Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0995

2012 m. spalio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 995/2012, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1608/2003/EB dėl Bendrijos mokslo ir technologijų statistikos rengimo ir plėtros įgyvendinimo taisyklės Tekstas svarbus EEE

OJ L 299, 27.10.2012, p. 18–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 238 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/995/oj

27.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 995/2012

2012 m. spalio 26 d.

kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1608/2003/EB dėl Bendrijos mokslo ir technologijų statistikos rengimo ir plėtros įgyvendinimo taisyklės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1608/2003/EB dėl Bendrijos mokslo ir technologijų statistikos rengimo ir plėtros (1), ypač į jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

siekiant atsižvelgti į mokslo ir technologijų statistikos raidą ir prašymus teikti naujus, išsamesnius ir dažnesnius statistinius duomenis, reikėtų nustatyti naujas Sprendimo Nr. 1608/2003/EB įgyvendinimo priemones;

(2)

reikėtų toliau teikti šiuo metu teikiamą statistinę paramą sprendimams dabartinės politikos srityse ir tenkinti papildomus poreikius, atsirandančius dėl naujų politikos iniciatyvų, siekiant geriausiai naudoti turimus išteklius ir kiek įmanoma mažinti duomenų teikimo naštą;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 223/2009 (2) dėl Europos statistikos nustatytas orientacinis pagrindas, visų pirma dėl galimybės naudotis administraciniais duomenų šaltiniais ir statistinių duomenų konfidencialumo taisyklių;

(4)

būtina užtikrinti, kad Europos mokslo ir technologijų statistika atitiktų kitus tarptautinius standartus. Todėl reikėtų atsižvelgti į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir kitų tarptautinių organizacijų veiklą. Visų pirma kaip orientacinį pagrindą reikėtų naudoti Fraskačio vadovą (mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros statistika), Kanberos vadovą (mokslui ir technologijoms skirtų žmogiškųjų išteklių statistika), EBPO paskelbtą EBPO patentų statistikos vadovą ir EBPO ir Europos Komisijos (Eurostato) bendrai paskelbtą Oslo vadovą (inovacijų statistika);

(5)

siekiant aiškumo 2004 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 753/2004, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1608/2003/EB dėl mokslo ir technologijų statistikos (3), ir 2004 m. rugpjūčio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1450/2004, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1608/2003/EB dėl Bendrijos inovacijų statistikos rengimo ir plėtros (4), turėtų būti panaikinti;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatomos išsamios Europos mokslo ir technologijų statistikos rengimo taisyklės.

2 straipsnis

1.   Šio reglamento taikymo sritys:

a)

mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) statistika;

b)

valstybės biudžeto asignavimų ar išlaidų moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai (GBAORD) statistika;

c)

inovacijų statistika;

d)

mokslo ir technologijų žmogiškųjų išteklių statistika, įskaitant lyčių ir judumo statistiką, patentų statistiką, aukštųjų technologijų pramonės šakų ir žiniomis pagrįstų paslaugų statistiką bei kitą mokslo ir technologijų statistiką.

I ir II prieduose nustatyti statistinių kintamųjų sąrašai, veiklos rūšys ir sektoriai, rezultatų suskirstymas, dažnumas, duomenų teikimo galutiniai terminai ir ataskaitinis laikotarpis.

Būtini pirmos dalies d punkte nurodytų sričių duomenys gaunami iš esamų statistinių ar kitų duomenų šaltinių, kaip nurodyta I priedo 3 skirsnyje.

2.   I ir II prieduose nustatyti statistinių kintamųjų sąrašai, veiklos rūšys ir sektoriai, rezultatų suskirstymas, dažnumas, duomenų teikimo galutiniai terminai ir kiti rodikliai prireikus reguliariai peržiūrimi.

3 straipsnis

Valstybės narės būtinus duomenis gauna naudodamosi įvairiais šaltiniais, pavyzdžiui, atrankiniais tyrimais, administraciniais duomenų šaltiniais ar kitais duomenų šaltiniais. Kokybės arba statistinių duomenų apskaičiavimo procedūrų atžvilgiu kiti duomenų šaltiniai yra bent lygiaverčiai atrankiniams tyrimams arba administraciniams duomenų šaltiniams.

4 straipsnis

I ir II prieduose nurodyta statistika grindžiama suderintomis sąvokomis ir apibrėžtimis, visų pirma pateiktomis Fraskačio vadovo (MTTP statistika), Kanberos vadovo (mokslo ir technologijų žmogiškųjų išteklių statistika), EBPO patentų statistikos vadovo (patentų statistika) ir Oslo vadovo (inovacijų statistika) ar kitų suderintų standartų naujausiose versijose.

5 straipsnis

Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) I ir II prieduose išvardytus kintamuosius, įskaitant konfidencialius duomenis, naudodamos techninį standartą, kurį Komisija (Eurostatas) nustato kartu su valstybėmis narėmis.

Valstybės narės gali savanoriškai pateikti Komisijai (Eurostatui) atskirus inovacijų statistikos duomenų įrašus, naudodamos Komisijos (Eurostato) nustatytą techninį standartą.

6 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių teikiamų duomenų kokybei užtikrinti.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) standartines šių sričių duomenų kokybės ataskaitas:

a)

moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra (MTTP);

b)

valstybės biudžeto asignavimai ir išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai (GBAORD);

c)

inovacijos.

Verslo įmonių sektoriaus, valdžios sektoriaus ir aukštojo mokslo sektoriaus mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros statistikos kokybės ataskaitos rengiamos atskirai. Privataus ne pelno sektoriaus kokybės ataskaitos rengiamos tik tokiu atveju, jei šio sektoriaus išlaidos MTTP, išreikštos bendrų nacionalinių išlaidų MTTP procentine dalimi, viršija 5 %

3.   Kokybės ataskaitas pagal III priede išdėstytas taisykles rengia valstybės narės; jose atsižvelgiama į Reglamento (EB) Nr. 223/2009 12 straipsnio 1 dalyje apibrėžtus kokybės kriterijus.

4.   Pirmosios MTTP ir GBAORD kokybės ataskaitos rengiamos dėl 2011 ataskaitinių metų duomenų ir pateikiamos iki 2013 m. spalio 31 d. Pirmosios inovacijų statistikos srities kokybės ataskaitos rengiamos dėl 2012 ataskaitinių metų duomenų ir pateikiamos iki 2014 m. spalio 31 d. Vėlesnės kokybės ataskaitos Komisijai (Eurostatui) pateikiamos kas dvejus metus per 22 mėnesius po ataskaitinių metų, kurių duomenys surinkti, pabaigos.

7 straipsnis

Reglamentai (EB) Nr. 753/2004 ir (EB) Nr. 1450/2004 panaikinami.

Reglamentas (EB) Nr. 753/2004 toliau taikomas 2011 ataskaitinių metų MTTP ir GBAORD sričių statistinių duomenų atžvilgiu.

Nuorodos į panaikintus reglamentus yra laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 230, 2003 9 16, p. 1.

(2)  OL L 87, 2009 3 31, p. 164.

(3)  OL L 118, 2004 4 23, p. 23.

(4)  OL L 267, 2004 8 14, p. 32.


I PRIEDAS

MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ STATISTIKA

1   skirsnis

Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros statistika

1.   Turi būti rengiami visuose ekonomikos sektoriuose vykdomos MTTP veiklos statistiniai duomenys. Rezultatai siejami su MTTP vykdančių vienetų, priskiriamų prie Statistinio ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus A–U sekcijų, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1893/2006 (1) (NACE 2 red.), visuma.

2.   3 dalyje nurodytiems statistiniams duomenims rengti naudotini šie statistiniai vienetai: a) rengiant statistinius duomenis nacionaliniu lygmeniu – įmonės ir b) rengiant statistinius duomenis regionų lygmeniu (NUTS 2) – vietos vienetai. Naudotinų statistinių vienetų apibrėžtys („įmonė“ ir „vietos vienetas“) pateikiamos 1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje (2).

3.   Toliau pateikiamas rengtinų statistinių duomenų (įskaitant suskirstymą) sąrašas.

Kodas

Pavadinimas

Visi sektoriai

Pagal veiklos sektorių

Verslo įmonių sektorius

Aukštojo mokslo sektorius

Valdžios sektorius

Privatusis ne pelno sektorius

Pastabos

1.11

MTTP darbuotojų skaičius pagal darbuotojų surašymą

 

Neskirstant

1.11.0.0

1.11.0.1

1.11.0.2

1.11.0.3

1.11.0.4

 

 

Pagal profesiją ir lytį

1.11.1.0

1.11.1.1

1.11.1.2

1.11.1.3

1.11.1.4

 

 

Pagal kvalifikaciją ir lytį

1.11.2.0

1.11.2.1

1.11.2.2

1.11.2.3

1.11.2.4

Neprivaloma

 

Pagal pagrindinės ekonominės veiklos rūšį (NACE)

 

1.11.3.1

 

 

 

 

 

Pagal pagrindinę mokslo sritį ir lytį

 

 

1.11.4.2

1.11.4.3

 

 

 

Pagal regioną (NUTS 2)

1.11.5.0

1.11.5.1

1.11.5.2

1.11.5.3

1.11.5.4

 

 

Pagal regioną (NUTS 2) ir lytį

1.11.6.0

1.11.6.1

1.11.6.2

1.11.6.3

1.11.6.4

Neprivaloma

 

Pagal pagrindinės ekonominės veiklos rūšį (NACE) ir lytį

 

1.11.7.1

 

 

 

 

1.12

Tyrėjų skaičius pagal darbuotojų surašymą

 

Neskirstant

1.12.0.0

1.12.0.1

1.12.0.2

1.12.0.3

1.12.0.4

 

 

Pagal lytį

1.12.1.0

1.12.1.1

1.12.1.2

1.12.1.3

1.12.1.4

 

 

Pagal kvalifikaciją ir lytį

1.12.2.0

1.12.2.1

1.12.2.2

1.12.2.3

1.12.2.4

Neprivaloma

 

Pagal pagrindinės ekonominės veiklos rūšį (NACE) ir lytį

 

1.12.3.1

 

 

 

 

 

Pagal pagrindinę mokslo sritį ir lytį

 

 

1.12.4.2

1.12.4.3

 

 

 

Pagal regioną (NUTS 2)

1.12.5.0

1.12.5.1

1.12.5.2

1.12.5.3

1.12.5.4

 

 

Pagal regioną (NUTS 2) ir lytį

1.12.6.0

1.12.6.1

1.12.6.2

1.12.6.3

1.12.6.4

Neprivaloma

 

Pagal amžiaus grupę ir lytį

1.12.7.0

1.12.7.1

1.12.7.2

1.12.7.3

1.12.7.4

Neprivaloma

 

Pagal pilietybę ir lytį

1.12.8.0

1.12.8.1

1.12.8.2

1.12.8.3

1.12.8.4

Neprivaloma

1.13

MTTP darbuotojų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais)

 

Neskirstant

1.13.0.0

1.13.0.1

1.13.0.2

1.13.0.3

1.13.0.4

Kasmet

 

Pagal profesiją

1.13.1.0

1.13.1.1

1.13.1.2

1.13.1.3

1.13.1.4

 

 

Pagal kvalifikaciją

1.13.2.0

1.13.2.1

1.13.2.2

1.13.2.3

1.13.2.4

Neprivaloma

 

Pagal pagrindinės ekonominės veiklos rūšį (NACE)

 

1.13.3.1

 

 

 

 

 

Pagal pagrindinę mokslo sritį ir lytį

 

 

1.13.4.2

1.13.4.3

 

Neprivaloma

 

Pagal regioną (NUTS 2)

1.13.5.0

1.13.5.1

1.13.5.2

1.13.5.3

1.13.5.4

 

 

Pagal dydžio kategoriją

 

1.13.6.1

 

 

 

Neprivaloma, jei dydžio kategorija 0 ir 1–9 darbuotojai

1.14

Tyrėjų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais)

 

Neskirstant

1.14.0.0

1.14.0.1

1.14.0.2

1.14.0.3

1.14.0.4

Kasmet

 

Pagal lytį

1.14.1.0

1.14.1.1

1.14.1.2

1.14.1.3

1.14.1.4

Neprivaloma

 

Pagal kvalifikaciją

1.14.2.0

1.14.2.1

1.14.2.2

1.14.2.3

1.14.2.4

Neprivaloma

 

Pagal pagrindinės ekonominės veiklos rūšį (NACE)

 

1.14.3.1

 

 

 

 

 

Pagal pagrindinę mokslo sritį ir lytį

 

 

1.14.4.2

1.14.4.3

 

Neprivaloma

 

Pagal regioną (NUTS 2)

1.14.5.0

1.14.5.1

1.14.5.2

1.14.5.3

1.14.5.4

 

 

Pagal regioną (NUTS 2) ir lytį

1.14.6.0

1.14.6.1

1.14.6.2

1.14.6.3

1.14.6.4

Neprivaloma

 

Pagal dydžio kategoriją

 

1.14.7.1

 

 

 

Neprivaloma, jei dydžio kategorija 0 ir 1–9 darbuotojai

1.20

Vidaus išlaidos MTTP

 

Neskirstant

1.20.0.0

1.20.0.1

1.20.0.2

1.20.0.3

1.20.0.4

Kasmet

 

Pagal lėšų šaltinį

1.20.1.0

1.20.1.1

1.20.1.2

1.20.1.3

1.20.1.4

 

 

Pagal MTTP rūšį

1.20.3.0

1.20.3.1

1.20.3.2

1.20.3.3

1.20.3.4

Neprivaloma aukštojo mokslo sektoriui ir visiems sektoriams

 

Pagal išlaidų rūšį

1.20.4.0

1.20.4.1

1.20.4.2

1.20.4.3

1.20.4.4

 

 

Pagal pagrindinės ekonominės veiklos rūšį (NACE)

 

1.20.5.1.1

 

 

 

 

Pagal produkto sritį (NACE)

 

1.20.5.1.2

 

 

 

Neprivaloma

 

Pagal dydžio kategoriją

 

1.20.6.1

 

 

 

Neprivaloma, jei dydžio kategorija 0 ir 1–9 darbuotojai

 

Pagal lėšų šaltinį ir dydžio kategoriją

 

1.20.7.1

 

 

 

Neprivaloma, jei dydžio kategorija 0 ir 1–9 darbuotojai

 

Pagal pagrindinę mokslo sritį

 

 

1.20.8.2

1.20.8.3

 

 

 

Pagal socialinį ekonominį tikslą (SEO)

 

 

 

1.20.9.3

 

Neprivaloma

 

Pagal regioną (NUTS 2)

1.20.10.0

1.20.10.1

1.20.10.2

1.20.10.3

1.20.10.4

 

4.   Visi kintamieji teikiami kas dvejus metus kiekvienais nelyginiais metais, išskyrus tuos, kurie turi būti pateikti kasmet, kaip nurodyta 3 dalies lentelėse.

5.   Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių 3 dalyje nurodyti statistiniai duomenys turi būti parengti, yra 2012 kalendoriniai metai.

6.   Rezultatai turi būti pateikti per 18 mėnesių po ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos. Be to, kintamųjų, kurie teikiami kasmet, preliminarūs rezultatai turi būti pateikti per 10 mėnesių po ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos.

7.   Rezultatų parengimas

7.1.

Gauti statistiniai duomenys pagal profesiją turi būti skirstomi į kategorijas: „tyrėjai“ ir „kiti MTTP darbuotojai“.

7.2.

Statistinių duomenų pagal kvalifikaciją rezultatai turi būti skirstomi į kategorijas: „turintys daktaro laipsnį (2011 m. ISCED 8 lygmuo)“, „kiti universitetiniai laipsniai ir kiti tretinio mokslo diplomai (2011 m. ISCED 5, 6 ir 7 lygmenys)“ ir „kita kvalifikacija“.

7.3.

Statistinių duomenų pagal pagrindinę mokslo sritį rezultatai turi būti skirstomi į kategorijas: „gamtos mokslai“, „technika ir technologija“, „medicinos mokslai“, „žemės ūkio mokslai“, „socialiniai mokslai“ ir „humanitariniai mokslai“.

7.4.

Statistinių duomenų pagal dydžio kategoriją rezultatai turi būti skirstomi į kategorijas: „0 darbuotojų“, „1–9 darbuotojai“, „10–49 darbuotojai“, „50–249 darbuotojai“, „250–499 darbuotojai“, „500 ir daugiau darbuotojų“.

7.5.

Statistinių duomenų pagal lėšų šaltinį rezultatai turi būti skirstomi į kategorijas: „verslo įmonių sektorius“, „valdžios sektorius“, „privatusis ne pelno sektorius“, „aukštojo mokslo sektorius“ ir „užsienis“. Kategorija „užsienis“ dar skirstoma į: „užsienio verslo įmonės“, „Europos Komisija“, „tarptautinės organizacijos“ ir „kiti šaltiniai“. Verslo įmonių sektoriaus kategorija „užsienio verslo įmonės“ dar skirstoma į „tos pačios grupės užsienio įmonės“ ir „kitos užsienio įmonės“.

7.6.

Statistinių duomenų pagal MTTP rūšį rezultatai turi būti skirstomi į kategorijas: „pagrindiniai moksliniai tyrimai“, „taikomieji moksliniai tyrimai“ ir „eksperimentinė plėtra“.

7.7.

Statistinių duomenų pagal išlaidų rūšį rezultatai turi būti skirstomi į kategorijas: „einamosios išlaidos (darbo sąnaudos ir kitos išlaidos)“ ir „kapitalo išlaidos“.

7.8.

Statistinių duomenų pagal socialinį ekonominį tikslą (SEO) rezultatai turi būti skirstomi pagal mokslo programų ir biudžetų analizės ir lyginimo nomenklatūros (NABS) skyrius.

7.9.

Statistinių duomenų pagal amžiaus grupę rezultatai turi būti skirstomi į šias amžiaus kategorijas (metais): „iki 25“, „25–34“, „35–44“, „45–54“, „55–64“, „65 ir vyresni“.

7.10.

Statistinių duomenų pagal pilietybę rezultatai turi būti skirstomi į šias kategorijas: „šalies pilietybė“, „kitų ES valstybių narių pilietybė“, „kitų Europos šalių pilietybė“, „Šiaurės Amerikos pilietybė“, „Centrinės ir Pietų Amerikos pilietybė“, „Azijos pilietybė“, „Afrikos pilietybė“, „kita pilietybė“.

7.11.

Statistinių duomenų pagal pagrindinės ekonominės veiklos rūšį ir pagal produkto sritį (NACE 2 red.) rezultatai turi būti skirstomi į šiuos NACE 2 red. skyrius, grupes ir suvestinius lygmenis:

„01, 02, 03“, „05, 06, 07, 08, 09“, „10 to 33“, „10, 11, 12“, „10, 11“, „12“, „13, 14, 15“, „13“, „14“, „15“, „16, 17, 18“, „16“, „17“, „18“, „19“, „20“, „21“, „22“, „23“, „24“, „25, 26, 27, 28, 29, 30“, „25“, „25.4“, „26“, „26.1“, „26.2“, „26.3“, „26.4“, „26.5“, „26.6“, „26.7“, „27“, „28“, „29“, „30“, „30.1“, „30.2“, „30.3“, „30.4“, „31“, „32“, „32.5“, „33“, „35, 36, 37, 38, 39“, „35, 36“, „37, 38, 39“, „41, 42, 43“, „45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82“, „45, 46, 47“, „49, 50, 51, 52, 53“, „55, 56“, „58, 59, 60, 61, 62, 63“, „61“, „62“, „63“, „64, 65, 66“, „68“, „69, 70, 71, 72, 73, 74, 75“, „71“, „72“, „72.1“, „72.2“, „77, 78, 79, 80, 81, 82“, „84, 85“, „86, 87, 88“, „86“, „87, 88“, „90, 91, 92, 93“, „94, 95, 96, 97, 98, 99“, „01–99“.

8.   Sąvokos ir apibrėžtys, susijusios su šiame skirsnyje apibrėžtais statistiniais duomenimis, nustatyti Fraskačio vadove.

9.   Siekdamos sustiprinti mokslinių duomenų bazę, kuri yra būtina formuojant MTTP politiką, Komisija ir (arba) valstybės narės savanoriškai atliks MTTP statistinių duomenų papildomų kintamųjų ir suskirstymų bandomuosius tyrimus. Bandomieji tyrimai turi būti atlikti siekiant įvertinti, ar reikia ir ar galima gauti duomenis atsižvelgiant į galimybės jais naudotis naudą, palyginti su jų rinkimo sąnaudomis ir įmonėms tenkančia našta. Sprendimas dėl šių bandomųjų tyrimų temų bus priimtas glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis.

2   skirsnis

Valstybės biudžeto asignavimų ar išlaidų moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai (GBAORD) statistika

1.   Rengiami šie statistiniai duomenys:

Kodas

Pavadinimas

21.0

Preliminaraus valstybės biudžeto (kurį parlamentas patvirtina biudžetinių metų pradžioje) asignavimai MTTP

21.1

Galutinio valstybės biudžeto (peržiūrėto ir per biudžetinius metus patvirtinto biudžeto) asignavimai MTTP

22.0

Nacionalinis viešasis finansavimas tarpvalstybiniu lygmeniu koordinuojamiems MTTP

2.   Visi kintamieji teikiami kasmet.

3.   Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistiniai duomenys rengiami, yra 2012 kalendoriniai metai.

4.   Kintamojo 21.0 (įskaitant visus suskirstymus) rezultatai turi būti pateikti per šešis mėnesius po ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos, o kintamųjų 21.1 ir 22.0 (įskaitant visus suskirstymus) – per 12 mėnesių.

5.   Rezultatų parengimas

5.1.

21.0 ir 21.1 kintamųjų gautieji statistiniai duomenys turi būti skirstomi pagal mokslo programų ir biudžetų analizės ir lyginimo nomenklatūros (2007 m. NABS) skyrius.

5.2.

21.1 kintamojo gautieji statistiniai duomenys turi būti skirstomi:

a)

pagal mokslo programų ir biudžetų analizės ir lyginimo nomenklatūros (2007 m. NABS) poskyrius – neprivaloma;

b)

į „projektų finansavimas“ ir „institucinis finansavimas“ – neprivaloma.

5.3.

22.0 kintamojo gautieji statistiniai duomenys turi būti skirstomi į: „nacionalinės įmokos tarpvalstybiniams viešiesiems MTTP vykdytojams“, „nacionalinės įmokos tarpvalstybiniu mastu Europoje vykdomoms viešosioms MTTP programoms“ ir „nacionalinės įmokos dvišalėms ar daugiašalėms viešosioms MTTP programoms, vykdomoms bendradarbiaujant valstybių narių Vyriausybėms (ir su šalimis kandidatėmis ir ELPA šalimis)“.

6.   Sąvokos ir apibrėžtys, susijusios su šiame skirsnyje apibrėžtais statistiniais duomenimis, nustatyti Fraskačio vadove ar kituose suderintuose standartuose.

3   skirsnis

Kita mokslo ir technologijų statistika

Su kitomis mokslo ir technologijų statistikos sritimis susijusi veikla visų pirma siejama su šiomis sritimis:

a)

mokslo ir technologijų žmogiškųjų išteklių statistika (įskaitant lyčių ir judumo statistiką) (HRST): visapusiškos HRST statistikos sistemos plėtojimas ir įgyvendinimas visų pirma veiksmingiau išnaudojant esamus nacionalinius ir tarptautinius duomenų šaltinius (taip pat ir Europos statistikos sistemoje). Ypač daug dėmesio turi būti skiriama lyčių aspektams;

b)

patentų statistika: išsamios patentų statistikos sistemos plėtojimas ir įgyvendinimas reguliariai teikiant tarptautinių ir nacionalinių patentų statistinius duomenis ir rodiklius, pagrįstus nacionalinių ir tarptautinių patentų biurų turima informacija;

c)

aukštųjų technologijų pramonės šakų ir žiniomis pagrįstų paslaugų statistika: išsamios aukštųjų technologijų pramonės šakų ir žiniomis pagrįstų paslaugų statistikos sistemos plėtojimas ir įgyvendinimas visų pirma veiksmingiau išnaudojant esamus nacionalinius ir tarptautinius duomenų šaltinius (taip pat ir Europos statistikos sistemoje). Taip pat turėtų būti nustatomos ir klasifikuojamos veiklos rūšys ir produktai, vertinami šių veiklos rūšių ekonominiai rezultatai ir jų indėlis į visos ekonomikos rezultatus;

d)

kita mokslo ir technologijų statistika: papildomas plėtojimas ir įgyvendinimas yra susiję su, inter alia, biotechnologijų, nanotechnologijų ar kitų sričių, kuriose technologijos yra itin svarbios įgyvendinant Europos Sąjungos prioritetinius tikslus (pvz., sveikatos, saugumo, aplinkos ir klimato kaitos), statistika.

Būtini šiame skirsnyje išvardytų sričių duomenys daugiausia bus gaunami iš esamų statistinių ar kitų duomenų šaltinių (pvz., socialinės ar ekonomikos statistikos srities).


(1)  OL L 393, 2006 12 30, p. 1.

(2)  OL L 76, 1993 3 30, p. 1.


II PRIEDAS

INOVACIJŲ STATISTIKA

1   skirsnis

2 skirsnyje išvardytiems statistiniams duomenims rengti naudojamas statistinis vienetas „įmonė“. Naudotinų statistinių vienetų („įmonė“) apibrėžtys pateikiamos Reglamente (EEB) Nr. 696/93.

2   skirsnis

Valstybės narės rengia šiuos inovacijų statistinius duomenis:

Kintamasis

Pavadinimas

Pastabos

1

Inovacinių įmonių skaičius

Absoliučioji vertė ir visų įmonių procentinė dalis

2

Inovacinių įmonių, kurios pateikė naujus arba labai patobulintus produktus, kurie yra rinkos ir (arba) įmonės naujovė, skaičius

Absoliučioji vertė, visų įmonių procentinė dalis ir visų inovacinių įmonių procentinė dalis

3

Apyvarta iš inovacijų, susijusių su naujais arba labai patobulintais produktais (rinkos naujovėmis)

Absoliučioji vertė, visos apyvartos procentinė dalis ir visos inovacinių įmonių apyvartos procentinė dalis

4

Apyvarta iš inovacijų, susijusių su naujais arba labai patobulintais produktais, kurie yra įmonės, bet ne rinkos naujovė

Absoliučioji vertė, visos apyvartos procentinė dalis ir visos inovacinių įmonių apyvartos procentinė dalis

5

Inovacijų srities bendradarbiavimą vykdančių inovacinių įmonių skaičius

Absoliučioji vertė ir inovacinių įmonių procentinė dalis

6

Išlaidos inovacijoms

Absoliučioji vertė, visos apyvartos procentinė dalis ir visos inovacinių įmonių apyvartos procentinė dalis

7

Inovacinių įmonių, kurios nurodė labai svarbius inovacijų taikymo tikslus, skaičius

Absoliučioji vertė ir visų inovacinių įmonių procentinė dalis – neprivaloma

8

Inovacinių įmonių, kurios nurodė labai svarbius informacijos apie inovacijas šaltinius, skaičius

Absoliučioji vertė ir visų inovacinių įmonių procentinė dalis – neprivaloma

9

Su didelėmis kliūtimis susiduriančių įmonių skaičius

Absoliučioji vertė, visų įmonių procentinė dalis, visų inovacinių įmonių procentinė dalis ir neinovacinių įmonių procentinė dalis – neprivaloma

10

Inovacinių įmonių, kurios inovacijas sukūrė pačios arba kartu su kitomis įmonėmis ir (arba) institucijomis, skaičius

Absoliučioji vertė ir visų inovacinių įmonių procentinė dalis

Be išvardytų statistinių duomenų, valstybės narės gali parengti papildomus duomenis (taip pat suskirstytus) pagal pagrindines Oslo vadove išvardytas temas. Sprendimas dėl šios papildomos statistikos įtraukimo bus priimtas glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir įtrauktas į suderintą tyrimo klausimyną.

3   skirsnis

Įtraukiamos NACE 2 red. B, C, D, E, H, J, K sekcijoms ir NACE 2 red. 46 skyriui ir 71, 72 ir 73 skyriams priskiriamos rinkoje veikiančios įmonės. Valstybėms narėms suteikiama galimybė išplėsti taikymo sritį.

4   skirsnis

Visi kintamieji teikiami kas dvejus metus kiekvienais lyginiais metais.

5   skirsnis

Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistiniai duomenys rengiami, yra 2012 kalendoriniai metai.

6   skirsnis

1.

Visi rezultatai turi būti skirstomi pagal ekonominės veiklos rūšį pagal NACE 2 red. sekcijas, skyrius ar kitus suvestinius lygmenis ir pagal šias darbuotojų skaičiaus dydžio kategorijas:

NACE kategorija ir (arba) dydžio kategorija

10–49 darbuotojai

50–249 darbuotojai

Daugiau nei 249 darbuotojai

Iš viso

B, C, D, E, 46, H, J, K, 71, 72, 73

x

x

x

x

B, C, D, E

x

x

x

x

B

x

x

x

x

C

x

x

x

x

10–12

 

 

 

x

13–15

 

 

 

x

16–18

 

 

 

x

19–22

 

 

 

x

20

 

 

 

x

21

 

 

 

x

23

 

 

 

x

24

 

 

 

x

25–30

 

 

 

x

25

 

 

 

x

26

 

 

 

x

31–33

 

 

 

x

D

x

x

x

x

E

x

x

x

x

36

 

 

 

x

37–39

 

 

 

x

46, H, J, K, 71, 72, 73

x

x

x

x

46

x

x

x

x

H

x

x

x

x

49–51

 

 

 

x

52–53

 

 

 

x

J

x

x

x

x

58

 

 

 

x

61

 

 

 

x

62

 

 

 

x

63

 

 

 

x

K

x

x

x

x

64

 

 

 

x

65

 

 

 

x

66

 

 

 

x

71, 72, 73

x

x

x

x

71

 

 

 

x

72

 

 

 

x

73

 

 

 

x

2.

1 kintamojo rezultatai aprėpia šias keturias inovacijų rūšis ir skirstomi atitinkamai į: procesų, produktų, organizacines ir rinkodaros inovacijas. 5–10 kintamųjų rezultatai aprėpia įmones, vykdančias su procesais ir (arba) produktais susijusią inovacinę veiklą. Sprendimas dėl kitų kintamųjų, išskyrus 1 kintamąjį, aprėpties ir skirstymo į keturias inovacijų rūšis bus priimtas glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir įtrauktas į suderintą tyrimo klausimyną.

3.

5 kintamojo rezultatai turi būti skirstomi pagal inovacijų srities bendradarbiavimo rūšį. 6 kintamojo rezultatai turi būti skirstomi pagal išlaidų inovacijoms rūšį. 7 kintamojo rezultatai turi būti skirstomi pagal inovacijų taikymo tikslų rūšį. 8 kintamojo rezultatai turi būti skirstomi pagal informacijos šaltinių rūšį. 9 kintamojo rezultatai turi būti skirstomi pagal kliūčių rūšį. 10 kintamojo rezultatai turi būti skirstomi pagal tos veiklos vykdytojų rūšį. Sprendimas dėl šių suskirstymų bus priimtas glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir įtrauktas į suderintą tyrimo klausimyną.

7   skirsnis

1.

Visi rezultatai turi būti pateikti per 18 mėnesių po ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos.

2.

Valstybės narės gali Komisijai (Eurostatui) savanoriškai pateikti atskirus duomenų įrašus, aprėpiančius visus statistinius vienetus, įtrauktus į nacionalinius inovacijų srities tyrimus.

8   skirsnis

1.

Į inovacijų srities tyrimams, pradedamiems vykdyti nuo 2012 ataskaitinių metų ir vykdomiems kas dvejus metus, naudojamą klausimyną įtraukiamos Oslo vadove dėl inovacijų įmonėse vertinimo išvardytos pagrindinės temos.

2.

Komisija (Eurostatas), glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, parengia inovacijų srities tyrimų metodines rekomendacijas, kad tyrimų rezultatai būtų labai suderinti. Šios rekomendacijos teikiamos bent dėl tikslinių gyventojų, tyrimo metodikos (įskaitant regioninius aspektus), suderinto tyrimo klausimyno, duomenų rinkimo, apdorojimo ir pateikimo bei duomenų kokybės reikalavimų.

3.

Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) reikalingą informaciją apie nacionalinei inovacijų statistikai taikomą nacionalinę metodiką.


III PRIEDAS

KOKYBĖS ATASKAITŲ REIKALAVIMAI

1   skirsnis

Įžanga

Laikantis standartinės struktūros, kurią Komisija (Eurostatas) nustato kartu su valstybėmis narėmis, kokybės ataskaitose pateikiami duomenų kokybės kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai. Komisija (Eurostatas) pateikia šių kiekybinių rodiklių rezultatus, apskaičiuojamus pagal valstybių narių pateiktus duomenis. Valstybės narės juos išnagrinėja ir pateikia pastabų, remdamosi savo rinkimo metodika, ir pateikia likusius kiekybinius rodiklius ir kokybinę informaciją.

2   skirsnis

Tvarkaraštis

Komisija (Eurostatas) kas dvejus metus per 20 mėnesių po ataskaitinių metų pabaigos (iki rugpjūčio mėn. pabaigos) pateikia valstybėms narėms preliminarias standartines kokybės ataskaitas, užpildytas kokybės rodikliais ir kita Komisijos (Eurostato) turima informacija.

Valstybės narės kas dvejus metus per 22 mėnesius po ataskaitinių metų pabaigos (iki spalio pabaigos) pateikia Komisijai (Eurostatui) užpildytas standartines kokybės ataskaitas.


Top