EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1575

2017 m. birželio 23 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1575, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/242, kuriuo nustatomos išsamios patariamųjų tarybų veiklos taisyklės pagal bendrą žuvininkystės politiką

C/2017/4238

OJ L 239, 19.9.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1575/oj

19.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 239/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/1575

2017 m. birželio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/242, kuriuo nustatomos išsamios patariamųjų tarybų veiklos taisyklės pagal bendrą žuvininkystės politiką

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (1), ypač į jo 45 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 43 straipsnyje numatyta steigti patariamąsias tarybas siekiant paskatinti proporcingą atstovavimą visiems suinteresuotiesiems subjektams žvejybos ir akvakultūros srityje ir padėti įgyvendinti bendros žuvininkystės politikos tikslus;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 45 straipsnio 4 dalį Komisija priėmė Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/242 (2), kuriuo nustatomos išsamios patariamųjų tarybų veiklos taisyklės pagal bendrą žuvininkystės politiką;

(3)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/242 2 straipsnyje apibrėžti, inter alia, terminai „sektoriaus organizacijos“ ir „kitos interesų grupės“, kuriais daroma nuoroda į dviejų kategorijų suinteresuotuosius subjektus, kuriems atstovaujama patariamosiose tarybose, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 45 straipsnio 1 dalyje;

(4)

būtina geriau suderinti termino „sektoriaus organizacijos“ apibrėžtį su Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 45 straipsnio 1 dalies formuluote siekiant išvengti galimų aiškinimo sunkumų;

(5)

atsižvelgiant į tai, kad organizacijos gali būti mišrios, t. y. atstovauti žuvininkystės sektoriaus ir kitiems interesams, būtina nurodyti, kad generalinė asamblėja nusprendžia dėl to, kuriai iš dviejų Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 45 straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų turėtų būti priskiriami patariamųjų tarybų nariai;

(6)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/242 4 straipsnyje nurodyta patariamųjų tarnybų struktūra ir organizavimas ir, visų pirma, tvarka, pagal kurią generalinė asamblėja skiria vykdomąjį komitetą;

(7)

atsižvelgiant į patariamųjų tarybų sudėtį, apibrėžtą Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 III priedo 2 punkto a papunktyje, kuriame nurodyta, kad generalinėje asamblėjoje ir vykdomajame komitete 60 % vietų skiriama sektorių organizacijoms, o 40 % – kitų interesų grupėms, būtina abiejų kategorijų atstovams suteikti teisę savarankiškai nuspręsti dėl to, kas jiems atstovaus vykdomajame komitete, ir taip užtikrinti proporcingą visų suinteresuotųjų subjektų atstovavimą patariamosiose tarybose,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/242 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   „sektoriaus organizacijos“– organizacijos, atstovaujančios žuvininkystės sektoriui (įskaitant samdomus žvejus), o prireikus akvakultūros veiklos vykdytojams, ir perdirbimo bei prekybos sektorių atstovai.“;

2)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

į 2 dalį įrašomas šis c punktas:

„c)

sprendžia dėl patariamųjų tarybų narių priskyrimo kategorijoms „sektoriaus organizacijos“ arba „kitos interesų grupės“. Tas sprendimas turi būti pagrįstas objektyviais ir patikrinamais kriterijais, konkrečiai, pateiktais susijusios organizacijos įstatais, narių sąrašu ir veiklos pobūdžiu.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Generalinė asamblėja, atsižvelgdama į sektoriaus organizacijoms ir kitų interesų grupėms atitinkamai skirtas vietas priimtus narius, skiria iš 25 narių sudarytą vykdomąjį komitetą. Pasikonsultavusi su Komisija, generalinė asamblėja, siekdama užtikrinti deramą smulkiosios žvejybos laivynų atstovavimą, gali nuspręsti skirti vykdomąjį komitetą, kurį sudaro ne daugiau kaip 30 narių.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 354, 2013 12 28, p. 22.

(2)  2014 m. spalio 9 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/242, kuriuo nustatomos išsamios patariamųjų tarybų veiklos taisyklės pagal bendrą žuvininkystės politiką (OL L 41, 2015 2 17, p. 1).


Top