Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0126

2017 m. sausio 24 d. Komisijos sprendimas (ES) 2017/126, kuriuo dėl bendro įvairius sektorius apimančio pataisos koeficiento nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/448/ES (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/0367

OJ L 19, 25.1.2017, p. 93–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/126/oj

25.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/93


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2017/126

2017 m. sausio 24 d.

kuriuo dėl bendro įvairius sektorius apimančio pataisos koeficiento nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/448/ES

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (1), ypač į jos 10a straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimą 2011/278/ES, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės (2), ypač į jo 15 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 5 dalyje nustatomas didžiausias metinis apyvartinių taršos leidimų skaičius, pagal kurį apskaičiuojamas nemokamų leidimų, suteikiamų įrenginiams, kuriems netaikoma minėtos direktyvos 10a straipsnio 3 dalis, skaičius. Šis skaičius – dviejų elementų, kurie apibūdinami atitinkamai Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 5 dalies a ir b punktuose, suma;

(2)

siekiant užtikrinti, kad šis didžiausias metinis apyvartinių taršos leidimų skaičius nebūtų viršytas, prireikus taikomas įvairius sektorius apimantis pataisos koeficientas, kurį taikant vienodu būdu sumažinamas visų įrenginių, kurie atitinka nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo reikalavimus, apyvartinių taršos leidimų skaičius;

(3)

pagal Sprendimo 2011/278/ES 15 straipsnio 3 dalį Komisija bendrą visiems sektoriams taikomą pataisos koeficientą nustato lygindama Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 5 dalyje nustatytą ribą su preliminariu bendru metiniu nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičiumi visiems valstybių narių teritorijoje esantiems įrenginiams, kuriems taikoma Direktyva 2003/87/EB;

(4)

Sprendime 2013/448/ES (3) Komisija nustatė bendrą įvairius sektorius apimantį pataisos koeficientą, kuris pateiktas jo 4 straipsnyje ir jo II priede;

(5)

Teisingumo Teismas 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu sujungtose bylose C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 ir C-391/14–C-393/14 nustatė, kad nuo 2013 m. nustatydama didžiausią metinį apyvartinių taršos leidimų skaičių pagal Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 5 dalies b punktą, Komisija neturėjo atsižvelgti į teršalų kiekį, išmestą vykdant Direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytą veiklą, jei teršalai išmesti iš įrenginių, kuriems iki tos datos taikyta apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema. Todėl Teismas padarė išvadą, kad Komisija didžiausią metinį apyvartinių taršos leidimų skaičių nustatė nesilaikydama Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 5 dalies b punkto reikalavimų, o Sprendimo 2013/448/ES 4 straipsnyje ir II priede nurodytas bendras pataisos koeficientas taip pat prieštarauja minėtai nuostatai. Taigi Teismas Sprendimo 2013/448/ES 4 straipsnį ir II priedą pripažino negaliojančiais;

(6)

kad įgyvendintų šį Teismo sprendimą, Komisija turi iš naujo apskaičiuoti įrenginių, kurie atitinka nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo reikalavimus, didžiausią metinį apyvartinių taršos leidimų skaičių atsižvelgdama į Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 5 dalies b punkto reikalavimus ir pagal tai atitinkamai pakeisti bendrą įvairius sektorius apimantį pataisos koeficientą;

(7)

Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 5 dalies b punkte nurodytų apyvartinių taršos leidimų skaičius perskaičiuotas laikantis tokios pat metodikos ir naudojant tuos pačius duomenis kaip ir apskaičiuojant jį pirmąsyk 2013 m. Remiantis Teismo sprendimu, kadangi iš pradžių Komisija į teršalų kiekius, išmestus vykdant Direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytą veiklą iš įrenginių, kuriems iki 2013 m sausio 1 d. taikyta apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, atsižvelgė tik nuo 2013 m., apskaičiuojant didžiausią metinį apyvartinių taršos leidimų skaičių, kaip nustatyta Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 5 dalyje, juos reikėjo pašalinti;

(8)

kaip atskaitos tašką Komisija naudojo pradinius valstybių narių oficialiai pateiktus duomenis. Tada Komisija konsultavosi su valstybėmis narėmis dėl jų pateiktų išmetamųjų teršalų duomenų ir prireikus paprašė juos papildomai paaiškinti. Remiantis 10a straipsnio 5 dalimi atsižvelgta tik į tuos įrenginius, dėl kurių valstybės narės pateikė patikrintus išmetamųjų teršalų kiekius;

(9)

tada Komisija iš skaičiavimų pašalino įrenginius, kurie veiklą, kuriai taikoma Direktyva 2003/87/EB, vykdė tik nuo 2013 m., tačiau kurie jau iki 2013 m. buvo įtraukti į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą. Taip pat pašalintas išmetamųjų teršalų, kuriuos valstybės narės iki 2013 m. buvo pasirinkusios įtraukti pagal Direktyvos 2003/87/EB 24 straipsnį, kiekis;

(10)

įrenginiai, kurie laikotarpiu nuo duomenų rinkimo pradžios iki 2013 m. patyrė struktūrinių pokyčių, kaip antai susijungimų, padalijimų arba uždarymų, arba technologinių pokyčių, ir kurie nebeatitiko Direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytų atitinkamų slenkstinių dydžių, į perskaičiavimą vis tiek įtraukti, nes duomenų rinkimo metu tokių pokyčių nebuvo galima numatyti. Dėl tokios pačios priežasties perskaičiuojant atsižvelgta ir į įrenginius, kurie pagal Direktyvos 2003/87/EB 27 straipsnį į sistemą neįtraukiami;

(11)

perskaičiuojant atsižvelgta į iki 2016 m. pabaigos įgyvendintus pakeitimus, kuriais ištaisytos klaidos valstybių narių 2013–2020 m. nacionalinėse įgyvendinimo priemonėse, nes teisingos vertės turėjo būti nurodytos jau tada, kai įvairius sektorius apimantis pataisos koeficientas buvo apskaičiuojamas pirmą kartą;

(12)

2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Teismas Sprendimo 2013/448/ES 4 straipsnio ir II priedo pripažinimo negaliojančiais veikimą laiko atžvilgiu aiškiai apribojo taip, kad, pirma, tai turėtų poveikį tik po 10 mėnesių nuo šio sprendimo paskelbimo dienos. Taigi Sprendime 2013/448/ES nustatytas įvairius sektorius apimantis pataisos koeficientas nustoja galioti nuo 2017 m. kovo 1 d. Antra, iki šio termino pagal negaliojančias nuostatas priimtos priemonės negali būti ginčijamos;

(13)

remiantis Teismo sprendimu, kuriame pabrėžiamos imperatyvios teisinio saugumo nuostatos, valstybių narių priemonės dėl 2013–2020 m. laikotarpio apyvartinių taršos leidimų suteikimo ir visi tolesni jų pakeitimai bei papildymai, priimti iki įsigaliojant šiam sprendimui, lieka galioti. šiame sprendime nustatytas įvairius sektorius apimantis pataisos koeficientas taikytinas nuo 2017 m. kovo 1 d. priimamuose sprendimuose, kuriais suteikiamos teisės į apyvartinių taršos leidimų suteikimą arba jos keičiamos, kai šios teisės nustatomos taikant įvairius sektorius apimantį pataisos koeficientą,,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2013/448/ES iš dalies keičiamas taip:

1.

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 5 dalyje nurodytas ir pagal Sprendimo 2011/278/ES 15 straipsnio 3 dalį nustatytas bendras įvairius sektorius apimantis pataisos koeficientas pateiktas šio sprendimo II priede.“

2.

II priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2017 m. kovo 1 d.

Priimta Briuselyje 2017 m. sausio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(2)  OL L 130, 2011 5 17, p. 1.

(3)  2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas 2013/448/ES dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, susijusių su nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 3 dalies (OL L 240, 2013 9 7, p. 27).


PRIEDAI

Sprendimo 2013/448/ES II priedas pakeičiamas taip:

„II PRIEDAS

2013–2020 m. laikotarpiu nustatomos tokios įvairius sektorius apimančio pataisos koeficiento vertės, taikomos nemokamų leidimų, suteikiamų įrenginiams, kuriems netaikoma Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 3 dalis:

Metai

Įvairius sektorius apimantis pataisos koeficientas

2013

89,207101 %

2014

87,657727 %

2015

86,090119 %

2016

84,506152 %

2017

82,905108 %

2018

81,288476 %

2019

79,651677 %

2020

78,009186 %“


Top