Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1182

2017 m. balandžio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1182, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl Sąjungos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių ir dėl pranešimų apie tam tikrų kategorijų skerdenų ir gyvų gyvulių rinkos kainas

C/2017/2411

OJ L 171, 4.7.2017, p. 74–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1182/oj

4.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/74


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/1182

2017 m. balandžio 20 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl Sąjungos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių ir dėl pranešimų apie tam tikrų kategorijų skerdenų ir gyvų gyvulių rinkos kainas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 19 straipsnio 6 dalies a–d punktus, 223 straipsnio 1 dalį ir 223 straipsnio 2 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 panaikintas ir pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 (2). Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II dalies I antraštinės dalies I skyriaus 1 skirsnyje išdėstytos valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taisyklės, įskaitant galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo ir pranešimų apie tų skerdenų kainas taisykles, o Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šios srities deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Tokiais aktais reikėtų priimti tam tikras taisykles, kad naujojoje teisinėje sistemoje būtų užtikrintas sklandus Sąjungos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymas ir būtų galima palyginti skerdenų ir gyvų gyvulių rinkos kainas. Naujosiomis taisyklėmis turėtų būti pakeistos Komisijos reglamentų (EB) Nr. 315/2002 (3), (EB) Nr. 1249/2008 (4) ir (ES) Nr. 807/2013 (5) įgyvendinimo taisyklės;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 10 straipsnyje nustatyta, kad to reglamento IV priedo A punkte nustatytos Sąjungos skerdenų klasifikavimo skalės taikomos aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų skerdenoms. Siekiant užtikrinti vienodą taikymą, tikslinga leisti valstybėms narėms nustatyti, kad tam tikro amžiaus sulaukusių galvijų skerdenoms Sąjungos skalę taikyti privaloma; galvijų amžius būtų nustatomas remiantis identifikavimo ir registravimo sistema, numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1760/2000 (6). Šią identifikavimo ir registravimo sistemą taip pat reikėtų taikyti skirstant skerdenas į kategorijas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo A dalies II punkte;

(3)

siekiant sumažinti administracinę naštą, valstybės narės turėtų turėti galimybę bendro įpareigojimo klasifikuoti skerdenas netaikyti mažoms įmonėms. Remdamosi patirtimi, įgyta taikant Sąjungos klasifikavimo skales, tokią nukrypti leidžiančią nuostatą tikslinga taikyti skerdykloms, kuriose metinis vidutinis per savaitę paskerdžiamų galvijų skaičius yra mažiau kaip 150 aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų arba mažiau nei 500 kiaulių. Tačiau siekdamos visų pirma užtikrinti pranešamų kainų reprezentatyvumą, valstybė narės gali nustatyti mažesnes ribas atsižvelgdamos į savo šalies sąlygas;

(4)

kadangi tam tikros skerdyklos aštuonių mėnesių arba vyresnius galvijus ir kiaules peni pačios, tokių gyvulių skerdenų rinkos kainos registruoti neįmanoma. Taigi tokiais atvejais privalomų Sąjungos klasifikavimo skalių taikyti nebūtina. Vadinasi, tikslinga leisti valstybėms narėms, kuriose taikoma ši praktika, nukrypti nuo privalomo skerdenų klasifikavimo taisyklių ir jų netaikyti tokioms skerdenoms. Tokią nukrypti leidžiančią nuostatą taip pat turėtų būti leidžiama taikyti ypatingo anatominio sudėjimo vietinių veislių kiaulių skerdenų klasifikavimui arba ypatingiems prekybos būdams, jei dėl to vienalytis standartizuotas skerdenų klasifikavimas yra neįmanomas;

(5)

atsižvelgiant į įmonių specifiką ir avių skerdimo sezoniškumą, tikslinga sudaryti sąlygas valstybėms narėms, taikančioms Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 10 straipsnyje nustatytą avių skerdenų klasifikavimą, remiantis objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais šio klasifikavimo reikalavimo netaikyti kai kurioms skerdykloms;

(6)

siekiant užtikrinti vienodą aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų skerdenų ir avių skerdenų klasifikavimą Sąjungoje, būtina tiksliau apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo A dalies III punkte ir C dalies III punkte nurodytas raumeningumo ir riebumo klases, skerdenos svorį ir mėsos spalvą. Tačiau klasifikuojant ėriukų skerdenas, sveriančias mažiau negu 13 kg, gali būti taikomi kiti kriterijai;

(7)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo A dalies III punkte nurodyta dvigubą raumenų tipą turinčių galvijų skerdenų raumeningumo klasė S. Atsižvelgiant į tai, kad šios išskirtinės raumeningumo klasės skerdenomis prekiaujama tik kai kuriose valstybėse narėse, tikslinga numatyti, kad valstybės narės turėtų galimybę nenaudoti raumeningumo klasės S;

(8)

kadangi kiaulių skerdenų raumeningumas nuolat didėja, dauguma kiaulių skerdenų priskiriamos tik prie dviejų klasių. Todėl, siekiant užtikrinti kiaulių skerdenų diferencijavimą, būtina leisti valstybėms narėms Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo B dalies II punkte nustatytas kiaulių skerdenų klasifikavimo klases skirstyti į poklasius;

(9)

atsižvelgiant į rinkos reikalavimus, susijusius su prekybinės kiaulių skerdenų vertės nustatymu, reikėtų leisti taikyti ne tik svorio ir apskaičiuoto raumeningumo, bet ir kitus vertinimo kriterijus;

(10)

kad būtų galima palyginti rinkos kainas, Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo A dalies IV punkte nustatytas tipinis skerdenų pateikimo būdas. Atsižvelgiant į tam tikrus rinkos reikalavimus, susijusius su skerdenų pateikimu, būtina numatyti, kad valstybės narės gali naudoti kitokį nei Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo A dalies IV punkte nustatytą skerdenų pateikimo būdą, o rinkos kainoms nustatyti taikytų korekcinius koeficientus;

(11)

atsižvelgiant į kai kuriose valstybėse narėse taikomą tradicinę praktiką pašalinti poodinius riebalus, tikslinga leisti toms valstybėms narėms toliau taikyti tokią praktiką, jei įvykdyti tam tikri reikalavimai;

(12)

siekiant užtikrinti tikslų Sąjungos klasifikavimo skalių taikymą ir didinti rinkos skaidrumą, reikėtų patikslinti aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų skerdenų, kiaulių skerdenų ir avių skerdenų klasifikavimo, svėrimo ir ženklinimo sąlygas ir praktinius metodus;

(13)

tikslinga numatyti tam tikras nukrypti leidžiančias nuostatas, visų pirma susijusias su terminu, per kurį turi būti pasvertos ir suklasifikuotos skerdenos, taikytinas tai atvejais, jei dėl techninių kliūčių nebūtų galima taikyti automatizuoto klasifikavimo metodo;

(14)

skerdenos turėtų būti ženklinamos klasifikavimo metu. Valstybės narės gali nuspręsti neženklinti skerdenų, jei remiantis oficialia apskaita skerdenas galima susieti su klasifikavimo rezultatais, visų pirma tada, kai suklasifikuotos skerdenos iškart supjaustomos ir todėl jas ženklinti yra netikslinga;

(15)

siekiant užtikrinti aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų skerdenų, kiaulių skerdenų ir avių skerdenų klasifikavimo tikslumą ir patikimumą, jas klasifikuoti turėtų kvalifikuoti vertintojai, turintys reikiamą licenciją arba patvirtinimą, arba jos turėtų būti klasifikuojamos taikant leidžiamą klasifikavimo metodą;

(16)

leidžiant taikyti klasifikavimo metodus, pagal kuriuos tiesiogiai vertinamas aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų skerdenų ir avių skerdenų raumeningumas ir riebumas, taip pat kiaulių skerdenų raumeningumas, gali būti nustatyti patikimais statistiniais metodais paremti klasifikavimo metodai. Leidimas taikyti klasifikavimo metodus turėtų būti suteikiamas, jei laikomasi tam tikrų sąlygų ir reikalavimų;

(17)

turėtų būti numatyta galimybė keisti aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų skerdenų ir avių skerdenų automatizuoto klasifikavimo metodų technines specifikacijas jau gavus licenciją, kad būtų užtikrintas tų specifikacijų tikslumas;

(18)

kiaulės skerdenos vertė nustatoma visų pirma pagal raumenų svorio santykį su skerdenos svoriu (raumeningumą). Raumeningumas vertinamas klasifikavimo metodu, pagal kurį klasifikuojama automatizuotu, pusiau automatiniu arba rankiniu būdu ir taikoma vertinimo formulė. Vertinimo formulė turėtų sudaroma tam tikras anatomines skerdenos dalis matuojant leidžiamais ir patikimais statistiniais metodais. Siekiant užtikrinti, kad patikimi statistiniai metodai būtų taikomi objektyviai, būtina informuoti valstybių narių ekspertus protokolais apie leidimo bandymą ir su jais konsultuotis dėl bandymo rezultatų. Nors kiaulių skerdenų raumeningumui įvertinti gali būti taikomi įvairūs metodai, būtina užtikrinti, kad apskaičiuotas raumeningumas dėl pasirinkto metodo nepasikeistų;

(19)

kad skerdenų ir gyvų gyvulių rinkos kainas būtų galima palyginti ir stebėti, būtina tiksliai nustatyti, kuriuo prekybos etapu šios kainos turėtų būti registruojamos. Būtina nustatyti, kokias gyvulių kainas reikia pranešti;

(20)

apie įvairių rūšių gyvulių rinkos kainas Komisijai turėtų būti pranešama vadovaujantis Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1184 (7) ir jomis remiantis turėtų būti nustatomos vidutinės svertinės kainos Sąjungos mastu;

(21)

jei valstybė narė šio reglamento taikymo tikslais yra nustačiusi regionus, apskaičiuojant nacionalinę kainą turėtų būti atsižvelgiama į nustatytas regionines kainas. Jei gyvulių tiekėjams, įmonėms arba asmenims, privalantiems pranešti kainas, mokamos papildomos išmokos, jie turėtų informuoti kompetentingą instituciją apie papildomas išmokas, kad vidutinė nacionalinė kaina būtų pakoreguota;

(22)

siekiant užtikrinti rinkos stebėseną ir palyginti kainų pokyčius su tam tikromis referencinėmis kainomis, nustatytomis Reglamente (ES) Nr. 1308/2013, reikia apskaičiuoti vidutines tam tikrų skerdenų ir gyvų gyvulių kainas Sąjungoje, remiantis valstybių narių kasmet teikiama tam tikra informacija;

(23)

siekiant stebėti, kaip pranešamos aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų skerdenų ir kiaulių skerdenų kainos, ir apskaičiuoti kiekvienos kategorijos svertinius koeficientus, valstybės narės turėtų būti įpareigotos periodiškai teikti Komisijai tam tikrą informaciją vadovaujantis Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1185 (8), išskyrus tuos pranešimus, kurių reikia tikrinimams vietoje organizuoti arba kuriais remiantis rengiama išsami mėsos rinkos apžvalga;

(24)

siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, turėtų būti panaikinti reglamentai (EB) Nr. 315/2002, (EB) Nr. 1249/2008 ir (ES) Nr. 807/2013;

(25)

siekiant valstybėms narėms sudaryti sąlygas prisitaikyti prie naujos teisinės sistemos, šis reglamentas turėtų būti pradėtas taikyti praėjus 12 mėnesių nuo jo įsigaliojimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

SĄJUNGOS SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO SKALĖS

1 straipsnis

Galvijų amžiaus ir kategorijų nustatymas

Galvijų amžius, pagal kurį nustatomos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo A dalies II punkte nurodytos kategorijos, patikrinamas remiantis informacija, pateikiama galvijų identifikavimo ir registravimo sistemoje, kuri kiekvienoje valstybėje narėje įdiegta pagal Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 I antraštinę dalį.

2 straipsnis

Nuostata, leidžianti nukrypti nuo privalomo skerdenų klasifikavimo

1.   Valstybės narės gali nuspręsti, kad Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo A dalies V punkte ir B dalies II punkte nustatyti galvijų ir kiaulių skerdenų klasifikavimo reikalavimai neprivalomi skerdykloms, kuriose:

a)

vidutinis metinis per savaitę paskerdžiamų aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų skaičius yra mažiau kaip 150;

b)

vidutinis metinis per savaitę paskerdžiamų kiaulių skaičius yra mažiau kaip 500.

Valstybės narės gali nustatyti mažesnę ribą, visų pirma siekdamos užtikrinti kainų, kurios pranešamos, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1184 8 straipsnio 2 dalyje, reprezentatyvumą.

2.   Valstybės narės gali nuspręsti, kad galvijų ir kiaulių skerdenų klasifikavimo reikalavimų neprivaloma taikyti:

a)

skerdyklos nuosavų galvijų ir kiaulių skerdenoms, jeigu nesudaromas komercinis šių gyvulių įsigijimo sandoris;

b)

aiškiai apibrėžtų vietinių veislių kiaulių skerdenoms arba taikant ypatingus prekybos būdus, jei dėl ypatingo anatominio sudėjimo vienalytis standartizuotas skerdenų klasifikavimas yra neįmanomas.

3.   Valstybės narės, taikančios avių skerdenų klasifikavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 10 straipsnio antrą pastraipą, remdamosi objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais gali nuspręsti, kad avių skerdenų klasifikavimo reikalavimų neprivalo taikyti tam tikros skerdyklos.

4.   Valstybės narės, nusprendusios taikyti kurią nors iš 1, 2 arba 3 dalyje nustatytų nukrypti leidžiančių nuostatų, praneša apie tai Komisijai.

3 straipsnis

Papildomos nuostatos dėl galvijų ir avių skerdenų raumeningumo ir riebumo klasių ir skerdenų svorio

1.   Šio reglamento I ir II prieduose nustatytos papildomos nuostatos, kuriomis tiksliau apibrėžiamos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo A dalies III punkte ir C dalies III punkte nurodytos aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų skerdenų ir avių skerdenų raumeningumo ir riebumo klasės.

2.   Šio reglamento III priede nustatytos papildomos nuostatos dėl mažiau negu 13 kg sveriančių ėriukų skerdenų klasifikavimo.

4 straipsnis

Raumeningumo klasė S

Valstybės narės, atsižvelgdamos į savo galvijų ypatumus, gali nuspręsti netaikyti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo A dalies III punkte nurodytos galvijų skerdenų raumeningumo klasės S.

5 straipsnis

Kiaulių skerdenų klasifikavimas

Valstybės narės Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo B dalies II punkte nustatytas kiaulių skerdenų klasifikavimo klases gali skirstyti į poklasius.

Valstybės narės gali leisti, be svorio ir apskaičiuoto raumeningumo kriterijų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo B dalies II punkte, taikyti daugiau vertinimo kriterijų prekybinei kiaulių skerdenų vertei nustatyti.

6 straipsnis

Papildomi skerdenų pateikimo reikalavimai palyginamoms rinkos kainoms nustatyti

1.   Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo A dalies IV punkto, B dalies III punkto ir C dalies IV punkto taikymui, prieš sveriant, klasifikuojant ir ženklinant skerdenas negalima pašalinti riebalų, raumenų arba kito audinio, išskyrus atvejus, kai taikomi veterinariniai reikalavimai.

2.   Jaunesnių nei aštuonių mėnesių galvijų skerdenos pateikiamos pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo A dalies IV punktą be:

a)

plonosios diafragmos;

b)

storosios diafragmos.

3.   Aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų skerdenos pateikiamos be:

a)

inkstų;

b)

inkstų riebalų;

c)

dubens ląstos riebalų;

d)

plonosios diafragmos;

e)

storosios diafragmos;

f)

uodegos;

g)

stuburo smegenų;

h)

pilvo riebalų;

i)

riebalų ant išorinio kumpio vidinės pusės;

j)

Jungo venos ir šalia esančių riebalų.

4.   Taikant Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo A dalies V punkto antrą pastraipą ir nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, valstybės narės gali leisti nuo skerdenos prieš ją sveriant, klasifikuojant ir ženklinant pašalinti poodinius riebalus, jeigu tai leidžia objektyviau įvertinti raumeningumą ir neturi įtakos riebumui. Valstybės narės užtikrina, kad tokia praktika būtų reglamentuojama nacionalinės teisės aktais ir ją taikant būtų pašalinama tik dalis poodinių riebalų:

a)

nuo kulšies, kryžkaulio ir vidurinių šonkaulių;

b)

nuo smailiojo pakrūtinio, išorinės pusės aplink išeinamąją angą ir lytinius organus;

c)

nuo išorinio kumpio.

7 straipsnis

Klasifikavimas ir svėrimas

1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo A dalies II ir III punktuose, B dalies II punkte, C dalies II ir III punktuose nurodytas klasifikavimas atliekamas skerdykloje, nustatant šiltos skerdenos svorį.

2.   Komisija gali leisti klasifikuoti skerdenas prieš svėrimą vadovaujantis šio reglamento 11 straipsniu, jeigu to reikia dėl valstybės narės teritorijoje taikomų tam tikrų klasifikavimo metodų.

3.   Skerdenos pasveriamos kuo greičiau po paskerdimo, praėjus ne daugiau kaip:

a)

galvijų ir avių – 60 minučių po paskerdimo;

b)

kiaulių – 45 minutėms po paskerdimo.

4.   Jei tam tikroje skerdykloje paprastai negalima užtikrinti, kad kiaulių skerdenos būtų pasvertos nuo paskerdimo praėjus ne daugiau kaip 45 minutėms, atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti iš 14 straipsnio 3 dalyje nurodytų 2 %:

a)

atimti po 0,1 procentinio punkto už kiekvieną praėjusį papildomą valandos ketvirtį ar jo dalį, kai laikotarpis nuo paskerdimo iki svėrimo viršija 45 minutes;

b)

prie jų pridėti atitinkamos valstybės narės nustatytą tam tikrą skaičių procentinių punktų, kai laikotarpis nuo paskerdimo iki svėrimo yra trumpesnis nei 45 minutės. Tokiu atveju sumažinimas turi būti pagrįstas moksliniais duomenimis.

5.   Jei galvijų ar avių skerdenų neįmanoma suklasifikuoti 10 straipsnyje nurodytais automatizuoto klasifikavimo metodais, šios skerdenos turi būti suklasifikuotos skerdimo dieną arba, jei reikiamas laikotarpis nuo skerdimo iki svėrimo baigiasi kitą dieną po skerdimo, kuo greičiau tą dieną.

8 straipsnis

Skerdenų ženklinimas

1.   Skerdenos ženklinamos klasifikavimo metu.

2.   Jos ženklinamos spaudu ar etikete, kuriuose nurodoma bent:

a)

galvijų ir avių skerdenų – kategorija, raumeningumo klasė ir riebumo klasė, nurodytos atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo A dalies II bei III punktuose ir C dalies II bei III punktuose;

b)

kiaulių skerdenų – skerdenos klasė arba apskaičiuotas raumeningumas, nustatyti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo B dalies II punkte.

3.   Ženklinama paviršiuje bent ant:

a)

kiekvieno galvijų skerdenos ketvirčio;

b)

kiekvienos avių skerdenos arba skerdenos pusės;

c)

kiekvienos kiaulių skerdenos pusės.

Spaudai dedami išoriniame skerdenos paviršiuje. Etiketės gali būti tvirtinamos prie išorinio arba vidinio skerdenos paviršiaus.

4.   Spaudas turi būti aiškiai įskaitomas ir dedamas naudojant nenutrinamą, netoksišką ir karščiui atsparų rašalą.

5.   Etiketės turi būti aiškiai įskaitomos, apsaugotos nuo suklastojimo ir gerai pritvirtintos prie skerdenos.

6.   Valstybės narės gali nustatyti, kad skerdenų galima neženklinti šiais atvejais:

a)

surašomas oficialus dokumentas ir apie kiekvieną skerdeną pateikiama bent ši informacija:

i)

individualus skerdenos identifikatorius, kurio nebūtų galima pakeisti,

ii)

šiltos skerdenos svoris ir

iii)

klasifikavimo rezultatas;

b)

visos skerdenos per nepertraukiamą procesą išpjaustomos pjaustymo ceche, prijungtame prie skerdyklos ir patvirtintame pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004 (9).

7.   Valstybės narės gali nustatyti nacionalines nuostatas dėl papildomų ženklinimo reikalavimų.

9 straipsnis

Galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo metodai

Valstybės narės užtikrina, kad galvijų, kiaulių ir avių skerdenos būtų klasifikuojamos:

a)

kvalifikuotų vertintojų, turinčių vizualinio skerdenų klasifikavimo licenciją. Vietoj licencijos galima naudoti valstybės narės suteiktą patvirtinimą, jei toks patvirtinimas atitinka kvalifikacijos pripažinimą, arba

b)

naudojant 10 ir 11 straipsniuose nurodytus leidžiamus klasifikavimo metodus, pagal kuriuos gali būti naudojami automatizuoti, pusiau automatiniai arba rankiniai klasifikavimo būdai. Valstybės narės užtikrina, kad klasifikavimo būdus taikytų kvalifikuoti darbuotojai.

10 straipsnis

Leidimas taikyti automatizuotus galvijų ir avių skerdenų klasifikavimo metodus

1.   Valstybės narės gali suteikti licenciją, pagal kurią visoje arba dalyje valstybės teritorijos leidžiama taikyti automatizuotus galvijų ir avių skerdenų klasifikavimo metodus, kuriuos taikant naudojamas automatizuotas klasifikavimo būdas (prietaisas) ir lygtis (formulė).

2.   Leidimas suteikiamas, jei įvykdomos leidimo bandymo sąlygos ir minimalieji reikalavimai, nurodyti IV priedo A dalyje.

3.   Mažiausiai prieš du mėnesius iki leidimo bandymo pradžios, valstybės narės pateikia Komisijai IV priedo B dalyje nurodytą informaciją, kad Komisija galėtų dalyvauti leidimo bandyme.

4.   Valstybės narės skiria nepriklausomą instituciją, kuri išanalizuoja leidimo bandymo rezultatus. Ne vėliau kaip per du mėnesius po leidimo bandymo valstybės narės pateikia Komisijai IV priedo C dalyje nurodytą informaciją.

5.   Jei licencija, pagal kurią leidžiama taikyti automatizuotus galvijų arba avių skerdenų klasifikavimo metodus, suteikta remiantis leidimo bandymu, per kurį skerdenos buvo pateikiamos daugiau negu vienu būdu, dėl šių skerdenų pateikimo būdų skirtumų klasifikavimo rezultatai skirtis negali.

6.   Valstybės narės gali leisti taikyti automatizuotus galvijų ir avių skerdenų klasifikavimo metodus nerengdamos leidimo bandymo, jeigu leidimas taikyti tuos pačius metodus jau suteiktas kitoje valstybėje narėje remiantis leidimo bandymu, o skerdenų imtis yra pakankamai reprezentatyvi, kad pagal jos rezultatus būtų galima spręsti apie galvijų arba avių populiaciją atitinkamoje valstybėje narėje.

7.   Leidžiamo automatizuoto galvijų arba avių klasifikavimo metodo techninių specifikacijų pakeitimus turi patvirtinti kompetentingos institucijos, jei įrodoma, kad tikslumas atlikus šiuos pakeitimus atitinka bent minimalius leidimo bandymo reikalavimus.

Valstybės narės praneša Komisijai apie visus pakeitimus, kuriuos patvirtino.

11 straipsnis

Leidimas taikyti kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus

1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo B dalies IV punkte nurodytą klasifikavimo metodą sudaro automatizuotas, pusiau automatinis ir rankinis klasifikavimo būdas (prietaisas) ir lygtis (formulė) kiaulių skerdenų raumeningumui apskaičiuoti.

2.   Leidimas suteikiamas, jei įvykdomos leidimo bandymo sąlygos ir minimalieji reikalavimai, nurodyti šio reglamento V priedo A dalyje.

3.   Valstybės narės, naudodamosi šio reglamento V priedo B dalyje nustatytu protokolu, praneša Komisijai apie kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus, kuriuos pageidauja leisti taikyti savo teritorijoje.

Protokolą turi sudaryti dvi dalys ir į jį įtraukiami šio reglamento V priedo B dalyje nurodyti elementai.

Pirmoji protokolo dalis pateikiama Komisijai prieš pradedant leidimo bandymą. Ne vėliau kaip per du mėnesius po leidimo bandymo valstybės narės pateikia Komisijai antrąją protokolo dalį.

4.   Gavusi protokolą Komisija jį pateikia kitoms valstybėms narėms. Per tris savaites nuo protokolo gavimo dienos kitos valstybės narės gali pateikti technines pastabas. Protokolą pateikusi valstybė narė gali jį patikslinti ir vėl pateikti naują protokolą per aštuonias savaites po pirmojo protokolo pateikimo.

5.   Taikomi klasifikavimo metodai turi visapusiškai atitikti aprašymą, pateiktą Komisijos sprendime, kuriuo juos leidžiama taikyti.

6.   Komisija gali leisti taikyti klasifikavimo metodus neatliekant leidimo bandymo, jeigu leidimas taikyti tą patį metodą jau suteiktas kitoje valstybėje narėje remiantis leidimo bandymu, o skerdenų imtis yra pakankamai reprezentatyvi, kad pagal jos rezultatus būtų galima spręsti apie kiaulių populiaciją atitinkamoje valstybėje narėje.

12 straipsnis

Papildomos nuostatos dėl klasifikavimo taikant automatizuotus klasifikavimo būdus

1.   Skerdyklos, skerdenas klasifikuojančios automatizuotais klasifikavimo būdais, nurodytais 10 straipsnio 1 dalyje ir 11 straipsnio 1 dalyje, turi:

a)

kai klasifikuojamos galvijų skerdenos – nustatyti skerdenos kategoriją naudodamosi galvijų identifikavimo ir registravimo sistema pagal 1 straipsnį;

b)

kasdien rengti automatizuotų klasifikavimo metodų naudojimo ataskaitas, kuriose nurodomi aptikti trūkumai ir prireikus juos šalinant atlikti veiksmai.

2.   Klasifikavimas taikant automatizuotus klasifikavimo būdus galioja tik jei:

a)

skerdena pateikiama taip pat kaip ir per leidimo bandymą arba

b)

atitinkamos valstybės narės kompetentingoms institucijoms priimtinu būdu įrodoma, kad kitoks skerdenos pateikimas neturi jokio poveikio klasifikavimo rezultatams, gautiems taikant automatizuotus klasifikavimo metodus.

II SKYRIUS

PRANEŠIMAI APIE SKERDENŲ IR GYVŲ GYVULIŲ KAINAS

13 straipsnis

Bendrosios nuostatos dėl pranešimų apie rinkos kainas

Tam tikrų kategorijų gyvulių rinkos kainų nustatymo tikslais vadovaujantis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1184 15 straipsniu pranešamos:

a)

šių gyvulių skerdenų rinkos kainos:

i)

aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų;

ii)

kiaulių;

iii)

jaunesnių kaip aštuonių mėnesių galvijų;

iv)

jaunesnių kaip 12 mėnesių avių;

b)

šių gyvų gyvulių rinkos kainos:

i)

vyriškos lyties veršelių, kurių amžius nuo aštuonių dienų iki keturių savaičių;

ii)

penimų galvijų;

iii)

paršelių, kurių gyvasis svoris maždaug 25 kg.

14 straipsnis

Pranešimai apie aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų skerdenų ir kiaulių skerdenų rinkos kainas

1.   Pranešama rinkos kaina yra kaina pristačius gyvulius į skerdyklą, rodanti skerdenos vertę be pridėtinės vertės mokesčio, remiantis dokumentais, kuriuos tiekėjui išrašė:

a)

skerdykla arba

b)

fizinis ar juridinis asmuo, pristatęs gyvulius skersti į skerdyklą.

2.   1 dalyje nurodyta kaina – 100 kg skerdenos, pateiktos pagal 6 straipsnį ir pasvertos pakabinus ant kablio skerdykloje, kaina.

3.   Skerdenos svoris, į kurį reikia atsižvelgti pranešant rinkos kainą, yra atvėsintos skerdenos svoris, atitinkantis 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą šiltos skerdenos svorį atėmus 2 %.

4.   Suklasifikuotų skerdenų kainos, kurias turi pranešti skerdykla arba fizinis ar juridinis asmuo, pristatęs gyvulius skersti į skerdyklą, yra vidutinė kiekvienos klasės kaina arba kiekvienos klasės skerdenų kainos. Jeigu pranešamos kiekvienos klasės skerdenų kainos, kompetentinga institucija apskaičiuoja vidutinę kiekvienos klasės kainą.

15 straipsnis

Pranešimai apie jaunesnių nei aštuonių mėnesių galvijų skerdenų ir jaunesnių nei 12 mėnesių avių skerdenų rinkos kainas

1.   Pranešama jaunesnių nei aštuonių mėnesių galvijų skerdenų ir jaunesnių nei 12 mėnesių avių skerdenų rinkos kaina yra vidutinė kaina, mokama pristačius gyvulius į skerdyklą, rodanti skerdenos vertę be pridėtinės vertės mokesčio, kuriai taikomas svertinis koeficientas. Koeficientu išreiškiama:

a)

santykinė:

i)

valstybės narės apibrėžtos skirtingos kokybės jaunesnių nei aštuonių mėnesių galvijų skerdenų dalis arba

ii)

valstybės narės apibrėžtų skirtingų svorio kategorijų jaunesnių nei 12 mėnesių avių skerdenų dalis ir

b)

santykinė kiekvienos rinkos svarba.

2.   1 dalyje nurodyta rinkos kaina – 100 kg skerdenos, pateiktos pagal 6 straipsnį ir pasvertos pakabinus ant kablio skerdykloje, kaina.

3.   Jaunesnių nei aštuonių mėnesių galvijų skerdenų svoris, į kurį reikia atsižvelgti pranešant rinkos kainą, yra atvėsintos skerdenos svoris, atitinkantis 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą šiltos skerdenos svorį atėmus 2 %.

4.   Jaunesnių nei 12 mėnesių avių skerdenų svoris, į kurį reikia atsižvelgti pranešant rinkos kainą, yra atvėsintos skerdenos svoris, atitinkantis šiltos skerdenos svorį, pakoreguotą pagal svorio nuostolius atvėsinant skerdeną.

16 straipsnis

Pranešimai apie gyvų gyvulių rinkos kainas

1.   Pranešant rinkos kainas, 13 straipsnio b punkte išvardyti gyvi gyvuliai skirstomi į šias rūšis:

a)

vyriškos lyties veršeliai, kurių amžius nuo aštuonių dienų iki keturių savaičių:

i)   pieninės veislės vyriškos lyties veršelis– pieninio tipo vyriškos lyties veršelis;

ii)   mėsinis vyriškos lyties veršelis– mėsinės veislės, kelių mėsinių veislių ar pieninės ir mėsinės veislės vyriškos lyties veršelis;

b)

penimi galvijai:

i)   jaunas penimas galvijas– šešių mėnesių arba vyresnis, bet jaunesnis nei 12 mėnesių vyriškos ar moteriškos lyties galvijas, po nujunkymo nupirktas penėti;

ii)   metinis vyriškos lyties penimas galvijas– 12 mėnesių arba vyresnis, bet jaunesnis nei 24 mėnesių vyriškos lyties galvijas, nupirktas penėti;

iii)   metinis moteriškos lyties penimas galvijas– 12 mėnesių arba vyresnis, bet jaunesnis nei 24 mėnesių moteriškos lyties galvijas, nupirktas penėti;

c)

kiaulės: paršelis – paršelis, kurio gyvasis svoris maždaug 25 kg, nupirktas penėti.

2.   Pranešama rinkos kaina yra vidutinė toje valstybėje narėje tuo pačiu didmeninės prekybos etapu už 1 dalyje nurodytos rūšies gyvulius mokama kaina be pridėtinės vertės mokesčio, kuriai taikomi svertiniai koeficientai. Koeficientais išreiškiama santykinė skirtingos kokybės gyvulių, nurodytų 1 dalies a, b ir c punktuose, dalis ir santykinė kiekvienos rinkos svarba.

17 straipsnis

Papildomos nuostatos dėl pranešimų apie skerdenų ir gyvų gyvulių rinkos kainas

1.   Jei valstybė narė yra nustačiusi regionus pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1184 6 straipsnį, valstybės narės kompetentinga institucija nustato kiekvienos klasės ir kokybės skerdenų ir kiekvienos rūšies ir kokybės gyvų gyvulių, nurodytų atitinkamai šio reglamento 14, 15 ir 16 straipsniuose, vidutines regionines kainas.

2.   Jeigu skerdykla arba fizinis ar juridinis asmuo, kurie turi pranešti kainas, skerdenų arba gyvų gyvulių tiekėjams moka papildomas išmokas, valstybės narės gali atsižvelgti į tokių išmokų sumą ir su ja susijusį laikotarpį. Jei valstybė narė nusprendžia atsižvelgti į papildomas išmokas, mokamas skerdenų arba gyvų gyvulių tiekėjams, skerdykla arba fizinis ar juridinis asmuo, kurie turi pranešti kainas, praneša kompetentingai institucijai apie papildomų išmokų sumą kaskart, kai atliekamas toks mokėjimas.

III SKYRIUS

VIDUTINĖS SĄJUNGOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

I SKIRSNIS

Vidutinė skerdenų kaina Sąjungoje

18 straipsnis

Vidutinė galvijų skerdenų kaina Sąjungoje

1.   Konkrečios kategorijos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo A dalies II punkte, kaina:

a)

kiekvienos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1184 7 straipsnyje išvardytos raumeningumo ir riebumo klasės vidutinė Sąjungos kaina yra šalyse užregistruotų atitinkamos klasės rinkos kainų svertinis vidurkis. Svertinis koeficientas nustatomas pagal kiekvienoje valstybėje narėje paskerdžiamų tos klasės galvijų kiekio ir viso Sąjungoje paskerdžiamų tos klasės galvijų kiekio santykį;

b)

kiekvienos raumeningumo klasės vidutinė Sąjungos kaina yra tą raumeningumo klasę sudarančių riebumo klasių vidutinių Sąjungos kainų svertinis vidurkis. Svertinis koeficientas nustatomas atsižvelgiant į paskerdžiamų kiekvienos riebumo klasės galvijų kiekio ir viso Sąjungoje paskerdžiamų tos raumeningumo klasės galvijų kiekio santykį;

c)

vidutinė Sąjungos kaina yra a punkte nurodytų vidutinių Sąjungos kainų svertinis vidurkis. Svertinis koeficientas nustatomas pagal paskerdžiamų kiekvienos a punkte nurodytos klasės galvijų kiekio ir viso Sąjungoje paskerdžiamų tos kategorijos galvijų kiekio santykį.

2.   Visų kategorijų bendra vidutinė Sąjungos kaina yra 1 dalies c punkte nurodytų vidutinių kainų svertinis vidurkis. Svertinis koeficientas nustatomas pagal kiekvienos kategorijos kiekio ir viso Sąjungoje paskerdžiamų aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų kiekio santykį.

19 straipsnis

Vidutinė kiaulių skerdenų kaina Sąjungoje

Kiekvienos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1184 9 straipsnyje išvardytos klasės vidutinė Sąjungos kaina yra šalyse užregistruotų atitinkamos klasės rinkos kainų svertinis vidurkis. Svertinis koeficientas nustatomas pagal kiekvienoje valstybėje narėje paskerdžiamų tos klasės kiaulių kiekio ir viso Sąjungoje paskerdžiamų tos klasės kiaulių kiekio santykį.

20 straipsnis

Jaunesnių nei aštuonių mėnesių galvijų skerdenų vidutinė kaina Sąjungoje

Paskerstų jaunesnių nei aštuonių mėnesių galvijų vidutinė Sąjungos kaina yra vadovaujantis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1184 10 straipsniu užregistruotų kainų, mokamų už tokius galvijus, vidurkis. Tam vidurkiui taikomi svertiniai koeficientai, nustatyti remiantis grynąja šių galvijų produkcija Sąjungoje.

21 straipsnis

Jaunesnių nei 12 mėnesių avių skerdenų vidutinė kaina Sąjungoje

Jaunesnių nei 12 mėnesių avių vidutinė Sąjungos kaina yra vadovaujantis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1184 11 straipsniu užregistruotų kainų, mokamų už skirtingas svorio kategorijas, vidurkis. Tam vidurkiui taikomi svertiniai koeficientai, nustatyti remiantis grynąja šių ėriukų produkcija Sąjungoje.

II SKIRSNIS

Vidutinė gyvų gyvulių kaina Sąjungoje

22 straipsnis

Vidutinė vyriškos lyties veršelių, kurių amžius nuo aštuonių dienų iki keturių savaičių, kaina Sąjungoje

1.   Vieno vyriškos lyties veršelio, kurio amžius nuo aštuonių dienų iki keturių savaičių, vidutinė Sąjungos kaina yra vadovaujantis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1184 12 straipsniu užregistruotų kainų, mokamų už pieninės veislės vyriškos lyties veršelius ir mėsinius vyriškos lyties veršelius, vidurkis.

2.   Užregistruotų kainų vidurkiui taikomi svertiniai koeficientai, nustatyti remiantis Sąjungoje užregistruotu karvių skaičiumi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1165/2008 (10):

a)

pieninės veislės vyriškos lyties veršelių atveju – pieninių karvių skaičiumi;

b)

mėsinių vyriškos lyties veršelių atveju – karvių skaičiumi.

23 straipsnis

Vidutinė penimų galvijų kaina Sąjungoje

1.   Vidutinė Sąjungos kaina už vieną penimų galvijų gyvojo svorio kilogramą yra vadovaujantis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1184 12 straipsniu užregistruotų kainų, mokamų už jaunus penimus galvijus, metinius vyriškos lyties penimus galvijus ir metinius moteriškos lyties penimus galvijus, vidurkis.

2.   Užregistruotų kainų vidurkiui taikomi svertiniai koeficientai, nustatyti remiantis Sąjungoje užregistruotu galvijų skaičiumi pagal Reglamentą (EB) Nr. 1165/2008:

a)

jaunų penimų galvijų atveju – ne vyresnių nei vienų metų galvijų, neskirtų skersti, skaičiumi;

b)

metinių vyriškos lyties penimų galvijų atveju – vyresnių nei vienų metų, bet jaunesnių nei dvejų metų vyriškos lyties galvijų skaičiumi;

c)

metinių moteriškos lyties penimų galvijų atveju – vyresnių nei vienų metų, bet jaunesnių nei dvejų metų dar nesiveršiavusių telyčių skaičiumi.

24 straipsnis

Vidutinė paršelių kaina Sąjungoje

Paršelių, kurių gyvasis svoris maždaug 25 kg, vidutinė Sąjungos kaina yra vadovaujantis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1184 12 straipsniu užregistruotų kainų, mokamų už paršelius, vidurkis. Tam vidurkiui taikomi svertiniai koeficientai, nustatyti remiantis Sąjungoje užregistruotu paršelių skaičiumi pagal Reglamentą (EB) Nr. 1165/2008.

IV SKYRIUS

PRANEŠIMAI

25 straipsnis

Valstybių narių pranešimai Komisijai

1.   Šiame straipsnyje nurodyti pranešimai teikiami pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1185 nuostatas.

2.   Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 15 d. valstybės narės praneša Komisijai bendrą per praėjusius kalendorinius metus paskerstų aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų, kiaulių ir avių skaičių, suskaidytą taip:

a)

galvijų skaičius – nurodomas bendras skaičius pagal kiekvieną kategoriją, raumeningumo klasę ir riebumo klasę;

b)

kiaulių skaičius – nurodomas bendras skaičius pagal kiekvieną skerdenos klasę;

c)

avių skaičius – nurodomas bendras skaičius pagal kiekvieną svorio kategoriją.

3.   Valstybės narės Komisijos prašymu jai pateikia sąrašą:

a)

skerdyklų, registruojančių kainas vadovaujantis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1184 8 straipsniu, kuriame nurodomas kiekvienos skerdyklos praėjusiais kalendoriniais metais paskerstų aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų skaičius;

b)

fizinių ar juridinių asmenų, registruojančių kainas vadovaujantis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1184 8 straipsniu, kuriame nurodomas šių asmenų praėjusiais kalendoriniais metais skersti pristatytų aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų skaičius.

4.   Apie produktus, kuriems taikomos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo XV, XVII ir XVIII dalys, valstybės narės Komisijos prašymu pateikia šią informaciją, jei ją turi:

a)

iš trečiųjų šalių importuotų produktų rinkos kainas valstybėse narėse;

b)

tipinėse trečiųjų šalių rinkose vyraujančias kainas.

5.   Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų birželio 1 d. atitinkamos valstybės narės praneša Komisijai apie skerdenų ir gyvų gyvulių kokybės rūšis ir svertinius koeficientus, nurodytus šio reglamento 14, 15 ir 16 straipsniuose, taip pat korekcinius koeficientus ir tipines rinkas, nurodytus Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1184 5, 10, 11 ir 12 straipsniuose.

6.   Komisijos prašymu valstybės narės praneša apie priemones, kurių ėmėsi taikydamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1184 3 straipsnio 1 ir 2 dalis.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentai (EB) Nr. 315/2002, (EB) Nr. 1249/2008 ir (ES) Nr. 807/2013 panaikinami.

Nuorodos į panaikintus reglamentus (EB) Nr. 315/2002, (EB) Nr. 1249/2008 ir (ES) Nr. 807/2013 laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir į Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/1184 ir skaitomos pagal šio reglamento VI priede pateiktą atitikties lentelę.

27 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo 2018 m. liepos 11 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. balandžio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(3)  2002 m. vasario 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 315/2002 dėl šviežių ir atšaldytų avienos skerdenų kainų Bendrijos tipinėse rinkose ištyrimo (OL L 50, 2002 2 21, p. 47).

(4)  2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1249/2008, kuriuo nustatomos išsamios Bendrijos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymo ir pranešimo apie tų skerdenų kainas taisyklės (OL L 337, 2008 12 16, p. 3).

(5)  2013 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 807/2013, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės dėl tam tikrų galvijų kainų tipinėse Sąjungos rinkose stebėjimo (OL L 228, 2013 8 27, p. 5).

(6)  2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojantis jautienos bei jos produktų ženklinimą (OL L 204, 2000 8 11, p. 1).

(7)  2017 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1184, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės, susijusios su Sąjungos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalėmis ir pranešimais apie tam tikrų kategorijų skerdenų ir gyvų gyvulių rinkos kainas (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 103).

(8)  2017 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1185, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės dėl informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai ir kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami keli Komisijos reglamentai (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 113).

(9)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL L 139, 2004 4 30, p. 55).

(10)  2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/2008 dėl gyvulių ir mėsos statistikos, panaikinantis Tarybos direktyvas 93/23/EEB, 93/24/EEB ir 93/25/EEB (OL L 321, 2008 12 1, p. 1).


I PRIEDAS

3 straipsnio 1 dalyje nurodytos papildomos nuostatos dėl galvijų skerdenų raumeningumo ir riebumo klasių

1.   RAUMENINGUMAS

Skerdenų profilių, ypač pagrindinių jų dalių (šlaunų, nugaros, menčių), išsivystymas

Raumeningumo klasė

Papildomos nuostatos

S

Aukščiausia

Šlaunis ypač apvali, su dvigubais raumenimis ir matomomis skiriamosiomis juostomis

Ypač didelė išorinio kumpio dalis užeina ant dubens sąvaržos (symphisis pelvis)

Nugara labai plati ir labai stora iki pat mentės

Viršutinis kumpis labai apvalus

Mentė ypač apvali

 

E

Puiki

Šlaunis labai apvali

Didelė išorinio kumpio dalis užeina ant dubens sąvaržos (symphisis pelvis)

Nugara plati ir labai stora iki pat mentės

Viršutinis kumpis labai apvalus

Mentė labai apvali

 

U

Labai gera

Šlaunis apvali

Išorinis kumpis užeina ant dubens sąvaržos (symphisis pelvis)

Nugara plati ir stora iki pat mentės

Viršutinis kumpis apvalus

Mentė apvali

 

R

Gera

Šlaunis gerai išsivysčiusi

Išorinis kumpis ir viršutinis kumpis šiek tiek apvalūs

Nugara stora, bet ne tokia plati prie mentės

 

Mentė gana gerai išsivysčiusi

 

O

Nebloga

Šlaunis nuo vidutinio iki nepakankamo išsivystymo

 

Nugara nuo vidutinio iki nepakankamo storio

Viršutinio kumpio profilis tiesus

Mentė nuo vidutinio išsivystymo iki beveik plokščios

 

P

Menka

Šlaunis prastai išsivysčiusi

 

Nugara siaura su matomais kaulais

 

Mentė plokščia su matomais kaulais

 

2.   RIEBUMO LAIPSNIS

Riebalų kiekis skerdenos išorinėje pusėje ir krūtinės ląstoje

Riebumo klasė

Papildomos nuostatos

1

Labai žema

Krūtinės ląstoje riebalų nėra

2

Žema

Krūtinės ląstoje tarp šonkaulių aiškiai matosi raumenys

3

Vidutinė

Krūtinės ląstoje tarp šonkaulių vis dar matosi raumenys

4

Aukšta

Riebalų juostos ant šlaunies ryškios. Krūtinės ląstoje tarpšonkauliniai raumenys gali būti su riebalais

5

Labai aukšta

Šlaunis beveik visa padengta riebalais, taigi riebalų juostų aiškiai nebesimato. Krūtinės ląstoje tarpšonkauliniai raumenys yra su riebalais


II PRIEDAS

3 straipsnio 1 dalyje nurodytos papildomos nuostatos dėl avių skerdenų raumeningumo ir riebumo klasių

1.   RAUMENINGUMAS

Skerdenų profilių, ypač pagrindinių jų dalių (užpakalinių ketvirčių, nugaros, menčių), išsivystymas

Raumeningumo klasė

Papildomos nuostatos

S

Aukščiausia

Užpakalinio ketvirčio raumenys dvigubi. Profiliai ypač išgaubti

Nugara ypač išgaubta, ypač plati ir ypač stora

Mentė ypač išgaubta ir ypač stora

E

Puiki

Užpakalinis ketvirtis labai storas. Profiliai labai išgaubti

Nugara labai išgaubta, labai plati ir labai stora iki mentės

Mentė labai išgaubta ir labai stora

U

Labai gera

Užpakalinis ketvirtis storas. Profiliai išgaubti

Nugara plati ir stora iki mentės

Mentė stora ir išgaubta

R

Gera

Užpakalinio ketvirčio profiliai daugiausia tiesūs

Nugara stora, bet ne tokia plati prie mentės

Mentė gerai išsivysčiusi, bet ne tokia stora

O

Nebloga

Užpakalinio ketvirčio profiliai šiek tiek įdubę

Nugara nepakankamai plati ir stora

Mentė šiek tiek siaurėjanti, nepakankamai stora

P

Menka

Užpakalinio ketvirčio profiliai įdubę ir labai įdubę

Nugara siaura ir įdubusi, matosi kaulai

Mentė siaura, plokščia, matosi kaulai

2.   RIEBUMO LAIPSNIS

Riebalų kiekis skerdenos išorinėje ir vidinėje pusėse

Riebumo klasė

Papildomos nuostatos (1)

1.

Labai žema

Išorinė pusė

Riebalų matosi labai mažai arba jų visai nesimato

Vidinė pusė

Pilvo ertmė

Ant inkstų riebalų matosi labai mažai arba jų visai nesimato

Krūtinės ląsta

Tarp šonkaulių riebalų matosi labai mažai arba jų visai nesimato

2.

Žema

Išorinė pusė

Dalis skerdenos padengta nedideliu riebalų sluoksniu, bet riebalai gali būti mažiau pastebimi ant galūnių

Vidinė pusė

Pilvo ertmė

Labai mažai riebalų arba nedidelis riebalų sluoksnis gaubia dalį inkstų

Krūtinės ląsta

Tarp šonkaulių aiškiai matosi raumenys

3.

Vidutinė

Išorinė pusė

Didžioji skerdenos dalis arba visa skerdena padengta plonu riebalų sluoksniu. Šiek tiek storesnio riebalų sluoksnio zonos ties uodegos pagrindu

Vidinė pusė

Pilvo ertmė

Visi inkstai arba jų dalis apgaubti plonu riebalų sluoksniu

Krūtinės ląsta

Tarp šonkaulių vis dar matosi raumenys

4.

Aukšta

Išorinė pusė

Didžioji visos skerdenos dalis padengta storu riebalų sluoksniu, kuris gali būti plonesnis ant galūnių ir storesnis ant menčių

Vidinė pusė

Pilvo ertmė

Inkstus gaubia riebalai

Krūtinės ląsta

Tarpšonkauliniai raumenys gali būti su riebalais. Ant šonkaulių gali matytis riebalų sankaupos

5.

Labai aukšta

Išorinė pusė

Labai storas riebalų sluoksnis

Kai kur matosi riebalų fragmentai

Vidinė pusė

Pilvo ertmė

Inkstus gaubia storas riebalų sluoksnis

Krūtinės ląsta

Tarpšonkauliniai raumenys yra su riebalais. Ant šonkaulių matosi riebalų sankaupos


(1)  Su pilvo ertme susijusios papildomos nuostatos netaikomos šio reglamento III priedui.


III PRIEDAS

3 straipsnio 2 dalyje nurodytų mažiau negu 13 kg sveriančių ėriukų skerdenų klasifikavimo skalė

Kategorija

A

B

C

Svoris

≤ 7 kg

7,1–10 kg

10,1–13 kg

Kokybė

1

2

1

2

1

2

Mėsos spalva (*1)

Ryškiai rožinė

Kita spalva ar kitas riebumo lygis

Ryškiai rožinė ar rožinė

Kita spalva ar kitas riebumo lygis

Ryškiai rožinė ar rožinė

Kita spalva ar kitas riebumo lygis

Riebumo klasė (*2)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)


(*1)  Nustatoma pagal spalvą ties tiesiuoju pilvo raumeniu (rectus abdominis) atsižvelgiant į standartinę spalvų lentelę.

(*2)  Nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo C dalies III punkte.


IV PRIEDAS

10 straipsnyje nurodyto leidimo taikyti automatizuotus galvijų ir avių skerdenų klasifikavimo metodus suteikimas

A DALIS

Leidimo suteikimo sąlygos ir minimalieji reikalavimai

1.

Atitinkama valstybė narė rengia leidimo bandymą, kuriame dalyvauja vertinimo komisija, sudaryta mažiausiai iš penkių ekspertų, turinčių licenciją klasifikuoti galvijų arba avių skerdenas. Du vertinimo komisijos narius skiria bandymą atliekanti valstybė narė. Visus kitus jos narius po vieną skiria skirtingos valstybės narės. Vertinimo komisijos ekspertų skaičius nelyginis. Komisijos tarnybų atstovai ir kitų valstybių narių ekspertai gali dalyvauti leidimo bandyme stebėtojų teisėmis.

Vertinimo komisijos nariai dirba nepriklausomai ir anonimiškai.

Atitinkama valstybė narė skiria leidimo bandymo koordinatorių, kuris:

a)

nėra vertinimo komisijos narys;

b)

turi pakankamai techninių žinių ir yra visiškai nepriklausomas;

c)

stebi, ar vertinimo komisijos nariai dirba nepriklausomai ir anonimiškai;

d)

surenka vertinimo komisijos narių pateiktus klasifikavimo rezultatus ir rezultatus, gautus taikant automatizuotus klasifikavimo metodus;

e)

užtikrina, kad klasifikavimo rezultatai, gauti taikant automatizuotus klasifikavimo metodus, per visą leidimo bandymą nebūtų prieinami vertinimo komisijos nariams ar kitoms suinteresuotosioms šalims;

f)

tvirtina kiekvienos skerdenos klasifikavimo rezultatus ir gali nuspręsti, kada dėl konkrečių nurodytų objektyvių priežasčių skerdena turi būti išimta iš tyrimui naudotinos imties.

2.

Leidimo bandymas atliekamas taip:

a)

kiekviena raumeningumo ir riebumo klasė suskirstoma į tris poklasius;

b)

sudaroma ne mažesnė kaip 600 patvirtintų skerdenų imtis;

c)

gali būti atmesta ne daugiau kaip 5 % skerdenų, kurios tinkamos klasifikuoti taikant automatizuotus klasifikavimo metodus.

3.

Teisinga kiekvienos patvirtintos skerdenos klase yra laikoma vertinimo komisijos narių gautų klasifikavimo rezultatų mediana.

Siekiant įvertinti automatizuoto klasifikavimo metodo veiksmingumą, kiekvienos patvirtintos skerdenos vertinimo rezultatai, gauti taikant tą automatizuotą klasifikavimo metodą, palyginami su vertinimo komisijos gautų rezultatų mediana. Duomenų, gautų taikant automatizuotus klasifikavimo metodus, tikslumas nustatomas remiantis taškų sistema, pagal kurią taškai skiriami taip:

 

Raumeningumas

Riebumas

Be klaidų

10

10

Apsirikta 1 vienetu (t. y. 1 poklasiu aukščiau arba žemiau)

6

9

Apsirikta 2 vienetais (t. y. 2 poklasiais aukščiau arba žemiau)

– 9

0

Apsirikta 3 vienetais (t. y. 3 poklasiais aukščiau arba žemiau)

– 27

– 13

Apsirikta daugiau nei 3 vienetais (t. y. daugiau nei 3 poklasiais aukščiau arba žemiau)

– 48

– 30

Kad būtų suteiktas leidimas, taikant automatizuotus klasifikavimo metodus turėtų būti surinkta bent 60 % didžiausio taškų, gaunamų ir už raumeningumą, ir už riebumą, skaičiaus.

Be to, rezultatai, gauti taikant automatizuotus klasifikavimo metodus, negali viršyti šių ribų:

 

Raumeningumas

Riebumas

Paklaida

± 0,30

± 0,60

Regresijos linijos nuolydis

1 ± 0,15

1 ± 0,30

Jeigu atliekant leidimo bandymą skerdena pateikiama daugiau negu vienu būdu, dėl tokių skerdenų pateikimo būdų skirtumų klasifikavimo rezultatai skirtis negali.

B DALIS

Su leidimo bandymo rengimu susijusi informacija, kurią valstybės narės turi pateikti Komisijai

a)

Leidimo bandymo atlikimo datos;

b)

išsamus atitinkamoje valstybėje narėje arba jos dalyje suklasifikuotų aštuonių mėnesių ar vyresnių galvijų skerdenų aprašas;

c)

statistiniai metodai, taikyti atrenkant reprezentatyviąją atitinkamoje valstybėje narėje arba jos dalyje paskerstų aštuonių mėnesių ar vyresnių galvijų ir avių skerdenų imtį, atsižvelgiant į skerdenų kategoriją ir raumeningumo bei riebumo klases;

d)

skerdyklos (-ų), kurioje bus atliekamas leidimo bandymas, pavadinimas ir adresas, taip pat apdorojimo linijos (-ų) eksploatacijos parametrų (įskaitant apdorojimo greitį per valandą) paaiškinimas;

e)

skerdenų pateikimo būdas (-ai), naudojamas atliekant leidimo bandymą;

f)

automatizuoto klasifikavimo būdo ir jo techninių funkcijų, ypač prietaiso apsaugos nuo bet kokio manipuliavimo, aprašas;

g)

atitinkamos valstybės narės paskirti licenciją turintys ekspertai, kurie leidimo bandyme dalyvaus kaip vertinimo komisijos nariai;

h)

leidimo bandymo koordinatoriaus vardas ir pavardė, taip pat jo techninę kvalifikaciją ir visišką nepriklausomumą patvirtinantys dokumentai;

i)

nepriklausomo organo, kuris atitinkamos valstybės narės paskirtas leidimo bandymo rezultatams išanalizuoti, pavadinimas ir adresas.

C DALIS

Su leidimo bandymo rezultatais susijusi informacija, kurią valstybės narės turi pateikti Komisijai

a)

Vertinimo komisijos narių ir koordinatoriaus per leidimo bandymą pasirašyta klasifikavimo rezultatų santrauka;

b)

leidimo bandymo rengimo ataskaita, koordinatoriaus parengta atsižvelgiant į šio priedo A dalyje išdėstytas sąlygas ir minimaliuosius reikalavimus;

c)

kiekybinė leidimo bandymo rezultatų analizė, kuri atlikta remiantis Komisijos patvirtinta metodika ir kurioje nurodomi kiekvieno vertintojo pateikti klasifikavimo rezultatai ir rezultatai, gauti taikant automatizuotus klasifikavimo metodus. Analizei naudoti duomenys turi būti pateikiami Komisijos patvirtintu elektroniniu formatu;

d)

automatizuotų klasifikavimo metodų tikslumas, nustatytas pagal A dalies 3 punkto nuostatas.


V PRIEDAS

11 straipsnyje nurodytas leidimas taikyti kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus

A DALIS

1.   LEIDIMO SUTEIKIMO SĄLYGOS IR MINIMALIEJI REIKALAVIMAI

Leidimo bandymą sudaro:

a)

reprezentatyviosios kiaulių skerdenų imties, kuri bus naudojama atliekant bandomąjį išpjaustymą, atranka.

Reprezentatyvioji imtis turi atspindėti atitinkamą kiaulių populiaciją, ją turi sudaryti ne mažiau kaip 120 skerdenų;

b)

reprezentatyviosios kiaulių skerdenų imties matavimo rezultatų (prognozinių kintamųjų) užregistravimas.

Raumeningumui apskaičiuoti naudojami matavimo rezultatai užregistruojami vienoje ar keliose skerdyklose, taikančiose klasifikavimo būdą (-us), kurį norima leisti taikyti;

c)

bandomasis išpjaustymas referenciniam kiaulių skerdenų raumeningumui įvertinti, kaip nurodyta A dalies 2 punkte.

Atliekant bandymą kiaulių skerdenų imtis išpjaustoma į mėsą, riebalus ir kaulus. Kiaulės skerdenos raumeningumas yra bendro raudonųjų skersaruožių raumenų svorio, jei raumenys atskiriami peiliu, ir skerdenos svorio santykis. Bendras raudonųjų skersaruožių raumenų svoris nustatomas:

i)

visiškai išpjausčius skerdeną, kaip nustatyta A dalies 2.2 punkte, arba

ii)

iš dalies išpjausčius skerdeną, kaip nustatyta A dalies 2.3 punkte, arba

iii)

visišką ir dalinį išpjaustymą derinant su nacionaliniu greituoju metodu, grindžiamu statistiškai pagrįstais metodais.

i punkte minėtą visišką išpjaustymą taip pat galima pakeisti raumeningumo įvertinimu naudojant kompiuterinį tomografą (KT) su sąlyga, kad gaunami patenkinami lyginamieji išpjaustymo rezultatai.

Jei išpjaustymas derinamas su nacionaliniu greituoju metodu, kaip nurodyta iii punkte, visiškai arba iš dalies išpjaustomų skerdenų skaičių galima sumažinti iki 50, jeigu valstybė narė gali įrodyti, kad gaunami rezultatai yra tokie pat tikslūs kaip naudojant standartinius statistinius metodus, kai vertinama 120 skerdenų;

d)

klasifikavimo metodo, kurį norima leisti taikyti, lygties (formulės) nustatymas.

Išvedama lygtis, skirta reprezentatyviosios skerdenų imties raumeningumui apskaičiuoti naudojant išmatavus tas skerdenas gautus prognozinius kintamuosius.

Pagal šią formulę apskaičiuojamas kiekvienos skerdenos, kuri išpjaustoma per bandomąjį išpjaustymą, raumeningumas;

e)

standartinė statistinė analizė bandomojo išpjaustymo rezultatams įvertinti.

Pagal atitinkamą klasifikavimo metodą apskaičiuotas raumeningumas palyginamas su referenciniu raumeningumu, gautu atlikus bandomąjį išpjaustymą;

f)

klasifikavimo metodo lygties, pagal kurią apskaičiuojamas kiaulių skerdenos raumeningumas, sudarymas arba jos pakeitimas.

Lygtis į klasifikavimo būdą įtraukiama po to, kai Komisija suteikia leidimą taikyti klasifikavimo metodą.

Klasifikavimo metodus turi būti leidžiama taikyti tik kai vidutinė kvadratinė prognozavimo paklaida, apskaičiuota taikant viso kryžminio patvirtinimo metodą arba tikrinimo rinkinį, kuriuo patvirtinama bent iš 60 skerdenų sudaryta reprezentatyvioji imtis, yra mažesnė kaip 2,5. Be to, apskaičiuojant vidutinę kvadratinę prognozavimo paklaidą įtraukiamos ir visos išskirtys.

Jeigu atliekant leidimo bandymą skerdena pateikiama daugiau negu vienu būdu, dėl tokių skerdenų pateikimo būdų skirtumų klasifikavimo rezultatai skirtis negali.

2.   BANDOMOJO IŠPJAUSTYMO, PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJAMAS REFERENCINIS KIAULIŲ SKERDENŲ RAUMENINGUMAS, PROCEDŪRA

2.1.

Referencinio raumeningumo apskaičiavimas grindžiamas visišku kairės skerdenos pusės išpjaustymu pagal 1 skirsnio c punkte nustatytą referencinį metodą.

2.2.

Jei atliekamas visiškas išpjaustymas, referencinis raumeningumas apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

Formula

Raumenų svoris apskaičiuojamas iš bendro neišpjaustytos skerdenos svorio atimant visą riebiųjų dalių svorį. Kojos ir galva, išskyrus žandus, neišpjaustoma.

2.3.

Jei atliekamas dalinis išpjaustymas, referencinio raumeningumo (YDI) apskaičiavimas grindžiamas keturių pagrindinių gabalų (mentės, nugaros, kumpio ir pilvo) išpjaustymu ir nugarinės svoriu. Raumeningumas atliekant dalinį išpjaustymą apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

Formula

Keturių pagrindinių gabalų (mentės, nugaros, kumpio ir pilvo) raumenų svoris apskaičiuojamas iš bendro neišpjaustytų keturių gabalų svorio atimant visą tų gabalų riebiųjų dalių svorį.

Visiško ir dalinio išpjaustymo paklaida koreguojama remiantis daline imtimi, kuri visiškai išpjaustoma.

2.4.

Raumeningumas gali būti apskaičiuojamas remiantis analitine procedūra, pagrįsta kairės skerdenos pusės skenavimu KT. Jeigu ši KT procedūra nėra kalibruota pagal visišką skerdenų išpjaustymą, su visišku išpjaustymu susijusi galima paklaida koreguojama remiantis daline imtimi, kuri visiškai išpjaustoma pagal referencinį metodą. Skenuoti būtina tik tą kairės skerdenos pusės dalį, kurioje yra raumenų, kaip nustatyta pagal visiško išpjaustymo metodą, t. y. kojų ir galvos, išskyrus žandus, skenuoti nebūtina.

2.5.

Paklaidos koregavimas, būtinas dalinio išpjaustymo arba KT procedūros atvejais, yra grindžiamas reprezentatyviąja daline imtimi, kuri apima visus imties derinius atsižvelgiant į stratifikacijos veiksnius, tokius kaip veislė, lytis arba riebumas, naudojamus atrenkant bendrąją imtį. Paklaidai koreguoti atrenkama bent 10 skerdenų.

Jeigu skersti skirtų kiaulių populiacija, iš kurios bus sudaroma imtis, pasižymi tomis pačiomis savybėmis kaip populiacija, kurios atveju su daliniu išpjaustymu arba su KT procedūra susijusi paklaida anksčiau buvo koreguota, papildomai atlikti visišką išpjaustymą nebūtina.

Jeigu KT procedūra yra aprašyta ir ją galima atsekti pagal visiško išpjaustymo matavimus arba pagal kitą KT procedūrą, kurios atveju paklaida koreguota, papildomai atlikti visišką išpjaustymą nebūtina.

B DALIS

Informacija, kurią atitinkama valstybė narė turi pateikti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms naudodama leidimo bandymo protokolus

1.

Pirmoje protokolo dalyje išsamiai aprašomas bandomasis išpjaustymas ir visų pirma nurodomi šie duomenys:

a)

bandomasis laikotarpis ir visos leidimo suteikimo procedūros tvarkaraštis;

b)

skerdyklų skaičius ir vieta;

c)

kiaulių populiacijos, kuriai taikomas vertinimo metodas, aprašas;

d)

pasirinktas (visiško arba dalinio) išpjaustymo metodas;

e)

procedūros aprašas, jei naudojamas šio priedo A dalies 1 skirsnyje nurodytas kompiuterinis tomografas;

f)

statistinių metodų, kurių laikytasi taikant pasirinktą imties sudarymo metodą, pateikimas;

g)

nacionalinio greitojo metodo, jei taikomas, aprašas;

h)

tikslus naudotino skerdenų pateikimo būdo aprašas.

2.

Antroje protokolo dalyje išsamiai aprašomi bandomojo išpjaustymo rezultatai, visų pirma:

a)

statistinių metodų, kurių laikytasi taikant pasirinktą imties sudarymo metodą, pateikimas;

b)

lygtis, kuri bus taikoma arba kuri buvo iš dalies pakeista;

c)

skaitinė ir grafinė rezultatų išraiška;

d)

atitinkamų prietaisų aprašas;

e)

kiaulių, kurioms gali būti taikomas naujasis metodas, svorio riba ir visi kiti apribojimai, susiję su praktiniu to metodo naudojimu;

f)

analizei naudoti duomenys turi būti pateikti elektroniniu formatu.


VI PRIEDAS

Atitikties lentelė

1.   Reglamentas (EB) Nr. 1249/2008

Reglamentas (EB) Nr. 1249/2008

Šis reglamentas

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1184

2 straipsnio 4 dalis

1 straipsnis

 

3 straipsnis

3 straipsnio 1 dalis

 

4 straipsnis

4 straipsnis

 

5 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis

 

6 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 1 dalis

 

6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

7 straipsnio 3 dalies a punktas

 

6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

7 straipsnio 5 dalis

 

6 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 2 dalies a punktas

 

6 straipsnio 3 dalies antra ir trečia pastraipos

8 straipsnio 3 dalies a punktas

 

6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

8 straipsnio 4 dalis

 

6 straipsnio 4 dalies c punktas

8 straipsnio 4 dalis

 

6 straipsnio 4 dalies d punktas

8 straipsnio 5 dalis

 

6 straipsnio 7 dalis

8 straipsnio 6 dalies b punktas

 

7 straipsnis

 

1 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

 

9 straipsnis

10 straipsnis

 

10 straipsnis

12 straipsnis

 

11 straipsnio 1 dalis

 

2 straipsnio 2 dalis

11 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

 

2 straipsnio 1 dalis ir 3 straipsnio 2 dalies a punktas

11 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

 

3 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis

11 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

25 straipsnio 5 dalis

 

11 straipsnio 3 dalis

 

3 straipsnio 3 dalis

11 straipsnio 4 dalis

 

2 straipsnio 3 dalis

12 straipsnis

 

4 straipsnis

13 straipsnio 1 dalis

14 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

13 straipsnio 2 dalis

14 straipsnio 3 dalis

 

13 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 3 dalis

 

13 straipsnio 4 dalis

6 straipsnio 4 dalis

 

13 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

 

5 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

 

5 straipsnio 2 dalis

14 straipsnio 1 dalis

 

7 straipsnis

14 straipsnio 2 dalis

 

6 straipsnis

15 straipsnis

 

8 straipsnis

16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

 

14 straipsnis

16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

 

13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

16 straipsnio 2 dalis

14 straipsnio 4 dalis

 

16 straipsnio 3 dalis

17 straipsnio 2 dalis

 

16 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

17 straipsnio 1 dalis

 

16 straipsnio 5 dalis

 

13 straipsnio 2 dalies pirma ir antra pastraipos

16 straipsnio 7 dalies a punktas

 

13 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

18 straipsnis

18 straipsnis

 

19 straipsnis

25 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

20 straipsnio 2 dalies a punktas

2 straipsnio 1 dalies b punktas

 

20 straipsnio 2 dalies b punktas

2 straipsnio 2 dalies a punktas

 

21 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

7 straipsnio 1 dalis

 

21 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

7 straipsnio 2 dalis

 

21 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio antra pastraipa

 

21 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

8 straipsnio 1 dalis ir 8 straipsnio 2 dalies b punktas

 

21 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

8 straipsnio 4 dalis

 

21 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

8 straipsnio 3 dalies c punktas

 

21 straipsnio 4 dalis

8 straipsnio 6 dalies a punktas

 

21 straipsnio 5 dalis

6 straipsnio 1 dalis

 

22 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

7 straipsnio 3 dalies b punktas

 

22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

14 straipsnio 3 dalis

 

22 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

7 straipsnio 4 dalies a punktas

 

23 straipsnio 4 dalis

11 straipsnio 3 dalis

 

23 straipsnio 5 dalis

11 straipsnio 5 dalis

 

24 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

 

2 straipsnio 1 dalis ir 3 straipsnio 2 dalies b punktas

24 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

 

3 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis

24 straipsnio 4 dalis

 

2 straipsnio 3 dalis

25 straipsnio 2 dalis

 

9 straipsnis

26 straipsnio 1 dalis

14 straipsnio 1 dalis

 

26 straipsnio 2 dalis

14 straipsnio 2 ir 3 dalys

 

26 straipsnio 3 dalis

19 ir 25 straipsniai

 

27 straipsnio 3 dalis

25 straipsnio 3 dalis

 

28 straipsnis

3 straipsnio 2 dalis

 

29 straipsnis

3 straipsnio 1 dalis

 

30 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 3 dalies a punktas

 

30 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

8 straipsnio 2 dalies a punktas ir 3 dalies b punktas

 

30 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

8 straipsnio 4 dalis

 

30 straipsnio 4 dalis

8 straipsnio 5 dalis

 

31 straipsnis

9 straipsnis

 

33 straipsnio 1 dalis

15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

 

33 straipsnio 2 dalis

15 straipsnio 4 dalis

 

35 straipsnis

21 straipsnis

 

38 straipsnis

 

16, 17 ir 18 straipsniai

2.   Reglamentas (EB) Nr. 315/2002

Reglamentas (EB) Nr. 315/2002

Šis reglamentas

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1184

2 straipsnis

15 straipsnio 1 dalies b punktas

 

3.   Reglamentas (ES) Nr. 807/2013

Reglamentas (ES) Nr. 807/2013

Šis reglamentas

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1184

1 straipsnio 1 dalis

22 straipsnis

 

1 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

 

22 straipsnis

1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

16 straipsnio 2 dalis

 

1 straipsnio 3 dalis

16 straipsnio 1 dalies a punktas

 

2 straipsnio 1 dalis

23 straipsnis

 

2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

 

12 straipsnis

2 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

16 straipsnio 2 dalis

 

2 straipsnio 3 dalis

16 straipsnio 1 dalies b punktas

 

3 straipsnio 1 dalis

20 straipsnis

 

3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

 

10 straipsnis

3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

15 straipsnio 1 dalis

 

3 straipsnio 3 dalies a–d punktai

6 straipsnio 2 dalis

 

3 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

 

5 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 4 dalis

15 straipsnio 3 dalis

 

4 straipsnio 1 dalis

 

13 straipsnio 1 dalis


Top