Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2076

2015 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2076, kuriuo leidžiama pradėti naudoti Ukrainos kilmės šviežios ir užšaldytos kiaulienos Sąjungos importo tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka

OJ L 302, 19.11.2015, p. 51–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2076/oj

19.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/51


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2076

2015 m. lapkričio 18 d.

kuriuo leidžiama pradėti naudoti Ukrainos kilmės šviežios ir užšaldytos kiaulienos Sąjungos importo tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 187 straipsnio a, c ir d punktus,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimu 2014/668/ES (2) Taryba suteikė įgaliojimą Europos Sąjungos vardu pasirašyti ir laikinai taikyti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimą (toliau – Susitarimas). Pagal Susitarimo I skyriaus I-A priedą numatyta panaikinti Ukrainos kilmės prekių importo muitus. To I-A priedo priedėlyje nustatytos kiaulienos importo tarifinės kvotos;

(2)

laukiant, kol Susitarimas įsigalios, ir laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 374/2014 (3), pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 414/2014 (4) leista pradėti naudoti ir valdyti 2014 ir 2015 m. kiaulienos importo tarifines kvotas;

(3)

Susitarimas bus laikinai taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d. Todėl būtina nustatyti, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. prasideda metinės importo tarifinės kvotos laikotarpiai. Siekiant tinkamai atsižvelgti į esamos ir besiformuojančios Sąjungos kiaulienos sektoriaus gamybos, perdirbimo ir vartojimo rinkos aprūpinimo poreikius, susijusius su konkurencingumu, tiekimo garantijomis ir tęstinumu, ir į būtinybę išsaugoti tos rinkos pusiausvyrą, tikslinga, kad tas kvotas administruotų Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 184 straipsnio 2 dalies b punktą;

(4)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 (5) 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Komisijos reglamentuose, kuriais valdomos tam tikros importo tarifinės kvotos, gali būti numatyta taikyti sistemą, pagal kurią kvotos būtų valdomos suteikiant importo teises (pirmasis žingsnis) ir išduodant importo licencijas (antrasis žingsnis). Taikant tokią sistemą, importo teises įgijusiems ekonominės veiklos vykdytojams būtų suteiktos galimybės per kvotos laikotarpį atsižvelgiant į jų faktinius prekybos srautus nuspręsti, kada teikti importo licencijų paraiškas;

(5)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 376/2008 (6) nustatytos bendrosios išsamios taisyklės dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams. Tas reglamentas turėtų būti taikomas pagal šį reglamentą išduodamoms importo licencijoms, išskyrus atvejus, kai taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos;

(6)

be to, nepažeidžiant šiame reglamente nustatytų papildomų sąlygų, pagal šį reglamentą išduodamoms importo licencijoms turėtų būti taikomos Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 nuostatos, susijusios su importo teisių paraiškomis, pareiškėjų statusu ir importo licencijų išdavimu;

(7)

siekiant užtikrinti tinkamą tarifinių kvotų administravimą, teikiant importo teisių paraišką ir gaunant importo licenciją turėtų būti pateiktas užstatas;

(8)

ekonominės veiklos vykdytojai turėtų būti įpareigoti importo licencijų paraiškas teikti pasinaudodami visomis suteiktomis importo teisėms ir laikydamiesi Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 (7) 23 straipsnio 1 dalyje nurodyto įpareigojimo;

(9)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1001/2013 (8) kai kurie Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (9) I priede nustatyti KN kodai pakeisti naujais KN kodais, kurie dabar skiriasi nuo Susitarimo I skyriaus I-A priedo priedėlyje nurodytų KN kodų. Todėl šio reglamento I priede turėtų būti nurodyti naujieji KN kodai;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas pradėti naudoti tarifines kvotas ir jų valdymas

1.   Šiuo reglamentu leidžiama nuo 2016 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. pradėti naudoti ir valdyti I priede nurodytų produktų metines importo tarifines kvotas.

2.   Produktų, kuriems taikomos 1 dalyje nurodytos kvotos, kiekis, taikomas muitų tarifas ir eilės numeriai nustatyti I priede.

3.   1 dalyje nurodyta importo tarifinė kvota valdoma pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 184 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą metodą ir pirmiausia suteikiant importo teises, o po to išduodant importo licencijas.

4.   Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip, taikomi reglamentai (EB) Nr. 1301/2006 ir (EB) Nr. 376/2008.

2 straipsnis

Importo tarifinės kvotos laikotarpiai

Produktų, kuriems taikoma metinė produktų importo tarifinė kvota, kurios eilės numeris nustatytas I priede, kiekis paskirstomas keturioms laikotarpio dalims taip:

a)

25 % – nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.;

b)

25 % – nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.;

c)

25 % – nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.;

d)

25 % – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Importo teisių paraiškos ir importo teisių suteikimas

1.   Importo teisių paraiškos pateikiamos per pirmąsias septynias mėnesio, einančio prieš kiekvieną 2 straipsnyje nurodytą laikotarpio dalį, dienas.

2.   Teikiant importo teisių paraišką pateikiamas 20 EUR už 100 kilogramų užstatas.

3.   Teikdami pirmąją tam tikrų kvotos metų importo teisių paraišką, pareiškėjai pateikia įrodymų, kad jie pagal atitinkamas muitų teisės aktų nuostatas importavo arba jų vardu buvo importuotas tam tikras kiaulienos produktų, kurių KN kodas yra 0203, kiekis (referencinis kiekis). Tokie įrodymai turi apimti 12 mėnesių laikotarpį, kuris baigiasi likus vienam mėnesiui iki pirmosios paraiškos pateikimo dienos. Bendrovė, įsteigta sujungus kelias bendroves, kurių kiekviena importavo referencinį kiekį, teikdama paraišką gali tuos kiekius sudėti.

4.   Visas produktų kiekis, nurodytas per vieną iš 2 straipsnyje nurodytų laikotarpio dalių pateiktoje importo teisių paraiškoje, neturi viršyti 25 % pareiškėjo referencinio kiekio. Šios taisyklės neatitinkančias paraiškas kompetentinga institucija atmeta.

5.   Valstybės narės iki 14-tos mėnesio, kurį pateikiamos paraiškos, dienos praneša Komisijai apie bendrus visose paraiškose nurodytus kiekius, išreikštus produkto svorio kilogramais (įskaitant informaciją apie tai, kad pranešamų duomenų nėra) ir suskirstytus pagal eilės numerius.

6.   Importo teisės suteikiamos nuo 23-ios mėnesio, kurį pateikiamos paraiškos, dienos ir ne vėliau kaip paskutinę to mėnesio dieną.

7.   Jei taikant Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą paskirstymo koeficientą suteikiama mažiau importo teisių, negu nurodyta pateiktose paraiškose, atitinkama pagal šio reglamento 3 straipsnio 2 dalį pateikto užstato dalis nedelsiant grąžinama.

8.   Importo teisės galioja nuo laikotarpio dalies, dėl kurios pateikta paraiška, pirmos dienos iki kiekvieno importo tarifinės kvotos laikotarpio gruodžio 31 d. Importo teisės neperleidžiamos.

4 straipsnis

Importo licencijų paraiškos ir importo licencijų išdavimas

1.   Pagal 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas importo tarifines kvotas leisti importuoti kiekiai išleidžiami į laisvą apyvartą tik pateikus importo licenciją.

2.   Importo licencijų paraiškose nurodomas bendras kiekis, dėl kurio suteiktos importo teisės. Turi būti laikomasi Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 23 straipsnio 1 dalyje nurodyto įpareigojimo.

3.   Importo licencijų paraiškos teikiamos tik toje valstybėje narėje, kurioje pareiškėjas pateikė importo teisių paraišką ir įgijo tokias teises pagal 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas kvotas.

4.   Teikdamas importo licencijos paraišką ekonominės veiklos vykdytojas pateikia 50 EUR už 100 kilogramų užstatą. Išdavus importo licenciją kiekvieną kartą atitinkamai sumažinamos suteiktos importo teisės ir nedelsiant grąžinama atitinkama su importo teisėmis susijusio pateikto užstato dalis.

5.   Importo licencijos išduodamos pagal importo teises įgijusio ekonominės veiklos vykdytojo paraišką ir jo vardu.

6.   Importo licencijų paraiškose nurodomas tik vienas eilės numeris. Licencijų paraiškose gali būti nurodyti keli skirtingus KN kodus turintys produktai. Tokiu atveju visi KN kodai ir jų aprašymai atitinkamai įrašomi į licencijos paraiškos ir licencijos 15 ir 16 langelius.

7.   Importo licencijų paraiškose ir importo licencijose pateikiami šie įrašai:

a)

8 langelyje nurodoma kilmės šalis – Ukraina, o langelis „taip“ pažymimas kryželiu;

b)

20 langelyje įrašomas vienas iš II priede išvardytų įrašų.

8.   Kiekvienoje importo licencijoje kiekis nurodomas pagal kiekvieną KN kodą.

9.   Importo licencija galioja 30 dienų nuo faktinės jos išdavimo pagal Reglamento (EB) Nr. 376/2008 22 straipsnio 2 dalį dienos. Tačiau importo licencija galioja ne ilgiau kaip iki kiekvieno importo tarifinės kvotos laikotarpio gruodžio 31 d.

5 straipsnis

Pranešimai Komisijai

1.   Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės ne vėliau kaip 10-ą mėnesio, einančio po paskutinės kiekvienos laikotarpio dalies dienos, dieną Komisijai praneša apie kiekius, nurodytus per tą laikotarpio dalį jų išduotose licencijose (įskaitant informaciją apie tai, kad pranešamų duomenų nėra).

2.   Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės praneša Komisijai apie kiekius, nurodytus nepanaudotose ar iš dalies panaudotose importo licencijose ir atitinkančius importo licencijų kitoje pusėje nurodytų kiekių ir kiekių, kuriems importuoti tos licencijos buvo išduotos, skirtumą (įskaitant informaciją apie tai, kad pranešamų duomenų nėra):

a)

kartu pateikdamos šio reglamento 3 straipsnio 5 dalyje nurodytus pranešimus apie pateiktas paskutinės laikotarpio dalies paraiškas;

b)

pasibaigus kiekvienam importo tarifinės kvotos laikotarpiui ne vėliau kaip balandžio 30 d. pateikdamos pranešimus apie kiekius, apie kuriuos dar nebuvo pranešta a punkte numatytame pirmajame pranešime.

3.   Pasibaigus kiekvienam importo tarifinės kvotos laikotarpiui ne vėliau kaip balandžio 30 d. valstybės narės praneša Komisijai apie produktų, kurie per tą kvotos laikotarpį buvo faktiškai išleisti į laisvą apyvartą, kiekius.

4.   Teikiant 1, 2 ir 3 dalyse nurodytus pranešimus kiekis nurodomas produkto svorio kilogramais ir suskirstomas pagal eilės numerius.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2014 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2014/668/ES dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo, kiek tai susiję su jo III antraštine dalimi (išskyrus nuostatas dėl vienodo požiūrio į kitos Šalies teritorijoje teisėtai dirbančius trečiųjų šalių piliečius), IV, V, VI bei VII antraštinėmis dalimis ir susijusiais priedais bei protokolais (OL L 278, 2014 9 20, p. 1).

(3)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 374/2014 dėl Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimo arba panaikinimo (OL L 118, 2014 4 22, p. 1).

(4)  2014 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 414/2014, kuriuo leidžiama pradėti naudoti Ukrainos kilmės šviežios ir užšaldytos kiaulienos Sąjungos importo tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka (OL L 121, 2014 4 24, p. 44).

(5)  2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (OL L 238, 2006 9 1, p. 13).

(6)  2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 376/2008, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (OL L 114, 2008 4 26, p. 3).

(7)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18).

(8)  2013 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1001/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 290, 2013 10 31, p. 1).

(9)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


I PRIEDAS

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, laikoma, kad produktų aprašymo formuluotė yra tik orientacinio pobūdžio, nes šiame priede pateikiamų lengvatinių priemonių taikymas nustatomas pagal KN kodus.

Eilės Nr.

KN kodai

Prekių aprašymas

Kiekis (grynas svoris tonomis)

Taikomas muitas

(EUR už toną)

09.4271

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Naminių kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

20 000

0

09.4272

0203 11 10

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 15

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 15

0203 29 59

Naminių kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta, išskyrus kumpius, nugarines ir mėsos dalis be kaulų

20 000

0


II PRIEDAS

4 straipsnio 7 dalies b punkte nurodytos formuluotės

bulgarų kalba: Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2076

ispanų kalba: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2076

čekų kalba: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2076

danų kalba: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2076

vokiečių kalba: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2076

estų kalba: Rakendusmäärus (EL) 2015/2076

graikų kalba: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2076

anglų kalba: Implementing Regulation (EU) 2015/2076

prancūzų kalba: Règlement d'exécution (UE) 2015/2076

kroatų kalba: Provedbena uredba (EU) 2015/2076

italų kalba: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2076

latvių kalba: Īstenošanas regula (ES) 2015/2076

lietuvių kalba: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2076

vengrų kalba: (EU) 2015/2076 végrehajtási rendelet

maltiečių kalba: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2076

olandų kalba: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2076

lenkų kalba: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2076

portugalų kalba: Regulamento de Execução (UE) 2015/2076

rumunų kalba: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2076

slovakų kalba: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2076

slovėnų kalba: Izvedbena uredba (EU) 2015/2076

suomių kalba: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2076

švedų kalba: Genomförandeförordning (EU) 2015/2076


Top