Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0069

2019 m. sausio 16 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2019/69, kuria pagal Tarybos direktyvą 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės nustatomos techninės dujinių ir signalinių ginklų specifikacijos (Tekstas svarbus EEE.)

C/2019/108

OJ L 15, 17.1.2019, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/69/oj

17.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 15/22


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA (ES) 2019/69

2019 m. sausio 16 d.

kuria pagal Tarybos direktyvą 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės nustatomos techninės dujinių ir signalinių ginklų specifikacijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1991 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvą 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (1), ypač į jos 10a straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 91/477/EEB I priede nustatyta, kad daiktai, kurie atitinka toje direktyvoje nustatytą „šaunamojo ginklo“ apibrėžtį, nelaikomi atitinkančiais tą apibrėžtį, jeigu jie yra suprojektuoti duoti pavojaus signalui, signalizuoti arba žmonėms gelbėti ir gali būti naudojami tik nurodytam tikslui;

(2)

tam tikri šiuo metu rinkoje prieinami įrenginiai, suprojektuoti duoti pavojaus signalui, signalizuoti arba žmonėms gelbėti, įprastais įrankiais gali būti lengvai perdirbti į šaunamuosius ginklus. Todėl tam, kad įrenginiai būtų laikomi dujiniais ir signaliniais ginklais pagal Direktyvą 91/477/EEB ir būtų išvengta pagal tą direktyvą šaunamiesiems ginklams taikomų kontrolės priemonių, jie turėtų būti tokie, kad jų savybių nebūtų galima įprastais įrankiais pakeisti taip, kad sprogstamųjų medžiagų degimo produktų slėgio jėga iš jų būtų galima atlikti šūvį ar paleisti kulką ar sviedinį;

(3)

2 konstatuojamojoje dalyje aprašyta specifikacija turėtų būti įtraukta į techninių specifikacijų rinkinį, skirtą užtikrinti, kad įrenginio nebūtų galima perdirbti taip, kad sprogstamųjų medžiagų degimo produktų slėgio jėga iš jo būtų galima atlikti šūvį ar paleisti kulką ar sviedinį. Visų pirma, kadangi įrenginio vamzdis yra labai svarbus norint tokius įrenginius perdirbti į šaunamuosius ginklus, vamzdis turėtų būti toks, kad jį nuėmus arba pakeitus visas įrenginys nebebūtų tinkamas naudoti. Be to, į vamzdį turėtų būti įstatytos neišimamos pertvaros, o šovinio lizdas ir vamzdis turėtų būti palenkti, pakreipti arba išdėstyti taip, kad nebūtų galima šaudmenų užtaisyti įrenginyje ir iš jo šauti;

(4)

siekiant užtikrinti, kad techninės dujinių ir signalinių ginklų specifikacijos būtų tinkamos visai dabartinių dujinių ir signalinių ginklų įvairovei, šioje direktyvoje nustatytomis specifikacijomis reikėtų atsižvelgti į dujinių ir signalinių ginklų šoviniams ir šovinių lizdams taikomus visuotinai pripažintus tarptautinius standartus ir vertes, visų pirma į Nuolatinės tarptautinės komisijos dėl šaulių ginklų nustatytą šovinių ir šovinių lizdų VIII matmenų lentelę;

(5)

tam, kad dujinių ir signalinių ginklų nebūtų galima lengvai perdirbti į šaunamuosius ginklus, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad Sąjungoje pagaminti arba į ją importuojami ginklai būtų tikrinami siekiant nustatyti jų atitiktį šioje direktyvoje nustatytoms techninėms specifikacijoms. Pavyzdžiui, atliekant patikras būtų galima, be kita ko, tikrinti įvairius įrenginių modelius ar tipus ir (arba) atskirus įrenginius;

(6)

turėtų būti reikalaujama, kad gavusios prašymą, valstybės narės viena kitai suteiktų informacijos apie jų atliktų dujinių ir signalinių ginklų patikrų rezultatus. Siekiant palengvinti keitimąsi informacija, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės paskirtų bent vieną nacionalinį ryšių punktą, kuris teiktų informaciją kitoms valstybėms narėms;

(7)

tam, kad būtų lengviau atlikti dujinių ir signalinių ginklų patikras, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės, atlikdamos tokias patikras, bendradarbiautų;

(8)

šia direktyva nedaromas poveikis Direktyvos 91/477/EEB 3 straipsniui;

(9)

remiantis 2011 m. rugsėjo 28 d. bendru valstybių narių ir Komisijos politiniu pareiškimu dėl aiškinamųjų dokumentų (2), valstybės narės įsipareigojo pagrįstais atvejais prie pranešimų apie perkėlimo į nacionalinę teisę priemones pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamos direktyvos sudėtinių dalių ir nacionalinių perkėlimo priemonių atitinkamų dalių sąsajos;

(10)

šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Direktyvos 91/477/EEB 13b straipsnio 1 dalimi įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Techninės specifikacijos

Valstybės narės užtikrina, kad tam, kad įrenginiai, turintys šovinio lizdą, kurie yra suprojektuoti šaudyti tik tuščiaisiais šaudmenimis, dirginamąja medžiaga, kitomis veikliosiomis medžiagomis ar pirotechniniais signaliniais šoviniais, nebūtų laikomi šaunamaisiais ginklais pagal Direktyvą 91/477/EEB, jie turėtų visada atitikti šios direktyvos priede nustatytas technines specifikacijas.

2 straipsnis

Atitikties techninėms specifikacijoms patikra

1.   Valstybės narės užtikrina, kad 1 straipsnyje nurodyto tipo įrenginiai būtų tikrinami siekiant nustatyti jų atitiktį priede nustatytoms techninėms specifikacijoms.

2.   Valstybės narės, atlikdamos 1 dalyje nurodytas patikras, bendradarbiauja.

3 straipsnis

Keitimasis informacija

Gavusi prašymą, valstybė narė teikia kitai valstybei narei informacijos apie jos pagal 2 straipsnį atliktų patikrų rezultatus. Šiais tikslais kiekviena valstybė narė paskiria bent vieną nacionalinį ryšių punktą, kuris praneštų apie tokius rezultatus, ir nacionalinio ryšių punkto kontaktinius duomenis pateikia Komisijai.

4 straipsnis

Nuostatos dėl perkėlimo į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2020 m. sausio 17 d. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. sausio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 256, 1991 9 13, p. 51.

(2)  OL C 369, 2011 12 17, p. 14.


PRIEDAS

1 priede nurodytų įrenginių techninės specifikacijos

1.

Įrenginiai turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

jais galima šaudyti pirotechniniais signaliniais šoviniais, tik jeigu ant vamzdžio laibgalio yra pritvirtintas adapteris;

b)

juose yra įstatytas patvarus įtaisas, neleidžiantis iššauti šovinių, užtaisytų vienu ar daugiau kietų šratų, kietomis kulkomis arba kietais sviediniais;

c)

jie yra suprojektuoti taip, kad juose būtų naudojami šoviniai, kurie yra nurodyti Nuolatinės tarptautinės komisijos dėl šaulių ginklų nustatytoje šovinių ir šovinių lizdų VIII matmenų lentelėje (šios direktyvos priėmimo metu galiojančios redakcijos) ir kurie atitinka joje nurodytus matmenis ir kitus standartus.

2.

Šių įrenginių savybių neturi būti įmanoma įprastais įrankiais pakeisti taip, kad sprogstamųjų medžiagų degimo produktų slėgio jėga iš jų būtų galima atlikti šūvį ar paleisti kulką ar sviedinį.

3.

Visos pagrindinės įrenginių dalys yra tokios, kad jų neįmanoma surinkti arba naudoti kaip pagrindines šaunamojo ginklo dalis.

4.

Įrenginių vamzdžių negalima nuimti arba pakeisti smarkiai nepažeidus ar nesugadinus įrenginio.

5.

Jeigu įrenginio vamzdis ne ilgesnis kaip 30 cm arba jeigu jo bendras ilgis ne didesnis kaip 60 cm, neišimamos pertvaros yra įstatytos per visą vamzdžio ilgį taip, kad sprogstamųjų medžiagų degimo produktų slėgio jėga šratas, kulka ar sviedinys negalėtų pralėkti pro vamzdį ir kad likęs laisvas plotas vamzdžio laibgalyje nebūtų ilgesnis kaip 1 cm.

6.

Jeigu įrenginys neatitinka 5 punkto specifikacijų, neišimamos pertvaros yra įstatytos bent per trečdalį vamzdžio ilgio taip, kad sprogstamųjų medžiagų degimo produktų slėgio jėga šratas, kulka ar sviedinys negalėtų pralėkti pro vamzdį ir kad likęs laisvas plotas vamzdžio laibgalyje nebūtų ilgesnis kaip 1 cm.

7.

Visais atvejais, neatsižvelgiant į tai, ar įrenginys atitinka 5 ar 6 punkto specifikacijas, pirmoji vamzdžio pertvara įstatoma už įrenginio šovinio lizdo, kuo arčiau to lizdo, kartu sudarant galimybę paleisti dujas per išėjimo angas.

8.

Įrenginiuose, kurie yra sukonstruoti šaudyti tik tuščiaisiais šaudmenimis, 5 arba 6 punkte nurodytos pertvaros visiškai blokuoja vamzdį, išskyrus vieną ar kelias dujų slėgio išėjimo angas. Be to, pertvaros visiškai blokuoja vamzdį taip, kad iš įrenginio priekio nebūtų galima iššauti dujų.

9.

Visos pertvaros yra įstatytos visam laikui ir jų negalima išmušti nesugadinus įrenginio šovinio lizdo ar vamzdžio.

Įrenginių, kurie yra sukonstruoti šaudyti tik tuščiaisiais šaudmenimis, pertvaros yra visiškai pagamintos iš pjaustymui, gręžimui ar šlifavimui (ar kitam panašiam procesui) atsparių medžiagų, o jų kietis yra ne mažesnis kaip 700 HV 30 (pagal Vikerso kiečio bandymą).

Įrenginių, kuriems netaikoma šio punkto antra pastraipa, pertvaros yra pagamintos iš pjaustymui, gręžimui ar šlifavimui (ar kitam panašiam procesui) atsparių medžiagų, o jų kietis yra ne mažesnis kaip 610 HV 30. Išilgai vamzdžio ašies gali būti kanalas, kuriuo būtų galima iš įrenginio iššauti dirginančias ar kitas veikliąsias medžiagas.

Bet kuriuo atveju pertvaros yra tokios, kad jomis neleidžiama:

a)

padaryti arba išplėsti angos išilgai vamzdžio ašies;

b)

nuimti vamzdį, išskyrus atvejus, kai nuėmus vamzdį įrenginio rėmo ir šovinio lizdo nebegalima naudoti, arba įrenginio vientisumas suardomas tiek, kad iš esmės įrenginio nerekonstravus arba nepapildžius jo nebegalima naudoti kaip šaunamojo ginklo pagrindo.

10.

Šovinio lizdas ir vamzdis yra palenkti, pakreipti arba išdėstyti taip, kad nebūtų galima šaudmenų užtaisyti įrenginyje arba iš jo šauti. Be to, kai naudojami revolverio tipo įrenginiai:

a)

priekinės cilindro šovinio lizdo angos susiaurinamos, siekiant užtikrinti, kad kulkos būtų užblokuotos šovinio lizde;

b)

angos yra palenktos į šovinio lizdo pusę.


Top