EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1971

Komisijos Įgyvendinimo Sprendimas (ES) 2019/1971 2019 m. lapkričio 26 d. kuriuo pripažįstama, kad schema Universal Feed Assurance Scheme yra tinkama atitikčiai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatytiems tvarumo kriterijams įrodyti

C/2019/8387

OJ L 307, 28.11.2019, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1971/oj

28.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/54


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1971

2019 m. lapkričio 26 d.

kuriuo pripažįstama, kad schema „Universal Feed Assurance Scheme“ yra tinkama atitikčiai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatytiems tvarumo kriterijams įrodyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 93/12/EEB (1), ypač į jos 7c straipsnio 4 dalies antrą pastraipą,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančią bei vėliau panaikinančią direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (2), ypač į jos 18 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 98/70/EB 7b bei 7c straipsniuose ir IV priede ir Direktyvos 2009/28/EB 17 bei 18 straipsniuose ir V priede nustatyti panašūs biodegalams ir skystiesiems bioproduktams taikomi tvarumo kriterijai ir panašios procedūros, pagal kurias tikrinama atitiktis tiems kriterijams;

(2)

kai Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytais tikslais reikia atsižvelgti į biodegalus ir skystuosius bioproduktus, valstybės narės turėtų reikalauti, kad ūkio subjektai įrodytų, kad biodegalai ir skystieji bioproduktai atitinka tos direktyvos 17 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus;

(3)

Komisija gali nuspręsti, kad savanoriškose nacionalinėse ar tarptautinėse schemose, kuriose nustatomi biomasės produktų gamybos standartai, pateikti tikslūs duomenys, tinkami Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 2 dalies taikymo tikslais, ir (arba) įrodoma, kad biodegalų arba skystųjų bioproduktų siuntos atitinka 17 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus ir (arba) kad medžiagos nebuvo sąmoningai modifikuotos ar išmestos tam, kad siuntai arba jos daliai būtų taikomas IX priedas. Jeigu ūkio subjektas pateikia įrodymų ar duomenų, gautų pagal Komisijos pripažintą savanorišką schemą, atsižvelgdama į pripažinimo sprendimo taikymo sritį valstybė narė neturėtų reikalauti, kad tiekėjas pateiktų papildomų atitikties tvarumo kriterijams įrodymų;

(4)

prašymas pripažinti, kad schema „Universal Feed Assurance Scheme“ įrodoma, jog biodegalų siuntos atitinka direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatytus tvarumo kriterijus, Komisijai buvo pateiktas 2019 m. birželio 14 d. Schema, kurios organizacija įsisteigusi adresu Confederation House, East of England Showground, Piterboras PE2 6XE, Jungtinė Karalystė, apima pašarų sudedamąsias dalis ir kombinuotuosius pašarus, taip pat kombainu kertamus javus. Schema apima žemės ūkio žaliavų prekybos, transportavimo ir laikymo etapus nuo augintojo iki pirminio perdirbėjo, o kitais etapais grindžiama kitomis Komisijos pripažintomis savanoriškomis schemomis. Todėl schemos „Universal Feed Assurance Scheme“ organizacija turi užtikrinti, kad tos Komisijos pripažintos schemos, kurios taikomos kartu su ja, galiotų viso bendradarbiavimo metu. Pripažinta schema turėtų būti paskelbta skaidrumo platformoje, sukurtoje pagal Direktyvą 2009/28/EB;

(5)

atlikdama schemos „Universal Feed Assurance Scheme“ vertinimą Komisija nustatė, kad ja tinkamai atsižvelgiama į direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatytus tvarumo kriterijus, išskyrus Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 2 dalį ir Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 2 dalį. Tačiau joje pateikiami tikslūs duomenys apie elementus, kurių reikia, kad tolesnių kilmės grandinės grandžių ūkio subjektai galėtų įrodyti, jog laikosi Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 2 dalies ir Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 2 dalies nuostatų, ir taikoma masės balanso metodika, atitinkanti Direktyvos 98/70/EB 7c straipsnio 1 dalies ir Direktyvos 2009/28/EB 18 straipsnio 1 dalies reikalavimus;

(6)

įvertinus schemą „Universal Feed Assurance Scheme“ nustatyta, kad ji atitinka tinkamus patikimumo, skaidrumo ir nepriklausomo audito standartus, taip pat Direktyvos 98/70/EB IV priede ir Direktyvos 2009/28/EB V priede nustatytus metodikos reikalavimus;

(7)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Biodegalų ir skystųjų bioproduktų tvarumo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Schema „Universal Feed Assurance Scheme“ (toliau – schema), kurios pripažinimo prašymas Komisijai pateiktas 2019 m. birželio 14 d., galima įrodyti, kad biodegalų ir skystųjų bioproduktų, pagamintų laikantis schemoje nustatytų biodegalų ir skystųjų bioproduktų gamybos reikalavimų, siuntos atitinka Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse ir Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus.

Be to, schemoje pateikti tikslūs duomenys, tinkami Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 2 dalies ir Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 2 dalies taikymo tikslais, nes jais užtikrinama, kad ankstesnių kilmės grandinės grandžių ūkio subjektai perduotų visą svarbią informaciją tolesnių kilmės grandinės grandžių ūkio subjektams.

2 straipsnis

Jeigu schemos, kurios pripažinimo prašymas Komisijai pateiktas 2019 m. birželio 14 d., turinys pakeičiamas taip, kad gali pasikeisti pagrindas, kuriuo remiantis priimtas šis sprendimas, apie tokius pakeitimus nedelsiant pranešama Komisijai. Komisija įvertina pakeitimus, apie kuriuos jai pranešta, siekdama nustatyti, ar schema vis dar tinkamai atsižvelgiama į tvarumo kriterijus, dėl kurių ji buvo pripažinta.

3 straipsnis

Komisija gali nuspręsti panaikinti šį sprendimą, , šiomis aplinkybėmis:

inter alia

(a)

jeigu aiškiai įrodoma, kad schema neįgyvendinami priimant šį sprendimą svarbiais laikomi elementai, arba jeigu padaromas didelis struktūrinis tų elementų pažeidimas;

(b)

jeigu Komisijai nepateikiamos schemos metinės ataskaitos, kurių reikalaujama Direktyvos 98/70/EB 7c straipsnio 6 dalyje ir Direktyvos 2009/28/EB 18 straipsnio 6 dalyje;

(c)

jeigu įgyvendinant schemą netaikomi nepriklausomo audito standartai, nustatyti įgyvendinimo aktuose, nurodytuose Direktyvos 98/70/EB 7c straipsnio 5 dalies trečioje pastraipoje ir Direktyvos 2009/28/EB 18 straipsnio 5 dalies trečioje pastraipoje, arba nepatobulinami kiti schemos elementai, laikomi svarbiais tolesniam schemos pripažinimui.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas iki 2021 m. birželio 30 d.

Priimta Briuselyje 2019 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 350, 1998 12 28, p. 58.

(2)  OL L 140, 2009 6 5, p. 16.


Top