EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1005

2016 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1005, kuriuo dėl asbesto pluoštų (chrizotilo) iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedo nuostatos (Tekstas svarbus EEE)

C/2016/3722

OJ L 165, 23.6.2016, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1005/oj

23.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1005

2016 m. birželio 22 d.

kuriuo dėl asbesto pluoštų (chrizotilo) iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedo nuostatos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 68 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 6 įrašu draudžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti asbesto pluoštus bei gaminius ir mišinius, į kuriuos jie specialiai dedami;

(2)

valstybės narės gali taikyti išimtį dėl diafragmų, kurių sudėtyje yra chrizotilo pluoštų ir kurios skirtos naudoti esamuose elektrolizės įrenginiuose, tiekimo rinkai ir naudojimo. Taip pat numatyta išimtis dėl tokių diafragmų gamybai ar priežiūrai skirtų naudoti chrizotilo pluoštų tiekimo rinkai ir šiems tikslams skirtų chrizotilo pluoštų naudojimo;

(3)

iš penkių elektrolizės įrenginių, dėl kurių buvo taikytos išimtys, apie kurias valstybės narės pranešė (2) 2011 m., tik du vis dar yra eksploatuojami (Švedijoje ir Vokietijoje);

(4)

2013 m. sausio 18 d. pagal 6 įrašo 1 dalyje nustatytą prievolę Europos Komisija paprašė Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau – Agentūra) parengti XV priedo dokumentų rinkinį pagal REACH 69 straipsnio 1 dalį, siekiant uždrausti tiekti rinkai ir naudoti diafragmas, kurių sudėtyje yra chrizotilo. 2014 m. sausio 17 d. Agentūra baigė rengti XV priedo dokumentų rinkinį, kuriame siūloma iš dalies pakeisti esamą apribojimą, apribojant valstybių narių taikomų išimčių dėl diafragmų, kurių sudėtyje yra chrizotilo, ir vien jų priežiūrai skirtų naudoti chrizotilo pluoštų, tiekimo rinkai ir naudojimo trukmę iki 2025 m. gruodžio 31 d. ir, siekiant geresnės stebėsenos ir įgyvendinimo užtikrinimo, suteikti valstybėms narėms galimybę nustatyti reikalavimą teikti ataskaitas;

(5)

šis dokumentų rinkinys buvo pateiktas viešoms konsultacijoms ir Rizikos vertinimo komiteto (toliau – RAC) bei Socialinės ir ekonominės analizės komiteto (toliau – SEAC) svarstymui;

(6)

2014 m. lapkričio 26 d. RAC priėmė nuomonę, kurioje padarė išvadą, kad vienoje įmonėje chrizotilo poveikio darbuotojams nėra, o kitoje toks poveikis sumažintas dėl rizikos valdymo priemonių, kuriomis veiksmingai iki mažo pavojingumo lygio kontroliuojama dėl chrizotilo galinti kilti rizika. Nuomonėje taip pat padaryta išvada, kad, kadangi chrizotilas neišleidžiamas į aplinką, nedelsiant uždarius abi įmones nauda sveikatai ir aplinkai būtų nežymi. Be to, atsižvelgiant į konkrečias vienos įmonės proceso ir technologijos aplinkybes, matyti, kad nėra tinkamų alternatyvų;

(7)

siekdamas tikslo palaipsniui uždrausti naudoti chrizotilą ES ir didesnio esamos išimties aiškumo ir skaidrumo, RAC pritarė XV priedo dokumentų rinkinyje siūlomam pakeitimui. Nuomonėje taip pat daroma išvada, kad būtina imtis veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(8)

2015 m. kovo 9 d. SEAC priėmė nuomonę, kurioje pažymėjo, kad vienoje įmonėje naudojami asbesto turintys elementai bus pašalinti iki 2025 m., o kitoje, pasak veiklos vykdytojo, vyksta gamybos lygio bandymai su esamais įrenginiais naudojant chrizotilo neturinčias diafragmas, kurios ne vėliau kaip iki 2025 m. visiškai pakeis iki šiol naudojamas diafragmas. SEAC taip pat padarė išvadą, kad nedelsiant uždarius šią įmonę susidarytų išlaidos, susijusios su prarasta pridėtine verte ir darbo vietomis, ir pažymėjo, kad šios antrosios įmonės veiklos vykdytojas įsipareigojo nuo 2017 m. pabaigos nebeimportuoti chrizotilo. Atsižvelgdamas į bendrą tikslą palaipsniui uždrausti naudoti chrizotilą ES ir siekdamas didesnio esamos išimties aiškumo ir skaidrumo, SEAC rekomendavo, kad valstybių narių taikomos išimtys dėl diafragmų ir pluoštų tiekimo rinkai galiotų tik iki 2017 m. pabaigos, ir padarė išvadą, kad siūlomas SEAC pakoreguotas esamo apribojimo pakeitimas yra tinkamiausia Sąjungos lygmens priemonė;

(9)

Komisijos įgyvendinimo sprendime 2013/732/ES (3), kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES (4) dėl pramoninių išmetamų teršalų (PIT) pateikiamos išvados dėl geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB), nustatyta, kad asbesto diafragmų naudojimas nėra GPGB ir, atitinkamai, kad chloro ir šarmų pramonės įrenginių eksploatavimo Europos Sąjungoje leidimo sąlygos turi būti atnaujintos iki 2017 m. gruodžio 12 d., siekiant užtikrinti, kad nuo tos dienos tuose įrenginiuose nebebūtų naudojamos asbesto diafragmos. Tačiau kitaip nei dėl gyvsidabrio elementų, kurie bet kokiomis aplinkybėmis nelaikomi GBGP, valstybės narės gali nustatyti, kad specifinėmis ir išskirtinėmis aplinkybėmis asbesto diafragmas galima naudoti tam tikruose įrenginiuose tiksliai apibrėžtam ilgesniam laikotarpiui ir tokiomis sąlygomis, kurios atitinka aplinkos apsaugos tikslus dėl PIT su sąlyga, kad tokio naudojimo sąlygos ir trukmė yra nustatyti teisiškai privalomu būdu;

(10)

po to, kai SEAC priėmė nuomonę, įmonės, kurioje visiškas pakeitimas numatytas iki 2025 m., veiklos vykdytojas su atitinkamos valstybės narės institucijomis sudarė privalomą susitarimą siekiant užtikrinti, kad diafragmas, kurių sudėtyje yra chrizotilo, nuo 2014 m. laipsniškai pradėtų keisti asbesto neturinti medžiaga, ir visiškai jas pakeistų ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d. Todėl tikslinga nustatyti, kad valstybių narių taikomos išimtys dėl leidimo naudoti diafragmas, kurių sudėtyje yra chrizotilo, ir vien jų priežiūrai skirtus naudoti chrizotilo pluoštus, baigtų galioti ne vėliau kaip 2025 m. birželio 30 d.;

(11)

be to, nors pagal privalomą susitarimą veiklos vykdytojas įsipareigojo nuo 2017 m. pabaigos nebeimportuoti chrizotilo pluoštų ir diafragmų, kurių sudėtyje yra chrizotilo, jis patvirtino, kad nebeimportuoja chrizotilo pluoštų, nes yra įsigijęs pakankamą jų kiekį, kad galėtų pradėti perėjimo prie alternatyviųjų medžiagų procesą. Todėl tikslinga panaikinti valstybėms narėms galimybę leisti tiekti rinkai diafragmas, kurių sudėtyje yra chrizolito, ir vien jų priežiūrai skirtus naudoti chrizotilo pluoštus;

(12)

ataskaita, kurioje nurodomas įrenginių, kuriems taikoma išimtis, diafragmose naudojamo chrizotilo kiekis turėtų būti perduota Komisijai. Sąjungos teisės aktuose dėl darbuotojų sveikatos ir saugos jau yra nustatyta, kad darbdaviai turi sumažinti chrizotilo pluoštų poveikį darbuotojams iki minimumo ir bet kuriuo atveju – iki dydžio, esančio žemiau nustatytos ribinės vertės. Valstybės narės gali nustatyti ore esančių tokių pluoštų griežtesnes ribines vertes ir reikalauti, kad jų kiekis būtų nuolat matuojamas ir (arba) stebimas. Tokio matavimo ir (arba) stebėsenos rezultatai turėtų būti įtraukti į ataskaitą;

(13)

konsultuotasi su Keitimosi informacija apie vykdymą forumu ir atsižvelgta į jo rekomendacijas;

(14)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(15)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  ES šalių ir EEE narėmis esančių ELPA valstybių pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII priedo 6 įrašą taikytos išimtys dėl gaminių sudėtyje esančio asbesto,

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13170.

(3)  2013 m. gruodžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas 2013/732/ES, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl chloro ir šarmų gamybos (OL L 332, 2013 12 11, p. 34).

(4)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17).


PRIEDAS

XVII priedo 6 įrašo 2 skilties 1 punktas pakeičiama taip:

 

„1.

Šiuos pluoštus, gaminius ir mišinius, į kuriuos jie specialiai dedami, draudžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti.

Tačiau, jeigu valstybė narė 2016 m. liepos 13 d. pradėjo taikyti išimtį pagal šios dalies redakciją, galiojusią iki tos datos dėl diafragmų, kurių sudėtyje yra chrizotilo ir kurios skirtos naudoti elektrolizės įrenginiuose, naudojimo, pirmoji pastraipa iki 2025 m. liepos 1 d. netaikoma tokių diafragmų arba vien jų priežiūrai skirto chrizotilo naudojimui šiuose įrenginiuose su sąlyga, kad toks naudojimas atitinka leidimo sąlygas, nustatytas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES (*).

Visi tolesni naudotojai, kurie naudojasi tokia išimtimi, iki kiekvienų kalendorinių metų sausio 31 d. valstybei narei, kurioje yra atitinkamas elektrolizės įrenginys, nusiunčia ataskaitą, kurioje nurodomas išimties tvarka diafragmose naudojamo chrizotilo kiekis. Valstybė narė perduoda ataskaitos kopiją Europos Komisijai.

Jei valstybė narė, siekdama užtikrinti darbuotojų sveikatą ir saugą, reikalauja, kad tolesni naudotojai stebėtų chrizotilo kiekį ore, rezultatai turi būti įtraukti į šią ataskaitą.Top