EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0957

2012 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 957/2012, kuriuo dėl Nyderlandų Antilų įrašo išbraukimo iš trečiųjų šalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti žalio pieno ir pieno gaminių siuntas, sąrašo iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 605/2010 I priedas Tekstas svarbus EEE

OJ L 287, 18.10.2012, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 319 - 320

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; netiesiogiai panaikino 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/957/oj

18.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 287/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 957/2012

2012 m. spalio 17 d.

kuriuo dėl Nyderlandų Antilų įrašo išbraukimo iš trečiųjų šalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti žalio pieno ir pieno gaminių siuntas, sąrašo iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 605/2010 I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio įvadinį sakinį, 1 punkto pirmą pastraipą ir 4 punktą,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 854/2004, nustatantį specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (2), ypač į jo 11 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 854/2004 nustatytos specialios gyvūninių produktų oficialios kontrolės organizavimo taisyklės. Visų pirma jame nustatyta, kad gyvūninius produktus galima importuoti tik iš tų trečiųjų šalių ar jų teritorijų, kurios įtrauktos į pagal tą reglamentą sudarytą ir atnaujinamą sąrašą;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 854/2004 taip pat nustatyta, kad sudarant ir atnaujinant tokius sąrašus, turi būti atsižvelgiama į Sąjungos kontrolę trečiosiose šalyse ir trečiųjų šalių kompetentingų institucijų garantijas, užtikrinančias, kad būtų laikomasi Sąjungos pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų ir gyvūnų sveikatos taisyklių arba kad būtų priimtos juos atitinkančios nuostatos, kaip nustatyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (3);

(3)

2010 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 605/2010, kuriuo nustatomos gyvūnų sveikatos, visuomenės sveikatos ir veterinarinio sertifikavimo sąlygos, taikomos įvežant į Europos Sąjungą žalią pieną ir pieno gaminius, skirtus vartoti žmonėms (4), I priede nustatytas trečiųjų šalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti žalio pieno ir pieno gaminių siuntas, sąrašas;

(4)

šiuo metu autonominė šalis Nyderlandų Antilai yra įtraukta į Reglamento (ES) Nr. 605/2010 I priedo sąrašą;

(5)

po vidinės Nyderlandų Karalystės reformos nuo 2010 m. spalio 10 d. Nyderlandų Antilai nebeegzistuoja kaip autonominė šios karalystės šalis. Tą pačią dieną Kiurasao ir Sint Martenas įgijo autonominių šalių statusą Nyderlandų Karalystėje, o Boneras, Sint Eustatijus ir Saba tapo specialiosiomis Nyderlandų Karalystės europinės dalies savivaldybėmis. Todėl tikslinga išbraukti Nyderlandų Antilų įrašą iš Reglamento (ES) Nr. 605/2010 I priede pateikto sąrašo;

(6)

Kiurasao ir Sint Martenas neišreiškė susidomėjimo toliau į Sąjungą eksportuoti žmonėms vartoti skirtą žalią pieną ir pieno gaminius. Todėl netikslinga juos įtraukti į Reglamento (ES) Nr. 605/2010 I priede pateiktą sąrašą;

(7)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 605/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nyderlandų Antilų įrašas išbraukiamas iš Reglamento (ES) Nr. 605/2010 I priedo.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206.

(3)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(4)  OL L 175, 2010 7 10, p. 1.


Top