Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1443

2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1443, kuriuo dėl tam tikrų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) įtraukimo į oficialų medžiagų sąrašą iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 (Tekstas svarbus EEE)

C/2016/3946

OJ L 235, 1.9.2016, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1443/oj

1.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/6


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1443

2016 m. birželio 29 d.

kuriuo dėl tam tikrų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) įtraukimo į oficialų medžiagų sąrašą iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (1), ypač į jo 15 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 111/2005, nustatantį prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (2), ypač į jo 30a straipsnį,

kadangi:

(1)

tiek Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priede, tiek Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede pateiktas oficialus medžiagų, kurioms taikoma keletas šiuose reglamentuose nustatytų suderintos kontrolės ir stebėsenos priemonių, sąrašas;

(2)

į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede, yra suskirstytos į kategorijas, kurioms taikomos skirtingos priemonės, siekiant užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp kiekvienos konkrečios medžiagos keliamos grėsmės ir teisėtai prekybai tenkančios naštos;

(3)

griežčiausios kontrolės ir stebėsenos priemonės yra nustatytos į oficialų sąrašą įtrauktoms 1 kategorijos medžiagoms. Ūkio subjektai ir naudotojai privalo turėti licenciją, kad galėtų tvarkyti šias medžiagas ir atlikti bet kokius su jais susijusius sandorius;

(4)

chlorefedriną ir chlorpseudoefedriną galima tiesiogiai konvertuoti į metamfetaminą esant didelei išeigai. Valstybės narės nurodė, kad nuo 2013 m. chlorefedrinas ir chlorpseudoefedrinas Sąjungoje kelis kartus buvo naudotas kaip prekursorius neteisėtai metamfetamino (dar vadinamo „kristalais“) gamybai. Be to, pranešta apie kelis atvejus, kai šios dvi medžiagos buvo naudojamos metamfetamino gamybai už Sąjungos ribų;

(5)

šiuo metu chlorefedrino ir chlorpseudoefedrino prekybai ir laikymui netaikomi jokie teisiniai apribojimai, o jų kontrolė apsiriboja savanorišku Sąjungos ūkio subjektų įsipareigojimu stebėti prekybą ir pranešti apie įtartinus sandorius, susijusius su tokiomis medžiagomis;

(6)

valstybių narių ir chemijos pramonės atstovų konsultacijų metu nebuvo nustatyta kokių nors svarbių teisėto chlorefedrino ir chlorpseudoefedrino naudojimo paskirčių. 2013 ir 2014 m. valstybių narių kompetentingos institucijos konfiskavo daugiau kaip 3 tonas šių medžiagų, siekdamos neleisti jų panaudoti neteisėtai metamfetamino gamybai;

(7)

kadangi esama didelės rizikos, kad chlorefedrinas ir chlorpseudoefedrinas bus panaudoti neteisėtai, o jų įtraukimas į oficialų sąrašą teisėtai prekybai neturės reikšmingo poveikio, šios medžiagos turėtų būti įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priedo ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priedo sąrašą jas priskiriant 1 kategorijai;

(8)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 ir Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(9)

Reglamentu (EB) Nr. 273/2004 ir Reglamentu (EB) Nr. 111/2005 bendrai įgyvendinamos tam tikros 1988 m. gruodžio 19 d. JTO konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta (3) nuostatos. Kadangi tarp šių reglamentų esama glaudaus materialinio ryšio, yra pateisinama pakeitimus priimti vienu deleguotuoju aktu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 273/2004 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priedo lentelė, skirta į oficialų sąrašą įtrauktoms 1 kategorijos medžiagoms, papildoma šiomis eilutėmis:

„(1R,2S)-(-)-chlorefedrinas

 

2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-chlorefedrinas

 

2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-chlorpseudoefedrinas

 

2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-chlorpseudoefedrinas

 

2939 99 00

771434-80-1“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 111/2005 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priedo lentelė, skirta į oficialų sąrašą įtrauktoms 1 kategorijos medžiagoms, papildoma šiomis eilutėmis:

„(1R,2S)-(-)-chlorefedrinas

 

2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-chlorefedrinas

 

2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-chlorpseudoefedrinas

 

2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-chlorpseudoefedrinas

 

2939 99 00

771434-80-1“

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 47, 2004 2 18, p. 1.

(2)  OL L 22, 2005 1 26, p. 1.

(3)  OL L 326, 1990 11 24, p. 56.


Top