EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0125

2012 m. vasario 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 125/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas Tekstas svarbus EEE

OJ L 41, 15.2.2012, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 008 P. 306 - 309

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/125/oj

15.2.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 41/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 125/2012

2012 m. vasario 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 58 ir 131 straipsnius,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 nustatyta, kad 1A arba 1B kategorijos kancerogeninių, 1A arba 1B kategorijos mutageninių ir 1A arba 1B kategorijos toksiškų reprodukcijai medžiagų klasifikavimo kriterijus atitinkančios cheminės medžiagos pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (2), patvarios, bioakumuliacinės ar toksiškos cheminės medžiagos, labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos cheminės medžiagos, taip pat cheminės medžiagos, kurios, kaip įrodyta moksliniais tyrimais, gali turėti didelį poveikį žmonių sveikatai ar aplinkai ir kelia lygiaverčio masto susirūpinimą, gali būti naudojamos tik gavus atitinkamą leidimą;

(2)

diizobutilftalatas (DIBP) atitinka 1B kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, taigi, pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punktą jis taip pat atitinka nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus. Ši pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį nustatyta cheminė medžiaga yra įtraukta į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą;

(3)

diarseno trioksidas atitinka 1A kategorijos kancerogeninių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, taigi, pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a punktą jis atitinka įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus. Ši pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį nustatyta cheminė medžiaga yra įtraukta į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą;

(4)

diarseno pentaoksidas atitinka 1A kategorijos kancerogeninių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, taigi, pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a punktą jis atitinka įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus. Ši pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį nustatyta cheminė medžiaga yra įtraukta į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą;

(5)

švino chromatas atitinka 1B kategorijos kancerogeninių cheminių medžiagų ir 1A kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, taigi, pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a ir c punktus jis taip pat atitinka nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus. Ši pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį nustatyta cheminė medžiaga yra įtraukta į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą;

(6)

geltonasis švino sulfochromatas (geltonasis pigmentas Nr. 34) atitinka 1B kategorijos kancerogeninių cheminių medžiagų ir 1A kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, taigi, pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a ir c punktus jis taip pat atitinka įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus. Ši pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį nustatyta cheminė medžiaga yra įtraukta į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą;

(7)

raudonasis švino chromato molibdato sulfatas (raudonasis pigmentas Nr. 104) atitinka 1B kategorijos kancerogeninių cheminių medžiagų ir 1A kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, taigi, pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a ir c punktus jis taip pat atitinka nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus. Ši pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį nustatyta cheminė medžiaga yra įtraukta į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą;

(8)

tris(2-chloretil)fosfatas (TCEF) atitinka 1B kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, taigi, pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punktą jis taip pat atitinka įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus. Ši pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį nustatyta cheminė medžiaga yra įtraukta į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą;

(9)

2,4-dinitrotoluenas (2,4 DNT) atitinka 1B kategorijos kancerogeninių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, taigi, pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a punktą jis atitinka įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus. Ši pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį nustatyta cheminė medžiaga yra įtraukta į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą;

(10)

2010 m. gruodžio 17 d. Europos cheminių medžiagų agentūros rekomendacijoje (3), pateiktoje vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsniu, nurodyta, kad minėtos cheminės medžiagos į to reglamento XIV priedą turi būti įtraukiamos pirmumo tvarka;

(11)

jeigu pareiškėjas nori cheminę medžiagą toliau naudoti arba tiekti rinkai, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunkčiu dėl kiekvienos to reglamento XIV priedo sąraše esančios cheminės medžiagos reikėtų nustatyti datą, iki kurios Europos cheminių medžiagų agentūra turi gauti paraišką;

(12)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 1 dalies c punkto i papunkčiu dėl kiekvienos to reglamento XIV priedo sąraše esančios cheminės medžiagos reikėtų nustatyti datą, nuo kurios draudžiama ją naudoti ir tiekti rinkai.

(13)

2010 m. gruodžio 17 d. Europos cheminių medžiagų agentūros rekomendacijoje nustatytos įvairios vėliausios paraiškų dėl to reglamento priede išvardytų cheminių medžiagų pateikimo datos. Šios datos turėtų būti nustatomos remiantis numatomu laiku, kurio reikėtų leidimo paraiškai parengti, atsižvelgiant į turimą informaciją apie įvairias chemines medžiagas ir į informaciją, gautą per viešas konsultacijas, vykdytas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 4 dalį. Taip pat reikėtų atsižvelgti į agentūros galimybes per Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatytą laiką sutvarkyti paraiškas;

(14)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunkčiu, galutinė paraiškos pateikimo data turėtų būti bent 18 mėnesių ankstesnė už pabaigos terminą;

(15)

diisobutilftalatas yra pakaitinė dibutilftalato, jau įtraukto į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedą, medžiaga. Siekiant išvengti galimo vienos medžiagos pakeitimo kita, galutinė paraiškos pateikimo dėl diisobutilftalato data turėtų būti kuo artimesnė nustatytai galutinei paraiškos pateikimo dėl dibutilftalato datai;

(16)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 1 dalies e punkte kartu su to straipsnio 2 dalimi nustatyta, kad naudojimo būdų arba naudojimo būdų kategorijų atžvilgiu reikalavimas gauti leidimą gali būti netaikomas, jei rizika yra tinkamai kontroliuojama galiojančiais konkrečiais ES teisės aktais, kuriais nustatomi būtinieji reikalavimai, susiję su žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga. Remiantis turima informacija, tomis nuostatomis pagrįstų išimčių nustatyti nereikėtų;

(17)

remiantis turima informacija, išimčių dėl produktų ir technologinių tyrimų bei plėtros nustatyti nereikėtų;

(18)

remiantis turima informacija, peržiūros laikotarpių dėl tam tikrų naudojimo atvejų nustatyti nereikėtų;

(19)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. vasario 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(3)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/annex_xiv_rec/second_annex_xiv_rec_en.asp.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedo lentelė papildoma šiais įrašais:

Įrašo Nr.

Cheminė medžiaga

57 straipsnyje nurodyta (-os) cheminei medžiagai būdinga (-os) savybė (-ės)

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Naudojimo būdai arba jų kategorijos, kuriems netaikomi reikalavimai

Peržiūros laikotarpiai

Galutinis paraiškos pateikimo terminas (1)

Pabaigos terminas (2)

„7.

Diizobutilftalatas (DIBF)

EC Nr.: 201-553-2

CAS Nr.: 84-69-5

toksiška reprodukcijai

(1B kategorija)

2013 m. rugpjūčio 21 d.

2015 m. vasario 21 d.

8.

Diarseno trioksidas

EC Nr.: 215-481-4

CAS Nr.: 1327-53-3

kancerogeninė

(1A kategorija)

2013 m. lapkričio 21 d.

2015 m. gegužės 21 d.

9.

Diarseno pentoksidas

EC Nr.: 215-116-9

CAS Nr.: 1303-28-2

kancerogeninė

(1A kategorija)

2013 m. lapkričio 21 d.

2015 m. gegužės 21 d.

10.

Švino chromatas

EC Nr.: 231-846-0

CAS Nr.: 7758-97-6

kancerogeninė

(1B kategorija)

toksiška reprodukcijai

(1A kategorija)

2013 m. lapkričio 21 d.

2015 m. gegužės 21 d.

11.

Geltonasis švino sulfochromatas

(geltonasis pigmentas Nr. 34)

EC Nr.: 215-693-7

CAS Nr.: 1344-37-2

kancerogeninė

(1B kategorija)

toksiška reprodukcijai

(1A kategorija)

2013 m. lapkričio 21 d.

2015 m. gegužės 21 d.

—“

12.

Raudonasis švino chromato molibdato sulfatas

(raudonasis pigmentas Nr. 104)

EC Nr.: 235-759-9

CAS Nr.: 12656-85-8

kancerogeninė

(1B kategorija)

toksiška reprodukcijai

(1A kategorija)

2013 m. lapkričio 21 d.

2015 m. gegužės 21 d.

 

 

13.

Tris(2-chloretil) fosfatas

(TCEF)

EC Nr.: 204-118-5

CAS Nr.: 115-96-8

toksiška reprodukcijai

(1B kategorija)

2014 m. vasario 21 d.

2015 m. rugpjūčio 21 d.

 

 

14.

2,4-dinitrotoluenas (2,4 DNT)

EC Nr.: 204-450-0

CAS Nr.: 121-14-2

kancerogeninė

(1B kategorija)

2014 m. vasario 21 d.

2015 m. rugpjūčio 21 d.

 

 


(1)  Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktyje nurodyta data.

(2)  Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktyje nurodyta data.


Top