EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0459

2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/459, kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 984/2013 (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/1660

OJ L 72, 17.3.2017, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/459/oj

17.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 72/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/459

2017 m. kovo 16 d.

kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 984/2013

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 (1), ypač į jo 6 straipsnio 11 dalį ir 7 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 715/2009 nustatomos nediskriminacinės taisyklės dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo sistemomis sąlygų siekiant užtikrinti tinkamą dujų vidaus rinkos veikimą;

(2)

dujų perdavimo sistemų dubliavimas daugeliu atvejų nėra nei ekonomiškas, nei efektyvus. Todėl siekiant konkurencijos gamtinių dujų rinkose būtina, kad visi tinklo naudotojai turėtų teisę skaidriai ir nediskriminuojamai naudotis dujų infrastruktūra. Tačiau tai, kad didelėse Sąjungos dalyse neužtikrinamos vienodos galimybės skaidriai naudotis perdavimo pajėgumais, vis dar yra pagrindinė veiksmingos konkurencijos didmeninėje rinkoje kliūtis. Be to, sukurti tinkamai veikiančią dujų vidaus rinką trukdo valstybių narių nacionalinių taisyklių skirtumai;

(3)

neoptimalias rinkos sąlygas lemia neefektyvus Sąjungos aukšto slėgio dujų vamzdynų naudojimas ir ribotos galimybės jais naudotis. Sąjungos dujų perdavimo sistemose būtina taikyti skaidresnę, efektyvesnę ir nediskriminacinę ribotų perdavimo pajėgumų paskirstymo sistemą, kad toliau stiprėtų tarpsisteminė konkurencija ir būtų labiau integruojama rinka. Tokių taisyklių parengimo idėją nuosekliai palaiko suinteresuotieji subjektai;

(4)

norint užtikrinti veiksmingą Sąjungos ir ne Sąjungos tiekėjų konkurenciją būtina, kad jie galėtų lanksčiai naudotis esamomis perdavimo sistemomis savo dujoms tiekti atsižvelgdami į kainų politikos priemones. Sąjungoje dujos gali būti laisvai perduodamos tik sukūrus gerai veikiantį bendrą perdavimo tinklus jungiantį tinklą ir visiems sudarius vienodas naudojimosi sąlygas. Savo ruožtu taip pritraukiama daugiau tiekėjų, didinamas likvidumas pagrindiniuose prekybos centruose ir padedama taikyti efektyvius kainos susidarymo mechanizmus, todėl užtikrinamos sąžiningos dujų kainos, grindžiamos paklausos ir pasiūlos principu;

(5)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 984/2013 (2), kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas, buvo siekiama užtikrinti būtiną suderinimo lygį visoje Sąjungoje. Be to, kad tas reglamentas būtų veiksmingai įgyvendinamas, reikėjo nustatyti tarifų sistemas, suderinamas su šiame reglamente siūlomais pajėgumų paskirstymo mechanizmais, ir taip užtikrinti, kad jį įgyvendinant nebūtų daromas žalingas poveikis perdavimo sistemos operatorių pajamoms ir grynųjų pinigų srautų pozicijoms;

(6)

šio reglamento taikymo sritis platesnė nei Reglamento (ES) Nr. 984/2013 – jame dar nustatomos didinamųjų pajėgumų pasiūlos taisyklės ir išaiškinamos tam tikros nuostatos dėl nuolatinių ir pertraukiamųjų pajėgumų nustatymo ir pasiūlos, taip pat dėl atitinkamų perdavimo sistemos operatorių sutarčių dėl susietųjų pajėgumų sąlygų geresnio suderinimo. Šio reglamento nuostatos dėl techninės priežiūros koordinavimo ir pranešimų standartizavimo turėtų būti aiškinamos atsižvelgiant į Komisijos reglamentą (ES) 2015/703 (3);

(7)

kad tinklo naudotojai galėtų pasinaudoti integruotoje rinkoje kuo geriau suderintais pajėgumų paskirstymo mechanizmais, pagrindinės naujos infrastruktūros, kuriai leista netaikyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/73/EB (4) 32 straipsnio, pajėgumams, kuriems ta išimtis netaikoma, šis reglamentas turėtų būti taikomas tiek, kiek tai neprieštarauja tokiai išimčiai, o susiejant pajėgumus atsižvelgiama į jungiamųjų dujotiekių ypatumus;

(8)

šis reglamentas neturėtų daryti poveikio Sąjungos ir nacionalinių konkurencijos taisyklių taikymui, visų pirma draudimui sudaryti konkurenciją ribojančius susitarimus (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnis) ir piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnis). Pajėgumų paskirstymo mechanizmai turi būti kuriami taip, kad būtų išvengta trukdymo patekti į dujų tiekimo vartotojams rinkas;

(9)

siekiant užtikrinti, kad perdavimo sistemos operatoriai siūlytų kuo daugiau nuolatinių pajėgumų, turėtų būti paisoma produktų hierarchijos, t. y. metų, ketvirčio ir mėnesio pertraukiamieji pajėgumai turėtų būti siūlomi tik jeigu neturima nuolatinių pajėgumų;

(10)

jeigu susietųjų pajėgumų produktams, kuriuos abiejose sujungimo taško pusėse siūlo perdavimo sistemos operatoriai, taikomos sąlygos labai skiriasi, tinklo naudotojams gali būti nelabai verta ir naudinga užsisakyti tokių pajėgumų. Turėtų būti inicijuojamas procesas, kurio vykdymui vadovautų Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (toliau – Agentūra) ir Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (toliau – ENTSO-G) ir kurį vykdant visoje Sąjungoje būtų įvertintos ir kuo labiau suderintos sąlygos, kurias perdavimo sistemos operatoriai taiko susietųjų pajėgumų produktams, kad būtų sukurtas bendras sąlygų šablonas;

(11)

būtina Sąjungos mastu racionalizuoti ir suderinti didinamųjų pajėgumų pasiūlos procesą, kad būtų reaguojama į tokių pajėgumų paklausą rinkoje. Tokio proceso etapai, grindžiami perdavimo sistemos operatorių ir nacionalinių reguliavimo institucijų bendradarbiavimu visoje Sąjungoje, turėtų būti reguliarus paklausos vertinimas ir jo einantis struktūruotas projektavimo ir paskirstymo etapas. Įvertinus pajėgumų paklausą rinkoje priimami sprendimai investuoti turėtų būti grindžiami ekonominiu vertinimu, kurį atliekant įvertinamos ekonominės projektų perspektyvos. Savo ruožtu šis ekonominis vertinimas turėtų užtikrinti, kad tinklo naudotojai, kuriems reikia pajėgumų, suvoktų su savo poreikiu susijusią riziką, siekiant išvengti priklausomų vartotojų, kuriems tektų tokių investicijų rizika;

(12)

vykdant tipinius didinamųjų pajėgumų projektus pajėgumai turėtų būti paskirstomi standartizuota aukciono tvarka, kad būtų užtikrintas didžiausias skaidrumo ir nediskriminavimo lygis. Vykdant stambius sudėtingus projektus, darančius poveikį kelioms valstybėms narėms, perdavimo sistemos operatoriams turėtų būti sudaryta galimybė taikyti alternatyvius paskirstymo mechanizmus. Tie mechanizmai turėtų užtikrinti reikiamą lankstumą, kad būtų pritraukiama investicijų, jei rinkoje iš tikrųjų yra paklausa, tačiau jie vis tiek turėtų būti suderinti tarpsisteminiu mastu. Jei leidžiama taikyti alternatyvų paskirstymo mechanizmą, neturi būti trukdoma patekti į rinką, tam būtina didesnė atidėtinų pajėgumų, skirtų trumpalaikiams užsakymams, kvota;

(13)

įgyvendindami sudėtingą įleidimo ir išleidimo tvarką, visų pirmą taikomą kitoms rinkoms skirtiems fiziniams dujų srautams tose zonose, perdavimo sistemos operatoriai įdiegė, o nacionalinės reguliavimo institucijos patvirtino įvairias sutarčių dėl nuolatinio pajėgumo produktų sudarymo koncepcijas, kurių poveikį reikėtų įvertinti Sąjungos kontekste;

(14)

nacionalinės reguliavimo institucijos ir perdavimo sistemos operatoriai turėtų atsižvelgti į geriausią patirtį ir pastangas suderinti šio reglamento įgyvendinimo procesus. Veikdamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 713/2009 (5) 7 straipsnį, Agentūra ir nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų užtikrinti, kad visoje Sąjungoje pajėgumų paskirstymo mechanizmai atitinkamuose sujungimo taškuose būtų įgyvendinami kuo efektyviau;

(15)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2009/73/EB 51 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomas dujų perdavimo sistemų esamų ir didinamųjų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas. Atsižvelgiant į bendrąsias komercines ir technines su pajėgumų paskirstymo mechanizmais susijusias taisykles, šiuo reglamentu nustatoma, kaip gretimų perdavimo sistemų operatoriai bendradarbiauja siekdami palengvinti pajėgumų pardavimą.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas sujungimo taškams. Atitinkamos nacionalinės reguliavimo institucijos sprendimu jis gali būti taikomas ir dujų įleidimo iš trečiųjų šalių ir išleidimo į jas taškams. Šis reglamentas netaikomas dujų išleidimo taškams, kuriuose dujos išleidžiamos galutiniams vartotojams ir į skirstomuosius tinklus, dujų įleidimo iš suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalų ir gamybos įrenginių taškams, taip pat dujų įleidimo iš saugyklų ir išleidimo į jas taškams.

2.   Standartizuoti pajėgumų paskirstymo mechanizmai, nustatyti pagal šį reglamentą, yra atitinkamiems sujungimo taškams Sąjungoje taikoma aukciono tvarka ir tipiniai siūlomų ir paskirstomų pajėgumų produktai. Jei siūlomi didinamieji pajėgumai, 30 straipsnio 2 dalyje nustatytomis sąlygomis gali būti taikomas alternatyvus paskirstymo mechanizmas.

3.   Šis reglamentas taikomas visiems techniniams ir pertraukiamiesiems pajėgumams sujungimo taškuose, taip pat papildomiems pajėgumams, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 715/2009 I priedo 2.2.1 punkte, ir didinamiesiems pajėgumams. Šis reglamentas netaikomas valstybes nares jungiantiems sujungimo taškams, kai vienai iš tų valstybių narių remiantis Direktyvos 2009/73/EB 49 straipsniu taikoma nukrypti leidžianti nuostata.

4.   Kai pagal 30 straipsnį taikomas alternatyvus pajėgumų paskirstymo mechanizmas, pasiūlos lygiams netaikomos 8 straipsnio 1–7 dalys, 11–18 straipsniai, 19 straipsnio 2 dalis ir 37 straipsnis, nebent atitinkamos nacionalinės reguliavimo institucijos nusprendžia kitaip.

5.   Kai taikomi susietojo pajėgumų paskirstymo būdai, nacionalinės reguliavimo institucijos gali nuspręsti netaikyti 8–37 straipsnių.

6.   Kad būtų išvengta trukdymo patekti į tiekimo vartotojams rinkas, nacionalinės reguliavimo institucijos, pasikonsultavusios su tinklo naudotojais, gali nuspręsti imtis proporcingų priemonių, kad apribotų pavienio tinklo naudotojo išankstinius siūlymus įsigyti pajėgumų valstybės narės sujungimo taškuose.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojami Reglamento (EB) Nr. 715/2009 2 straipsnyje, Komisijos reglamento (ES) 2017/460 (6) 3 straipsnyje ir Direktyvos 2009/73/EB 2 straipsnyje apibrėžti terminai. Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

1.   didinamasis pajėgumas– potencialus būsimas didesnis techninis pajėgumas dėl rinkos veikimu grindžiamų procedūrų taikymo arba potencialus naujas pajėgumas, sukurtas ten, kur šiuo metu pajėgumų neturima, investuojant į fizinę infrastruktūrą arba ilgam laikui optimizuojant pajėgumus; vėliau didinamasis pajėgumas, jei ekonominio vertinimo rezultatai teigiami, paskirstomas:

a)

esamuose sujungimo taškuose;

b)

įrengsimame naujame sujungimo taške ar taškuose;

c)

kaip anksčiau nesiūlytas fizinis srauto priešinga kryptimi pajėgumas sujungimo taške ar taškuose;

2.   sujungimo taškas– fizinis arba virtualus taškas, jungiantis gretimas dujų įleidimo ir išleidimo sistemas arba dujų įleidimo ir išleidimo sistemą su jungiamuoju dujotiekiu, jeigu šiame taške tinklo naudotojams taikomos užsakymo procedūros;

3.   alternatyvusis paskirstymo mechanizmas– paskirstymo mechanizmas, kurį perdavimo sistemos operatoriai taiko pasiūlos lygiui arba didinamiesiems pajėgumams konkrečiu atveju, kad patenkintų sąlyginius poreikio prašymus, ir kurį tvirtina nacionalinė reguliavimo institucija;

4.   tipinis pajėgumų produktas– pajėgumas perduoti tam tikrą kiekį per tam tikrą laiką per tam tikrą sujungimo tašką;

5.   pasiūlos lygis– suma, kurią sudaro turimieji pajėgumai ir atitinkamo lygio didinamieji pajėgumai sujungimo taške, skirti kiekvienam metų tipiniam pajėgumų produktui;

6.   susietojo paskirstymo būdas– paskirstymo būdas, kai (jei įmanoma – aukcione) kartu paskirstomi ir perdavimo pajėgumai, ir atitinkamas dujų kiekis;

7.   kainos siūlymo etapas– laikas, kurį tinklo naudotojai gali teikti, keisti ir atšaukti pasiūlymus;

8.   didelis kainos kitimo žingsnis– sujungimo taške nustatomas tipinio pajėgumų produkto fiksuotas arba kintamas kainos kitimo žingsnis;

9.   didinamųjų pajėgumų projektas– techninio pajėgumo esamame sujungimo taške didinimo arba naujo sujungimo taško įrengimo projektas remiantis pajėgumų paskirstymu atlikus didinamųjų pajėgumų nustatymą;

10.   ekonominis vertinimas– didinamųjų pajėgumų projektų ekonominių perspektyvų įvertinimas;

11.   didinamųjų pajėgumų nustatymas– didinamųjų pajėgumų poreikio rinkoje įvertinimo procesas, kurį sudaro nesaistomasis etapas, kai tinklo naudotojai pareiškia, kiek didinamųjų pajėgumų jiems reikia, ir saistomasis etapas, kai tinklo naudotojai privalo įsipareigoti sudarydami sutartį dėl pajėgumų su vienu ar daugiau perdavimo sistemos operatorių;

12.   susietieji pajėgumai– tipinis siūlomų nuolatinių pajėgumų produktas, kurį sudaro dujų įleidimo pajėgumai ir juos atitinkantys dujų išleidimo pajėgumai abiejose sujungimo taško pusėse;

13.   jungties sutartis– gretimų perdavimo sistemų operatorių, kurių sistemos yra sujungtos tam tikrame sujungimo taške, sutartis, kuria nustatomos dujų tiekimo ir (arba) ėmimo sujungimo taške sąlygos, veiklos procedūros ir nuostatos siekiant palengvinti efektyvią sujungtų perdavimo tinklų sąveiką, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2015/703 II skyriuje;

14.   konkuruojantys pajėgumai– turimieji pajėgumai viename tinklo taške, kuriuos paskirstyti galima tik visiškai arba iš dalies sumažinus turimuosius pajėgumus kitame tinklo taške;

15.   aukcionų kalendorius– lentelė, kurioje pateikiama su konkrečiais aukcionais susijusi informacija ir kurią iki kiekvienų kalendorinių metų sausio mėn. skelbia Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-G); kalendoriuje nurodomi svarbūs aukcionų, kurie vyks nuo kovo mėn. iki kitų metų vasario mėn., terminai, įskaitant pradžios datas, ir tipiniai pajėgumų produktai, kurie bus parduodami aukcione;

16.   dujų tiekimo para– laikotarpis nuo vienos dienos 5.00 UTC iki kitos dienos 5.00 UTC (žiemos laiku) arba nuo vienos dienos 4.00 UTC iki kitos dienos 4.00 UTC (vasaros laiku);

17.   einamosios paros pajėgumai– likusieji paros pajėgumai, siūlomi ir paskirstomi užbaigus tą parą vykstančius kitos paros pajėgumų aukcionus;

18.   ilgainiui didėjančios kainos aukcionas– aukcionas, kuriame tinklo naudotojas nurodo prašomus kiekius pagal apibrėžtus nuosekliai skelbiamus kainos kitimo žingsnius;

19.   vienodos kainos aukcionas– aukcionas, kuriame tinklo naudotojas pavieniame kainos siūlymo etape siūlo kainą ir kiekį, o visiems tinklo naudotojams, kuriems pavyko įsigyti pajėgumų, taikoma laimėjusio mažiausios kainos pasiūlymo kaina;

20.   rezervuojamoji kaina– reikalavimus atitinkanti apatinė aukciono kainos riba;

21.   mažas kainos kitimo žingsnis– sujungimo taške nustatomas tipinio pajėgumų produkto fiksuotas arba kintamas kainos kitimo žingsnis, mažesnis už didelį kainos kitimo žingsnį;

22.   pirmasis kartas, kai pasiūla viršija paklausą– padėtis, kai bendra visų tinklo naudotojų pajėgumų paklausa yra mažesnė už antrojo kainos siūlymo etapo pabaigoje arba paskesniame kainos siūlymo etape siūlomus pajėgumus;

23.   virtualusis sujungimo taškas– du arba daugiau tų pačių dviejų gretimų dujų įleidimo ir išleidimo sistemų sujungimo taškų, sujungtų, kad būtų galima teikti vieną bendrą pajėgumų paslaugą;

24.   f faktorius– perdavimo sistemos operatoriaus leidžiamųjų arba tikslinių pajamų, siejamų su didinamaisiais pajėgumais, įtrauktais į atitinkamą pasiūlos lygį, prognozuojamo padidėjimo dabartinės vertės, nurodytos 22 straipsnio 1 dalies b punkte, dalis, kurią turi padengti tinklo naudotojų įsipareigojimų sudaryti sutartį dėl pajėgumų vertė, apskaičiuojama pagal 22 straipsnio 1 dalies a punktą;

25.   papildoma kiekio paraiška– kiekio paraiškų teikimo reikalavimus atitinkančių tinklo naudotojų teisė bet kuriuo paros metu prašyti pertraukiamųjų pajėgumų, pateikiant kiekio paraišką, dėl kurios visose tinklo naudotojo paraiškose nurodytų kiekių suma tampa didesnė už jo sutartinius pajėgumus.

II SKYRIUS

BENDRADARBIAVIMO PRINCIPAI

4 straipsnis

Techninės priežiūros koordinavimas

Jeigu nuo vamzdyno arba perdavimo tinklo dalies techninės priežiūros priklauso perdavimo pajėgumų, kuriuos galima siūlyti sujungimo taškuose, kiekis, perdavimo sistemos operatorius (-iai) savo techninės priežiūros planus įgyvendina visokeriopai bendradarbiaudamas (-i) su gretimos (-ų) perdavimo sistemos (-ų) operatoriumi (-iais), kad kuo labiau sumažintų poveikį galimiems dujų srautams ir pajėgumams sujungimo taške.

5 straipsnis

Pranešimų standartizavimas

1.   Perdavimo sistemos operatoriai koordinuoja standartinių pranešimo procedūrų, koordinuotų informacinių sistemų ir suderinamų elektroninių pranešimų internetu diegimą, pvz., nustato bendrus duomenų mainų formatus ir protokolus ir suderina šių duomenų tvarkymo principus.

2.   Standartinės pranešimo procedūros visų pirma apima procedūras, susijusias su tinklo naudotojų prieiga prie perdavimo sistemos operatorių aukcionų sistemos arba atitinkamos užsakymo platformos ir su pateiktos aukciono informacijos peržiūra. Duomenų, kuriais numatoma keistis, pateikimo laikas ir jų turinys atitinka III skyriaus nuostatas.

3.   Perdavimo sistemos operatoriai patvirtina standartines pranešimo procedūras, kuriose, atsižvelgiant į 37 straipsnyje nurodytos (-ų) užsakymo platformos (-ų) kūrimą, numatomas įgyvendinimo planas ir taikymo trukmė. Perdavimo sistemų operatoriai užtikrina neskelbtinos komercinės informacijos konfidencialumą.

6 straipsnis

Pajėgumų apskaičiavimas ir maksimizavimas

1.   Tinklo naudotojams teikiami didžiausi techniniai pajėgumai, atsižvelgiant į sistemos vientisumą, saugą ir efektyvų tinklo veikimą.

a)

Siekdami optimizuoti techninius pajėgumus ir taip maksimizuoti susietųjų pajėgumų pasiūlą, perdavimo sistemos operatoriai sujungimo taškuose imasi toliau nurodytų priemonių (pirmenybė teikiama sujungimo taškams, kuriuose pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2009 I priedo 2.2.3 punkto 1 papunktį yra sutartinė perkrova): sukuria ir taiko bendrą metodą, pagal kurį nustatomi konkretūs veiksmai, kurių turi imtis atitinkami perdavimo sistemos operatoriai, kad pasiektų reikiamą optimizavimą:

1)

bendras metodas apima nuodugnią techninių pajėgumų analizę, įskaitant visus jų neatitikimus abipus sujungimo taško, taip pat konkrečius veiksmus ir išsamų grafiką, įskaitant galimus padarinius ir reguliavimo institucijų patvirtinimus, reikalingus sąnaudoms susigrąžinti ir reguliavimo tvarkai pakoreguoti, kad būtų galima užtikrinti kuo didesnę susietųjų pajėgumų pasiūlą. Šiais konkrečiais veiksmais nedaroma žalingo poveikio pajėgumų pasiūlai kituose svarbiuose tų sistemų taškuose ir sujungimo su skirstymo tinklais taškuose, kurie svarbūs užtikrinant tiekimo galutiniams vartotojams saugumą, pvz., sujungimo su saugyklomis, SGD terminalais ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 994/2010 (7) apibrėžtais saugomais vartotojais taškuose;

2)

perdavimo sistemos operatorių priimta skaičiavimo metodika ir galimybės naudotis pajėgumu suteikimo taisyklėmis turi būti sprendžiami konkrečių situacijų, kai konkuruojantys pajėgumai įvairiose sistemose yra susiję su sujungimo taškais ir išleidimo į saugyklas tašais, klausimai;

3)

atliekant šią nuodugnią analizę atsižvelgiama į prielaidas, kuriomis remiantis pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2009 8 straipsnį parengtas visos Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros planas, į nacionalinius investicijų planus, į atitinkamus įsipareigojimus, prisiimtus pagal taikomus nacionalinius įstatymus, ir į visus atitinkamus sutartinius įsipareigojimus;

4)

atitinkami perdavimo sistemos operatoriai techninius pajėgumus perskaičiuoja pagal dinaminį metodą, prireikus kartu atlikdami dinaminį papildomų pajėgumų skaičiavimą pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2009 I priedo 2.2.2 punkto 2 papunkčio nuostatas, bendrai nustatydami tinkamą perskaičiavimo dažnumą kiekviename sujungimo taške ir atsižvelgdami į konkrečius to taško ypatumus;

5)

nustatydami bendrą metodą, gretimų perdavimo sistemų operatoriai konsultuojasi su kitų perdavimo sistemų operatoriais, kuriems sujungimo taškas turi konkretų poveikį;

6)

perskaičiuodami techninius pajėgumus perdavimo sistemos operatoriai atsižvelgia į tinklo naudotojų pateiktą informaciją dėl numatomų būsimų srautų.

b)

Perdavimo sistemos operatoriai bendrai vertina ir prireikus koreguoja bent šiuos parametrus:

1)

slėgio užtikrinimo įsipareigojimus;

2)

visus atitinkamus paklausos ir pasiūlos scenarijus, įskaitant išsamius duomenis apie pamatines klimato sąlygas ir tinklo konfigūraciją, susijusią su ekstremalių atvejų scenarijais;

3)

šilumingumą.

2.   Jei dėl techninių pajėgumų optimizavimo perdavimo sistemos operatoriai patiria išlaidų, visų pirma tokių, kurios nevienodai paveikia perdavimo sistemos operatorius abiejose sujungimo taško pusėse, perdavimo sistemos operatoriams leidžiama atgauti tokias efektyviai patirtas išlaidas pasinaudojant atitinkamų reguliavimo institucijų pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2009 13 straipsnį ir Direktyvos 2009/73/EB 42 straipsnį nustatyta reguliavimo sistema. Taikoma Reglamento (EB) Nr. 713/2009 8 straipsnio 1 dalis.

3.   Prireikus nacionalinės reguliavimo institucijos dėl taikomo skaičiavimo metodo ir bendro požiūrio konsultuojasi su tinklo naudotojais.

4.   Susietųjų pajėgumų kiekio pokyčiai, atsirandantys vykdant procesą pagal šio straipsnio 1 dalį, įtraukiami į Agentūros ataskaitą, skelbiamą pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2009 I priedo 2.2.1 punkto 2 papunktį.

7 straipsnis

Gretimų perdavimo sistemų operatorių keitimasis informacija

1.   Gretimų perdavimo sistemų operatoriai reguliariai keičiasi informacija apie kiekio paraiškų teikimą, patikslintų kiekio paraiškų teikimą, suderinimą ir patvirtinimą atitinkamuose sujungimo taškuose.

2.   Gretimų perdavimo sistemų operatoriai keičiasi informacija apie savo perdavimo tinklo techninę priežiūrą ir taip prisideda prie sujungimo taškų techninio naudojimo sprendimų priėmimo proceso. Perdavimo sistemos operatorių keitimosi duomenimis tvarka įtraukiama į jų atitinkamą jungties sutartį.

III SKYRIUS

NUOLATINIO PAJĖGUMO PRODUKTŲ PASKIRSTYMAS

8 straipsnis

Paskirstymo metodika

1.   Pajėgumas sujungimo taškuose paskirstomas aukcione, išskyrus atvejus, kai pagal 30 straipsnį taikoma alternatyvi paskirstymo metodika.

2.   Visuose sujungimo taškuose taikoma vienoda aukciono struktūra. Atitinkami aukcionai visuose susijusiuose sujungimo taškuose prasideda tuo pačiu metu. Per kiekvieną aukcioną, susijusį su vienu tipiniu pajėgumų produktu, pajėgumai paskirstomi atskirai nuo visų kitų aukcionų, išskyrus atvejus, kai siūlomas didinamasis pajėgumas arba kai tiesiogiai dalyvaujančių perdavimo sistemos operatorių susitarimu ir atitinkamoms nacionalinėms reguliavimo institucijoms pritarus paskirstomi konkuruojantys pajėgumai. Bet kurios gretimos ir paveiktos valstybės narės nacionalinė reguliavimo institucija gali pateikti savo požiūrį, į kurį atsižvelgia atitinkama nacionalinė reguliavimo institucija. Jei siūlomas didinamasis pajėgumas, nepriklausomo paskirstymo principas netaikomas vienu metu vykdomiems atitinkamų pasiūlos lygių aukcionams; jie priklauso vienas nuo kito, nes galima paskirstyti tik vieną pasiūlos lygį.

3.   Tipiniai pajėgumų produktai paskirstomi logine tvarka, pagal kurią pirmiausia siūlomi metų pajėgumų produktai, po jų – kitos trumpesnės trukmės pajėgumai, skirti naudoti tuo pačiu laikotarpiu. 11–15 straipsniuose numatyti aukcionų terminai turi atitikti šį principą.

4.   9 straipsnyje nustatytos tipinių pajėgumų produktų taisyklės ir 11–15 straipsniuose nustatytos aukcionų taisyklės taikomos susietiesiems ir nesusietiems pajėgumams sujungimo taške.

5.   Apie kiekvieno aukciono atitinkamų tipinių pajėgumų produktų prieinamumą pranešama pagal 11–15 straipsnius ir aukciono kalendorių.

6.   Bent 20 % turimo techninio pajėgumo kiekviename sujungimo taške atidedama ir siūloma pagal šio straipsnio 7 dalį. Jeigu turimas pajėgumas yra mažesnis už atidėtiną techninio pajėgumo dalį, atidedamas visas turimas pajėgumas. Šis pajėgumas siūlomas pagal šio straipsnio 7 dalies b punktą, o visas likęs atidėtas pajėgumas – pagal šio straipsnio 7 dalies a punktą.

7.   Bet koks pagal šio straipsnio 6 dalį atidėtas pajėgumas siūlomas laikantis tokių nuostatų:

a)

bent 10 % kiekvieno sujungimo taško turimo techninio pajėgumo siūloma ne anksčiau kaip metiniame metų pajėgumų aukcione, numatytame 11 straipsnyje ir rengiamame pagal aukcionų kalendorių penktaisiais dujų tiekimo metais prieš prasidedant atitinkamiems dujų tiekimo metams, ir

b)

dar bent 10 % kiekvieno sujungimo taško turimo techninio pajėgumo pirmiausia siūloma ne anksčiau kaip metiniame ketvirčio pajėgumų aukcione, numatytame 12 straipsnyje ir rengiamame pagal aukcionų kalendorių dujų tiekimo metais prieš prasidedant atitinkamiems dujų tiekimo metams.

8.   Didinamojo pajėgumo atveju bent 10 % susijusio sujungimo taško didinamojo techninio pajėgumo atidedama ir siūloma ne anksčiau kaip metiniame ketvirčio pajėgumų aukcione, numatytame 12 straipsnyje ir rengiamame pagal aukcionų kalendorių dujų tiekimo metais prieš prasidedant atitinkamiems dujų tiekimo metams.

9.   Dėl tikslios kiekviename sujungimo taške pagal šio straipsnio 6 ir 8 dalis atidėtinos pajėgumo dalies konsultuojamasi su suinteresuotosiomis šalimis, ji derinama su kitais perdavimo sistemos operatoriais ir ją patvirtina nacionalinės reguliavimo institucijos. Nacionalinės reguliavimo institucijos visų pirma apsvarsto galimybę didesnę pajėgumo dalį atidėti trumpesniam laikotarpiui, kad būtų išvengta trukdymo patekti į tiekimo vartotojams rinkas.

10.   Pajėgumas, kuris buvo sukurtas taikant ne rinkos procedūras ir dėl kurio galutinis investavimo sprendimas priimtas be išankstinių tinklo naudotojų įsipareigojimų, pagal šį reglamentą siūlomas ir paskirstomas kaip turimi tipiniai pajėgumo produktai.

9 straipsnis

Tipiniai pajėgumų produktai

1.   Perdavimo sistemų operatoriai siūlo metų, ketvirčio, mėnesio, paros ir einamosios paros tipinius pajėgumų produktus.

2.   Metų tipinis pajėgumų produktas – pajėgumai, kurių nurodytą kiekį tinklo naudotojas gali prašyti teikti visas konkrečių dujų tiekimo metų (prasidedančių spalio 1 d.) dujų tiekimo paras.

3.   Ketvirčio tipinis pajėgumų produktas – pajėgumai, kurių nurodytą kiekį tinklo naudotojas gali prašyti teikti visas konkretaus ketvirčio (atitinkamai prasidedančio spalio 1 d., sausio 1 d., balandžio 1 d. arba liepos 1 d.) dujų tiekimo paras.

4.   Mėnesio tipinis pajėgumų produktas – pajėgumai, kurių nurodytą kiekį tinklo naudotojas gali prašyti teikti visas konkretaus kalendorinio mėnesio (prasidedančio kiekvieno mėnesio 1-ąją dieną) dujų tiekimo paras.

5.   Paros tipinis pajėgumų produktas – pajėgumai, kurių nurodytą kiekį tinklo naudotojas gali prašyti teikti vieną dujų tiekimo parą.

6.   Einamosios paros tipinis pajėgumų produktas – pajėgumai, kurių nurodytą kiekį tinklo naudotojas gali prašyti teikti nuo tam tikro pradžios momento konkrečią dujų tiekimo parą iki tos dujų tiekimo paros pabaigos.

10 straipsnis

Taikomas pajėgumo vienetas

Siūlomas pajėgumas išreiškiamas energijos vienetais per laiko vienetą. Naudojami vienetai kWh/h arba kWh/d. Jeigu naudojamos kWh/d, daroma prielaida, kad srautas visą dujų tiekimo parą yra pastovus.

11 straipsnis

Metiniai metų pajėgumų aukcionai

1.   Metų pajėgumų aukcionai rengiami kartą per metus.

2.   Kiekvieno tipinio metų pajėgumų produkto pajėgumai metiniame metų pajėgumų aukcione parduodami pagal 17 straipsnį taikant didėjančios kainos aukciono algoritmą.

3.   Esami pajėgumai aukcione siūlomi bent ateinantiems 5 dujų tiekimo metams, bet ne ilgesniam kaip ateinančių 15 dujų tiekimo metų laikotarpiui. Kai siūlomas didinamasis pajėgumas, pasiūlos lygiai metų pajėgumų aukcionuose gali būti siūlomi ne ilgesniam kaip 15 metų laikotarpiui nuo naudojimo pradžios.

4.   Nuo 2018 m. metiniai metų pajėgumų aukcionai prasideda pirmąjį kiekvienų metų liepos mėn. pirmadienį, nebent aukciono kalendoriuje būtų nurodyta kitaip.

5.   Vykstant metiniam metų pajėgumų aukcionui tinklo naudotojai turi galimybę dalyvauti viename arba keliuose tuo pačiu metu vykstančiuose kiekvieno sujungimo taško aukcionuose ir siūlytis pirkti tipinius pajėgumų produktus.

6.   Metiniame metų pajėgumų aukcione siūlomi pajėgumai:

 

A – B – C + D + E – F.

 

Čia:

A– perdavimo sistemos operatoriaus kiekvieno tipinio pajėgumų produkto techniniai pajėgumai;

B– metiniuose metų pajėgumų aukcionuose, kuriuose siūlomas pajėgumas kitų 5 metų laikotarpiui – techninio pajėgumo (A) dalis, atidėta pagal 8 straipsnio 7 dalį; metiniuose metų pajėgumų aukcionuose, kuriuose siūlomas pajėgumas laikotarpiui po pirmųjų 5 metų – techninio pajėgumo (A) dalis, atidėta pagal 8 straipsnio 7 dalį;

C– anksčiau parduotas techninis pajėgumas, pakoreguotas atsižvelgiant į pajėgumus, pakartotinai siūlomus pagal taikomas perkrovos valdymo procedūras;

D– papildomi tų metų pajėgumai, jeigu yra;

E– į atitinkamą pasiūlos lygį įtrauktas didinamasis tų metų pajėgumas, jeigu yra;

F– didinamojo pajėgumo (E), jeigu yra, dalis, atidėta pagal 8 straipsnio 8 ir 9 dalis.

7.   Siūlomi pajėgumai gali būti susietieji arba nesusieti pajėgumai pagal 19 straipsnį. Tai taikoma ir visiems kitiems 12–15 straipsniuose nurodytiems aukcionams.

8.   Bent prieš mėnesį iki aukciono pradžios perdavimo sistemos operatoriai tinklo naudotojams praneša ateinančiame metiniame metų pajėgumų aukcione kiekvienais metais siūlysimų nuolatinių pajėgumų kiekį.

9.   Kiekvieno aukciono kainos siūlymo etapas kiekvieną atitinkamą dujų tiekimo parą prasideda 08.00 UTC ir baigiasi 17.00 UTC (žiemos laiku) arba prasideda 07.00 UTC ir baigiasi 16.00 UTC (vasaros laiku). Kainos siūlymo etapai pradedami ir užbaigiami per kiekvieną dujų tiekimo parą, kaip nurodyta 17 straipsnio 2 dalyje.

10.   Aukciono paskirstymo rezultatai pateikiami kai tik pagrįstai įmanoma, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po kainos siūlymo etapo pabaigos, vienu metu visiems tame aukcione dalyvavusiems tinklo naudotojams.

Didinamojo pajėgumo atveju informacija apie saistančiuosius tinklo naudotojų įsipareigojimus sudaryti sutartį dėl pajėgumo, taip pat apie tai, ar tenkinamos pakartotinio aukciono sąlygos pagal 29 straipsnio 3 dalį, pateikiama ne vėliau kaip kitą darbo dieną po kainos siūlymo etapo pabaigos, vienu metu visiems atitinkamame aukcione dalyvavusiems tinklo naudotojams. Ekonominio vertinimo rezultatai pateikiami ne vėliau kaip praėjus 2 darbo dienoms po kainos siūlymo etapo pabaigos, vienu metu visiems atitinkamame aukcione dalyvavusiems tinklo naudotojams.

11.   Apibendrinta informacija apie aukciono rezultatus paskelbiama rinkai.

12 straipsnis

Metiniai ketvirčio pajėgumų aukcionai

1.   Kiekvienais dujų tiekimo metais surengiami keturi metiniai ketvirčio pajėgumų aukcionai.

2.   Kiekvieno tipinio ketvirčio pajėgumų produkto pajėgumai metiniuose ketvirčio pajėgumų aukcionuose parduodami pagal 17 straipsnį taikant didėjančios kainos aukciono algoritmą.

3.   Ateinančių dujų tiekimo metų ketvirčių pajėgumai kiekviename sujungimo taške parduodami tuo pačiu metu vykdomuose kiekvieno ketvirčio aukcionuose taip:

a)

pirmo (spalio–gruodžio mėn.) – ketvirto (liepos–rugsėjo mėn.) ketvirčių – pirmame metiniame ketvirčio pajėgumų aukcione;

b)

antro (sausio–kovo mėn.) – ketvirto (liepos–rugsėjo mėn.) ketvirčių – antrame metiniame ketvirčio pajėgumų aukcione;

c)

trečio (balandžio–birželio mėn.) ir ketvirto (liepos–rugsėjo mėn.) ketvirčių – trečiame metiniame ketvirčio pajėgumų aukcione;

d)

paskutinio ketvirčio (liepos–rugsėjo mėn.) – ketvirtame metiniame ketvirčio pajėgumų aukcione.

Vykdant kiekvieną metinį ketvirčio aukcioną tinklo naudotojai gali dalyvauti visuose tuo pačiu metu vykstančiuose aukcionuose.

4.   Kiekvienais dujų tiekimo metais metiniai ketvirčio pajėgumų aukcionai prasideda toliau nurodytomis dienomis, nebent aukcionų kalendoriuje būtų nustatyta kitaip:

a)

pirmasis metinis ketvirčio pajėgumų aukcionas prasideda pirmąjį rugpjūčio pirmadienį;

b)

antrasis metinis ketvirčio pajėgumų aukcionas prasideda pirmąjį lapkričio pirmadienį;

c)

trečiasis metinis ketvirčio pajėgumų aukcionas prasideda pirmąjį vasario pirmadienį;

d)

ketvirtasis metinis ketvirčio pajėgumų aukcionas prasideda pirmąjį gegužės pirmadienį.

5.   Visuose metiniuose ketvirčio pajėgumų aukcionuose siūlomi pajėgumai:

 

A – C + D.

 

Čia:

A– perdavimo sistemos operatoriaus kiekvieno tipinio pajėgumų produkto techniniai pajėgumai;

C– anksčiau parduotas techninis pajėgumas, pakoreguotas atsižvelgiant į pajėgumus, pakartotinai siūlomus pagal taikomas perkrovos valdymo procedūras;

D– papildomi to ketvirčio pajėgumai, jeigu yra.

6.   Prieš dvi savaites iki aukciono pradžios perdavimo sistemos operatoriai tinklo naudotojams praneša ateinančiame metiniame ketvirčio pajėgumų aukcione kiekvieną ketvirtį siūlysimų pajėgumų kiekį.

7.   Kiekvieno aukciono kainos siūlymo etapas kiekvieną atitinkamą dujų tiekimo parą prasideda 08.00 UTC ir baigiasi 17.00 UTC (žiemos laiku) arba prasideda 07.00 UTC ir baigiasi 16.00 UTC (vasaros laiku). Kainos siūlymo etapai pradedami ir užbaigiami per kiekvieną dujų tiekimo parą, kaip nurodyta 17 straipsnio 2 dalyje.

8.   Aukciono paskirstymo rezultatai skelbiami kai tik pagrįstai įmanoma, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po kainos siūlymo etapo pabaigos, vienu metu visiems tame aukcione dalyvavusiems tinklo naudotojams.

9.   Apibendrinta informacija apie aukciono rezultatus paskelbiama rinkai.

13 straipsnis

Rotaciniai mėnesio pajėgumų aukcionai

1.   Rotacinis mėnesio pajėgumų aukcionas rengiamas kartą per mėnesį.

2.   Kiekvieno tipinio mėnesio pajėgumų produkto pajėgumai parduodami rotaciniame mėnesio pajėgumų aukcione pagal 17 straipsnį taikant didėjančios kainos aukciono algoritmą. Kiekvieną mėnesį aukcione siūlomas kito kalendorinio mėnesio tipinis mėnesio pajėgumų produktas.

3.   Rotaciniame mėnesio pajėgumų aukcione tinklo naudotojai turi galimybę siūlytis pirkti vieną tipinį mėnesio pajėgumų produktą.

4.   Rotaciniai mėnesio pajėgumų aukcionai, kuriuose parduodamas tipinis kito mėnesio pajėgumų produktas, prasideda trečiąjį kiekvieno mėnesio pirmadienį, nebent aukcionų kalendoriuje būtų nurodyta kitaip.

5.   Rotaciniame mėnesio pajėgumų aukcione kiekvieną mėnesį siūlomi pajėgumai:

 

A – C + D.

 

Čia:

A– perdavimo sistemos operatoriaus kiekvieno tipinio pajėgumų produkto techniniai pajėgumai;

C– anksčiau parduotas techninis pajėgumas, pakoreguotas atsižvelgiant į pajėgumus, pakartotinai siūlomus pagal taikomas perkrovos valdymo procedūras;

D– papildomi to mėnesio pajėgumai, jeigu yra.

6.   Prieš savaitę iki aukciono pradžios perdavimo sistemos operatoriai tinklo naudotojams praneša ateinančiame rotaciniame mėnesio pajėgumų aukcione siūlysimų pajėgumų kiekį.

7.   Kiekvieno aukciono kainos siūlymo etapas kiekvieną atitinkamą dujų tiekimo parą prasideda 08.00 UTC ir baigiasi 17.00 UTC (žiemos laiku) arba prasideda 07.00 UTC ir baigiasi 16.00 UTC (vasaros laiku). Kainos siūlymo etapai pradedami ir užbaigiami per kiekvieną dujų tiekimo parą, kaip nurodyta 17 straipsnio 2 dalyje.

8.   Aukciono paskirstymo rezultatai skelbiami kai tik pagrįstai įmanoma, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po kainos siūlymo etapo pabaigos, vienu metu visiems tame aukcione dalyvavusiems tinklo naudotojams.

9.   Apibendrinta informacija apie aukciono rezultatus paskelbiama rinkai.

14 straipsnis

Rotaciniai kitos paros pajėgumų aukcionai

1.   Rotaciniai kitos paros pajėgumų aukcionai rengiami kartą per parą.

2.   Rotaciniame kitos dujų tiekimo paros pajėgumų aukcione kasdien siūlomas tipinis kitos paros pajėgumų produktas.

3.   Kiekvieno tipinio paros pajėgumų produkto pajėgumai rotaciniame kitos paros pajėgumų aukcione parduodami pagal 18 straipsnį taikant vienodos kainos aukciono algoritmą. Kasdien aukcione siūlomas tipinis kitos dujų tiekimo paros pajėgumų produktas.

4.   Rotaciniame kitos paros pajėgumų aukcione tinklo naudotojai turi galimybę siūlytis pirkti vieno tipinio paros pajėgumų produkto pajėgumus.

5.   Kainos siūlymo etapas prasideda kiekvieną dieną 15.30 UTC (žiemos laiku) arba 14.30 UTC (vasaros laiku).

6.   Tipinio paros pajėgumų produkto pajėgumų pasiūlymai rotaciniame kitos paros pajėgumų aukcione tvarkomi taip: pateikiami, atšaukiami ar keičiami nuo 15:30 UTC iki 16:00 UTC (žiemos laiku) arba nuo 14:30 UTC iki 15:00 UTC (vasaros laiku).

7.   Rotaciniame kitos paros pajėgumų aukcione kasdien siūlomi pajėgumai:

 

A – C + D.

 

Čia:

A– perdavimo sistemos operatoriaus kiekvieno tipinio pajėgumų produkto techniniai pajėgumai;

C– anksčiau parduotas techninis pajėgumas, pakoreguotas atsižvelgiant į pajėgumus, pakartotinai siūlomus pagal taikomas perkrovos valdymo procedūras;

D– papildomi tos paros pajėgumai, jeigu yra.

8.   Prasidėjus kainos siūlymo etapui perdavimo sistemos operatoriai tinklo naudotojams praneša ateinančiame rotaciniame kitos paros pajėgumų aukcione siūlysimų pajėgumų kiekį.

9.   Aukciono paskirstymo rezultatai skelbiami ne vėliau kaip praėjus 30 minučių nuo kainos siūlymo etapo pabaigos, vienu metu visiems tame aukcione dalyvavusiems tinklo naudotojams.

10.   Apibendrinta informacija apie aukciono rezultatus paskelbiama rinkai.

15 straipsnis

Einamosios paros pajėgumų aukcionai

1.   Jeigu turima pajėgumų, kiekvieną dujų tiekimo paros valandą rengiamas einamosios paros pajėgumų aukcionas pagal 18 straipsnį taikant vienodos kainos aukciono algoritmą.

2.   Pirmasis kainos siūlymo etapas pradedamas lygiai kitą valandą po kitos paros aukciono rezultatų (įskaitant pertraukiamuosius pajėgumus, jei jie siūlomi) paskelbimo pagal 14 straipsnį. Pirmasis kainos siūlymo etapas užbaigiamas 01:30 UTC (žiemos laiku) arba 00.30 UTC (vasaros laiku) prieš dujų tiekimo parą. Paskirstymas pagal laimėjusius pasiūlymus įsigalioja atitinkamą dujų tiekimo parą 05.00 UTC (žiemos laiku) arba 04.00 UTC (vasaros laiku).

3.   Paskutinis kainos siūlymo etapas užbaigiamas atitinkamą dujų tiekimo parą 00.30 UTC (žiemos laiku) arba 23.30 UTC (vasaros laiku).

4.   Tinklo naudotojai turi teisę nuo kiekvieno kainos siūlymo etapo pradžios iki jo pabaigos teikti, atšaukti ir keisti pasiūlymus.

5.   Kiekvieną atitinkamos dujų tiekimo paros valandą pajėgumai, būsiantys po 4 valandų, aukcione siūlomi kaip einamosios paros pajėgumai.

6.   Kiekvienas kainos siūlymo etapas pradedamas prasidedant kiekvienai atitinkamos dujų tiekimo paros valandai.

7.   Kiekvienas kainos siūlymo etapas trunka 30 min.

8.   Einamosios paros pajėgumų aukcione kiekvieną valandą siūlomi pajėgumai:

 

A – C + D.

 

Čia:

A– perdavimo sistemos operatoriaus kiekvieno tipinio pajėgumų produkto techniniai pajėgumai;

C– anksčiau parduotas techninis pajėgumas, pakoreguotas atsižvelgiant į pajėgumus, pakartotinai siūlomus pagal taikomas perkrovos valdymo procedūras;

D– papildomi pajėgumai, jeigu yra.

9.   Perdavimo sistemos operatoriai pasibaigus paskutiniam kitos paros aukcionui skelbia turimą siūlomų einamosios paros nuolatinių pajėgumų kiekį ir kiekį pagal 32 straipsnio 9 dalį.

10.   Perdavimo sistemos operatoriai tinklo naudotojams, teikiantiems pasiūlymus kitos paros aukcionuose, suteikia galimybę nelaimėjusius galiojančius pasiūlymus automatiškai įtraukti į kitą einamosios paros aukcioną.

11.   Jeigu pasiūlymai priimami ir perdavimo sistemos operatorius vykdo paskirstymo procesą, pajėgumai paskirstomi per 30 minučių nuo kainos siūlymo etapo pabaigos.

12.   Aukciono rezultatai atskiriems tinklo naudotojams pateikiami tuo pačiu metu.

13.   Apibendrinta informacija apie aukciono rezultatus skelbiama bent kiekvienos paros pabaigoje.

16 straipsnis

Aukcionų algoritmai

1.   Jeigu aukcione siūlomi keli tipiniai pajėgumų produktai, kiekvienam paskirstomam tipiniam pajėgumų produktui atskirai taikomas atitinkamas paskirstymo algoritmas. Taikant aukciono algoritmą, siūlymai pirkti atskirus tipinius pajėgumų produktus svarstomi atskirai.

2.   Metiniuose metų bei ketvirčio ir rotaciniuose mėnesio pajėgumų aukcionuose taikomas 17 straipsnyje numatytas ilgainiui didėjančios kainos aukciono algoritmas su keliais kainos siūlymo etapais.

3.   Rotaciniuose kitos paros pajėgumų aukcionuose ir einamosios paros pajėgumų aukcionuose taikomas 18 straipsnyje numatytas vieno kainos siūlymo etapo vienodos kainos aukciono algoritmas.

17 straipsnis

Ilgainiui didėjančios kainos aukciono algoritmas

1.   Ilgainiui didėjančios kainos aukcionuose tinklo naudotojams suteikiama galimybė siūlytis pirkti tam tikrą kiekį pagal didėjančią kainą, skelbiamą nuosekliais kainos siūlymo etapais, pradedant nuo rezervuojamosios kainos P0.

2.   Pirmasis kainos siūlymo etapas, kuriame kaina yra lygi rezervuojamajai kainai P0, trunka 3 valandas. Paskesni kainos siūlymo etapai trunka po vieną valandą. Tarp kainos siūlymo etapų yra vienos valandos intervalas.

3.   Pasiūlyme nurodoma:

a)

pasiūlymą teikiančio tinklo naudotojo tapatybė;

b)

atitinkamas sujungimo taškas ir srauto kryptis;

c)

tipinis pajėgumų produktas, kurio pajėgumus siūlomasi pirkti;

d)

atitinkamo tipinio pajėgumų produkto pajėgumų kiekis, kurį siūlomasi pirkti pagal kiekvieną kainos kitimo žingsnį;

e)

jei siūlomas didinamasis pajėgumas – atitinkamas pasiūlos lygis.

4.   Pasiūlymas laikomas galiojančiu, jeigu jį pateikia tinklo naudotojas ir jeigu jis atitinka visas šio straipsnio nuostatas.

5.   Kad tinklo naudotojas galėtų dalyvauti aukcione, kiekio pasiūlymą jis privalo pateikti pirmuoju kainos siūlymo etapu.

6.   Perdavimo sistemos operatoriai tinklo naudotojams suteikia galimybę automatiškai teikti pasiūlymus pagal bet kurį kainos kitimo žingsnį.

7.   Pasibaigus atitinkamam kainos siūlymo etapui, galiojančių pasiūlymų negalima modifikuoti, atšaukti ar pakeisti. Visi galiojantys pasiūlymai tampa saistančiais tinklo naudotojo įsipareigojimais užsakyti pagal paskelbtą kainą prašomą pajėgumų kiekį, jeigu galutinė aukciono kaina yra atitinkamu kainos siūlymo etapu paskelbtoji kaina.

8.   Kiekvieno tinklo naudotojo bet kuriuo kainos siūlymo etapu teikiamas kiekio pasiūlymas negali būti didesnis už konkrečiame aukcione siūlomus pajėgumus. Kiekvieno tinklo naudotojo kiekio konkrečia kaina pasiūlymas yra ne didesnis už jo ankstesniu etapu pateiktą kiekio pasiūlymą, išskyrus kai taikoma šio straipsnio 16 dalis.

9.   Kol vyksta kainos siūlymo etapas, pasiūlymai gali būti laisvai teikiami, keičiami ir atšaukiami, jeigu visi jie atitinka šio straipsnio 8 dalį. Galiojantys pasiūlymai lieka galioti iki jų pakeitimo arba atšaukimo.

10.   Kiekviename sujungimo taške nustatomi ir prieš atitinkamą aukcioną paskelbiami kiekvieno tipinio pajėgumų produkto didelis ir mažas kainos kitimo žingsniai. Mažas kainos kitimo žingsnis nustatomas toks, kad didelis kainos kitimo žingsnis būtų mažojo kainos kitimo žingsnio kartotinis.

11.   Nustatant didelį kainos kitimo žingsnį siekiama, kiek pagrįstai įmanoma, kuo labiau sutrumpinti aukciono procesą. Nustatant mažą kainos kitimo žingsnį siekiama, kiek pagrįstai įmanoma, kuo labiau sumažinti neparduotų pajėgumų kiekį, kai aukcionas užbaigiamas rezervuojamąją kainą viršijančia kaina.

12.   Jeigu bendra visų tinklo naudotojų paklausa yra ne didesnė už pirmojo kainos siūlymo etapo pabaigoje siūlomus pajėgumus, aukcionas užbaigiamas.

13.   Jeigu bendra visų tinklo naudotojų paklausa viršija pirmojo arba kito kainos siūlymo etapo pabaigoje siūlomus pajėgumus, naujas kainos siūlymo etapas pradedamas kaina, kuri nustatoma prie ankstesnio kainos siūlymo etapo kainos pridedant didelį kainos kitimo žingsnį.

14.   Jeigu bendra visų tinklo naudotojų paklausa yra lygi antrojo arba kito kainos siūlymo etapo pabaigoje siūlomiems pajėgumams, aukcionas užbaigiamas.

15.   Jeigu pirmą kartą pasiūla yra didesnė nei paklausa, kaina sumažinama ir pradedamas kitas kainos siūlymo etapas. Kito kainos siūlymo etapo kaina nustatoma prie kainos siūlymo etapo, vykusio prieš pirmą kartą pasiūlai viršijant paklausą, kainos pridedant mažą kainos kitimo žingsnį. Papildomi kainos siūlymo etapai, kuriuose kaina didinama mažu kainos kitimo žingsniu, pradedami tol, kol visų tinklo naudotojų bendra paklausa tampa ne didesnė už siūlomus pajėgumus, tada aukcionas užbaigiamas.

16.   Kiekvieno tinklo naudotojo kiekio pasiūlymas visais kainos siūlymo etapais, kuriais taikomas mažas kainos kitimo žingsnis, yra ne didesnis už jo kiekio pasiūlymą kainos siūlymo etapu, vykusiu prieš pirmą kartą pasiūlai viršijant paklausą. Kiekvieno tinklo naudotojo kiekio konkrečia mažo kitimo žingsnio kaina pasiūlymas yra ne didesnis už jo ankstesniu mažo kainos kitimo žingsnio etapu pateiktą kiekio pasiūlymą. Kiekvieno tinklo naudotojo kiekio pasiūlymas visais kainos siūlymo etapais, kuriuose taikomas mažas kainos kitimo žingsnis, yra ne mažesnis už jo kiekio pasiūlymą, pateiktą kainos siūlymo etapu, kuriame pirmą kartą pasiūla viršijo paklausą.

17.   Jeigu bendra visų tinklo naudotojų paklausa viršija pajėgumus, siūlomus kainos siūlymo etapu, kurio kaina nustatyta iš etapo, kuriame pirmą kartą pasiūla viršijo paklausą, kainos atėmus vieną mažą kainos kitimo žingsnį, aukcionas užbaigiamas. Galutine kaina laikoma ta, kuriai esant pasiūla pirmą kartą viršijo paklausą, o laimėjusiais laikomi pasiūlymai, pateikti tame kainos siūlymo etape, kuriame pirmą kartą pasiūla viršijo paklausą.

18.   Kai tik pagrįstai įmanoma, po kiekvieno kainos siūlymo etapo apibendrintai paskelbiama visų tinklo naudotojų paklausa konkrečiame aukcione.

19.   Paskutiniame aukciono kainos siūlymo etape paskelbta kaina laikoma galutine konkretaus aukciono kaina, išskyrus atvejus, kai taikoma šio straipsnio 17 dalis.

20.   Visiems tinklo naudotojams, pateikusiems galiojančius kiekio pasiūlymus galutine kaina, pajėgumai paskirstomi pagal jų kiekio pasiūlymus galutine kaina. Jei siūlomas didinamasis pajėgumas, jo paskirstymas priklauso nuo ekonominio vertinimo pagal 22 straipsnį rezultatų. Aukcioną laimėjusieji tinklo naudotojai moka to aukciono galutinę kainą, kuri, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/460 24 straipsnyje, gali būti fiksuota arba kintama, ir visus kitus mokesčius, kurie gali būti taikomi tada, kai bus galima naudotis jiems paskirtais pajėgumais.

21.   Po kiekvieno užbaigto aukciono skelbiamas galutinis aukciono rezultatas, įskaitant bendrą paskirstytų pajėgumų kiekį ir galutinę kainą. Aukcioną laimėjusiems tinklo naudotojams pranešamas jiems skiriamų pajėgumų kiekis, o individuali informacija pateikiama tik susijusiems asmenims. Jei paskirstomas didinamasis pajėgumas, ši dalis taikoma tik didžiausio pajėgumų kiekio pasiūlos lygio, kurio ekonominis vertinimas pagal 22 straipsnio 3 dalį yra teigiamas, aukciono rezultatams.

22.   Jeigu ilgainiui didėjančios kainos aukcionas iki numatytos kito to paties laikotarpio pajėgumų aukciono pradžios (pagal aukcionų kalendorių) nesibaigė, pirmasis aukcionas užbaigiamas ir pajėgumai nepaskirstomi. Pajėgumai siūlomi kitame susijusiame aukcione.

18 straipsnis

Vienodos kainos aukciono algoritmas

1.   Vienodos kainos aukcione yra vienas kainos siūlymo etapas, kuriame tinklo naudotojas siūlo kainą ir perkamą kiekį.

2.   Konkretaus aukciono kainos siūlymo etape tinklo naudotojai gali pateikti iki 10 pasiūlymų. Kiekvienas pasiūlymas vertinamas atskirai. Užbaigus kainos siūlymo etapą, likusiųjų pasiūlymų negalima keisti nei atšaukti.

3.   Pasiūlyme nurodoma:

a)

pasiūlymą teikiančio tinklo naudotojo tapatybė;

b)

atitinkamas sujungimo taškas ir srauto kryptis;

c)

tipinis pajėgumų produktas, kurio pajėgumus siūlomasi pirkti;

d)

atitinkamo tipinio pajėgumų produkto pajėgumų kiekis, kurį siūlomasi pirkti ir kuris yra ne didesnis už konkrečiame aukcione siūlomus pajėgumus;

e)

mažiausias atitinkamo tipinio pajėgumų produkto pajėgumų kiekis, kurį tinklo naudotojas norėtų gauti pagal atitinkamą algoritmą, jeigu jam nebūtų skiriamas pagal d punktą prašomas kiekis;

f)

siūlomos kainos, kurios neturi būti mažesnės už atitinkamo tipinio pajėgumų produkto rezervuojamąją kainą ir kurias tinklo naudotojas sutiktų mokėti už prašomus pajėgumus. Pasiūlymai, kuriuose nurodoma kaina yra mažesnė už rezervuojamąją kainą, nepriimami.

4.   Perdavimo sistemos operatorius visus su konkrečiu tipiniu pajėgumų produktu susijusius pasiūlymus išrikiuoja pagal siūlomą kainą, pradėdamas nuo didžiausios kainos pasiūlymo.

5.   Visi kainos siūlymo etapo pabaigoje likę pasiūlymai laikomi įpareigojančiais tinklo naudotojus, kuriems skiriamas bent mažiausias pajėgumų, prašomų pagal šio straipsnio 3 dalies e punktą, kiekis.

6.   Išrikiavus pasiūlymus pagal šio straipsnio 4 dalį ir atsižvelgiant į 7–10 dalis, pajėgumai paskirstomi iš eilės pagal galiojančių pasiūlymų kainą. Visi pasiūlymai, pagal kuriuos paskirstomi pajėgumai, laikomi laimėjusiais. Likęs nepaskirstytų pajėgumų kiekis atitinkamai sumažinamas atimant iš jo paskirstytų pajėgumų kiekį.

7.   Pritaikius šio straipsnio 6 dalį ir atsižvelgiant į 9 dalį, jeigu tinklo naudotojo pasiūlyme nurodytas pajėgumų kiekis viršija likusius nepaskirstytus pajėgumus (paskirsčius pajėgumus tinklo naudotojams, kurie pateikė didesnės kainos pasiūlymus), jam skiriami pajėgumai, atitinkantys likusių nepaskirstytų pajėgumų kiekį.

8.   Pritaikius šio straipsnio 7 dalį ir atsižvelgiant į 9 dalį, jeigu dviejuose arba daugiau pasiūlymų nurodoma ta pati siūloma kaina, o bendras tuose pasiūlymuose prašomas pajėgumų kiekis viršija likusį nepaskirstytų pajėgumų kiekį, nepaskirstyti pajėgumai paskirstomi proporcingai pagal kiekviename tokiame pasiūlyme prašomą kiekį.

9.   Jeigu pagal šio straipsnio 6, 7 arba 8 dalį skirtinas kiekis yra mažesnis už šio straipsnio 3 dalies e punkte nurodytą mažiausią pajėgumų kiekį, kainos siūlymas laikomas nelaimėjusiu, o pajėgumai pagal 8 dalį iš naujo paskirstomi pagal likusius vienodos kainos pasiūlymus arba pagal šio straipsnio 6 dalį skiriami pagal kitos artimiausios kainos pasiūlymą.

10.   Jeigu likęs pajėgumų kiekis, kuris pagal šio straipsnio 6, 7, 8 arba 9 dalį turėtų būti paskirstytas pagal kurį nors pasiūlymą, yra lygus nuliui, pagal likusius pasiūlymus pajėgumai neskirstomi. Tie pasiūlymai laikomi nelaimėjusiais.

11.   Jeigu paklausa viršija pasiūlą rezervuojamąja kaina, galutinė kaina yra laimėjusio mažiausios kainos pasiūlymo kaina. Visais kitais atvejais galutinė kaina yra lygi rezervuojamajai kainai. Aukcioną laimėjusieji tinklo naudotojai moka to aukciono galutinę kainą, kuri, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/460 24 straipsnyje, gali būti fiksuota arba kintama, ir visus kitus mokesčius, kurie gali būti taikomi tada, kai bus galima naudotis jiems paskirtais pajėgumais.

IV SKYRIUS

PAJĖGUMŲ SUSIEJIMAS SUJUNGIMO TAŠKUOSE

19 straipsnis

Susietųjų pajėgumų produktai

Gretimų perdavimo sistemų operatoriai bendrai siūlo susietųjų pajėgumų produktus laikydamiesi šių principų:

1.

jeigu abiejose sujungimo taško pusėse turima nuolatinių arba didinamųjų pajėgumų, visi nuolatiniai pajėgumai abiejose sujungimo taško pusėse siūlomi kaip susietieji pajėgumai;

2.

perdavimo sistemos operatoriai atitinkamo tipinio pajėgumų produkto pajėgumus pagal 37 straipsnį ir taikomą III skyriuje aprašytą paskirstymo procedūrą siūlo užsakymo platformoje;

3.

sutartis dėl susietųjų pajėgumų, kuriuos sujungimo taške siūlo atitinkami perdavimo sistemos operatoriai, sudaroma pagal vieną bendrą paskirstymo procedūrą;

4.

tinklo naudotojai laikosi taikomų atitinkamų perdavimo sistemos operatorių perdavimo sutarties (-čių) sąlygų nuo tada, kai sudaroma (-os) sutartis (-ys);

5.

jeigu bet kuriuo atitinkamu laikotarpiu vienoje sujungimo taško pusėje esama daugiau nuolatinių pajėgumų nei kitoje, perdavimo sistemos operatorius, turintis daugiausia nuolatinių pajėgumų, gali siūlyti šiuos papildomus pajėgumus tinklo naudotojams kaip nesusietų pajėgumų produktą pagal aukciono kalendorių ir šias taisykles:

a)

jeigu kitoje sujungimo taško pusėje galioja nesusieto perdavimo sutartis, nesusietų pajėgumų gali būti siūloma tiek, kad jų kiekis ir trukmė neviršytų kitoje sujungimo taško pusėje galiojančioje perdavimo sutartyje numatyto kiekio ir trukmės;

b)

jeigu tokiems papildomiems pajėgumams netaikomas šio straipsnio 5 dalies a punktas, jie gali būti siūlomi ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui;

6.

visi pagal šio straipsnio 5 dalį paskirstyti nesusieti pajėgumai gali būti naudojami kaip nesusieti pajėgumai ir jų kiekio paraiškos gali būti teikiamos kaip nesusietų pajėgumų kiekio paraiškos. Jais taip pat gali būti prekiaujama antrinėje rinkoje;

7.

gretimų perdavimo sistemų operatoriai nustato bendrą susietųjų pajėgumų kiekio paraiškų teikimo tvarką ir tinklo naudotojams pateikia priemones, kuriomis naudodamiesi jie susietųjų pajėgumų srautus galėtų nurodyti vienoje kiekio paraiškoje;

8.

įpareigojimai siūlyti susietuosius pajėgumus taip pat taikomi, tiek, kiek jie yra aktualūs, antrinėms pajėgumų rinkoms. Nepažeidžiant šio straipsnio 1 dalies nuostatų, paskirstyti susietieji pajėgumai antrinėje rinkoje gali būti perparduodami tik kaip susietieji pajėgumai;

9.

jeigu dvi gretimas dujų įleidimo ir išleidimo sistemas jungia du arba daugiau sujungimo taškų, atitinkami perdavimo sistemos operatoriai visuose sujungimo taškuose turimus pajėgumus siūlo kaip vieno virtualiojo sujungimo taško pajėgumus. Jeigu dalyvauja daugiau kaip du perdavimo sistemos operatoriai, nes pajėgumus vienoje arba abiejose dujų įleidimo ir išleidimo sistemose rinkai pateikia daugiau kaip vienas perdavimo sistemos operatorius, į virtualųjį sujungimo tašką kuo labiau įtraukiami visi šie perdavimo sistemos operatoriai. Visais atvejais virtualusis sujungimo taškas sukuriamas tik jeigu įvykdytos šios sąlygos:

a)

bendras virtualiojo sujungimo taško techninis pajėgumas yra ne mažesnis už visų į virtualųjį sujungimo tašką įtrauktų sujungimo taškų techninių pajėgumų sumą;

b)

juos naudojant yra lengviau ekonomiškai ir efektyviai naudoti sistemą, be kitų dalykų, įskaitant ir naudojimą pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2009 16 straipsnyje nustatytas taisykles.

Gretimų perdavimo sistemų operatoriai pradeda reikalingą analizę ir ne vėliau kaip iki 2018 m. lapkričio 1 d. sukuria veikiančius virtualiuosius sujungimo taškus.

20 straipsnis

Susietųjų pajėgumų produktų pagrindinių sąlygų suderinimas

1.   Iki 2018 m. sausio 6 d. ENTSO-G, pasikonsultavęs su suinteresuotaisiais subjektais, parengia perdavimo sistemos operatorių susietųjų pajėgumo produktų perdavimo sutarties (-čių) pagrindinių sąlygų katalogą. ENTSO-G išnagrinėja galiojančias perdavimo sutartis, nustato ir suklasifikuoja pagrindinių sąlygų skirtumus ir jų priežastis ir paskelbia nustatytų faktų ataskaitą.

2.   Remdamasis šio straipsnio 1 dalyje nurodyta ataskaita, ENTSO-G, pasikonsultavęs su suinteresuotaisiais subjektais, per 6 mėnesius po ataskaitos paskelbimo parengia ir paskelbia susietųjų pajėgumų produktų pagrindinių sąlygų šabloną, apimantį sutarčių nuostatas, nesusijusias su esminiais nacionalinės teisės principų arba teismų praktikos skirtumais.

3.   Agentūra, deramai atsižvelgusi į nacionalinių reguliavimo institucijų nuomones, per kitus 3 mėnesius pateikia savo nuomonę dėl bendrųjų sąlygų šablono. Atsižvelgęs į Agentūros nuomonę, ENTSO-G ne vėliau kaip per 3 mėnesius po Agentūros nuomonės gavimo paskelbia galutinį pagrindinių sąlygų šabloną savo interneto svetainėje.

4.   Paskelbus galutinį pagrindinių bendrųjų sąlygų šabloną perdavimo sistemos operatoriai šablone nustatytas sąlygas, jei jas patvirtino nacionalinė reguliavimo institucija, gali taikyti sudarydami naujas sutartis dėl susietųjų pajėgumų produktų.

21 straipsnis

Susiejimas galiojančių perdavimo sutarčių atveju

1.   Tinklo naudotojai, kurie yra atitinkamuose sujungimo taškuose galiojančių nesusietųjų pajėgumų perdavimo sutarčių šalys, siekia susitarti dėl šių pajėgumų susiejimo pagal sutartį (susiejimo sutartį) laikantis 19 straipsnio nuostatų. Šie tinklo naudotojai ir perdavimo sistemos operatoriai atitinkamoms nacionalinėms reguliavimo institucijoms praneša apie visas galiojančių perdavimo sutarčių šalių sudarytas susiejimo sutartis.

2.   Perdavimo sistemos operatoriai, kurie yra galiojančių perdavimo sutarčių šalys, gali bet kada dalyvauti diskusijose dėl susiejimo sutarties, jeigu juos pakviečia tinklo naudotojai, kurie yra galiojančių perdavimo sutarčių šalys.

3.   Nuo 2018 m. sausio 1 d. perdavimo sistemos operatoriai tinklo naudotojams, turintiems nesuderintų nesusietų pajėgumų vienoje sujungimo taško pusėje, siūlo nemokamą pajėgumo konvertavimo paslaugą. Tokia konvertavimo paslauga taikoma susietųjų nuolatinių pajėgumų tame sujungimo taške metų, ketvirčio ir mėnesio produktams, kuriuos tinklo naudotojui teko įsigyti dėl to, kad nepakako kitoje sujungimo taško pusėje kaimyninio perdavimo sistemos operatoriaus siūlomų nesusietų pajėgumų. Ši paslauga siūloma nediskriminaciniu principu ir ją siūlant užtikrinama, kad tinklo naudotojams nebūtų taikoma papildomų mokesčių už pajėgumus, kuriuos jie jau turi. Visų pirma mokėjimai už susietųjų pajėgumų, dėl kurių sudarytos sutartys ir kuriuos tinklo naudotojai jau turi kaip nesuderintus nesusietus pajėgumus, neturi viršyti galimos aukciono priemokos. Ši paslauga grindžiama konvertavimo modeliu, kurį šiuo metu rengia ENTSO-G ir kurį jis, pasikonsultavęs su suinteresuotaisiais subjektais ir Agentūra, turi užbaigti ne vėliau kaip 2017 m. spalio 1 d. Įgyvendinimas gali būti palengvinamas naudojant 37 straipsnyje nurodytą pajėgumų užsakymo platformą (-as). Atitinkamoms nacionalinėms reguliavimo institucijoms kasmet teikiama naudojimosi šia paslauga ataskaita.

4.   Jeigu atitinkami tinklo naudotojai susitaria sudaryti susiejimo sutartį, numatomos sudaryti susiejimo sutarties šalys nedelsdamos apie tokią numatomą sudaryti susiejimo sutartį praneša su sujungimo tašku susijusiems perdavimo sistemos operatoriams ir įvykdomas atitinkamų pajėgumų perdavimas. Bet kuriuo atveju susiejimo sutartis įgyvendinama laikantis taikomų sąlygų, nustatytų atitinkamose galiojančiose perdavimo sutartyse. Įgyvendinus susiejimo sutartį, atitinkami pajėgumai laikomi susietaisiais pajėgumais.

5.   Bet kuriuo atveju pajėgumų, susietų pakeitus galiojančias sutartis, susiejimo sutarties galiojimo trukmė neturi viršyti pirminių perdavimo sutarčių trukmės.

6.   Visi pajėgumai susiejami kai tik tampa įmanoma. Galiojančios nesusietų pajėgumų perdavimo sutartys pasibaigus jų galiojimui negali būti pratęsiamos ar atnaujinamos. Tokie pajėgumai perdavimo sutarties galiojimui pasibaigus tampa turimais pajėgumais.

V SKYRIUS

DIDINAMŲJŲ PAJĖGUMŲ NUSTATYMO PROCESAS

22 straipsnis

Ekonominis vertinimas

1.   Šiame straipsnyje nustatytą ekonominį vertinimą pagal kiekvieną didinamųjų pajėgumų projekto pasiūlos lygį atlieka, nacionalinės reguliavimo institucijos nuožiūra, perdavimo sistemos operatorius (-iai) arba pati nacionalinė reguliavimo institucija; vertinimas atliekamas projekte dalyvaujantiems perdavimo sistemos operatoriams gavus saistančius tinklo naudotojų įsipareigojimus sudaryti sutartis dėl pajėgumų ir jį sudaro šie parametrai:

a)

dabartinė tinklo naudotojų saistančių įsipareigojimų sudaryti sutartis dėl pajėgumų vertė, apskaičiuojama kaip diskontuota šių parametrų suma:

i)

atitinkamų apskaičiuotų referencinių kainų, galimos aukciono priemokos ir galimos privalomosios minimalios priemokos sumos, padaugintos iš didinamųjų pajėgumų, dėl kurių yra sudaromos sutartys, kiekio;

ii)

galimos aukciono priemokos ir galimos privalomosios minimalios priemokos sumos, padaugintos iš turimų pajėgumų, dėl kurių yra sudarytos sutartys, apimančios ir didinamąjį pajėgumą, kiekio;

b)

perdavimo sistemos operatoriaus leidžiamųjų arba tikslinių pajamų, siejamų su didinamaisiais pajėgumais, įtrauktais į atitinkamą pasiūlos lygį ir pagal 28 straipsnio 2 dalį patvirtintais atitinkamos nacionalinės reguliavimo institucijos, prognozuojamo padidėjimo dabartinė vertė;

c)

f faktorius.

2.   Ekonominio vertinimo rezultatas yra:

a)

teigiamas, jei šio straipsnio 1 dalies a punkte nustatyto parametro vertė yra ne mažesnė už 1 dalies b punkte nustatyto parametro dalį, kurią lemia f faktorius;

b)

neigiamas, jei šio straipsnio 1 dalies a punkte nustatyto parametro vertė yra mažesnė už 1 dalies b punkte nustatyto parametro dalį, kurią lemia f faktorius.

3.   Didinamojo pajėgumo projektas pradedamas tuo atveju, jei bent vieno pasiūlos lygio, į kurį įtrauktas didinamasis pajėgumas, ekonominio vertinimo rezultatas abiejose sujungimo taško pusėse yra teigiamas. Jei daugiau kaip vieno pasiūlos lygio ekonominio vertinimo rezultatas yra teigiamas, didinamųjų pajėgumų projektas įgyvendinamas remiantis tuo teigiamai įvertintu pasiūlos lygiu, į kurį įtrauktas pajėgumas yra didžiausias. Jei teigiamo rezultato negaunama jokiam pasiūlos lygiui, konkretus didinamųjų pajėgumų nustatymas nutraukiamas.

23 straipsnis

F faktorius

1.   Atlikdamos 22 straipsnyje nurodytą ekonominį vertinimą, nacionalinės reguliavimo institucijos konkretaus pasiūlos lygio f faktoriaus dydį nustato atsižvelgdamos į:

a)

techninio pajėgumo kiekį, atidėtą pagal 8 straipsnio 8 ir 9 dalis;

b)

teigiamą išorinį didinamųjų pajėgumų projekto poveikį rinkai arba perdavimo tinklui ar jiems abiem;

c)

saistančių tinklo naudotojų įsipareigojimų sudaryti sutartis dėl pajėgumų galiojimo trukmę, palyginti su turto naudojimo trukme;

d)

kiek galima tikėtis, kad didinamųjų pajėgumų projekte nustatyta pajėgumo paklausa išliks praėjus laikotarpiui, pagal kurį atliktas ekonominis vertinimas.

2.   Jei ekonominio vertinimo rezultatas teigiamas, į investicijų į didinamuosius pajėgumus išlaidas atsižvelgiama pagal galiojančias nacionalines taisykles padidinant leidžiamąsias arba tikslines pajamas.

24 straipsnis

Sujungimas į bendrą ekonominį vertinimą

1.   Kad būtų lengviau siūlyti susietųjų pajėgumų produktus, atskiri dalyvaujančių perdavimo sistemos operatorių tam tikro pasiūlos lygio ekonominio vertinimo parametrai sujungiami į bendrą ekonominį vertinimą.

2.   Bendrą ekonominį vertinimą sudaro šie parametrai:

a)

dabartinė tinklo naudotojų saistančių įsipareigojimų sudaryti sutartis dėl susietųjų pajėgumų vertė, kuri yra dalyvaujančių perdavimo sistemos operatorių pagal 22 straipsnio 1 dalies a punktą apskaičiuotų verčių suma;

b)

atskirų apskaičiuoto dalyvaujančių perdavimo sistemos operatorių leidžiamųjų arba tikslinių pajamų padidėjimo, susijusio su atitinkamo pasiūlos lygio didinamaisiais pajėgumais, dabartinių verčių suma;

c)

f faktorius, atitinkantis b punkte nustatyto parametro dalį, kurią reikia padengti a punkte nustatytu parametru, ir dalyvaujantiems perdavimo sistemos operatoriams suteikiantis galimybę atskirai padengti atitinkamą iš anksto nustatytą savo dalį.

3.   Bendro ekonominio vertinimo rezultatas yra teigiamas, jei visų jį sudarančių ekonominių vertinimų rezultatai yra teigiami, kaip nustatyta 22 straipsnio 2 dalies a punkte, atsižvelgiant į galimą pajamų perskirstymą pagal šio straipsnio 4 ir 5 dalis. Kitais atvejais bendro ekonominio vertinimo rezultatas yra neigiamas.

4.   Jei perskirsčius pajamas teigiamas ekonominio vertinimo rezultatas galėtų būti gautas esant žemesniam tinklo naudotojų saistančių įsipareigojimų sudaryti sutartis dėl pajėgumų lygiui, perdavimo sistemos operatoriai gali atitinkamoms nacionalinėms reguliavimo institucijoms pateikti koordinuotai patvirtinti iš didinamųjų pajėgumų gautų pajamų perskirstymo mechanizmus.

5.   Pajamos gali būti perskirstomos:

a)

atskirų ekonominių vertinimų parametrų sujungimo į bendrą ekonominį vertinimą proceso metu;

b)

jei bendro ekonominio vertinimo rezultatas yra neigiamas, tačiau tinklo naudotojų saistančių įsipareigojimų sudaryti sutartis dėl pajėgumų lygis viršija minimumą, kurio reikia bent vieno dalyvaujančio perdavimo sistemos operatoriaus leidžiamųjų arba tikslinių pajamų padidėjimo dabartinei vertei atskirai padengti.

25 straipsnis

Su ekonominiu vertinimu susiję skelbimo reikalavimai

1.   Perdavimo sistemos operatorius (-iai) nacionalinei reguliavimo institucijai (-oms) pateikia tvirtinti šią tam tikro didinamųjų pajėgumų projekto su kiekvienu pasiūlos lygiu susijusią informaciją:

a)

apskaičiuotas didinamojo pajėgumo pradinio pasiūlymo laikotarpio referencines kainas, kurios atliekant atskirą arba bendrą ekonominį vertinimą naudojamos atitinkamai 22 straipsnio 1 dalies a punkte ir 24 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytam parametrui apskaičiuoti;

b)

atliekant atskirą arba bendrą ekonominį vertinimą atitinkamai 22 straipsnio 1 dalies b–c punktuose ir 24 straipsnio 2 dalies b–c punktuose nustatytus parametrus;

c)

jei taikoma, Reglamento (ES) 2017/460 33 straipsnio 4 dalyje nurodytos kiekvieno pasiūlos lygio ir sujungimo taško privalomosios minimalios priemokos dydį, taikytą pirmame aukcione ir galimai paskesniuose aukcionuose, kuriuose siūlomas didinamasis pajėgumas, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/460 33 straipsnio 3 dalyje.

2.   Atitinkamos nacionalinės reguliavimo institucijos (-ų) patvirtintą šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją dalyvaujantys perdavimo sistemos operatoriai paskelbia, kaip nustatyta 28 straipsnio 3 dalyje.

26 straipsnis

Rinkos paklausos vertinimas

1.   Bent kiekvienais nelyginiais metais, prasidėjus metiniam metų pajėgumų aukcionui, perdavimo sistemos operatoriai bendradarbiaudami įvertina savo bendrų sujungimo taškų didinamojo pajėgumo paklausą rinkoje ir atlieka didinamųjų pajėgumų projektų techninius tyrimus. Pirmas paklausos vertinimas po šio reglamento įsigaliojimo atliekamas 2017 m.

2.   Ne vėliau kaip per 8 savaites po metinio metų pajėgumų aukciono pradžios bent kiekvienais nelyginiais metais susiję perdavimo sistemos operatoriai parengia bendrą rinkos paklausos kiekvienoje įleidimo ir išleidimo sistemų ribos pusėje vertinimo ataskaitą; kiekviena ataskaita apima visus bent vienos įleidimo ir išleidimo sistemų ribos sujungimo taškus. Rinkos vertinimo ataskaitoje pagal šio straipsnio 8 dalį įvertinama visų tinklo naudotojų didinamojo pajėgumo paklausos perspektyva ir nurodoma, ar inicijuojamas didinamųjų pajėgumo projektas.

3.   Rinkos paklausos vertinimo ataskaita ne vėliau kaip praėjus 16 savaičių po metinio metų pajėgumų aukciono pradžios bent kiekvienais nelyginiais metais paskelbiama viena ar keliomis valstybės narės valstybinėmis kalbomis ir, jei įmanoma, anglų kalba susijusių perdavimo sistemos operatorių interneto svetainėse.

4.   ENTSO-G koordinuoja veiksmus ir padeda parengti paklausos vertinimo ataskaitas, be kita ko, pateikia standartinį šabloną ir skelbia ataskaitas ENTSO-G interneto svetainėje.

5.   Jei tinklo naudotojai ne vėliau kaip per 8 savaites po metinio metų pajėgumų aukciono pradžios kiekvienais lyginiais metais pareiškia apie didinamojo pajėgumo poreikį, susiję perdavimo sistemos operatoriai gali susitarti atlikti rinkos paklausos vertinimą ir lyginiais metais, jei:

a)

26–30 straipsniuose nustatytą procesą galima užbaigti prieš prasidedant kitam šio straipsnio 1 dalyje nurodytam paklausos vertinimo ciklui ir

b)

laikomasi aukcionų kalendoriaus.

6.   Perdavimo sistemos operatoriai, atlikdami einamąjį rinkos paklausos vertinimą, atsižvelgia į nesaistančius poreikio nurodymus, pateiktus ne vėliau kaip per 8 savaites po metinio metų aukciono pradžios.

7.   Perdavimo sistemos operatoriai, atlikdami einamąjį rinkos paklausos vertinimą, gali atsižvelgti ir į tuos nesaistančius poreikio nurodymus, kurie pateikti šio straipsnio 6 dalyje nustatytam terminui pasibaigus, arba į juos atsižvelgti atlikdami kitą rinkos paklausos vertinimą.

8.   Šio straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodytuose nesaistančiuose poreikio nurodymuose pateikiama bent ši informacija:

a)

dvi ar daugiau gretimų įleidimo ir išleidimo sistemų, kurios yra susijusios su vienoje arba abiejose sujungimo taško pusėse pareikštu didinamojo pajėgumo poreikiu, ir prašoma srauto kryptis;

b)

dujų tiekimo metai, su kuriais siejamas pareikštas didinamojo pajėgumo poreikis;

c)

prašomų pajėgumų tarp atitinkamų įleidimo ir išleidimo sistemų kiekis;

d)

informacija apie nesaistančius poreikio nurodymus, kurie buvo arba bus pateikti kitiems perdavimo sistemos operatoriams, jei tokie nurodymai yra tarpusavyje susiję, pvz., pajėgumų keliuose susijusiuose sujungimo taškuose poreikio nurodymai.

9.   Tinklo naudotojai nurodo, ar jų poreikis priklauso nuo kokių nors sąlygų, susijusių su šio straipsnio 8 dalies a–d punktais.

10.   Perdavimo sistemos operatoriai į nesaistančius poreikio nurodymus atsako per 16 savaičių nuo metinio metų aukciono pradžios arba, vadovaudamiesi šio straipsnio 7 dalimi, per 8 savaites nuo poreikio nurodymo gavimo. Atsakyme pateikiama bent ši informacija:

a)

ar gali perdavimo sistemos operatorius į nurodytą poreikį atsižvelgti atlikdamas einamąjį vertinimą arba

b)

ar (kai poreikio nurodymas pateiktas pagal šio straipsnio 7 dalį) poreikis yra pakankamas, kad būtų galima svarstyti didinamųjų pajėgumų nustatymo inicijavimą pagal šio straipsnio 5 dalį, arba

c)

kurioje pagal šio straipsnio 3 dalį skelbiamoje rinkos paklausos vertinimo ataskaitoje bus įvertintas nurodytas poreikis, jei į jį negalima atsižvelgti pagal a arba b punktą (turi būti nurodomos priežastys).

11.   Perdavimo sistemos operatorius gali imti mokesčius už veiklą, kurią jam tenka vykdyti dėl nesaistančių poreikio nurodymų teikimo. Tokie mokesčiai atspindi poreikio nurodymų teikimo administracines išlaidas, juos tvirtina atitinkama nacionalinė reguliavimo institucija ir jie skelbiami perdavimo sistemos operatoriaus interneto svetainėje. Tokie mokesčiai atitinkamam tinklo naudotojui kompensuojami, jei bent vieno paklausos lygio, į kurį įtrauktas didinamasis pajėgumas atitinkamame sujungimo taške, ekonominis vertinimas yra teigiamas.

12.   Rinkos paklausos vertinimo ataskaitoje atsižvelgiama į visus šiuos kriterijus:

a)

ar visos Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros plane nurodytas fizinių pajėgumų trūkumas, dėl kurio tiekimas į tam tikrą regioną pagal pagrįstą piko scenarijų yra nepakankamas, o pasiūlius didinamąjį pajėgumą atitinkamame sujungimo taške tas trūkumas galėtų būti pašalintas, arba konkretus ilgalaikis fizinio transportavimo poreikis yra nustatytas nacionaliniame tinklo plėtros plane;

b)

ar metų pajėgumų aukcione tais metais, kuriais pirmą kartą bus siūlomas didinamasis pajėgumas, ir 3 paskesniais metais dvi gretimas įleidimo ir išleidimo sistemas siejančio tipinio metų pajėgumų produkto nėra, nes jau sudarytos sutartys dėl visų pajėgumų;

c)

ar tinklo naudotojų pateiktuose nesaistančiuose poreikio nurodymuose didinamojo pajėgumo prašoma daugiamečiam laikotarpiui, o visos kitos ekonomiškai racionalios priemonės kuo labiau padidinti esamus pajėgumus yra išnaudotos.

13.   Rinkos paklausos vertinimo ataskaitoje pateikiama bent ši informacija:

a)

išvada, ar reikia inicijuoti didinamųjų pajėgumo projektą;

b)

bendras poreikis, nurodytas nesaistančiuose poreikio nurodymuose, gautuose per 8 savaites po metinio metų pajėgumų aukciono pradžios atitinkamos paklausos vertinimo ataskaitos paskelbimo metais;

c)

bendras poreikis, nurodytas nesaistančiuose poreikio nurodymuose, kurie vykdant ankstesnį didinamųjų pajėgumų nustatymo procesą pateikti po šio straipsnio 6 dalyje nurodyto termino, jei į tuos poreikio nurodymus neatsižvelgta ankstesniame paklausos vertinime;

d)

bendras poreikis, nurodytas pagal šio straipsnio 7 dalį pateiktuose nesaistančiuose poreikio nurodymuose, į kuriuos perdavimo sistemos operatorius nusprendė atsižvelgti einamajame rinkos paklausos vertinime;

e)

numatomos didinamojo pajėgumo poreikio apimties, srauto krypties ir trukmės sujungimo su kiekviena gretima įleidimo ir išleidimo sistema arba jungiamuoju dujotiekiu taškuose įvertinimas;

f)

išvada, ar bus atlikti didinamojo pajėgumo projektų techniniai tyrimai, nurodant, kuriuose sujungimo taškuose ir pagal kurį numatomos paklausos lygį;

g)

preliminarūs didinamųjų pajėgumų projektų, techninių tyrimų ir 27 straipsnio 3 dalyje nurodytų konsultacijų tvarkaraščiai;

h)

išvada, kokie bus (jei bus) nustatyti mokesčiai pagal šio straipsnio 10 dalį;

i)

tipai ir, jei žinoma, bendras sąlyginiuose poreikio nurodymuose nurodytas poreikis pagal šio straipsnio 9 dalyje nurodytus punktus;

j)

kaip perdavimo sistemos operatoriai ketina taikyti 11 straipsnio 3 dalį dėl metų skaičiaus apribojimo siūlant pajėgumus metiniuose metų pajėgumų aukcionuose pajėgumo didinimo metu.

14.   Perdavimo sistemos operatoriai ir atitinkamos nacionalinės reguliavimo institucijos paskelbia už didinamųjų pajėgumų projektus, inicijuotus paskelbiant rinkos paklausos vertinimo ataskaitą, atsakingų asmenų kontaktinius duomenis ir viso projekto vykdymo metu reguliariai juos atnaujina.

27 straipsnis

Projektavimo etapas

1.   Jei paklausos vertinimo ataskaitoje nustatomas didinamųjų pajėgumų projektų poreikis, kitą dieną po rinkos paklausos ataskaitos paskelbimo prasideda projektavimo etapas.

2.   Atitinkamame sujungimo taške veikiantys perdavimo sistemos operatoriai atlieka didinamojo pajėgumo projektų techninius tyrimus, siekdami parengti didinamųjų pajėgumų projektą ir nustatyti koordinuotus pasiūlos lygius pagal technines galimybes ir rinkos paklausos vertinimo ataskaitas.

3.   Ne vėliau kaip per 12 savaičių po projektavimo etapo pradžios atitinkami perdavimo sistemos operatoriai surengia bendras viešas konsultacijas dėl projekto pasiūlymo viena ar daugiau valstybės narės valstybinių kalbų ir, jei įmanoma, anglų kalba, kurios trunka ne trumpiau kaip 1, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesius. Šie operatoriai imasi visų pagrįstų veiksmų, kad užtikrintų tarpsisteminį koordinavimą.

Konsultacijose aptariami bent šie elementai:

a)

didinamųjų pajėgumų projekto aprašas, įskaitant sąnaudų sąmatą;

b)

susietųjų pajėgumų produktų pasiūlos lygiai sujungimo taške;

c)

kai tinkama atsižvelgiant į gautus sąlyginius poreikio nurodymus – perdavimo sistemos operatorių siūlomas alternatyvus paskirstymo mechanizmas ir jo pagrindimas;

d)

preliminarūs didinamųjų pajėgumų projekto tvarkaraščiai;

e)

bendrosios taisyklės ir sąlygos, kurių turi laikytis ir su kuriomis turi sutikti tinklo naudotojai, kad galėtų dalyvauti didinamųjų pajėgumų nustatymo proceso saistomojo pajėgumų paskirstymo etape ir gauti pajėgumų, taip pat tinklo naudotojų pateiktinas užstatas (jei numatyta) ir kaip sutartyse bus sprendžiami galimo vėlavimo užtikrinti pajėgumus ar projekto nutraukimo klausimai;

f)

jei didinamųjų pajėgumų projekte taikomas fiksuotosios kainos metodas – IND ir RP elementai, aprašyti Reglamento (ES) 2017/460 24 straipsnio b punkte;

g)

siūlomas naudotojų įsipareigojimų lygis, išreikštas apskaičiuotu pagal 23 straipsnį taikomu f faktoriumi; dėl jo konsultuojamasi su perdavimo sistemos operatoriais ir jį tvirtina atitinkamos nacionalinės reguliavimo institucijos;

h)

visi papildomi pagal 26 straipsnio 7 dalį gauti poreikio nurodymai;

i)

ar tikėtina, kad dėl didinamojo pajėgumo ilgam laikui labai sumažės kitos nenusidėvėjusios dujų infrastruktūros naudojimas toje pačioje ir gretimose įleidimo ir išleidimo sistemose arba išilgai to paties dujų transportavimo maršruto.

4.   Koordinuotų pasiūlos lygių nustatymo procese perdavimo sistemos operatoriai glaudžiai bendradarbiauja su susijusiomis nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir koordinuoja veiksmus abiejose sistemų ribų pusėse, kad didinamuosius pajėgumus būtų galima siūlyti kaip susietuosius produktus. Projekto pasiūlyme ir nustatant koordinuotus pasiūlos lygius atsižvelgiama į šio straipsnio 3 dalyje numatytų konsultacijų rezultatus.

28 straipsnis

Tvirtinimas ir skelbimas

1.   Užbaigus konsultacijas ir didinamųjų pajėgumų projekto rengimo etapą pagal 27 straipsnį, dalyvaujantys perdavimo sistemos operatoriai didinamojo pajėgumo projekto pasiūlymą pateikia koordinuotai tvirtinti atitinkamoms nacionalinėms reguliavimo institucijoms. Dalyvaujantys perdavimo sistemos operatoriai projekto pasiūlymą paskelbia viena ar daugiau valstybės narės valstybinių kalbų ir, jei įmanoma, anglų kalba, pateikdami bent šią informaciją:

a)

visus įvairią numatomą didinamojo pajėgumo paklausą atitinkamuose sujungimo taškuose atspindinčius pasiūlos lygius, nustatytus vykdant 27 straipsnio 3 dalyje ir 26 straipsnyje numatytus procesus;

b)

bendrąsias taisykles ir sąlygas, kurių turi laikytis ir su kuriomis turi sutikti tinklo naudotojas, kad galėtų dalyvauti didinamųjų pajėgumų nustatymo proceso saistomojo pajėgumų paskirstymo etape ir gauti pajėgumų, taip pat tinklo naudotojų pateiktini užstatai (jei numatyta) ir kaip sutartyse bus sprendžiami galimo vėlavimo užtikrinti pajėgumus ar projekto nutraukimo klausimai;

c)

didinamųjų pajėgumų projekto tvarkaraščius, įskaitant visus pakeitimus, padarytus po 27 straipsnio 3 dalyje aprašytų konsultacijų, ir priemones, kuriomis siekiama išvengti vėlavimo ir kuo labiau sumažinti jo poveikį;

d)

22 straipsnio 1 dalyje nustatytus parametrus;

e)

ar gali reikėti pratęsti laikotarpį išimties tvarka, kai, pajėgumų paskirstymo laikotarpiui (iki 15 metų nuo naudojimo pradžios) pasibaigus, pajėgumai pagal sutartis teikiami papildomam ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui, kaip numatyta 30 straipsnyje;

f)

kai taikoma – siūlomą alternatyvų paskirstymo mechanizmą ir jo pagrindimą pagal 30 straipsnio 2 dalį, taip pat perdavimo sistemos operatoriaus patvirtintas saistomojo etapo sąlygas pagal 30 straipsnio 3 dalį;

g)

jei didinamųjų pajėgumų projekte taikomas fiksuotosios kainos metodas – elementus, aprašytus Reglamento (ES) 2017/460 24 straipsnio b punkte.

2.   Per 6 mėnesius nuo tada, kai išsamų projekto pasiūlymą gauna paskutinė atitinkama reguliavimo institucija, tos nacionalinės reguliavimo institucijos paskelbia koordinuotus sprendimus dėl 1 dalyje nurodyto projekto pasiūlymo viena ar daugiau valstybės narės valstybinių kalbų ir, jei įmanoma, anglų kalba. Sprendimai pagrindžiami. Nacionalinės reguliavimo institucijos viena kitą informuoja apie projekto pasiūlymo gavimą ir jo išsamumą, kad būtų galima nustatyti 6 mėnesių laikotarpio pradžią.

Rengdama savo sprendimą, kiekviena nacionalinė reguliavimo institucija atsižvelgia į kitų susijusių nacionalinių reguliavimo institucijų nuomonę. Bet kuriuo atveju nacionalinės reguliavimo institucijos atsižvelgia į galimą neigiamą tų didinamųjų pajėgumų projektų poveikį konkurencijai ir efektyviam dujų vidaus rinkos veikimui.

Jei atitinkama nacionalinė reguliavimo institucija prieštarauja pateiktam projekto pasiūlymui, ji kuo greičiau apie tai informuoja kitas susijusias nacionalines reguliavimo institucijas. Tokioje situacijoje visos susijusios nacionalinės reguliavimo institucijos imasi visų pagrįstų bendradarbiavimo veiksmų, kad pasiektų bendrą sutarimą.

Jei nacionalinės reguliavimo institucijos negali sutarti dėl pasiūlyto alternatyvaus paskirstymo mechanizmo per pirmoje pastraipoje nurodytą 6 mėnesių laikotarpį, Reglamento (EB) Nr. 713/2009 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka dėl įgyvendintino alternatyvaus paskirstymo mechanizmo sprendžia Agentūra.

3.   Paskelbus atitinkamų nacionalinių reguliavimo institucijų sprendimus pagal 2 dalį, ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki didinamojo pajėgumo siūlymo metiniame metų pajėgumų aukcione perdavimo sistemos operatoriai paskelbia bendrą pranešimą viena ar daugiau valstybės narės valstybinių kalbų ir, jei įmanoma, anglų kalba ir jame pateikia šią būtiną informaciją:

a)

1 dalyje nurodytą nacionalinių reguliavimo institucijų patvirtintą informaciją;

b)

sutarties (-čių) dėl siūlomų pajėgumų šabloną.

29 straipsnis

Prekyba didinamaisiais pajėgumais aukcione

1.   Jeigu 27 straipsnyje nurodyti veiksmai užbaigti, susiję perdavimo sistemos operatoriai didinamuosius pajėgumus kartu su atitinkamais esamais pajėgumais siūlo metiniame metų pajėgumų aukcione kaip tipinius susietuosius produktus ilgainiui didėjančios kainos aukcionuose pagal 17 straipsnį (numatytasis variantas) ir pagal 8 straipsnio 8 ir 9 dalis ir 19 straipsnį.

2.   Atitinkamų pasiūlos lygių aukcionai vykdomi tuo pačiu metu, nepriklausomai vieni nuo kitų, pagal 17 straipsnį ir atsižvelgiant į 8 straipsnio 2 dalį. Aukcione prekiaujama tik koordinuotais pasiūlos lygiais.

3.   Siekiant kuo labiau sumažinti galimas aukciono priemokas ir pasiekti teigiamą kuo aukštesnio pasiūlos lygio ekonominio vertinimo rezultatą, naujas aukcionas gali būti inicijuojamas vieną kartą tik jei:

a)

prieš prasidedant 2 dalyje apibūdintiems aukcionams perdavimo sistemos operatoriai buvo nustatę bent du pasiūlos lygius ir

b)

bent vienas pasiūlos lygis buvo nesėkmingas ir jo ekonominio vertinimo rezultatas buvo neigiamas, ir

c)

kito mažesnės pasiūlos lygio (po žemiausio nesėkmingo pasiūlos lygio) ekonominio vertinimo rezultatas buvo teigiamas ir bent vieno tipinio metų pajėgumų produkto aukciono galutinė kaina yra su aukciono priemoka.

Jei šios sąlygos tenkinamos, gali būti inicijuojamas naujas b punkte nurodyto žemiausio nesėkmingo pasiūlos lygio aukcionas.

4.   Jei iš naujo aukciono negaunama teigiamo ekonominio vertinimo rezultato, pagal 17 straipsnio 20 ir 21 dalis galioja c punkte nurodyto pradinio aukciono paskirstymo rezultatai.

30 straipsnis

Alternatyvių paskirstymo mechanizmų principai

1.   Alternatyvus paskirstymo mechanizmas apima ne ilgesnį kaip 15 metų laikotarpį nuo naudojimo pradžios. Jei negalima gauti teigiamo ekonominio vertinimo rezultato remiantis 15 metų užsakymais, nacionalinės reguliavimo institucijos gali išimties tvarka laikotarpį pailginti dar 5 metais.

2.   Alternatyvusis pajėgumų paskirstymo mechanizmas, jei jį patvirtina nacionalinė reguliavimo institucija, gali būti naudojamas, kai iš rinkos paklausos vertinimo pagal 26 straipsnį arba iš konsultacijų pagal 27 straipsnio 3 dalį galima daryti pagrįstą išvadą, kad ilgainiui didėjančios kainos aukcionas nėra tinkamas ir kad didinamojo pajėgumo projektas atitinka abi šias sąlygas:

a)

jis yra susijęs su daugiau kaip dviem įleidimo ir išleidimo sistemomis ir per paskirstymo procedūrą prašoma teikti kainos siūlymus keliuose sujungimo taškuose;

b)

prašoma teikti kainos siūlymus ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui.

3.   Taikant alternatyvųjį paskirstymo mechanizmą tinklo naudotojai gali teikti saistančius sąlyginius kainos siūlymus dėl pajėgumo sutarčių sudarymo priklausomai nuo vienos ar daugiau toliau išvardytų sąlygų, kurias perdavimo sistemos operatoriai pagal 28 straipsnio 1 dalį nurodė patvirtintame projekto pasiūlyme:

a)

įsipareigojimai, siejami su kituose sujungimo taškuose taikomais įsipareigojimais arba jų netaikymu;

b)

įsipareigojimai dėl kelių skirtingų metinių tipinių pajėgumo produktų tam tikrame sujungimo taške;

c)

įsipareigojimai, siejami su tam tikro arba mažiausio pajėgumų kiekio paskyrimo sąlyga.

4.   Alternatyvų paskirstymo mechanizmą pagal 28 straipsnio 2 dalį tvirtina susijusios nacionalinės reguliavimo institucijos. Mechanizmas turi būti skaidrus ir nediskriminacinis, tačiau juo gali būti leidžiama teikti pirmenybę užsakymų trukmei arba pasiūlymams pirkti didesnį tipinio metų pajėgumų produkto kiekį.

5.   Jei pirmenybė teikiama užsakymų trukmei arba siūlymams pirkti didesnį pajėgumų kiekį, nacionalinės reguliavimo institucijos, taikydamos 8 straipsnio 8 dalį, nusprendžia atidėti bent 10 %, bet ne daugiau kaip 20 % techninio pajėgumo kiekviename sujungimo taške. Taip atidėti pajėgumai siūlomi pagal 8 straipsnio 7 dalį.

31 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Projektams, kurie buvo inicijuoti prieš įsigaliojant šiam reglamentui, taikomi 26–30 straipsniai, nebent iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. atitinkamos reguliavimo institucijos tokiems projektams yra suteikusios būtinus pajėgumų paskirstymo patvirtinimus.

VI SKYRIUS

PERTRAUKIAMIEJI PAJĖGUMAI

32 straipsnis

Pertraukiamųjų pajėgumų paskirstymas

1.   Nuo 2018 m. sausio 1 d. perdavimo sistemos operatoriai tipinius pertraukiamojo pajėgumo produktus ilgesniam nei vienos paros laikotarpiui gali siūlyti tik tuo atveju, jei atitinkamas tipinis mėnesio, ketvirčio ar metų nuolatinio pajėgumo produktas buvo parduotas su aukciono priemoka, jau išparduotas arba nebuvo siūlomas.

2.   Perdavimo sistemos operatoriai paros pertraukiamojo pajėgumo produktą sujungimo taške abiem kryptimis siūlo tuo atveju, jei atitinkamas tipinis nuolatinio pajėgumo produktas buvo prieš parą jau išparduotas arba nebuvo siūlomas. Vienkrypčiuose sujungimo taškuose, kuriuose nuolatiniai pajėgumai siūlomi tik viena kryptimi, perdavimo sistemos operatoriai siūlo bent paros pertraukiamųjų pajėgumų kita kryptimi produktą.

3.   Siūlant pertraukiamuosius pajėgumus nedaroma neigiamo poveikio siūlomų nuolatinių pajėgumų kiekiui. Perdavimo sistemos operatoriai neatideda pajėgumų, kuriuos galima siūlyti kaip nuolatinius pajėgumus, kad pasiūlytų juos kaip pertraukiamuosius pajėgumus.

4.   Tiek, kiek siūloma pertraukiamųjų pajėgumų produktų (išskyrus paros produktus), jų trukmė atitinka tipinių nuolatinių pajėgumų produktų trukmę.

5.   Tiek, kiek siūloma pertraukiamųjų pajėgumų, jie paskirstomi taikant aukciono procesą, išskyrus einamosios paros pertraukiamuosius pajėgumus.

6.   Einamosios paros pertraukiamieji pajėgumai paskirstomi pagal papildomų kiekio paraiškų teikimo procedūrą.

7.   Einamosios paros pertraukiamieji pajėgumai paskirstomi tik išpardavus techninius arba papildomus nuolatinius pajėgumus.

8.   Jeigu rengiami bet kurių ilgesnės nei einamosios paros trukmės pertraukiamųjų pajėgumų produktų aukcionai ir perdavimo sistemos operatoriams yra žinomas siūlomų pertraukiamųjų pajėgumų kiekis, jie šį kiekį paskelbia prieš pradedant aukciono procesą.

9.   Jeigu siūlomi pertraukiamieji pajėgumai, jie (išskyrus einamosios paros pertraukiamuosius pajėgumus) paskirstomi atskirame aukcione, kuris rengiamas po to, kai paskirstomi tokios pačios trukmės nuolatiniai pajėgumai, bet prieš prasidedant mažesnės trukmės nuolatinių pajėgumų aukcionui.

10.   Jeigu siūlomi pertraukiamieji pajėgumai, šių pajėgumų aukcionai rengiami laikantis tų pačių struktūros principų ir terminų, kurie taikomi nuolatinių pajėgumų aukcionams. Tikslios pertraukiamųjų pajėgumų (išskyrus einamosios paros pertraukiamuosius pajėgumus) aukcionų datos nurodomos aukcionų kalendoriuje. Prieš savaitę iki metinio metų, kiekvieno metinio ketvirčio ir kiekvieno rotacinio mėnesio pajėgumų aukciono pradžios perdavimo sistemos operatoriai tinklo naudotojams praneša, koks pertraukiamųjų pajėgumų kiekis bus siūlomas aukcione. Jei numatytą pertraukiamųjų pajėgumų aukciono pradžios dieną nuolatinių pajėgumų aukcionas dar nesibaigęs, pertraukiamųjų pajėgumų aukcionai prasideda ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atitinkamų nuolatinių pajėgumų aukcionų pabaigos. Tokiais atvejais apie visus siūlomų kiekių pasikeitimus pranešama bent prieš 12 valandų iki atitinkamo pertraukiamųjų pajėgumų aukciono pradžios.

33 straipsnis

Minimalus pasirengimo pertraukai laikas

1.   Pertraukiamiesiems pajėgumams taikomas minimalus pasirengimo pertraukai laikas, kurį bendru sprendimu nustato gretimų perdavimo sistemų operatoriai.

2.   Konkrečios dujų tiekimo valandos numatytasis minimalus pasirengimo pertraukai laikas yra keturiasdešimt penkios minutės nuo tos dujų tiekimo valandos pakartotinių kiekio paraiškų teikimo ciklo pradžios. Jeigu du perdavimo sistemų operatoriai nori sutrumpinti pasirengimo pertraukai laiką, kiekvieną tokį dviejų perdavimo sistemų operatorių susitarimą turi patvirtinti kompetentinga nacionalinė reguliavimo institucija.

34 straipsnis

Pertraukimo koordinavimas

Pertraukimą pradedantis perdavimo sistemos operatorius apie tai praneša atitinkamam gretimos perdavimo sistemos operatoriui. Gretimų perdavimo sistemų operatoriai, tinkamai atsižvelgę į informacijos patikimumą, apie tai kuo greičiau praneša atitinkamiems savo tinklo naudotojams.

35 straipsnis

Apibrėžta pertraukimo seka

1.   Jeigu bendras dujų kiekis pagal pateiktas kiekio paraiškas yra didesnis, nei galima praleisti per tam tikrą sujungimo tašką, pertraukimo tvarka nustatoma remiantis atitinkamose pertraukiamojo perdavimo sutartyse nurodyta laiko žyma. Pertraukimo atveju pirmenybė teikiama anksčiau įsigaliojusioms perdavimo sutartims.

2.   Jeigu pritaikius šio straipsnio 1 dalyje aprašytą procedūrą dvi arba daugiau kiekio paraiškų pagal pertraukimo tvarką yra lygiavertės, o perdavimo sistemos operatorius nepertraukia tiekimo visiems tiems naudotojams, tiekimas jiems mažinamas proporcingai kiekio paraiškose nurodytam kiekiui.

3.   Siekdami atsižvelgti į įvairių pertraukiamųjų pajėgumų paslaugų skirtumus Sąjungoje, gretimų perdavimo sistemų operatoriai kiekviename sujungimo taške įgyvendina ir koordinuoja bendras šiame straipsnyje numatytas procedūras.

36 straipsnis

Pertraukimo priežastys

Perdavimo sistemų operatoriai pertraukimo priežastis nurodo pertraukiamojo perdavimo sutartyse arba šioms sutartims taikomose bendrosiose sąlygose. Pertraukimo priežastys gali būti dujų kokybė, slėgis, temperatūra, srautų modeliai, nuolatinių pajėgumų sutarčių taikymas, techninė priežiūra, su vartotojais arba su tiekėjais susiję suvaržymai, su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai ir pajėgumų valdymas pagal perkrovos valdymo procedūras, taip pat kitos priežastys.

VII SKYRIUS

PAJĖGUMŲ UŽSAKYMO PLATFORMOS

37 straipsnis

Pajėgumų užsakymo platformos

1.   Perdavimo sistemos operatoriai taiko šį reglamentą siūlydami pajėgumus vienoje arba keliose jungtinėse internetinėse užsakymo platformose. Perdavimo sistemos operatoriai tokias platformas naudoja patys arba per kitą subjektą, dėl kurio susitarta ir kuris prireikus jiems atstovauja palaikydamas ryšius su tinklo naudotojais.

2.   Jungtinėse užsakymo platformose taikomos šios taisyklės:

a)

visi pajėgumai siūlomi ir paskirstomi pagal III skyriuje nustatytas taisykles ir procedūras;

b)

pirmenybė teikiama nuolatinių susietųjų pajėgumų siūlymo proceso nustatymui pagal IV skyriaus taisykles;

c)

užtikrinamos tinklo naudotojams skirtos funkcijos, būtinos, kad būtų galima siūlyti ir gauti antrinius pajėgumus;

d)

kad galėtų naudotis užsakymo platformų paslaugomis, tinklo naudotojai įsipareigoja laikytis ir laikosi visų galiojančių teisinių ir sutartinių reikalavimų, pagal kuriuos jie gali užsakyti ir naudoti pajėgumus atitinkamame perdavimo sistemos operatorių tinkle pagal perdavimo sutartį;

e)

Pajėgumai bet kuriame pavieniame sujungimo taške arba virtualiajame sujungimo taške siūlomi ne daugiau kaip vienoje užsakymo platformoje, tačiau perdavimo sistemos operatorius pajėgumą įvairiuose sujungimo taškuose arba virtualiuosiuose sujungimo taškuose gali siūlyti įvairiose užsakymo platformose.

3.   Per 6 mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo visi perdavimo sistemos operatoriai sudaro bendrą sutartį dėl bendros užsakymo platformos, kurioje būtų siūlomi pajėgumai abiejose jų atitinkamų sujungimo taškų arba virtualiųjų sujungimo taškų pusėse, naudojimo. Jei per tą laikotarpį perdavimo sistemos operatoriai nesusitaria, jie nedelsdami klausimą perduoda nagrinėti atitinkamoms nacionalinėms reguliavimo institucijoms. Tuomet nacionalinės reguliavimo institucijos per 6 mėnesius po klausimo perdavimo kartu parenka bendrą užsakymo platformą ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Jei per 6 mėnesius po klausimo perdavimo nacionalinės reguliavimo institucijos nesugeba kartu parinkti bendros užsakymo platformos, taikoma Reglamento (EB) Nr. 713/2009 8 straipsnio 1 dalis. Agentūra nusprendžia dėl konkrečiame sujungimo taške arba virtualiajame sujungimo taške ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui naudotinos užsakymo platformos.

4.   Jeigu sujungimo taško arba virtualiojo sujungimo taško užsakymo platformą parinko nacionalinės reguliavimo institucijos arba Agentūra, perdavimo sistemos operatoriai ne vėliau kaip iki 3 dalies paskutiniame sakinyje nurodyto laikotarpio pabaigos sudaro sutartį dėl užsakymo platformos, kurią parinko nacionalinės reguliavimo institucijos arba Agentūra, naudojimo. Jeigu sutartis nesudaroma, toliau vykdoma 3 dalyje nustatyta procedūra.

5.   Nustatant vieną užsakymo platformą arba ribotą jungtinių platformų skaičių palengvinamas ir supaprastinamas pajėgumų užsakymas visuose sujungimo taškuose visoje Sąjungoje, kad tai būtų naudinga tinklo naudotojams. Prireikus ENTSO-G ir Agentūra sudaro sąlygas šiam procesui vykdyti.

6.   Kai didinamas techninis pajėgumas, paskirstymo rezultatai paskelbiami užsakymo platformoje, kuri naudojama prekybai esamais pajėgumais aukcione, o naujai sukurtų pajėgumų, kai esamų pajėgumų nėra, – bendroje užsakymo platformoje, dėl kurios susitarė atitinkami perdavimo sistemos operatoriai.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38 straipsnis

Įgyvendinimo stebėsena

1.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2009 8 straipsnio 8 ir 9 dalis ENTSO-G stebi ir analizuoja, kaip perdavimo sistemos operatoriai įgyvendino šį reglamentą, ir taip padeda Agentūrai vykdyti Reglamento (EB) Nr. 715/2009 9 straipsnio 1 dalyje numatytas stebėsenos užduotis. Visų pirma ENTSO-G užtikrina, kad perdavimo sistemos operatorių pateikta visa aktuali informacija būtų išsami ir tiksli. ENTSO-G tą informaciją Agentūrai pateikia iki 2019 m. kovo 31 d.

2.   Visą būtiną informaciją, kad ENTSO-G galėtų vykdyti jam pagal šio straipsnio 1 dalį tenkančius įpareigojimus, perdavimo sistemos operatoriai jam pateikia iki 2018 m. gruodžio 31 d.

3.   ENTSO-G ir Agentūra išsaugo neskelbtinos komercinės informacijos konfidencialumą.

4.   Iki 2019 m. balandžio 6 d. Agentūra, vykdydama jai pavestas stebėsenos užduotis, parengia ataskaitą apie sutartyse dėl tipinių nuolatinio pajėgumo produktų numatytas sąlygas, atsižvelgdama į jų poveikį efektyviam tinklo naudojimui ir Sąjungos dujų rinkų integracijai. Agentūrai atlikti vertinimą padeda atitinkamos nacionalinės reguliavimo institucijos ir perdavimo sistemos operatoriai.

39 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (ES) Nr. 984/2013 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

40 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo jo įsigaliojimo.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 211, 2009 8 14, p. 36.

(2)  2013 m. spalio 14 d. Komisijos reglamentas Nr. 984/2013, kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas ir papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2009 (OL L 273, 2013 10 15, p. 5).

(3)  2015 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/703, kuriuo nustatomas sistemų sąveikos ir duomenų mainų tinklo kodeksas (OL L 113, 2015 5 1, p. 13).

(4)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/55/EB (OL L 211, 2009 8 14, p. 94).

(5)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą (OL L 211, 2009 8 14, p. 1).

(6)  2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 29).

(7)  2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 2004/67/EB (OL L 295, 2010 11 12, p. 1).


Top