Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1185

2017 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1185, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės dėl informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai ir kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami keli Komisijos reglamentai (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/2427

OJ L 171, 4.7.2017, p. 113–130 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj

4.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/113


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1185

2017 m. balandžio 20 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės dėl informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai ir kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami keli Komisijos reglamentai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (1), ypač į jo 67 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (2), ypač į jo 126 ir 151 straipsnius ir 223 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

reglamentais (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 panaikinti ir atitinkamai iš dalies pakeisti Tarybos reglamentai (EB) Nr. 73/2009 (3) ir (EB) Nr. 1234/2007 (4). Reglamentais (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 ir tų reglamentų pagrindu priimtais teisės aktais nustatyti įvairūs įpareigojimai pateikti Komisijai informaciją ir dokumentus. Tais reglamentais taip pat suteikiami įgaliojimai Komisijai priimti su tuo susijusius deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Kad valstybės narės galėtų sklandžiai pateikti informaciją ir dokumentus Komisijai, tokiais aktais turi būti priimtos tam tikros taisyklės. Tais aktais turėtų būti pakeistos taisyklės, nustatytos Komisijos reglamente (EB) Nr. 792/2009 (5), kuris yra panaikintas Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/1183 (6);

(2)

turėtų būti nustatytas informacijos ir dokumentų teikimo, siekiant įvykdyti reglamentuose (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 su papildymais, padarytais Deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/1183, nustatytus informacijos teikimo įpareigojimus, metodas ir tokio informacijos teikimo metodo išimtys;

(3)

kad dokumentai būtų pripažįstami galiojančiais Komisijoje, reikėtų, jog dokumentų ir susijusių metaduomenų autentiškumas, vientisumas ir tinkamumas panaudoti ateityje būtų garantuojamas tokiam laikotarpiui, kurį reikalaujama juos saugoti;

(4)

dokumentai turėtų būti tvarkomi laikantis asmens duomenų apsaugos taisyklių. Tuo tikslu turėtų būti taikomos Sąjungos teisės aktuose, konkrečiai, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB (7), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 45/2001 (8) ir (EB) Nr. 1049/2001 (9) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/58/EB (10) nustatytos bendrosios taisyklės ir turėtų būti nustatytos papildomos nuostatos, suteikiančios gaires valstybėms narėms;

(5)

yra svarbu, kad pateikta informacija būtų susijusi su atitinkama rinka, būtų tiksli ir išsami, o valstybės narės turėtų nustatyti tai užtikrinančią tvarką, taip pat taikyti reikalingas priemones, užtikrinančias, kad ūkinės veiklos vykdytojai per atitinkamą laikotarpį pateiktų joms reikalaujamą informaciją;

(6)

siekiant supaprastinimo ir administracinės naštos sumažinimo, jei valstybė narė informacijos nepateikia, Komisija turėtų laikyti, kad valstybė narė pateikė nulinius duomenis;

(7)

valstybės narės gali pateikti išsamesnę, nei šiame reglamente reikalaujama, su rinka susijusią informaciją. Komisija, pasinaudodama informacine sistema, pateikia tokiai informacijai perduoti reikalingą formą;

(8)

informacija apie produktų kainas, gamybą ir rinkas yra reikalinga siekiant stebėti, analizuoti ir valdyti žemės ūkio produktų rinkas ir taikyti Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013. Todėl reikėtų nustatyti šios informacijos teikimo taisykles;

(9)

siekiant supaprastinti įpareigojimo teikti informaciją taisykles ir palengvinti prieigą prie jų, reikėtų įtraukti į šį reglamentą nuostatas dėl valstybių narių duomenų apie žemės ūkio rinkas, konkrečiai, apie kainas, gamybos ir balanso duomenis, kurie dabar yra nustatyti Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 315/2002 (11), (EB) Nr. 546/2003 (12), (EB) Nr. 1709/2003 (13);, (EB) Nr. 2336/2003 (14), (EB) Nr. 2095/2005 (15),(EB) Nr. 952/2006 (16), (EB) Nr. 1557/2006 (17), (EB) Nr. 589/2008 (18), (EB) Nr. 826/2008 (19), (EB) Nr. 1249/2008 (20), (EB) Nr. 436/2009 (21), (ES) Nr. 1272/2009 (22), (ES) Nr. 479/2010 (23) ir Komisijos įgyvendinimo reglamentuose (ES) Nr. 543/2011 (24), (ES) Nr. 1288/2011 (25), (ES) Nr. 1333/2011 (26) ir (ES) Nr. 807/2013 (27)., teikimo Komisijai. Tie įpareigojimai teikti informaciją turėtų būti atnaujinami atsižvelgiant į įgytą patirtį ir siekiant veiksmingiau valdyti bendrąją žemės ūkio politiką;

(10)

siekiant, kad teikiami kainos duomenys būtų išsamūs ir sekti tendencijas, reikėtų reikalauti apibūdinti kiekvieną kainų grupę;

(11)

valstybės narės, kurios nėra įsivedusios euro, teikia informaciją apie kainą savo oficialia valiuta;

(12)

Sąjunga turi teikti tam tikrus pranešimus Pasaulio prekybos organizacijai (PPO) pagal PPO susitarimo dėl žemės ūkio (28) 18 straipsnio 2 dalį, kaip išsamiau aprašyta 1995 m. birželio 30 d. PPO dokumento G/AG/2 4 dalyje ir 2015 m. gruodžio 19 d. PPO ministrų sprendimo dėl konkurencijos eksporto srityje (WT/MIN(15)/45-WT/L/980) priede. Sąjunga, siekdama kad būtų laikomasi šių reikalavimų, reikalauja iš valstybių narių pateikti tam tikrą informaciją, konkrečiai, informaciją, susijusią su vidaus parama ir eksporto konkurencija. Todėl turėtų buti parengtos nuostatos dėl valstybių narių šiais tikslais Komisijai teikiamos informacijos;

(13)

nuostatos dėl informacijos pateikimo cukraus sektoriuje turėtų būti taikomos nuo 2017 m. spalio 1 d., siekiant sklandaus perėjimo pasibaigus kvotų sistemos taikymui;

(14)

todėl reglamentai (EB) Nr. 315/2002, (EB) Nr. 952/2006, (EB) Nr. 589/2008, (EB) Nr. 826/2008, (EB) Nr. 1249/2008, (EB) Nr. 436/2009, (ES) Nr. 1272/2009, (ES) Nr. 479/2010 ir įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 543/2011, (ES) Nr. 1333/2011 ir (ES) Nr. 807/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti. Reglamentai (EB) Nr. 546/2003, (EB) Nr. 1709/2003, (EB) Nr. 2336/2003, (EB) Nr. 2095/2005 ir (EB) Nr. 1557/2006 ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1288/2011 turėtų būti panaikinti;

(15)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų komiteto ir Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

INFORMACINEI SISTEMAI TAIKOMI PRINCIPAI IR REIKALAVIMAI

1 straipsnis

Komisijos informacinė sistema ir informacijos teikimo metodas

1.   Informacija ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal reglamentuose (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 ir tų reglamentų pagrindu priimtuose teisės aktuose nustatytus įpareigojimus, turi būti teikiami per informacinėmis technologijomis pagrįsta sistemą, kurią Komisija pateikia naudotis valstybėms narėms.

Informacija ir dokumentai turi būti parengti ir pateikti:

a)

laikantis informacinėse sistemose nustatytų procedūrų;

b)

naudojantis prieigos teisėmis, suteiktomis Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1183 nurodytos vienos ryšių palaikymo įstaigos, ir

c)

pasinaudojant informacinės sistemos naudotojams skirtomis formomis.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies pirmos pastraipos, valstybės narės gali pateikti reikalaujamą informaciją Komisijai paštu, telefaksu, e. paštu arba įteikiant asmeniškai:

a)

jei Komisija nepateikė informacinių technologijos priemonių, kad būtų galima įvykdyti konkretų įpareigojimą pateikti informaciją;

b)

force majeure arba išimtinėmis aplinkybėmis, dėl kurių valstybėms narėms tampa neįmanoma naudotis 1 dalyje nurodyta informacine sistema.

2 straipsnis

Dokumentų vientisumas ir tinkamumas naudoti ateityje

Komisijos pateikta informacinė sistema turi būti sudaryta taip, kad būtų apsaugotas pateiktų ir joje laikomų dokumentų vientisumas. Visų pirma, ji turi:

a)

sudaryti galimybes neabejotinai atpažinti kiekvieną vartotoją; joje turi būti veiksmingos prieigos teisę kontroliuojančios priemonės siekiant apsaugoti nuo neteisėtos, tyčinės ar neleidžiamos prieigos prie dokumentų, bylų ar metaduomenų ir jų panaikinimo, turinio ar buvimo vietos pakeitimo;

b)

turėti fizinės apsaugos sistemas, apsaugančias nuo įsiterpimų ir aplinkai kenkiančių įvykių, ir priemones, apsaugančias programas nuo galimų elektroninių nusikaltimų;

c)

užkirsti kelią visiems neleistiniems pakeitimams ir turėti dokumentų vientisumo tikrinimo mechanizmus, leidžiančius patikrinti, ar dokumentuose laikui bėgant nebuvo padaryta pakeitimų;

d)

registruoti kiekvieno svarbaus procedūros etapo audito seką;

e)

apsaugoti joje laikomus duomenis tokioje aplinkoje, kuri yra saugi fiziniu ir programinės įrangos atžvilgiu, laikantis b punkto;

f)

suteikti patikimas duomenų formato konvertavimo ir perkėlimo procedūras, siekiant užtikrinti, kad dokumentai būtų įskaitomi ir su jais būtų galima susipažinti per visą reikalaujamą jų saugojimo laikotarpį;

g)

būti pagrįsta pakankamai išsamiais ir naujais funkciniais ir techniniais dokumentais apie sistemos veikimą ir savybes; suteikti galimybę su tais dokumentais visada susipažinti organizacinėms įstaigoms, atsakingoms už funkcines ir (arba) technines specifikacijas.

3 straipsnis

Dokumentų autentiškumas

Pagal šį reglamentą naudojantis informacine sistema pateikto ar laikomo dokumento autentiškumas yra pripažįstamas, jei dokumentą atsiuntęs asmuo yra tinkamai atpažįstamas ir jei dokumentas buvo parengtas ir pateiktas laikantis šio reglamento.

4 straipsnis

Asmens duomenų apsauga

1.   Šio reglamento nuostatos taikomos nepažeidžiant Direktyvos 95/46/EB, Reglamento (EB) Nr. 45/2001, Reglamento (EB) Nr. 1049/2001, Direktyvos 2002/58/EB ir remiantis šiais teisės aktais priimtų nuostatų.

2.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių iš ūkinės veiklos vykdytojų gautos informacijos konfidencialumui apsaugoti.

3.   Kai Komisijai pateikta informacija yra gauta iš mažiau nei 3 ūkinės veiklos vykdytojų arba vieno ūkinės veiklos vykdytojo informacija sudaro daugiau kaip 70 % tokios pateiktos informacijos kiekio, atitinkama valstybė narė nurodo tai Komisijai pateikdama informaciją.

4.   Komisija neskelbia informacijos tokiu būdu, kad būtų galima nustatyti atskirą ūkinės veiklos vykdytoją. Kai tokia rizika egzistuoja, Komisija skelbia tokią informaciją tik suvestine forma.

5 straipsnis

Standartizuotas informacijos teikimas

Jei 1 straipsnyje nurodytuose teisės aktuose nenustatyta kitaip, kai valstybė narė nepateikia Komisijai reikalaujamos informacijos ar dokumentų iki nustatyto termino (duomenų negauta), laikoma, kad ta valstybė narė Komisijai:

a)

pateikė nulinės vertės kiekybinę informaciją;

b)

nurodė, kad įrašytinos kokybinės informacijos nėra.

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE KAINAS, PRODUKCIJĄ IR RINKAS IR INFORMACIJOS, KURIOS REIKALAUJAMA PAGAL TARPTAUTINIUS SUSITARIMUS, TEIKIMAS

1 SKIRSNIS

Informacijos apie kainas, gamybą ir rinkas teikimas

6 straipsnis

Informacijos apie kainas, gamybą ir padėtį rinkose teikimas

Informacija apie kainas, kurios reikalaujama pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1183 2 straipsnyje nustatytą įpareigojimą teikti informaciją, teikiama pagal I ir II priedą.

Informacija apie gamybą ir rinkas, kurios reikalaujama pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1183 2 straipsnyje nustatytą įpareigojimą teikti informaciją, teikiama pagal III priedą.

7 straipsnis

Informacijos vientisumas

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, užtikrinančių, kad pateikta informacija būtų susijusi su atitinkama rinka ir būtų tiksli bei išsami. Valstybės narės užtikrina, kad pateikti kiekybiniai duomenys sudarytų nuoseklias statistines sekas. Jei valstybė narė turi pagrindo manyti, kad pateikta informacija gali nebūti svarbi, tiksli ar išsami, ji nurodo tai Komisijai pateikdama informaciją.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai visą svarbią naują informaciją, kuri galėtų iš esmės pakeisti jau pateiktą informaciją.

3.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, užtikrinančių, kad atitinkami ūkinės veiklos vykdytojai per nustatytą laikotarpį pateiktų joms reikalaujamą informaciją. Ūkinės veiklos vykdytojai pateikia valstybėms narėms informaciją, kuri yra būtina siekiant laikytis šiame reglamente nustatytų informavimo reikalavimų.

8 straipsnis

Papildoma informacija

Valstybė narė gali papildyti Komisijai pateiktą pagal I, II ir III priedus reikalaujamą informaciją per 1 straipsnyje nurodytą informacijos sistemą, jei ji laiko, kad tokia informacija yra susijusi. Tokia informacija pateikiama pasinaudojant Komisijos sistemoje pateikta forma.

9 straipsnis

Kainos apibūdinimas

1.   Kiekvieną kartą pateidamos šiame skirsnyje reikalaujamą informaciją apie kainą valstybės narės nurodo pateiktų kainų šaltinį ir joms nustatyti taikytą metodiką. Tokia informacija apima informaciją apie valstybių narių nustatytas tipines rinkas ir susijusius svertinius koeficientus.

2.   Valstybės narės praneša Komisijai apie visus pagal 1 dalį pateiktos informacijos pakeitimus.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad Komisija turi teisę skelbti jų pateiktus duomenis pagal 4 straipsnį.

10 straipsnis

Kainų nurodymas oficialia valiuta

Jei I, II ir III prieduose nenurodyta kitaip, valstybės narės pateikia informaciją apie kainas savo oficialia valiuta be PVM.

11 straipsnis

Kas savaitę vykdoma kainų stebėsena

Jei I priede nenurodyta kitaip, ne vėliau kaip kiekvieno trečiadienio 12.00 (Briuselio laiku) valstybės narės pateikia Komisijai informaciją apie praėjusios savaitės kainas.

12 straipsnis

Nesavaitinė informacija apie kainas ir gamybos stebėsena

Valstybės narės per nustatytą laikotarpį pateikia Komisijai:

a)

šio reglamento II priede nurodytą nesavaitinę informaciją apie kainas ir

b)

šio reglamento III priede nurodytą informaciją apie gamybą ir rinkas.

2 SKIRSNIS

Informacija, kurios reikalaujama pagal tarptautinius susitarimus

13 straipsnis

Duomenys apie PPO vidaus paramą

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip kiekvienų metų spalio 31 d. praneša Komisijai praėjusių Sąjungos finansinių metų nacionalinio biudžeto išlaidų vidaus paramos priemonėms, skirtoms žemės ūkio produktų gamintojams, duomenis, įskaitant duomenis apie negautas pajamas. Į pateikiamą informaciją įtraukiami duomenys apie bendrai iš Sąjungos biudžeto finansuojamas priemones ir informacija apie nacionalinio ir Sąjungos finansavimo komponentus. Informacija apie priemones, kurios yra visapusiškai finansuojamos iš Sąjungos biudžeto, neteikiama.

2.   Pagal 1 dalį reikalaujami duomenys yra tie, kurie yra nurodyti PPO dokumente G/AG/2 dėl vidaus paramos; jie turi būti pateikti tame dokumente nurodytu formatu.

14 straipsnis

PPO konkurencijos eksporto duomenys

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 28 d. praneša Komisijai praėjusių kalendorinių metų duomenis apie jų taikytas eksporto konkurencijos priemones:

a)

finansavimo paramą eksportui (eksporto kreditus, eksporto kreditų garantijas ar draudimo programas);

b)

tarptautinę pagalbą maistu;

c)

valstybinių prekybos įmonių vykdomą žemės ūkio produktų eksportą.

2.   Pagal 1 dalį reikalaujami duomenys yra nurodyti 2015 m. gruodžio 19 d. PPO Ministrų sprendimo dėl eksporto konkurencijos priede ir pateikiamai tame priede nurodytu formatu.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15 straipsnis

Kelių reglamentų ir pereinamojo laikotarpio nuostatų pakeitimai

1.   Reglamento (EB) Nr. 315/2002 1 straipsnis išbraukiamas.

2.   Reglamento (EB) Nr. 952/2006 12, 13, 14, 14a, 15a, 20, 21 ir 22 straipsniai išbraukiami nuo 2017 m. spalio 1 d. Šios nuostatos ir toliau bus taikomos likusiai pateikti informacijai, susijusiai su cukraus kvotos sistema.

3.   Reglamento (EB) Nr. 589/2008 31 straipsnis išbraukiamas.

4.   Reglamento (EB) Nr. 826/2008 III priedo A punktas išbraukiamas.

5.   Reglamento (EB) Nr. 1249/2008 16 straipsnio 8 dalis, 17 straipsnis, 25 straipsnio 3 dalis, 27 straipsnio 1 ir 2 dalys, 34 straipsnio 2 dalis ir 36 straipsnis išbraukiami.

6.   Reglamento (EB) Nr. 436/2009 19 straipsnis išbraukiamas, išskyrus 1 dalies b punkto iii papunktį ir 2 dalį, kurie toliau bus taikomi iki 2017 m. liepos 31 d.

7.   Reglamento (ES) Nr. 1272/2009 56 straipsnio 3 ir 4 dalys išbraukiamos.

8.   Reglamento (ES) Nr. 479/2010 1a straipsnis, 2 ir 3 straipsniai išbraukiami.

9.   Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 98 straipsnis išbraukiamas.

10.   Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1333/2011 11 straipsnis išbraukiamas.

11.   Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 807/2013 4 straipsnio 2 ir 3 dalys ir 7 straipsnis išbraukiami.

16 straipsnis

Panaikinimas

Panaikinami šie reglamentai:

Reglamentas (EB) Nr. 546/2003,

Reglamentas (EB) Nr. 1709/2003,

Reglamentas (EB) Nr. 2336/2003,

Reglamentas (EB) Nr. 2095/2005,

Reglamentas (EB) Nr. 1557/2006,

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1288/2011.

17 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

II priedo 1 punktas ir III priedo 2 punktas taikomi nuo 2017 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. balandžio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 608.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(3)  2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 30, 2009 1 31, p. 16).

(4)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(5)  2009 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 792/2009, kuriuo nustatomos išsamios valstybių narių bendrojo rinkų organizavimo įgyvendinimo, tiesioginių išmokų tvarkos, žemės ūkio produktų gamybos ir pardavimo skatinimo, atokiausiems regionams ir mažosioms Egėjo jūros saloms taikomos tvarkos informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai taisyklės (OL L 228, 2009 9 1, p. 3).

(6)  2017 m. balandžio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1183, dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 papildymo, susijusio su informacijos ir dokumentų teikimu Komisijai (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 100).

(7)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (95/46/EB) dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(8)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(9)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

(10)  2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

(11)  2002 m. vasario 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 315/2002 dėl šviežių ir atšaldytų avienos skerdenų kainų Bendrijos tipinėse rinkose ištyrimo (OL L 50, 2002 2 21, p. 47.

(12)  2003 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 546/2003 dėl tam tikrų pranešimų, susijusių su Tarybos reglamentų (EEB) Nr. 2771/75, (EEB) Nr. 2777/75 ir (EEB) Nr. 2783/75 taikymu kiaušinių ir paukštienos sektoriuose (OL L 81, 2003 3 28, p. 12).

(13)  2003 m. rugsėjo 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1709/2003 dėl ryžių pasėlių ir atsargų deklaracijų (OL L 243, 2003 9 27, p. 92).

(14)  2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2336/2003, įvedantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 670/2003, nustatančio konkrečias žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinkos priemones, taikymo taisykles (OL L 346, 2003 12 31, p. 19).

(15)  2005 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2095/2005, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2075/92 taikymo taisykles dėl informacijos apie tabaką pateikimo (OL L 335, 2005 12 21, p. 6).

(16)  2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 952/2006 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 taikymo taisyklių, susijusių su cukraus vidaus rinkos valdymu ir kvotų sistema (OL L 178, 2006 7 1, p. 39).

(17)  2006 m. spalio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1557/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1952/2005 įgyvendinimo taisykles dėl sutarčių registravimo ir informacijos perdavimo apynių sektoriuje (OL L 288, 2006 10 19, p. 18).

(18)  2008 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 589/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos kiaušiniais standartų (OL L 163, 2008 6 24, p. 6).

(19)  2008 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 826/2008, kuriuo nustatomos bendrosios pagalbos už privatų tam tikrų žemės ūkio produktų saugojimą skyrimo taisyklės (OL L 223, 2008 8 21, p. 3).

(20)  2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1249/2008, kuriuo nustatomos išsamios Bendrijos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymo ir pranešimo apie tų skerdenų kainas taisyklės (OL L 337, 2008 12 16, p. 3).

(21)  2009 m. gegužės 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 436/2009, kuriuo nustatoma Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogynų registrui, privalomajam deklaravimui ir rinkai stebėti reikalingos informacijos kaupimui, vyno produktų lydraščiams ir vyno sektoriuje privalomiems pildyti žurnalams tvarka (OL L 128, 2009 5 27, p. 15).

(22)  2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1272/2009, kuriuo nustatomos bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją (OL L 349, 2009 12 29, p. 1).

(23)  2010 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 479/2010, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatų dėl valstybių narių Komisijai teikiamų informacinių pranešimų apie pieno ir pieno produktų sektorių įgyvendinimo taisyklės (OL L 135, 2010 6 2, p. 26).

(24)  2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL L 157, 2011 6 15, p. 1).

(25)  2011 m. gruodžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1288/2011 dėl pranešimo apie didmenines bananų kainas bendrai organizuojamose žemės ūkio rinkose (OL L 328, 2011 12 10, p. 42).

(26)  2011 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1333/2011, nustatantis bananų prekybos standartus, tų prekybos standartų laikymosi patikros taisykles ir pranešimų teikimo tvarką bananų sektoriuje (OL L 336, 2011 12 20, p. 23).

(27)  2013 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 807/2013, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės dėl tam tikrų galvijų kainų tipinėse Sąjungos rinkose stebėjimo (OL L 228, 2013 8 27, p. 5).

(28)  Daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundas (1986–1994 m.) – 1 priedas – 1A priedas – Susitarimas dėl žemės ūkio (WTO-GATT 1994) PPO „GATT 1994“ (OL L 336, 1994 12 23, p. 22).


I PRIEDAS

Reikalavimai dėl kas savaitę teikiamos informacijos apie kainą, kaip nurodyta 11 straipsnyje

1.   Grūdai

Teikiamos informacijos turinys: Sąjungos rinkai svarbių kiekvienos rūšies ir kokybės grūdų tipinės rinkos kainos už toną produkto.

Susijusios valstybės narės: visos valstybės narės.

Kita: kainos turi atspindėti, visų pirma, kiekvieno produkto kokybines savybes, tos kainos taikymo vietą ir pardavimo etapą.

2.   Ryžiai

Teikiamos informacijos turinys: kiekvienos Sąjungos rinkai svarbios rūšies ryžių tipinės rinkos kainos už toną produkto.

Susijusios valstybės narės: ryžius auginančios valstybės narės.

Kita: kainos turi atspindėti, visų pirma, kiekvieno produkto perdirbimo etapą, tos kainos taikymo vietą ir pardavimo etapą.

3.   Alyvuogių aliejus

Teikiamos informacijos turinys: Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo VIII dalyje išvardytų kategorijų alyvuogių aliejaus pagrindinėse tipinėse rinkose užregistruotos vidutinės kainos ir nacionalinės vidutinės kainos už 100 kg produkto.

Susijusios valstybės narės: valstybės narės, per metus (laikotarpiu nuo spalio 1 d. iki rugsėjo 30 d.) pagaminančios daugiau nei 20 000 tonų alyvuogių aliejaus.

Kita: teikiama informacija apie neišpilstyto alyvuogių aliejaus, iš spaudyklų tiekiamo gryno alyvuogių aliejaus ir iš gamyklų tiekiamo kitų kategorijų aliejaus kainas. Tipinėse rinkose turi būti parduodama ne mažiau kaip 70 % atitinkamo produkto nacionalinės produkcijos.

4.   Vaisiai ir daržovės

Teikiamos informacijos turinys: Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 XV priedo A dalyje išvardytų rūšių ir veislių vaisių ir daržovių, atitinkančių to reglamento I priedo A dalyje nustatytą bendrąjį prekybos standartą, arba I klasės produktų, kuriems taikomas specialusis prekybos standartas, vienintelė vidutinė svertinė kaina už 100 kg grynojo svorio.

Susijusios valstybės narės: Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 XV priede nurodytos valstybės narės, jei yra duomenų.

Kita: teikiama informacija apie išrūšiuoto, supakuoto ir prireikus sudėto ant padėklų produkto, kuris yra tiekiamas iš pakavimo punkto, kainas.

5.   Bananai

Teikiamos informacijos turinys: geltonųjų bananų, kurių KN kodas 0803 90 10, didmeninės kainos už 100 kg produkto.

Susijusios valstybės narės: visos valstybės narės, kurios per kalendorinius metus parduoda daugiau kaip 50 000 tonų geltonųjų bananų.

Kita: informacija apie kainas turi būti suskirstyta grupėmis pagal kilmės šalį.

6.   Mėsa

Teikiamos informacijos turinys: jautienos, kiaulienos, avių skerdenų, tam tikrų gyvų galvijų, veršelių ir paršelių kainos taikant jautienos, kiaulienos ir avių skerdenų klasifikacijas ir informacija apie rinkos kainas laikantis Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 nustatytų Sąjungos taisyklių.

Susijusios valstybės narės: visos valstybės narės.

Kita: jei atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos nuomone skerdenų ar gyvų gyvūnų skaičius yra per mažas, kad būtų verta apie juos informuoti, atitinkama valstybė narė gali nuspręsti konkrečiu laikotarpiu sustabdyti tokių skerdenų arba gyvų gyvūnų registravimą ir nurodyti Komisijai tokio sprendimo priežastį.

7.   Pienas ir pieno produktai

Teikiamos informacijos turinys: išrūgų miltelių, nugriebto pieno miltelių, nenugriebto pieno miltelių, sviesto ir plataus vartojimo sūrių kaina už 100 kg produkto.

Susijusios valstybės narės: valstybės narės, kurių nacionalinė produkcija sudaro 2 % arba daugiau Sąjungos produkcijos; arba plataus vartojimo sūrių atveju, kai konkrečios rūšies sūris sudaro 4 % arba daugiau visos nacionalinės sūrių produkcijos.

Kita: teikiama informacija apie produktų, kurie yra perkami iš gamintojų, kainas, neįtraukiant jokių kitų sąnaudų (transporto, pakrovimo, tvarkymo, sandėliavimo, padėklų, draudimo ir t. t.), remiantis trijų mėnesių pristatymo sutartimis.

8.   Kiaušiniai

Teikiamos informacijos turinys: narvuose laikomų vištų A klasės kiaušinių didmeninė kaina (L ir M kategorijų kiaušinių kainų vidurkis) už 100 kg produkto.

Susijusios valstybės narės: visos valstybės narės.

Kita: teikiama informacija apie pakavimo punktuose esančių produktų kainas. Kai narvuose laikomų vištų kiaušinių produkcija nustoja buvusi tipine, atitinkama valstybė narė teikia informaciją apie vištų dedeklių, laikomų ant kraiko, A klasės kiaušinių didmeninę kainą už 100 kg produkto.

9.   Paukštiena

Teikiamos informacijos turinys: A klasės sveikų viščiukų (vadinamųjų „65 % viščiukų“) vidutinė didmeninė kaina už 100 kg produkto.

Susijusios valstybės narės: visos valstybės narės.

Kita: teikiama informacija apie skerdyklose turimų produktų kainas arba tipinėse rinkose užregistruotas kainas. Jei viščiukų rinkoje būdinga pateikti viščiukus kitokiu būdu arba konkrečiais gabalais, atitinkamos valstybės narės gali teikti informaciją ne tik apie A klasės sveikų viščiukų (vadinamųjų „65 % viščiukų“) vidutinę didmeninę kainą, bet ir kitaip pateiktų A klasės viščiukų arba kitokių jų gabalų didmeninę kainą už 100 kg produkto, nurodant atitinkama kaina parduodamo produkto pateikimo arba gabalų tipą.


II PRIEDAS

Reikalavimai dėl rečiau kaip kas savaitę teikiamos informacijos apie kainą, kaip nurodyta 12 straipsnio a punkte

1.   Cukrus

Teikiamos informacijos turinys

a)

toliau nurodytų cukraus kainų svertiniai vidurkiai už produkto toną, taip pat bendri atitinkami kiekiai ir svertiniai nuokrypiai nuo standarto:

i)

praėjusio mėnesio pardavimo kaina;

ii)

einamojo mėnesio pardavimo kainos prognozė remiantis sutartimis arba kitais sandoriais;

b)

cukrinių runkelių vidutinė svertinė kaina ankstesniais prekybos metais nurodant kainą už runkelių toną, taip pat bendri atitinkam kiekiai.

Susijusios valstybės narės

a)

informaciją apie cukraus kainas teikia visos valstybės narės, kuriose iš cukrinių runkelių arba iš žaliavinio cukraus pagaminama daugiau kaip 10 000 tonų cukraus;

b)

informaciją apie cukrinių runkelių kainas teikia visos valstybės narės, kuriose auginami cukriniai runkeliai.

Informacijos teikimo laikotarpis

a)

informacija apie cukraus kainas teikiama iki kiekvieno mėnesio pabaigos;

b)

informacija apie cukrinių runkelių kainas teikiama iki kiekvienų metų birželio 30 d.

Kita

Kainos nustatomos pagal Komisijos paskelbtą metodiką ir turi būti:

a)

iš cukraus įmonių ir perdirbimo įmonių fabriko tiekiamo standartinės kokybės, apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 III priedo B skirsnio II punkte, nefasuoto baltojo cukraus kainos;

b)

standartinės kokybės, apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 III priedo B skirsnio I punkte, cukrinių runkelių kaina, kurią cukraus gamybos įmonės moka gamintojams. Runkeliai turi būti priskiriami tiems patiems prekybos metams, kaip ir iš jų išgautas cukrus.

2.   Linų pluoštas

Teikiamos informacijos turinys: praėjusį mėnesį pagrindinėse tipinėse rinkose užregistruotos iš fabriko tiekiamo ilgo linų pluošto vidutinės kainos už toną produkto.

Susijusios valstybės narės: visos valstybės narės, kuriose ilgas linų pluoštas yra pagamintas iš didesniame kaip 1 000 ha plote užaugintų pluoštinių linų.

Informacijos teikimo laikotarpis: iki kiekvieno mėnesio 25 dienos už praėjusį mėnesį.

3.   Vynas

Teikiamos informacijos turinys: informacija apie vynus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalies 1 punkte:

a)

praėjusio mėnesio vyno kainų už hektolitrą suvestinė, nurodant atitinkamus kiekius; arba

b)

iki 2017 m. liepos 31 d. nurodomi viešai prieinami informacijos šaltiniai, kurie laikomi patikimais registruojant kainas.

Susijusios valstybės narės: valstybės narės, kuriose vyno gamyba per paskutinius penkerius metus vidutiniškai 5 % viršijo visos Sąjungos vyno produkciją.

Informacijos teikimo laikotarpis: iki kiekvieno mėnesio 15 dienos už praėjusį mėnesį.

Kita: nurodomos iš gamintojo patalpų tiekiamo nepakuoto produkto kainos. Atitinkamos valstybės narės, teikdamos a ir b punktuose nurodytą informaciją, pasirenka stebėti aštuonias labiausiai tipines rinkas, iš kurių bent dvi turi būti vynų su saugoma kilmės vietos nuoroda arba su saugoma geografine nuoroda rinkos.

4.   Pienas ir pieno produktai

a)   Pienas

Teikiamos informacijos turinys: žalio pieno kaina ir kaina, kurią numatoma gauti už einamąjį mėnesį pristatytą pieną, už 100 kg produkto, nustatyta pagal tikrąjį riebalų ir baltymų kiekį.

Susijusios valstybės narės: visos valstybės narės.

Informacijos teikimo laikotarpis: iki kiekvieno mėnesio pabaigos už praėjusį mėnesį.

Kita: kaina – pirmųjų valstybės narės teritorijoje įsisteigusių pirkėjų mokama kaina.

b)   Pieno produktai

Teikiamos informacijos turinys: sūrio, išskyrus I priedo 7 punkte nurodytus plataus vartojimo sūrius, kaina už 100 kg produkto.

Susijusios valstybės narės: visos valstybės narės, kurių nacionalinėms rinkoms būdingi atitinkamų rūšių sūriai.

Informacijos teikimo laikotarpis: iki kiekvieno mėnesio 15 dienos už praėjusį mėnesį.

Kita: teikiama informacija apie sūrių, perkamų iš gamintojų, kainas, neįtraukiant jokių kitų sąnaudų (transporto, pakrovimo, tvarkymo, sandėliavimo, padėklų, draudimo ir t. t.), remiantis trijų mėnesių pristatymo sutartimis.


III PRIEDAS

Reikalavimai dėl informacijos apie produkciją ir rinką teikimo, kaip nurodyta 12 straipsnio b punkte

1.   Ryžiai

Teikiamos informacijos turinys: su visų rūšių ryžiais, nurodytais Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II priedo I dalies 2 ir 3 punktuose, susijusi informacija apie:

a)

apsodintą plotą, derliaus našumą, žaliavinių ryžių gamybą derliaus metais ir perdirbimo išeigą;

b)

kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. gamintojų ir ryžių perdirbėjų turimos ryžių atsargos (išreikštos perdirbtų ryžių ekvivalentu), atskirai nurodant Europos Sąjungoje pagamintus ryžius ir importuotus ryžius.

Informacijos teikimo laikotarpis: iki kiekvienų metų sausio 15 d. pateikiama praėjusių metų informacija.

Susijusios valstybės narės

a)

kai teikiama informacija apie žaliavinių ryžių produkciją, visos ryžius auginančios valstybės narės;

b)

kai teikiama informacija apie ryžių atsargas, visos ryžius auginančios valstybės narės ir ryžių perdirbimo įmones turinčios valstybės narės.

2.   Cukrus

A.   Runkelių plotai

Teikiamos informacijos turinys: cukrinių runkelių plotas einamaisiais prekybos metais ir būsimais prekybos metais numatomas plotas.

Informacijos teikimo laikotarpis: iki kiekvienų metų gegužės 31 d.

Susijusios valstybės narės: visos valstybės narės, kuriose informacijos teikimo metais cukriniais runkeliais apsodinta daugiau kaip 1 000 ha.

Kita: šie duomenys nurodomi hektarais, suskirstyti pagal plotus, kuriuose ketinama auginti cukrui gaminti skirtus runkelius, ir plotus, kuriuose ketinama auginti bioetanoliui gaminti skirtus runkelius.

B.   Cukraus ir bioetanolio gamyba

Teikiamos informacijos turinys: kiekvienoje įmonėje praėjusiais prekybos metais pagamintas cukraus ir bioetanolio kiekis ir einamaisiais prekybos metais kiekvienos įmonės numatomas pagaminti cukraus kiekis.

Informacijos teikimo laikotarpis: iki kiekvienų metų lapkričio 30 d. pateikiama informacija apie praėjusių prekybos metų produkciją, o iki kiekvienų metų kovo 31 d. (Prancūzijos Gvadelupos ir Martinikos departamentai – iki kiekvienų metų birželio 30 d.) informacija apie produkciją einamaisiais prekybos metais.

Susijusios valstybės narės: visos valstybės narės, kuriose pagaminama daugiau kaip 10 000 tonų cukraus.

Kita

a)

cukraus produkcija – visas baltojo cukraus tonomis išreikštas šių produktų kiekis:

i)

baltojo cukraus kiekis, nekreipiant dėmesio į kokybės skirtumus;

ii)

žaliavinio cukraus kiekis, remiantis derliumi, nustatytu pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 III priedo B skirsnio III punktą;

iii)

invertuotojo cukraus kiekis, išreikštas masine dalimi;

iv)

sacharozės ar invertuotojo cukraus sirupų, kuriuose iš cukrinių runkelių pagaminta grynoji dalis sudaro mažiausiai 70 % produkto, kiekis, atsižvelgiant į išgaunamą cukraus kiekį arba faktinę išeigą;

v)

sacharozės ar invertuotojo cukraus sirupų, kuriuose iš cukranendrių pagaminta grynoji dalis sudaro mažiausiai 75 % produkto, kiekis, atsižvelgiant į cukraus kiekį;

b)

į cukraus produkcijos duomenis neturi būti įtraukiamas baltasis cukrus, gautas iš bet kurio a punkte nurodyto produkto, arba pagamintas pagal laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą;

c)

iš konkrečiais prekybos metais pasėtų runkelių pagamintas cukrus priskiriamas kitiems prekybos metams. Tačiau valstybės narės gali nuspręsti iš konkrečių prekybos metų rudenį pasėtų runkelių pagamintą cukrų priskirti tiems patiems prekybos metams – apie savo sprendimą jos turi pranešti Komisijai ne vėliau kaip 2017 m. spalio 1 d.;

d)

duomenys apie cukrų suskirstomi pagal mėnesius, einamųjų prekybos metų duomenys iki vasario mėn. turi atitikti laikinuosius duomenis, o likusių prekybos metų – numatomus duomenis;

e)

į bioetanolio produkcijos duomenis turi būti įtraukiami tik bioetanolio, gauto iš bet kurio a punkte nurodyto produkto, duomenys hektolitrais.

C.   Izogliukozės produkcija

Teikiamos informacijos turinys

a)

kiekvieno gamintojo per ankstesnius prekybos metus išvežtos nuosavos izogliukozės produkcijos kiekis;

b)

kiekvieno gamintojo per praėjusį mėnesį išvežtos nuosavos izogliukozės produkcijos kiekis.

Informacijos teikimo laikotarpis: praėjusių prekybos metų duomenys siunčiami iki kiekvienų metų lapkričio 30 d., o kiekvieno praėjusio mėnesio – iki kiekvieno mėnesio 25 dienos.

Susijusios valstybės narės: visos izogliukozę gaminančios valstybės narės.

Kita: izogliukozės produkcija – bendras produkto, gauto iš gliukozės arba jos polimerų, kiekis, kurio ne mažiau kaip 41 % sausosios medžiagos masės sudaro fruktozė, išreikštas sausosios medžiagos tonomis, neatsižvelgiant į faktinį 41 % ribą viršijantį fruktozės kiekį. Metinės produkcijos duomenys pateikiami pagal mėnesius.

D.   Cukraus ir izogliukozės atsargos

Teikiamos informacijos turinys

a)

kiekvieno mėnesio pabaigoje cukraus gamybos įmonių ir rafinavimo įmonių sandėliuose turimi cukraus produkcijos kiekiai;

b)

praėjusių prekybos metų pabaigoje izogliukozės gamintojų sandėliuose turimi izogliukozės produkcijos kiekiai.

Informacijos teikimo laikotarpis: informacija apie cukrų atitinkamą praėjusį mėnesį pateikiama iki kiekvieno mėnesio pabaigos, o apie gliukozę – iki lapkričio 30 d.

Susijusios valstybės narės

a)

informaciją apie cukrų teikia visos valstybės narės, kuriose įsisteigusios cukraus gamybos įmonės arba rafinavimo įmonės, pagaminančios daugiau kaip 10 000 tonų cukraus;

b)

informaciją apie izogliukozę teikia visos valstybės narės, kuriose gaminama izogliukozė.

Kita: teikiami duomenys apie Sąjungos teritorijoje laisvoje apyvartoje laikomus produktus ir apie cukraus ir izogliukozės gamybą, apibūdintą B ir C punktuose.

Cukraus atveju:

duomenys turi būti susiję su cukraus gamybos įmonės arba rafinavimo įmonės turimais arba garantuojamais kiekiais,

teikiant duomenis nurodoma, koks kiekis iš liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesių pabaigoje sandėliuose laikomo produkcijos kiekio bus pateiktas kitais prekybos metais,

jei cukrus laikomas ne informaciją teikiančios valstybės narės sandėliuose, informaciją teikianti valstybė narė iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo pateikta informacija Komisijai, pabaigos turi pranešti susijusiai valstybei narei apie jos teritorijoje sadėliuojamus kiekius ir sandėliavimo vietas.

Teikiant informaciją apie izogliukozę, nurodomi gamintojo turimi kiekiai.

3.   Pluoštiniai augalai

Teikiamos informacijos turinys

a)

einamaisiais prekybos metais pluoštiniais linais apsėtas plotas ir būsimais prekybos metais numatomas apsėti plotas hektarais;

b)

ilgo linų pluošto produkcija praėjusiais prekybos metais ir numatoma produkcija einamaisiais prekybos metais tonomis;

c)

praėjusiais derliaus metais medvilne apsodintas plotas ir einamaisiais derliaus metais numatomas apsodinti plotas hektarais;

d)

nevalytos medvilnės produkcija praėjusiais derliaus metais ir numatoma produkcija einamaisiais pasėlio derliaus metais tonomis;

e)

už praėjusius pasėlio derliaus metus medvilnės augintojams mokama vidutinė kaina už nevalytos medvilnės toną.

Informacijos teikimo laikotarpis

a)

informacija apie pluoštiniais linais apsėtą plotą teikiama iki kiekvienų metų liepos 31 d.;

b)

informacija apie ilgo linų pluošto produkciją teikiama iki kiekvienų metų spalio 31 d.;

c), d) ir e)

informacija apie medvilnę teikiama iki kiekvienų metų spalio 15 d.

Susijusios valstybės narės

 

informaciją apie a ir b punktuose nurodytus linus teikia visos valstybės narės, kuriose ilgas linų pluoštas yra pagamintas iš didesniame kaip 1 000 ha plote užaugintų pluoštinių linų;

 

informaciją apie c, d ir e punktuose nurodytą medvilnę teikia visos valstybės narės, kuriose medvilne apsodinta bent 1 000 ha.

4.   Apyniai

Teikiamos informacijos turinys: teikiant toliau nurodytą informaciją apie produkciją, nurodomi bendri duomenys, o b–d punktuose prašomos informacijos duomenys suskirstomi pagal karčiųjų ir kvapiųjų apynių veisles:

a)

apynius auginančių ūkininkų skaičius;

b)

apyniais apsodintas plotas hektarais;

c)

apynių kiekis tonomis ir vidutinė supirkimo iš ūkio kaina už kg, kai apyniai parduodami pagal išankstinę sutartį ir nesudarius tokios sutarties;

d)

alfa rūgšties produkcijos kiekis tonomis ir vidutinis alfa rūgšties kiekis (procentais).

Informacijos teikimo laikotarpis: iki metų, einančių po apynių derliaus nuėmimo, balandžio 30 d.

Susijusios valstybės narės: valstybės narės, kuriose praėjusiais metais apyniais apsodintas plotas viršijo 200 ha.

5.   Alyvuogių aliejus

Teikiamos informacijos turinys

a)

duomenys apie galutinę produkciją, bendrą vidaus suvartojimą (įskaitant perdirbimo pramonę) ir atsargų kiekį praėjusio metinio laikotarpio – nuo spalio 1 d. iki rugsėjo 30 d. – pabaigoje;

b)

planuojama mėnesio produkcija ir bendra produkcija, vidaus suvartojimas (įskaitant perdirbimo pramonę) ir atsargų kiekis einamojo metinio laikotarpio – nuo spalio 1 d. iki rugsėjo 30 d. – pabaigoje.

Informacijos teikimo laikotarpis

a)

už praėjusį metinį laikotarpį – iki kiekvienų metų spalio 31 d.

b)

už dabartinį metinį laikotarpį – iki spalio 31 d., o už lapkričio–spalio mėn. laikotarpį – iki kiekvieno mėnesio 15 dienos.

Susijusios valstybės narės: alyvuogių aliejų gaminančios valstybės narės.

6.   Bananai

Teikiamos informacijos turinys

a)

auginimo regiono vietos rinkose parduodamų žalių bananų vidutinė pardavimo kaina už 100 kg produkto ir susiję kiekiai;

b)

už auginimo regiono ribų parduodamų žalių bananų vidutinė pardavimo kaina už 100 kg produkto ir susiję kiekiai;

Informacijos teikimo laikotarpis

iki kiekvienų metų birželio 15 d. teikiama informacija apie praėjusį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d.,

iki kiekvienų metų spalio 15 d. teikiama informacija apie praėjusį laikotarpį nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d.,

iki kiekvienų metų vasario 15 d. teikiama informacija apie praėjusį laikotarpį nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

Susijusios valstybės narės: valstybės narės, kurių auginimo regionas yra:

a)

Kanarų salos;

b)

Gvadelupa;

c)

Martinika;

d)

Madeira ir Azorų salos;

e)

Kreta ir Lakonija;

f)

Kipras.

Kita: Sąjungoje, ne bananų auginimo regione parduodamų žalių bananų kaina yra jų kaina pirmame iškrovimo uoste (prekių neiškrovus).

7.   Tabakas

Teikiamos informacijos turinys: apie kiekvieną žaliavinio tabako rūšies grupę:

i)

ūkininkų skaičius;

ii)

plotas hektarais;

iii)

pristatytas kiekis tonomis;

iv)

vidutinė ūkininkams mokama kaina, neįtraukiant mokesčių ir kitų rinkliavų, už kg produkto.

Informacijos teikimo laikotarpis: iki metų po derliaus nuėmimo liepos 31 d.

Susijusios valstybės narės: valstybės narės, kuriose praėjęs derlius nuimtas iš tabaku apsodinto didesnio kaip 3 000 hektarų ploto.

Kita: žaliavinio tabako rūšys skirstomos į šias grupes:

I grupė

:

vytintas dūmuose – tabakas, džiovintas krosnyse kontroliuojant oro cirkuliaciją, temperatūrą ir drėgmę, ypač rūšies Virginia tabakas;

II grupė

:

šviesusis vytintas ore – ore po danga džiovintas tabakas, nepaliktas fermentuotis, ypač rūšių Burley ir Maryland tabakas;

III grupė

:

tamsusis vytintas ore – ore po danga džiovintas tabakas, paliktas prieš parduodant natūraliai fermentuotis, ypač rūšių Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta ir Pulawski tabakas;

IV grupė

:

vytintas virš liepsnos – liepsna džiovintas tabakas, ypač rūšių Kentucky ir Salento tabakas;

V grupė

:

vytintas saulėje – saulėje džiovintas tabakas, dar vadinamas Oriental varieties tabaku, visų pirma rūšių Basmas, Katerini ir Kaba-Koulak tabakas.

8.   Vyno sektoriaus produktai

Teikiamos informacijos turinys

a)

numatoma vyno produktų (įskaitant vyno ir vynuogių misos) gamyba valstybės narės teritorijoje einamaisiais vyno metais;

b)

galutinėse Reglamento (EB) Nr. 436/2009 9 straipsnyje nurodytose gamybos deklaracijose nurodyta gamyba, taip pat į tokias deklaracijas neįtraukta numatyta gamyba;

c)

Reglamento (EB) Nr. 436/2009 11 straipsnyje nurodytų atsargų deklaracijų apie praėjusių vyno metų liepos 31 d. turėtas atsargas santrauka;

d)

praėjusių vyno metų galutinis balansas, įskaitant visą informaciją apie turimus kiekius (atsargos ataskaitinio laikotarpio pradžioje, gamyba, importas), vartojimą (žmonių ir pramonės poreikiams suvartotas, perdirbtas ir eksportuotas vynas ir nuostoliai), taip pat apie galutines atsargas.

Informacijos teikimo laikotarpis

a)

gamybos prognozės pateikiamos iki kiekvienų metų rugsėjo 30 d.;

b)

galutinės gamybos deklaracijos pateikiamos iki kiekvienų metų kovo 15 d.;

c)

atsargų deklaracijų santrauka pateikiama iki kiekvienų metų spalio 31 d.;

d)

galutinis balansas pateikiamas iki kiekvienų metų sausio 15 d.

Susijusios valstybės narės: valstybės narės, kurios veda atnaujintą vynuogynų registrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 145 straipsnio 1 dalį.

9.   Pienas ir pieno produktai

Teikiamos informacijos turinys: visas karvės žalio pieno kiekis kilogramais pagal tikrąjį riebalų kiekį.

Informacijos teikimo laikotarpis: iki kiekvieno mėnesio 25 d.

Susijusios valstybės narės: visos valstybės narės.

Kita: nurodomi praėjusį mėnesį pirmiesiems valstybės narės teritorijoje įsisteigusiems tiekėjams pristatyti pieno kiekiai. Valstybės narės užtikrina, kad visi pirmieji valstybės narės teritorijoje įsisteigę pirkėjai, siekdami įvykdyti šį reikalavimą, kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms laiku ir tiksliai deklaruotų jiems kas mėnesį pristatyto karvės žalio pieno kiekį.

10.   Kiaušiniai

Teikiamos informacijos turinys: kiaušinių gamybos vietų skaičius, suskirstant duomenis pagal Reglamento (EB) Nr. 589/2008 II priede nurodytus ūkininkavimo metodus, įskaitant didžiausius įmonės pajėgumus pagal vienu metu turimų vištų dedeklių skaičių.

Informacijos teikimo laikotarpis: iki kiekvienų metų balandžio 1 d.

Susijusios valstybės narės: visos valstybės narės.

11.   Etilo alkoholis

Teikiamos informacijos turinys: duomenys apie žemės ūkio kilmės alkoholį, išreikštą grynojo alkoholio hektolitrais:

a)

fermentacijos ir distiliavimo būdu pagaminta produkcija, suskirstyta pagal žemės ūkio kilmės žaliavas, iš kurių buvo gaminamas alkoholis;

b)

iš alkoholio gamintojų ar importuotojų perdirbti arba pakuoti paimti alkoholio kiekiai, suskirstyti į kategorijas pagal naudojimą (maistui ir gėrimams, kurui, pramonės ir (arba) kitoms reikmėms).

Informacijos teikimo laikotarpis: iki kiekvienų metų kovo 1 d. pateikiami praėjusių kalendorinių metų duomenys.

Susijusios valstybės narės: visos valstybės narės.


Top