Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0771

2014 m. liepos 14 d. Komisijos ?gyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 771/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglament? (ES) Nr. 508/2014 d?l Europos j?r? reikal? ir ?uvininkyst?s fondo nustatomos taisykl?s, susijusios su veiksm? program? modeliu, papildom? i?laid?, kurias patiria tam tikr? ?vejybos ir akvakult?ros produkt? ?vejyba, auginimu, perdirbimu ir prekyba u?siimantys atokiausi? region? veiklos vykdytojai, kompensavimo plan? strukt?ra, finansini? duomen? perdavimo modeliu, ex ante vertinimo ataskait? turiniu ir b?tiniausiais reikalavimais, taikomais vertinimo planui, pateiktinam remiantis Europos j?r? reikal? ir ?uvininkyst?s fondui taikomomis taisykl?mis

OJ L 209, 16.7.2014, p. 20–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/771/oj

16.7.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 209/20


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 771/2014

2014 m. liepos 14 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nustatomos taisyklės, susijusios su veiksmų programų modeliu, papildomų išlaidų, kurias patiria tam tikrų žvejybos ir akvakultūros produktų žvejyba, auginimu, perdirbimu ir prekyba užsiimantys atokiausių regionų veiklos vykdytojai, kompensavimo planų struktūra, finansinių duomenų perdavimo modeliu, ex ante vertinimo ataskaitų turiniu ir būtiniausiais reikalavimais, taikomais vertinimo planui, pateiktinam remiantis Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikomomis taisyklėmis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1255/2011 (1), ypač į jo 18 straipsnio 3 dalį, 72 straipsnio 3 dalį, 98 straipsnio 2 dalį ir 115 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (ES) Nr. 508/2014 įgyvendinimo sąlygas būtina patvirtinti nuostatas, kuriomis nustatoma:

veiksmų programų, susijusių su priemonėmis, bendrai finansuojamomis Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF), pateikimo modelis,

papildomų išlaidų, kurias patiria tam tikrų žvejybos ir akvakultūros produktų žvejyba, auginimu, perdirbimu ir prekyba užsiimantys atokiausių regionų, nurodytų SESV 349 straipsnyje, veiklos vykdytojai, kompensavimo planų (toliau – kompensavimo planai) struktūra,

valstybių narių perduotinų finansinių duomenų, susijusių su prognoze, kokią sumą jos numato nurodyti mokėjimo paraiškose, perdavimo modelis,

į veiksmų programų ex ante vertinimo ataskaitas įtrauktini aspektai,

būtiniausi reikalavimai, taikomi veiksmų programų vertinimo planams programavimo laikotarpiu;

(2)

tos nuostatos yra glaudžiai susijusios, nes taikomos įvairiems veiksmų programų ir kompensavimo planų, kuriuos valstybės narės turi pateikti pagal EJRŽF reikalavimus, turinio ir pateikimo aspektams. Siekiant užtikrinti būtiną tų nuostatų, turinčių įsigalioti tuo pat metu, darną ir padėti vadovaujančiajai institucijai jas taikyti, pageidautina tas nuostatas įtraukti į šį reglamentą;

(3)

veiksmų programų modelis turėtų būti toks, kad būtų suderintas duomenų pateikimas kiekviename veiksmų programos skirsnyje. Tai būtina norint užtikrinti, kad duomenys būtų nuoseklūs, palyginami ir kad prireikus juos būtų galima apibendrinti;

(4)

veiksmų programų modelis taps Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 (2) 74 straipsnio 4 dalyje paminėtos elektroninio keitimosi duomenimis sistemos, susijusios su veiksmų programomis, plėtojimo pagrindu. Todėl tuo modeliu turėtų būti nustatyta, kaip į elektroninio keitimosi duomenimis sistemą bus įrašomi veiksmų programų duomenys. Tačiau tai neturi daryti poveikio galutiniam veiksmų programos pateikimui, įskaitant teksto ir lentelių išdėstymą, nes elektroninio keitimosi duomenimis sistemoje turi būti leidžiama įvairiai struktūrizuoti ir pateikti į šią sistemą jau įrašytus duomenis;

(5)

veiksmų programų pateikimo modelyje turėtų būti atspindėtas Reglamento (ES) Nr. 508/2014 18 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 27 straipsnyje nustatytas veiksmų programos turinys. Siekiant užtikrinti nuoseklias duomenų įrašymo sąlygas, modelyje turėtų būti nustatytos elektroninio keitimosi duomenimis sistemos kiekvienos srities techninės specifikacijos. Be struktūrizuotų duomenų, modelyje turėtų būti nustatyta galimybė pateikti nestruktūrizuotą informaciją, ji turėtų būti teikiama privalomuose arba neprivalomuose prieduose. Tokių priedų technines specifikacijų nustatyti nebūtina;

(6)

Reglamento (ES) Nr. 508/2014 72 straipsnyje nustatyta, kad atitinkamos valstybės narės Komisijai pateikia papildomų išlaidų, kurias patiria tam tikrų žvejybos ir akvakultūros produktų žvejyba, auginimu, perdirbimu ir prekyba užsiimantys atokiausių regionų, nurodytų SESV 349 straipsnyje, veiklos vykdytojai, kompensavimo planus;

(7)

pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 73 straipsnį, į tuos kompensavimo planus taip pat reikėtų įtraukti informaciją apie valstybių narių suteiktą valstybės pagalbą, kurios forma – papildomas kompensavimo planų įgyvendinimo finansavimas;

(8)

kompensavimo planų struktūra turėtų būti tokia, kad būtų užtikrintas informacijos nuoseklumas ir kokybė, būtinas išsamumo lygmuo ir standartizuotas formatas. Be to, turėtų būti galimybė palyginti susijusių regionų ir įgyvendinimo metų duomenis;

(9)

kompensavimo plano struktūra turėtų būti tokia, kad Reglamento (ES) Nr. 508/2014 70 straipsnyje nurodytas kompensuoti tinkamų žvejybos ir akvakultūros produktų ir veiklos vykdytojų, kuriems gali būti mokama kompensacija, rūšių sąrašas būtų suskirstytas pagal atokiausius regionus;

(10)

be to, kompensavimo plano struktūra turėtų būti tokia, kad būtų nurodytas kompensavimo lygis, apskaičiuotas pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 71 straipsnį;

(11)

Reglamento (ES) Nr. 508/2014 98 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės Komisijai perduoda prognozę, kokią sumą jos numato nurodyti einamųjų finansinių metų ir ateinančių finansinių metų mokėjimo paraiškose;

(12)

modelis, kurį valstybės narės naudos perduodamos prognozę, turėtų būti toks, kad būtų užtikrinta, jog Komisijai laiku bus perduoda vienoda informacija, siekiant sudaryti galimybes apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, suteikti priemonių veiksmingai įgyvendinti programas ir palengvinti finansinį valdymą;

(13)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 55 straipsnį, valstybės narės turi atlikti ex ante vertinimus, kad pagerintų kiekvienos programos rengimo kokybę. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 55 straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad Komisijai ex ante vertinimai kartu su santrauka būtų pateikiami tuo pat metu, kaip ir programa. Į ex ante vertinimo ataskaitas pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 115 straipsnio 1 dalį įtrauktini elementai turi būti tokie, kad prireikus būtų galima duomenis suderinti, kad Komisija Sąjungos lygmeniu galėtų apibendrinti ex ante ataskaitas, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 118 straipsnį;

(14)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 56 straipsnį, vadovaujančioji institucija arba valstybė narė programavimo laikotarpiu turi parengti veiksmų programos vertinimo planą. Reglamento (ES) Nr. 508/2014 18 straipsnio 1 dalies j punkte reikalaujama, kad vertinimo planas būtų įtrauktas į veiksmų programas. Remdamasi būtiniausiais vertinimo planui taikomais reikalavimais Komisija turėtų galėti patikrinti, ar plane numatyta vertinimo veikla ir ištekliai yra tikroviški ir ar valstybės narės turės galimybių laikytis vertinimo reikalavimų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 54 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 56 straipsnio 2 ir 3 dalyse;

(15)

siekiant sudaryti galimybes šiame reglamente nustatytas priemones skubiai taikyti, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(16)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veiksmų programų turinio pateikimas

Veiksmų programos turinys, apibūdintas Reglamento (ES) Nr. 508/2014 18 straipsnyje, pateikiamas laikantis šio reglamento I priede nustatyto modelio.

2 straipsnis

Atokiausių regionų kompensavimo planų struktūra

Reglamento (ES) Nr. 508/2014 72 straipsnyje nustatytų atokiausių regionų kompensavimo planų struktūra nustatyta šio reglamento II priede.

3 straipsnis

Finansinių duomenų perdavimo modelis

Pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 98 straipsnį Komisijai teikdamos finansinius duomenis valstybės narės turi remtis šio reglamento III priede nustatytu modeliu.

4 straipsnis

Ex ante vertinimo turinys

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 55 straipsnyje paminėtas ex ante vertinimas turi būti pridėtas prie veiksmų programos, jis turi būti parengtas kaip ataskaita, kurią sudaro šie elementai:

a)

santrauka anglų kalba;

b)

santrauka atitinkamos valstybės narės kalba arba kalbomis;

c)

konkretūs šio reglamento IV priede nustatyti elementai.

5 straipsnis

Būtiniausi reikalavimai, taikomi vertinimo planui

Būtiniausi reikalavimai, taikomi Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 56 straipsniu nustatytam vertinimo planui, yra nustatyti šio reglamento I priedo 10 punkte.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 149, 2014 5 20, p. 1.

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).


I PRIEDAS

Veiksmų programų, pateiktinų remiantis Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikomais reikalavimais, modelis

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Pavadinimas

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Versija

<0.3 type="N" input="G">

Pirmieji metai

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Paskutinieji metai

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Tinkama finansuoti nuo

<0.6 type="D" input="G">

Tinkama finansuoti iki

<0.7 type="D" input="G">

EK sprendimo data

<0.8 type="S" input="G">

EK sprendimo data

<0.9 type="D" input="G">

1.   VEIKSMŲ PROGRAMOS RENGIMAS IR PARTNERIŲ DALYVAVIMAS

1.1.   Veiksmų programos rengimas ir partnerių dalyvavimas (pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 17 straipsnio 2 dalį)

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2.    Ex ante vertinimo rezultatas (pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 18 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį)

1.2.1.    Ex ante vertinimo proceso aprašas

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2.   Ex ante vertintojų rekomendacijų apžvalga ir trumpas aprašas, kaip jos įgyvendintos

Tema [nustatyta Komisijos]

Rekomendacija

Kaip rekomendacija įgyvendinta arba kodėl į ją neatsižvelgta

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

2.   SSGG IR POREIKIŲ NUSTATYMAS (PAGAL REGLAMENTO (ES) Nr. 508/2014 18 STRAIPSNIO 1 DALĮ)

2.1.   SSGG analizė ir poreikių nustatymas

Toliau pateiktą lentelę reikia pildyti kiekvienam atitinkamam EJRŽF Sąjungos prioritetui.

EJRŽF Sąjungos prioritetas

EJRŽF Sąjungos prioriteto pavadinimas <2.1 type="S" input="S">]

Stiprybės

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Silpnybės

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Galimybės

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Grėsmės

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Poreikių nustatymas remiantis SSGG analize

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

SSGG analizės derėjimas su akvakultūros daugiamečiu nacionaliniu strateginiu planu (2)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

SSGG analizės derėjimas su padaryta pažanga siekiant užtikrinti gerą aplinkos būklę plėtojant ir įgyvendinant Jūrų strategijos pagrindų direktyvą

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Konkretūs poreikiai, susiję su darbo vietomis, aplinka, klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu prie klimato kaitos, inovacijų skatinimu

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

2.2.   Aplinkybių rodikliai, apibūdinantys pradinę padėtį

Toliau pateiktą lentelę reikia pildyti kiekvienam atitinkamam EJRŽF Sąjungos prioritetui.

EJRŽF Sąjungos prioritetas

EJRŽF Sąjungos prioriteto pavadinimas <2.2 type="S" input="S">

Aplinkybių rodiklis, apibūdinantis pradinę padėtį

Pradiniai metai

Vertė

Matavimo vienetas

Informacijos šaltinis

Pastabos/Pagrindimas

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2 type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

3.   VEIKSMŲ PROGRAMOS STRATEGIJOS INDĖLIO ĮGYVENDINANT SĄJUNGOS PAŽANGAUS, TVARAUS IR INTEGRACINIO AUGIMO STRATEGIJĄ APRAŠAS (PAGAL REGLAMENTO (ES) Nr. 1303/2013 27 STRAIPSNĮ)

3.1.   Strategijos aprašas

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

3.2.   Konkretūs uždaviniai ir rezultatų rodikliai

Toliau pateiktą lentelę reikia pildyti kiekvienam atitinkamam EJRŽF Sąjungos prioritetui.

Sąjungos prioritetas

Sąjungos prioriteto pavadinimas <3.2 type="S" input="S">

Konkretus tikslas

Konkretaus tikslo pavadinimas <3.2 type="S" input="S">

Rezultatų rodiklis, t. y. siektina reikšmė, kurią valstybė narė nori pasiekti gavusi EJRŽF paramą

Rezultatų rodiklio pavadinimas ir matavimo vienetas

Siektina reikšmė 2023 m.

Matavimo vienetas

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

3.3.   Atitinkamos priemonės ir produkto rodikliai

Toliau pateiktą lentelę reikia pildyti kiekvienam anksčiau atrinktam konkrečiam atitinkamo Sąjungos prioriteto tikslui.

Sąjungos prioritetas

Sąjungos prioriteto pavadinimas <3.3 type="S" input="G">

Konkretus tikslas

Konkretaus tikslo pavadinimas <3.3 type="S" input="G">

Atrinktos atitinkamos priemonės pavadinimas

 

Produkto rodikliai pagal priemonę

EJRŽF priemonių derinio pagrindimas (paremtas ex ante vertinimu ir SSGG analize)

Teminis tikslas, prie kurio prisidedama atrinkta priemone

Jei rodiklis turėtų būti įtrauktas į veiklos rezultatų planą

Produkto rodiklio pavadinimas ir jo matavimo vienetas

Siektina reikšmė 2023 m.

Matavimo vienetas

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">]

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="G">

….

3.4.   Aprašas, kaip programa papildomi kiti ESI fondai

3.4.1.   Kitų ESI fondų ir atitinkamų Sąjungos ir nacionalinio finansavimo priemonių papildomumo ir koordinavimo tvarka

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2.   Pagrindiniai veiksmai, suplanuoti siekiant sumažinti administracinę naštą

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

3.5.   Informacija apie makroregionines arba jūrų baseinų strategijas (kai tinkama)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.   KONKREČIOMS EJRŽF PRIEMONĖMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

4.1.   Konkrečių „Natura 2000“ teritorijų poreikių ir programos indėlio kuriant darnų žuvų išteklių atkūrimo teritorijų tinklą, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 8 straipsnyje, aprašas  (3)

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2.   Mažos apimties priekrantės žvejybos plėtojimo, konkurencingumo ir tvarumo veiksmų plano aprašas (pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 18 straipsnio 1 dalies i punktą)

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3.   Supaprastintų sąnaudų apskaičiavimo metodo aprašas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 67 straipsnio 1 dalies b–d punktus

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4.   Papildomų išlaidų arba negautų pajamų apskaičiavimo metodo aprašas pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 96 straipsnį

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5.   Kompensacijos apskaičiavimo pagal atitinkamus kriterijus, nustatytus kiekvienos rūšies veiklai, vykdomai pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 40 straipsnio 1 dalį, 53, 54, 55 ir 67 straipsnius, metodo aprašas

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6.   Kalbant apie žvejybos veiklos nutraukimo visam laikui priemones pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 34 straipsnį, toks aprašas turi apimti siektinas reikšmes ir priemones, kurių reikia imtis siekiant sumažinti žvejybos pajėgumus pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 22 straipsnį. Taip pat reikia įtraukti pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 33 ir 34 straipsnius mokėtinos priemokos apskaičiavimo metodo aprašą

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7.   Pavojingų meteorologinių reiškinių ir ekologinių avarijų atvejams skirti savitarpio pagalbos fondai (pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 35 straipsnį)

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.   Techninės paramos naudojimo aprašas (pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 78 straipsnį)

4.8.1.   Valstybės narės iniciatyva teikiama techninė pagalba

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.2.   Nacionalinių tinklų kūrimas

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.   KONKRETI INFORMACIJA APIE INTEGRUOTĄ TERITORINĘ PLĖTRĄ

5.1.   Informacija apie bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) įgyvendinimą

Informacija turėtų būti susijusi su BIVP vaidmeniu įgyvendinant EJRŽF veiksmų programą, ji turėtų būti suderinta su partnerystės susitarime pateikta informacija, tačiau reikia vengti dubliuoti partnerystės susitarime jau pateiktą informaciją.

5.1.1.   BIVO strategijos aprašas (pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 60 straipsnį);

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

5.1.2.   nustatant žuvininkystės regionus taikomų kriterijų sąrašas (pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 18 straipsnio 1 dalies g punktą);

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.3.   vietos plėtros strategijų atrankos kriterijų sąrašas (pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 18 straipsnio 1 dalies h punktą);

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.4.   aiškus žuvininkystės vietos veiklos grupių (ŽRVVG), vadovaujančiosios institucijos arba paskirtosios įstaigos atitinkamų funkcijų vykdant visas su strategija susijusias įgyvendinimo užduotis aprašas (pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 18 straipsnio 1 dalies m punkto ii papunktį);

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.5.   informacija apie išankstinius mokėjimus ŽRVVG (pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 18 straipsnio 2 dalį).

Apie ŽRVVG nacionalinius tinklus žr. 4.8.2 punktą (techninė pagalba).

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

5.2.   Informacija apie integruotas teritorines investicijas (ITI) (pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 36 straipsnį)

Kai struktūrinių fondų remiamas ITI papildomas EJRŽF finansine parama, prašom užpildyti toliau pateiktą lentelę:

Įtrauktos EJRŽF priemonės [pasirinkite iš išskleidžiamojo sąrašo]

Preliminarūs finansiniai asignavimai iš EJRŽF, EUR

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

6.   EX ANTE SĄLYGŲ ĮVYKDYMAS (PAGAL REGLAMENTO (ES) Nr. 1303/2013 55 STRAIPSNĮ)

6.1.   Taikytinų ex ante sąlygų nustatymas ir jų įvykdymo vertinimas

6.1.1.   Lentelė. Taikytinų EJRŽF būdingų ex ante sąlygų nustatymas ir jų įvykdymo vertinimas

Ex ante sąlyga

Sąjungos prioritetas arba prioritetai, kuriems taikoma taikytina sąlyga

Taikytina sąlyga įvykdyta

TAIP

/

NE

/

IŠ DALIES

Kriterijai

Kriterijai įvykdyti

(Taip/Ne)

Savęs vertinimas su paaiškinimas apie kiekvieno taikytinų ex ante sąlygų kriterijaus įvykdymą

Nuorodos

(į strategijas, teisės aktus ar kitus susijusius dokumentus, taip pat į jų skirsnius, straipsnius ar pastraipas, drauge su interneto nuorodomis arba galimybe susipažinti su visu tekstu)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

1 kriterijus

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

2 kriterijus

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

6.1.2.   Lentelė. Taikytinos bendrosios ex ante sąlygos ir jų įvykdymo vertinimas

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2.   Veiksmų, kurių būtina imtis, aprašas, už juos atsakingos įstaigos ir jų įgyvendinimo tvarkaraštis

6.2.1.   Lentelė. Veiksmai, kurių numatyta imtis siekiant įvykdyti EJRŽF būdingas ex ante sąlygas

Ex ante sąlyga

Neįvykdyti kriterijai

Veiksmai, kurių būtina imtis

Galutinis terminas (data)

Už įvykdymą atsakingos įstaigos

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

1 veiksmas

<6.2 type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

x įstaiga

 

 

 

 

6.2.2.   Lentelė. Veiksmai, kurių numatyta imtis siekiant įvykdyti bendrąsias ex ante sąlygas

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.   VEIKLOS REZULTATŲ PLANO APRAŠAS (PAGAL REGLAMENTO (ES) Nr. 1303/2013 22 STRAIPSNĮ IR II PRIEDĄ)

7.1.   Lentelė. Veiklos rezultatų planas

Toliau pateiktą lentelę reikia pildyti kiekvienam atitinkamam EJRŽF Sąjungos prioritetui.

Sąjungos prioritetas

 

Rodiklis ir matavimo vienetas, kai tinkama [Produkto rodikliai iš anksčiau 3.3 skirsnyje atrinktų rodiklių pagal Sąjungos prioritetus, įtrauktinus į veiklos rezultatų planą]

2018 m. orientyrai

2023 m. siektinos reikšmės

[generuojama automatiškai iš veiksmų programos skyriaus, kuriame aprašoma veiksmų programos strategija]

Finansinis rodiklis

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">

1 produkto rodiklis

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">

2 produkto rodiklis

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

7.2.   Lentelė. Produkto rodiklių, įtrauktinų į veiklos rezultatų planą, pasirinkimo pagrindimas

Toliau pateiktą lentelę reikia pildyti kiekvienam atitinkamam EJRŽF Sąjungos prioritetui.

Sąjungos prioritetas

 

Į veiklos rezultatų planą įtrauktų produkto rodiklių (4) pasirinkimo loginis pagrindimas, įskaitant informaciją apie finansinio asignavimo dalį, kurią atitinka veiksmai, kuriuos vykdant bus sukurti produktai, taip pat metodas, taikytas šiai daliai, kuri turi būti didesnė negu 50 % prioritetui skiriamo finansinio asignavimo, apskaičiuoti.

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Duomenys arba įrodymai, naudoti orientyrų ir siektinų reikšmių vertei nustatyti, taip pat skaičiavimo metodas, pvz., vieneto įkainių duomenys, lyginamieji standartai, įprastinė arba buvusi įgyvendinimo norma, ekspertų patarimai ir ex-ante vertinimo išvados).

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Informacija, kaip metodika ir priemonės, naudojamos siekiant užtikrinti veiklos rezultatų plano naudojimo nuoseklumą, taikytos laikantis partnerystės susitarimo nuostatų.

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

8.   FINANSAVIMO PLANAS (PAGAL REGLAMENTO (ES) Nr. 1303/2013 20 STRAIPSNĮ IR REGLAMENTO (ES) Nr. 508/2014 16 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTĄ KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO AKTĄ)

8.1.   Bendras planuojamas EJRŽF įnašas kiekvienais metais, EUR

Metai

Pagrindiniai EJRŽF asignavimai  (5)

EJRŽF veiklos lėšų rezervas

2014 m.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015 m.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016 m.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017 m.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018 m.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019 m.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020 m.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Iš viso

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

8.2.   EJRŽF įnašas ir bendro finansavimo norma, taikoma Sąjungos prioritetams, techninei pagalbai ir kitai paramai (EUR)

 

 

Bendra parama

Pagrindiniai asignavimai (visas finansavimas, atėmus veiklos lėšų rezervą)

Veiklos lėšų rezervas

Veiklos lėšų rezervo suma, sudaranti visos Sąjungos paramos dalį

Sąjungos prioritetai

Priemonė(s) pagal Sąjungos prioritetą

EJRŽF įnašas

(įskaitant veiklos lėšų rezervą)

Nacionalinis įnašas

(įskaitant veiklos lėšų rezervą)

EJRŽF bendro finansavimo dalis

EJRŽF parama

Nacionalinis įnašas

EJRŽF veiklos lėšų rezervas

Nacionalinis įnašas (6)

a

b

c = a/(a + b) × 100

d = a – f

e = b – g

f

g = b × (f/a)

h = f/a × 100

1.

Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas.

33, 34 straipsniai, 41 straipsnio 2 dalis (EJRŽF reglamento 13 straipsnio 2 dalis)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Finansiniai asignavimai likusiai 1 Sąjungos prioriteto daliai (EJRŽF reglamento 13 straipsnio 2 dalis)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

ne daugiau kaip 75 %,

bent 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2.

Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas (EJRŽF 13 straipsnio 2 dalis).

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

ne daugiau kaip 75 %,

bent 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

3.

BŽP įgyvendinimo skatinimas.

Mokslinių žinių gilinimas bei teikimas ir duomenų rinkimas bei tvarkymas (EJRŽF reglamento 13 straipsnio 4 dalis);

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

parama stebėsenos, kontrolės ir vykdymo užtikrinimo priemonėms, stiprinant institucinius gebėjimus ir viešojo administravimo veiksmingumą, nedidinant administracinės naštos (76 straipsnio 2 dalies a–d ir f–l punktai) (EJRŽF reglamento 13 straipsnio 3 dalis);

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

parama stebėsenos, kontrolės ir vykdymo užtikrinimo priemonėms, stiprinant institucinius gebėjimus ir viešojo administravimo veiksmingumą, nedidinant administracinės naštos (76 straipsnio 2 dalies e punktas) (EJRŽF reglamento 13 straipsnio 3 dalis).

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas (EJRŽF reglamento 13 straipsnio 2 dalis).

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

ne daugiau kaip 85 %,

bent 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

Prekybos ir perdirbimo skatinimas.

Parama sandėliavimui (67 straipsnis) (EJRŽF reglamento 13 straipsnio 6 dalis).

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0

0

0

Kompensacijos atokiausiems regionams (70 straipsnis) (EJRŽF reglamento 13 straipsnio 5 dalis).

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Finansiniai asignavimai likusiai 5 Sąjungos prioriteto daliai (EJRŽF reglamento 13 straipsnio 2 dalis).

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

ne daugiau kaip 75 %,

bent 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas (EJRŽF reglamento 13 straipsnio 7 dalis).

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

ne daugiau kaip 75 %,

bent 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Techninė pagalba (EJRŽF reglamento 13 straipsnio 2 dalis).

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

ne daugiau kaip 75 %,

bent 20 %

 

 

0

0

0

Iš viso [suskaičiuojama automatiškai]:

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

nėra duomenų

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

nėra duomenų

8.3.   EJRŽF įnašas siekiant ESI fondų teminių tikslų

Teminis tikslas

EJRŽF įnašas, EUR

3)

MVĮ, žemės ūkio sektoriaus (EŽŪFKP atveju) ir žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus (EJRŽF atveju) konkurencingumo didinimas;

<8.3 type="N" input="M">

4)

perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas;

<8.3 type="N" input="M">

6)

aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas;

<8.3 type="N" input="M">

8)

tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas.

<8.3 type="N" input="M">

9.   HORIZONTALIEJI PRINCIPAI

9.1.   Veiksmų, kuriais atsižvelgiama į Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5  (7) , 7 ir 8 straipsniuose nustatytus principus, aprašas

9.1.1.   Moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo skatinimas (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 7 straipsnis)

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2.   Darnus vystymasis

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2.   Preliminari paramos, naudotinos klimato kaitos tikslams, suma (pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 18 straipsnio 1 dalies a punktą)

EJRŽF priemonės, kuriomis padedama siekti klimato kaitos tikslų [atitinkamos EJRŽF priemonės, kurias valstybė narė įtraukė į veiksmų programos skyrių „Strategijos aprašas“]

Koeficientas  (8)

Preliminarus EJRŽF įnašas, EUR [susumuota suma pagal priemones]

Visų veiksmų programai EJRŽF skirtų asignavimų procentinė dalis (%)

<9.2 type="S" input="G">

<9.2 type="N" input="G">  (8)

<9.2 type="N" input="M">

<9.2 type="N" input="G">

10.   VERTINIMO PLANAS (PAGAL REGLAMENTO (ES) Nr. 1303/2013 56 STRAIPSNĮ IR REGLAMENTO (ES) Nr. 508/2014 18 STRAIPSNIO 1 DALIES j PUNKTĄ)

Vertinimo plano tikslai ir paskirtis

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

SSGG analizė ir ex ante vertinimas turėtų padėti įvertinti laikotarpio vertinimo poreikius. Tikslai ir paskirtis turi būti susieti su tais poreikiais, ir turi būti užtikrinta, kad bus imamasi pakankamų ir tinkamų vertinimo veiksmų, visų pirma pateikiant programai valdyti reikalingą informaciją 2017 m. ir 2019 m. metinėms įgyvendinimo ataskaitoms parengti ir ex post vertinimui atlikti ir užtikrinant, kad bus pateikti EJRŽF vertinimui reikalingi duomenys.

Valdymas ir koordinavimas

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

Trumpas stebėsenos ir vertinimo tvarkos aprašas, pateikiant informaciją apie koordinavimą su EJRŽF veiksmų programos įgyvendinimu. Nurodomos pagrindinės dalyvaujančios įstaigos ir jų atsakomybė. Informacija apie vertinimo valdymą, įskaitant organizacines struktūras, pavyzdžiui, vertinimo padalinį ir (arba) valdymo grupę, kokybės kontrolę, paprastinimą ir pan.

Vertinimo temos ir veikla

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Pateikti informaciją apie vertinimo temas ir numatomą veiklą, įskaitant tai, kaip vykdomi ES reikalavimai, tačiau neapsiribojant tuo. Informacija turi apimti veiklą, kurios reikia norint įvertinti, kaip kiekvienu prioritetu prisidedama siekiant tikslų, rezultatų rodiklių vertės ir poveikio vertinimą, grynojo poveikio analizę, teminius klausimus, bendruosius klausimus, kaip antai darnus vystymasis, klimato kaita ir visi kiti konkretūs vertinimo poreikiai.

Duomenų ir informacijos strategija

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Trumpas sistemos, skirtos registruoti, saugoti, tvarkyti ir siųsti statistinę informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą, ir vertinimui reikalingų stebėsenos duomenų teikimo aprašas. Naudotinų duomenų šaltinių, trūkstamų duomenų, galimų institucinių klausimų, susijusių su duomenų teikimu, nustatymas ir siūlomi sprendimai. Šiame skirsnyje reikėtų nurodyti, ar tinkamos duomenų valdymo sistemos pradės laiku veikti.

Grafikas

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Apibūdinti preliminarų veiklos planą, kad būtų užtikrintas vertinimo rezultatų prieinamumas reikiamu laiku, visų pirma, pateikti informacijos apie privalomus vertinimus, numatytus Bendrųjų nuostatų reglamente, duomenis, kurių reikia geresnėms 2017 ir 2019 m. metinėms įgyvendinimo ataskaitoms ir ex post vertinimo ataskaitai parengti.

Konkretūs reikalavimai, taikomi BIVO vertinimui

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Paramos, numatytos vertinimui ŽRVVG lygmeniu, aprašas, visų pirma, aprašyti, kaip taikomi savęs vertinimo metodai ir naudojamasi ŽRVVG gairėmis siekiant apibendrinti pasiekimus ir juos parodyti EJRŽF veiksmų programos lygmeniu.

Komunikacija

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Pateikti informaciją apie vertinimo rezultatų sklaidą suinteresuotiesiems subjektams ir politikos formuotojams, tolesnio stebėjimo, kaip naudojamasi vertinimo rezultatais, būdus.

Ištekliai

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Reikalingų ir numatytų plano įgyvendinimo išteklių aprašas, nurodant administracinius gebėjimus, duomenis, finansinius išteklius ir IT poreikius. Numatytos gebėjimų stiprinimo veiklos, kuria siekiama užtikrinti visapusišką vertinimo plano įgyvendinimą, aprašas.

11.   PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKA (PAGAL REGLAMENTO (ES) Nr. 508/2014 18 STRAIPSNIO 1 DALIES m PUNKTĄ)

11.1.   Institucijų ir tarpinių institucijų identifikuojamoji informacija

Institucija ir (arba) įstaiga

Institucijos ir (arba) įstaigos pavadinimas

Vadovaujančioji institucija (VI)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Tarpinė VI įstaiga (kai taikoma)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Tvirtinančioji institucija (TI) (kai taikoma)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Tarpinė TI įstaiga (kai taikoma)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Audito institucija

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2.   Stebėsenos ir vertinimo procedūrų aprašas

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3.   Bendra Stebėsenos komiteto sudėtis

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4.   Glaustas vykdytinų informavimo ir viešinimo priemonių aprašas

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.   INFORMACIJA APIE ĮSTAIGAS, ATSAKINGAS UŽ KONTROLĖS, TIKRINIMO IR VYKDYMO UŽTIKRINIMO SISTEMOS ĮGYVENDINIMĄ (PAGAL REGLAMENTO (ES) Nr. 508/2014 18 STRAIPSNIO 1 DALIES o PUNKTĄ)

12.1.   Įstaigos, įgyvendinančios kontrolės, tikrinimo ir vykdymo užtikrinimo sistemą

Institucijų ir (arba) įstaigų pavadinimai

Įstaiga Nr. x

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Įstaiga Nr. y

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

12.2.   Glaustas žmogiškųjų bei finansinių išteklių, skirtų žuvininkystės kontrolei, tikrinimui ir vykdymo užtikrinimui, aprašas

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3.   Pagrindinė turima įranga, visų pirma laivų, orlaivių ir sraigtasparnių skaičius

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.4.   Atrinktų veiksmų rūšių sąrašas

Veiksmų rūšis

Aprašas

Atrinkta veiksmų rūšis

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

12.5.   Nuoroda į Komisijos nustatytus prioritetus, kaip nustatyta EJRŽF reglamento 20 straipsnio 3 dalyje

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

13.   DUOMENŲ RINKIMAS (PAGAL REGLAMENTO (ES) NR. 508/2014 18 STRAIPSNIO 1 DALIES P PUNKTĄ)

13.1.   Bendrasis duomenų rinkimo veiklos, numatytos 2014–2020 m., aprašas

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2.   Duomenų saugojimo metodų, duomenų tvarkymo ir duomenų naudojimo aprašas

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3.   Gebėjimo užtikrinti patikimą finansinį ir administracinį surinktų duomenų valdymą aprašas

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.   FINANSINĖS PRIEMONĖS (PAGAL REGLAMENTO (ES) Nr. 1303/2013 2 DALIES IV ANTRAŠTINĘ DALĮ)

14.1.   Planuojamo finansinių priemonių naudojimo aprašas

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2.   Atrinktos EJRŽF priemonės, planuojamos įgyvendinti pasitelkiant finansines priemones

EJRŽF priemonė [pasirinkti priemones iš Komisijos parengto išsiskleidžiamojo sąrašo]

<14.2 type="S" input="S">

14.3.   Preliminarios sumos, kurias planuojama panaudoti pasitelkiant finansines priemones

Bendra EJRŽF suma 2014–2020 m., EUR

<14.3 type="N" input="M">

Programos priedai

Partnerių, su kuriais konsultuotasi, sąrašas

Ex ante vertinimo ataskaita ir santrauka

Strateginio poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Glaustas valdymo ir kontrolės sistemos aprašas (į glaustą aprašą reikėtų taip pat įtraukti paaiškinimą, kaip užtikrintas funkcijų atskyrimo ir funkcinės nepriklausomybės principas)

Kompensavimo planas, skirtas atokiausiems regionams

Žemėlapiai, kuriuose matyti žuvininkystės ir akvakultūros sektorių dydis ir vietos, pagrindinių žvejybos uostų ir akvakultūros vietos, saugomų teritorijų vietos (integruotas pakrantės zonos tvarkymas, saugomos jūrų teritorijos, „Natura 2000“)


(1)  Laukelių savybių paaiškinimas:

 

tipas (angl. type): N = numeris (angl. Number), D = data (angl. Date), S = eilutė (angl. String), C = žymimasis langelis (angl. Checkbox) P = procentinė dalis (angl. Percentage), B = loginė reikšmė (angl. Boolean);

 

įvestis (angl. input): M = rankinė įvestis (angl. Manual), S = atrankinė įvestis (angl. Selection), G = sugeneruota sistemos (angl. Generated by system);

 

„maxlength“ = didžiausias simbolių, įskaitant tarpus, skaičius.

(2)  taikytina 2-am Sąjungos prioritetui.

(3)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

(4)  Produkto rodikliai apibrėžiami pagal pasirinktas priemones, bet veiklos rezultatų plane naudojamų produkto rodiklių poaibis turės būti pagrįstas.

(5)  Pagrindiniai EJRŽF asignavimai = bendri Sąjungos asignavimai, atėmus asignavimus, skirtus veiklos lėšų rezervui.

(6)  Nacionalinis įnašas proporcingai padalijamas pagrindiniam asignavimui ir veiklos lėšų rezervui.

(7)  5 straipsnis apibūdintas veiksmų programos 1 skirsnyje „Veiksmų programos rengimas ir partnerių dalyvavimas“.

(8)  Kai kurioms priemonėms valstybė narė gali pakeisti siūlomą procentinę dalį nuo 0 % iki 40 %, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 215/2014 (OL L 69, 2014 3 8, p. 65).


II PRIEDAS

KOMPENSAVIMO PLANO STRUKTŪRA

1.   Žvejybos ir akvakultūros produktų, už kuriuos galima gauti kompensaciją, arba produktų kategorijų identifikuojamoji informacija  (1)

#

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kategorijos  (2)

Komercinė paskirtis

Mokslinis pavadinimas

Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) kodas

Pateikimas  (3)

KN kodas

Kiekis  (4)

1.

Vėžiagyviai

Raudonosios krevetės

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

šaldyta

 

x tonų/metus

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Veiklos vykdytojų identifikuojamoji informacija  (5)

#

(1)

(2)

Veiklos vykdytojai arba jų asociacijos

Produktų kategorijos arba produktai

(pagal 1 lentelės 1 arba 2 skiltis)

1.

Žvejai

Vėžiagyviai (jei pagal kategoriją)/raudonosios krevetės (jei pagal produktus)

2.

Žuvų augintojai

 

 

3.   Papildomų išlaidų kompensacijos dydis, apskaičiuotas pagal produktus arba produktų kategorijas

Produktas arba produktų kategorija  (6)

Kategorija ir išlaidų vienetai

Vidutinės išlaidos (7)/metus

Papildomų išlaidų pagrindimas

Veiklos vykdytojo išlaidos, patirtos atokiausiame regione

Veiklos vykdytojo išlaidos, patirtos valstybės narės teritorijos žemyninėje dalyje

Papildomos išlaidos (8) (didžiausias kompensacijos dydis)

 

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

 

1-A kategorija. Žuvininkystės produktų gamybos išlaidos

Kuras

 

 

 

 

Tepalas

 

 

 

 

Susidėvinčios dalys

 

 

 

 

Techninė priežiūra

(įsk. laivo pavertimą ant šono)

 

 

 

 

Žvejybos, navigacinė ir saugos įranga

 

 

 

 

Masalas

 

 

 

 

Ledas žuvims laikyti

 

 

 

 

Uosto infrastruktūros mokesčiai

 

 

 

 

Banko mokesčiai

 

 

 

 

Draudimas

 

 

 

 

Telekomunikacijos (internetas, telefonas, faksas)

 

 

 

 

Konsultavimo paslaugos

 

 

 

 

Išlaidos, susijusios su atitinkama rinkodaros veikla, paminėta EJRŽF reglamento 68 straipsnyje

 

 

 

 

Maisto tiekimas (įgulai)

 

 

 

 

Išlaidos darbuotojams

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

Bendra 1A kategorijos papildomų išlaidų  (8) suma

 

 

 

 

1-B kategorija. Akvakultūros produktų gamybos išlaidos

Jaunikliai

 

 

 

 

Pašaras (pirkimas ir konservavimas)

 

 

 

 

Energija ir deguonis

 

 

 

 

Techninė priežiūra (įsk. fitosanitariją)

 

 

 

 

Smulkios medžiagos ir atsarginės dalys

 

 

 

 

Uosto infrastruktūros mokesčiai

 

 

 

 

Banko mokesčiai

 

 

 

 

Draudimas

 

 

 

 

Telekomunikacijos (internetas, telefonas, faksas)

 

 

 

 

Konsultavimo paslaugos

 

 

 

 

Išlaidos, susijusios su atitinkama rinkodaros veikla, paminėta EJRŽF reglamento 68 straipsnyje

 

 

 

 

Išlaidos darbuotojams

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

Bendra 1B kategorijos papildomų išlaidų  (8) suma

 

 

 

 

2 kategorija. Perdirbimo išlaidos

Žaliavos

 

 

 

 

Atliekų tvarkymas

 

 

 

 

Toksinių arba nuodingų rūšių rūšiavimas ir neutralizavimas

 

 

 

 

Energija

 

 

 

 

Banko mokesčiai

 

 

 

 

Draudimas

 

 

 

 

Telekomunikacijos (internetas, telefonas, faksas)

 

 

 

 

Konsultavimo paslaugos

 

 

 

 

Išlaidos, susijusios su investicijomis, paminėtomis EJRŽF reglamento 69 straipsnyje

 

 

 

 

Išlaidos darbuotojams

 

 

 

 

Pakavimas ir pakuotė

 

 

 

 

Šaldymas ir gilus užšaldymas

 

 

 

 

Išlaidos, susijusios su atitinkamomis priemonėmis pagal EJRŽF reglamento 69 straipsnį

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

Bendra 2 kategorijos papildomų išlaidų  (8) suma

 

 

 

 

3 kategorija. Rinkodaros išlaidos

Pakuotė (įskaitant ledą šviežiems produktams)

 

 

 

 

Fizinis vežimas (sausuma, jūra ir oru), įskaitant visas draudimo išlaidas ir muitus

 

 

 

 

Banko mokesčiai

 

 

 

 

Draudimas

 

 

 

 

Telekomunikacijos (internetas, telefonas, faksas)

 

 

 

 

Konsultavimo paslaugos

 

 

 

 

Finansinės išlaidos, patiriamos dėl pristatymo laiko

 

 

 

 

Išlaidos darbuotojams

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

Bendra 3 kategorijos papildomų išlaidų  (8) suma

 

 

 

 

Bendra papildomų išlaidų suma  (8) : susumuokite c skirsnyje pateiktas papildomas išlaidas

 

 

 

 

Bendra kitų rūšių viešosios intervencijos, turinčios poveikį papildomų išlaidų dydžiui, suma  (9)

 

 

 

 

Bendras kompensacijos dydis (bendros papildomos išlaidos + bendra viešosios intervencijos suma)

 

 

 

 

Papildoma informacija

Jeigu kompensacijos dydis yra mažesnis už papildomas išlaidas, reikia paaiškinti priežastis, dėl kurių nustatytas pasirinktas kompensacijos dydis.

 

4.   Kompetentingų institucijų identifikuojamoji informacija

 

Institucijos pavadinimas

Vadovaujančioji institucija

Institucijos, nurodytos veiksmų programos 11.1 punkte „Institucijų ir tarpinių institucijų identifikuojamoji informacija“, pavadinimas

5.   Papildomas kompensavimo plano įgyvendinimo finansavimas (valstybės pagalba)

Informacija, pateiktina apie kiekvieną numatytą schemą ir (arba) ad hocpagalbos atvejį

Regionas

Regiono (-ų) pavadinimas (NUTS) (10)

Pagalbą teikianti institucija

Pavadinimas

Pašto adresas

Interneto svetainės adresas

Pagalbos priemonės pavadinimas

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą

Priemonės rūšis

Schema

 

Ad hoc pagalba

Pagalbos gavėjo ir grupės (11), kuriai jis priklauso, pavadinimai

Esamos pagalbos schemos ar ad hoc pagalbos priemonės pakeitimas

 

Komisijos suteiktas pagalbos numeris

Pratęsimas

Pakeitimas

Trukmė  (12)

Schema

Metai-mėnuo-diena – metai-mėnuo-diena

Suteikimo data  (13)

Ad hoc pagalba

metai-mėnuo-diena

Atitinkamas (-i) ekonomikos sektorius (-iai)

Visi ekonomikos sektoriai, atitinkantys pagalbos teikimo reikalavimus

 

Atskiri sektoriai. Nurodyti NACE grupės lygmeniu (14)

Pagalbos gavėjo rūšis

MVĮ

 

Didelės įmonės

 

Biudžetas

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma (15)

Nacionaline valiuta … (sveikais skaičiais)

Įmonei skirtos ad hoc pagalbos bendra suma (16)

Nacionaline valiuta … (sveikais skaičiais)

Garantijos (17)

Nacionaline valiuta … (sveikais skaičiais)

Pagalbos priemonė

Dotacija/palūkanų normų subsidija

Paskola/grąžintini avansai

Garantija (kai tinkama, nurodyti Komisijos sprendimą (18))

Mokesčių lengvata arba atleidimas nuo mokesčių

Rizikos finansų suteikimas

Kita (nurodyti)

Motyvacija

Nurodyti, kodėl vietoj pagalbos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) priimta valstybės pagalbos schema arba suteikta ad hoc pagalba:

priemonei netaikoma nacionalinė veiksmų programa;

pirmenybė teikiama lėšų skyrimui pagal nacionalinę veiksmų programą;

finansavimas iš EJRŽF nebeteikiamas;

kita (nurodyti).


(1)  Produktų kategorija – produktų, kuriems gali būti taikomas bendras papildomų išlaidų apskaičiavimo metodas, rinkinys.

(2)  Neprivaloma tais atvejais, kai kompensacija apskaičiuojama produktų lygmeniu.

(3)  Šviežia, šaldyta, išdarinėta, konservuota.

(4)  Nurodoma gyvojo svorio tonomis, kaip nustatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 1224/2009 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).

(5)  Pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 70 straipsnio 6 dalį

(6)  Lentelė turi būti pildoma kiekvienam produktui arba kiekvienai produktų kategorijai;

(7)  Apskaičiuojama remiantis Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. …/2014 nustatytais kriterijais

(8)  Papildomos išlaidos turi būti nurodytos eurais už gyvojo svorio toną, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1224/2009.

(9)  Pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 71 straipsnio b punktą

(10)  NUTS – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. Paprastai nurodomas 2 lygmens regionas. 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo, OL L 154, 2003 6 21, p. 1.

(11)  Taikant Sutartyje išdėstytas konkurencijos taisykles ir šį reglamentą, įmonė yra bet kokio teisinio statuso ekonominę veiklą vykdantis subjektas, neatsižvelgiant į jo finansavimo būdą. Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad to paties subjekto (teisiškai ar de facto) kontroliuojami subjektai turėtų būti laikomi viena įmone.

(12)  Laikotarpis, per kurį pagalbą teikianti institucija gali įsipareigoti suteikti pagalbą.

(13)  Pagalbos suteikimo data – data, kai pagalbos gavėjui pagal taikomą nacionalinį teisinį režimą suteikiama juridinė teisė gauti pagalbą.

(14)  NACE 2 red. – Europos Sąjungos statistinis ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius. Paprastai sektorius nurodomas grupės lygmeniu.

(15)  Jeigu taikoma pagalbos schema, nurodyti pagal schemą planuojamo biudžeto bendrą metinę sumą arba numatomą mokesčių nuostolį per metus visoms pagal schemą numatytoms pagalbos priemonėms.

(16)  Jeigu skiriama ad hoc pagalba, nurodyti bendrą pagalbos sumą ir (arba) mokesčių nuostolį.

(17)  Jeigu taikomos garantijos, nurodyti su garantija suteiktų paskolų (didžiausią) sumą.

(18)  Kai tinkama, pateikiama nuoroda į Komisijos sprendimą, kuriame patvirtinama bendrojo subsidijos ekvivalento apskaičiavimo metodika.


III PRIEDAS

Prognozė, kokią sumą valstybė narė numato nurodyti einamųjų finansinių metų ir ateinančių finansinių metų mokėjimo paraiškose

 

Sąjungos įnašas (EUR)

[einamieji finansiniai metai]

[ateinantys finansiniai metai]

Sausio–spalio mėn.

Lapkričio–gruodžio mėn.

Sausio–gruodžio mėn.

Veiksmų programa (CCI)

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">


IV PRIEDAS

Elementai, kurie turi būti įtraukti į ex ante vertinimo ataskaitą

I skirsnis. Įvadas

1.

Ex ante vertinimo paskirtis ir tikslai.

2.

Veiksmų, kurių imtasi atliekant ex ante vertinimą, aprašas.

3.

Ex ante vertintojo, vadovaujančiosios institucijos ir strateginio poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos vertintojo bendravimas.

II skirsnis. Ex ante vertinimo ataskaita

1.   SSGG analizė ir poreikių vertinimas

2.   Veiksmų programos strategija ir struktūra

2.1.

Indėlis įgyvendinant strategiją „Europa 2020“.

2.2.

Indėlis įgyvendinant bendrą žuvininkystės politiką.

2.3.

Derėjimas su bendra strategine programa, partnerystės susitarimu, konkrečiai šaliai skirtomis rekomendacijomis ir kitomis atitinkamomis priemonėmis.

2.4.

Programos intervencinės veiklos loginis pagrindas.

2.5.

Siūlomos paramos formos.

2.6.

Laukiamas pasirinktų priemonių indėlis siekiant tikslinių reikšmių.

2.7.

Biudžeto paskirstymo pagal tikslus nuoseklumas.

2.8.

BIVO taikomos nuostatos.

2.9.

Naudojimasis technine pagalba.

2.10.

Programos aktualumas ir darna.

3.   Priemonių, kurių imamasi veiksmų programos įgyvendinimo pažangai ir rezultatams stebėti, vertinimas

3.1.

Kiekybinės tikslinės rodiklių vertės.

3.2.

Veiklos rezultatų plane pateiktų orientyrų tinkamumas.

3.3.

Siūloma stebėsenos ir vertinimo sistema.

3.4.

Vertinimo planas.

4.   Veiksmų programos įgyvendinimo planuojamos tvarkos vertinimas

4.1.

Žmogiškųjų ir administracinių gebėjimų pakankamumas programai valdyti.

4.2.

Administracinės naštos mažinimas.

5.   Horizontaliųjų temų vertinimas

5.1.

Lygių galimybių skatinimas, diskriminacijos prevencija.

5.2.

Darnaus vystymosi skatinimas.


Top