Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0759

2019 m. gegužės 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/759, kuriuo nustatomos visuomenės sveikatos reikalavimų importuojamiems maisto produktams, kurių sudėtyje yra tiek augalinių produktų, tiek perdirbtų gyvūninių produktų (sudėtiniams produktams), taikymo pereinamojo laikotarpio priemonės (Tekstas svarbus EEE.)

C/2019/21

OJ L 125, 14.5.2019, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/759/oj

14.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/759

2019 m. gegužės 13 d.

kuriuo nustatomos visuomenės sveikatos reikalavimų importuojamiems maisto produktams, kurių sudėtyje yra tiek augalinių produktų, tiek perdirbtų gyvūninių produktų (sudėtiniams produktams), taikymo pereinamojo laikotarpio priemonės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (1), ypač į jo 9 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 853/2004 nustatyta svarbių visuomenės sveikatos (maisto saugos) taisyklių ir procedūrų, kurių turi laikytis maisto tvarkymo subjektai, pakeitimų. Visų pirma jame nustatytos tam tikros maisto produktų, kurių sudėtyje yra tiek augalinių produktų, tiek perdirbtų gyvūninių produktų (sudėtinių produktų), importo į Sąjungą sąlygos;

(2)

Komisijos reglamente (ES) 2017/185 (2) nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, kuriomis nukrypstama nuo šių taisyklių, taikomos maisto tvarkymo subjektams, importuojantiems maisto produktus, kurių sudėtyje yra tiek augalinių produktų, tiek perdirbtų gyvūninių produktų (sudėtinių produktų), išskyrus Komisijos reglamento (ES) Nr. 28/2012 (3) 3 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytus produktus, ir kurių importui į Sąjungą taikytini visuomenės sveikatos reikalavimai Sąjungos lygmeniu dar nenustatyti. Ši nukrypti leidžianti nuostata taikoma iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/429 („Gyvūnų sveikatos teisės aktu“) (4) nustatytos gyvūnų ligų, kurios perduodamos gyvūnams arba žmonėms, prevencijos ir kontrolės taisyklės. Jis taikomas gyvūniniams produktams, taigi ir sudėtiniams produktams, kaip apibrėžta Komisijos sprendimo 2007/275/EB (5) 2 straipsnio a punkte. Pradėjus taikyti reglamentą bus nustatyti gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų įvežimo į Sąjungą iš trečiųjų šalių ir teritorijų reikalavimai. Šis reglamentas taikomas nuo 2021 m. balandžio 21 d.;

(4)

siekiant užtikrinti teisinį aiškumą ir nuoseklumą ir palengvinti veiklos subjektų ir kompetentingų institucijų perėjimą prie naujų taisyklių, būtina nustatyti vieną naujų importo sąlygų taikymo sudėtiniams produktams, kuriems taikoma Reglamento (EB) Nr. 853/2004 6 straipsnio 4 dalis, datą. Todėl šių pereinamojo laikotarpio priemonių galiojimas turėtų būti pratęstas iki 2021 m. balandžio 20 d.;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos Reglamento (EB) Nr. 853/2004 tam tikrų nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 20 d. priemonės.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente „sudėtiniai produktai“ – sudėtiniai produktai, apibrėžti Sprendimo 2007/275/EB 2 straipsnio a punkte.

3 straipsnis

Nukrypti leidžianti nuostata dėl visuomenės sveikatos reikalavimų importuojamiems maisto produktams, kurių sudėtyje yra tiek augalinių produktų, tiek perdirbtų gyvūninių produktų

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 853/2004 6 straipsnio 4 dalies, maisto tvarkymo subjektams, importuojantiems maisto produktus, kurių sudėtyje yra tiek augalinių produktų, tiek perdirbtų gyvūninių produktų, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 28/2012 3 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytus produktus, Reglamento (EB) Nr. 853/2004 6 straipsnio 4 dalyje nustatyti reikalavimai netaikomi.

Importuojant šiuos produktus laikomasi importuojančios valstybės narės visuomenės sveikatos reikalavimų.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 20 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(2)  2017 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/185, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 tam tikrų nuostatų taikymo pereinamojo laikotarpio priemonės (OL L 29, 2017 2 3, p. 21).

(3)  2012 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 28/2012, kuriuo nustatomi tam tikrų į Sąjungą importuojamų arba per ją vežamų sudėtinių produktų sertifikavimo reikalavimai ir kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/275/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 1162/2009 (OL L 12, 2012 1 14, p. 1).

(4)  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (OL L 84, 2016 3 31, p. 1).

(5)  2007 m. balandžio 17 d. Komisijos sprendimas 2007/275/EB dėl gyvūnų ir produktų, kurie pagal Tarybos direktyvas 91/496/EEB ir 97/78/EB turi būti patikrinti pasienio kontrolės postuose, sąrašų (OL L 116, 2007 5 4, p. 9).


Top