EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0137

2013/137/ES: 2013 m. kovo 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo leidžiama Ispanijoje naudoti pavojingus galvijus iki jų vaisingo gyvenimo pabaigos, kai USE yra oficialiai patvirtinta (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 1473)

OJ L 75, 19.3.2013, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/137/oj

19.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/37


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. kovo 15 d.

kuriuo leidžiama Ispanijoje naudoti pavojingus galvijus iki jų vaisingo gyvenimo pabaigos, kai USE yra oficialiai patvirtinta

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 1473)

(Tekstas autentiškas tik ispanų kalba)

(2013/137/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 999/2001, nustatantį tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (1), ypač į jo 13 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 999/2001 nustatytos gyvūnų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE) prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisyklės. Šio reglamento 13 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nustatytos likvidavimo priemonės, kurias reikia taikyti, kai USE yra oficialiai patvirtinta. Viena pagrindinių tokių priemonių yra gyvulių skerdimas ir visiškas sunaikinimas bei gyvūninės kilmės produktų, kurie pripažinti pavojingais (toliau – pavojingi galvijai) dėl epidemiologinio ryšio su užkrėstais gyvūnais, visiškas sunaikinimas;

(2)

Ispanija Komisijai pateikė prašymą priimti sprendimą, kuriuo būtų leista naudoti pavojingus galvijus iki jų vaisingo gyvenimo pabaigos nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 999/2001 13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punkto;

(3)

Ispanijos pateiktose kontrolės priemonėse nustatytas griežtas galvijų judėjimo ribojimas ir atsekamumas, kad nekiltų pavojus dabartiniam žmonių ir gyvūnų sveikatos apsaugos lygiui;

(4)

remiantis palankiu rizikos vertinimu, Ispanijai reikėtų leisti naudoti pavojingus galvijus iki jų vaisingo gyvenimo pabaigos, jei laikomasi tam tikrų reikalavimų;

(5)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Nukrypdama nuo Reglamento (EB) Nr. 999/2001 13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punkto Ispanija gali naudoti galvijus, nurodytus to reglamento VII priedo 1 punkto a papunkčio antroje ir trečioje įtraukose iki jų vaisingo gyvenimo pabaigos, laikydamasi reikalavimų, išdėstytų šio straipsnio 2 ir 3 dalyse.

2.   Ispanija užtikrina, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodyti galvijai:

a)

gali būti bet kada atsekti kompiuterinėje duomenų bazėje, numatytoje Europos Parlamento ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1760/2000 (2) 5 straipsnyje;

b)

iš ūkio išvežami tik oficialiai prižiūrint ir tik siekiant juos sunaikinti;

c)

neišvežami į kitas valstybes nares ir neeksportuojami į trečiąsias šalis.

3.   Ispanija vykdo reguliarius tikrinimus, kad įsitikintų, jog šis sprendimas įgyvendinamas tinkamai.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Ispanijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 15 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1.

(2)  OL L 204, 2000 8 11, p. 1.


Top