo institucijos nustato atitinkamus pereinamuosius laikotarpius, per kuriuos 12 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodyti subjektai turi užtikrinti atitinkamai 12f arba 12g straipsnyje nustatytų reikalavimų arba reikalavimų, atsirandančių dėl 12c straipsnio 4, 5 arba 7 dalies taikymo, vykdymą. Terminas subjektams pradėti laikytis 12f arba 12g straipsnio reikalavimų arba reikalavimų, atsirandančių dėl 12c straipsnio 4, 5 arba 7 dalies taikymo, yra 2024 m. sausio 1 d.

Valdyba nustato tarpinius tikslinius atitinkamai 12f arba 12g straipsnyje nustatytų reikalavimų arba reikalavimų, atsirandančių dėl 12c straipsnio 4, 5 arba 7 dalies taikymo, lygius, kurių 12 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodyti subjektai turi laikytis nuo 2022 m. sausio 1 d. Paprastai, tarpiniais tiksliniais lygiais užtikrinamas linijinis nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų, skirtų reikalavimui vykdyti, formavimas.

Valdyba, jei tinkamai pagrįsta ir tikslinga, gali nustatyti pereinamąjį laikotarpį, kuris baigiasi vėliau nei 2024 m. sausio 1 d., remdamasi 7 dalyje nurodytais kriterijais, atsižvelgdama į:

a)

subjekto finansinės būklės raidą;

b)

galimybę, kad subjektas per pagrįstą laikotarpį galės užtikrinti 12f arba 12g straipsnyje nustatytų reikalavimų arba reikalavimų, atsirandančių dėl 12c straipsnio 4, 5 arba 7 dalies taikymo, vykdymą, ir

c)

tai, ar subjektas yra pajėgus pakeisti įsipareigojimus, kurie nebetenkina tinkamumo arba terminų kriterijų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72b ir 72c straipsniuose bei šio reglamento 12c straipsnyje arba 12g straipsnio 2 dalyje, o jei ne – tai, ar tas nepajėgumas nėra išskirtinio pobūdžio ir ar jo nelemia rinkos masto sutrikdymas.

2.   Terminas pertvarkytiniems subjektams pradėti laikytis 12d straipsnio 4 arba 5 dalyje nurodytų minimalių reikalavimų lygių yra 2022 m. sausio 1 d.

3.   Minimalūs 12d straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų reikalavimų lygiai netaikomi dvejų metų laikotarpiu po dienos:

a)

kurią Valdyba ar nacionalinė pertvarkymo institucija pritaikė gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę, arba

b)

kurią pertvarkytinas subjektas ėmė taikyti alternatyvią privačiojo sektoriaus priemonę, kaip nurodyta 18 straipsnio 1 dalies b punkte, kurią taikant kapitalo priemonės ir kiti įsipareigojimai buvo nurašyti arba konvertuoti į bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemones, arba kuria buvo pasinaudota nurašymo ar konvertavimo įgaliojimais pagal 21 straipsnį to pertvarkytino subjekto atžvilgiu, siekiant rekapitalizuoti pertvarkytiną subjektą netaikant pertvarkymo priemonių.

4.   12c straipsnio 4 ir 7 dalyse, taip pat, jei taikytina, 12d straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodyti reikalavimai netaikomi trejų metų laikotarpiu po dienos, kurią pertvarkytinas subjektas arba grupė, kuriai priklauso pertvarkytinas subjektas, buvo nustatyta kaip esanti G-SII, arba pertvarkytinas subjektas atsiduria 12d straipsnio 4 arba 5 dalyje nurodytoje situacijoje.

5.   Nukrypstant nuo 12a straipsnio 1 dalies, Valdyba ir nacionalinės pertvarkymo institucijos nustato atitinkamą pereinamąjį laikotarpį, per kurį subjektai, kuriems buvo pritaikytos pertvarkymo priemonės arba nurašymo ar konvertavimo įgaliojimai pagal 21 straipsnį, turi užtikrinti atitinkamai 12f arba 12g straipsnyje nustatytų reikalavimų arba reikalavimų, atsirandančių dėl 12c straipsnio 4, 5 arba 7 dalies taikymo, vykdymą.

6.   1–5 dalių tikslais Valdyba ir nacionalinės pertvarkymo institucijos subjektui praneša apie planuojamą minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą kiekvienam pereinamojo laikotarpio 12 mėnesių laikotarpiui, siekiant palengvinti laipsnišką jo nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumų suformavimą. Pereinamojo laikotarpio pabaigoje minimalus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas turi būti lygus atitinkamai pagal 12c straipsnio 4, 5 arba 7 dalį, 12d straipsnio 4 arba 5 dalis, 12f arba 12g straipsnį nustatytai sumai.

7.   Nustatydama pereinamuosius laikotarpius, Valdyba atsižvelgia į:

a)

indėlių paplitimą ir skolos priemonių nebuvimą finansavimo modelyje;

b)

prieigą prie tinkamų įsipareigojimų kapitalo rinkų;

c)

mastą, kuriuo pertvarkytinas subjektas pasikliauna bendru 1 lygio nuosavu kapitalu siekiant vykdyti 12f straipsnyje nurodytą reikalavimą.

8.   Atsižvelgiant į 1 dalį, Valdybai nekliudoma vėliau peržiūrėti pereinamąjį laikotarpį arba bet kokį planuojamą minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą, apie kurį pranešta pagal 6 dalį.

(*1)  2002 m. birželio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito (OL L 168, 2002 6 27, p. 43).“;"

7)

16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valdyba imasi pertvarkymo veiksmų 2 straipsnio b punkte nurodytos patronuojančiosios įmonės atžvilgiu, jeigu tenkinamos 18 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Nepaisant to, kad patronuojančioji įmonė netenkina 18 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, Valdyba gali priimti sprendimą dėl pertvarkymo veiksmų tos patronuojančiosios įmonės atžvilgiu, jei ji yra pertvarkytinas subjektas ir jei viena ar daugiau jos patronuojamųjų įmonių, kurios yra įstaigos, tačiau pačios nėra pertvarkytini subjektai, tenkina 18 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, su sąlyga, kad jų turtas ir įsipareigojimai yra tokie, kad jų įsipareigojimų nevykdymas kelia grėsmę įstaigai ar visai grupei, ir pertvarkymo veiksmai tos patronuojančiosios įmonės atžvilgiu yra būtini arba tokių patronuojamųjų įmonių, kurios yra įstaigos, pertvarkymui, arba visos atitinkamos pertvarkytinos grupės pertvarkymui.“;

8)

18 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

atsižvelgiant į laiką ir kitas svarbias aplinkybes, nėra pagrindo tikėtis, kad kokiomis nors alternatyviomis subjektui taikomomis privačiojo sektoriaus priemonėmis, įskaitant IUS priemones, arba priežiūros veiksmais, įskaitant ankstyvosios intervencijos priemones ar atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymą arba konvertavimą pagal 21 straipsnio 1 dalį, per pagrįstą laikotarpį būtų išvengta subjekto žlugimo;“;

b)

įterpiama ši dalis:

„1a.   Valdyba pagal 1 dalį gali patvirtinti pertvarkymo schemą dėl centrinės įstaigos ir visų jos nuolat kontroliuojamų kredito įstaigų, kurios priklauso tai pačiai pertvarkytinai grupei, kai ta visa pertvarkytina grupė tenkina 1 dalies pirmoje pastraipoje nustatytas sąlygas.“;

9)

20 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje žodžiai „kapitalo priemonių“ pakeičiami žodžiais „kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų pagal 21 straipsnį“;

b)

5 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punkte žodžiai „kapitalo priemonių“ pakeičiami žodžiais „kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų pagal 21 straipsnį“;

ii)

c ir d punktai pakeičiami taip:

„c)

kai naudojamasi atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymo arba konvertavimo įgaliojimais pagal 21 straipsnio 7 dalį, pagrįsti informacija sprendimą dėl nuosavybės priemonių panaikinimo arba jų vertės sumažinimo masto ir dėl atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymo arba konvertavimo masto;

d)

kai taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, pagrįsti informacija sprendimą dėl įsipareigojimų nurašymo arba konvertavimo masto;“;

iii)

g punkte žodžiai „kapitalo priemonių“ pakeičiami žodžiais „kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų pagal 21 straipsnį“;

c)

6, 13 ir 15 dalyse žodžiai „kapitalo priemonių“ pakeičiami žodžiais „kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų pagal 21 straipsnį“;

10)

21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„Kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymas arba konvertavimas“;

b)

įžanginėje dalyje ir 1 dalies b punkte žodžiai „kapitalo priemonės“ pakeičiami žodžiais „kapitalo priemonės ir tinkami įsipareigojimai, kaip nurodyta 7a dalyje“ pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles;

c)

3 dalies b punkte žodžiai „kapitalo priemonių“ pakeičiami žodžiais „kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų, kaip nurodyta 7a dalyje“;

d)

7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Jeigu tenkinamos viena ar daugiau iš 1 dalyje nurodytų sąlygų, Valdyba, laikydamasi 18 straipsnyje nustatytos procedūros, nustato, ar atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymo ar konvertavimo įgaliojimais turi būti pasinaudota atskirai ar kartu su pertvarkymo veiksmais, vadovaujantis 18 straipsnyje nustatyta procedūra.

Kai pertvarkytinas subjektas atitinkamas kapitalo priemones ir tinkamus įsipareigojimus perka netiesiogiai per kitus subjektus toje pačioje pertvarkytinoje grupėje, tais atitinkamų kapitalo priemonių ir tinkamų įsipareigojimų nurašymo ar konvertavimo įgaliojimais naudojamasi kartu tais pačiais įgaliojimais pasinaudojant atitinkamo subjekto patronuojančiosios įmonės ar kitų patronuojančiųjų įmonių, kurios nėra pertvarkytini subjektai, lygmeniu, kad nuostoliai būtų veiksmingai perkelti pertvarkytinam subjektui ir tas pertvarkytinas subjektas atitinkamą subjektą rekapitalizuotų.

Pasinaudojus atitinkamų kapitalo priemonių arba tinkamų įsipareigojimų nurašymo ar konvertavimo įgaliojimais atskirai nuo pertvarkymo veiksmų, atliekamas 20 straipsnio 16 dalyje numatytas vertinimas ir taikomas 76 straipsnio 1 dalies e punktas.“;

e)

įterpiamos šios dalys:

„7a.   Pasinaudoti tinkamų įsipareigojimų nurašymo ar konvertavimo įgaliojimais atskirai nuo pertvarkymo veiksmų galima, tik kai tai susiję su tinkamais įsipareigojimais, kurie tenkina šio reglamento 12g straipsnio 2 dalies a punkte nurodytas sąlygas, išskyrus sąlygą, susijusią su likusiu įsipareigojimų terminu, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72c straipsnio 1 dalyje.

Kai naudojamasi tais įgaliojimais, nurašymas arba konvertavimas vykdomas pagal principą, nurodytą 15 straipsnio 1 dalies g punkte.

7b.   Kai pertvarkymo veiksmų imamasi pertvarkytino subjekto atžvilgiu arba, išskirtinėmis aplinkybėmis nukrypstant nuo pertvarkymo plano, subjekto, kuris nėra pertvarkytinas subjektas, atžvilgiu, suma, kuri pagal 21 straipsnio 10 dalį yra sumažinama, nurašoma arba konvertuojama tokio subjekto lygiu, įskaitoma apskaičiuojant sumą laikantis 27 straipsnio 7 dalies a punkte nustatytų ribų, taikomų atitinkamam subjektui.“;

f)

8 dalies antroje pastraipoje žodžiai „kapitalo priemonės“ pakeičiami žodžiais „kapitalo priemonės ir tinkami įsipareigojimai, kaip nurodyta 7a dalyje“ pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles;

g)

10 dalis papildoma šiuo punktu:

„d)

tinkamų įsipareigojimų pagrindinė suma, kaip nurodyta 7a dalyje, būtų nurašyta arba konvertuota į bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemones, arba būtų atlikti abu veiksmai tiek, kiek reikia norint pasiekti 14 straipsnyje nustatytus pertvarkymo tikslus, arba iki atitinkamų tinkamų įsipareigojimų galimybių, priklausomai nuo to, kuri suma yra mažesnė.“;

11)

27 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje žodžiai „tinkami įsipareigojimai“ pakeičiami žodžiais „įsipareigojimai, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė“;

b)

3 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

f punktas pakeičiamas taip:

„f)

įsipareigojimai, kurių likęs terminas yra trumpesnis nei septynios dienos, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/26/EB (*2) paskirtoms sistemoms ar sistemų valdytojams arba tų sistemų dalyviams, atsirandantys dėl dalyvavimo tokioje sistemoje, arba įsipareigojimai pagrindinėms sandorio šalims, kurioms Sąjungoje suteiktas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 14 straipsnį, ir pagal to reglamento 25 straipsnį EVPRI pripažintoms trečiųjų valstybių pagrindinėms sandorio šalims;

(*2)  1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (OL L 166, 1998 6 11, p. 45).“;"

ii)

papildoma šiuo punktu:

„h)

įsipareigojimai subjektams, nurodytiems Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies a, b, c ar d punkte, kurie priklauso tai pačiai pertvarkytinai grupei, nors patys nėra pertvarkytini subjektai, nepriklausomai nuo tų įsipareigojimų įvykdymo terminų, išskyrus atvejus, kai tie įsipareigojimai yra mažesnio prioriteto nei įprasti neužtikrinti įsipareigojimai pagal 2020 m. gruodžio 28 d. taikytinus atitinkamus dalyvaujančios valstybės narės nacionalinės teisės aktus, kuriais reglamentuojamos įprastinės bankroto procedūros; tais atvejais, kai taikoma ta išimtis, Valdyba įvertina, ar elementų, kurie atitinka 12g straipsnio 2 dalį, sumos užtenka pasirinktai pertvarkymo strategijai įgyvendinti.“;

c)

4 dalyje žodžiai „gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonei taikyti tinkamų įsipareigojimų mastą“ pakeičiami žodžiais „įsipareigojimų, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, mastą“;

d)

5 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Valdyba atidžiai įvertina, ar, siekiant užtikrinti veiksmingą pertvarkymo strategijos įgyvendinimą, pagal pirmos pastraipos a–d punktus tie įgaliojimai turėtų būti visiškai arba iš dalies netaikomi įsipareigojimams įstaigoms ar subjektams, kurie priklauso tai pačiai pertvarkytinai grupei, bet patys nėra pertvarkytini subjektai, ir kuriems taikomi nurašymo ar konvertavimo įgaliojimai pagal 3 dalies h punktą.

Kai įsipareigojimui, kuriam gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, arba įsipareigojimų, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, klasei pagal šią dalį visiškai arba iš dalies netaikomi nurašymo ir konvertavimo įgaliojimai, siekiant atsižvelgti į tokius netaikymo atvejus kitiems įsipareigojimams, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, taikomo nurašymo arba konvertavimo lygį galima padidinti su sąlyga, kad kitiems įsipareigojimams, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, taikomo nurašymo ir konvertavimo lygis atitinka 15 straipsnio 1 dalies g punkte nustatytą principą.“;

e)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Kai įsipareigojimui, kuriam gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, arba įsipareigojimų, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, klasei pagal 5 dalį visiškai arba iš dalies netaikomi nurašymo ir konvertavimo įgaliojimai ir kai nuostoliai, kurie būtų buvę padengti tais įsipareigojimais, dar nėra visiškai perkelti kitiems kreditoriams, pertvarkomai įstaigai iš Fondo gali būti sumokėtas įnašas, skirtas vienam arba abiem iš toliau nurodytų veiksmų:

a)

visiems nuostoliams, kurie nebuvo padengti įsipareigojimais, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, padengti ir pertvarkomos įstaigos grynajai turto nulinei vertei pagal 13 dalies a punktą atkurti,

b)

pertvarkomos įstaigos nuosavybės ar kapitalo priemonėms įsigyti siekiant rekapitalizuoti įstaigą pagal 13 dalies b punktą.“

f)

7 dalies a punkte žodžiai „tinkamų įsipareigojimų“ pakeičiami žodžiais „įsipareigojimų, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė“;

g)

13 dalyje žodžiai „tinkami įsipareigojimai“ pakeičiami žodžiais „įsipareigojimai, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė“ pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles;

12)

31 straipsnio 2 dalyje žodžiai „45 straipsnio 9–13 dalyse“ pakeičiami žodžiais „45h straipsnyje“;

13)

32 straipsnio 1 dalyje skaičius „12“ pakeičiamas fraze „12–12k“.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Šis reglamentas taikomas nuo 2020 m. gruodžio 28 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 20 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. CIAMBA


(1)  OL C 34, 2018 1 31, p. 17.

(2)  OL C 209, 2017 6 30, p. 36.

(3)  2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2019 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas.

(4)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 190).

(5)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(6)  2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL L 225, 2014 7 30, p. 1).

(7)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(8)  2016 m. kovo 23 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1075, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais nustatomas gaivinimo planų, pertvarkymo planų ir grupių pertvarkymo planų turinys, minimalūs kriterijai, kuriuos kompetentinga institucija turi įvertinti nagrinėdama gaivinimo planus ir grupių gaivinimo planus, grupių finansinės paramos sąlygos, reikalavimai nepriklausomiems vertintojams, nurašymo ir konvertavimo įgaliojimų pripažinimas sutartyse, pranešimo reikalavimų ir pranešimo apie sustabdymą procedūros bei turinys ir pertvarkymo kolegijų veiklos funkcijos (OL L 184, 2016 7 8, p. 1).


Top