Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0886

2013 m. gegužės 15 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 886/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES papildoma nuostatomis dėl duomenų, kurių reikia, kad vartotojams, kai įmanoma, nemokamai galima būtų teikti su eismo sauga susijusią būtinąją universalią eismo informaciją, ir tos informacijos teikimo procedūrų Tekstas svarbus EEE

OJ L 247, 18.9.2013, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/886/oj

18.9.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 247/6


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 886/2013

2013 m. gegužės 15 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES papildoma nuostatomis dėl duomenų, kurių reikia, kad vartotojams, kai įmanoma, nemokamai galima būtų teikti su eismo sauga susijusią būtinąją universalią eismo informaciją, ir tos informacijos teikimo procedūrų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos (1), ypač į jos 3 straipsnio c punktą ir 6 straipsnio 1 dalį,

pasikonsultavusi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2010/40/ES 3 straipsnio c punkte nustatytas prioritetas – duomenys ir procedūros, skirtos naudotojams nemokamai teikti, kai įmanoma, su kelių sauga susijusiai minimaliai universaliai eismo informacijai;

(2)

Direktyvos 2010/40/ES 6 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad Komisija priimtų specifikacijas, būtinas suderinamumui, sąveikai ir tęstinumui užtikrinti vykdant prioritetinius veiksmus, susijusius su intelektinių transporto sistemų (toliau – ITS) diegimu ir naudojimu;

(3)

Komunikate „Kuriama saugi Europos kelių eismo erdvė. 2011–2020 m. kelių eismo saugos politikos kryptys“ (2) pripažįstama, kad „Pritaikius pažangiąsias transporto sistemas (pavyzdžiui, įdiegus avarijų nustatymo ir eismo priežiūros sistemas, kuriomis kelių eismo dalyviams realiuoju laiku būtų teikiama informacija), būtų galima labai pagerinti eismo saugą.“;

(4)

siekiant užtikrinti informacijos paslaugų teikimą 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (3) nustatytos minimalios viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo visoje Sąjungoje taisyklės, o valstybės narės raginamos siekti daugiau, nei reikalaujama pagal tas minimalias taisykles, ir patvirtinti strategijas, kuriomis būtų leidžiama plačiai naudoti viešojo sektoriaus institucijų turimą informaciją ar duomenis;

(5)

ITS prietaikų ir paslaugų diegimas ir naudojimas susijęs su asmens duomenų tvarkymu, ir toks tvarkymas turėtų būti atliekamas laikantis Sąjungos teisės aktų, kaip nustatyta, visų pirma, 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (4) ir 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direkyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (5). Todėl ITS prietaikoms ir paslaugoms turėtų būti taikomi tikslų apribojimo ir duomenų minimizavimo principai;

(6)

siekiant užtikrinti suderinamumą, sąveikumą ir tęstinumą, reikia nustatyti su eismo sauga susijusios universalios eismo informacijos minimalius reikalavimus. Remiantis šiais reikalavimais turėtų būti parengtas ir naudojamas standartinis su sauga susijusių eismo įvykių arba sąlygų, apie kuriuos turi būti pranešama galutiniams vartotojams, sąrašas ir nustatytas galutiniams vartotojams teiktinos informacijos turinys. Jei galutiniai vartotojai informaciją gauna įvairiais eismo informacijos perdavimo kanalais, kuriuos kontroliuoja viešieji ir (arba) privatūs kelių valdytojai, paslaugų teikėjai ir transliuotojai, tokia informacija neturėtų būti prieštaringa, todėl ją turėtų sudaryti tie patys elementai ir ji turėtų būti grindžiama tuo pačiu atitinkamo įvykio arba sąlygos aprašu;

(7)

su eismo sauga susiję eismo duomenys yra būtini norint teikti su eismo sauga susijusią būtinąją universalią eismo informaciją. Juos renka ir saugo viešieji ir (arba) privatūs veiklos vykdytojai ir paslaugų teikėjai. Kad šiuos duomenis būtų galima lengvai gauti, jais keistis ir juos pakartotinai panaudoti informacijos paslaugoms teikti, viešieji ir (arba) privatūs kelių valdytojai ir paslaugų teikėjai turėtų suteikti galimybę juos gauti per atskirus prieigos punktus arba užtikrinti, kad juos būtų galima gauti per nacionalinius valstybių narių sukurtus ir administruojamus prieigos punktus. Toks nacionalinis prieigos punktas gali būti duomenų saugykla, registras, interneto portalas ar pan.;

(8)

galimybė gauti šiuos su eismo sauga susijusius eismo duomenis turėtų būti užtikrinama laikantis duomenų apsaugos (pvz., asmens duomenų anonimizavimo) reikalavimų. Jei informacijos paslauga turi būti grindžiama duomenų, įskaitant buvimo vietos duomenis, rinkimu iš pačių galutinių vartotojų arba per būsimas bendradarbiavimo sistemas, galutiniai vartotojai turėtų būti aiškiai informuojami apie tokių duomenų rinkimą, duomenų rinkimo tvarką ir galimą stebėjimą, taip pat apie tokių duomenų saugojimo laikotarpį. Viešieji ir (arba) privatūs kelių valdytojai, paslaugų teikėjai ir automobilių pramonė turėtų įdiegti tinkamas technines priemones, kad užtikrintų iš galutinių vartotojų ar jų transporto priemonės gautų duomenų anonimiškumą;

(9)

toms valstybėms narėms, kuriose su eismo sauga susijusi eismo informacija tam tikra forma jau teikiama, turėtų būti suteikta galimybė toliau taikyti esamus savo metodus, jei jie atitinka šio reglamento reikalavimus. Siekiant, kad informacijos teikimo teigiamas poveikis eismo saugai ir eismo sąlygoms būtų kuo didesnis, t. y. kad Sąjungoje kuo labiau sumažėtų eismo įvykių ir žūčių, teikiant su eismo sauga susijusią būtinąją universalią eismo informaciją turėtų būti užtikrinamas suderinamumas, sąveikumas ir tęstinumas kertant valstybių narių sienas, būtinasis kokybės lygis ir, kai įmanoma, visiems galutiniams vartotojams ji turėtų būti teikiama nemokamai;

(10)

kad visos valstybės narės parengtų suderintą ir nuoseklią su eismo sauga susijusios būtinosios universalios eismo informacijos teikimo visoje Sąjungoje strategiją, svarbu visoje Sąjungoje nustatyti reikalavimus, kurie būtų taikomi bet kokios su eismo sauga susijusios būtinosios universalios eismo informacijos paslaugos teikimui. Valstybės narės gali remtis esamais techniniais sprendimais ir Europos bei tarptautinių standartizavimo organizacijų parengtais atviraisiais standartais, kad visoje Sąjungoje būtų užtikrintas su eismo sauga susijusios būtinosios universalios eismo informacijos teikimo sąveikumas ir tęstinumas;

(11)

siekiant užtikrinti, kad su eismo sauga susijusi būtinoji universali eismo informacija būtų teikiama patikimai ir būtų vertinga, turėtų būti pasiektas būtinasis kokybės lygis. Valstybės narės turėtų tęsti darbą ir dalytis patirtimi, kaip nustato atitinkamus kokybės kriterijus, kokybės vertinimo ir stebėjimo metodus ir siektinus kokybės rodiklius, taikomus kiekvienam su eismo sauga susijusių įvykių arba sąlygų tipui, kelių tinklui ir (arba) veiklos vykdymo aplinkai. Valstybės narės turėtų dalytis žiniomis ir gerąja patirtimi, pranešdamos Komisijai savo analizės rezultatus ir su šia tema susijusią patirtį;

(12)

nors su eismo sauga susijusi būtinoji universali eismo informacija galutiniams vartotojams turėtų būti teikiama kaip visuotinai prieinama, kai įmanoma, nemokama paslauga, pastarieji gali turėti tam tikrų išlaidų, susijusių su telefono mokesčiais, radijo licencija ar įrangos, kuria galima priimti informaciją, įsigijimu;

(13)

su eismo sauga susijusi būtinoji universali eismo informacija pagal technines galimybes turėtų pasiekti kuo daugiau galutinių vartotojų, atsižvelgiant į skirtingas transporto priemonių, informavimo kanalų ir rinkoje esančių priėmimo įtaisų technines galimybes;

(14)

viešieji ir privatūs kelių valdytojai ir paslaugų teikėjai turėtų siekti suderinti galutiniams vartotojams teikiamos informacijos turinio pateikimą nepriklausomai nuo jų kalbos. Jeigu valstybės narės yra pasirašiusios 1968 m. Vienos konvenciją dėl kelio ženklų ir signalų, dėl kurios susitarta 1968 m. lapkričio 8 d. Jungtinių Tautų ekonomikos ir socialinių reikalų taryboje, jos turėtų vadovautis ta konvencija, visų pirma Kelių eismo saugos darbo grupės parengta konsoliduota rezoliucija dėl kelio ženklų ir signalų (6);

(15)

remdamosi nacionaliniu vertinimu, valstybės narės turėtų galėti savo teritorijoje apibrėžti su eismo sauga susijusios būtinosios universalios eismo informacijos paslaugos aprėptį transeuropiniame kelių tinkle, kad galėtų skirti daugiausia dėmesio tiems kelių ruožams ir sritims, kuriuose, atsižvelgiant į eismo ir saugos sąlygas, būtina teikti informacijos paslaugas ir kuriuose pateisinamos su tuo susijusios investicijos. Vis dėlto pripažįstama, kad dėl situacijų ir suinteresuotųjų šalių įvairovės šio reglamento reikalavimai neturėtų būti taikomi miestų transporto mazgams. Valstybės narės turėtų pranešti Komisijai apibrėžtas nacionalines informacijos paslaugos ribas;

(16)

Direktyvos 2010/40/ES 17 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad Komisija kas trejus metus Europos Parlamentui ir Tarybai teiktų ataskaitą apie pažangą, padarytą įgyvendinant šią direktyvą. Su ataskaita turėtų būti pateikiama 5–11 ir 16 straipsnių taikymo ir įgyvendinimo analizė ir prireikus turėtų būti įvertinamas poreikis šią direktyvą iš dalies pakeisti. Peržiūrint turėtų būti vertinamas poreikis iš dalies pakeisti ir (arba) papildyti priimtas prioritetinių veiksmų specifikacijas, prireikus atsižvelgiant į savo nacionalinę diegimo patirtį, technologijų pokyčius ir standartizavimo pažangą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos specifikacijos, būtinos suderinamumui, sąveikumui ir tęstinumui užtikrinti diegiant ir naudojant duomenis ir procedūras, kurių reikia, kad pagal Direktyvą 2010/40/ES Sąjungos lygiu vartotojams, kai įmanoma, nemokamai galima būtų teikti su eismo sauga susijusią būtinąją universalią eismo informaciją.

Jis taikomas teikiant su eismo sauga susijusios būtinosios universalios eismo informacijos paslaugas transeuropiniame kelių tinkle.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   transeuropinis kelių tinklas– Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 661/2010/ES (7) I priedo 2 skirsnyje apibrėžtas kelių tinklas, išskyrus miestų transporto mazgus;

b)   laikinai slidus kelias– bet kokia nenumatyta kelio paviršiaus būklė, dėl kurios kelias kurį laiką būna slidus ir transporto priemonė prastai sukimba su kelio danga;

c)   gyvūnai, žmonės, kliūtys, nuolaužos kelyje– bet kokia situacija, kai gyvūnai, nuolaužos, kliūtys ar žmonės yra kelyje ten, kur jų nesitikima, ir todėl gali reikėti atlikti skubų išvengiamąjį manevrą;

d)   neapsaugota eismo įvykio vieta– vieta, kurioje įvyko eismo įvykis ir kuri dar neapsaugota kompetentingos institucijos;

e)   trumpalaikiai kelio darbai– bet kokie kelyje ar pakelėje atliekami laikini kelio darbai, kurie dėl savo laikinumo yra tik minimaliai paženklinti;

f)   sumažėjęs matomumas– bet kokios sąlygos, dėl kurių sumažėja vairuotojų matomumo nuotolis ir dėl to gali būti nesaugu vairuoti;

g)   prieš eismą važiuojanti transporto priemonė– transporto priemonė, važiuojanti priešinga įprastam eismui kryptimi kelyje su skiriamąja juosta;

h)   nevaldomas kelio blokavimas– dalinis arba visiškas kelio blokavimas, kuris nėra tinkamai apsaugotas ir paženklintas;

i)   ypatingos oro sąlygos– neįprastos, labai prastos arba sezonui nebūdingos oro sąlygos, kuriomis gali būti nesaugu vairuoti;

j)   su eismo sauga susijusios būtinosios universalios eismo informacijos naudotojas– bet kuris juridinis arba fizinis asmuo, dalyvaujantis teikiant su eismo sauga susijusios būtinosios universalios eismo informacijos paslaugas, pvz., viešieji ir privatūs kelių valdytojai, eismo valdytojai, paslaugų teikėjai ir eismo informacijos transliuotojai;

k)   galutinis naudotojas– bet kuris vairuotojas, besinaudojantis su eismo sauga susijusios būtinosios universalios eismo informacijos paslaugomis;

l)   su eismo sauga susijusios būtinosios universalios eismo informacijos paslauga– tikralaikės eismo informacijos paslauga, kurią teikiant pateikiamas sutartas būtinasis su eismo sauga susijęs turinys ir kuria mažiausiomis pastangomis gali naudotis daugiausia galutinių naudotojų;

m)   su eismo sauga susiję eismo duomenys– iš privataus arba viešojo šaltinio renkami duomenys, reikalingi su eismo sauga susijusios būtinosios universalios eismo informacijos paslaugoms teikti;

n)   su eismo sauga susijusi būtinoji universali eismo informacija– bet kokie išgaunami, kaupiami ir apdorojami su eismo sauga susiję eismo duomenys, kuriuos viešieji ir (arba) privatūs kelių valdytojai ir (arba) paslaugų teikėjai bet kokiais kanalais teikia galutiniams naudotojams;

o)   prieigos punktas– skaitmeninės prieigos punktas, kuriame renkami, formuojami ir pateikiami būtinajai universaliai eismo informacijai generuoti reikalingi su eismo sauga susiję duomenys, kad būtų galima keistis tais duomenimis ir juos pakartotinai naudoti;

p)   nemokamai– su eismo sauga susijusios būtinosios universalios eismo informacijos paslaugos teikimas, kai paslaugos naudojimo vietoje iš galutinio naudotojo neimamas mokestis.

3 straipsnis

Su eismo sauga susijusių įvykių ir sąlygų sąrašas

Įvykiai ar sąlygos, apie kuriuos informuojama teikiant su eismo sauga susijusios būtinosios universalios eismo informacijos paslaugą, priskiriami bent prie vienos iš šių kategorijų:

a)

laikinai slidus kelias;

b)

gyvūnai, žmonės, kliūtys, nuolaužos kelyje;

c)

neapsaugota eismo įvykio vieta;

d)

trumpalaikiai kelio darbai;

e)

sumažėjęs matomumas;

f)

prieš eismą važiuojanti transporto priemonė;

g)

nevaldomas kelio blokavimas;

h)

ypatingos oro sąlygos.

4 straipsnis

Informacijos turinys

1.   Apie su eismo sauga susijusius įvykius ar sąlygas teikiamą informaciją sudaro šie elementai:

a)

įvykio arba sąlygos buvimo vieta;

b)

3 straipsnyje nurodyta įvykio arba sąlygos kategorija ir prireikus trumpas jo (jos) apibūdinimas;

c)

jei tinkama – vairavimo rekomendacijos.

2.   Jei įvykio arba sąlygos nebelieka, informacija panaikinama, o įvykiui ar sąlygai pasikeitus – atitinkamai pakoreguojama.

5 straipsnis

Informacijos paslaugos teikimas

1.   Valstybės narės nustato transeuropinio kelių tinklo ruožus, kuriuose, atsižvelgiant į eismo ir saugos sąlygas, reikia diegti su eismo sauga susijusios būtinosios universalios eismo informacijos paslaugą.

Apie šiuos kelių ruožus jos informuoja Komisiją.

2.   Informacijos paslauga teikiama laikantis 6–8 straipsniuose nustatytų reikalavimų.

6 straipsnis

Įvykių arba sąlygų aptikimas ir duomenų rinkimas

Vien informacijos paslaugos teikimo tikslu viešieji ir privatūs kelių valdytojai ir (arba) paslaugų teikėjai parengia ir (arba) naudoja priemones įvykiams ir sąlygoms aptikti ir renka svarbius su eismo sauga susijusius eismo duomenis.

Diegiant šias priemones laikomasi nacionalinės teisės aktais nustatytų sąlygų ir reikalavimų.

7 straipsnis

Duomenų prieinamumas, mainai ir pakartotinis naudojimas

1.   Viešieji ir (arba) privatūs kelių valdytojai ir (arba) paslaugų teikėjai bendrai naudoja pagal 6 straipsnį renkamus duomenis ir jais keičiasi. Tuo tikslu jie pateikia šiuos duomenis per prieigos punktą DATEX II (CEN/TS 16157) formatu arba bet kuriuo kitu mašininio nuskaitymo formatu, kuris yra visiškai suderinamas su DATEX II ir užtikrina sąveikumą.

2.   Valstybės narės valdo nacionalinį prieigos prie 1 dalyje nurodytų duomenų punktą, kuriame pergrupuojami jų teritorijoje veiklą vykdančių viešųjų ir (arba) privačių kelių valdytojų ir (arba) paslaugų teikėjų sukurti prieigos punktai.

3.   Šie duomenys keitimosi jais ir jų pakartotinio naudojimo tikslais prieinami bet kuriam su eismo sauga susijusios būtinosios universalios eismo informacijos naudotojui:

a)

nediskriminuojamai;

b)

visoje Sąjungoje, nepriklausomai nuo įsisteigimo valstybės narės;

c)

taikant Direktyva 2003/98/EB apibrėžtas prieigos teises ir laikantis joje nustatytų procedūrų;

d)

per tiek laiko, kad būtų galima laiku suteikti informacijos paslaugą;

e)

per nacionalinį prieigos punktą.

4.   Viešieji ir privatūs kelių valdytojai ir paslaugų teikėjai užtikrina per savo prieigos punktą teikiamų duomenų atnaujinimą laiku ir tų duomenų kokybę.

8 straipsnis

Informacijos sklaida

1.   Viešieji kelių valdytojai, paslaugų teikėjai ir eismo informacijos transliuotojai su eismo sauga susijusią būtinąją universalią eismo informaciją galutiniams naudotojams pateikia prieš pateikdami bet kokią kitą su sauga nesusijusią eismo informaciją.

2.   Informacijos paslauga atitinka šias sąlygas:

a)

ji teikiama siekiant užtikrinti, kad būtų informuota kuo daugiau su 3 straipsnyje nurodytais konkrečiu įvykiu ar sąlyga susijusių galutinių naudotojų;

b)

viešieji ir (arba) privatūs kelių valdytojai ir (arba) paslaugų teikėjai ir (arba) eismo informacijos transliuotojai galutiniams naudotojams ją teikia, kai įmanoma, nemokamai.

3.   Viešieji ir privatūs kelių valdytojai ir paslaugų teikėjai bendradarbiauja siekdami suderinti galutiniams naudotojams teikiamos informacijos turinio pateikimą.

Jie informuoja galutinius naudotojus apie informacijos paslaugos buvimą ir jos teikimo aprėptį.

9 straipsnis

Reikalavimų laikymosi vertinimas

1.   Valstybės narės paskiria nešališką ir nepriklausomą nacionalinę įstaigą, kuri vertina, ar viešieji ir privatūs kelių valdytojai, paslaugų teikėjai ir eismo informacijos transliuotojai laikosi 3–8 straipsniuose nustatytų reikalavimų. Dvi arba daugiau valstybių narių gali paskirti bendrą šių reikalavimų laikymosi vertinimo jų teritorijose kompetentingą įstaigą.

Paskirtas nacionalines įstaigas valstybės narės praneša Komisijai.

2.   Viešieji ir privatūs kelių valdytojai, paslaugų teikėjai ir eismo informacijos transliuotojai paskirtoms nacionalinėms įstaigoms pateikia savo identifikavimo duomenis, savo teikiamos informacijos paslaugos aprašą ir deklaraciją, kad laikomasi 3–8 straipsniuose nustatytų reikalavimų.

Deklaracijoje, kai taikoma, turi būti šie elementai:

a)

su eismo sauga susijusios kategorijos, kurias apima informacijos paslauga, ir informacijos paslaugos teikimo aprėptis kelių tinkle;

b)

informacija apie savo su eismo sauga susijusių eismo duomenų prieigos punktą ir naudojimosi juo sąlygas;

c)

per savo prieigos punktą prieinamų su eismo sauga susijusių eismo duomenų formatas;

d)

teikiant paslaugą naudojamos informacijos sklaidos galutiniams naudotojams priemonės.

Viešieji ir privatūs kelių valdytojai, paslaugų teikėjai ir eismo informacijos transliuotojai po bet kokio savo paslaugų teikimo pakeitimo nedelsdami atnaujina savo atitikties deklaraciją.

3.   Paskirtosios nacionalinės įstaigos atsitiktine tvarka patikrina tam tikro viešųjų ir privačių kelių valdytojų, paslaugų teikėjų ir eismo informacijos transliuotojų skaičiaus deklaracijų tikslumą ir paprašo pateikti atitikties 3–8 straipsniuose nustatytiems reikalavimams įrodymą.

Paskirtosios nacionalinės įstaigos nacionalinėms institucijoms kasmet pateikia pateiktų deklaracijų ir atsitiktine tvarka atliktų patikrinimų rezultatų ataskaitą.

10 straipsnis

Tolesni veiksmai

1.   Per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo valstybės narės Komisijai praneša šią informaciją:

a)

nacionalinę įstaigą, paskirtą vertinti atitiktį 3–8 straipsniuose nustatytiems reikalavimams;

b)

esamo ar numatomo sukurti nacionalinio prieigos punkto aprašą.

2.   Per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo ir vėliau kiekvienais kalendoriniais metais valstybės narės Komisijai praneša šią informaciją:

a)

įgyvendinant informacijos paslaugą padarytą pažangą, įskaitant kriterijus, naudojamus paslaugos kokybės lygiui nustatyti, ir jos kokybės stebėjimo priemones;

b)

atitikties 3–8 straipsniuose nustatytiems reikalavimams vertinimo rezultatus;

c)

kai taikoma, nacionalinio prieigos punkto pakeitimų aprašą.

11 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. spalio 1 d. Tačiau informacijos paslaugoms, kurios įsigaliojant šiam reglamentui jau buvo įdiegtos, jis taikomas nuo 2015 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 207, 2010 8 6, p. 1.

(2)  COM(2010) 389 galutinis.

(3)  OL L 345, 2003 12 31, p. 90.

(4)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(5)  OL L 201, 2002 7 31, p. 37.

(6)  Jungtinės Tautos. EEK/TRANS/WP.1/119/2 red., 2010 m. gegužės 27 d.

(7)  OL L 204, 2010 8 5, p. 1.


Top